NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 3 DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering Sproeten komen vroeg in fl BUITENLAND I~1 feuilleton HOOG SPEL. BINNENLAND UIT ZEELAND middelburg NUMMER 52 DINSDAG 2 MEI 1933 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V De R.-K. Staatspartij in Zeeland. Wanneer er één provincie is, waar de R. K. Staatspartij pver tevreden kan zijln, dan is het wel de, provincie Zeeland. Niet tegenstaande, dopr het unfaire: aplliredem van den Bnsch, dei Zeepwah© cjandidaat verdrongen werd van een Verkiesbare plaats,b leef het katholiek Zeeuwróhe kie zerskorps de It. K. Stiaatisipiartif tróuw. Er werden z-elfe nog 500 stemmen meer' op cmz'e lijlst uitgebracht dan in 1929. Wel daalde hetpercentage met 0.8 pro cent doeh dit lag .uitsluitend aian de om standigheid dat ,d© eeuwige obstructionist, notaris v. Dalsum, die pv^r 'n bepaalden aanhang beschikt in Zeéuwsioh-Vlaaniderein,, zich op da fascistische lijst had toten plaatsen en met 1600 katholieke, ©temmen schuiven ging. Neen, katholiek Zeeland heeft een prach tig voorbeeld gegeven van solidariteit en partij-discipline. Het heelt, meit den heer Ijockefeer zelf aan het hoofd, ge.en perso nen met zakeh verward. Het vergat de gepleegde woordbreuk', de grievend» beje gening', ja z'elfs' het onmiddellijk eigianjbe- lang; hielp1 toch de Brabanders aan den vijlden zetel, die Zeeland toekwam. i Wij hopen, om geen sterker woord te gebruiken, dat da R.-K. Staatsip;antij .zich nie.t in edelmoedigheid zal laten overtref fen. Hieit is noodig dat zij ontho.tidt wat er thans gebeurd, is en dat zjij bij een vol gende Kamerverkiezing voprlzieniniglein treft, .waardoor ook katholiek' Zeeland zlijln eienige vertegenwoordiger in ergeren: zin in het parlement terugkiriijigt. Yoor Friesland en Groningen, dat toich geen katholiek kiezer(es) meer heeft dan Zeeland is, toen dhr. van Vuiuren stierf onmiddellijk' geiztrgd, dat het een plaats vervanger kreeg in minister Verschuw. O jk' Zeeland mag aanspraak maken pp z'oo'n onderscheiding. Het. zpu toch al te gek1 wezen, dat men onze provincie Zop goed als geheel aan haar lot overliet; dat anidere partijen dit ook' doen is voor ons 'geen reden om er in te berulsteln1, ter moer, da,ar hier, zoo gemakkelijk hulp' kan worden geboden. j [Wanneer den Bosch halstarrig in de boosheid blijft ien meer opeisicht dap hein toekomt, aai er met 'n weinig goeden wil, wel een combinatie gevormd kunnen wor den met een kieskring waarin w'at aneielr be,grip Van billijkheid schuilt'. 'E|n> indien de R.-K. Staatspartij dan werkelijk geeltt kan; zieit pni voor Zeeland to doen, wat het in een ommezien voor Friesland ein Groningen verrichtte, dan Zullen wiji helt op, eigen kracht, moeiten p'robeeipen. Bij' 'de billijker verdeeling der. KaimeriztelteC's1, die 'de. ophanden zijnde wijziging dei' Kieswet meit zichb rengt, zlal yoprial de RI.-K. Staatspartij, die nu. den hopgsiton prijs vtor iedere nziet,el betaalt, gapen spinnen. Dopr de «enigszins ruimere toewijzing .van zetels, zo u ons, met 'n weinig geluk Wel 'n .'cversfihoitzieitel toevallen. De drie grootte steden zijln ithans met 'n, heel w;at| kleilnier restant van 21.000 stemmen, aan hum vierden zetel gekpimen. Ifeelitan's is b'et beter daf het wisise voor het, ongewisse genomen Wordt. Samenwerking met een loyalen kiesr Krinig, die niet zop, gropit is dat wij op'een prpefstemming geen invloed kunnen .uit oefenen, verdient de voorkeur. •Wij Vertrouwen op' de activiteit, vlam onjzén Rijkskjaskring, zoowel als op heit inzicht van de Staatspartij!, aan vw'ie< de redelijkheid van ons verlangen duidelijk is en die wel begrijpen z'al, dait' het z'oo, niet langer Kan. DU1TSCHLAND Vrijlating yanpioliticke gevangenen. je Pruisische politie heeft aanvankelijk 2 Zich in de stijgbeugels oprichtende, zag Maeehiiavelli voor het paleis het geglin- stiex van wapenen en wapperende vaandels miet het beeld van den Stier, het devies Van het Buis Borgia. Een dubbele rij vormende', baanden de lanciers zidh door da oneengeipierste menigte ©en wieg tolt a,an da plek, waar Maeehiavelli tot staan was gebracht. Ba menschenmassa, werd op zij gedreven als helt water voor den. boieg van een sintel zeilend vaartuig,. De Menscheui strui kelden tegen elkaar aan, waarbij beuirfe- lin'gs de een den anidetr, ,diei tiegep h(e(mt|aian- viel. verwepschte. In een opgjenblik' was hlet een. hevig lawaai van kokende wloetde; maa.r toch kOiomk boyien alles1 uit de roepc „Duoa! DuelaI Kletterend en rammelend naderden die ruitens in banna, schitterende harnassen dn •voor hen uit reed op, een krachtig Zwart stirijltos e,em prachtige figutor, van top tot toen in Staial gehuld. Zijti vizier Was oplem ein het bleekte, jeugdige, gelaiat da^iT- atahitieir hiad i&eoi ^asibbeiraidieirL, S;triemig<e tnii^ drukking De ®öh'0,on.e., lidhfcuini© mg&a keken xöcjj|ffi|; l^nks en hij! ruimschoots gebruik gemaakt van de be voegdheid haar bij - noodverordening y[an 28 Februari verleend om commpnisten en andere stea,tegevaarl'ijke lieden in hech tenis te nemen. Nu, de rationale reigelei- riing .vast in het 'zadel zit en de politieke beroering geluwd i®, gaat de politieke politie na of niet een de,él deiZer aamglehou- deinen in vrijheid kian worden gesteld. Al-' leen Zijl, van wie verwacht: ka,n worden dat zij pa vrijlating weer actie tijgen de.n plaat zio.uden gaan voi©ren, ziullen vast gehouden worden. Daartoe rekent men vooraanstaande communisten en paoiffa- tcu. Zjj /uilen in concteair.atiehapfpeu pn- detrgebraoht moeten worden. 'Zij .'die in vrijheid gesteld worden, moeten ecip stuk taaktenen, dat Zijl. zich voortaan van poli tieke h andelipgen tegen den staat, zullen Onthouden en zujUen zich yoorloiolpig- op .gezette tijden bij de politie moeten inlei den. In Salraen en Beieren zujllein ter ge legenheid van den eersten Mei reeds vele politieke aangehoudenen in vrijheid wor den gesteld, 1 i De nieuwe feestdag. Die viering van den dag yan den 'Natio(- nalen Arbeid is gister op het groote pi[- radeveld v,an Tem'pelhof gehouden. [T,egen 8 fu|ur 'is| avonds werd het aantal aanwezigen geschat op 450 a 500.000. Het feesjt werd geopend met het zingen van Arndt'sl lied „Die God, die het ïjlz'er liet 'Worden, wilde geen sjteven!" D|aarop werd ter eere van den rijlkl^president een jonge eik geplant door de leider yan de 'Hitler-jeiugdbonden. Na het onvermijde- ilijkle HHrs|t'-W,essel-lied z'eide Goebbels: „Ik heb de eér u allen in naam der rej- geering te begroeten. Mijn eerste wta'J- den zijh geWijd aan de 7 brave nat.-.)oO. arbeiders die Zondag, te Jlssen bij1 "een 'mijhl-ongelulk' Ihet leven hebben gelaten en cle 'béide S'.A.-in'annen, diei te Napmburg e.u Kiel doodge'sjchoten zijn. Aan cle na gedachtenis! dez'er 9. slachtoffers zijl 'hulde gébracht door een minuut, volslagen stilte." t Hierna hield Hitler een rede in btekeni- den s.töjl. 111 I 1 Een groot vuiui'werk besloot het feest. AMERIKA H,ct ijnfwapcningsvr.aagsHuiii. Naar V.D. uit Wiashinghon verneeimt heeft president Rpptovelt, zionder deAmier xdkaanscbe, regeering a,an een oonaretet ontwapeiiingsvooa'S'tel te willen binden, de Volgende beginselen opigestteld voor de all- gomeene lioiuding der Veraenigldie Staitepbij dei ontwap'eminigspiMerhainrieilinigep 1. Die grootte mogendheden sltelmlmen cr in tioiei, onder' toeiziicht van een' jnltiemar tionala controtoHciommissie geleidetdjk' te .ontwapenen. 2. Oip dei wij'zoi van heit verdrag yten Iticarno Zuilen nan-agressie-verdragein' ge sloten worden, ook in Zuid-Amerika en in tot Verre Oosten. 3. In geval v;a,n ftortoig, zal de aan vallende' natie als zoodanig gebrandmerkt worden. Is i 4. De Vereeinigde S,tia|ten behopuden zieli hun vrijhield van handelen vloor om te bepalem of' ziiji zich bijl strafmaatregelen in den vorm van een of andere notie zullen aansluiten. i 1 i 5. H'et pact Kellogg .dient door een eotusuWatief papt te worden uitgebreid. Pern's president doodgeschoten. .Die president van Peru, Luiz Sianohez Cerro, isj toen hiji ple renbaan te Santa Beatriz verliet, doodgeschoten. Daie jongelui sprongen op de auto van den joresident en j'oegen hem een aantal kogels in den rug. Twee van de moordel- naars werden door de omstanders gedood, de derde Werd gearrelsjteerd. Tot nieuW'en president is gelkozén genej j'aal Os[car Benavides. aoht te slaan op de toejuichingen, die om hem heen opM|0,nken. Tpch Kagen die oogen alles, terwijl zij' oio,genschijin(ijknjeta schenen !te zien. Toen zijl op1 den Floreln- tijinsehen redenaar vielen, scheen ei' plotee- liirag nieuw laven in te komen. Maeehiavelli .zwa.aide meit zijln hoed ein boog, tot aa,n de flainklein va.n z'ijnl muil- cuer om d6Il overwinnaar te b'eigroietéini. Up het bleeke, jonge gelaat vertoionda f een troitsche glimlach, want de Hea"- tog was verheugd ,da,t op zulk' een oogén'- i>ük- als liet ware de oogen van Floé rence zelf op hem waren gevieatigd. Toen W den afgezant had bereikt, haalde hij de teugels in, i „Ola, Ser Nieooló!" riep hijl I De lanciers maakten spoedig ,den weg vrij, door het volk) nog vierder terug te dimgen en Maeehiavelli reed bij dien rpeip op 54J11 muilezel naai- vorou „Hat is gebeurd," sprak' de Hea-tog „Ik heb nieit minder volbracht, dan ik hielo.of.le. Gij zult mu' wel begrijpen, wat' h'eit was. Wiait, ik had beloofd. Ik heb mif Zeiven de gelegenheid verschaft ien er daarna gebruik van gemaakt en dat zoo goed,-dat ik' zie allein in handen heb: Vit'elli, Olivaixutto, Gnaviana, .en Giangioiit dano's Zoion. De andere .Orsini, GianopojLo, B'aglioni cn Petru'cci zfullen volgen. Mijn net is uitgespreid en tot, den 'laateten man Omtrent den moord óp president Ceixoi wloi'dt nader gemeld, dat Cerro een revue van '2000 jongemannen in het park Jorge Chavez had Wijfgewoond en' in zijn auto steeg om weer naar Zijn paleis terug te laeeren. 'Terwijl liet voertuig wegreed, sjw-ong ecu Zékere dei Mendoza op, de treeplank ou losjte een aantal schoten op den presif dent. i i 1 Soldaten iphoten op den moordenaar en doodden dezen. Volgens; de politie was 'i'Mendoiaa, lid van de opjiositioneele Ap'rista partij. 'Cei'rO overleed in het ziekenhuis^ In het geheele land is; dei staat van bei- leg afgekondigd. D|e ministerraad kWam onmiddellüjK' bijeen en benoemde generaal 'Oséar Benavides, den minister van natiq- nale defenfeje, tot president van de repu bliek'. 1 f I f De kabinetscrisis. De Koningin heeft Zaterdag, in verha|nc( meit de k'abineillscrisisl, o(pi den Ruigen- hoek' t er oonferentiei ontvanigan' de topir- zifters van de Tweede Kamerfracties' Van d'C R.-K, Staatspartij!, van cto Chr,-His torische Unie en van de Anti-R,evolutio naire Partij, amlerséheidenlijk' mr. P. J.' M. AalWerse, j/hr. nar. D. J. de Gee; en dr. Hl. C'olijin. j De Koningin heeft gister op. dein Rui- genhoek ter conferentie ontvangen de voor zitters van de Tweede Kamerfhaetipsl van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond' va;n dien Vrijziniag-Petmoeraitischein Bond en van de S,oc.-Dem. Arbeiders Partij', on- dlerscheidenlïjk' de heeirem mjr.. H'. J. Knoitrf teinbelfc, me. H. P. Marchaint en ir. J. ,W'. Albarda, De Zoiyertijd. Bie'gint 15 Mei. De overiganig dit jaar naar den zomer tijd geschieidit in den nacht van Zondag l-i Mei op, Maandag 15 Mei. i Be 1 Meidag te Zaandam. Bij het getoeemitebesfuiur v.aaa Zaandam is Zaterda.gavoncl van de regeering 'Jigit bericht iuigekomen,, dait ,hét raaSsbceluiit van VrijidaigaiVonid, waarbij' officieel de 1 Meidag to,t feestdag .is verktoiard, dopr üe Krq in is geslehomslb. Waar rood regeert. Met betrekking tot, de geimeientelbegroo-' ting van Zaandam, die nog niet de goed- Kéiuring van G'edeiplU'teeirde Staten helefl mogen erlangen, is bij! het: geimeeutelblei- st;u,ur ciein séhiijven ingekbrnen' vap den minister van Fin,atoeiëma waarin !w!o,rdf medegedeeld, da,t de uit-kteering uit die: ger meentei'Gndsbelasting tqt een bedrag van f 150.000 wordt ingehouden. Als gevolg daarvan h ebben Bi. en W, "Maandag eein extra-vergadering, gehouden. Omtrent den a,a,rd der besluiten konden vooii-alsniog geein nadere mededeelingen worden geldiaan. De beperking van den veestapjcl. De Christelijke Boerem- en Tuinders- bond in Nederland, de Katholieke Neder- landschc Boeren- en Tuirdersboind en hett Koninklijk Ncderlandsch Landhouwteomité hebben bet volgendei telegram aan den Mi- nistér van Eicon. Z,akten ein1 Arbeid., Pnder dagtebkening v,an 28 April 1933, gazcw zeilen zij den prijk van hun vetrtraad ba- taie,.n," Iliji zweeg, wachtende op Whorden, die heiin niet de eigen meeninig van Mb|Ss(cre MaocJiiaveUi Zouden, kenbaar maken, maar heim izopden vertellen, hoe derignlij'k nieuws W|a,airschij|nlij!k in Florence opige- nitmen zou worden. De "sectrétarisi beZat échter al de voprzichtigheid vjin den g& slepene. Hij was niet de man Pim nonder loos e«n meening ten bes|tp te geven. Zijln gelaat bleef ondoorgrondelijk. Hij: boog zwijgend als iemand die ^en kennisgeving aanvaardt, 'Zonder Itiei beseffen, da,t hiji heft rie'oht beeft, cr 'iets op fe antwoorden. Een nimpiel verpcheeln tuspichen de, schoo- pa obgein, dip pp hem' geVeötigtd waren. „Ik heb uw'e imieesitetris:, de Sitgnori van Florence eein grppten dienst hewteaam" Zeido hij"' op' bijna uit,dagenden fopn. „De Signori Zullen ermede jn kenlnits Werden geisrteld, Ulwe Genade," was bet ontwijken do antjwbordvlam den redenaar, „cn ik hoiop cle eer te moigein hehbén Uwie Genade de geluikWemisehen van de Signori „Fr i® veel gedaan," hervatte Üe, Hjem tog. „Maar er moeit, nog veel meieir giedaa.n worden, en Iwie z'al mij zeggen, wlaaruit dit zal bestaan!?" Hiji gag Mncchiavelli aan met oogen, die om raad schenen te vragen. dan: „De Centrale Landbo.uworganteaitiieis deelen Uwe Eixctellentiei meidle1, dat tzjjl violl- harden bij heit door haar en de Alg.. Ned. Zpivélbond op 16 Maart j.l. ingenomen standpunt inzake beperking Veestapel an verzoeken eerbiedig spoedige uitvoiaving van de daartoe strekkende maatregelen." tWaarOjn'de'heer Braai niet gekozen werd. Dfe verkïézing^üenst van het Piersbur re.au Vajs Diasj sclrrijït De verkiezing tot lid van de Tweede Kamer .vap den heer Vervoocn van de Nationale Boeren-, Tuinders;- en Midden- en MiddensitandspartÜji' verdient om ha.ar m'erkliVaardigheid nog. een nadere besphou,- Wing. Bïj1 T'aaidple'gingder gedetailleerde cljtfersj bleek! h.l. dat de heeir Braiat in alle 18 kie^ki'ingen 35.465 stemmen op zijh persjoon vereenigd had, terwijl de heer Vervoorn, de gekhzéne, in totaal islechts 6157 stemmen verworven had. Een en ander is; toe te schrijven apn de onoordeelkjundige wijfee, waarop de Na tionale Boeren-, Tuinders;- en Midden- Standspiartïjl haar Candida,tenlijisten had sa mengesteld. In 14 'kieskringen w'as de heer Braiat lijstaanvoerderde heer Ver voorn sjtond in 3 kringen als no. 1 en de heer Van Znylen in één kiesjkring. pp lijsten, waarop de heer Braat no. 1 was geplaatst, waren eéhter niet alle gelijlkj; luidend, hetgeen wel 'het geval was; met het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten de drie lijkten in de kringen Leeuwarden, Groningen en As^en, waarop de heer Vexvoorn lijstaanvoerder was. Toen nu moest worden vastgesteld pan welk© lij'st de z'etel, die de N. B. T. cn 'M. P. had verworven, mqest worden toegekend, bleek dat de op de lijfs^en van die partij uitge brachte SHemimen, in totpial 47.651, als volgt waren verdeeld Kieskring 'I en JI (gelïjkl. lijsten, lijfst- aanvoerder Braat) 680 stemmen. Kieskringen ITI enlV (gel'ijlbl. lijkten, lijstaanvoerder Braat) 11.4,52 stemmen. Kiesjkring V (lijstaanvoerder Braat) 246 isitemmen. i Kiesfklring VI (lijstaanvoerder van 'Zuylen) 749 sjtemmen. Kiesjkring .Vijl ^(lijktaanvoerdev Braat) 3237 Stemmen. Kies|kring VIII (lijstaanvoerder Braat) 4158 sitenrmen. '1 Kieskringen IX, X en XI (gelijkl. lijsten, lijstaanv. Braat) '7020 stemmen. Kieskring XI) (lijsta|a,nvöerder Braat) 1133 isteminen. Kiesjkring XIII (lijstaanvoerder Braat) 1910 «stemmen. i i 1 I Kieskring XV (lijstaanvoerder Braat) 4287 stemmen. Kieskringen XIV, XVI en XVIT (ge lijkl. lij'aten, lijfetaanv. Vervoorn) 12.197 'Stemmen. r Kieskring XVIII (lijl'staanvoerder Br,a,at) 582 'siemtaen. D!e lijüstkiesdeeler bedroeg 47.651 en de Zetel werd toegekend aan de lïjlst met het z.g. grootste overschot, zijhde 12.197. Dit iwla'S de lïjjst die in de kieskringen 14, 16 en 17 gelijkl. wh4 en wa,arop no. 1, de heer Vervoorn, in totaal 5954 stemmen Op z|ij!n persjoon Vereenigd had. Hier heeft 'aiéh gewroken de onoordeelkundige sa,- m'ensjtelling der lijkten. Indien da lijsten, 'waarop de heer Braat lïjlst,aanvoerder was, alle gelijkluidend waren geweest, dan zou de aftredende Pla.ttela.nder, die met Zijh 35465 ejtemïnen bijna den kiesdeelér be reikte, Zonder kleefsjotouren uit den strijd zijh gekomen. Nu i^ hij ondanks het gToote alamtal Siteminen dat hij op Zijn per- toon had vereenigd, door zïjn medelid, den heer Vervoorn, die am'pe|r 6000 steip- „Vraaglt Uwe, Genade dat aan mijl?" „Ja", iaiptw,oiordde da Hertog- „In theori© I Verbaasd keek de Heiritpg helm n.an en begon toein te lachen. „In theorie," Zeido hij. „De praktijk Kan u san mij overto ten." Maeehiiavelli kneep de o,oigem half "toe. „Wanneer ik van theorie Spreek," ïegdp hijl uit. ,„dan bedoel ik1 ©en persoonlijke meerling van mijzelf' (geen uitspraak' van den FlorentajiniSötoii: Secratairis." Hij, hoog .zich wat dichter naar (den ander over. „Wanneer een vöirst vijanden heeft," zfeidia hij' kalm, „dan kan hiji bp,, twee manieren mat hen handelen; of hij moet. hém tot vrienden vervloaimén, of hen de maehit ontnemen oim langer zijjn, vijanden te kun nen 'z'jjh." LangIZaain venboionda 'zich een glimlach op hat gelaat van den Hertog. „Waar- hebt gij dat geleerd?" vroeg hijl. „Met bewondering heb ik1 toegezien, hqo Uwe Genade tot -grootheid opklom," Zeida dei Floxantijiner. „E.n heib't gij! pijn daden saamgeslmoilten in grondstellingen, die mijn toekomst tooie- tej» beheensahiem?" „Meer nog, Uwe Genade1, die all© toer i'o rnktige vons|tein moeten beheersehcin." De Hertog keek vlak in hef tpnige, ger slepen gelaat met de sSxmibere ppgein len m'en haalde, versjLagen. I In 1925 'heeft zich met de parfcij)Staal- manTer Hall een vrijjvvel analoog ge val voorgedaian, waarvan toen de heer Ter Hall het slachtoffer *s geworden, Pr.iifess.ur Van Vollenhuven. 1 Na een kjoirte ongesteldheid is te Leiden overleden prof. mil", dr. O. van Vollen-' lioven, hoogleeraar in het adahrecht, het sfaais- en administratie! recht van Ned. Indië. ..Suriname en Gura^aoi aan de rijks universiteit alhier. Cornclis van Vollenhoven werd 8 Mei 1874 fe Dprdre-c'ht geiboiren. Hijl studeer de tochten in Leiden en promoveerde ïn 1898. Na zijln promotie was' hiji tot 1901 ambténaar aan het departement, van ko loniën. In dat jaar aanvaardde! hij Jiet lioegieeiraarsambt te: Leiden mpt ©eii oratie getiteld: Exacte wete'niSchap-. Réed-s diroot na zijln studententijd wek te hij hoog© verwachtingen door zijh pu blicaties. Die verwachtingen heeft hijl .in latere, jaren niet beschaamd. Voor zijn werk „Heit adakredht van Ned-Indie" w'erd hem de Thorbecke-medaille tpeigê- keind. Pr.of. Van Vollerihowen was a-iddeir in de orde van den Ned. Leeuw. Voor Zijh wérk: „De drie treden van het volken recht" werd hem als z-eelr zeldzame onder scheiding de1 eereiprijis der Thorbecikastich- tdng uitgereikt. Prof. Van Vollenhoven maakte in opdraoht der Nedeadandsicihe reigeering „enkele reizen naar Amicrika,, in 1925 en 1927 als arbiter in het Ameri- kaansckMexioiaansoha gescchil. De verjaardag yan Prinses Jn-liana Z f?i iis dan, dank' zij hielt initiatief' van beistu.ur en directeur; vain het Chrisitjelijk inuizdékgelzetecthap' „Oefpining na. den ar-- b-eid". f>och a,an den jaardag van Prinses Juliana e-ein feestelijk karakter gegevlen. Tegen 'half negen vereenigdeu zich in den bui'tlantjuin ,aan dein Traimisingel be doelde vereeiniging en verschillende andere vere-enigingen voor een muzikale omme gang. Met den b.a,nd der beide padvinder»- troepeu vooruit ein het muiziekgezelsehap in het midden vormden allen ftcn1 Stoet, dia door een grapt deel d©r stad iirok volgens d© vooj'uit aangekondigde route en dit onder belangstelling van de velen, die .zich vooral bij.de halteplaatsen ver zameld hadden. In dei Abdijhield de optocht halt vqor dei woning van den Commissaris der Ko ningin en terwijl met de vlaggen en vaan dels een groet werd gebracht, speelde het muziekkorps twee coupletten van het „Wilhelmus". Go-k1 aan de woning van den burgemeester, op; ,de groenmarkt, is ©en bezoek gebracht. Die Brandweer. Zaterdagmiddag tegen half drie stoli- den de brandm'eeSjters ten brandweerlieden met den oom'mlandant en verdere: chefg- opgesteld op de Visehmarkt tegenover de brandweerkazerne toen aldaar da hurge- m-eeste1', de heer M. Fernhout, kennis k'w'am maken met dezen tak van ge- meentediensjt. Nadat de commandant de heeren brandmeesters, inspecteur en an dere ambtenaren had voorgespeld, inspec teerde de burgemeester de manschappen, om vervolgens; de kaZerne on het materi aal in OiOgenschou'wi te nemen. 'Hierop is de brandweer met alle mate riaal .uitgerukt naar de Loslkade en heeft 'daar een groote oefening gahiquden, w'aar,- b'ij het aantal ktrafen tot twaalf is op gevoerd. Dlat -een motor een motor blijft en kip» épenkuxen kan hebben bleek' toen die van do buxgeirijfepiuit af en toe weigerde. In- vjoior uiits'tek'ieinde jlukbeeindarieia. „Soms vraag ik' mij! af, wat of wie ge eigenlijk z'ijit hoveling iof wijtegeea'," zei- de hij. „Maar uw raad is flink óf uw. vijanden tot vrienden maken, óf hen bui ten staat sltallen om langer uw" vij'arideln t9 z'ijn. Ik zloui 'hen niet langer ial® mijn vrienden k'unnen véjrjtiroraiwen. Da;t zult gij ,ook inzien. Daarioim'Hij brak zijn zin- af. „Maar, ate ik terug.ben, izjullen wij daar 'eens over spreken. OoreUa,'® troiéplen zdjin uit «en band gesprongenz'iji zijn in de stad taan het brandstichten en plunder ren en ik g,a erheen oim er eein ©inde ®an te maken, anders ziail het handeldrijlvanda Vienetië naar' de wiaipens glrijp'em ojn de aan hun winkeliers pnitttioiofde dukaten te rug te- krijgen. Gijl Zuft !u in het pialeis Wef' den tijld kunnen verdrijven. iWaeht1 daar op mij." I I Hij gaf .Zijfn lansiers ©en toeken, liet zijn p:a,ard keeren en reed -heen om zijn plan ia vélbrangen, terwijl MacchiavelE op rijh beurt in tegengestelde richting den weg nam, dien de lansiers onmiddellijk1 Vqor h-eim baandein, oimdalfi zijl ^Jlen hadden ge» zien, d at hij de groote eer ha,d ©en kennis va aden Harfjog te -zijn. (Wordtvervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1