ZATERDAG 29 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSC .E COURANT GOES 6 NIEU.WE radio-tdeistellen (N.S-F. en Philips) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J, M. Polderman, KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS Commissaris (ier maatschappij! en voordien legeeriugsgevolmacktigde. Dia directie zal den iieer van Spindick' zoowei om zijn ejrmphatieke persoonlijke eigenschappen ajs om zijn goede adviezen dannibaap Wijven geuènxeU, i t- Gedurende liet verslagjaar is de. bezet ting van 'de fabriek, die m 1931 reeds, was afgenomen, pog verder achteruitgegaan, Öplivapkelijk in geringe mate, .doch in Mei ien daarna spel. Het boekjaarsJ taat. nog onder den in vloed van de afrekening van verqchil'H lende werken, waaraan ook reedq in vo rige jaren is) gearbeid. Het financieels resultaat is daardoor naai' omstandigheden gunstig, zoo dat de directie voop de ver- eisichte afsclirij'vingen nog geen gebruik behoefde te maken van de reserves. Koor de in 1932 nieuw verworven pp|- drachten heeft de directie geen redelijke prijken kunnen bedingen. Het bedrijf snoeft zlij' inkrimpen en het werkt mlet ven- lies. .Wanneer de algem/eene toestand niet sjpoedig verbetert, zal de directie gel- dwongen zijn tot verdere bezuinigiugs1- "imajtregelen. Ook in 1933 whs; de maati- Ejchappij uitgesloten van mededinging naar de bruggen voor het wegenplan. D|e direct tie is voortgegaan met de pogingen, aan deze onrechtvaardige bejaging een einde to 'doen komen. Thans) heeft gelukkig da iRlegeering in de toelichting ,van haar plannen voor brugbouw1 bij den Moerdijk enz. medegedóeld ook de groote qeheepd- Iwarven werk' ie willen gaven. Op 31 December 1932 waren in dienst ,2.7.6 ambtenaren, waarvan ,§2 tijdelijke. 'Aan 'de fabriek waren nog verbonden 1411 'werklieden, waarvan m verband met de arbeidsiverdeeling, die naar aanj- leiding van de mnlaisp wordt toegepast, momenteel 364 man buiten dienst waren. Aan arbeidtjloon werd uitbetaald in 1932 f 1.609.472 (in 1931 was, dit f! 2.584.540). Willem van fh'anjc-hci'deuking. In antwoord op de telegrammen, dopr haar op1 den herdenkingsavond van Prins ÜVilletn van Oranje, op 19 dez'ea- verzon den aan H. M. da Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden, heeft de Oxanjevpreeniging imtvangein: ,1e. het volgende telegram;. H.M. de Koningin ie zeer gevoelig' voor- het telegram, haar toegezonden tier geler genhead herdenking .geboortedag Prins Willem van Oranje en draagt mij op, u allen daarvoor .Haar welgemeenden dank te vertolken. (gat.) van Geen secretaris der Koningin. 2e. den volgenden brief; Ingevolge de bevielen v'an Zijne Ko ninklijke Hoogheid den Prins der Neder landen, Hertog van Mecklenburg, heb ik 'de eer het baslbuiuir en dan leden der Oranjever-eeniging te Goes HiongfetdesaeMs Wellgemeendea dank te beitjudgen voor do aangeboden geilukwenschen, neiergeilielgd in hun gelukstelegram, aangeboden ter ge legenheid der herdenking yan 's Prinsen geboortedag op 19 April j.l. De adjudant en secretaris van Z.K.H. den Prins der Nederlan den, Hertog, van Mecklenburg, (gat.) W... Laman Trip. Genootschap „Stille Omgang". Ter aanvulling van hat reeds door ons geplaatste bericht vermelden wjji nog, dat heit bestutur van de gestichte .plaatselijke afdeeiing samengesteld is uit ,de volgende heieren: K. J, _de Sehrjjyel-j, Voorrij J. JVI. Hionsten, sear.; M. P. Goedpnondt, (p.ern- niugm.A. M. Simons, alg. pi.; F. van Veen en L. A. de Jonge, commissarissen. H. Bleedproecssie te Brugge. Evenals vorige jiaa-ftn zal dirt J. van Eraassem op Maandaig 8 Miei ews. een luxe itoerwagen laten rijden naar Brugge ter gelegenheid van da dan pittrekkonde Hl. BloedprooeSsie. H.et tarief voor dezle reis werd weder om verlaagd. Men zie annonce! WEKKERS, melt cm Zonder- tik-tak, ook electrische. Gnoioite Êprtearing Lage prijzen. SIMONS, Goes. (Adv.) Lezing mcj. Biet Kramer. Ter gelegenheid Van de tweed® Bopken- weiek (28 April6 Mei) hebben tiwee boekhandelaren hieir ter stede het Initia lled' genomen voor het optreden van mej. Dieit Kramer, een jonge schrijfster die imet een opmerkelijk boek „Begin" de but eerde. Vrijdag 5 Mei wordt de lezing in „Schuttershof" gehouden. Men zie annonce 'Filmavoed. Om meea- beken dhesid te geven aan helt zöo nuttig werkende Centrale Genoot schap vcox kinderhemsltellings- en vaiaantie-, kolonies, Zal er WioensdagaVond a.s. in „Sloit (Mende)" een filmavond worden gegeven. Een advertentie in "dit nummer bevat nadeiip bijizómderfieden. Zcenwsch Technisch Instituut. Benoemd tot opzichter bljr de gemeentel Werken te Boskoop dhr D. A. Ernaar, te Kapelle; tot bg. oprichter van den rijklsjwiaterstaflt bij den studiedienst van izeef-armen en benedenrivieren te 'si-Grai- venhage dhr D. J. Blom, te Vlislsingen; beiden zijn oudi-leerling van het Z. T. I. te Goes'. TROUW" EN VEBLOVINGSRIN'. sgpn, fabrikaat Drijfhout, garandeeren mooie kleur en modellen. Adreis:, SIMONS' GOÜDZAAK, Goeis. Opgericht 1846. (Adv.) Openbare concerten gedurende het zomerseizoen 1933. De data, der openbare conoelten zijn .voor '1933 vastgesteld. Voor de eelrste fnaaj is thans ,als proef bepaald, dat de vereenigiDgen „Eiujhonia" m „Hosanna," elk' twee concerten atollen geven in den tuin van het Schuttershof. Deze ooneeirtea z'ijin g r a t i is voor een ieder toegankelijk met uitzondering van kinderen beneden 14 jaar. D;ei regeling js als volglt: "Gx'.iote Markt, „Eiuphoini'a"d 1 Nlei, 30 Juni) en 31 j^ugusbus„Htjianoiaf'-i 18 Mei. 15 Juni en 10 Au®uisl|u|s„Eixcel- cior" te Kloetinge, 19 Juli. 'iSdhuttershof; „Eiujhoma" Juni en 28 Juli; „Hójmna" 13 Juli en 14 Sep tember. Alia concerten worden gegeven dels na middags 8 plur. Bijl ongunstig .weder wórden de vastge stelde date een week verschoven. Missic-iiaaikeans. Do Missiei-naaikinana van den Ri-K. Vrouwenbond zal Iwieiderpm een feimtooin!- stelling hoiuden en ural p® 6 len, 7 IMei a.s. in Schuttershof. Goes, Telefoon 129. (Adv.) Sluis. D|e mareöha|ussee heeft op ver zoek van de Belgische Justitie aangehoiuj- den en in arrest gesteld, zekeren M. v. Dl., die er van verdacht wordt zich dezer dagen te Knocke te hebben schuldig go- maakt aan diefstal door middel van braak en inklimming van een pjajrfijl zilverwerk! toebehoorende aan een faillieten! boedel. Hij isi aan de Justitie te Middeibto,rg voorgeleid en naar het Hiuis| van Be waring (aldaar overgebracht, in afw.aohj- ting van zijta uitlevering aan de Belgic K.che regeering. I'ree de Watering bewesten Icrsie.cc. Gistermiddag werd in Schuttershof te Goes een algemeene vergaderiugi van inge landen van het Waterschap „De Breede Watering bewesten Iei-spke'' gielioude'jj. De voiorzifcter deelt mede, daiU. op de ad vertentie, waarin het gebouw op de Mairkit :te koop iis aangeboden, slechts eén brief is ingekomen van iepmand ,dic het gebouw voor fa. fdinjon-de Wit vpor 19 jaair wildie hua-en. Deze firma edhreief laite'r, dat zijl mot dezen persopn niet meer in a'claitio' staalt. De peilingen hadden een gunstig yosni- tlaflit. De dijken veakeexen. in gocdcai sitaait. Du wegen tnebben weinig te lijdein giehad. Da leidignen hadden veel ingevaJifcin fcau- ,ten. Er 'zijn veel piartieulieire slopten ge dolven meit rijkssiteun door wen-klopzen. Er is met de .autoriteiten deli" Ned. Spoorwegen gecoufereea-d over heit omleg gen van een leiding bijKloeltinige. Daiar dit f40 f 50.000 Zou kosten, is hiervan nielts gekomen. Ingekomen zijn verschillende' verzoeken om paehtverlagin'g. BöSloiten wordt 15 pet. paichtreduiCtia tpe te staan. Helt, voorniaamisite punt der ag.enda was het bemalingispilain yopr Ieriseke en omsil,re ken De voor,zitfar izei, dat de 'bemaling te Iemseke niet allcein zal zijn voor dezen polder, maar oiok vopfr Molen em Olz'endee polder Daarom is B,an dia polders om een extra bijdrage gevraagd per H.A. Er is mat het bestujur van. die jpplders ver gaderd, maar de ingelanden moeten daarin beslissen in hun M'ei-vergaderin|g. rnet beistuur kwam met een voorstel tot e lectriscihe bemaling voor da om geving yan lerseke (beppsiten hat Kanaal). De kosten van oprichting .zullen f 13,592 rijn, de explpalbatie zal f 2832.17 kosten. Ei- kan dan vierhonderd uur wiordeu ge draaid. De miaximuimhioogto zal 1.90 M. bedragen. Het zial dan miogeüjik zijn het water op iziourerpieil te ho|udem. i Wanneer er een ongekiqnd hevige re genval is^ kan dat natuurlijk niet gegla- raudeierd wordein. Na eoni'g debat werd mat 93 tqgan 20 sitemmien het bestuiua-swooxetel aiangenomian. .Vergadering van de Provinciale commissie uit de veilingen in Zeeland. Op Donderdag 27 April vergadea'de in het Veiling-gebouw te Goes 'da Provin ciale commispie uit de veilingen in Zeel- land. Do voorzitter, dhr H. A. Hanken, heette de aanwezigen welkom en wel in het bijizbnder de vó|ór enkela (jaren opgerichte veiling te 'St.-Annaland, dio nu ook tot de organisatie is toegetreden, zOodat met uitzondering van de gemeen telijke (groenten- en fruitveiling, te Vlisj Slingen, alle' veilingen rijn aangesloten. Door den ïjeeretaris weed het ja.arvert- slag over 1932 uitgebracht en rekening en verantwoording afgelegd over de be heerde gelden. Bij de besjpreking van de steunvarlee|- ning volgen^ de Tuinbou'wl-steunwet 1932 werd het beskuit genomen om nogmaals erop» aan te dringen, dat ook in Zeeland aan de aardbeien een toasjlag wordt toel- gakend en Zich met eein verz».eks<dlirift rechtstreeks tot den minister te wenden. De voorzitter sprak er z'ijn tevredenheid over uit, dat de regeling der ijibk'eeringeD in onderling overleg tuisscken de veilin gen heeft kunnen plaatsvinden en besloten kon worden om' aan Jen regeering?)-oo|m' miasaris voor te stellen nog enkels gej- vallen waarbij kraahtensj de regeling geen uitkeering kan plaaits hebben, dez'e als nog te bevorderen, teneinde daarmede be staande onbillijkheden weg te nemen. Over de regelingen voor 1933 kan nog weinig worden medegedeeldwel ia da wet krachtenq welke steun kun wordien toegekend, xeedis) hangemomeai, doch de uit voering is nog niet geheel gereide] d. Een groot beZwaar wordt geacht, dat het bedrag weer beperkt is tot f 5000.000 Do agenda voor de algemeen© vergade ring van het Centraal Bureau, dio op 4 Mei a/3, te Utrecht zal Worden gehout- deu, geeft aanleiding tot uitvoerige be sprekingen, vooral wiat betreft de voor stellen met betrekking tot' den invoer 'van fruit en de verdere voorstellen dia vanuit Zeeland rijn ingediend. Nadat een gemeenschappelijke regeling voor de fuqthuur is vastgesteld, die nog nader niet den handel Zal Worden bespriy- 'ken, wiordt de vergadering besjotem met uitvoerige basjprekïngen ovier de uien- uitvoer- e,ontrol© asopflls die tob n|ui toe door het U. C. B. Werd uitgevoerd. Dui delijk bleek daarbij! de groote ontevrel- denheid over deu gang.vau zalkén, vooral iw!at betreft de regeling.van da zeggeu-. '^chap door de 'uieutelerd-z'elva, zsiqals. die hun door de landbouWuitvoierj-wet wordt toegekend. Algemeen kan men zich dan ook: vereenigen met hot «jtreven, te komen tot een meer bevredigende regeling. WEE KL IJST Van 30 April—6 Mei. 'ZONDAG, Mis van 2em Zondpg Ua, Pasehen, Gloria, 2e geb. H. Gaitharina, Credo. Praef. v. Pasclien. MAANDAG, Mis Hi. Philiplpue «n Ja- ccbtoB, Aposibelen, Gloria, Crpdo. Praef. ^ostplen. DINSDAG, Mis van Kerkwijding, Glo ria, 2e geb. HL A'thanasiuis, Credo. Proef, van Pasclien. WOENSDAG, Mis Plechtigheid van den B. Joz'ef, Gloria, Credo, eigen Praef. 1 DONDERDAG, Mis Kruisvinding, Glo ria, 2e geb. H. Monica, Credo, Praof. van heit Kruis. i VRIJDAG, Mis II. Piuis, Paus Belijder. Gloria, ,2e geb. H. Jozef, 3 Kerkwijding, Credo. Praef. H'. Jozef. ZATERDAG. Mis II. Joannes voor de Laitijmsch Poort, Gloria, 2e geb. H. Jozef,. 3 Kerkwijding, 4 Paus, Credo. Praef. Apostelen. GOES. Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 ulur. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. 121/4 uur MariarCongtegaitie voor de jon gere jongens, 2 uu.r Catechismus, 3 uur Lof, 41/2 uur MariarCongregatie vo,o;r de meisjes, 5 uur Patronaat. MAANDAG, biechtgelegenheid school kinderen 123 en 4 uur. WOENSDAG, 's avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. van '6 uur tot half 8 bieohtgeleglenlieid, half '8 Congre gatie der H- Familie. 1 1 i 1 1 VRIJDAG, 7 uur uitreiking H. Cd,m" munio en gezongen H. Mis, 7 uur Lof met rozenhoedje. ZATERDAG, mam. viapaifl 4 jujur hieidhtr gelegenheid, 'a av. 7 ulur Lof met irozenh. Mgr. Bos. Mgr. Pacifiqnsi Bos O. Cap., apostoli'seh.- vicaxis van Ned. Borneo cn titulair bisl- schoj van CftpitoHas, te Rontianak, heeft aan deu Paus verzocht om zijn waardigl- heid van lapostolisch-vioaris te mogen neerleggen. (Mgr. JBoq, die in Sieptomber van ver leden jaar rijto. gouden, kioosjterfefist vierde is/ geboren op 9 iSiepitember 1864. I11 1889. Werd pater Bos; totpriester gewijd. NO) zijn priesterwijding was lilijl vele jaren leeraar aan het tjeminarie dien.- Capucijlnen te Langewcg (N.Br.) 'Ook trad hij da,ar als; lector in d© Wijsbegeerte en zeda- k.undige godgeleerdheid op. Tevens was pater Boq eenige jaren gardiaan cn pro vinciaal der Nederlandsphe Capiucijnen. In 1915 yeirtrak liij naar de misjsie op Borneo, alwiiiar hij waq benoemd tot apostolisch prefect van de prefectuur van Ned. Bor neo. In 1918 volgd© z'ijn benoeming bot apiois)tolisch-vieafis ©n tot lit. bisschop van Capitoliasi. In d© 'jaren dat hij! in dezo mislsic werkzaam is, is Zij veel vooruitge gaan. Toen m'gr. Bos) opi Borneo kwiam, vvloonden er vei-sp'reid twee a drieliouder'd katholieken,t erwijl er ©en houten kerkje met ©en woning voor de Capucijlnen was. Tliansj telt Borneo 12 missiefstaties on ■ruim 7000 katholieken. Bovendien zijn er drie flinke ziekenliuizen, een leprogeria en enkele spholen. Het goud van d© Lutinc. V.D. (meldde igiistexen van Terschelling: Na een z'eer zorgvuldige vooirbapeading is het lieden gelukt ,de scliatkanier van de Lultime aap te boren. Miein ueieimt aan, dab de pioiging pin de in de isehaitkainea- Ivan da Luitime aanwezig© goudstaven terug; te vinden jzal slagen. Droevig© gebernrtenis. Gisteravond heeft rich te Pijlniaickteir ©en Zeer tragische gebeurtenis afgeisjiiaeld,, waardoor drie maniScheiu pm het leven rijm gekomen. De 'eChtgCnoote van mr. P., die liier pas kort als nota,ris gevestigd was, heetot n'l. eerSt haar twee kinderen, neisp. 8 j,aaa- en een half jaar oud, gedooid, door hen in den regenput te verdrinken ©n daarna irichz'e|lf van het leven beroofd, Hlet drama wekte in het stille' diorip groot© oonis'ternafia. Omtrent de bawaegreideinicini is niete beikend; wel wias Ide vnoiuiW' over- spjannen, i Groot© brand tc IJsselmoudc. Gisteravond is onder de gemeente IJs- selmonde vlak bij de grens van Rotterdam brand uitgebroken in de wagenloods, be- hooxende bij1 'de boerenhofstede van de Gebrs. B. en A. P. Klootwijk. Dteze boerenhofsjiede bestaat uit een woonhuis waarin B. Klootwijk woont met een aangrenzende qchuur en op eenigen afstand een paar kleinere Schuren. A. Klootwijk woont een eindje verder in een afzonderlijk huis- 1 f Omstreeks 9 uur is B. K. nog iu de w'agenloods geweest, welke is ondergel- bracht in ©en vam de afzonderlijk liggendo schuren en toen heeft h'if "niets bijizouders 'gemerkt. Tien minuten later werd hij gealarmeerd, dat de wagenloods in brand i^tond. Hij' is er toen dadelijk heengegaan en vond daar zlj'n. broer, die al ;bezig Was te trachten zooveel mogelijk wagens in veiligheid t© brengen. Het gelukte de motor van een tractor aan te slaan en daarmee een dorschmaobine naar buiten te rijden. Toen men bezig was om daarna patardetuigen weg te halen, vielen, van het brandende dak stukken, op het hoofd van A. eu opi Zijn handen w|a,aa-door hiji vrljl ernstige brandwonden heeft gekregen en men de reddinspogingen moest opgeven. In dien tu^sclientljd is de wagenloods geheel afgebrand en ingpstort. Do op dwarrelende vonken kw,amen terecht op het rieten dak yan de schuur bij hel 'woonhuis,, welke schuur 20 x 8 M. groot was, In korten tljld stond ook dez'e schuur in lichte-lauie. Jongelui, die in do buurt van de boeren hofstede wonen, hadden in dien tusschcn- t'ijld de vijf' mellklltoeien en de Mppen. die zich in de 6j0hu,ur bevonden, reeds iu veiligheid gebracht. Ook w|a;^ het gelukt om een Ford-auto en nog een tractor in veiligheid te brengen. D|e hitte werd ech ter izöo grop't, dat men zijln (pogingen m'oe^t opgeven. I Inmiddels) was de brandweer nit IJsel)- mbnde gearriveerd, die mlet vijf stralen op de waterleiding liet bluSschingswerk aanving onder leiding van adj.-brajidmeesi- ter Arion en brandmeester Kampsté. Ook de RotterdamSehe brandweer was (uitgerukt. Het is gelulk't, het woonhuis te be houden. Dte groote ëchuur, waarin zich o. a. nog drie dv-rsjchmlachines bevonden, iq totaal verbrand en legen haifl-11 is men begonnen ,met liet oimitrekken van de nog overeind|-s[taande verkoolde bal ken deZe slelmnr Was gcdcaU-elijk ,iiit hout, gedeeltelijk uit'^tequ opgetrokken. Dte vuurgloed is) tot iu verren omtrek Zichtbaar geWioesl cn de brand bad 'daaii- door vele kijkers "getrokken. Verzekering dekt de schade. Ernstige ongeregeldheden. Bij1 'de werkverschaffing te Ambt Hasj- 'denberg wasj gisteren een kwestie ont staan inZafce, de tarieven. Naar aanleiding hiervan wag| de heer ir. J. Th. .Wiesthoff, inspecteur "bijl 'do rijkisiwierkverscliafiing uit Zwolle, verge)-' zeld van de heeren Blokhui'^ en v. d, Werf, gisjteren tel' plaatse om de Zaak tg btelprek'en. Die te werli^e'sjtelden liepen te lioop en er ontstonden ongeregeldheden, Waarbij genoemde heeren klappen kregen en de heer We^thoff eensklaps met een mes in den rug werd geqto'ken. D® heer "W'esjthoff besloot daarop tot schorsing van daz'e werkverschaffing ovea' te g aan. Hierbij' zijn intusschen de 00 en 200 arbeiders;, voornamelijk afkomstig uit Hardenberg, betrokken. De da,der i» nog onbekend. Bij onderzoek bleek de heer Wie^thoff een vleeschwbnd bekomen te hebben. Henry Barinat aangehouden. Gisitexen heeft de Oantrale recherche te Amsterdam in een der groote hotels, •waar hij' woonde, aangehouden Henry. Barmlait, een der gebroeders Barmat, bij klend om het gi-oote proces;, dat in 1925 te Berlljh tegen hen gevoerd is). Tot voor k.ort Woonden de beide broe ders; te Brussel; ongeveer een maand ge leden heeft de Belgische regeering h©|n echter het land uit doen zetten en zijn zij uitgeweken naar Amsterdam. Do aanj- liouding van 'H. Barmat is thans geschied op verzoek van 'de ZwitSjevsche justitie en We] in verband met een oplichting ten na|- doele van een bankinstelling in "Zwitser land tot een bedrag van f 600.000. Brand te Heesch. 'Gisiteravond is een felle bi-and ontstaan te Heesjch in een complex pandeh, be- Mtaande uit een winkelhuis eu woonhuis, bewoond door de gezinnen van Oursouw, Schel en Glaudemans. Het vmu' woedde zoo hevig, dat lall&s» weldra in iichte laaie stond. De brandweer van Heesch was ■spoedig op het terrein van den brand aanwezig. Ook de brandweer van Osis Was ter assistentie uitgerukt, daar "in 'de gebeele omgeving echter geen water was te vinden kón geen blüsjchingsWerk ver richt worden. D'e winkelgoederén van O. benevens 'de inboedels van de drie ga- zinnen zijn geheel verloren gegaan. Dank z'ij de gunstige windrichting hebben de belendende perciaelen geen ,gjejvaar gei- loopen. Die ooirz'aak van den brand isi on bekend. Dies; clia.de wordt door 'verzekering gedekt. iSlmlokkeldrama's op de BelgiscF" Nederlandscli© grens. D|e is)miokkelhan'del in het a^jn Neder land gi-enz'einde gebied van de pirovineie Ootsjt-Vlaandea-en is sedert een jaar we ken wteea' aanzienlijk toegenomen. Er gaat b'ijna geen nacht meer voorbij, zonder dat rich op een of ander punt van deze grens een gevecht tmjsdhen tolbeambten cn isjmokkelaatt's voordoet. Te Stelkene kwam het, op de wijk Speelhof, tot een vuurgevecht tu^schen persjoneu die een aantal koeien uit'Nej- derland over de gren^ hadden gedrevej en qenige in hinderlaag. .lig®ande tol-kom- mieaen. Eén der smokkelaars, eem 4H jaa-ig in'wionea' van tie gem. Steken©, werd door 'n kiogei in den buik getroffen; hij is ©enige uren later overleden, 'n Tw eed© rihokkelaar kreeg een kogel in den arm Te T'aehteheke en to Zelz'ate gingen staokkelaars de douanebeambten m'et knuppelq te lijf. Een der douaniers werd den schedel gekloofd. De daders, allen iuwOners| van Zelzate, werden later get- arres/eerd. Op de jaarmarkt ie S'int-Niklaaisj-Waas zijn deze week talrijke Nederla,nds|cbe koeien, die frauduleus! over de grens ge bracht Waren, iu beklag genomen. Do jerspneu, die deze koeien tek oop boden, Zullen zich voor het gerecht moeten ver antwoorden. Weer ccn auto door '11 trein gegrepen, 'Eergiisjtermiddag is op den onb'eWaakten overweg te VeuxLeid^chendam nabij Nootdorp de auto van den viqchhaaidelaai' J. Prohk te Scheveningen gegrepen door een electrisjclien trein. D'e bestuurder had het gevaar zien aankomen en was bij tijds uit de cabine gesprongen. De auto 'vv'erd een eind meegesleurd en totaal ver nield. Dje trein ondervond door pen en ander vertraging. 1 De overweg is> slechts kbrt onbewaakt Die burgemeesters van Nootdorp en Vou-iy Leidschendam hebben z'ooals men weet onlangsi 'een adres gezonden aan deu minister, waarin rij! wezen op het erns igtige gevaar' datimmer Wij] dez'en ov®p< weg dreigt. i _-J Tragische vaart. Het Belgische opleidingsschip „Merear tor" i's 'te .Vlissiugen uit zee teruggekeerd, omdat de ahef-kok w|a|sj overleden. Bij) liet over-boordizetten van een bont is een 17-jarige kiadet uit de boot gevallen en veïdronkeh. Bioor ccn auto aangereden en gedaod. Eergi'S;texiniddag omstreeks vier uur? heeft op, den rijkisjw'eg BredaEtten weerr een doodelljk auto-iongeluk plaatsgehad. Die '45-jarige P. Derven uit Etten c^tond, met rijn melk'wagen ter hoogte van den Bremberg. Uit de richting Bi'eda naderde een luxe auto van den vleeschkeuxingq-' dienst Breda, die tusschen den mrikwab gen, die geheel rechts van den weg stond) en een vrachtauto, die aan de andere zijde i^tond, wilde 'doorrijden. Op hetr zeilfd© oogenblik kwam Dj. achter den wagen uit en Mjl werd door de luxe auto gegrepen. Dir. Gie^bers uit 'Leur, die spoedig ter plaatse w;as, constateerde een! iiïrnisjtige schedelfractuur cn achtte over brenging naar het gasthuis noodzak el'ij'k,. De man W'ei'd met een p,uto. van den ge meentelijken geniepsjkundigen dienst te Breda naai' het zidkenhuii^ te Etten. veij- voiei'd, waar h'ijl diqterochtond is oveit- ledeu. D'., die gehuwd was, laat vrouw, eu zes kleine kinderen 11a. Het baiidictemvezcu iu ArgenliuiiL In weerwil van de a.ankondiginng der Argeulijnsehe regeering eind vorig jaar, dat z'ij krachtig zou optreden tegen de Mafia en. 300 leden dezer terreuri-orga- nisatie zou verbannen, blijven de ontvoe ringen cn daden van geweld aanhouden. Als slachtoffer van de Mafia heeft men, nu in den grond 'begraven gevonden liet lijk van ©en rijk koopman, Blanco, dia drie Weken |g eicden was| ontvoerd ent vvien een losprijs van 50.00 peso's werd geëisloht. Nog maar kort geleden werd ook het ljj'k gevonden van Efabel Ayerza, den zoon van een miilionnaii' te Cordova, dia ontvoerd was) cn voor wien eveneens een losprijs was gevraagd. Staking in de Bariuage «pgeheven. Als gevolg van een besluit, getroffen door de socialistische mijtoWerkerscentrale van de Boriuage, hebben de 5000. sta kende arbeiders; Dpndordag het werk her vat,. De communistische opruiers hebben nog een laatste doch vruchtelooze poging gedaan om de oproerigste elementen tot voortzetting van de qtojking te bewegen. Geen 50 arbeiders, biijjken naar hun. steml te hebben geluisterd. Thans is alles weer rustig. Gerechtelijke dwaling. D'e Deutsche behanger Peelman, die Zes jaren geleden onder verdenking, van moord, gepleegd opi een schoenmaker, tot de doodstraf, welke later in levenslangen dwangarbeid werd gewijzigd, veroordeeld: was, maar thans onschuldig is bevonden, Werd Woensdag van de gevangenis ta Leuven overgebracht na,ar hettuchthuis te Gent. Donderdagavond Werd de man in vrijheid gesteld. Peelman Zal', ingevolge de bepaling van een onlangs aangenomen wetsontwerp, schadevergoeding krijgen. Zelfmoord of misdaad?) Die JoO'd'sjehe professor aan de Uni- versjteit van Frankfort a/M-, Herman Jacobsjohn, die eenige dagen geleden door den minister van onderwijs op wacht geld was gesteld, is gistermorgen dood op de rails, van den spoorweg naar Keuf ien gevonden. Hij' was 'door den sneltrein, overreden. D© „profeet'' iu eigen laud 'Naar Reuter meldt, heeft da gemeentet- raid van Braunau, de gebóorteplaatsi vam Adolf Hitler, geweigerd hem het eerej- biu'gerschap te verleenien. Bij de stemming over het voorstel ste|mj- •den twóe Groot-D|uitscliers en een natio- naal-sooialist vóór, doch tw'ee christen- isocialisten en twee sociaal-democraten te gen, waarmede het voorstel was ver.'- worpen. Gedrang op de Gcnlsclic Floralies. Zooals te voorzien was zijn Zondag j.l. ongeveer 200.000 personen te Gent geweest om een bazóek te brengen aap. del Internationale Bloemententoonstelling. Hst gedrang wias hoewel de bezoekers reeds om 6 uur 's ochtends werden bin nengelaten op sommige oogenblikben, zóó ontzettend dat de houten afsluitingen, b'eizlw'ek'en en zelfs de bereden gendarmlejrie, door de geweldige volksmassai, tot in do voorhal van de groote zaal werd achter- uitgeduwd. 'Talrijke vrouwen en ook eeni ge mannen vielen in bezwljlming en xnbes- ten door de Roode Kruis-am'btolances wor den weggebracht. Toen om 6 uur des, avonds, de deuren werden gesloten, ston den nog duizenden, voon de Floralies naar, Gent gekomen menschen, buiten te wach ten. Dé meesten onder hen moesten dan. ook naar huis; terugkeeren, zónder de btoe^ men te 'hebben gezien. Vuurwerk op 1 Mei. Op 1 iMei riil naar V. D|. uit Berlijn meldt een ontzaglijk vuurwerk worden' afgestoken op het Tempelhofer Feld. Ruim 50 pyrotechnic! zhllen het vuur- Wlerk b'edieuen. Bij het b'eigin vau heti vuurwerk zal een uit vele honderden! raketten gevormde vuurwiand opsjtijgen, in aanfluiting waarop' in reusachtige let ters de woorden „Dag van den Duitsohen' Arbeidzullen ontbranden, waarboven 2i ineengeslagen banden. Dit beeld Zal wór den omlljisf door duizenden bloemen van vuur. Tegelijkertijd zal de kunstvlieger Kern

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2