c 10 IE COURANT DINSDAG 2 MEI 1933 LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND IA1ENNEST "I j atetjWE ZESüWSCHE COURANT l-iNfo btesj c hoi® w, i n g. burstellteg over onzon KongSjte verkiezingen, let langz!ajm«rha®d tot ia. die® uitslag, geen |m|ogen z'ie®. Het ver luis v(ait mqealijlk' to I zou het echter ziijn, kieZer=i en kiezencB- Loope® naar beslist vij'» |;t Wel, dat wij de ver- 1 eroordeelen, ja funest jen de kbrtzichtigen en Ir on^, toch altijd nog lathoiiek dissident over» [ie linkerzijde. D)it laat- 1 wjjizen het uit, is niet Jeurd. Dé 70.000 kath. J-K. Staatspartij' ontgin- IgeKio-me® bij de R-,;K, Idem. 'Bond en 'n vijftal P'j sw ingend is het, dat het Is dat het de tijidsomó fhad en millio-enen kon paganda, zoo goed als ons katholiek volkdj- et een gemengde bevol» te bewijiz'en. Daarvoor bij' geheel of o verwet» gemeenten. Welnu in leren del, plaatseilijlké uit» I.A..P. er bijna geen voet Irijigt. D|e enorme zuig]- llisme, radicalisme en oiik' bij' "deze verkid- ^ten weerstand bijl óns. I; isj hoofdzakelijk te Wij- lieid in eigen kamp, niet den uitgesproken tegen» lielen werd men niet on» Ean inzicht, gezond ver- |;rip van zelfbohoud zaten pperen wij op die licht a.' Laten wïjl echter, nu Ird H hen er 'niet af te Ivallen. Voor goed mogen likken, "n Bezadigd woord lichten dan booze taal. leten wij niet vergeten, leD verloren zouden hebl» ■etelverdeeling had plaats \and van het rechtvaar» onlangs door de Twéeds ogenomen. Dit kbn thans bindat de voorzitter der I de Vos van Steenwljjk', lór de verkiezing te doen Lar de reden waarom deze lergat, 6leéhts gissen, echter dat zij® optreden Izeer verzwakt heeft, ten f.omiüunisten, anti-papisten I uist geen elementen om blaat beter door den storm Izingsnabesehouwing dienen parlementaire geschiede]» gebeurtenis, 'niet te ver- UITKIJK. Ik Om de nieuwe Zalige te 1-t altaar, waar het Aller- pgesteld, gaf hij' ha het li* den ewdbaristisehen zegen. IGD NIEUWS 'et g»i:d van de 'Lutine. it Teri)chellingHet bter.» an die firma D|ros te Tpxel pul'^inrichting ®a® boord iet minder clan 102 böria- Men heeft thansj nanvvj- ®agla-a® waar de Lutine Het wrak ligt ongeveer het zand, waarop: ween» ater -Staat, naar gelang Hejt, Die piulsinjrichting moet du,s meter pulken. n van Zondag hebben ver- ït, dat de Lutine "in haan bodem van de klei ligt, em varieert v.an anderhalf dikte. i^ thans geheeL afgepaald, i lengte yan vijftig meter :-e> yan tien meter. Hen e(n ■dig in kaart gebracht. Gei lt het achterschip niet ris Zooals algemeen werd ge lat alleen het .campagnedekf mitie-laag, welke i^ aange- „pulV is in kaart gehraoht. laag heeft afmetingen van rater. .Vermoedelijk 'is t do 'elke de munitielaag is ga- en een halve) meter dik', nitielaag jilgt de schatkamer, ledk'er uit Gennep, die -de m leidt, heeft een coni- «ntwoffpen, welke een ppper]* ssjtrijiken van 113 M.2. Leze gereed en ligt in die haven Hing. Het w aclll en is op ■r o-m .dazen toren op Zijn enge®. 'oorwerpeii zlij® Zondag door teting" naar boven gebracht, -welke het type merk blij- van de Lutine, stukken hout llende deeleta. van het schip, aitie enz'. ten is| thans op eenige dagean rar de verdere werkzaamheden ;n met den conische® toren, dat onder de munitielaaghet irge® ter waarde van ongeveer gulden, welke goudvoorraad gemunt goud en gouden en •ven. 1 I iottdagsrust nemen dezo goudi- zeker niet erg nauw. Fascisten en jaden. ^aferdagtaiddag. hadden zich voor het pi-cistenhuis |a,an het Bezuidenhout te Lxjxavanhage ongeveer 300 personen ver- «uaeld, die eiriühten, dat een uit dit jgèbouW uitgeisttoklen zwarte vlag, Waarop Hakenkruis w;as afgebeeld, zou won» ileu ingehaald. Die menigte is door de poli tie verwijderd en verspreid. Later onte^t-ond op den Bez'uidenho®,t|-< gekeweg blij" de Rijnstraat een volksop loop-, waarbij!" eein aantal fascisten werd gemolesteerd. De politie verspreidde de menigte, wier houding zéo danig was, dat van sabel en gummistok gébruik mloest fatorden gemaakt. t 1 'e Avonds wierd do vlag v,an het Falsi- cistenhuis ingehaald. Later op den [«vond ontstond wederom een volklspploopl yqor 'bet Fascistenhuis, Welke door de tel' plaatje miet toezicht belaste politieagenten wérd verspreid. Bij 'een belletje tusschen fascisten en joden is] Ziaterda-gavond in de Spuistraat door joden mishandeld een 22-jarige kan toorbediende. Met een hersenschudding en wonden aan het gelaat is] hij 'naar het jzMbbnhuia aan den Zuid'w'al vervoerd. Ernstig motorongeluk. Zaterdagavond oonisiirteeikts 10 uluir is .op den Rijkbwelg 'EliirihovenBoxtel joinder da geapeente Beat een motorrijder do hetelr v. d. V. .uit Bodegraven met ;ato duo passagier de heer J. uit d,eln 'Haag met Igroote snelheid o®' eeai dioior .eeu 'paaaA ^.e- itliokklen grwemeinwagen ..glelriedeu. Beide vioiertuigen redein in de richting. Eindho ven. Beide motorrijders wordeu fcegisn da straat- gesmakt mat. het nooidloitbig .glevlolig da,t de heer J. op Blajg'igadoiod wierd, Itjeaiwïjil v. d. W. ernstig, verwond, jweird en maar het ziekenhuis1 in 'Eindhoven mioieist wioaideni vervoerd. He't utotorfijwiel Wierd totaal vernield. De voerman vlan den gnoeinteai- wag'en be-kwialm geen latlseü ,ttewwlijl zijn -vrouw, die ook' co d-en |w|ageu Wtas', Idoioir den goweldig-eii sdhok' van -den iw(ageu viel en licht verwond iwferd. Mo tnr rij wiel in brand gevlogen. Zondagmiddag, piaisse'exda te Olst per motorrijwiel op weg naar den kampiolen- schapswedstrijd te Deventer, de heieir Dam mers uit Wijlhe, mat als duozitt-er de heer Bruiggeuran, evemaenis uit Wijhe. iViOiQr de fahriefk Rer firma Landhc[r(sb' raakte de motor in brand. De 'höstu|ujrder stopte onmiddellijk en sprong Van- het rijwiel. Hij 'bakWla.m geien letsel. Die duo- zitber .eohter kwam +|6 ytajlen an Weklwlam «enige brandwonden. De glaruglelhoudeir A. van Eeulein, di-e het ongelulfizlagglelbieMneini,, ■snelde met twee brandjblulsich-ia|ppara,ten tjoie, 'die eichtar londeugidelijik bleken te rZijirn Ilieh mok rrijwiel veahrandde geheel. Die mor fo.rri|deais rijn per. aultpi tnia,ar IWdjhe -terug-, gekeerd. Ern jongetje cn een ,«ubis(je .onder de tram. I Zondagmiddag opasitr'aeiks, 'hajf drie had te Dein Haag op- Re Prinsengracht, .hoek ÏWaauroe.ziiier&tp.aiai een vreeSelijk ongeluk plaats, dat aan twee kinder-en het leven kostte. Een jongeifje van oiröa 5 jaar speelde aldaar melt- z'ij'n buurmeisje., waarbij bei- dón plotse-linlg de straat overate-ke® juist op het moment dat een tram van -lijm d0 kwam aangereden. A]hoew'e-l de bestuur der, die in de da,ar ter 'plaatse scherpe bocht zacht reed, uit ajle macht reimde, geraakten beide kleuters ouder den mo torwagen. De k'raanwagen Van de brand weer, zoo'wel als de aut-o van den Eersten hulpdienst waren binneu enk'ele min)uitie|n ter p-laa.tse. 'EeÖb tioem. de tra-m was opgevijizleld, liön- den de aime kleinen bevrijd worden, Wia.ar- hijl de geneesheer slechte den doo-d kbn 'Corstateeïen. I De beide daelr-lijik' verminht-e lijkjeB wor den na-ar het geim-aentie aiekenhuis -a-ap -de Zuid-wal ove-rgpjbra-dbt.. De- trambeatulu-rder, di-e geien schuld treft, was zteer onder d^u dndruik Va-n 'f gelb-eluffde-. De sla-ch'tloffeirs izijin de S-rjiaaiige d-a H. en dc 6-ja|ri|ge V. 'I Slapende achter liet stuur. Zondagnacht is te Alpheu a,.-d. ®ijh: een gr.oote vradhtenjto- v-oior Verhuizingen T-v-v8' ■®op,nslt®:i' Groningen:, waar schijnlijk doordat de best,u|ulrdar "dmor den ma-ap w-as overvallen in een langs deinl till ItestraAtwcg gelegen sloot gereden, de b®tuurder en -een media inzittende .wistien aich in veiligheid te stellen, dpöh oen dör-1 da .persoon die -zich achter in den .w-a-gen bevond, werd in 'baWnst-eloolz'en toestand u-ri de -au-to gehaald. Hij bleek evenwel u-iet gewond en made door de 'hulp- Van «en spoedig -aanwezig*» dokter, kreeg) de man weer Weldra, heb betwuistfeliju teiiijlg. Dosr een antohns overreden en gedo-ad. Op den Amistelveanschewieg, ïer ho-ogte van de Moepekiaide te Amlst-endain, w-at -Zan terdagmiddag een meisj-e va,n ongev-eer 21 jaar por fiets olp wjg van Am-stelveep naar Amsterdam. 0>p genaamde plaats wil de zij om -een bakkerskar heenrijden. HisM bij vis -zïi- geslipt .en kwamjuist terecht onder een van den raderen ka-nt homen- da autobus van lijn H. Het m'ai^je werd bijlna oumiddellijlk gedood. Heb fijk is naar het WilheAminiagaistliuis gebrabliit. Be smikkelhandel op! de Nederl. grens. Do gendarmerie vtan W-astlklaipelle, bij Brugge, is er in ge^a-agd, na,'door dé oouane te .zijn gewiaargohivw-d, Vijf slhok1- kciaajs, die pngev-eeir 50 'Stuks vj^e over BeHgiseh-Hederlandsiche grens hadden ^bracht, ip te sluiten en te -arresteapelDj. ok werden 19 koeien in beslag .'genom-an. wmtag andere smokkelaars; Wisten echter e, ?e!1 dert-jg koeien te omtjkaman!. OnL e gearresteefden eijn vier VlLamin- >=- &n e6n Nedeafliaintder -uit iBekïlee hachtelijiké overval te Herpen. baSiff^1011* oïnstr«eiks 3 uuir hebben Üric -,e,n gepleegd op de Heuvt-i cenWonemde giezlu^ters van "den InSj.11 Broek^^ te Herpen. De gers haalden de drie vrouwen pit haar bed. Eén der ziusjters werd in den kelder opgegoten. Het kelderraam, was tevoren van buiten met Zakken zand en hout dichtgemaakt, w:aars]eh!ij®lijlk met het doel eventueel hulp'geroop te ejnoren. De beide andere zlujs|ters werden in de- kiens] gewikkeld' en in een kamer op'ger sjloten. I i - 1 Eén van h-aar isjla,agdo er in na-ar buitén te komen. iZitfheeft "toen da buren te hulp geroepen. IntuiSschen waren da indringers verdwënen. ZijT hadden a-lles^ overhoop ge haald en een bedrag yan 250 gulden, dat zijl 'vonden, medegenomen. Men vermoedt, dat er in totaal '5 per sonen Wij dazen overval betrokken zijn, waarvan er eenigen buiten op w.aolit heb» bén gestaan. Moordaanslag -op- een winkeljuffrouw. Zaterdag heeft te Eindhoven «en moord aansjlag -p-laats gehad. Eien Dnitsch musii cus, die vroeger kennis had gehad aan een winkeljuffironw C. R. alda-ar, losjte Za- lerda.gmiddag drie ^choten op haar in dg G-uido 'Gezellesjtraiat, geluskkig .zonder haar te treffen. De mans) prong daarop in zijn auto en vluchtte de grens) over. Hij: is echter Zondag in de isjta-d Luxemburg ge arresteerd. Gemeenteveldwachter aangevallen. Zondagavond werd in een café te TJden- ho-ut de orde verstoord door twee personen uit Tilburg. Toen de gemeenteveldwachter hen tot kalmte aanmaande, .viel liet twee tal hem -aan en pntrukte hem dien gummi stok. De veldwachter trok dj-avop zijn sabel e:n tro-f een hunner, zekeren J. C., zoodanig op het hoofd, dat hij zwaar ge- ownd neers'tiortte. In levensgevaarlijlken toestand is de gewonde in het ziekenhui® ta Tilburg lOpigen-o-me-n. De andere is in arrest gesteld. Rielletjes te Haa-iicni. Gistermidda-g heeft de Ha.a,rleimsche poi-' litie handelend mo-eteu op-fcivdein 1 Mei-beitiOO'geirs. Omstrceikis 2 u-ur liep in de Groóte Houtstraat, een gr-oiep- yia-n 150 ii 200 personen, de Ihternatkntaiie- zingenid. Nabij het Verwulft werden zij' door jgea inspeoteur van politie .mangemaa-nd -uit elka-ar te gaan. Toen. ,»an dit bevel -niet werd voldaan, zette de politie a,an haar verzoek kracht bij1 doior sa.bel en guimimi- st-ok te gebruiken. Het rprnmu-nisilljiscih raadslid Oversteegen liep hierbij eenige gevoelige klappen op. In de Koningsjtra-at veraam'eldini de be- torgers zioh weer en 'wierden door Re po-'- litie ook hier uit elkaar gejaagd. Elenige rcdliereheur-s van politie lc-sten hiea'bij re- volv.ersohoiten in de lu-dht-. Het raadslid Overdteegon vluchtte 'hek stadhuis' hinnen-. in den avond w-as hek in de stad iz'eipr druk. Blijkbaar waren er veel nieiulwsgie- rigen, die kwamen z'ien of ar Weer irpl- leitjes zouiden pla-ats- hebben. 'E|i- h-adden eenige vechtpartijfe-n plaats husgte'hen pa-an- jevie-rdeirs en 1 Mei-lbeitoio-geus. Op de G-rpoto Markt werd hetizloOi druk, da.t de politie de menigte molest verspirei- den. echter -zonde rgiebruili van w-a-pens t-e maken. Op hei werk' 'der nieuwe .bograafplaats brak gistermorgen een staking .uit -als pr-test te'gen hqt, 1 M-ei-verbad. Ernstig mijnongeluk nabij Eissen. In de xnijlu M-aitltJhias Stinneis bijl 'Essen heeft in de-n na-cht- van Zaterdag jopi Zon dag .een ontploffing plaait-s gehad. Daarbij) werden 7 mijnlwerk'er's gedood en 2 gier wond. Aan het onderzoek', da,t in vollen- ga,Dg is, iz'al -qok Eb'binghaus van den MijnenVeiligheidsdieuisit- va-u het Pruisische ministerie voor ocaniomie enj airheid deel- jiconen. Nader wordit. ge-meld ,dat hgt ongeluk plaatsvond in dein ®a-(iht te half twaalf. Onder de -zeVen dao-deln bevond zich le-ein opzichbea-. Do bengin-g deir daoiden en ge- w-ande'n -was reeds, te half vijf dieis miongens voïtiooid. Hjat karakter dér explosie qtaat n-oig ni-eit vaat,. 'Vier dar diopden aijn laf- komstig uit -Epaen-Kann-aip, een luit E-sseu- Alt-e-n-easein, een uit Horst-E|mBeher on -ee|n uit Gladbeck. De ne-gcrs van Scoiiboro komen in Verziet. R-e-uter meQ-d-t uit Birmingham {Alabar ma): Ünd-ea- d'a gevangen toegprs van SoOtfboro, di-e de nieulwe behandeling .van- hun geruchtmakende -zaak afwachten, is 'een opótand aiitgelbro'k'en. Gewapend mot ijzeren buizen en looden bijipen, die zij ,uit liu-n oellen gebroken hadden, vielen zij hun beiwakeins a-an en verklaarden da-t -Zij bereid waren voor hun vrijheid te st,er ven. Eerst -nadat varstetrkin-g.w-as aange-rukt, slaagd emen er in .de negers w-edeir op te sluiten. 'Z'ij zulten, «enigen tijd -o-p water -en brpod gasteld worden om te kalmeer-en. Naa-r m'eni -zich herinnert heeft het von nis in d-e z-aak' van Sootit-boi'O, waarb'ij1 ne gen jonge negers onder beschuldiging! yan twee blanke vrouwen in een trein ta heb ban mishand-eid, ter do-od veroordo-eld welr- den een -storm van protest in d-a geheel-a wereld doen o-pgaan, zqo;daf er -een nieuW onderzoek gelast: werd. Bij $en nieuwe -bahandaling v,an haf proe eeig ward een der neg-ers lOpniaulwl schuldig bevonden en ter dood vero-ondeeld, -d-óiBh die executie werd hangende he-t liooger beroep .uitjgelsteld. Inrnidd-el-s hebben 50.000 negers aange kondigd, dat zij naar "Washington zullen 'gaa-n -om bij president Roosevelt te -pr-o-teis- teeren. Ernstig vliegtuigongeluk. Zaterdagmiddag is «en vliegtuig van den Duibsch-Chinee-schen dienst bij Trauinstein aan: Gliietmsee (Beieren), .gevall-en ie» veir-' raeld. De 4 inzittenden, .de bestuurder en mecanicien en een directeur dar JunkeVs- maatschappij met een jong meisje ziijn om gekomen. Het vliegtuig was des morgens te Ber lijn opgestegen om «én laa-tsiten grooitieta p'roei'boebt te maken vóór ziijn orveroeimin'g do-or dc Ohineesehe régeea-ing Voiojr oorlogs doeleinden.. Hief zo.u daa-rna, naar Nan-kjnig ziijn "gevlogen. M. Bioeren'opstaud tegen gcdw-onlgcn verknopingen in Iowa. Öp veirscbillende -plaatsen in Iowa is h-ef tet ernstige 'boiteingen gekbm-en tusschen bo-eren en -politie bij i»gingein om eendje boerderij-'en wegen-s 'hypatheekkchuld van de eigenaars t-e verkoop-en. Donderdag pro beerden boeren in Le Mars den- -no-taris, die 'de varkooningl leidde, te lynchen. Slechts door het ontred-en vau da politie en van een grooite troepénma-dlh die iele gouvexneiur van den ^taa-t -ha,d o,nitb-oideni, kon de man gered worden, doch -bij het gevecht, da-t -oMtStp-nd, werd «en veertien» tal -poli tier agenten ernstig gewond.. 0-ok in helt stadje Denisioin kwam hot tot onlusten en we-rd diaor Soldaten gepar krouill-eiar-d miet de baj-omiet o-p h-eif ge-w«r. In Vijf districten heeft 'de gouivernaur v'an den staaf Iow-a-, Heirrimg', 'den staat, van beleg .aijgekoindigld. Op v-eisiehill-einide -p(l|aalt- sau -ziijn troepen van d-e Natioinale Garde, uitg'erufet jpei machinegeweren, giepos,tje|e!i'd. H-et enderzjek tegen v. d. Lnibbc. De B-erliner .Bo-ciiseink'uiriea- mieldtl, dat het onderzp-ek tegen v. d. -Lubbe, d-en stichter van dein bra-nd in het Rdjihada-gge-- bouw, zlo-o gp«d als geëindigd is. Dit on derzoek bettrp-f in d-etn taginme alleen v. d. L,u|bbe-, die, zooals bekend, reieds in d-en nacht na den brand weird igaaairesteelrd. Ras la-t-er werden drie Buliga-apsche eoni- muni-sten opgeslpoard, tegen wie eveneens rechtsingang werd ve-relen-d, Waarna nog ■meer communist-en Werden vervolgd, Da xeehter van jnslttruKitie, Viogit, haeft helt Rijlkis'daggebauiw thaniS vrijSgegetvsn vooa- herstel'weirklzlaaimheden. Het' pgoice® Mal waiarschijnlijik' mio|g voor de zioimeirva- - oahtia beginnen, .gedeeltelijk te Leipzig! '.en gedeeltelijk te Bertdjln zal die 'ziaiak worden behandeld. 0-[il een (ilauik hei kanaal -oiver. Kapitein d'Arcy Rutherford, .een Lond-e- naar, is Zaterdaig -op ©en plank van 2,5 bij 0,6 M., gesleept- dom- een stoo-mbo-ofje, heit Kanaal overgereden van Do-vér na gr Ga lais. De reis duiurde een uur en, JtO mi nuten. Bij- Dover ha-d men tijd verlor-eln', doordat men in 'het -Zog van «en gnoote bont. was gekbihen, wP-ardiOiOii' de ruiter plat op zijn plank m-c.-est gaan liggen. Da temperatuur van het w-ait-er was erg laag en t-ejgen het, einde vla® de- reis had de ruiter' het -gevoel van te bevriez'en, d-aor hij alleen maar e-en trui en ©en korte broek droe-g en tot- op. zijn huid tee nat was. Oneerlijke vinder. Het nabij1 Bixmuiden verongelukte vliegtuig „City. of Liverpool", had o. m. voor een waarde van 27.000 francs a.a-n goudstaven -aanboord. Da-gen lang heieft ■m-en dagr naar; 'geiz'oc'ht-, maar het; nergens kunnen vin-dein. 'Thans is ujt-gelmuokt dat het op de pla-ats van de ramjp werd pp-geraap-t doo-r eeh boer, die het had achter gehouden. Dz-er dagen echt-er werd -bijl verr-a-den door «en persoon die z'ij'n bewe-giinigén had nagegaan en Zekere vermoedens was gaan koesteren. Het gerecht heeft thans inige-grep-en en het gou-d in beslag genomen. Scheicpbclsiiig in dc Noordzee. Tengevolge van den he-Vigen mist, wellte gister boven de Noordz'ee hin-g, heeft -een sche-epshoteing plaats gehad, die ge lukkig nog al goed is afgeloopen. D-e Bel gische mailboot „St-a-d Antwerpe-n" Welke om 11 uu'r uit Ostende was vertrokken, js te -omstre-ekis: twee uur in botsing gekomen met de B-elgische mailboot. „M-aria Joisé" welk schip om 12 u-ur 50 Doveir had ver laten. Volgens de eerste berichten is de „Marie José", aan boord waarvan zich 3 passa giers bevonden, biji dé botsing zoo-danig beschadigd, dat het schip gedokt zal moe ten w orden. -W-el konden de maUbooten op eigen gelegenheid ha-ar bestemming- bereiken. Hjet lijk van HinMcr gevonden. Bij Prataenragno: in de vulkanische Ap-e- nijnen hebben k-olenlbirandea'S het wr,ak van «en yliegt,uig jen hét lijk van een yli-egter gevonden. Volgens de teekfen-en, die oip- het tpestel zijn gev-onden, bleek -dat m-en the doen had met het lijk van B-ert Hinkler, die sinds twee ma-anden vermist werd bij een poging om in recordtijd van Enigaalnd na-ar Australië, te vliegen. Hinkler -was; 8 December 1892 te Bun derburg in Queensland geboren. Reeds voor den oorlog, in .de jaren 1911'12 liet hij van zich sp-rekSn door welgesla-a,g- d-a glijvluchten. In 1920 verwierf hij .(le Britannia Tr-oiphy m«fe een vlucht ineens van Croydon na-ar Turijn, 650 mijl, iin een Avco Baby, w-at éen record Was voor lichte vliegtuigen. In 1925 maakte 'hij doel uit van het team voor de Schneider Trop-hy in Am-en'ika. In 1927 vestigde hij een record voor een solovlucht na-ar Australië in -een Avco Avian met een tijd van 141/g dag, Opnieuw lief- Hinkler van zich spreken in November 1931 door een solovlucht van West naar Qost 01vier het Zuidelijk de-el van den Atlantischen Ocea-an. Toen hij op zijin vlucht, naar Australië de eerste dagen niets v.an zich liet hooren. maakte, men zich niet al te ongerust o-ver hem, hij had da,t: -a,l meer vertoond in 1927 op een poging jnet ka.pat?in Mcintosh om zond-er t.usschenlanding over R®®laind en Ai'ganist-an naar B-ritsch-Indië te vlie gen. De vlieger® hadden toen met allerilei tegenspoed te kampen en besloten ten slotte terug te lteeren. Pas to-en bij - «en noodlanding op- die terugrei® een bescha diging, yan het toestel verder vliegen on mogelijk maakte, seinde Hjnkler zulks na,ar Londen. Ditmaal had hij niemand meegedeeld welke- rcude hij' zlon- nemen en daarom verwachtte men aanvankelijk nog, dat hij- ten slotte wel weer hier of' da-ar -zou opduiken. Langzamerhand na-m ach ter de ongerustheid toe en bëgion mén te begrijpen, dat den bekwamen vRngor eeh ongeluk mo^st zij'n oveirkoimein. Het gebergte, altijd vaor elkeu vlieger, ho© be kwaam o,ok, een gevaar, ja hem noodlottig geworden. Zijn naam zal echter niet wo-rden vergeten, daarvoor Heeft hij- o-p hef gebied van het ^"liegwezen te vleiel ALLERLEI Als dc zwaluwen tcrugkeeren.. Dié iziwiRuwen, die bevallige, gevleugelde bddon van het voorjaar, die óveral met blSjd^cliap weer worden begroet. In groote zwermen trekken ze over, het land en Ze zoeken hun oude verlaten tehuizen Wéder op. D|an klinkt drai ;het vroolijké (kwinikeleexen dea* lustig© Zomergasten, die Van 'n lange rei^ tei'uggekeerd, hunne neis'tjes weel' opbónwen -en ze van de spo ren van dea overwonnen winter zuiveren. Ongeveer m'idden April wórden de 'gei- voderde z'eilersj der 'lucht iu Europa terug verwacht, mlaar er Zij'n ook- voqvbeelden, dat reeds einde Mia-art ter.ugkeerende Zw,aj- luW-engroepen w«rden waargenomen. Ze hebben op: hun reisf naar het Noorden 'niet :zloo'n haaisit en, ontploiaien op! hun tocht in geen geval de geweldige spell- heden, die züjl Wel kunnen ontwikkelen. Over de ^nelheid der .zlw'aluwvluchten liepen de véle méeningen nogal uiteen, tot de Italiia-an Spallamz'ani door een b'e- 'langw'eldcend experiment a.antoonèe, dat 'de kw'aluwen inderdaad 140 K.M. in een uur afleggen. Bij' 'bi-acht n.I. twee zwal'uj- w'en van Ravia naar Milaan, en de dieren vlogen van (Milaan naar hun ne^t te Pavia' in dertien minuten. ,Over den wteg, welke de z'waluwen afleggen bïjri'hiun tpchten vam- en naar Europa, zlijh we Tamelijk goed ingelicht, mlaar vroeger maakte men -rich over deze tochten de wouderbaarlijkt iste voorstellingen. -Zoo werd nogin de achttiende eeuw hot verdwijnen der zwaluwen in den h-c.ïfsjt verklaard door te beweren, dat- zij' 'naar de maan tr-okkén. Het volk ge loofde, dat de ziwlaluwen gedurende do koude -wintermaanden v.an Re gastvrijheid der maan geb'ruik' maalkten en dan weer met -de -eerste lentedagen naar de aarde cn 'de taeni^ohen terugkeerden. D'e ge leerden Versterkten die m'eening, door allerlei wonderlijke waarnemingen. Zoo vertelt b'ijV. do reiziger Riejgnard in zijn „Rei-s door Lapland", Jat de zwaluwen in 'den winter Riep onder 'den ijsvloer van de rivieren in het Water vorbtevteh. Hüj heeft liet 'W'elf-isj-waar niet 'gelzien, m'aar de Lappen hadden hem veTteld, dat z'ij! vaak' geheele ^phajen van zwaluwen volkomen versjtSjïd onder het ij's Weg]- trokken. Dé groote 'Engelsphe schrijv-er John'son, di-e -Zeerzeker d« ho-ogste bel- sohaving van züjh tijd belichaamde, ver telt in zSjh levensgeschiedenis, dat ds liw'alüwen zich in den herfst diep 'Rn hftt -w'ate-r laten ziinlk'en, om' daar ■bun wintérsjlaaiP te bojujden. Z'ijl Vereielnigen -zich vliegend in «én grooten jkiring, die iil enger en enger wbrdt tot z'ijl plóts|elin'g in het Water storten, wa-ar dan de -Zw,al- luwen in de bedding - van Ro rivier te Sjlapen 'gaan. .- 1 - W-rj '"'weten thanR, dat de zwaluwen in don herfst naa-r Azlië] en vpornamélijlk naar Afrik-a treikkfen, óm' 'in het voorjaar -naar 'Europa terug te fceeren, waar zij .z'elfs tot Lapland gaan. In verband met de meening, dat de z'w-aluwen in groote Koude overwinteren bunnen, zijn ajle-rlei proeven genomen. Buffon, de groote na- tuiurjonderzloetker der ,achttiend© eeu'w', sjloot verscliillende z'w'aluwen in een ijs|- kelder op en verwonderde- zich, dat Zij IsjtielrVen. Intusschen is ook doio-r onderl- izbekbi'-s nu en dan beweerd, dat de Zwaj- luwien onder bepa.alde ota'standigheden in een Wintersjlaia-pv vallen. Rteedsi kómt het voor, dat eenige) z'w-ai- lu'wten z'ich in den herfst verlaten, ach ter blij ven -en dan een wlanihopigen strijd .tegen den Winter voeren' meestentijds Wérden de 'kleine dieren tegen November geleidelijk krachteloos] en ga-an, vermod- delïjk d-oor gebrek 90® voedsel, te gronde. Die Framsiche geleerde Rjaspail had een 'dak'zWaluw, die zich had verlaat, wa,arj- genom'en, die in den sfal v,an 'n landgoed achterbleef en dapr tot April ovei'winj- terde; z'ij' .vond in den sèal aan spinnen en in-secten voldoende voedsel en vl-oog mét mooie dagen uit, keerde nveuwël 'hl Spoedig naar het nest terug. Een rijke bedelaar. Te Rio de Janeiro is «en bekénd bedie-' laar overleden, die een kapitaal bleek he bëzi'tlten van ongeveer 100.000 gulden. "Vijftig jaar geleden wa® bijl als immi grant uit Portugal in Brazilië aangeko men «n na verschillende mislukte ;am- baéhten .uitgeoefend te hébben, wérd hij St-raatbede!ia.ar. Eenige jaren geleden kwa men zij'n mqeder en zijn ZuisteY ham he- ao-eken, doch zijlalierven van honger, doordat hij' te arpi w-ais-, n-aar hij yielrkiaar- de, ,o-m hun voldoende voedsel (fce gavlenj Hierdoor verwierf hij Veel eymjpafjiie ,«n kreeg .hij' rijkelijlke giften, maar hij bleef «ven armoedig won-enin een V-a-n petro- le.umkannen gébonwd hufj'e. 0;p straat i® hij in elkaar gaaakt en o-veanlden. Een on-dierzloek in z'ijln- hiRyje bracht vo-oa- een w-a-arde van 100.000 gulden a-an geld eu ©i'feoten- aan h-et litiht, ten deele weggevréfen Ro-or do ratten, WAT MENIGEEN NIET WEET- De beruchtste boekéngek van alle tijden was Tinius, die om'Streeks 1800 bij Weii^senfels ,a/d S;aale woonde. Hiji móet 10 roofmloorden begaan hebben en met het .buitgenfaakte geld kocht hij hoeken. Muzieknoten werden voor de eerste maal in de drukkerij]" van Coenraad Rijmer te Esslingen a/d Neokar gedrukt en de eerste partituur op een no-tenschfijfmiaj- ehin-e -werd in Januari 1931 getijpt. Gpening -zitting ^itateWGeneraal. De opening van de zitting der (State®- Gleneraa-1 izial DSnijditg. 9 -Mei a.s. geschiej- 'dien, met het voorlezlen d«r Tro-onreclji. -MIDDELBURG. Hedenmoa-gen was da Nieiuwstraat afigédLofen wegens een op graving. Eep bodas-vradhtiautio, die ge- laden had in die straat, wilde ip«n langs de. op-graving .latenpiagseeren, hoien de grond weg zakte e® het rechter achter wiel in dé puit geraaktepensioioinlijlkei ongelukken kwainieii er niet bij! voor. VLJSSINGEN. Het aantal werklo-ozen daalde met 40, is feh-ains 1090, van wie 114 'bijl de werkverschaffing.. - GOES, 2 Mei 1933. Boter: pier Kg. fl,40, ®er 1/2' Kg» f0,70, aan part. f 0,80fabr.boter, f 0,85, afwijkende boter f' 0,60 pier 1/3. Kg. Boter van handelaren f'0,65 per pionfl. Ea'M'en: per 100 Sink's f'1,50, p-er 25 st. f 0,371/2, aan pia.rtfc. -per stuk' 21/2' cent; eendeier,en p-ea- 100 stuks f'1,50, poeljier eieren f' 1ganiseiereu 5 oan-t per stuk. GOES, 2 Mei. Eiea-veiling „V.P.Z." Aapv.21383 eieren, prij's f 1,80 pi,lj)0öt» Vcilingsverceniging „Znid-Rcvcland" Gae» Groentemveiling 1 Mei 1933. Aardbeien f 50176, Witlof 113, 'Sipinai» zie f36, SnÜj'sjla 'f'1, Uien f 1.10 lalles pier 100 Kg.; Aardb'eien f0.7O3.30 per .100 dtuk's; Witte komkommers f 1516, Bloemklool fll19, 2e ejoort f410,. Kropsla f2.404.30, 2e soort ïf 1.20—» 2.60, Andijvie 'f22.10, per 100 qtuks; Rhabarber f24, RaRiijsj fll.10(2.60, Prei f56, Tulpen f2—8, per 100 tós. Vciliugsverccuig.ng Kapehé-Iliczclinge. Kleine veiling van 1 Mei 1933. Sipinazie fl3, Witlof 157, béiden per .100 Kg.; Kropsalade f 1.20—5.30, p-er 100 'k!rop; Radlij^ f 1.101.40, Ral» barber f45, 'béiden p-er 100 bos|; Bloemjii kool f2'17 per 100 e|tuks. Bloemen '/Tulpen f47, per .100 bos; Viooltjes f 1.301.70 per '1100 stuk3; Az-alia'-s 15 cent per 100 pot. MID|DE|LBURp, 1 Mei. Op de veiling ■zljj'n de volgende prij'zen bésfeed: ^eeuwj* sclie b-lau-wé aardappelen 1314 cent piek 25 Kg.; s]n5jsla 23 cent, Molsla) 2930, (Spinazie 15, Postelein 1525, MoSkrul 25, Witlof 215, pieën 37, uien 23,. jZuring 58, Doperwten 3439, cent al» le® per Kg.; Peterselie- 613, Kervel 610 cent, beide per ohipje; Peen 12-, I8V2, Prei 21/2,7, Uien 1/2'P/a, Rerie 2V241/2, Rabiarber 2—4, RjRadija \0.1P/2, iR-ammena® 3a/aA1/^ cent, alles pier bps; Bloemtool 1—17, And'ijVie 3— 31/s, Kro'psjla 1/28, Komkomtaier® cent 'alles per stujk. Blo-emen: Tulpen 17, Narcissen 13, Flieien 26, Viooltjes] 3, Belgia's (Seringen 78, Lathyru-® 10, Cillia 1 cent alles per blo.s; Muiurflieren 9, Vergieet mfj' nietje® 4, Primula's 89, Madelieven 810, Violen 8.14, QoruusjU 5 ce-nt, -alles per 10 stuks; Goederzia 8' per - 100; Caotuk 14 'cent per pot. Vruchten: Aard-bteien P/2!4)/2> P«rzi< kén 8 cent, beide pea- ®tuk. 'ROTTERDAM;, 1 M«i 1933. .Veemarkt, Aanvoer: 725 koeien eu ossen; 345 vette kalveren; 233 isfchapeu en lammeren; 87,f» varken!®. l'rijlzen per halve kilo: koeien 1517,5 38-»25, 27,5—30; ossen 15—17, 20—22, 2426vette kalveren 27.532.5 ,40- 45, 5055; overjarige lamineren per stuk f 913.50varkeus 14, 15, 15.5 ct. per pond. AardappelénBrielsjche eigenheimer® 3570, Eeeuwl®che idem. 25—50, Zeeuw!» ®ehe bonte en blauwe 0.601.20; poter® 20—30, R:ed Sitar 5_0—80, Bravo'® O.S.Q-^i '1.30, voeraardappelen 0.150.20, alles p, H-.L. iWintermalta'® 5.56.5 ct. per Kg. Maltha. lEjprings 1920 ct. per Kg. Vla®: 11360 Kg. blauW' f0.40—0.6'5, 12000 Kg. Holl. geel 45—54, 5:200 Kg» dauw- root 3545, 3000 Kg. Gr. 3545, 1200 Kg. Wit 3545. - Naar blauwt vlas] was goede- vraag, ter* Wïjl d-e handel in geeLkalm 'bleef. Naa® and-ere e|oorien wéinig of geeln vraag. Granen: geen noteeiing wiegen^ ga* ringe aa-nvoer. - La plata mai^ f73 per last. 1 1 GO-E^. Huw.-afk'.Corneli® Reij'nhoiut, 25 j.jm. te Wplphaart®dlijik) en Maatj® Anna van de Driak, 24 j. jd. te Rillandj» Bath, laatsjt te Goes. OverledenJohan Marinusj de Hullluj. 32 j.; Adriana Kasjtelein, '37 j., eohtge(' noote van Abi»a-ham Pieter Heijboor, te Wis'seniklerke. MIDpFLBURG. Huw.-aangiften: P» Ligthart Schenk, 25 j. en L. C. G. Hee)* ren, 23 j.; A. van Séhijhdel, 24 j- «tt J. F. Kuïjisi, 22 j.P. N. Goedhart, 20' j. en A: W, Beoks], 24 j.; P. L. van Overbeeke, 25 j. en S. M- Goedhart, ]20 j. Gehuwd: J. P. C. Spape, 32 ;j. en C. J. van Rpoïjen, 35' j.; J. M. Gel join, 28 j. en G. de "VVïtte, 22 j. Bevallen: K. 'v-an Betóen, geU va®, iBlel* z'en, d.J. M. Hooftman, geb-. S-moor, z.; J, M- van Djort, geb. Stekte, 'dj Overleden: S; Vader, 19 j., ongeh. d. J. de Klerk, 64 j., w-edn. v. 'G. Klap; P. J. V-erb'ert, 60 j., goh. met CT. jM- Pagter; J. van Schalk', 81 j., wedn. V. J, Marijs]; |W|. 'M. Relle, 80 j., Wéd. V, P. W-. H'. de Kan; D. O- Carol, "69 j.t geh. met Sl. den Eingelspnan. BORfSSELEN. Ondertrouwd: 21, Jan Riuater, 2(3 j. jln. en Maria Toth, (20 j. jd. 26, Jan Paajrdejklooper, '24 j. jm. en Maat'j» Bras, 24 j. jd. Getrouwd: 19, Jau Ka,tenberg, 31 jm. te Moercapelle en Helena Tona da .Muijnek 26 j. jd.28, Willem (Witte, 30 j. jm. -en Geertjle Elisabeth van Slais, 21 j. jd. 'jj Geboren: 9, Adriaan, z.v. Jan DuïjH- kérke en Katharina Cornelia Braam15, Maria Elisjabëth, d. v. Paulus Melis éu Jacohla Bi-aam. Overleden: 21, Catbarina. Murre, 75 j.t ■vvted. van Iziak' Hoek. -

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3