STICHTING ST. BONIFATIUS-HOSPITAAL Fa. C. ORANJE Lz. VLOERBEDEKKING. UW In „De Verfkwast" P. 1.11 UNEN DOUWE EGBERTS TABAK Witte Krui* C. J. J. DE VALK - GOES 5pCt. Ie Hypothecaire Obligatieleening groot f300.000.- Driewielers, M. v. STEE, Schilder.'s H. Hendr.k.straatjel. 296, Goes Schoenreparatie-fabriek TOMPOUCHES TENTOONSTELLING op 6 en 7 Mei a.s. JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) TAXI'S J. DE GRAAG ZOON P, M. VAN UNEN, Schoenreparatie-fabriek AXMINSTER TAPIS BEL0E GROOTE KEUZE IN GRATIS OMLIJSTEN PRINS WILLEM STURM'S BOEKHANDEL M. JJEREMIASSE -1GOES Lucullus Inmaakglazen zijn prima. Bij verdienste. ZATERDAG 29 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT LEEUWARDEN VOORSTAD DE PLATEN VAN LIJSTENHANDEL - BOEKBINDERIJ LANGE KERKSTRAAT 5 - GOES - TELEFOON 422 i. GEENSE, Opticien, Lange Vorststraat 49, GOES Voorstad 33» - GOES Uw tabak blijft lang van snede... 'Verschaft U wolken, van genot. Speciaal [adres voor met of zonder motor WANDELSTOKKEN een groot assortiment. HET PARAPLUIEHUIS,Hanp Vorststraat 39, GOES in hel „SLOT OSTENDE" te GOES. Wie gekweld wordt door ai ierlei pijnen, kan niet z'n beste krachten ontwikkelen. Verjaag deze dus eerst .met DE POEDERS VAN HET Jaaca a/fajiunmuXllwhusI JUNKER RUH Gascomforen, Keuken Fornuizen, Ronde Waschfornuisjes met buis, Gegal. Stoomers, Emmers, Wasch- bakken, enz. spot goedkoop. ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. VOORSTAD 33a - GOES UITGIFTE eener verdeeld in stukken van f 1000,f 500, en f 100,nominaal aan Toonder, (zjjnde de eerste serie eener le Hyp. Obligatieleeening maximaal groot f 700.000,—) KOERS VAN UITPUFTE 99 pCt. Gesloten met goedkeuring van Z.II.Excellentie Mgr. J. H. G. Jansen Aartsbisschop van Utrecht, bij schrijven van 5 April 1932, Nr. 328. Trustee: Maatschappij voor Trust- en Administratiezaken N.V., Amsterdam. Ondergeteekenden berichten, dat zij de inschrijving op bovengenoemde leeningvanaf WOENSDAG 26 APRIL 1933 openstellen bij de navolgende kantoren: NEDERLANDlSCHE LANDBOUWBANK N.V. te Amsterdam, Keizersgracht 507511, LENTJES DROSSAERTS te 's-Hertogenboseli, alsmede bij de Nederlandsclie Landbouwbank N.Y., Bijkantoren te Alkmaar, Breda, Eindhoven, 's-Gravenhage (Correspondentschap Poeldijk, Voorstraat 15), Hoorn (met zitdag te Medemblik), Purmerend, Roermond (met zitdag te Weert), Roosendaal (met zitda gen te Goes, Steenbergen en Zevenbergen) en Venray (met correspondentschappen te Boxmeer en Horst), en bij het correspondentschap der Nederlandsclie Landbouwbank N.V. te Haarlem, ten kantore van de Heeren KAHMANN STEGER, Nieuwe Gracht 57 en voorts bijN.V. ALGEMEENE BANK VEREENIGING, Bijbank Maastricht, te Maastricht. De storting zal plaats hebben op Maandag 1 Mei 1933. Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn bij bovengenoemde inschrijvingskantoren verkrijgbaar. AMSTERDAM A ,noo NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. 21 April 1933 'S-HERTOGENBOSCH LENTJES DROSSAERTS. (162) KARPETTEN GAAT NIET, MAAR WEL GOEDKOOP. VRAAGT MONSTERS VRAAGT PRIJS eischen een BRIL met zuiver geslepen Glazen ge maakt door een vakman, wij heden steeds het beste en 't nieuwste in voorraad. Levering voor HH. Oogartsen. Let op het juiste adres. TELEFOON 6 ZIE ETALAGE BLIJFT HET JUISTE ADRES VOOR: Glansverf, alle kleuren, 60 ct. de kilo Waterverf, alle kleuren, 40 ct. de kilo Verf- en Witkwasten v. elk gebruik, fijn Borstelwerk De Lakverf bij uitnemendheid „LE RIPOLIN", enz. enz. enz. Het is niet noodig dat Uw schoe nen er na do herstelling niet meer zoo mooi uitzien. Wij werken nieuw af. de schoenen als DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. wanneer U ze bewaart in het handige imit. oud-zilv. tabaksdoosje, dat Uw win kelier U gratis verstrekt bij aankoop van Douwe Egberts Tabak. U neemt het doosje gemakkelijk in den zak mee en 't is een groot gemak bij 't stoppen van Uw pijp! C 73 uit voorraad leverbaar. OOSTWAL 21 TELEFOON,"409; ALLE DAMES van GOES EN OMSTREKEN worden beleefd .verzocht de schitterende collectie te komen bezichtigen in HET PARAPLUIEHUIS, onze prijzen zijn sterk verlaagd. DER- 1ISSIE-NAAIKRANS PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Aanbevelend, j -K-"»;-!- v -Akiwugyc»?- .-ray, s jw, Lange Kerkstraat 35 Telefoon 174 WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fi. f 15,00 Samoa supérieur Mietella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 St. Juliëu 12 fl. f 12,00 Margeaux 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 Chat. Bellevué Chht. Lafitte P- P- P- P' 12 fl. f 19,80 Petit Bourgogne p. Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Groote^ financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen^ beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad" voor binnen, en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Voor Uw jongens, sterke zware zolen en dan twee rijen hout ge pend. Dèt is besparing op Uw schoenreparatie-uitgave. Zolen en Hakken f 1,25.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4