NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad klagen vtuif DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS n binnenland llJ ?HE COURANT .ERLEI ir's Pillen op zaken af!! VAN HET NUM1KR 51 ZATERDAG 29 APRIL 1933 Dit nummer bestaat uit twee bladen 1 V»M OVER DE GRENZEN |~l BUITENLAND De Ontwapeningsconferentie. Verkiezingsuitslagen. fl UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN l:ker en breeder Zulleii [lot nu; tcne is) Venetië de stad der bruggen, [.veer een 370 bruggen, latete gedeelte eeuwent- he bruggen is de Pjonté v el de meest bekende. 1 wiaisj het de giewopmte, lliier de chroniqu© sola®,1- in èlka,ar zetten. D|e ze;gs|wlij!zei „Nieyits lltoi'is hiervan p-verge;- SN NIET WEET- (Usisohei krant verscihesn van Tspar Peter den 1714. of pistaches zijn nog Ig bekend. Zie werden laar geleden door detn' ■bakker Tpml Slmith te Idem bgewicht weegt pianden 6 gjr.ain| jaeer dan aan- at xnen het plp| een an w-eegt liet o® een mieter mjaar 997 gram, Idige zede hearscht nog Tedere vrouiwi claay be nde tTanenkrudlfjesi, dat reservoirtjes, die de hid van haar m'an moet |ieer de beidei kruikjes weduwe niet m'eer onj [yen. I [rek1 aan leerkrachten en Ine® in Polen 458.00Q lerwijfsi ontvangen. I nalatenschap van Iv.ar zioh kunstschatten dia Irt millioen gulden waard 1 isI een echte) schilderij Iru'et zeer goede pOjgjen leren .zien. pen go©dó achter anderhalf mil- targ leefde vierhonderd beul, die zbioi sterk! wasr |rija hajrd tw'ea verpo®!.-' kbn onthoofden. likkelSjkste uitbarstingen! z.gn. uitgedoofde vul'< i I signaallichtl voor vliegj* [den SiaUe-tWjacker wioj- Tiioago gevonden. Het fctcr ver en zendt wittd fit; elk ervan heeft een millioen kaarsen. I, slechte spijsver- nfluenza, lusteloos- enz., want door ela zijt ge binnen Probeer ze maar ilzame uitwerking, mts. 13157-40 3ts anders dan het sa, inplaats van te en tot U zal komen uStlluiLas! PER DOOS S 45 CENT est (bij Leiden). lid-Beveland Gr o es. 29""° JAARGANG Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75', GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f Ö.15; Contractregefprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN .Wjeekrevue. In eigen land, gaat Hitier voort met Ejiccèesen te hóeklen. D|e communisten hou den zach fcoesjt, de sacdaial-democraten eten uit de hand en hebben besloten hun lftMej-viering te vgrhitleriane®, de joden zijn versjagen, enz. Tienmaal grooter is echter het ^uóces tegenover de stalen helm'', de geharnaste organisatie, die deze Iweelk voor het nat.-s|oe. zjop oneervol mo gelijk capituleerde. Maandenlang. heeft Dlu^terberg liet ver zet gaande gehouden; maandenlang boe zemde zijn geoefende mansjchappe® (Icd Nazi'ö een heilzame vrees in, tot eindelijk HSitler zich sterk genoeg dacht om zijn «Jag te sla,an. Dlttsterberg, is aan den dijk gez'et, Seldte gaf zich over en zij, die zich niet met dezen gang van zaken onder den „Stalen helm" Kunnen ver eenigen, worden van hun eed ontsjagen. Langzamerhand weet Hitier de mach ten, die het tegenwicht tegen zijii partij vormden, onder de kilio te krijgen. Thans qtaiat nog alleen het leger tusschen hem en de complete dictatuur. Wjanheer ook dit laatste bolwerk! van de niet-faseisten valt, is Hindenburgs invloed tot nul ge reduceerd en kan, met het Oosjt'-Bbisöhe jonikërdom', Bugenb'erg zïjln' matjes wel oprollen. In de buitenlandsphe politiek 'gaat 'j minder glad gesmeerd. De reis van Von Papen c.-% naar 't Vaticaa®, en Mussolini is finaal mislukt. Die Paus heeft natnuy- lijk geen toestemming gegeven om naast het Centrum een .andere politieke organi satie voor de Dluitsóhe katholieken to B(tichten en de Dluoe heefter voor gepast om Djuitsehland de vhije hand in Oosten rijk te laten. Die ijlingq toegeschoten Oostenrijksche min. pres. Diolfüss kon lachend huis)wlaarts gaan, al zal 'Mus solini w!el niet alléén voor de .'kracht van diens argumenten de D'uitsehe col lega's nul op rekest gegeven hebben. .Akelig leeg is het rondom Diuitschl'and. iKSjn isplement is volkomen, na het ijzig terugtrekken van Engeland. De nieuwe Duitsjohe regeerders schreien naar den hemel óm wraak voor die koele teruggetrokkenheid. Zij hebben immers Europa verios(t van het opdringende bolsjéc ,wi®(tisch gevaay. Volkómen waar, doch Europa Zag in dit gevaar nog niet zooj- veel gevaar, als in het gevlaar, dat een machtig Bijlk zich van rechtstaat in een vechtstpat omtovert, met het duel jen exercitie-oefening als hoogste idealen. Die ontwap-enmggconfelrentie, die naar h-elhep.roefd recept suifgepraat! is, kwiam 'deze wóek weieir bijeen en yertoondej na een injectie van Amerika wleer eenigo spier- en Zenuwtrekkingen. Dlat het leven de lijk nog iet1^ kan presteeren, zal ons al zeer verwonderen. De economische conferentie Schijnt óein- ffilelfde lot b'eisjohoren. Wiel) schieten de regeerders; als Wevteitepoelen óver den aardbol en 'probeert Roosevelt van alles om de menisjohhieid uit hetmoeras te hel- 'pen, doch zóólang ieder zichzelf het eerst redden wil. Zal het heeló gezelschap dieper aakken bij de Sjtrubbeling. Evenals in het Hein is het ook in 't groot, dati 't eenige Easement voor een dragelijke samenleving 'n weinig gwgde wil en wat oubaatizluch-' tigheid móet zijh. In het Oois|ten nog eigenaardige vek- houdingen en toestanden. Er loopcn vredes geruchten met betrekking, op Japian en China, die toch al op heel zónderlinge wij!ze oorlog bedreven; Ze wórden tegen gesproken, 'duiken even later weer op. iWHj vertrouwen deze heeren niet erg. Zou 'die heele trieste geschiedenis met Voorbedachten jade in elkaar z'ijh gezet om het gehate blanke element in' China én geheel Azië 'n hak "te zetten C" is het alleen tegen Kuslfand te 'doen, den naakten grooten buurman van 'Japan in het Oosten Eeit is, dat Ekslapd zich erg onbehaag(- lïjk gaat voelen en naar het Westen ipoesj- Kef doet, omdat het al zijh stekel's naar 'den anderen kónt noodig denkt te hebben. 'i Is 'n vrgemde tijid, die nog Jieel wat verrassingen in zich ka® hebben Het antwapenii'gsvfliorstel MacDonald. De Nederlandsdhe delegatie bij de oint-- wapeningisiclouferentie heeft ee(n lamiepdemmt ingediend op dat gedeelte van het owlj- werp-convent^- van MaleDouald, wharin .cijfers worden voorgesteld vooa- het ge middeld dageïijkbdh iaia,ntial eiflfectieveu, dat de verschillende at-aten vlan het E|ugo- pieiesche va4:elaind onder de wapenen zul len mogen hebben. De Nedierlanjdscha de legatie herinnert eüiaan, dat dit getal voor Nederland bepaald is op 25.000, terwijl allcj ,andea-e staten 50.000 of megr mannein zuiUen mioigcin hebbem Dó Nedealandsohe delegatie verklaiart dat noch hat c'ijfea- van 25.000 voor de troepen in het moederland, noch het cijfer van 50.000 voor de ov'erzóesohe tpoepan to® Zichzelf een bezwaar voior de delegatie vormen, mits do®® in een redelijkë veir- ho.uding ataian tot d'e cijfers van ando'i'O landen. -I Dë Naderianclsóhe delegatie sfelt voor, eeu nerziening van ljeit cijfer, waarbij! het cijfer van 25.000 ajLs uitgang^phmt zial worden genomen alis maximum voor Ne derland .etn voor alle 'landen Wier behoef ten even groot,' of kleiner dan die van Nederland zijn.. RUSLAND Bezorgdheid te Moskou. Keuter meldt: Het gestcihil over 'den. Chineescheai Oosterslpooirwielg wórdt hier melt bezorgdheid gadegetelagen. In her p;aaldei lriinigein is men vam meaning, dait da t'eriigtrekkiinlg v|an 'de Jaip.anSche troe- pan uit de bu,urt van 'Kwamgtsjou de veorbereidinig z'al zijjf Voor een Jaipa,nsohë óencentratie in de buua-t v. WladiWotstHpick. In vra-band met de berichten óvéa- Óen! Ja.pia.nsch complot tagein de Kustsischa ctotn- trolq o.p. den gpoorweg schrijft de I®vestia dat de JaipianisChei ï-egeeran'g .tijdig haatt' autoriteiten te Hlaa'bin moet bea-iépen en een inbreuk' op; de verdragen va,n Moek- dein en Peking .diept te Voorkomen. AMERIKA Eicn wapenstilstand voor de tarieven. Keuter meldt ;uit iWashinigtanHet departement Van sta,ah. laat weten, dat de inötolling van een wapenstilstand ten uan- zien van de, tarieven in afwachting van de o economische conferentie tb Dondem'WjOirdfc overwogen en dat de ,Ypr. Staten daaraan nun goedkeuring zullen hechten. Het moratorium. HoeWel het Witte Huis jofficieel ver klaart dait KfooseVellt ey om rekenh dat de schulden, die op 15 Jjuni vervallen, inder daad beta,aid zullen, worden, veckflaart Ke.uit.ex in staat te zijn-, vol te boiuden,'dat het bericht dat Roosevelt aa,n het Congres machtiging aal vragen om een moratorium ta gerleenein als Fraukrjj'k ho,eSteimlh in 't betalen van den tprmijin van 15 JJocpap her, juist is. Op het Witte Huis wordt er den nadruk' op gevestigd, dat Kjoosevelt geen enkele o,vere«inkomist tot vér-daging van de schuldbetaling heeft geisjlioiben, njooli een pfan tot regeling yian de schulden heeft voorgesteld, maar men laa,t diojor- sehemaren dat eèn algemeiema regeling, hesproken zou kunnen wordeini aam heit eind van de oiecanomisdhe confett'pinitie1. Men v'deigb eraan tige, dat leen regeling ba-, treffende de termijnen van 15 Jpini jzIoiu uoltgewerkt kunnen wórden, Ina niemwie onde.L-handelinigen papt dfl debiteuiran1. 'De kabinetscrisis. De! Koningin heeft gisiterepi op, deni Rui- .genhoefc de Vopgzitfars van dei beide- Kan miers der Staten-Generaal en d,em viee- ipnesidient van den 'K,a,ad van Sjato iter 'Ocnferentie onhvangea,. Die R. K., C. H. en A. R. Tweeder KamierftaicltieS hebben gistermiddag in het gebouw der Ipwéede Kamer fraotitv.rgade- ring. li gehouden. 1 Ook de Tweede Kamer-fr^iotie der S.D. A.P. haeflt gistermiddag in hót Tweede Kamergebouw veygadmd, in Velrbamd met) dien uitslag van de verkiezing. 'De berekening vau den uitslag. In totaal zïj|ni uitgebracht -3.720.748. geldige stemmen, zóioda-t de kies-deeleir kon: werden vasitlgeptéld op 37.208. DrieikiTlaa'jj van den kiasdeiefar w!ap, 28.604. f Da vexdeeling der -ziettteüs' gefeohi|C|dde als volgt: R. K. Vclksipiarjij 40.792 stemman ja 1 z-eitel plus 3548 overs'öh.o-t ,b-lijlft 1 ZeitteiT. Nat. Baerem-T,ujindeii'is en M. 47.659 et), ia 1 zleitiel plug 10.451 lOVersiriijOit, bl'ijlft 1 zetel. -A-P' 798.669 sit. is 21 Zeitelg plus 17-301 ovmaehót, worden 22 -zetels-. Comm. Partij Holland 118.222 at. is! 3 z'fctelis plus 6598 overschot, is 4 zetels. Hb StoatWj 258.798 st. ia ,6' zetels piuis 3o.550 overschot worden 7 zetels. Yrijiz. Bern. Bond 188.870 etl. is 5 ze tels plu-s 2830 oversahob, is g zetels. C'hr. Dem. Unie .37.793 st. k 1 zetel' plus 585 overachot blijft 1 ze-tel' Chr.-Hist. Unie 339.751 st. is 9 Ketels„ plus 4879 owegswhat., is 10 feifcefe. R. K. Staatisipiartij1.037.325 st.' is 27, zótels pjus 32.709 overschot is 28 zetels Stoatk. G'eref. Baxfeij! §3.222 st. is 2, zetels plus 18.808 overschot is 3 izetels. Verbond van Nat. Herstel 30.329 st. ja 0 -zetel, plus 30.329 overschot ia 1 zetel. Hlerv. Geref. Staatspartij! 33.813 st. ja 0 zót-el p-lus 33.813 overschot, is 1 zetel. Bev. Sio,e. Partiijl.48.381 et. is 1 z-eta plus 11.173 overschot blijft 1 zetel'. Aniti-Rev. Partijl 499.888 et. is 13 zetels 1 plus 16.184 overschot, is 14, zetels. De overige pastijen hadden een getlal sfcemm-en, kleiner daar- 3/i' Ya,m dën kiesr de-eler, hat minimum 'dat noodig is voor o verschot zetel in aahmeaking te kompn. Uit vdranstoanda herekiening .blijkt, dait bij de eerste verdeeling, ,90 zetels onmid dellijk konden wórden toegewezen, zóodat a am 10 piar tijen' met de grcwteite óVerschojt- tan, da z,g.n. overschotfeietels: toóigaKend werden. Be invloed van de aanhangige wijziging van de kieswet. Ware de reeda door de Tweed© Kamjer dar S-taten-.Generaial giO-eidgakle'urda wij'zii- jgiug der Ki-eswet oolf reeds door de EariSte Kamer behandeld an aanganiomein -en bijgevolg de gewijzigde KieSwielt relads in het Staatsblad verschenen, dani zout bij heit toekennen der overschotziettels- het isitelisel-d'Hondt (gemiddelden) zijn tege- past. In dat -geval zón het resultaat van de ysrdeeling der zlehetls aldu,s geWaesit zijln: laeitels gemiidldeldo R. K. S-l:aat-partij' 31' 334621 S.D.A.P. 23 34725 An-ti-Rev. Partij 14 35707, Chr.-Histi Unie' 10 339751 Lib. Staatspartij i 7 36971 Yrijz. D-em. Bond 5 37774 Comm. Papt-ij Holland 3 39407 Staatk. Got. Partij - 2 46611 Nat. Boenen T. en M. 1 R. IC. Volkspartij' 1' Ohr. Diem. Una® i- .1 R'ev. So,c. Partij. 1. 1' Hexv. Gett'. Stlaaitspairtij1 33813 De berekening volgens de gewijzigde Kieswet, zooiafe die bij! de Eerste Kamer in behandeling is, Zou) dus ten- gevolg® hebben gehad ,dat de R. K. StiaatSpiairtïj 3 zetels en de "S. D. A.P. 1 zefbel miea- gekregen Zouden hebben, terwijl' de Córnm. Partijl Holland, dia Vrij'zt. DpÉn. Bóhid en de Staatk1.. G'ieref. Partij elk e'em zatjel minder zouden he-hban gekregen jen hielt Verband vam N;a.t. Herstel zijn verkhagein zetel had moeten missen. - .1 .1 Eraat vangt bot. Bij voorloiotpige toéktenming van de 100 zetels voor de nieuw samengestelde Twee de Kamer, heeft men t.a;.v. den gekazepie van de Nationale Bioeren-, Tuiniders- em Middenstand-spiaa'-tiij e-enig' voiorb-ehaud ger maakt daar de moigaHjyieid niet .uitgesloi- ten was, dat da heer Blria,at, iniplaaitis' van dein hé-er Yervoom doior voorkfeiurstfemtoen gekóiz-an zóu zijn. Na raadpleging van. da geSotaill-eerde. cijfers k'ummem wijl thans vaststellen, dat inderdaad, zlooals bij de óiorspronkelijika vójorlooisÉge oplgav-e is meier gedeeld ,de he-ea- Vervoorn gsekfaizlem. is. Het vrachtautoverkeer aan handen? Als uitvloeisel van het eeniga ma:am|- den geleden versphénen rapport dei- vea> voerccjmmisjsiei-Patïjjn heeft d-eminister van iWatersjtaat th,ans bSj 'de Tweede Kal mer een wetsontwerp ingediend tot w'ijj- ziging der w'et op de openbare middelen van vervoer. In hoofdzaak- beopgen de Wijzigingen het- tegengaan van de zg(. 'wilde vrachtautodiensten. Nadat in 1926 het persjonenvervoer pér, auto-bus bij! 'de wet was geregeld, wil "de1 regigiering nu, ook het vrachtaiutovea'keer in de wot bér txek'ken. Er -zal te V(-Gr,a,venhage een commislsia van hoogstens vijf leden worp den bón-O,ernd, die omtrent dei aanvragen voox yradhtautodienSten zhl 'beschikken. "Da regeering zogt hieraan de voorkeur te geven boven behandelingdoor Gedepu teerde Staten, -zOioalq bij' het personenverj- voer, met het oog pp de grpote afspanden waarover het vrachtvervoer plaats pleegt te vinden. Er wordt qtraf yam maximuml twaalf dagen hechtenis of! f 150 boete be|- dreigd tegen dengem® die zónder Vergun ning goederen p-er a,uto tegen vergoeding) vervoert. TJo Nederl."Di:its-che «vercenkumst. Dje groot© pers; publiceerde gisteren eenige nadere bijlzbnderheden over de ge\- troffón overeenkóm|slt. Op het gebied van boter klan men zeggen, dat de getroffen regeling)op het oogenblik vopr ©n-s| geen waarde herft, in verband met de eontingeering. van andere land-en en door dia landen gemaakte prij zen. Indien echter eenige verbetering in de boterp-rijlzen Op de wereldmarkt zou optreden, Zou de verhouding van het oogenblik' gunStigor voor ons worden. Ten aanzien van de kaas is men in enkele kringen, die wijl .daarover kónden raadplegen, vrijlwel tevreden. Immea-s, afe men. de bedde doiuajrif-contingpnten dop® elkaar rekent, kómt men tot 'n -invoer recht van 30 M. ©n een hoeveelheid van ,70 procent. In auivelkiringen rs) men thans overtuigd, dat bij! 'eeu behoorlijke regei- 'ling der kaasproductie de moeilijkheden van de crisisjzluiv&leentrale dit jaar over- Wonnen Zullen kunnen worden. iWUj' Vernamen -wiat de eieren betreft, van 'bepaalde deskundige zijde, dat men aldaar niet geheel tevreden is, dooh dat bij de getroffen regeling het niet uitge sloten is te achten, dat de garant,ieregej- ling van oazfe regeering.niet "zal behoeven te fu-notionneeren. Yooral 'i-s) men mosj; gunstig gestemd over de meer gunstigle regelin-g voor de eenden-eieren 'in ver hand met het feit, dat de (kenden da kippen in verschillende streken van ons land hebben vervangen. Op heit gebied va,a de gnoienlten is' üi.e.ril het minst tevredenmet nam© de kropsla -wórdt zoer 2waar Welajslt, en het zal buitengewóne inspanning kósten om een inzinking 'van de groentencultuiu' als) ge volg van deze sleöhte jegeling voor de sla, te veer Kie.ski'iug Nijtnegeii. In vergeüijlking miet jlo Kamerverkie zingen van 1929, zijln thans in Kieskring IV. ^Ndjimiegen, opi de Voornaamste par tijen uitgeibraoht t 1929 1933 E. K. ataaitepay-tij - 82716 86390 •fuuti-Rev. PaititSj! 12025 14875 Ohr.-Hüsit. Unie 1 14794 14564 Vrijjz.-Dem'. Biond .7704 5'789 Lib. Staaihspiaa-tSj I 13907 11004 S.D.A.P. ,23306 26757) Staaitik. G.ere-f, Partij I 4118. 54-34 PlattelaindiSp. i .(2403; 4927 Comm. Partij) 717 16'30 Beji'V. Geirdf. 872 555 Riev. Soo. Partij- 1 289 455 O.S.P. 517 Kath. Dem. Bóind 886 Yierb. v. Nat. Herstel 855 ÉL K, Yojlispartijj 3968 Ohr. Diem- Unie 2477 Hleit aantel kieizors was gestagen van 167.000 tot 183.000. Kieskring 0-vei-ïjssrl (Zwolle). In vergelïj-king met de Kamerverkiezin;" gen van 1929, w-erden thans in Kieskring XV, Zwolle, uitgebracht opi 'd© voomaiam- ®t© partijen 1929 1,93>3I R. K. Staafepiartij 55939 57661 Aniti-Rev. Partij. I 28698 34416 Chr.-Hist. U-niei 34273' 33062 Vrijiz.-Dem. Bond 1 I 13876 14125 Lib. Steiatlspartij' 12851 12550 S.D.A.P. 55316 49074 Co-mm. Partij 1 i 3701' 6782, Staatk. Getref. Pariaj 1 5690 6759 Herv. Geref. Staatisp; 1722 1585 PJalttelandsp. 3030 4280 Hev. So-c. Partij 1863 5827 O.S.P. 3037 Kaïtlh. Dem. Bóind 567 V!ea"b. v. Nat. Herstel 640 P-lichtOrde an Riaclht' I 4j5G R. K. Viodk-Spiartii 5356 Chr. Dem. Uni© 6240 Verb. v. Nation-ailstón 402; In totaal warden oipjalle partijen uitjge)- braeht ;a®n geldige steonmen in 1929 224.635. Thans zijn uitgebracht 244.959 geldig© stemmen. Kieskring Groningen. In Vergelijking mfit de zingen van 1929 zijpi XVI, Groningen, ,opt de tijen uitgebracht:! R'. K. Staatspartij, Anti-Rleiv. Partij. Chr.-Hist. Unie Vrijz.-Dem- Boud Lib. Sfteiatlslpiartdj S.D.A.P. I Córnm. Partij H|erv. Gier-ef. Partij S|taa,tk. Glenef. Par^j. Pl-aittelandistp. Rev. So®. Partij I O.S.P. Ka-th. Dem. Bond V-erb. v. Nat. Herstel.' R. K. Voliisipiartij AJig, Ned. faiscdisitienb, Ohr. Hem-, Unie Hief) aantel kfezleyis bedroeg 187.400 (174.100). Kieskring Drenthe. (Assen). In vergeiijlkiDg. jnet ,d® Kamerveakier zingen van 1929, zijn thamS in Kieskring XVH, Assen, o© Re) voóxnaamista partijlen uitgebxacjit 1 1929 1933 RIK. Sfe,a,tis|p.artïj 3843 3905 An-ti-Bev. Partij j 15684 18690 Chr.-Hdet. U-nie l i 12532 12030, Vrijz^Dem. Bond 12078; 9201 Lib. -Staaitisipiartïj"5525 10977 S.D.A.P. 26631! 24427 Comm. Partijl 1 101Q 172^ Plaititeland-sp. j 5341' 7128 Sitiaaitk'. Ger. i '308 398 Hlerv. Ger. s "320 254 Rev. Soo. 'Partijs i 310 383 O.S.P. 998 Verb. v. Nat. Hetnafeï, i 849 Plicht vGrdle ©n Rjeicht i 186 Otud-Vossemeer. R.K. 251 (213); A.Ri 236 (214); OH- 225 (204); S.G. 136 (140); H.G.S. 11 (33); R.K.V.P. 1 0); Lib. 70 (85); V.D, 27 (28); S.D.A.P. 56 (27); O.S.P. 2; Rj.S.P. 2 (l); C.P.HL 1 (0); N. HeiB|t;- 3; Ea$e. 0;. P.O.R. 3;, A.D.U. 2 (1); Bóereup. 16 (1), 8 Temen zen. R.K. 851 (715); A.R. 726 (617); C.H;. 849 (779); S-H, 439; (405): H.S.G. 85 (46); R.K.V.P. 4 (17); Hb. 634 (687); V.D- '106 (148); S-.D.A.P. 1138 (829); O.S.P. 27; R'.S.P. 4 (23); C.P.H-' 33 (56); N.Her-st. 21; Eas;c. 7; P.O.R. 5. Thrien. R.K. 122 (105); A.R. 150 (133); C.H:. 339 (338); S.G'. 415 (40); HG.S. 34 (17); R.K.V.P. 1 (1); Rib. tei pa®- 192,9 1933 8566 8981' 36418 43949 17835 17-426 19806 20725 13966! 1X198; 60405 53352 ,4929; 10274 1722 .1.719 409 323 4160 3128! 814 19951 1042. 132 1344' ,369 1024) .■2672 117 (136); V.D-. 61 (74); S.D.A.P. 127, (110); O.S.P. 3; R.S.P. 1 (4); C.P.H.- 1 (1); N. Herslt. 6; Fase. 7; P.O.R1. 3 A.D.U. 1 £1); Bóereup. 25 (37),. IJzóntKjke. R.K. *674 (682); A.R. 49 (43); O.H. 36 (56); S.G. 13 (4); H.G.-S. 1 fO); R.K.V.P. 6 (7); Lib.. 128 (162)? "V.Ü-. 18 (35)"; S.D.A.P. 151 (175); O.S.P.. 8; R.S.P. 1 (14); C.P.H'. '20 (9); N. Berst. 7; F;as®. .1; P.O.R. 0; A.D.U. 6 (2); Boeren®-. 8 (16); Verb. Nat. .31, Zierikzec. R.K. 426 (394); A.R. 668' (493); O.H1. 475 (475); S.G. 124 (216)? H.G-.S. 9 (2); R.K.V.P. g (3); Lib. 395 (692); V.D. 333 (286); ,^.D.A.P. 675l (633); OSP 23; B.S.P. 10 (18); C.P.H'. 10 (8); N. Hterstt. 6; Fase. 4; P.O.R. 4;, A.D.U. 10 (8); Boere-hp. 41 £46),. Dó verjaal'dag can Prinses Juliana. Zooalsi hekend bereikt Prinses Juliana Zondag den 24-jarigem leeftijd. Die viering is bepaald opi Maandag en heeft het'Chr. M-uiziekgezeRchap „Oefening na den Ar beid" bósjkden den avond Van dien dag een mrtzikale omwandeling te njakten, waarbij1 alle vereenigingen, 'die dit wenj- sehen zich kunnen- aansluiten. Belgische belangstelling. Eergisteren vertoiefdeti- alhielr o.a. elen 30 tal Belgisjehe burgemeesters eu een paar Kamerleden. Speciaal ging-, de belang stelling uit naar de centrale van Re -Ra)-1 dicl-distributiê Maatschappij' aan den Seis- ^ingel, w'aar zijl ©en bózoek' brachten om hot hier 'toegepaste systeem1 te leerem kennen. Zjeciuwsche Wandelsiiio-rtvereeniging. T© Middel-humg is Donderd-aigavoind otp eieue veigad-ett-iijg ,in de Melkislalpii de Ni-euwe Landbouiw', ,o,p|geri'cht de Zeeuiw- Sahia iWandeillsipioTltVer'eeiniging. De vergadering .kbos in hóf bestuiuir:; da heegén W, A. de Glnoiotte, waarnemend voiórzititer, G. J. Kaïs, Domihardstta^f, C 56^. secretaris en J. D. Benjghui-^, ctommissanis en móvrou-w Bi. Hl. Goiodsens!-Meer-tens, pianminlgmieieisitiereislse Water V0|0,r Vlissingcn. Ta VlisBinigein heieft de gemeemte vexle-e den jaar hat bedrijf der Vliislskgsch© duisw waiteadeadingmaaiteöhappij overgenomen. Da waiteoWin,plaats levert niet voldoende gae<i water ep. daarom Waren ondeXhand-elimgón aangeknoopt met de Zuid-BeveHantfecihei waitiead'eidingmaalfSch-atppdj. iWaair levóring van .daaruit -hooigo kois-ten met izich br-engt ■e-n gezien da huidige tjooPtende®, zóehten! Bi. e,n W. naar een goiedkoopieir© mani-er vooar aanvulling en daarom. ateHón- -zij nul voor melt Middelhuii'® ©on ©onitjr'aöt aan fa gaan vopr 5 jaar voior de lav'erding .van 100.000 M3 water pea- j,ajar tegen' 14 et» Voor dia rentabiliteit vain de Middel- b-ui-gschie.' igem-eenttelijlkte waterleiding, waar bij dit jaar ook Dpmibuirg .en Ooeitikapeille aansluiten, is ©en en -andier va.® grapte b'e- teekenis. J Dó groeinte-veiliag. In 1913 rióhltltie da getoeieinte oen Vei ling. oip van gWenten1, fr-uit, aula. Deze hóeft feitelijk nimtoer goed gerendeerd en- Bi. ein W. wijden, er oq>, dat er raedis onge- veea' f 60.000 aam tekorten gedekt is. Nu| bi Men dien de kfojoipiea-is d© veiling gaart boycotten omdat d© raad nie|t Voldeedl a,an bet Verzoek da 2 "/o veilingk-oistien1 vóór heul- tel laten verviallein, stelten B. en] Wi. voor m'elt iniganlg v,an 1 Jkni de Mei"1 ling op ta heffe® ©n heli peirisoinieiel naatn ander© takken v-an. gemeienitleidiiietaist oVer tg plaatsen. Herdenking WiUeni de Zwijger. Alhier heeft Vrijidag de herdenking plaats gehad vain d©n 40pisltleu geboortedag van Prins Willem van Oirianjei. Des morgens hebben d© eehaolkindereiii) een bijieenkótaslt getuid waar oi-a. d© bur gemeester hein toesprak en- daarna braoh-i ten zijl èen aubade aan. deizten vo,or het Stadhuis. Dos layom-ds ha,d in da "Grpote kerk e«.n zee rdr,u)k bezochte bijelenikomistl plaats. D© burgemeeister, de heer C. A, van Woeldere® heeft hier het ópenipigs» woord gesprokén ©n er vooral hij stil gó- ■ataan lioe oip .PaastolfZpndaig 6 April' 1572 Vlis|sinige.n als eerste Nedeirlandsohg Stad, zóindia rhulpi van buiten zich vart heit Spiaainslch© beleid vrijmaakte-. Na de- Burgemeester spnak'en, lachteri eienvoligen-s de wellóeséW. he|er Albada Jel- gersma, vlóolt-iaialimoieizemiex, over „De tol1 dar dankbaarheid aan Willem de Zwijgór's levensideaal,,; ds. Hartjes over „Prins Willem en het heden" en tenslotte ds. Vani der „Vliet, uit Utrecht. N.V. Koninklijke Maatschappij „Die. gichelde." In de te Vli-s|singen gehouden vergadef» ring van jaiaindeelhoudersj is het verslag over 1932 uitgebracht, wlaaraau wij' ónt- leen-en: Dó directeur herinnert" allereerst aani het overlijden van Ir. R1. A. Siandick, y

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1