DE HOFSTEDE Aanbesteding VLOERBEDEKKING 49 üt. p. El „DE VLIJT" - GOES M. VAN LOO BRILLEN. KEUKENFORNUIZEN Fiimavond op 3 Mei a.s., Uitvoering Tarwewet 1931 DE DRUKKERIJ DRUKWERKEN Dr. J. C. KINDERMAN 183 c.M. breed in Linoleum-dessins, vanaf Fa. W. SCHIPPER Zn. .74 BENZO-RIJWIELEN Enorme sorteering OTEX a 59 ct., FELTEX a 69 ct., VLOERZEILEN en LINOLEUMS. WANNEER Heeren Blazers Jongeheeren Blazers Meisjes Blazers Flanellen Pantalons Plus Fours Slipovers Polo-Hemden 80 Fa. D. BAKKER H. S. G. HUIJSMAN, DAMES „FOCUS" Fa. A. R. DE MUYNCK „FOCUS" ASPERGE'S Boekenweek 29 April-6 Mei '33 MELOTTE. H. BLOEDPROCESSIE TE BRUGGE. TARWE-OOGST 1933. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 29 APRIL 1933 |~|rechtszaken1~1 SPORTENSPEL,1"] BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Acivertentiën 00QARTS, houdt Dinsdags spreekuur te Goes van 10 tot 3 uur in de Donderdag 11 Mei bij inzet en 18 Mei 1933 bij toewijzing, openbaar te verkoopen: op Vrijdag 5 Mei a.s. aanbesteden Het lichten, schoonmaken en teren van 2 Sluisdeuren op het Goesche Sas. BEHZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen Voor een fijn stukje Varkans-, Rund- of Kalfsvleesch P. GOEDBLOED &Z0QN Komt U eeris bij ons kijken? ALTIJD HET BESTE ADRES! E.TILR0E - OPTICIEN Lange Vorststraat 74, GOES f1200,-- TER LEEN. TE KOOP OF TE HUUR: HET WOONHUIS met groote Schuur en Stalling NIEUWSTE MIDDELBURG OUDE KAAS 60 ct. per pond 35 cl. per pond LUNCHKAASJES .- 28 ct. per stuk KNAKWORSTJES 60 ct. p. blik linh. 4 paar) ZEEUWSCH TARWEBROOD. SPREEKUUR TE GOES ELKEN DINSDAG 10-2 UUR IN HOTEL „DE KORENBEURS" Firma Iz. GAPPON, Heinkenszand (Z.) BUIKBANDEN CORSETTEN Met Uw Recept van den Oogarts Fa. A. R.DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. Grootste sorteering BRIL-MONTURES. in moderne kleuren J. BOER Ijzerhandel BOES Ganzepoortstraat 24 Bergen op Zoomsche dagelijks versch verkrijgbaar C. J. ADRIAANSE Wittepaardstraat Telef. 252 GOES. LEZING door Mej. DIET KRAMER over haar boek „BEGIN" op Vrijdag 5 Mei a s.,'savonds 8.15 u. in „Schuttershof". Door wederkeorlg to koopoR hl] onzo Adverteerders, steunt men ook zijn eigen staak. Verkrijgbaar voor Hand-, Motor- en Electrische kracht. KIEUWSTRAAT 45, TELEF. 10 eoES. MAANDAG 8 MEI A.S. J. VAN FRAASSEN, Autobus-Ondernemer, GOES Centraal Genootschap voor Kinder-Herstellings- en Vacantie-Kolonies. - Afdeeling GOES. Het Bestuur van den KRING ZUID-BEVELAND der G.T.Z. zal op onderstaande plaatsen, dagen en uren zitting houden ter inventarisatie van den Woensdag 3 Mei 1933: Donderdag 4 Mei 1933: VLUG .SMAAKVOL EN GOEDKOOP LEVEKTV boven het terrein ,,vuu£Spekri' uitvoeren. ODIaattop ztallen dan 700 hommen van het «to&arsjte en grootste kjalitter,, tezamen met honderden kleinere sjtnKkien vuurwerk, morden afgestoken. D|aa zjal uit een lwpgte .van 10' (M. een zilveren wOterv'al V,am licht neerdalen, wederom gevolgd door honderden bbmmen, waarop! tot slot dui zenden „fcantotafcen'' zullen volgen. [D]e leiding van dit vuurwerk! berust Wijf toe Bralijnsph© „Kunstfeuerwerfde." 'Alle vuurwerlk&ma'sl zlullen er overigens aan. meewerken. Die ikbisjten van dato vuiirj- feesjtelïjlkheid worden bestreden met de opbrengst der toegangsbeWijteen voor de tribime. Bericht van onze adverteerders Bouwplaat. Be welbekende firma Schulte cn Jhieme to Middelburg heeft een ©yen aaa'dige als pakkende reclame beidadkt. Hiett is 'n door den heer Wim Abeleven ontworpen ien getejkënde bouwplaat „Zee-uwsche Smidse". De,20 bouWplaiten wiorden toegezonden aan hoeren dixeclteutten en hoofden dier onderwijisinriohtingerii pp .Walcheren1, melt het verz'oek de platen onder de leerlingen 'der hoogste klasje te „willen luitdaeJten. Het lijkt ons voor de jongelui oen aar dig en leerzaam tijdverdrijf deze houw- pilaalt in elkaar te petten. Kantongerecht te Goes- Be volgende token weineten ,o.m. be recht: Zonder vergunninig over sipjoprlijfni fiet sen: J. A. Bi. te Gms|, f' 10 of IQ d, Fietsen .zonder bel: J. v. S'. te 0,u|d- Sabbinige f 3 of 3 d.K. W.\ fee Go.es, terug aah oiudera. 1 Bietsen terwijl men: verkeert onder den invloed van heit gebruik Van alooholhoiue deinde dramhj, P.. 'Bi te Hlans^eeri; f15 of 15 d.G. H'. te 's-Heer Arenidsk'erkle il üof 15 d. i iMotorrijftluiig belstaren zionder flat men is voorzien van eien rïjihewijfeli, S. d. V. te 's-Graveoppldei', M- V. d. B'. te ,Gïaes f5 of 5 d. 1 1 i Mofprrijtjuilg hestujren zionder dat men is voorzien vani een nulmmerbewijp:. A. K. te Kwademdaanme, Hl. O. te Goes, A. C, M. 'te Hpetinge f 3 of 3 d. 's Avonds fietsen zonder licht ea niet op hevel van een ambtenaar stilhouden) 5 B. K. 'te Goes f2 en f5 of! en 5 d.; M. G. te 'e-Hfeeienhaek' f5 en f 10 of 5 en 10 d. i Met auto' rijden Zonder aangebrachte horden: J>. v. d. L. te ïMAeidami f3 of 3 d.A< de W5. te Kafe' f 0,50 of 1 d. Mat aiuto rijden met t,e braediei laidinig jetu zonder gloeide, spieigeli, iWi. El. te, Goje's, 2 maal f3 of 2 tol. .3 fl. Alisvoren en met te hpogei Ihdinjgi 1W.. ït. te Gwas 2 praalt f!2 of 2 )d. Met mptorrijbuig rijden tojn'deu;. goede remmen en tonder irijtewijls;, G. iWi' tte .Middelburg f5 en f 3 of 5 en 3 lil. i Met motorrijtuig,rijden tonder goed zichtbaar nutumer en letter M. fl. Bi te Htoedefensfemihb fl' of 1 d. i Met motorrijtuig rijlden zionder rammen1: H|. W. F. H. S. te Vlissinigen 13 of 3 d.; A. J. G. Hl B'. te St. Jan- steen f5 of 5 d.C. iWl Ite St. Laurens Ï'IO .of 10 d. Met motomjltuiig rijden ztomdar topd en zonder athteriieihi: M. v. fl. iWi. te Kam perland f 2 ein f3 rif 2 m\ 3 )d.Bi H- v. te Oost- en West-Souburg f3 of 3 ld. Meife motorrijtuig de veiligheid van het verkeer in gevaar brtengen: J. V. L. te Woüipihaarfisdijlk, vrijgesproken.. Met moforrijituig rijden zonder goede voorlichten:. L. M. V. te Goes f5 of 5 d.; J. V. te Amsterdam f 5 of 5 fl. Met motorrijtuig rijden zonder Spiegel: A. v. d., B'. te Krainingen f 3 of 3 d. 'té Avonds fietsen zonder, licht:: C. HL te Eilland-Biaith f5 of Ji d.G'. v. L, te Oudelande' f3 öf 3 d.O. B. te Goes, een berisping. Die KoIenkwCstie te Vlissingen. Bfc Rechtbank 'te Middelburg, heeft den vertegenwoordiger van het yerktaapbureialu der Staaténijlnfen te .Vlissingeh, verdacht van verduisjtering Van ruim 100 ton kcden veroordeeld tot 9 maanden gevangemi^- isjtraf, met' aftrek van het voorarrest. Ter terechtzitting van het Haagsjch Gerechltsi- hof hadden 'getuigen verkLa.ard, dat IT. niet verplicht w'as' het toegezonden over wicht ,aa,n kolen te verantwoorden, wesp halve diens; verdediger M'r. Adriaansei uit Middelburg tot vrijfsjpraiak, concludeerde. Heit Hof, thans arrest wijziend ver klaarde niet bewezen hetgeen T. Wij 'dag(' vaarding isj ten laste 'gelegd on sprak Nederland!België. Heit Naderlandsdi elftal, dat Zondag 7 Mei a.®, in hat Olympisch Stiadiom te Amisterdam tegen België uitkömit, is als Volgt samengesteld: 'doel: v. d. Mei uiten vHi.P.C.); achter: iWielhieir (A.B.O.) ,.en v. Bun (P.S.V.); tniddeln: .Pollikhan (Lomlgia.), Anderiessen (Ajiax) en v.am 'Hleel (P.eyaii- coifl')vOior riWlejlsCUnifas), Adam (H.Y.V.), v. d. Broiek (P.S.Y.), Buinhouiwer (Peyan- cord) en van Nellen (B.H.O.). IEiRSEKE. HaweL-aflv'.': J,eironimU|S Veibtet, 23 j. jm. en Prudentia Miairia Bm- a-dneik ,24 j. jd. .te Biordtneiciht'. Gehuwd: JoSetf 32 j. jm. te Blandpeingt {N.O.I.)'en Pïatlejr- nella de Mul ,26 j, jd.J;ain Ossigiwiaiaaflie,. 24 j, jm. te Kupelle en Neeltje iWïlllheil-i rnina Hamper, 21 j. jd. Geboren: ClorneDs, iz.v. Jdhanixiaa !Tho~ mas Zoatesweij an Cotrn'eïia d. Bloom- igaai-d. 1 Veiliitgsvereeiiigiiig „Zuid-B.evel.and" Goes Groientanveiling yan 28, April, Spinazie f',59, .WWitlof '£4ji, idem He soort f 14, Postelein He soioxt f 14, alles per 100 Kg.; Aardbeien f 1,904,10, Bloiemkool f 1322, id.. He soort f712, id. Hfa soort f'56, Kropisla f34,50, id. lie soort £1,402,90, Andijlvie II© öoiort f' 1,30, Kipeieren f 1,902, alles petr 100 stuks; WWiorfcelen f 1213, Badjja f 1,50—3, K'haharbber f 1,6Q—3,5Q,. Selde rij fj.1,202,10, PiaterBelis f0,50, Prei Ha Soort i'3, Bloemen {Tulpen} f29, alia per 100 tasA VERK00PINGEM EN' VERPACHTINGEN 'Mei: 11 -en 18 S:ohoondij(k©, hofskiede, Yerbist. 27. Blriewegen, woonhuis m;et erf, Beth. DANKBETUIGING. Door deze betuigen wij onzen hartelijkeu dank voor de vele blijken van deelneming onder vonden bij het overlijden van onzen geliefden Heerzoon, -Broeder, -Zwager en -Oom, den weleerw. pater ANDREAS BOONMAN S.S.c.c. In het bijzonder zijn wij er kentelijk voor hetgeen wij mochten ondervinden van den zeereerw. heer pastoor Willem- sen te Ovezand en de eerw. Moeder Overste en Zusters van „Sint Joanna". Uit aller naam, Wed. BOONMAN. Goes, 29 April 1933. Notaris VERBIST te Goes is voor nemens op telkens des n.m. 2 uur, wettelijke tijd, in Hotel van den heer Van Bosevelt te Schoondijke, krachtens art. 1223 B.W., in het te Schoondijke, nabij Oostburg, be woond door den heer P. DIELEMAN Hermanuszoon, groot 30,79,10 H.A. (69 Gemet 184 Roeden). 31359-30 Aanvaarding gebouwen I Mei 1934bouw- en weilanden rooven oogst 1933, uiterlijk 25 November. Kaart en notities verkrijgbaar bij den Notaris en in Hotel Bosevelt. BURGEMEESTER EN WET HOUDERS van GOES zullen des voormiddags 10 uur, ten Stadhuize 31372-27 Bestek en voorwaarden zijn a f 0,50 per exemplaar ver krijgbaar ter Secretarie. Inlichtingen verstrekt de Directeur van Gemeentewerken Het allerbeste fabri kaat. Alles Hall Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. naar Slagerij KREUKELMARKT 8 GOES de oogarts U een Bril voor schrijft, brengt het recept dan bij ons. Wij maken uw Bril naar wensch. Wjj zijn VEEL GOEDKOOPER! Zie Etalage! ZAKENMAN vraagt Flinke rente en aflossing. Ruime overwaarde op panden en goederen. Brieven onder letter H. A., bureau van dit blad. aan de Werrielaan. Te bevragen bij den eigenaar M. NAGELKERKE te 's-Heerenhoek. MEER DAN der ontroomers in gebruik op de hof steden in Zeeland zijn Ontroomers vit PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES OOGARTS, ATTENTIE. Varbeterda Aardappelvoorschoffel voor het wieden in de voor en de schuine zijwanden der aardappel bedden. Te gebruiken in alleWied- machines. Prijs par stuk f5,50. IEDERE DINSDAG VAN 10 TOT 5 UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATNEMEN VAN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES naar (NEDERL. FABRIKAAT) Voor belangstellenden zijn kaarten verkrijgbaar a 30 cent bij De Goesche Boekhandel W. VAN KLAVEREN, Telefoon 369 - Goes. Algem. Boekhandel J. DE JONGE vh. P. A. H. Pieterman Telefoon 50 - Goes. Dit is waarlijk het beste be wijs hunner voortreffelijkheid. Vertegenwoordiger voor ZUID- en NOORD-BEVELAND Ondergeteekende deelt hierbij mede, dat hij ter gelegenheid van de H. BLOEDPROCESSIE te BRUGGE op een luxe Touringcar zal laten rijden naar Brugge voor f 3,00 per persoon. Vertrek Goes (Markt)'smorgens 4.15 uur Heinkenszand (Station) 's morgens 4.30 uur 's-Heerenhoek (R.-K. Kerk) 's morgens 4.45 uur Lewedorp (R.-K. Kerk) 's morgens 5.00 uur W Gelieve zich op te geven t/m Zaterdag 6 Mei a.s. bij NIEUWSTRAAT 48 TELEFOON 190 WC Voor 's-Heerenhoek en Omgeving kaarten verkrijgbaar bij G. FRANSE te 's-Heerenhoek. in het „SLOT OSTENDE", welke geleid zal worden door dhr. A. C. BOS te Egmenrf aZee Toegangsprijs f 0,25. Aanvang 8 uur. DRIEWEGEN Café Van de Guchte, 9—10,30 ELLEWOUTSDIJK Café Van der Hage 11—12,30 OUDELANDE Café Lous 1—3 BAARLAND Café Traas 3,30—5 HOEDEKENSKERKE Café Uiterhoeve 5,30—7 BORSSELEN Café Wabeke 9—11 'S-HEERENHOEK Café Van den Bulck 11,30— 1,30 NIEUWDORP Café De Laat 2,30— 4 LEWEDORP Café Van den Dries 4,30— 6 (De overige zitdagen worden Dinsdag a.s. geannonceerd.) N.B. Het is dringend noodzakelijk, dat ieder lid op één dezer zitdagen het hem thuis-gezonden formulier persoonlijk inlevert. Personen, die nog geen lid der G. T. Z. zijn, kunnen zich tevens als zoodanig opgeven. gvaNDE „M.'V; m NIEUWE ZEEUWSCHE COUïXNT ïe GOE5 ALLE

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3