KRANS LLING ei a.s. GOES (ZEELAND) ZOON Tweede Blad ZATERDAG 29 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT genot. rststraat 39, GOES te GOES. - KREUKELMARKT 7-9 ste. nreparatie-fabriek GOES FEUILLETON HOOG SPEL. Verkiezingsuitslagen. UIT DE PERS KERKELIJK LEVEN" ONTSPANNINGSLECTUUR f IN HET KRAAIENNEST ISTREKEN worden ollectie APLUIEHUIS, onze |t assortiment. O fl. wijn. ODE WIJNEN sup. p. 12 fl. f 12,00 evué tte rgogne 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 r 12 fl. f 18,00 r 12 fl. f 18.00 r 12 fl. f 18,00 oor geheel Nederland. Parochie aan te stellen,. ersoon. ieven onder no. 75, Bureau sche reizen. Billijke tarieven. Rijdt rustig. TELEFOON 416 ir Uw jongens, sterke iware zolen en dan wee rijen hout ge iend. is besparing op Uw ïoenreparatie-uitgave. Solen en Hakken f 1,25. O, dat paleis van den Paus. Periscoopjc. .Waarom! moet de Paus) nou te®'» groot paled® bewonen?, Ik 'zjeig taaar, nis) de E'oomsche Kerk dan de Keik van Christus z'ijha wil, snoet de Parus- maiai' niet in eeu paleis gaan wonen. Nou jij,! Goed! Nou ik! Lapte !mo voorop zéggen, dat liet met de waarheid van de Katholieke Kerk niet to maten heeft, of 'do Raus) in een paleis woont of in coin Hooplfwioning. Christus heeft maar één kerk gesticht dat ie een feit. £!n 'die ééna Kerk' door Hcnï gesticht is de Katholieke Kerk. >Vant die alleen heeft alle kenteekeue®, w'elke Christus aan Zijn Kerk heeft gege;- ven. D|at is ook' een feit. Ken Paus moet er rijh, opvolger van Petrusanders is er de Kerk' v.an Christus niet. 'Maar of die Paus nu één hoog, tw'ee hoog, drie hof»g| ofeen, twee en drie hoog woont, verandert aaii het wez'en der Kerk1 niets, ik hoop dat ge üa,t hebt begrepien Kan zal ik je verder eens verklape®,, hoe het komt, dat de tegenwoordige pau sen in een paleis Wonen en hoe ze daar wonen. Ke apostelen trokken de wijide. wereld in, om het geloof van Christus te ver kondigen. Het spreekt dus van Zelf, dat die er geen vaste woning op na hielden, laat staan een paleis! Ook Petrus, de eerste Paus, bewoonde te Home geen paleis*, ma,ar zal 'zich te vreden hebben gesteld met de gastvrij heid der eerste Christenen. Kerst in de 14e eeuw; toen keizer Con- stantüjh Christen werd, kreeg de Paus een van de vele paleizen ten geschenke n.l. het Laterpmum. Dat k'wiami heel good van pasWant t'ijl Ideas de vervolgingen hadden d© fan- een heusch geen hinder van veelvuldige bezoeken I i I Dflch nu werd dat anders. En 'hoe grooter het aantal bezoekers, des te meer ruimte heeft men noodig, om z'e te ontvangen. iZielfs' voor een Paus 20u het pnbelaefd zijn, de b'ekoekers b'buiten te laten staan. .Verder klwam er veel meer veiikew en drukker verband mét de heele verdere wereld. .j i ®n zoo (waren er meer medehelpers no,o>- dig, die den heelen dag. ter beschikking stonden, dus.... meer khmers voor het personeel en 'de bureaux. -Niet zelden moesten de Pausen pok naar de kerk boven het graf van (JSjt. Pieter. 'jWjat lag er nu mem voor de hand dan ook daar een ferm' huis fo bouwen als tijdelijk verblijf. En dat gebeurde, en zöo w'erd het begin gemaakt met het paleis, dat nu Vatican® heet. Dbor de toename van het personeel en de btooeken tan groote pelgrim'Sgi-Oiepen moeien de Pausen er Wel toe overgaan in ilen loop 'der jaren 't paleis uit te breiden. Klaar komt nog, wat b!jr! .Waar bïijï je met cadeaux. Je hebt er misjschien niet erg. veel last van, omdat ge er zoo weinig krijgt ij Bj Ide Pausfen is da,t liiet zoo. 1 Klie hebben in den loop der tijden ,zo.o leusjachtig. Veel <ja,dea,ux gehad, dat er a'piaite zalen voor gebouwd moeiten wor den. J 1 En dan de m'u^|e|a, Van 9 (uur 'si morgens tot 3 uur 'Smidf- dags heb ik' gewanudeld door do musea van het Vatjcaan dat rijfa uur Ge begrijpt w'at een klunisjtgenot da,t is! 'En daar kian iedereen van komen geniei- ten... Maar.... daar moesten toch zalen voor z'ij'n om' al die merfkwlaardige pudhé- den in te z'etton. ■En daarom is dat Pauselijk' paleis zoo reusachtig groot! .Wil ik' het nog eens) samenvatten"?, Kie Paus heeft 'n reUZenpaléis noodig: le. om de vele vreemdelingen, die hem' komen begroeten en zijn zegen afspreeken t z'ijïi er soms honderden tegelijk) be hoorlijk' te kunnen ontvangen; 2e. om' te kunnen onderbrengen de ve len, die hem' behulpzaam zijh, om' de Kerk te besturen en het personeel, noodig voor' de huishouding van het paleis; 3e. om al het merkwaardigs uit ouderen en nieuW eren tijd een plaatsje te geven onder m'eer de honderd duizenden boeken van de bibliotheek. En van diat reusachtig groote pialeis bè- - 1 %e Staatsecretaris van de Sioinnri vi.n Florence, M:aöéhia,velli, dreef rijn miuil- eZel over de b'ru;g, die d0 Miso over span#, .hiteld lam de grens van de'stad SL.iga.glia de«n.Nto oju' zich feswt A** ™1n and, at het westen' daalde de elan maar de nevelachtige lijn d!<sr ApannJjInm en Mam-de dien hemlel met oejiil vurige® igtoocl, die bkE vérmiengde m;e|t dei vlammen, weltóei boven de stad onrezlen. Dié secretaris aarzelde gij zachte® bijlne: schroomvallige® aard' zoo,als het een geleerde en denk ér betaamt en vornute 'zelf ee® f'el contrast met ife® nweidoiogenlfcwe, pndubbelzinnige theorieën. Terwijl hij met- zijh opmerkzame, ver uit eilik'anr s/taande Gogen, die zich 'zoo beza digd in het. schrandere, oDijïkleurige nleliaat bewogen, nia.ao' 'heb boipneel vóór hein aait to tuinen, vroeg hijl zich bezOu-gd af hoe iiieiti met Ciefiare Biorgia, gevaren zo®/rij® Oproerig geraas bereikte zijn OTren, bevestigde het verhaal vfa.n geweld, dat wOont de Paus) zelf let wel op! drio of vier vertrekken: oen Woonkamer, een bibliotheek, een tapkamer natuurlijk en een particuliere ontvangkamer. Kïjt go no;u een beetje beltoeld? Kop stukken van socialisme en Communisme wonen wisj en z'ek'er heel wat ruimer! En hot zijn juist de socialisten en com!- munisten, dio zich hot hevigst opblazen tegen het palei^ van den Paus' eu het een schande vinden, da,t de Pa.us zbo'n paleis bewoont hij' alleen! Wat 'kan een m'ebsich zich "toch be spottelijk' maken als hij! over dingen spreekt, waar hij' niets van weet! H. KE GREEVjE, Sb J- Aardenbnrg.. Algeim. Daman". Unie ,2, Bi.-K. Volkspartij 2 (4), Nat. boeren, tuin ders en mliddenst. partij1 2, S.D.A.P. 167i (178), Onafli. öO'cajail. pa,rtaj 5, Cogmn. par tij 1, Vrïj'beiidsb. 96 (83), Algeim. Neid. Fascist,enbond 2, ,yrija4 Kipim. B,ond *135 (173). Kath. Deimioica-. Blond 9, Chris. Geen. Unia 2, Christ. Hftsjli Unie 24 (28), E.K. Staatsinart'ij 486 (500) Sitiaatlc. Gtenóf. faw tijl "23 (10), Verbond voor Nationiaail ËCeir- stel 5, Rev. Sorialislfc. Paritij' J, Anti-Revo lutionaire Partij 76 (51) Rteoht f>n Vrij!- heid 3. Axel. AJigiem. dcan. u,nie 4, R. K. Volks partij 4 (18), Nalt. boeren, tuinde,us| Cn maélde.nst.p. 11, S.D.A.P. 417 (223), On- aih. ,sio,c. p,airtij. 14, Cloimimmiisitisohe pairtij' 2, Vrijheidsbond 197 (360), Hackt en vrijheid 7, Allgean. Naderl. Fascistenbond 9 Vrijfe. dein. bopd 69 (39), Katih. delm. bond 5, Christ, dam. unie 8, OhxiSt. hist, unie 533 (501), 'Si. K. Staatspartij! 437 (394), Staatk'. gerejf. piartij: &36 (170), Verbond voor satiomaal' hapsltel 11, He'rv. igieref. partij 4 (17), Naf. vaaibond plicht, orde, repht 2, Rev. Sok), partij; 2, Anti-Re- volu.tionair'.e partij 893 (330), Verbond van nationalisten 23. Biervliet. Algpim. dem. unie 3, R. K. ViGlh'9naiitij 1 (2), Nalt. boelen, tuindeHs en midd't-nSt.p. 4, S.D.A.P. 269 (262), Onafjh. so,e. partij 8, Vrijlheidsbond 150 (167), Comm. partij 8, Recht p,n Vrijheid 5, Alg. Ned. Fascistenbond 3, Vrijz. dem. bond 2 5(31), Ka-th. dam. bond 2, Chr. dénr. unie 4, Chr. liist. unie 93 (10), K. Staatspartij 328 (313), Sltnatk. gereif. j>. 51 (23), Verbond vopr na,tionaial her stel 2, Rev. aoc. partij 1, Anji-ReV. partij; 47 (108), Verbond van uaitiioinialistéin 3. BiOschkjfplfHe. R.-.K. Volksjjariiji 1, Nat. boeren, tuinders en middens't.p. 10, S.D. A.P. 2„ Alg. Ned. Fascd^'tenboad 3, Kath. dom. bond 1, Chr. deim. unie 1, Chr. hrit. unie 11, R.-K. Staatspiartijl 456, öljiaatk'. gerei, partij 13,- 'Verbond Voor-' nationaal herstel Nat, vfirbond plicht, orde, recht 1. Anti-rev. partij 10, Verbond v.an nationalisten 30. Graauw. Algenr. dem. unie. 2, R.-K. Volkspartij' 4, Nat. boeren,, tuinders en middenst.p. 1, S.U.A.P. 27. Onalfh. soc. partij: 3, Communistische pairtij 4, Vriji- heidsbond 3, Vrijzi. dem. bond 2, .Kath. dem. Ijond 4, Christ, hist, unie R.%K. Staatspartij 655, Sitaatk. geü'e'f. paritij 16, Verbond voo.(- nationaal herstel 1, Hlorv. gerei, partij 1, Nat. verb, plicht, orde, recht 1 Anti-Re,V. partij jl, Verbond van nationalisten 95. Bmtail». Aligem. dem. .unie 2, R.-K. V o.lkspartij: 9, Na.t. boeren-, tuinde,na en middenstands));.. 15, S.D.A.P. 34, Onaifh. Soe. .partij 2, Communistische partlijl '6 Vrijheidsbond 52, Aligeim. naderl. fasoistlen- bond 1, Vrijéinnig dem. bond 10, Kath. dem. bond 12, Christ, dem. ulnie 1, Christ, luist, unie 58, R.-K. Staatspartij 1996', Staatk. .geref. partij ,46 Verbond vioolr na tionaal herstel 1, H'erv. gerf. partij „3, Nat. verjbond plicht, p,rde, recht 2, Rev. soe. partij .1, Anti-Rev. partij 24, Vgrtand van nationalisten 195. j' Halst. Algem. dem. |un» 2, R'.-K. Volks partij 1 (30), 'Nat. boeren, tuinders pn middeinstandspiartij 7, S.D.A.P. 179 (15Ó), Ona.fli. so,e. partiji'_14, Comlnutaistaislche' par tij '9, Vrijheidsbond 15 (51), Reichti én Vrijheid 1, Al'gem. Nederl. ïascistienbond 1, Vrijz. dein. bond 7 (46), Kath. dem. bond 19, Chr. hist, unie 5 (10), R. K. Staatspartij '1259 (1202), Stia'atk. genef. partij! 24 (8), Verbond voor nationaal her stel 4- H'erv. geréf. partij *3 Nat. verbond, plicht, orde, recht 4, "Anjti-Rév. partïj 12 (4), Verb, va.n Na,t-ionalistwi 235. St. Janstram Algetn. dem. una» 14 R-K. Volkspartij 3 (10), Nat. boegen, tuinders .en middens).p. .4, S.D.A.P. 87 (85), Onafh. soie. piartij' 2, Comm. partij 2, Vrijheidsbond 5 (41), Récht en vrijheid 3, Algem'. Ned. Faiseisbenbomd 3, Vrijz. dem. bond 1 (14), Kath. dem. hond 10, Ghr. deim. unie 1, Christ, hist, (linie 5 (12), hot gezicht van de vlammen tot zijh.bneia de.ed doiordring'en. De nngrt-igte/. poortwach ters, die hem nauwlettend gadesloegem, en z'ijn aarzelen niet vertrouwende, riepen helm eindelijk aam en vroegen, walt. hij Wei- langde. H,ij maaikitia ziehzielVen bekend waarna, zij hem eerbiedig veirzOchiten door te rijden en van 'zijn iimmuniteit' te genie ten. Rij' deze uitnoodiginig pveir^jon hij rijn aarzeling, gaf zijh muildier de ep.ojren én ging verder dooir 'den mioddeh 'en dé .sneeuw, die zich bij de [poort hadden opgehoopt, de stad binnen, waar hij: olies kajimi vond, stak hét verlaten marktplein over en vervélgde zijh weg paar het paleis. Hij bemerkte, 'd'aifc Jhei irumoeir uiiiti heit oostelijk' d'eiel van de stad kwam', waar, zcoals hij' wist, Wiant hij was goed ingelicht ,dcize Floreujitijlner flat de VemeitiaanSehe kooplieden en rijke Joden woonijcn. Daarom maak'ti; hij' de Logische g,eivOilg'tlrekkingt_.want hij 'Wiais1 Jiogiseh, dat de j'aak in hoiofdz'aak beslist was en het rujnoer verootrzaakit weird door p'liunderende soldatenen daar hij wist, hoe dWtij? heit .piund'aren aan de volgelingen van dc-n Hiea'toig van Viallehti'niois vérho- dan yras, scheen ham ,da éeniga mogelijke éonctesie, dat. de Hiarltoig ondanks de hijgc R.-K. Staatspartij! 6(62 (839), Sitaatk. ger. partij 22 (5), Verbond vopr nationaal herstel 3, HerV. ger. partij 2, Nat. ver band plicht, orde, recht 1, Anti-rev. partij 9 (9), Verbond van natioinialisttaa 4.29. O'f'sl'bui'g. R.-K. Volkspartij 1, Nat. boeren, tuinders en middcnstainds'pa.rtij S.DiA.P. 133, Onafli. soc. piartij! J.1, Com munistische partij;. 7, Vrijheidsbond 336 Recht en vrijheid 1, Algem. Ned»r], ,'i'as- öiistcnbond 1, Vrijz'. dam. bond 101, Kath. "dein. bond 3, Christ, dem. «unie 5, Cfex-ist, hist, unie 60, R.-K. Staatspartij - 407, Staatk. geref. parffij. 17, Verbond voor natiomaal hcrst'el 6, Heu-v. gcncf. partij 1, Nat. vfrb'ond iplidhti, orde, a-edlit 1, Amli- ReVlutionaire partij ^188, Verbond van nationalisten 1. Sluis. Algem. dem. unie 14, R.-K. Vciapartli 3 (4), Nah-boerein, tuindeus on middc.nét.p 5, S.D..AP. 106 (71), Onafli. soc.p artij 6, Coimtn. panlüjl '4 (l), Tïjjr liedisbsnd 113 (119), Recht en vrijheid 6, Aligem. Ncd. Fascistenbond 2V Vrijz1. dean- bond 52, Kuih. d'ön). bond 4, Chr. dean, u'nio 5, C'hr. hi's't. uinie 87, (107), R. K. Staatspartij 518 (540), Sitaatk. gare'f. jp. 5 (8), Verbond Vooi- nationaal herstel 2, Herv. gare'f. p'a,ritiij 1 (3), NaJ*-Verbond plidht, r.rde, reiflht 2, Rev. soe. partij 1 (18), Ahti-rev. partij! 87 (53),Vett''boind v.a,n nationalisben 5. Stoppeldijk. Algeim. dem. unjie 1, R. K. Volkspartij 3, Nat. hoeren, tujndeirs en middcnist.p. 2, S.D.A.P.6, Onafh. soe. piar tij Comm. papliij "3, Vrijheidéb. \6 Biecht en vrijheid 1, Alig. N,ed. Fascisten- bond 1, Kath. demi. Jxunfi 1, C'hr. dem. unie 1, Chr. hisit'. "unia 1, R. K. Staats- partij 613,- Staafk'. gerigf pantiij '12, Var- bond voor nationaal herstel 1, Anti-rév. partij 10, Verbond van nationalisten 40. De ivela«f t-gogchelaar. iM.(axcha.nt) ^chrijït in de „Vrijzinnig]- Dlemlooi'aiat" „Met belangstelling vernaimten WÏj, dat w'iji „weerzin" hebben gewekt bij1 prof Veraart, omdat' wijl g|cm6nwerkïng met dein generaal Dluymaer van Twisft ver kiezen boven isjteun aan het ïaitnlause proj- grarnjminiqterie van den professor. Dio tegenstelling van den hefcr Veraart spruit voort luit' rijn pnoifc^orale fantasie: wij hebben tot duisjvcr noéh aan het eene, nofch aan liet andere elemfent gedacht. Het scliij'nt in dezen verkiezingsstrijd onaani- nemlelijk te w'orden geacht, dat mén zèliV sjtandi'g izijh eigen Weg.'volgt. Men moet nu eenm'aal uitgaan opi het Zoeken van bondgenioioiten. D|aarami dringt men pns de bondgenopiten op. Het is) ons nop'it reolit duidelijk gei- worden, welke bïjfzlondere oonsjtruotie de beer V eraar t verstaiat onde1" „het prol- gramj-minisberie," waarmee hij' reeds jaweu lang opistaa,t en maar, bed galat, f Wél fef ons duideiïjjlt1" géwlorden, dat de hoer Veraart o]> financieel gebied Zon derlinge denkbeelden koesjbext. Wijl had, den ons gevleid, dat Jiithalns in dazen t'ijd van Wanhopigen ïinancieclen nood daarin eenigo wijziging tci) goede zou zij'n geklolmlen."' i „Tevergeefs,. Met hét prograim'miniatej- xiie is het financieele dlenkbecjd ouverani- clerd gebleven. I Als Wijl !den heen Veraart aan het werk zi>en, den'lron IWijTaan een paar andere proj- fessoren: proIfeSspr Basch on professor' Mullens. Ziiji züjh ook, beroemd gewiorden. Klif leenden een rijksdaalder van een wel, willend toeisjohoniiwer uit het geachte pér bliek, en gingen daapmfede aan het werk, overal kwamen dam nieuwe rijksdaalders te vo'Oïsphïjh, totdat zij ui|tl hun neus een hoogen hoed volspoten m'et rijksdaalders. Er was; ook' toen „donderend applaus." De. welwillende m'an fl.it het geachte pu'|- bliek kreeg alleen den gefeenden rijlklsp daalder terug.'' De Gadsdicnsl (indcrwijiiers «pi Celebes. Die nonnaalshhool van Tomolion op Cele bes, welke 23 Fcb'r. 1930 .reeds 2'5 ja ren bestond, stelt Zich, onder leiding van den Hollandschen pater Dfuray en yier inlandsche leerkrachten, ten doel liet op voeden van goerge'»' of catedhisten, thans ongeveer 80 in getal. In de dorpen is zoon goeroe, evenals de catechisten in andere missies, de voor- looper en plaatsvervanger van den pries ter. Hij onderricht in de christelijke leer, leidt de godsdienstoefeningen 's Zondags en in de Week', Zorgt Voor de .zieken, lioudt de priester van alles op de hoogte, bereidt de stervende Voor op het hier- list m sluwheid, wé,a,rover hij! beschikte, in den strijd tegen rijm muitend» copdoit.- 'tfexeis de mederiiaa®. had geleden. Maa,r mteit rijln groote w'ijishaiid ein mjen^éhomkeinnis aanzei ile Mnodhiavdli foich «m lot een deai|eiijke «loteojn^ te komen, al .mipchten de feiten er o.p. wijiz'en. Hij, vermloiedd» :W|e'l ielte van Ce'sjare Blorgia's plan pin naar Siuigaglia te, khmen om vrede te sluiten m e t de rebellen en '.aan oveire.e'nk'(Jtnst te titeilfon véor da toiekoimiéb. Hij wist, dat de Heiriiog ,op veriraaidl veirdaicht. was gelWeesit I dat hij z'ieh jiad 'gelhiou.den, alsof hij in loein val liep, maar dat hij1 <jerSt had ziojig gedragen zich vb/mót van de dp'ljife v!eie[ren daarvan meeetier te piaken. Dat dtea veereoi desondanks lopi-helip. tieruigge- iS|pnongen izouden zijln;, dat kon da Etecrei' taxis Jiiöt ge,liooven. Ein tooh was het plunderen aa,n don gainig /yi ptuiuderen. wais door don Bëritoig veaiboiden. 1' iM'Wttndeird reed Maoahiavelli duis de steile straalt op naar het; paleis. Weldra kon hij^nielt vender. D» smalle .weg .Wlas een groote menigte yerdnonlgl zidh vopLr; het, paitejld. Op; een dar balkons, in da Verte, kon hij flau'w een mamneinigestaite' onder scheiden en aangezien dezfe pea-stoan hevig ,g|c|Stic ui eerde, maalèo do secretaris hicti'- uamaalit en riegelt de uitvaart. .Van zlij'ii ijver liangt enorm veel af en .zonder hem tast de missionaris ais in het duister. Immers treedt dezé op tegeu ge mengde huwelijken, concubinaat, gevaar voor afval, nalatigheid in kerkibozbek', dan hoort h'ij Wei do schoonste beloften, dool; achter zlij'n rug blijft alles; bij! het o,ude «n gaat men gew'oon zliju gang. De goeroe echter, vooral pis; het oen bijdehante kerel is, bereikt onnoemelijk veel. Hem leggen ziijl graag hun moieilijkf- heden bloot en hij; van zijn klant be- grijpt ze en met een slagwoord als „Ub 'Tilaen (priester) wil het zoo" weet hij de mcn'scben van gedachte te veranderen en koers; te doen nemen in da juiste richting. Moet èen nieu'w dorp, waarvan zich reeds enkelen aaannlelden, bekeerd wou den, dan gafat "de goeroe op verkenning uit. Bij! mioet eerst poolshoogte krijgen van het waarom1, onderricht geven en 'dan pais is er voor den priester kans van slagen. Zoo is' het begrijpelijk', dat de opvoo- 'ding vau de goeroe's' van buitengewoon belang ie. Maar dia opvoeding is zeer moeilijk en vergt vele offers. D;e gevoclk- ménsch speelt woral biji hem, ook latei- als rij' eenmaal goeroe zijn, een groote rol. Moge onisj gebod Gods Hj[k'sten Zegen afsmeekén over de goeroe's en door hen over hun dwalende broeder®!. De Brievenbus door Bené Bazin. Niemand kan den vrede besjchriijven die er steeds hing rondom de dorpspastorie. D'e parochie Waisi maar Hein, de parochia nen gewoon aan den pastoor die hen nu al meex dan twintig jaar 't goede voorhield, waren nogal deugdzlaam en gemakkelijk te' leiden. Achter de pastorie lag de groote moes tuin waarin kersienboomen stoaiden en bes;- senstruiken en w'aar in Augustus de zwaj- re geur hing van rïjljpende meloenen. Nu imoet men niet denken dat de pastoor zooin lekkerbek' Was. 'Hij was al op dien leeftijd geklomen waarop; zin voor lekker etens| lee'hts nog in herinnering bestaat. Dé gebogen rug, zijn rimpelig g!ei- zicht, de griij'zo kleine oogen waarvan cr een niet meer z'ag, maakten hemil on geschikt voor oen druk' herdersambt en vol geluk sjleet hlij' zijii kalm leven te midden van zijh trouwe geloovigen. Zelf at hij1 (le vele vruchten uit z'ijn tuin niet op,. D|e jongens; die misbruik maakten van zlij'n goedheid, stalen er het grootste .gedeelte van en de vogels, da merels clie er hen gieiheele zomerseizoen vertoefden en in de lente zingend terug kwamen, de wielewalen en de musschen, echte roofdieren, voelden er zich buiten gewoon op hun gemak. Dloor de jaren w|a,S| de pastoor wat toegevend geworden. Die diertjes bekcc|- ren zich toch nooit- zei hij vaak en ,ols| ik daarom béps olp hen mloest wiorden, op hoe veel van mijn gcloovigen kon ik dan niet voortdurend kwaad Zijn. En hij was[ te vreden alsj hij' in den tuin kw'am en 'hij z'ag op z'ijn geklap' de diertjes; haastig wegvluchten. I)|an was hij' tenminste geen getuige van de plunderingen. E.ven vlogen zo op, maar 't wasj slechts voor enkele minuten, eieu muisch gaf het voffiribeielld en nooit handelen en elke lente maakten zlij! hun ne^t in een grooter getal 'dun waar iu de omgeving ook. D'e beste plaatsjes Waren het eerste bezet en eens; dat piles was ingenomen kreeg een koolmees; die niet wist waax zo zich moegt bergen een gleuf varn de blrievenlb'us in de ggteu- Ze ging maiax binnen, kw'am! teirug cn begon er haar nest te bouWen. Op een morgen klwam de huishoudster woedend binncu, een papier jn de handen. „Zie eon^ hier, mijhheea.- pastoor, een brief en w'at sjm'erig. *'t ïs een mooio boel met te," i l 1 1 I i 1 „>Mét wie?" „W,el, met :uiw ongelultevogels, die hier steeds kiota'en. iNii gaan .z'e w'erkélïjk1 'n nest in de birievenlhus mak'en. Ik' "merkte liet, omdat de posjtbóde don brief niet in de buisj k,ou krijfgen. Ze ligt vdl hooi, draadjes' en veertjes, en in hot midden zit een vogel die ikl tot nu 'toe nipte gezien héb1." i D® pasjtoor begon te lachen. „Dan moet 't een koolmees) rijlnmaar, koml 'r niet aan, hoor.'' „:Wi.ees| maar niet bang, hoordaar- is liet mij' 'to vie^ voor." Haas)tig ging da pastoor naar de bus en deed beSéheidan het groote nest open. Hij; had zich niet vergist; 't was een koolmees en vol teederheid zei hij! 'tot pp', dat hij1 hét v;ol'k' foeispjak. .M'ossere Macchiavelli boog rich in 'heit! zadel voorover om een boelr ,die aan den rand v'an heit gedrang slppd, te kupnen ondervragen,. „Wat is ier aain de hand?" vroeg Jiij1- „Dei duivel maig hat weten," apDwiooïdde da toiegesiprokene. „Twea uiuir géjieden is dia Hertog mat Massere, Vite:UqzlziO! nog e-n paar anderen; juaar hét pajfai® ge- gaan. Toen kwam een van rijln offioiea-ein iz'ijl zeggen, dat _hct 'Cürella was mét soldaten, en riji rij|n Üo sfca.d ingia- gajaini, .waar rij', naar men ziagt, den tinoen van den Heeir vlan Flermioi hebben aamge- vallein; nu is de Heer van Fermo oók in heit paleis en morgen is h?it NieiuWjaarisi- dajg. Bij de Madonna, heit is wel eeffl slécht begin voor heit nieuwe jaar, Wat §ir ook gebeurt Zij rijn daar mam het ..blrand- ariichten en rooven en ve'ohtetn1, 'tiptda.t de sited in een ware hei) is liersohanen, en de duivel mag .wétte®, wia,t, daar iïi het pa- kis gebeurt. Wij' belévan (vel Vreasellijllte ■tijldeui', mijmlhcer. Men e'eigt...." Floltiseling wffl-d aan z'ijn spa-a,akléaam- lieid een eind ge;maak!t door den yeinonb- rustenden, sita-akken blik' uit idle: somlbeftie, opmcrk'z'am& oogen;, Hij! keek ajj^. oadea- Vrager optobtemdor aan, ime|rk!te diens S,temb u svatrip. Ook deze stembus geeft overvloedig #)tof voor kanvteökonmgen, ,omda,t zij' zoo veel vexrasaends te zaen gif. Een groot deel van pns) kiezersvolk is nog altijd, hoe de partijen oo|k' de disci pline en consolidatie voorstaan, een onbe rekenbare maspa, tot allerlei escapade's in staat. Die groote en geves.tigde; partïjën heb ben, met uitzondering van de Antj-rev. al heel Wijlzonder geleden van het avon- luurlijlke der Wilde partijtjes-geest. Hoe grenzeloos) lichtzinnig en kort zichtig er opgetreden wbrdt, blijkt uit het feit dat er twintig nieuwe groepen z;ij,n geweesj, die beneden de 100U stem men 'bleven; twee van dia 'krummel,-! partijtjes) brachten het niet oens tot hon derd stemmen. Ook toSjjufheex Lampet je, die om rijn leuken naam, sjteeds door eenigo .markt- joden geeandideerd wordt, heeft weer ge wanboft doch zal over 4 jaar nieittemin ais „lijstaanvoerder" wederom te vooc- Hcliijn kbmen; indien tenminste de re- ge.ering geen maatregelen treft tegjen dep» grappenmakers. Prol'. Veraart, dio volgensj zijh zeggen, goheele paroohies| aichtcr hem had, is er vv el lieel béklaaid afgekomen ai is de R.-K. tëtaatspaxtïjl "door z'ijn roekebios gedoe wel het mfeestie gedupieiemd. T^pmiend li) wel het stemmeneujfer dat 'de, „kath. dem. bond" in Groningen behaalde. Naar men weet was bier- de lij'st-Varaart inge diend door 30 Groningsehe café-houders. Daarover gekapitteld beweerde de bond, dat men dit gedaan had om broodri|Of te -voorkomen de café-homders wérden er iutuspchen aan gewaagd maar dat de sympathie voor den 'nieuwen, bond groot was. Wjelnu. in de geheel© provincie Gra ningen verwierf prof. .Veraart" 132 stem men! Notaris Van D;alsum, die nu weer als (a-isisvarkenswet-bestrijdéi' en als fascist opdook, ontfutselde de Kath. Staatspartij in Zeeuw's.ch-Vlaanderen weer ettelijke honderden stemmen. Al diende hij zich in diversie bladen aan als de, ,eenige man, die de waarheid van dez'en t'ij'd kent", heeft men intudschen niet voor hem de 'poort van het Binnenhof pht^loten. jD'a waarheid vindt moeilijk' huisjvesting, nl moet erkend Worden dat ook de S.D.A.P. met haar verkiezings-jokkentjes over 'do gaétvi'ij'heid niet roemén kan. Da. Kersten heeft ztoowaar in verschil lende kieskringen geprofiteerd van het gezelschap der R.-K. S,ta;a,tspiartij. Om dat er nog pltijfd 'bos(jes menschen zijn, die de beteek,ente tussohen het hokje vó.ór ileu familie-naam niet spap'p-en, kleurden ris(ten katholieken liet hokje in hjet anti papisten-vak je rood. Zoo, valt het te ver klaren, dat dsj. Kersten alleen in den kring Tilburg _2000 stemmen voo-ruitgirig. „Snijders de generaal" is slechtsma,- tig in den sjm'aak! gevallen. Die sterke man geniet hier slappe bewondering. D'o boeien koning, Waarmee 'de Vrijheidsjiond zieltjes probeerde te; winnen, heeft ten minste ook hetverw'achte effect niet ge sorteerd, al zullen do m'eesten, na hot grapje van Jpater %Dle Greeve o.var den „armen o.ude man, die z5j!u ruggegraat ge broken heeee'f't", wed 't hunne- ynn <\en kïaehtp;ats)ei- gedadht hébben. Nog een onberek'einbare, gril van koning kiezer. Op Noord,-Beveland, wla,ar hoog stens t'wtee khtholieke ldie/zCrs wonen, wer den er opi onz'c Staat^phrlijl 22 stemmen uitgebracht en op de twee dissidente kath. groepen 14. i Zou men a.m. den „wrivaartibrenigieinlde" Veraart-, iu daZe droge periode, vei'wlard habbten m'et den regenmalkér Veraart?, UITKIJK. het vogeltje: „Wieesl maar garust, kleine; ik Weet, wat je verlangt. Dirie weken om te broeden en drie wieken om je jonge vogels) gjronit te brengen. Je- ^iult krijgen, wat je verlangt; ik neem den sleutel mee."- Hij" 'nam dep Reutel mee eai toen hij zijn ziéken had bezocht en voorbij de bus k!wam, dacht hij1 weer aan 't nestje. Plotseling viel het hem 'in, dat de post bode wel 'ns) èen brief in- da bus kon! laten glijden en daardoor de mees; zou versjohri'kk'e-n. Het Was wei niet waar schijnlijk; -m-en ontving niet meel' bHeveii dan mén 'verzond, maar toch diende hij mna-tragelen te neme®. -En omdat do pastoor binnen enkele Wéken jarig was, vond hij: het toch ver standig om aan zijin drie vrienden, die hem nog irou'wi gebleven waren, 'n klaart iZwarte, geosbelijk'e Idoedingl pp-, 'dio zWaar mot bout .omzoomd was, Wantrouwde j.n~ stinkfmalti;», dat sluwe, gladgeelchorea ge laat melt do voioiruitsjtelsende, waffljgbeenda- meln c;n bedaeht, dat het missphie'n vereitia®1- geir z'o;u zij®, niet varder dienst te doen ajisi spreektrompet yo,oir de Volks|pa'.a,atje8. „Miaar, ziét u," z'oio bieSiHoot hïjl dus d«o,siklaps, „zij,, zeiggan zooweel, dat ik caganlijk niejt meea- west', kra-t zijl ziegslgp." Da,a.r bij .zfieir gped begireep, waa.roan: de ander zoo onveirwaéhts zwieieg, verlengde da 'dunme- lij® Va® MaoeHuavelli's mopil rich tof een glimlach en diiongi 'hij''op geen verdere inlichtingen aam. Hi) had ooHg-ce® verdere Mich,tingen, mpwdig.wamt hij uu geinceig,. Ais da 'ïii^nfnoii1 v.aai den Hertogoinfler CpmeRa de «roepen Van O-liy-erotto warein dan gevallen, dan waren z'ij'n varw|ac'h,tinge,n vfluweiZenffijlkt e'm had Ceisaro Borigi-a, verraad tegenover verraad .gesteld en de muitende condotb- tiereiS verslagen;. Door een plotseling oplsitiuwiende1 menr söhe.nst.nmin werdein de Fitoioettitijn'sebe 110- denaajr ein de 'boer via,n dlkaair'jgfesBheidant 'El:,® bulderende klpeiat l'ees uit dei (kelen d'eir menigte op. f i „Duoa! Du|c!a,l" j i "I i I I (Wordt vervolgd.) I

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5