DINSDAG 2 MEI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VLISSINGEN GOES HSPORT enSPELH KERKELIJK LEVEN f IN HET KRAAIENNEST GEMENGD NIEUWS fusscheii bewijst dit hoe goed ceu pefe,- iiing is, men ziet dan gebreken, die men zoo spoedig mogelijk kan verhelpen. Bij terugkomst in de kazerne hoeft de (burgemeester allen toegesproken en er op gewezen, dat bijl reeds in zijn vorig© (Woonplaats! veel over de Middelburgschiei 'brandweer heeft geleken en de ontwikf- ikleling van deze modern geoutilleerde nieuj- 'iWe brandweer heeft gtevolgd. Hjijt spfak rijm groote volcftenimg uit over de pres taties v,an deiken zoo nuttigen dienst. Blo eonimamlant, do heer H, Bierman, "heeft voor de wóórden van den burgej- meester namens allen hartelijk" dank ge- 'braoht. Ecu Boulevardloep. Tegen Zaterdagmiddag had do Vlisjsing,- sehe Athletiekveroeniging Marathon een Boulevurdloop over 3600 M. georgani seerd, waaraan alleen leden van den iZeèuw'sphem Athletiek Bond konden deel nemen. Het gingvoornamelijk omil training voor den internationalen Boulevard loop op 15 Juü a.s, Het lag in de bedoeling tevens te 'trachten het reoord, dat met 11 min. 6.6 sec. op naam van I'. Hartman te Botterdam staat, ai was het dan naar on officieel te verbeteren. D'it ft .apin de 12 van de 14 imgesohrevcl- nen, Be «-(tartten, niet mOgeii gelukken, want de Marathon looper M. A. Brpinioiog, die in klasjse B loopt, heeft den korsten tijd gemaakt en dit was dit maal 11 mm. 20,7 sec. In deze klasse wias de bekende clubgenoot van hem, C. van Sorge tweede. In klaspe C 'w|as J. C. de Vin, ook van Marathon 1, in 11 min. 21.5 «jee.; 2, 'C. van Op dorp van Ei.M.M. met 11 min. .37.4 sec.; 3, C. v. d. Weel, Zeelandia met ,11 m. 48 sjec. vier was de E.M.|M,-er A. Kaïnbier, dus) de drie laatstgenoemd;© allen Middelburgers,. In hotel Britannia, Waar begin,- en eind punt waren, heeft de voorzitter van iMa|- rathon, de heer D'. W. Tou^saint, met toe passelijke woorden de behaalde medailles uitgereikt. Tentoonstelling Missic-Naaikrans. Zaterdag vermeldden wij' 'abusievelijk', dat de tentoonstelling dor Missie-na,aikrans 'in „Sehuttersjhiof" zloiu plaats hebben, ter wijl de expositie in „Slot Ostende" wordt gehouden. Aan de tenioomsjtclling is ook een loterij verbonden. Prinsesscdag. Ook hier ft de 24sto verjaardag van ■prinsjes Juliana niet onopgemerkt voorbij)- gegaan. Er wasj vlagvertoon van offlcieele en particuliere Zijdei reeds, vroeg, klonk carillonmuziek en gisteravond lieoft „Euphonia" Pp de Groote Markt 'n volksj- concert gegeven. Gevonden voorwerpen. In de maand April 1933 zijn aan het bureau van politie te Goes onderstaande voorwerpen als gevonden aangegeven en zijn aldaar verdere inlichtingen betreffen de daze voorwerpen to jjeWomen: Een padvinders|mes, een paar kinder kousjes, een haarlint, vier handschoenen, een ceintuur, z'even portemónnaieft met en zbnder inhoud, een jasje (colbert! een Ephaarlje, twee oolliers, een mondorgel, een lapje stof, een Zaag, een gummilaars, tien platózegeft, een gymnastiekschoen, een nikkelen horlogeketting, twee rilva- xen brooheft, een busje snijiboonen, twee voetballen, een bankbiljet van f 10, twee xaj'wielbtelast.ingmerk'en, twee, hondjes, een padvinderriem, een Emgelsjoh© sleutel, eep tube hoofdpijntabletten, een uurwexksjleul' tel, een boodschaptaseh, een streng touw, een sjaal, een slinger van een auto, een hangsjot, een dubbeltje, tw'ee ledige ben- zinevatten, twee kindermtits|em en .een kistje sinaasappelen. De Radio Dokter, steeds en overal te ontbieden. Thans lage tarieven door ge combineerde bezoeken. Tel. 129. (J. M. Polderman, Go.es). (Adv.) Heiukeiiszand. J.l. Zaterdag hield de jweegbrug „Sfemenweitong" haar jaarver gadering. De voorzitter, de haar J. van Hjekke, opende de vergadering. De secre- ■tarft iM. J. v,an den Dries las de jaar;-' rekening voor over 1932. Ontvangsten f3031,05J/2, [uitgaven f 1317,171/2, goed slot van i' 1713,88. Die commissie van on- darizioek, bij monde van den haar Simonse, fteed haar verslag over het gehouden be heer en adviseerde het bestuur, gezien d<|n 'goeden ötand vain het kassaldo, om het Jarief van het "weegloon te verminderen op 15 cent per 1000 K.G. voor aandeel- Sioudertj en 20 oent voor niet-aandaelhou- .dersj, aldus besloten. Ben voorstel van den heer P. Van 't Wekeinde om1 meer prooenten uit te kSeei- ren, geizien liet groote k'asjsaldo, werd als '•Zijnde niet reglementair verworpen. De aftredende bestuursleden Van Hakkc en N. B. van Iwajarden werden Wijl luSÖamatio herkozen. Aft commissie van onderzoek voor ©en volgend jaar Werden gekozen! 'de heeren A. Simonsle Bz'. en F. deRóo, fels plaatsvervangers "de heeren J. van. Iw'aarden en F. Dotoinicusj. Nis,se. Vrijidagayond werd jaarvergadcc ring gehouden van Be Coöp. Boerenleenj- b'anik talhier over 1932. Uit de verslagen (bleek, dat het aantal leden Bedroeg 140. 'Dje winsit over '32 bedraagt f845,46. Aa ngeschreven 'Werd op 't meubilair 326,50 ,.en de rente ad f .518,96 ges)tort"in het re servefonds, dat daardoor stijgt tot een be- 'drag gap f 13452,37. Herkozen Werden als( bestuursleden A. J. van Dijlke, Joh. Janspn en G. 'Nieuj- .wenhuijise Lz., als plaatsvervangende le den en E. NieuWenhuïjsp Az. als lid van don B.aad van Toezicht. Hausweert. De Bdigiische motorsleieipr boot „Ardhimiedes" is door den deurwaar der ui't Goes1 aan den ketting gelegd. Hansiwecrt. De P. .V. De blauwe Doffer hield j.l. Zondag, een dfttrietconcours van uit iSftgnies (B. )98 K.M. De prijzen vid- lou aft volgt: le, 5e, 8e /en (dp Jos. P. Theenaart2c en 23e Smallegange 3e en 19e, Sandersje; 4e, Willemsteijn6e, Louise7e, Vers traeten10e, 11e en 18e, ■Modde; 12e, 15e en 24e, Krombeen; 13e, 14e en 16e, Lavooij'; 17e en 25e, Nieitwem.- huüjlsje; 20e én 22e, Verhage; 21e, Krijif- S|en; 26e, Blaiau'wfcamer. Los 8 uur. Eersto duif 9,59,33, laatste duif 10,38,33. Zondagmiddag had hier op het ter rein van de Wierf een vricndstehappelïjlkb voetbalwedstrijd plaats t-ussehen de Hans- 'w'eerlsiche Bolijls 1 en Zeeuwsclhe Boijs I uit Goes. Het Was <#u vlug' en mooi ge speelde wedstrijd, waarin beide partijen tegen elkaar op wogen. Van verschil van klassespel le en 2e klasse, Z.V.B. waarin beide partijen uitkomen, was niets temer;- ken. De Hansjweertsohe Boijs behielden den geheelen Wedsjtrijd de leiding, en slechts in de laatste minuut konden de Zeeuiwsche Bbij's uit een strafschop ©ven buiten het beruchte gebied via een been van een H. 'Boijlsjspeler gelijk kraken. Do eindstand wias 33. Ierseke. Zaterdagmiddag had helt 4-jarig dochtertje van den oeisterkweiekeli' v. d. E. heit lOUigciluk van de iiolis te vallen ön een arm te breken. Dr. Klinkouibmig .Ver leende heelkundige hulp. Bjllaml-Batli. Vrijdag, vergaderde de Baad. D|oor Ged. Sitaten werd in over weging gegeven de gjewïjfzigdo huuroveri- eeiilklom'iit met de MaatscliappSj D|e W|eegf blrug te Bath in 'dien zin te herzien, dat jauri!ij|U|s over de verlenging der oVereenj- ■Ikornst Wordt gehandeld. B. en Wj. achten dezen eisch te sterk. Z'ij' stellen den Baad voor t e bepalen, "dat de overeenkomsj van jaar tot jaar 'wordt verlengd tot ten lmiOg|- site rijf jaar, waarna een nieuwe ov.areeni- komsj moet Worden gesloten. Aangenomen. De zekerheidstelling door den ontvanger 'werd geregeld. Ingekomen wasj een adres van de Zwemvereeniging ,,G(enie" te Bath om vergunning voor het" opstellen eener 'kleedgelegenheid Wij de haven. B. en iW. stelden voor de aanvrage inZalke 't kleieoï- lokaaltoe te i^taan, daar dit in 't belang is der openbare Zedelijkheid. Dhr. "VVest'- ^trate vroeg, of er in de haven zelf ge zwommen mag worden. Ten vorigen jare is, daarvan voioral des Zondags gebruik gemaakt tot ergernis| van velen, ten'w'ijl 't dikwijls onzedelijk was. De lieer Dansen heeft hetzelfde Wez'Waar. Dte voorzitter aait 'vvoordde, dat het 'Zwemmen in do haven Wordt toegestaan, doch dat hiermee door B. en W. geen verantwoordelijkheid wordt aanvaard, wat het gevaar betreft. Het is de vraag, ol' de verordening aan B. en iWl de bevoegdheid laat beperkingen op te leggen. Hij gaf in overiveginlg Iitt plaat sen van een kleedlokaal to« te staan, ter wijl B. en IV. dan eens kunnen nagaan of inzake den Zondag een regeling Ware te treffen. Het kleedlokaalïs, in 'elk' geval noodig. Die heer Dronkera meent, 'dat het meesjt in de Week gezwommen wordt. Verbiedt men het Zondag^ (aldaar, dan (Zoekt men ren andera plaatsj die wellicht gevaarlijk,er iq. D|e lieer Van Gorsel vindt de plaats zeer geschikt ion zou de gelegenheid tot zWteonmen op den Zondag niet Willen ontnemen. Met jalg. sjtemmen wlordt "daarop liet'verz'oek dar vereeniging toegestaan cm aan 'B. en ",W. overgelaten de kWesjti© van het geb'ruik van Zwemplaats) op den Zondag nog. eens onder het oogje z'ien. Op een verzoek van Mevr. Griep, om haar voorloopig de' bewoning,, vhn de ambtsfwoning toe te staan tegen de gel dende voorwaarden, wordt gunstig be- Ejchi'kt. B. en W. ^tellfen voor, aan de eomt misjsie tot herdenking van Prins .Willem I een bedrag uit de gemeentekas van f0,30 per leerling toe te isjtaan. om' den kinderen der lagere ^obolen en der bewaarscholen een godpnkblord te geven en te onthalen. Z. h. toegestaan. D,e Baad besjluit, '11 tweetal Wijzigingen in de begrooting van hetgasbedrijf goed te keuren. Tegen ©en derde wïjlziging, inzake vergoeding van koeten wegens heelkundige behandeling van dan ba,as|- fitter, handhaaft de Raad rijn eerder geuite bedenkingen, a'oodat deze wijziging niet wlordt vasjtgesteld. Daarha. sjuiting. Avuicmiuiden. Vrijdagavond heeft op het vi'ssöhersivaartuig Am. 17, hetwelk juist biunieu was, ean ernisitig ongeluk plaia.ts gehad. 'Eien 7-jiariig Zaoinltje va,n den (Schip per van het vaartuig, sohippeji- Sier©- a^eld, hetwelk bij rijn vader nan boord was. had hat- ongeluk tedicht bij' den mo,- tor ta komen, met als gevolg, daih het knaapje vermoedelijk door heit vlietgwiel is gegrepen. De linkerarm van heit, knaapje was in ernstige mate verminkt jZaodaiti. op me disch advies overbrenging naar het. glaisti- luiis te Middelburg noodzakelijk was, waar denzelfden avond de arm is afgezat,. Axel. Toen 'zekere B'. van Boselika- peül'ei .gister met zijn auto op weg .naar de AxicPiaehe markt te Za.aimslag ,cen stil staande (auto wilde, paslaaeran, kwam van achter dazen wagen de koopman JC. Iw4- neinde aldaar met zijn rijwiel, eioodat pen botsing onvermijdelijk was. De man Werd levensgevaarlijk gewond en met een her senschudding opgenomen. O,ok het rijwiel werd geheel vernield, ,11 1 J_j I Philippine. De politie heeft dezer dagen een persoon aangehouden die vanuit Bel gië een hoeveelheid sigarettenpapier tracht te over de grens) te brengen. Het "sigaret tenpapier is in beslag genomen en proces verbaal volgde. Waterleiding-Mij. „Zuid-Beveland". Dhr. H. C'. J. Gunning, burgemeester derg emaanite Ier'seke, is in de aandeelhouiY darsvei'gadeij'in'g dar Wlaitcrl.-JMij'. „udd-Be- veland" va;n Zaterdag benoemd tot lid vau den Ba,ad van Beheer, Zulks in de vacature, (Qnt|s|ta,an door periodieke aftre ding van J.hr. ,U. E|. Lewe van Nijenj^teijln, wellke niöt oneer vflor oen he|rhauoeming jn aanmerking wenjsdht© te komen. De bu'®e- meester van Billand-Baitli, mr. I'. A. Siohwartiz is als Jjd herbenoemd. .Vereeniging vo,mr Ziekcuverpleging op Zuid- ,en Noord-Bevfland. Deze veree,niging hield Zaterdag j.l. .onder voiorziittepscihap viain d®n heer mr. di'. Mes in het Schuttershof H Goies oen algemeen© vergadering, Da (secretaris ,de hear A. de La,nge te Goes, bracht het jaarverslag uit, waanaan wij' lOiïtleenen, dat de vereeniging, die .pp 1 J,uK a.s. haar vijf-jarig basltaan hoopil te Vierein een geiaonde finainciae'to poisitie beefl'. Het versrag was dan ook in dank baren toon gasjteild. Eivenals, iir de vopiriaf- •gegaina boekjia,ren konden de "tiaeglaaeigde uitkeea'inigon regelmatig plaats hebben cm kon ©r tevens behopriijk wjoiiiden gereisier- Ve»rd. Aan 333 leden werd vergoeding voor 'ziekenhuisopname (toegekend (net ©en totaal .aantal ligdagen van 5620. Ta Kattendijke en Eiilewftutsdij'k iwerden ,0ttder-:afdeeiin'gen opigerioht,. Van heit. Be stuur van Sint Joanna ta 'Gocis kwam bericht in, dat het tarief derde klas voor dia 'leden dar vereeniging ook na 1 Sept.. 1932 bepaald bleef op f 2,75 per dag. Hiob •ledental dar vereeniging slpegl in 1932 vanl 2213 tot 17879, eiein toename dus van 5748. H|e'b bestuur izoiu het zeer wp prijs «iheUep ,ate het eerst ctusijruim; der \er,eeuiging .kon worden gievietrd miot 20.000 ledein, aan welk getal momienteitll nog .slechts 600 jiersionien oulhreibeln. De ipenningmeester de hear JH. Kloos ter te Ellewoutsdijk deed .daa.rna, rekening en verantwoording. Na toelichting jWet'd u© rekening goedgekeurd. Het batig sal do zijnde f4792,48 werd in zijn geheel in de reserve getatert. Da aftredende beistnuraleden, de liae.riem J. Ij'. löoppteir. ,A. M. Overhofif ein Th. Wolse werden herkozen, terwijl in do vacature-D. Lindeinbe.rgli, die bedankt jiad werd geikozein d© lieer S. Balkencndu ta Wolfaartsdijk. Tot lid dar can|lu.olei- fiommiSsie in de plaats van den heer- Jde Kruiijtejr, die niet, herkiesbaar was, werd gekozen de heer E. van .Werkum te Hpioketnazand. Besloten werd in 1933 le vergoedena. a,an veirpleeigk'o.Ste.n. miu.ximaal f 2,7.5 par dag doch nieit meer dan de varploeigjptiujs derde klas bedriaagt in oen ziekenhuis waarin uien is opgenomen 'tot een. maxi mum van f 137,50 pier jaar en per 'ziekte geval; b. 75 0/0 van alle bijkomende rie- keinbuiiskostein t,ot ©en maximum van f40; e. bij opname in een barak voor besmeitittei; lijkc. riekten een extra-uitkaaring yan f 0,75 per dag tot een maximum van f 15. order weml besloton d© leden weds? na één jaar- lidmaatschap in aanmerking (ba doen komen voior vergoeding Voor |0ip- name in een «anaiborium jtlhanis twee jaar). De bcigiiooiting vtcior ,1933 wefd vastge steld m'eit een eindcijfer van f38625, Naar aanleiding van enkele gemaakt© opmerkingen wer.d besloten dat het be stuur inlichtingen aal kunnen inwinnen omtrent ..de tarieven van ©nk'ete rieteeini- huizen elders, ©n zal trachten met H.H. chirurgen een overeenkomst te sluiten in het belang der loden. Het veer VlissiiigcnE.r.eskens. Naar .aanleiding yan een door dan A.N. W.B.. en de K.N.A.C. aan de Staten van Zeeland gericht verzoek om de vertrek uren van den laöitsten dienst op het veer Vlissingen-Bireekens later te steljlen dan dusver (19.25 zomer- en 19.10 winter- dienst) ontvingen genoemde Verpeniginigtn belicht, dat voor zooiveel betreft, den dienst op. de werkdagen ftp het traject Vlissingen -Breslcens aan dit verzoek is voldaan bij de vastgestelde zomen-dienstregeling (vertrek laatste dienst van Vlissingen 21 uur, yan Bars-hens 21.30 uur), Jaarverslag der Zeeuwsche Landb»!!nf"Onderlinge. Op 28 April werd in ,„de Prins van "Oranje" te Goesj onder voorzitterschap van den heer H>. A. Hankiem. te Wdlhel-' minadorp de ja,ar]iij|k|s(ch6 Algemeen© Lei den vergadering gehouden van da Zoeuul- sehe LandbouWi-Gnderlinge, .afdeeling van de Be"drJijfe|vereeniging „da Centrale Hand- bom f Onderlinge.' Uit het jaarversjlag, loopende over het boekjaar 1 November 193134 October 1932, blijkt, dat de ZeeuWseho La-ndbouw- Onderlinge bij' 'het einde van. het boekjaar 3032 leden had met een ja,a,rloon van f 5.736.359. Het ledental van de geheele 'Central© Land'b'ouWl-Onderlinge bedroeg bij "het af sluiten van hot boekjaar 33551 met een jaarloon van ruim 52 millioen gulden. In het verslagjaar wierden bij' de Zeeuw- ijche Landbou'wi-Onderlingc aangegeven 1065 ongevallen, van welke 3 gevalleto een doodeïijken afloop hadden vn J3 aan leidinggaven tot het verleenen van schal- delooSstelling óver een langoren termijn dan 6 weken. Het aantal ongevallen, dat over het boekjaar voor rekening van de gobeela Centrale Landibouwl-Onderlinge kwam. be droeg 7550. Van deke gevallen hadden er voorz'oover de wettelijke verzekering be treft 17 en voorzo'ovor de vrijwillige Veal- -Zeikering betreft 3 ©au doodel'ijken af loop. Van d©Z© 20 ongevallen met doode|- 'Ijjlken afloo'p gaven ex 11 alle betrefj fende de wettelijke Veiiztekering aan leiding tot toekenning eener rente aan na gelaten betrekkingen. Er werd voorts in 1 geval een rente toeigek'enfl tvegclns, blijf veilde invaliditeit. De kóston der verzekering bedroegen voor de leden der Zeaulw'siohe Landbouwf Onderlinge f 1.50 per lid ©n f'1.14 per f 100 jaarloon. Dit kostenoijfer is vergeleken bij dat van het vorige btoekjaar gedaald, niette genstaande de vermindering van het dooi de leden uitbetaalde loonbedrag. De daling vindt haar oorzaak in'het feit, dat zoowel de ongevallen'liositen als de bijkomienlde kosjten, samengevat onder do benaming administratiekosten, niet onbelangrijk la ger rijfh dan het vorige jaar. Het verslag. geeft voorts mededeelin.'- gen over de vrijwillige verzekering voor patroons en kinderen van leden ©n over de Ziektei-regelingvow inwonend per soneel. V O E1TB1 AL U ITS L AGiEN R.-K. Z. V. B. .ViftSi II speelde een vriendschappelijk,en wedsjtrijd tegen een veteranen-elf tul. .Vlos (Won met 42. T-e Goesj werd een vrieindsohappelljlkb wedstrijd t usschen Bbbur en de Koekoeken uit K'Wadcndamme gedeeld. Die Koekoe ken bleken de ^terksten te Zijn en wonneii verdiend. Goes, I—Hulst I 2—4. iZoudagmiddag Sjpeelde alhier op het Spiortterrein aan den Polderschewteg een jiroefelftal yan Goes, een vriendschappci lijken wedstrijd tegen Hulst I. Hel elftal van G003 zag er ais volgt uit: K. Bruël, 'doel; achter: Cobben en Du Kubber; midden: Back, JJanielse en Van Hoorn; vooir: P. Slohrijveii', Gfted bloed, Blokpoel, A. v. He^e en v. d. Klooster. In 't ©ersje gedaelte van den wedstrijd Was Goes veel gevaarlijker met baar goed opgezette aanvallen dan Huisj. Na een half uur spelens wist v. Hese voor Goe-s te scoren, In het tweede gedeelte sipeeldel de thuisclub veel te laks om tegen Hulst ai direct sjudees te hebben. Wanner er zoo geruimen tij|d ia gesjreeld komen de gastheeren toch nog in den aanval welke wordt omgezet in een doelpunt 20. Dan is de beurt aan de gasten welk© direct liun achterstand Verkleinen door Pieeavér, Even latex ontstaat er een misverstand 111 He achterhoede van Goes tui 't is gelijk. De, gastheeren hebben nu niets meer in te brengen; Hulst 'daarentegen weet nog tweemaal het ncit te vinden', zoodat dit elftal van Goes met een 24 nederlaag HuB|t als haar meerder© moest erkennen. Wat w'el iets) geflatteerd mag genoemd woiden, doprdat Goes[ "nog en kele aanvallen mboi opbracht, maar niet gelukkig in het S(ohieten Was. Hel vijfde eeuwfeest van Sinte Liduiua. Een dag als 30 April zal sinds: jnen- scihenhe.ugenis wel nielb in de historie va® Schiedam zijn vftorgekfcimen en wel niet meer voorkomen ook. Niet minder dan 4 pontificale Hoog missen werden in de versidhillcund© pa rochiekerken van Schiedam opgedragen Mlgr. Aengenent, bisschop van Haarlem, droeg .de pontificale Hciogimis .ftp in du Sint Liiduina-parodhie, welke1 bovendien werd uitgezonden door den K.R.O. In de parochie via® den ÏI. J oanines den Dooper werd de pontificale Hoogmis op gedragen door mgr. Jansen, aaftehiisschop van Utrecht. In „de kerk vla® O. L. V. Rozenkrans door mjgf. Diepen, bisschop van 's-Hei;tiQigenboiSch en in- de kerk vam 't Allerheiligst Hart yan JaZuis1 daoir mgr. v. Roosmalen, Redemptorist, bisschop van Suriname. Hst "koor zong .da Gre- gioriaaiisicho en de geloovigen de Vaistp gezangen. Overal wa,s de- toeloop; van g-elopivfiige® overweldigend. De.s middags heeft in het Xerxes-Sta,-. dion te Schiebroek de galampvoiering plaats gehad van heit GraaLspel St. Lddiuiina. Hef Stadion was geiheel gevuld, zoodat ciroia 30.000 toeschouw ens' aanWiezig wlaren. On der ben bevonden zich o, m. mgr^ Aon^ie- nenit, bisschop' van Haarlelm, mgr.. Diepen, bisschop van Den Bogdli, mgr. Myers, hulpbisschop van Hoin-deiij mgr. Mad Dd- nald, vicari's-genemaial van hef, bisdom Edin'burg, vioaris-(gene|r. Steinmianjn uit Berlijn ,de Doimproosit v'an Hiannoiveff, do ministers Reymer, Deok'e|ils, Veysclhuluir en R.uys de BeerenbrOjUCk, pjuof. Aalbar&e, alsmede de gezanten van Bieligia, Egypte, Prankrijk, Engeland, DememiaiTlk'an ©n Gjie- kenland. A,an helt spel werd de©lganio(m©m do-o-r 7000 meisjes, uit- alle- dealen van het land. Dez© waren wet tal van extra trei nen en met aii'tobussen naar Sohiabroek' vervoerd. De opvoering is buitengewoon goed geslaaigd en .viel zeer in dan sfnaak van het publiek. Hyt weer werkte uib- steken-d mede.. Na afloop Van 'het spel heeft. Mgr. Aengenent voor de microfoon dein pause- lijken zagen over de aanwezigen uitge sproken. 'Die Katholieke Universiteit van Peking. De IHoogeerw'. pater Grendel S.V.D1; Superior-Generaal dei" Congregatie .seint uit Rome aan d© algemeen© MisjsieproH curatie te Steljl, da,t doior de CongregatiO der Propaganda Fide isl besloten, de Ka tholieke Universiteit te Peking tot'dus verre bestuurd doon" de Nporcï-Amerikaan- bche Benedictijnen over t« dragen aan liet G ez'elsehap v,an het Goddelijk Woord. Die overnam© Zal gesjohieden bij het begin van het studiejaar 1,93334. Zaligverklaring Maria Peretticr. Zondag heeft in de S|t,-Pieter^kierk te ■Rome de plechtige Zaligverklaring plaat'4 gehad van de stichtster van de Congrd- gatie van den Goeden Herder, Maria Pcrettier. 1 Des morgens werd in tegenwoordigheid van de kardinalen der R'iten-Congregatie en het Vatioaansdhe domkapittel deApos- tolisiohe Brief met de Zaligverklaring voor gelezen. In twee zijloge.-) van de Kerk waren de twee standaards van de wonder ren der Zalige opgesteld, wielfee betrekking hebben op tweo wonderEjÜte 'genezingen in Noorcï-Amerika. (1913 )en in de gemeente Arras; in Noord|-Erankrijk (1923). In den imiddag begaf Pftus) Pius XI zich NJi, b e sj c li on w, i n g. Nu de eerste teleurstelling over onzen teruggang bij de jongsjte verkiezingjen voorbij i.-(, dringt het langzamerhand tot onsi door, dat wij' dn dien uitslag geen reden tot pte|s(simisme |m|ogen zien. Het ver lies van twtee zetels v,alt moeilijk te dragen, Zwja,arder zou het echter zijn, indien de katholieke kieZers) en kiezer]cri- |^en wiiren overgelftopen nap,r beslist Vij andige partijen. Let w'el, dat wij de ver deeldheid is;terk veroordeelen, ja funest vinden, maar wij' zien de kortzichtigen en ontevredenen onder onsj, toch altijd nog liever naar een katholiek dissident over- iloopen, dan na.ar de linkerzijde. Djt laat st© nu, de dijfers wijzen het uit, is niet noemenswaard gebeurd. Die 70.000 kath. stemmen die de R.-K. Staatspartij ontgin gen rijn terechtgekomen bij' de R.:K, .Volkspartij, katli. dem. Bond en 'n vijftal andere kath. groepje^. Bijzónder verheugend is het, dat het socialisme, ondanks dat het de tijdsomf' tjlandigheden mee had en millioenen kon besteden aan propaganda, zóo goed als geen vat heeft op ons katholiek volks deel. Van plaatsen met een gemengde bevol king is dit moeilijk te bewijzen. Daarvoor moet men terecht bij! geh'eiel of overwet- gende katholieke gemeenten. Welnu in des(e gemeenten loeren elft plaatselijke .uit slagen, dat de*S(.D:.A.P. er bijna geen voet aan den grond krijgt. D|e enorme zujg- 'Itracht van ftarialisme, radicalisme en commnuis|iue vond, ook bij 'deze vei'kiel- zingen den grootsfen iveerstand bij óns. Onze teruggang is hoofdzakelijk te Wij ten aan verdeeldheid in eigen kamp, niet aan desertie naar d©n uitgesproken tegen stander. De hoofdbeginselen werd men niet on trouw. Gebrek aan inzicht, gezond ver- Hand en juist begrip van z'elfbahoud zaten ons dwars. Natuurlijk mopperen wij op die licht verdoolde 'Schapen. Laten wij "echter, nu het kwaad gebeurd is?, lien er niet aj te veel mee lastig vallen. Voor goed mogen w!ij ,z,e niet afschrikken, 'n Bezadigd woord zal meer nut sjtichten dan bo.oze taal. Bovendien moeten wij' niet vergeten, dat wij geen zetels verloren zouden heb ben, indien de z'etelverdeeling had plaats gehad aan de hand van het rechtvaaiy diger stelsel, dat onlangs door de Tw'eede Kamer werd aangenomen. Dit kon thans niet gebeuren, omdat de voorzitter der Eersite Kamer, de Vos van Steenwljlk, weigerde het vóór de verkiezing te doen behandelen. Wij kunnen naar de reden waarom deze lieer Zich zoo vergat, slechts gissen. Feit is 'het echter dat zijn optredefn de rechterzijde zeer verzwakt heeft, tep voordeel van communisten, anti-papisten en fascisten, juist geen elementen om het schip van staat beter door den storm te sturen. Bij de verkiezingsnabeschouwing dienen wij; deze, in do parlementaire geschiede)- nis ongekende gebeurtenis, 'niet te ver geten. I I 1 i UITKIJK. naar de Basiliek óm de nieuWe Zalige t© eeren. Voor liet altaar, Waar het After- heiligste Was opgesteld, gaf hij 11a het li turgisch geizang den eiudharistisehen zegen. Het g»ïid van de Lntine. V.D. meldt uit Terschelling: Het ber- gingSvaartuig. van de firma Dros te TeXel met een zgn. pulsjinrichting aa» boord heeft Zondag niet minder dan 102 borin gen verricht. Men heeft thans, nauw keurig kunnen nagaan waar de Lutine zich bevindt. Hst wrak ligt ongeveer 13 'meter onder het zand, waarop weer 3 t'ojfc 5 toeter Water «Staat, naar gelang he|t eb of vloed ft. Dje pulsW'ichting moet dus ongeveer 20 meter puften. D|e pulringen van Zondag hebben ver der uitgemaakt, dat de Lutine "in haan' geheel op' den bodem van de klei ligt, 'welke kleibodem yarieert v.an anderhalf tot 3 meter dikte. Het wrak ft thans geheel afgepaald. Het heeft een lengte yan vijftig meter en een breedte yan tien meter. Een t(n ander ft volledig in ka,art gebracht. Gei- blek'en is, dat het achterschip niet fis weggesleept, zóoals algemeen werd ge dacht, doch dat alleen het cam'pagnedekl Weg is. Ook de munitie-laag, welke ft aange- 'boord door de „puft," is in kaart gebracht. Deze munitielaag heeft afmetingen van ,12 bij "'10 meter. Vermoedelijk 'ft f do xoesjtklomp, Welke de munitielaag is ge worden, vier en een halvei meter dik. Onder de munitielaag jilgt de «schatkamer. De heer Becker uil Gennep, die ,de Werkzaamheden leidt, haetft een coni- echen toren ontworpen, welke een opper vlakte zal bestrijken van 113 M2. P.teze toren ift thans gereed en ligt in dei haven van Terschelling. Het wjaohton is op, guiisjtig weer om dezen toren op rijk plaats te bfengen. Tal van voorwerpen Zijn Zondag door de „puftinridhtittg" naa,r boven gebracht, o.a. spijkers, welke het type merk 'blij ken te rijt van de Lutine, stukken hout van verschillende deeleto yan het schip, stukken munitie enz. Het wachten is) thans op eenige dagieji goed weer om de verdere werkzaamheden t.e verriohten met den conisichem toren. ,Men meent, dat onder de munitielaag het golud is gebórgen ter wua,rde vau ongeveer 14 millioen gulden, welke goudvoorraad bestaat uit gemunt goud en gouden en zilveren staven. 1 1 Met d© Zondagsrust nemen dez© gouct- ■zbekeisl het zeker niet erg nauw.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2