Aanbesteding ALLE DRUKWERKEN c COMMUNIE PLAATJES Koorts eo Kiespijn verdwijnen Witte Krul# DRUKKERIJ N.Z.O. ONS NOORDEN ALLERLEI f SUCCES WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG ën BILLIJK Gij behoeft niet te klagen Adverteeren Tegen allerlei pij nen geen kast vol fleschjes en pillen, alleen dit! maar uXlhLs! DONDERDAG 26 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN LAND- EN TUINBOUW^ RECHTSZAKEN VAN HIER EN DAAR Advertentiën WESTSINGEL IS - GOES op Woensdag 10 Mei 1933, aanbesteed „Het omleggen en verflauwen van een bocht in den weg Kortgene-Geersdijk, voor komende op het Provin ciaal wegenplan onder volgnummer 9a, met bij komende werken. Raming f8800,-". RECLAME Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen DE POEDERS VAN HET Be St. Lidiijiia-limlcnkiiig. Dl novene ter e-e-re van S;t. Laduitaa's eeuwfeest trqkt veel pelgrims naai' S.ehiee da,m. .De vierde nioiveinéHdiagt heeftl een scherp relief .gekregen 'do«r- de glrppitei ma.tionala "bedevaart van ougeivfeea- dertdetn'hoindeird liet- 'dien dei' R.-K. yrouwem'boiiden. Dein- ge- heelen ochtend do-ox trokken er gipapjeia "dames van heit sitatiioin naar de Schiedam- sches hoofdkerk, dikwijls- door een jónge* man met een witten hand om de® ton alls gids vergezeld. Er was ook1 eeini aantal ■Zeeuwsohen gekomen, allen in delni mopi- ulen zwarten omslagdoek1 gehuld en een ,pia9 ge-steeken kanitka® oan het 'frilsscha gezicht. Des morgens om elf u.uir droeg da zw eel w. hooggel. heer prof'. dir. P. H'. M. ds Jong uilt Driebergen, geestelijk1 adviseur 'der Federatie van Bi.-K. Vjnon,wen bonden, «en plechtige H'. Mis v:oior dewe pelgrims «p. Hem asBiafaerden de Kapelaans der St. lüduina,-kerk de welaeirw. lieeron A. J> ,M. Postera, en C'. M. M. Hlfgeiman. De groote kleurige federatie-vla^ hoog pich 6Ver heit prieisfelkoioii; en wel een hon derd bruid jee, allen een 'blanke bloem in de hand, luisterden da plechtigheid op. Zeer gaaf kl'ohk dei zang .van Blrweder Paduano's jongenskoor door da gltiampvolle kerk; heit voerde de missia ter aeire van Sit. Fr.anci'swusi van Assisië, een compo sitie) van Jo®. da Klerk1, uit. Des midd'agsi om twee uto wias er Dof m'et processie en dö offering der felelstttóiars. Bovendien stelde de zeereierw. heier Th. van Np,ord, pastoor te Langen dijk1, Liduima op welsprekende wijze aan de vnoujwen jjeou voorbeeld. In twee gedeelten woonde mem die lezing Vam prof. Steger' en de mimische tableaus van Frank' Luns hij, Bestrijding van bastaardninsru in besseiist.ruikeii. Op 21 April werden: eitjeal Van dia bes- Senhladweisp' (Pteronuisi ribesii Nemia|t(uls Veintiric.isus) op bladeren Van Kr'uiislbessani gaVenden. Vrij spoedig Jjhinneni djus dei larven veirwaictbtl Jwiord'om,. Zij verraden hun aanwezigheid hef eefrislfc dpior kleine gaaitjesi jn de bladspihijlfl fyi Vre- fe-n. Als .zaj jeltis gnoplfcer zijn, vnef(eiii zij da bladeren van den bladrand nf aap1. Bij de bestrijding dei" 'bais|t|aiardrupisien Kan gebruik gemaakt) worden: 1 van een maaggif. De eitruitó den na den bloei .b-asipioiteh- met 0.1 o/o Parijsch gioiem pf! 0.3 o/o poiedervoiiim'iigi loodars'enaat in 1 o/0 kalkmelk! {100 gr. Parijs'ch groen oD 300 gr. loodarEeinaat jjer 100 L. water, waarin 1 Kg,, droog gei- biuKhfe k'alk of ppederhialki gemiemgd is. Goied en herhaia Idelijk ropren is noodza kelijk). Di.or tijden® dien bloei een praaggiB te vensipuitem, kunnen de hjen Vettigiftigd wei-den. Als da vreterijLaain da blaideirien tijdens den bloei reads zo» ernstig ig, dat een besteijldingstaiddel aangewend moiet. wtorden, dan klan in«n ook gebruiken:, 2 het minder "giftige b-arramchloride. Van dezio stiof' is; per 100 L. kalkmelk 2 Kg. nop dig. i 3 nicotine; van da sterke nictotimia {95 98 o/o) is e.en Verdunning 1 1500 {100' cM3 on 150 Ij. water') voldoende. Toievoia- ging van 1 o/o. z'efip verhoogt 'da wem- king. i 4) zieepspirituS. In 100 L. Water wójrd't 2 Kg. .ziachte zeep opgaloislt en ;iaian deze oplossing wordt 1 L. brandspiritus toe gevoegd. Da gevoelige baBtiaialdi-ulpslanklunnenipok bestreden worden door eük'eïtei middelleto', welk® in dan regel tegen zlWaniziaktHnl aangewend Worden, n.l. 5 aloaliiseli Bpurgpindisoha piaipi {li/2. Kg. kdipiervitriooj. ep. I1/2. Kg. aodex oip '100 L. watier) of 6 Bordeaux® pap CU/2. Kg- kotpervitrioicjl lam 1 Kg. kalk op 100 'L. wafer). 1 1 Door aanwending van. deizc middelen, welke ook alleen na eten bllioei 'varislpoitetn, mogen worden, bestrijdt m-en derhalve da battaardrupisen, in het) cieiriste geval fegens den Amierik'aanSöhen! kruisbessen.1-- meeldauw en de blaidvalizielklte lein in het tweede geval' minder doch wel de bladi Nadere inlichtingen worden, gaan-Mei veri Strelct dooi' den Plantenz'ieklHkulnidiigeitt Dienst te Wageningein, door de opi 'ver'- schillcindo plaatsen .Werkzlaaim gesfcelldie ambtemaa-ein van delzten Dietnisit en doior: da rijkstuinbouwcoiMulenfen. ratge' Pnlitierechfer <e iBBddelbhrg. 1 De. vclgenae personen waren o. m. ge dagvaard: -j P. S., 32 jaar, grondwerkelr'te >Wia,arde, wegens mishandeling van G-erard Aleeuiw.'- 90. 'Ei'Sich en nitspxaak f10 of 5 d. O. P. V,., huisvr. J. P. 'dis EC-, 3S jiaiar, zonder hemoepi te Middeïbking, weigena iW' leediging van Cla» Pia.. Compter. 'Etóch en uitspraak tflO of 5 d. M. den D., 46 jiaar, kooipimlan I te NisSe., Wegenis het niet aanstonds vprïaiten van1 da Lagere isichppl' te Nissei, op 17 Miaiart 1933. teen dq redhtlhcbbcnde, het Hpofd den school Bioimlmeijié, hom dit. g'evoTdeird had. ESisioh: 15 of 10 d. lUitsprapk' 1' 10 of 10 d. C. :M. dei B., 43 jaar, iweirkfeian te Mid delburg, wegens diefstal van lakëhs eni hiemden, toebehiopreinide aan G. Dekker, J. L. GabriëllSc en M. Sanderse te Koudei- kerke. 'Eiiseh: 1 ma,and gev. elraf. {Uit-, spraak 14 d. gev. stoaf. W'. "W., 59 jaiair, hoopman t's ds-Beer Anendskëirke, wegeme belqediging van d|ani Biijkgveldwachiter Koole, tpien, dcZe beani wegens dronkearsiohap naar Zijn! W|oninig geleidde te Beinkeniazand. 'Eiseh cp. uit spraak f 15 oÜ Gd. f J'. A. K., 27 jaar, hoopman, tZoindier vaste woionplaatB, Wegenis mishandeling van An'na Bokven te G,oes. Elisch enuitspraak OIO of' 5 d. 1 I r I I J. F. :W., 23 ja,ar, Wöi'klmftn, HA Goesi, wegens beschadiging;,, vou eeiu {elelfloion- tio:e;stel, doior er den lioprn met 'hbiopd af to rukken en weigans beleiediginlg van Adriaan Jacobs. Eiscih en uit^praakl f!20 of 10 d. 1 J. P., 39 jia;ar, dha,uiÏÏ!ePr te iGóes', was op 28 Maart, 1933 dopr den IPolitie,TOdhtei' veroiordeeld Ifof oen maand gev.staaf, We- gcenS diefs'tial Van diversie airtiekefen, toiebei- hoiorende aan A. Tianmermans en J. Kopi- mels te Goes. Eiseh bekraclitiginig, van het versltckVonnis. Uitspraak 1 maand gev. straf Voiorw-. proeftijd 3 jiaiair. .Venetië uit haar isolement verlast. D|en 21en April fc| voior Italia een jaarp ILjk'Sj terugjkeerende feestdag; dien dag wordt namieffijjk! He, stichtingvan do stad ■•Biomie herdacht. Djopr het geih'sele land hebben dan f ial vanl feesitelijlkbeiden plaats. iVooral vpar Venetiëj is| dit jiaari de natioh nale, feesjtda.g van een w'el zeer bijzondei' belang geW'east. Dlien da.gi.is naimfelijk' opi bevel van iMus'solini de nieuwe, vier kilo- mieter lange brug, welke Venetië! met het vaisjte la,nd verbindt, opengesteld. Dit feit! isj een heele gebeuftienis iii da geschiedenis der i^tad, d|a,ar o,p| den 21en April van dit jaapr voord® eers[te mjaal Venetië! per autoi 'en te voet zal zijn te bqreik'en. Djeze ni®u,w;e brug, welke een rijbraeidt® heeft v.an rudmj {wintig, mteter, isl uitsluitend voo]r het autoverkëer en voor voetgan gers ingericht. Aanvankelijk wilde in'en ook da bestaande gp|0p|brug vernieuwen, 'doch het iis| gebleken, dat deze teug, nog }n uits.tekienden stajaf vqrkaart, Zoodat er. Hechts enkele kleine, verbqteringen en Jnlodegnisjeexingen npoidig w'aren omi "da oude brug vlopr het huidige sjpporvenkaer 'geislchilkt te m|aken. D|a nieuwe te'ug voor liet autoverkeer heeft een totjale 1 engtei vaa bïj'ua negen kilom'etep. Die beide opj- iritten nenfen hiervan maar dan de helft in beslag, Zop,ijat "de eigenlijke brug nog vier kilomteter lang is). Die brug wiordjt gedragen door niet minder .dan 250 bol- gen. Met een geiwleldigq energie .heeft m'en .aian den bowwi vaml de bn'uggewerkt, z|op(- diat reeds) twee jaiar, naidat met de eersite wiea'kizluaim'heden een begin werd gemaakt, Üo eerstel Uute1'® eroiveri zlullen rijden. 'Het spreekt natuurlijk' vanZelf, dat voor een deggeEjlke onderneming enorme hoe veelheden. mlatermal noodig waren. In totaal wea'den er achttien: duizend kubieke nieter beton gaqtort, terwijl ei' voorts 45 duizend ton Is|t|risch® etoen en 20 mi{- lioen tegels) wiefd-en verwerkt. Tijdens de werkzaamheden mocsjten -er dagelijks vijf duizend fon zand en achthonderd ton kieizelsjteenen WOrdern aangevoerd, waari voor 150 booten, noodig; waren. D|ö bouw van deizen brug' heeft het a,anziem|lij)k kapitaal van tachtig millioen lire (ruim tien millioen gulden) bedragen, waarvan het grootsjta gedeelte dopir de schatkist werd gedragen. Die aanleg, van de brug Was nog niet zlopi heel eenvoudig, daar deize zoodanig gecpns|trueerd mioe-st wior- den, dat de strooiming, van het water niet werd belem|merd, zboidat de bierp,emdei lagune, Wiapraan .Venetië haar klaspieke ligging dankt, behouden kon blijven. Dit "work mbesjt dus geheel anders- worden uitgevoerd dan d® beroemde dami' bijl !S,ain:t- Michel, welke een verandering van de baai tengevolge had. P'op.r den aanleg, van deze nieuwe brug is| het karakter van de Djogen,s|tad geheel gptwljlzigd. R'eeds heeft het geronk' der mloitorbóiotjesj veel afbreuk' geda,au aan do legendarislche sfeer van d® Venetiaanslehe kanalen, waar vroe ger alleen het geroep der gondeliers; de -stilte, verbrak'. iWiamneer, thans- 11a den 21en April de auto-'isj en touringcars hun intocht zlullen doen ini de Iagunens|ta,d, dan z'al ook^Venetië) zich moeten, -slchikk'en naar de ei-^c-hen van,1 het nioderne verkteer1. Seed's; is men er toe mjoieten pvergaan in de onmiddellijk® nabijheid van de m-en,- We brug een auiogatage te blo,uwen, welka plaats; biedt aan tweeduizend wagens. De smalle en bochtige straten der stad leenen zich imtoers) niet vooa- auto-verkeer. H-et is evenwel niet geh-ael ommjoigelijk', dat niet de totstandkoming vam. de nieuwe brug het autoverkeer nietteitfijld- ook' Venej- tiëi gaat overweldigen, aoiodat de oude isfijle brugge vlakker en bieeder zlullen inbeten worden. T|ot nu; toe i-s| Venetië echter nog' steeds de stad der bruggen. "Die -stad telt ongeveer een 370 'bruggen, Waarvan het grootste gedeelte eeuwen oud, is. Van al dez'e bruggen is do ponte di Bialto zeker wel de meest bekende. I11 vroeger jaren wiais) het de gewopmte, 'dat de bewoners[ hier de ehr-oniqu® sc|anj- daleuse der stad in elkaar zetten. De algemteen bekende zp,gs(wijfea „Nieuts nieuwfe op de Bialboi' is hiervan iqvergq- bleven. WAT ME1NIGE1EN NIET WEET- Dia eerste Bius-sisohe krant vexsëihepn Ionder de regeering van Ts)a,ar Peter d«W G'nopte in het ja,ar 1714. Knalbionbomsi of pistaches zijn nog niet zpo' heel lang bekend. Zie werdeni ongeveer 'zestig^ jaar geleden door- den, Engelschen suikerbakker To;ml Smith te 'Fins-bui'jr uitgevonden. Een kilogi-aanlgewdcht weegt aan den Noordpppl ongeveeri 6' g|ram| meer dan a,an- den Equator. Neemt m-en het pip een vliegtocht mee, dan w'eegt het op een hoogte van 10.000 mieter maar 997 gram» Een eigenaardige zede heerscht nog heden in Per-zie. Iedere vro-uwl daar be zit twee zoogemaamkio tTanenkruikjeis, dat zijh twee kleine reservoirtjes, die de vrouw bij den diopd van haar m'an moet vol huilen. Wjanmeer- do beide kruikjes vol zlijh, hoeft de weduwe niet m'eer om haar mian te treuren. I Wegens gebrek aan leerkrachten en jscboiolruim'to kunnen in Pplen 458.00Q kinderen geen onderwijs ontvangen. Onder do nalatenjsjc-hapi van Ivar Kreuger 'bevinden zich kunstschatten- dia meer dan een kkvjatrt millioen guld-en waard zijn. E,en ervan isj een echt® schilderij van Bubben-s;. Mensehen ni'et zPer gofide ppjgjepi kunnen 3000 sterren .zien. Een gmeide teles-copipi öoont er echter anderhalf mil lioen. I11 Nufcnbea'g leefde vier-lionderlij jaar geleden een beul, die zhoi sterk wasr dat hij' uit de vrije hand tW-ee verpor'-1 deelden in een slag kbm orithoiofden. DA verschrikkëlïjk'sta uitbarstingen ziij'n die, welke 'in z'.gn. uitgedoofde vuL kanen ontstaan, j Het sterkste signaallicht' voor vliegf tuigen Wordt oip den S;alle-)W|acker wol kenkrabber te Chicago gevonden. Hef) straalt 300 kilom'eter ver en zendt witts en roode stralen uit; elk ervan heeft een lichtsterkte van 8 millioen kaarsen. J Maandag 1 Mei a.s. hopen M a onze geliefde Oom en Tante t MARINUS KOOPMAK t en PETRONELLA BAL hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. A 4 Kinderen F. DE PUNDER. J i Kwadendamme. 31358-15^ 25 cent p. half pond Boter-oublies Boter-biesjes Boter-tongen Boter-spritsjes Boter-janhagel Bo tercakes 35 c.p.st. Van: Hollandsche boter Hollandsche bloem Hollandsche eieren Hollandsche suiker LU Denkt aan y premiebon Uitgebreide collectie in nette uitvoering en tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar Namens GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND zal te 11 uur, in de Abdij te Mid delburg, worden Het bestek ligt van ten minste tien dagen vóór den dag der aanbesteding ter lezing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg en bij den Hoofd ingenieur, den Ingenieur en den Technisch ambtenaar van den Provincialen Waterstaat, onderscheidenlijk te Middel burg, Goes en Kortgene. Het is op gelijk tijdstip, zoo lang de voorraad strekt, ter Provinciale Griffie verkrijg baar voor f 1,50. Aanwijzing ter plaatse zal geschieden op Vrijdag 5 Mei 1933 te 13,30 uur. 31360-56 De Staat van Inlichtingen ligt van Maandag 8 Mei 1933 af ter inzage bij den Ingenieur en in afschrift bij den Tech nisch ambtenaar voornoemd. Middelburg, 21 April 1933. onmiddellijk na gebruik van de KOORTS- KIESPIJNPOEDERS van Dl'. J. B MEENK. 7Ve ets. per poeder. Portret van Dr. J. B. MEENK in de poeder en gesloten met de driehoekzegel E. M. B. Verkrijgbaar bij HH. Apothekers en Drogisten. Zakenmensohen die de Katholieke be volking van het Noorden wensohbn tb bereiken moften benig R.-K. dagblad voor db noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven te vra gen, Administratie, Groningen over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar a 60 cents. 13157-40 is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Biad gaat U met succes op zaken af!! PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS M HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4