'n flink Jongmensch Noord-Hollandsch Dagblad Uilvoering Tarwewet 1931 ALLE DRUKWERKEN yf ENDYK-f THEE ONS NOORDEN Noord-Holland WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG I VLUG lü BILLIJKI VAN SUCCES Lijdt Gij TARWE-OOGST 1933. JAVA THEE Gij behoeft niet te klagen DINSDAG 2 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSC *E COURANT historische kroniek Financieeie Berichten RECHTSZAKEN 462E STAATSLOTERIJ Advertentiën aan te besteden: de benoodigde levensmidde len voor het tijdvak 1 Juli t/m 31 Dec. 1933 Brandstoffen voor het tijdvak 1 Juli t/m 30 Juni 1934. Gevraagd om met Manufacturen te handelen, tegen flinke provisie. RECLAME Zoekt U een afdoende on succesioili reclame In Noord-Holland boren 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, enz, In kot - - - Int meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren het Y, met editlo's roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend on provincie - - - Aanrragen roor adrertentletarloren rlchte men aan de Administrate - - Telefoon 433 en 633 - - Het Bestuur van den KRING ZUID-BEVELAND der G.T. Z. zal op onderstaande plaatsen, dagen en uren zitting houden ter inventarisatie van den Woensdag 3 Mei 1933: Donderdag 4 Mei 1933: Vrijdag 5 Mei 1933 Zaterdag 6 Mei 1933 Maandag 8 Mei 1933 Dinsdag 9 Mei 1933 Woensdag 10 Mei 1933: Donderdag 11 Mei 1933: iri puntzak of vier kant pakje telt tal- loozeliefhebbers. Het is een verruk kelijke thee, die grooten opgang maakt. Probeert ze ookeens.Uwwinke- lier kan ze U leve ren a 30 ct. p. pakje. ;"tV ANNO 1855 Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen Maarschalk Vanlaa. 1633 1 Me-i 1933. 1 Mei is) het 30(1 jaar geleden, da;t do beroemde Eran-Sjche vestingbouwkundige Vauban werd gebqren. Vaubiui, eigenlijk geheeten iSiebasjtiaan Ie. Presto, zag het levenslicht in het dorpje Sit. -Léger du Eourcheret. Op jeugdigen leeftijd vers loor hij' zijn ouders, zoodat lilijf jreeds op 10- iarige-n leeftijd in de, groole armoede alleen op- de wereld eftond. D|e- piastooir van z'ijn geboorteplaat*; trok zich echter het lot van den Ima-a-pi aan en zorgde voor zlijn verdere opvoeding. Op 17-jarigen leeftijd verliet Sebas]ti,aia,n la Prestre zijn woonplaats: en begaf zich naar Bourgogne en Champagne. Op: de gretnsj van de Zuil delijike Nederlanden ontmoette hij eten edelman d'Arcenay, die uit de zelfde land- Streek als le Prestre afkomstig, was. JDIeiza Was kapitein bij'het leger van Cundré en beloofde den jongen lei Presjtre hem onder zijn spldaten opi te nemen. Toen do jongen z'ijin intrede in liet leger- deed, nam hij' den naam .Vauban aan, maar een heer(< 'hj'klieid, welke vroeger in het bezit van zljjli familie w'a;S| geweest. Bij ziijin in- dienst treden gaf .Vauban den wensch to kennen tot vestingbouwkundige te wor den opgeleid. Reeds; opi z'ijn twieeda dienstjaar gaf liij' 'bewljlzen van groota bedrevenheid, z'oo'w'el in de theorie als 'iu de praktijk v.an de ve;s]tingbouwkunde. iZijn kennis, bleek vooral bij' het aiaS- leggen van de ves)tingw'er;ken v.an Cler- jnout in Argenne. Zoo Werd de aandacht van de legeroverste Condré opi liem ge vestigd, mede vooral oo|k doordat hij' 'den 14en 'November 1652 onder het vuur van den vijand en in het gezicht van dei beide legersj langs de rivier 'de vAisn» overz'woin. Als| b'eiopning voor dezen daad ,w;erd liij' in 1653 tot luitenant bevor derd; Maziarin zond hem1 toen naar .den lidder de Clerville, een beroemd ingel- nieur, die de vesting van St. Menehould 'commandeerde. 'Toen deze s;t.ad was inge nomen, kreeg Vauiban order óm de ves tingwerken te herstellen. Hij!Verrichtte dez'e werkzaamheden tot grootei tevrei- d-enheid van z'ijin leermeester. Op 5 Mei 1655 kreeg hij! 'z'ijn aanstelling af's ingd- nieur en vanaf dat t'ijld'S[tipi klom hij met verbazende snelheid totda lpogste ran gen van het leger op. Hoe groot 'zij'n activiteit wiatsj, blijkt wel uit de volgende woorden van een .bekend aehrijVer uit dien tijd: „Vauban heeft de oude vastingl- 'werken van di'iehonderd sfeden doen ver anderen en verbeteren, h'ij heeft 53 iiieuj- wie vestingen aangelegd, a,an fnet hoofd gestaan van 53 belegeringen, en tegenj- woor'dig geweest bij 400 gevechten. In het begin van den Hpia-ansjenen suooessiq- oorlog, den 2eu Janupri 1703, zpnd Lodq- wijk Vauban den maarsahalkstaf. Als vestingbouwkundige is Vauban vooral merkwaardig wegens) zijn vernuftige combinaties en do 'humaniteit, welke uit al z'ij'n werken spreekt. Van de talrijke vestingen, w'elk'o onder z'ijn leiding Welf den gebouwd, zij'n vooral bekend die van Maubeuge, Longwy, Siaprlouis, Pfalzburg Belfort, Huningen, 'S't. Jean l?ie(I de Port, Brounge, Brest, St. Martin, do Cij- tadel van iStaatsjjurg, Landau en Nerj- breispch. Na de voltooiing dezer plaatsen beschouwde men Vauban in geheel Eiuropa als de beroemdste krijgsboujwmeestei' van zij'n lijd. Gedurende deze jaren ppste hij versplnHende nieuwe methoden toe op de vestingboirw'kunde, welke methoden allen door hem z'ell' werden ontwprpen. Vooral de ja,a:tst g-eb-i^wde' vesjfcingeiu gpliuigiein van -een groot weerstandsvermogen. Naast dez'e werkzaamheden ontwikkelde .Vauban ook zijn theorie omtrent den vesjingaob- log. Door rijln gnoiote dapperheid en on- versiehrokken energie benoemde de rege ring hem tot Generaaf-Insjpecteur van 't Frausche Vestingstelsel, welke titel door de Fransjchen als een zeer hoogstaande wordt beschouwd. Iu dezen glorietijd schreef hij „memoires pour servir a l'int- aitruction dans la conduite des sièges."- Do belegeringen van Maastricht, Trier en Besancon werden in de jaren 1672 1674 door Vauba-n geleid. Op 7(j-jarigen leeftijd benoemde mien höm)'" tot Veld maarschalk'. iZlij'n vrij hoogen ouderdom kon echter zij'n jeugdige energie niet teml- peren. Tal v,an opdrachten, kreeg Vak ban nog immer te vervullen. Niet minder dan 53 'steden en versterkte: plaatsen heeft Hij' 'belegerd gedurende zijn langdurige militaire loopbaan. Geen wonder, dat men zeide, dat een sfca-d door Vauban belegerd een veroverde s]tad wlas en dat een stad, door .Vauban verdedigd, een onneembare s,tad wlas. Een der eerste voorwaarden, Welke h'ij' steeds, ook als legeroverste, trachtte te vervullen, wla,® zooveel moge lijk het leven der soldaten te sparen. Men moet nooit in het openbaar en mét geweld doen, Wat men 'door slimheid en overleg kan verki'ij'gen. Overhaasting is nimmer goed bij' liet innemen van een veslting en veroorzaakt nutteloos bloedvergieten, placht hij' steeds te Zeggen, w!anneer men hem vroeg, waarom hij' toch 'steeds Zoo omzichtig te werk' ging. Vauban overleed den 13cn Maart 1707. Ruim honderd jaar later, in 1808, werd zijn hart overge bracht naar het Hotel cles| Invalides te 'Parijs. i Zce-iu sclic llyi «(hoekbank. Aan het ja;arverslag over 19321933 der Zeeuiwaohe Hypotheekbank is liet -.volgende ontleend: In aanmerking nemende de voortdurende economische moeilijkheden in binnen- en buitenland, waarvan het hypotheekwezen iuituui'1'ijk'erwijize ook lot pp zekere hoogte den terugslag ondervindt, z'ijn wij over de .resultaten v.an het afgeloopen boekjaar Zeer tevreden. .Niet alleen toont z'oioW'el het pitsitaaaide bedrag a-a.n hypotheken als; dat der pand brieven eenige vermeerdering aan, doch ook de behaalde winst staat, na aftrek van hot onverdeelde spl-do- van het vorige jaar, niet achter bij' de gemiddelde' winsfen der laiatsjte jaren. In verband met de nog steeds onz'ekcre Vooruitzichten achten wij' liet in de eerste plaats van belang onze aandacht te wijd den aan een verdere versterking van het reservefonds, terwijl daarnaast toch een flink dividend, n.l. 15 pet., kan worden uitgekeerd. Bij goedkeuring van deze voorstellen sf'ijgt het reservefonds, mod'e tengevolge van beha,aide koerswinst op de effecten -ei; gek'Weekte rente der beleggingen, met ongeveer f 60X00 tot een bedrag v.aa ruim f581.000. Op 28 Februari 1933 ^tonden uit totaal 1405 leuningen ad f21.561.150 (v. j. resp. 1422 en f 21.5'22.2'95). D'e gemiddelde ren te der in dit boekjaar gesloten leeningen bedraagt 5.3145 pet. De gemiddelde rents van alle leeningen bedraagt thans 5.282,7 procent. In verband met de abnormale economi sche omstandigheden waren wij! in het afgeloopen jaar genoodzaakt in 27 ge vallen tot executie over tei ga,an. Op 28 Februari 1933 stond .a.art pand brieven in totaal uit f21.421.600 (v. j. f 21.254.900). D;e gemiddelde pandbrief- rente bedraagt thansi 4.6756 pet. De mar ge tus-schen de gemiddelde hypotheeki- rente en de gemiddelde pandbiiefrente is derhalve 0.6071 pot. Bij hot reservefonds wbrdt gevoegd de daarvan gekW'eekte rente. Bovendien wordt vooirgeisfeld in dit fonds te storten 22.500 waardoor het resjervefonds zlal bedragen f581.052 tegenover f'521.704 vorig jaar. D'e winst- en verliesrekening toont een winst aan van f130.164 (v. j. f 149.172) waaruit een dividend wordt uitgekeerd van 15 (v. j. 18) pet. en f59 (y., j. f 64.50) per op-riehtersjïewïjs, terwijl na bovengenoemde reserveeringen cejn bedrag van 1'6 (v. j. f36) op nieuwe rekening overgaat. Aanrijding met daodciijlkcn all"op. J. M. K., 27 j., administrateur te Goes, liad z'icli te verantwoorden dat liij op 9 M'aart j.l. met z'ij'n auto op, den Molen- d'ijkweg te 'is-Heerenho-ek, Waar een aan tal kinderen speelden, te onvoorzichtig en roekeloos heeft gereden met een snelheid van ongeveer 25 K,M. per uur, wat voor de pla,a,tsjelijlk:e omstandigheden aldaar een te groote epelbeiid was. Het gevolg was dat h'ijl een van die kinderen heeft aangereden en dat kind, in verband met do sjnellieid waarmede hij' need, een eind heeft medegesjLau'rd, waardoor liet een been brak en het andera ernstig kneusde, a;an de 'gevolgen w'aarvan liet i-S| overleden. Getuige Vermeulen te, ''s;-HeerenhoekWas op den Molendijk! toen het ongeval waq gebeurd en bijl het kind onder da auto zag liggen. Die aanrijding zelf heeft hij niet ge-zien. Volgen^ diens schatting reed verdachte ongeveer 40 K.M. Verdachte ontkent zulk's;. Hijl zegt 25 hoogstens 30 K.M. te hebben gereden- Een van de kinderen, als) getuige ge hoord, iz'egt dat zijl 'op den weg ia.an het tollen 'waren. D|e tol van liet aangereden knaapje w'as| daarbij1 midden op: den weg geloopen en het Was( da,-ar naar toe geloiof- pen, juisjt op het oogenb'likl dat "de auto aaniklwiaai en het daardoor werd gegrepen met het bakende gevolg. Nog, eenige an dere getuigen leggen een onglevaér gelijk- luidende verklaring af. Die getuige mej. Bo-udens, uit Go-es zegt dut verdachte ongeveer 20 K.M. r-e-ed. -Er ')S|peelden kinderen op- den weg. Verdachte gaf signalen. Opeens voelde zïji oen schol en bleek dat een kind onder de auto lag. 'Van de aanrijding Zelf heeft get. niets; ge- 'zien aangezien Zij! met haar haar bezig Was;. Verdachte door den piresjdent onder vraagd, z'egt dat hijl ter plaatje 25 K.M. mag rijden, en dat hij z'ak'er niet harder reed, wat den president' d-o-et opmerken, 'dat 25 K.M. wel cle maximumsnelheid is maar men toch langzamer kan rij'd-en, vooral lalsj er troepjes kinderen op- den weg spelen. 'Die Officier van Justitie begint met z'ijn leedwezen uit te islprekén met de getrof fen familie R. Volgens; spr. heeft dc hoofdgetuige méér gezien dan er uit haar is( te krijlgen. Verdachte reed voor z'ijn plezier en behoefde du,$ biet zoo hard tc rijden. 'Na de aanrijding is; de .auto nog 11 Meter doorgereden. Die- "Officier acht de feiten b'eW'ezlein en eispht een geld- bbete van f 100 of 10 d. li. D'e verdediger van verdachte Mr,Zaayer te Goes', komt in Bijh pleidooi tot de conclusie dat verdachte ter plaatse niet te hard heeft gereden en dat de schuld moet wbrden gezocht b'ij' 'het kind, dat plotseling den weg overstak eh dat onder die omstandigheden geen enkele automo bilist -een ongeval kan voorkortten. Daar om verzbekt pleiter dat de "RJc-ehtbank ver dachte zlal vrijspreken. De Crisisvark'eiisWeb Voor de rechtbank "te 'Middelburg is tegen den 23-jarigen landbouwer A. L. P. uit Sit. Jan-ssteeu on tegen rijn 30- jarige Zus|t-er R. M. P., wegens ernstig verziet tegen en bbjeediging van do ma-ré'- chausisée, die ingevolge de crisisvavkansf wet conto-Ie ktVanien houden over het oor merken der varkfens], Irieslp'. 3 ietn 2 (nilaanden 'ge.vaugenissti'iaf geefscht. D|aarbij' "beeft de. officier van justitie er o-p gew'e-aen, dat in Oostelijk Zecu'w'sch Vlaanderen gansehe dorpen onder den invloed "staan van moj- taris van Dlalsum' uit Mulst, die do menl- scben wSjsl maakt, dat het oormerken niet verplicht is eu reeds 200 menschen voor den 'kantonrechter bracht en 'heel het land van Hulsjt in repi en roer Zette. Thans is» in hoogste instantie uitgemaakt, dat dc verplichting t-ot oorm'erk-en wettelijk be staat. Notaris van Dialsium kla-n thans zijn calsjsaticj-mtemories, waarvan liïj 'ér een. 1000 heeft laten vervaardigen, naai' d« prullejnand verwïjjz'en. Uitslpraak 8 -Mei. Aanrijtiling. D-e officier van justitie bij jle rechtb-anB le -Middelburg heeft f 40 of 10 dagen ge» eischt tegen den 21-jarigten ehanffeair J« de 9'. uit Arnem'uiden, die op 15 F.ebr. j.l., t-oen de weg bbijfzleld was), o'nd-ar Oostlnirg op- een troep' fietsende- schaalf jongens! inreed met Zijn auto en claarb'ijf een jongen vrij' ernstig verwondde-, terwijl 8 rijwielen deerlijk' gehavend wa-ren. Vierde klaslse. Eerste lijkte f2000 5893 f1000 17880 f 400 379 13349 f 200 11331 15418 f 100 6911 8847 14018 14206 WAARSCHUWING. DE GEZONDHEIDSCOMMISSIE te MIDDELBURG waarschuwt zoo sterk mogelijk tegen het gebruik van APIOL, dat in den vorm van „groene droppels" (of wel ronde groene capsules) verkocht wordt als een zoogenaamd „voorbehoedmid del" en dat ernstige verschijnselen of gedeeltelijke verlammingen kan veroorzaken en reeds veroorzaakt heeft. Er zijn zelfs gevallen geweest die niet meer te genezen waren. De Secretaris, G. K. A. NONHEBEL. DE R.-K. ZIEKENVERPLE GING „ST. JOANNA" is voor nemens Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór 31 Mei a.s. Brieven onder No. 18, bureau van dit blad. Zaken mensohen dik db katboubkb bb- volkino van hbt Noobdbn wenschbn tb bereiken moeten benig* R.-K. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven tb vra gen, Administratie, Groningen aan verstopping (trage ont lasting), gal, slijm, koortsig heid, maag- of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering, enz. gebruikt dan drie keer daags een weinig van de beroemde Wortel- boer's Kruiden of een a twee Wortel boer's Pillen van Ja- coba Maria Wortelboer en gij zijt spoedig weer hersteld. Reeds duizenden hebben er baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. Gij zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Wor- telboer's Kruiden zestig cent per pakje, Wortelboer's Pil len zestig cent per doos, 3 doozen fl,70 bij Apothe kers en Drogisten. (-28) HOFPLEIN O - ALKMAAR DRIEWEGEN Café Van de Guchte, 9-10,30 ELLEWOUTSDIJK Café Van der Hage 11—12,30 OUDELANDE Café Lous 13 BAARLAND Café Traas 3,305 HOEDEKENSKERKE Café Uiterhoeve 5,30—7 BORSSELEN Café Wabeke 911 'S-HEERENHOEK Café Van den Bulck 11,301,30 NIEUWDORP Café De Laat 2,304 LEWEDORP Café Van den Dries 4,306 KATTENDIJKE WEMELDINGE KAPELLE SCHORE Café Spruijt Café Korstanje Café De Veiling Café Luvk KWADENDAMME Café Verbeek 'S-HEER-ABTSKERKE Café Punder WOLFAARTSDIJK Café Poleij 'S-HEER-ARENDSKERKE Café Van Hoeve RILLAND Café Wilderink KRABBENDIJKE Café Otte WAARDE Café Melksalon GOES Landbouwhuis KRUININGEN Café Korenbeurs IERSEKE Café Oesterbeurs KLOETINGE Gemeenteherberg 'S-GRAVENPOLDER Café Verdonk HEINKENSZAND NISSE OVEZAND Café J. Hoonderd Café Jeronimus Café C. Verbeek 9—10 10;30—12 1—3 3,30-5 8—9 9,30—11 1—3 3,30—5 9—11 12,30— 2,30 3—5 11—1 9—11 12— 1,30 2— 3,30 4— 5,30 8—10 10,30—12 1— 3,30 N. B. Het is dringend noodzakelijk, dat ieder lid op één dezer zitdagen het hem thuis-gezonden formulier persoönlijk inlevert. Personen, die nog geen lid der G. T. Z. zijn, kunnen zich tevens als zoodanig opgeven. (154) ipL- over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar b 60 cents. 13157-40

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4