Tweede-Kamer-Verkiezing De uitslag op Zuid-Beveland C COURANT c in het kraaiennest 1 4 5 3 9 3 3 5 3 19 1 0 3 4 5 2 2 3 O 3 3 3 0 9 11 11 14 809 27 56 25 93 24 13 130 79 68 87 304 3 77 47 11 7 46 13 4 5 5 1 3 1 4 4 5 14 33 11 3 3 15 644 33 49 39 71 61 26 87 45 113 26 46 10 73 18 22 26 146 3 36 149 118 55 3 4 3 4 3 0 2 3 2 4 6 3 O 19 7 27 12 5 11 0 20 45 20 190 rt GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND Zes stemmein waren, van I'en nadeele van eem oafte wend eeia deaer, daigem nit ken staande sArijlflhutreiaui van f 25 iontv.nee|md. Biji aangifte gedaan. i i flskerkc. Onder voorzi-titer- van der Made hield de Arendskerke daj~'Vieiree- Ikenver.piegS.nig jini Zuid- etn Maandagavond h.aa,r j),lge- I drug die door 12 leden .widrd liing.en veranltwoordiiiiig van. (ee'ster ,dem heer M. Vpigier de ontvangsten pyier 1932 |jn f' 1407,37, waaronder eein 1931 van. f 314,52, em sja 148, al'zlop een goed stolt Van lalisite 1)0(11®® is inbegrepen I 100, bestemd wopr helt re- onderafdeeilin'g. Bisc.uspie weird besloten otj Istiejqlen in het tresenvo-Hwi'da (aver 1932 te l>^piaj:eini:c*pi50. Iialeden werden heïközlen da der Made en M. Vogelaar, Iking der agenda van de op It© Goes le hpuden sdgieimeene [leir Vie,reiniging, weird beisllop hecr ,J. Smit Jz, alhier ola |r ie stellen voor de opiengp* wegens het rich niet meer Jtcllen yarn den Jreer D. iW1, bis lid van het honEdbestJuux. lwerd medegedeeld dat fae,t leizer afdeeling bAraagt 487, betalende, en dat het leden- [2 met 98 is toegenomen. Deizer 'dagen werden ten nar In landbouwer, door elan 2-tal |u een onder deze gemeente nveld, 'een groote partij „dier ïjomd. Aangezien dit" een dnhr |etieekande het voor den iand- belaugrijke schadepost. De een onderzloek in. Maandagmiddag verbrandde |lei, bewoond dopr dein heer B. kóm deizfar gemeente eiepi oudeimde amm 20000 Kg. vlas te hearem Dia Br.uiijo- De auitoöpiuiit w;ais) doieh man kan niets het uit elkaar halen van en een eia taihiiar Dit was 's avonds gelukt, al was door de rkende Spuit een ongdoioifliike water in het vuiur gieisppten. yaor nabijlsltaande w»ioin'hu|iiz'einl al geweest (züjin., 'Wjas evemfwlel' |)e oorzaak sehdjinlt te fzijln toe aan het speten van kinderen Verzekering debt de Bchade. iterdaglmiddag onitetond brand lirbenis- on kippensftjail van de li. van de JE laan het zlpoga- Jeer" alhier. Hlelb (gebouwtje dat' hout was opgafcrakkön .stond limuim van tijd in lichterlaaie en llieit zich ©en pogenblik' laar naaislt den sital een Ibevond,, welke rich tot aan het net aangrenzende e I Door kiraAtjg de omwonenden, alsmAe van. rende laiuitomobflistein weird Veir- voorkómen. laait hsi heit spelen met lucifers leren. Tram en autobus. bekend zal de staofmte.ajn Mij, -Maldeghean binnenkort de bus- an BreAenS maar Knock© ein gaan expllodteeirettt met eigen Be concessie yam dein' heer Man- jians: op de tram overgegaan. De >ij Jeadt vópr delze diensten; |uii'ifeiurs óp. De traaidienst feial jln verband aianhajl booten, dat de met Vlissingejn ioin!darho;u|dt, orfk uitgebreid worden en zal er worden gAouide® met 'Qe 1 den tie dezea- gemeente ,ofDizö Cadz'and, die vroeger |renisdhen overliet., „M. Crt." lier van Koophandel voor Zeenwscli-Vlaanderen. v. K. voor Zeeuvrach-Vlaan.-: Jeld te TeraeuZeai haar tetate ®t in. dit jaar. De voonzitfer, I". A. van Kompu ,de laden Ver- nde, herdacht heit sinds de Vo- ^aderingL. ove-rleden, ljd, den heler I Waesbeinghe, waarbij alle leden [i hun Beitelis verhieVen. Hij beiette den heer- W.. van Wjaeisbenghe, :|n den overledene, als nieuiw lid' |;af vervolgens ©en uit-vbetrig pveir- wij vernamen na i3niz!e terug gij hier woomdet, dat heefiü ons |ter goz'egd, die eens bij ons, 3Vajs, de de vrouw, dan moeten iwij hem. J rozenkrans terugbrengen, die heeft |n geluk gebracht." tijd vroeger waren eemigle pal zij' behóórden tot den gegoeden biddend opgegaan van Diest naar inheuvel. in gen lan.gza.an). Een man op, jaren hun midden^ ©n hij bad voor aan tien rozenkrans. oherpiemheuvel knielde hij lang neer iet genadebeeld der lieve Moteder le H. Mis trad de oude man voor communkbank, en bood 'dem pries- klein schaaltje aan met glinsfe- goudkóïrrels gevuld. eere van Onze Lieve Vrosjw," •de hij, „ten dank'," 1 ster Dorr ens had zijn gekifte ver in zijn ex-vit» aangeboden, dacht ,aa-tL de Haciënda van San José. was zijn' dankoffer. EiINDE. MIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DONDEROAG 27 APRIL 1933 Ë,r i s verb and. Do anti-piapisftische dominees en hun ejatelliejten, Iftmnen bipgen np! d© twijfel achtige eer, dat van allé partijen hun verkiezingspropaganda op' het laagste peil stond. De schrifturen, welke deze blinde hatersj van al 'wat katholiek is, lieten verschijnen, waren z'óó stuitend, 'dat z'e eerder' in den vuilnisbak, dan in teen brievenbus) thuis behoorden. Toch wa ren deze gedrukte stukken, om aanraking inët den strafi'eoliter te voorkómen, nog eenig^zins getemperd; w'at op vergaderiuf gen door deize mfensjchen wterd verkpmd was vapllf in één woord schunnig, i Het lust ons niet ota! op al deze even boosaardige als infame praatjes in te gaan. We kunnen onsi er niet eens boos om maken. Veeleer hebben wttjj medelijden met de lieden die zooi diep1 vielen en ronduit beklagen we de stakkers die zich in zo© grooten gétale hebben laten verleiden deze Êchijnl-christenen mtót hun stem te steunen. We willén wel op.ictsj anders wijlzen, dat nauw1 mtelt de vunzige actie van de Eom'el-b'eslchimpers in verband staalt. Dezer dagen zijn van eenige ^tedcai de ros(ultaten der jongste volkstelling, wat de godsdienstige gezindte betreft, be treft, békend geworden. Diaaronder was •idie vau de hoofdstad des lands. Ondanks) de groote verm'eerdei'ing der- bevolking in de laatste tien jaren, waren de belijdersj en aanhangers van alle godsdiensten b'ehalve de E.-K. die unlet 11.000 leden vooruitgingen in •getalsterkte gedaald. Dbb'berdei die iachter!- •uftgang bij' de mbesj^e kerken om 'n lut tel percentage: verwoestend heeft de af val buis gehouden onder de Ned. flcrv. gemeente- 'Met ruim 40.000 leden was -dez'e gemeente achteruitgegaan, d.w'.z. met- meer dan 8 procent. Verschrikkelijk was daarentegen -de aan'wa^ van d© mensehen die opgegeven hadden tot geen kerkgenootschap1 te be lmoren. Van 145.600 in 192Ó kwiam' dit tójfer op 264.000 in 1930 wat 334.9 °,'o •der geheele bewolking is). I i Daar is verband t-usschen die massai- 'desertie uit de „Groote Kerk" en die toom'elooz'e haat-uitblarsting der anti-papis- tisohe dominees. Djat kian niet anders. Teder christen mó,et gruwen van zulk© onchristelijkheid en w'e kunnen ons voor stellen dat de duizenden opipeavlakltigan'©in Wankelen, die pérspnen en z'aiken ver1- w'arren, in ©en walg voor het fariizeïsjn© van dezó vooi-gangersj zich afk'eereln Van een kerk, die Zulke predikers niet openlijk -verlochent. 1 Hipjt. amfei-ipialpistaei dioet pms k'aitjholieltein geen kwaad, stehreeuWend bawijls ajlsl h«t is voor de noodzaak tehzter eenheid, nmaar heit vergraiiztelt 'de laafelto resten van! ohrist,ondom buiten de katholieke Keek, bfiiot duiaendem het heidendom' in. i Dat zijn de resultaten v:an het trieste ■slooperswerk der onWaarachtdige christenen die door Christus aoo striem end met 'ge pleisterde graven vergeleken izdjin. UITKIJK. zicht over hat verloop v'an yersWhilleind© belangen y.an 'Zee,uw'soh-Vlaanderen, en het verloop van handel ,ea nijivlea-heiid in dit district, i Tot vaonzdibtea- dar Kanae;r werd daarna herkozen de heea- J. A. van Elosnpu, itwt ofdteelingsvóiorzitters de heenetn P. A. Nela- teson ©n J. M. Oglgel en tot hunine plaait[si- -veawangers de heerein C. Wind kian Mcin- ke'Steijh ein A. de Virielze. In ide coim- missie voor helt Handelsregister werden herbenoemd de heerein A. van 't Hofi! jen A. J. Wijffelsi en bemoieand de heer 'I. van Mielle. T.of leden dea- finanoieelleteoin;- missie werden herhenoeand de heieiren A. van 't Hioff «n GF. P. van der Peijl, «n benoemd de heer iWallly y!an Wlaesberghe. - Naar aanleiding van ©em door dein ga- mëentexafld van Zaatuslag vastlgestcld© legesveaxwdening, die moot besichouwd Wór den als een belemmering yian dein bonafide handel, aangezien deze vpoir heit- verisrijlgan van een venitvai-gunlning eisdht betaling van f 2,50 pier jnjaand, f 20 per jaar, wend de liet Biureiap zich namens de Kamer tbti Ged. Statiën van Zeeland, met izpielk, te 'bavoxderen dat dian die verordei- ning, als zijnde' in strijd mlet het a)lge- sneien 'belang, geen Kon. goedk'eiujringi BaJ •wiarden vexileend. Met één 6it,eur tegen Wea-d JZnlké goedgekeurd. I Eveneens werd goedkeuring Veiieie'nd ^,an het door hdt Biuirean to|t| 'den Ministela Van Eicoincumi'Sicha zaken en Arbeid ge richt veXzlaek' pui bij' de nitivoiexing Ideir miaohtigingswiet vóior den tilndbonW', ea- rekening mede te honden dat de uitvoe ring niet aal worden gelegd in handen van eenzijdig agrarisch geö'rienteeirde oï- ga-nen, dooh ine/t meidewerking van den handel. Naar aanleiding van heit bezwaarschrift •door verschillende vakórganiisaties gericht tot den Minister van 'Economische Baken «in Arbeid, .over hat otptaedem dej "Kamers van Koc^phiandell en Fabrieken, die van hun positie een onoirba.ar gebruik Eóiudea maken, door- der Kegearinjg pek advieiz'en op etaia,tkuindig igebied te geven, vereenig- de de Kamer zich mat helt standpunt van het Bureau dat de Kamers op. de belonjgan van het geheele b'edrijiflsleivetn hiebben te letten, en dat zijl, door dit naar beste wtei- vï d® bel'an<gen van alle daarbij' batrokken igiroepm tra Aten te dienen. Aan een verzoek van h«t geimieenitieibe- - uau ^^iiAUüüiqciciUC- fiiuur van Ko,©w;a,c3it om ladhaeisie vejy leenen aan ©ein venzoielk om cstirtarst!eiu|n asi ■f®'» d«r.totale kosten voor wetgverbetering, aangeiziem die gemeente wiex^ belastimgien pile toif het wettehjke^ maximum rijn opgevoerd, niet in staat is, da vólle voor haar rekening komende kostern te dekken, wieird beslóten te voldoen, omdat- detzfe zuidelijik'e Ver- keerswog van meer dan locaal belang mó«t geacht woa-den. i Overeenkomstig 'rijn voorstel, werd het GEMEENTEN Goes Baarland Borsselen.- Driewegen Ellewoutsdijk Heinkenszand Hoedekenskerke Kapelle Kattendijke Kloetinge Krabbendijke Kruiningen Nisse Owdelande Ovezand Rilland Schore 's-Gravenpolder. 's-Heer-Abtskerke 's-Heer-Arendskerke 's-Heerenlioek Waarde Wemeldinge Wolfaartsdijk Yerseke Totalen s '3 a <D Q 10 1 0 1 1 2 2 2 1 6 12 8 2 1 2 0 2 e, 00 Ui O td ei 0 1 0 2 1 2 6 O 2 0 0 0 1 1 6 2 21 2 21 11 0 9 21 0 12 8 11 1 5 O 2 21 (U O w 11 2 50 1 33 121 53 238 O 22 1 2 1 2 11 0 6 0 8 1 2 0 6 0 0 0 1 3 0 1 3 3 0 6 0 1 0 1 3 O 0 3 0 0 1 2 112 24 W 16 16 1 0 1 2 0 2 0 1 0 11 0 2 1 18 10 0 0 0 0 1 0 3 2 1 2 7 0 0 0 0 1 O 0 0 3 0 2 a O Q 180 17 38 24 20 17 120 21 33 58 181 5 26 3 20 a a 20 11 0 4 1 0 3 0 1 2 0 1 5 0 1 6 2 1 1 0 2 0 0 7 2 3 A 23 25 1 2 0 1 8 3 13 7 5 4 18 3 6 1 4 0 2 0 7 1 0 5 3 9 W eI SA O 24 1314 69 144 97 53 163 109 434 278 525 308 343 103 79 88 329 132 144 84 643 23 141 264 556 491 ca i. 5» W 01 25 717 84 96 36 4 433 373 24 7 41 6 244 59 38 •474 132 46 67 26 335 524 3 11 29 80 o 28 116 29 143 10 17 33 108 112 24 54 345 172 47 25 3 170 42 152 6 89 7 135 115 175 408 M Z 29 14 2 2 1 1 0 1 11 1 3 5 9 1 1 1 6 6 2 0 3 0 1 5 7 10 m 30 12 0 O 0 0 '2 0 2 1 2 0 26 0 0 0 4 2 2 0 3 0 0 5 1 2 is a 31 9 1 0 0 O 0 0 2 1 0 1 10 0 1 0 1 3 0 0 3 0 0 1 1 7 M 32 5 0 1 1 2 •0 O 2 0 0 1 11 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 O 0 2 M a 33 720 79 68 82 26 138 77 361 74 188 199 244 41 87 17 130 83 96 31 540 12 50 364 270 390 Ï3 35 3889 5 0 0 0 1 1 i 3 1 5 0 7 0 1 0 0 1 0 2 9 1 1 7 1 Bij de Kamerverkiezing in 1929 werden op de voornaamste partijen de volgende aantallen stemmen uitgebracht: R.-K. Staatspartij 3689; A. R. 3815; C. H. 6733; S. D.A. P. 2091: Vrijz.-Dem. 969; Liberalen 1407; Staatk.-Geref, 2257. Bureau gmadhitigd, nadat het zal 'kitnnen' beschikken over de nopdige geglevens, een verzoek a;a,n de Tweede Kamer te ontWlej?- pén en a,an de Ka,m«r ter góedkeulrihg .nain tia bieden, •betrefffonde een technische Ver betering der ingediende omlZeitlb'elasitin'g,, die da Kamer miab geheel wil lai'wijlzlan, doch waaraan te»A verschillende bezWiawen klei- ven, die verderfelijk Zullen Worden (viopj-, het bedrijifirieven. 'Met leedwezen heeft de Kamler kennis genomen van de aanneming van het wetis- obtwerp betreflffende een beuirtyuinntffle®©- ling in da binnenvaart, tegen het advies van ongeveer alle Kamers in. DaZe mega- ling zal niet aan da verwaAtinigen dar schippers kuinnen voldoen ,doch veel knijei- lijikheden veroorzaken. Bosi'hbrand bij] Venlo Dinsdagmorgen nm'stlreeks 11 uiu|r is aan d'a Duii'tsAe grans to Venlo. een bósdh- brand nitgebriokein. De félle wind maakte 'hét bluSsahingswerk schier ónmbgelij'k, zoadat «jpoieidig ©ein uitgestrekt;, boSoli- en beideperceel in vlaminen stond gehuld. Vian alle kiainitfan kwam hulp1 opdagen. Ook de o,p 'Vanl'OoisiA grondgebied ligige'nde boisL sch'ftn v'afflan spoedig vlam. OnvWwijld trok een detachement van 150 militlaireh naar- het terrein van den bbaind. Na twee uur werken slaagde de brandweer en de militairen er in den to-estanld m'eesitar te owrden. Ongeveer'75 H.A. bóseh en hei1 da zijln door het vuiuir vernield. j. Des middags is de bosAbrand opnieuw uitgebroken. Helt vuur brak, aangewak kerd door dan Straffen wind, op' Ver schillende plaatsen geHdjk los, zomdat "de Hulp der soldaten alvorens 'zij' de kazerne hadden bereikt, .opnieuw noodzakelijk bleek. In allerijl tiogeu de militairen weer. naar de grens texuig om aan het bfessehi'iïgs1- werk deel te pennen,. Op drie plaaitsein tegelijk werd de vlaim1- menzee besta-eden door het. graven van greppels, en het aanleggen van tie@einvu>- xea, alsmede do,or het' slaan met rijshout. De geweldige hitte bemoeilijkte het 'MiiiSsAingswiei'k zeer, mede- ais gevolg van den veinstikkendan roiolk., Uitgestrekte peroeelen jonge dennelm ein heide werdiem door het vuiuir aangetast ©n vernield. Meit vereende krachten wérkten Duiti- iséhe en HiollandsAe gj-ensibewioners, in sa- atfcmwerkinjg met. politie m militairen, teneinde den toestand meester te wotrdan. De geweldige vuluifzie©, weilkfe op. pjroo ten afstand ziAtba,ar was, had vele nieuwsgierigen naar het braindelnde gebied gelokt. Tal van deze kijkluStigen hielpen ijverig mee aan het- 'bi u'ss'cbingswerk. Tegen 6 u|ur gisbeaimiddag .was het ge vaar geweken. Enkele brandwaohts bleVea achter. De andere helpers kónden inruk-' ken. Een belangrijk jaAtitermeim, omvat tend ongeveer 80 H.A. bosöh en heide, ia vernield De „herberg" zander kastelein. Ta Venlo, zijn Vijfjongens aangehoui- den. die ten nadeel© y,an de flaimiü© v. G. aldaar in den kelder van een leegt staand huis 265 flesschen wijn hadden gestolen. De gearr.eislteea-d©n, van wie en kele een bekentenis hebban afgelegd, z'jjin opgesloten en werden naar Roentnumd mand gebracht. Gedurende den tijd', dat het huis onbewoond \vias, brachten de die© ven iederen avond een beiZoek aaini dlein kelder en nadat z'ij zfclh aan de wüjtavóior- raad (hadden tegioèid gedaan, veirimoikken zij, om den volgenden avond tarjjg t© keeren. Meer annlhoudinigan wordpn1 VettWiachÉ Een l/erooving van 128.000. Tlegen het einde van de vorige maand is een vreemdelingWij "dei politie te Rbt!- terdam aangifte kómen doen, dat hij op "straat een bedrag van f 28.000 had ver loren. Op advies, van de politie werden in een aa.ntal dagbladen advertenties ge|- plaats,t, 'waarin de vinder van dit fl,anz!ieii)- lijke bedrag werd uitgenoodigd, zijn vondst, tegen een groote Weloloning te ko men deponeeren. Die numlmters van de vep- loreu banklbiljetten Werden «r bij' gepu bliceerd. Ondanks alle pogingen werd de vinder echter niet gevonden. TePsjotte kwam' d© verliezer echter met een heel ander verhaal voor den dag. Hij Was het geld op den bewmsten dag wel hwüjt geraakt, ntaar hij! had het niet verloren. HïjT was| beroofd en wel in een pand ia,an den "Houttuin alhier. 'Na delz'e meedeeling heeft de ju^titieejle dienst in de. tweede afdeding overleg gepleolgd met de centrale rechea-Ae en als gevolg van dat overleg is gisteravond een raz'zia gehouden onder de personen, die met het pand laan den Houttuin een en ander heb ben uit te staan. Twee vrouwen cn 4 mannen w'erden aangehouden. Bijl deze vrouwen was ©r een, die een paar 'rjaalr geleden tot gevangenisstraf is veroor deeld, wegens de berooving in een pand aan de Prinisjenstraat aldaar, van te bui tenman, wien toen f23.000 afhandig werd gemaakt. Illet onderzoek', dat, tengevolge van de aanvan'kel'ij'k1 onjuist© aangifte van den benadeelde, zóo lang na dat© pas kon wórden ingesteld, heeft evenwel geen 'resultaat opgeleverd en het geheele ge f, z'els'chap is Weer op vrife voeten gelaten. Het onderzoek wórdt nochtans voortge zet. Een nieuwe methode? 'Dó heer jS. te Wassenaar plaatste in de Haagsche Post een advertentie, waarin hijz'ijn villa te koopi aanbood en ontving daarna e'en brief uit DjuitsAland vau een zekéren Brandt, Ereilgrathstrasse 12, Ber lijn, die hem1 schreef, dat hij' wel zin jui het huis had, maar het eerst eens wilde zign. .Verzocht werd reisgeld derde klasse toe te Zenden. Die heer Si., die aan het verzoek niet voldeed, ontving ©p een tweede in gemeld blad geplaatste adver tentie opnieuw een brief van Brandt, nu met het verzoek' om reisgeld tweede klas se. Hetzelfde overkwam een kennis van den heer IS:., die in Dón Haag woont. D,a,ar het den briefschrijver 'vermoedelijk te doen is om1 de menschen op deze wijze voor een sommetje op. te lichten, gaf de 'heer iS. kennis van het geval aan d« politie, teneinde door publicatie bezitters van huizen te waarschuwen. Woorden en daden. Men 'Schrijft uit Amsterdam: .Zooals men zich herinnert behoorden de sociaal-democraten tot de voornaamste tegenstemmers, toen in den raad een klodl ■derverbod werd ingediend. Die «traatemoet vrij: z'\jn voor de kalkei-9, aldus de roode heeien. Nu 'Wilde het geval, dat een dezer nachten propagandisten van een der sooiaf listen niet wélgezinde partijl .een mooie verkiezingsreclame met den naaiml van een politiek tegenstander volgens de regelen der kümst neerkalktan op het deftige Raphaiëlplein in de deftige Apoliiobuurt. Ma3r in het huis op dat deftige plein, 'waarvoor de verkiezingsreclamé op de straat was aangebracht, woont niemand minder dan de roode wethouder de Mi randa. Toen dez'e des morgens ontwaakte, uit het venster k'eek, kón h'ij) i'ija oogen niet gelooven. Maar de telefoon was bij' de hand en onmiddellijk' werd de Btads'- reiniging gewaarschuwd die op hoog bevel d©s rooden wethouders met bekwamen •spoed uitrukte en zich beijverde om de straatsteenen van het deftige plein te bevrijden van de aan het oog, des wet houders onwelgevallige verkiez'ingsreclalne Het (Raphaelplein is nu weer schoon en vrij, maar we vragen ons af, oi' al die duizenden Am'sterdamsAe burgers, die vólór hun deur of liever nog aan hun huis (w'aar juist 'de rooden een handje van hebt- ben) Verk'iezingsreclam'e van politieke te genstanders kregen lannlgeslmeerd, ook' zo© prompt (zouden zfijE bediend, als rif de Stadsreiniging,te hulp rielpen. i De koninklijjke Canadeesehc bereden politie. Canada's beroemd© organisaitie bot hand having vlan oxdei en vieiliigheid, dkte ninklijike Canaideos'cbe bereden' poEtie. heeft' thans, naar Heiuter veameelmt, ook' tet taak gekregen voor de kustbewaking! ,tojt Wering van smAkelsAepen - te Zorgen. Deze ppliitfemaAit heeflt daartjoe een groolt aanital sniell© Kuistmoitiorbooten tot' haar b'esAikking geikireglan,, alsmede «en deiaoheiro'ent vain de CianadesslA© Juiohit- an'acht. To.t d«t aak 'van dit, corps, bekend als de „Móuinltiies" die in 7 va de 9 Car nadeesche provinciën de potitieaniaAt1' udt- Oiefenen, behoort vea-deir hlefi tegengaan van oommuniisitiSclhie pnopiaganda, alsmede van de,n) handel in yerdooveiid© inidldeten en van Vervla,lsichingen en heitl oindetrzósk in .all© douane- en aioeijbs-iZaken', Allo modeanie hulpmiddelléin Staan haar ter beschikking. In vroeger dagen werd uitsluitend te paard, pier kano, pen hom- deinslede O'f te Voet) Uiitgetirokkende laat ste jaren hebben laiute'si, vlie'gtuigen, ra,- dio en mloitprbooten hun intrede gedaain. 1 -De ontredderde financiën van j»en wereldstad. Vijlf dudiziend ondeirwïjlzer® in dierrsjti van da stjad Öhiicaiglo, die sedert garuim'en tijid' gieen .salaris Jjebbon ontvangen, zlijn gis- •tieren in verlziet gAbmen ©n trokken naar drie -groote bank'eh, die om moeilijkheden t.e vbiorkómen, hun .deuren tijdelijk sloten. Ba onderwijlz'erH tpAken daarop maar het 'gemeenltelijk dejoarfeiment van financiën, waar generaal Chairles G. Da'wtes a'ltetv minst O'p deiz© demonstratie gesteld bleek' da demomstrianten op onvriendelijlk© Wijze „naar de' heil" weusobtle. De onderwijizars trokken ziA hiervan echter weinig aan •en eischten dat de banken een voorschot van 29 mi-llioein dollar zouden geven- om de achterstallige salarissen aan de onder wijzers van Chioaigi© te betalen. Zijl dron gen hat ..gebOiuw binnen, stormden dotor de gangen, klommen pve.r hekken en doior loketten en keerden papiermanden onderst- bc»-en, met de bedreiging .dit eiken dag te zullen doen tio-tdat de salarissen befcaaild waren. i r Toen Dawas probeerde de omdarwijziers toe te spreken, werd hij1 met gejoel' Wleig- gehoond. In helt .algemeen vatten de de- mó-nstranfen de zaak nogal gemoedelijk op zóodat het' nergens .tot ernstige botsingen kwam. Auto contra trein. Een ongeluk, Hat buitengewoon goed is afgeloopen, is Dinsdag góbeuxd aan den overweg te Sloterdijlk! op de sjponrlijn Ainlsterdam'^^Haarlenal. 11 'Eien vrachteiUto, va.n de firma Otten uit Weedperkarspel kWiani in Sloterdijk en zou de Spoorbaan oversteken, waarvan de bóomen openisjtonden. Nauwelijks was de auto, op da rails, of zijl werd gegrepten door een electrisjchen trein uit "de riAting Haarlem. De motor van de auto 'sloegaian splinters, toiaar He cabine bleef onbescha digd, 'Zóodat de chauffeur geen letslel Kreeg. Het bleA', dat het ^ignaal o.p on veilig stond en dat dus de bestuurder van den eleetri?)Acn trein door dit onveilig isignaal was gerAen. Het spoorwegverkeer ondervond ©eni gen tijd stagnatie. Den trein die van het Centraal Station in de richting Haarlem moest vertrekken, is uitgevallen. Een paar paar andere treinen hadden vertraging. Ook in de richting 'Amsterdam' was onge veer eon halt uur '.vertraging. Te ongeveer half tien - was het trein verkeer Weer normaal. Auto tegen een boent gereden. Dinsdagmorgen slipte op den rijlhriveg te Hph.t (1<.) 'een luxe-auto bij1 het nik' wijken van een fietsrijder '©n liep tegêö een boom' op. In den auto Waren gezéten drie Paters en een broeder van liet retraitehuis „Mauf- re&a" Wij "Venlo. De Broeder Weird ernstig gewond. Bijl 'Wrak een been en hAwaiat inwendige kneuzingen. Twee der Paters werden lieht aan het Roofd gewond. De auto is vernield. Gekozenen 1Ï.-K. Staatspartij. I Aalberse '(aflfcr.), L. van de Bilt (aftr.j,. Bonigaerts {aftr.), DeAers, Droesen- Engels (a.Eter.), Feber (alfltr.), Fledkemis (aftx.), Goseling. (alflttr.), J. Groen Ann„, Van HiellenbergBulbar (aiftir.)!, Herman a (aftff.), KampsAöeir (alftr.), Kortenhorsti (ailtr.). Kuiper (a'ftr.), Loera'kker aftr.)f, Maj. Meïjbr (affcr.), MoEer (aftr.)', Va,ni Poll (afitlr.), v. 3.. .Putt, Ktujb-da Bieexen- bro.nck, Van SAaik (afttr.), Siuriiig ,(aftr.)'t Steininetz, Teujingis .(aif'tr.), Versóhuuït Van Yoorist tot Voorst (aftr.), IJssetaui-' den. Jac. Vos en nnr. Truijten hehbein 'dus geien zietel kunnen "bAalén. - Totaal luit gebrachte ^temmen< Gp de voornaataiiste partijen werden uit' gehraAt 1 i 1929 '19335 1001589 1037325' 391837 499888 354548 339751 249105 '258798 208979 18887(1 804714' 7986691 67541 1182221 I- I' i f 76709 35931 34805' 23804 r i R'.-K. Staat'sp. A.-R. Partij Chr.-Hist. VrijheidsW. Vrijk.-Dlem'. i S'. Di. A. P. Coinin. Staiatk. G'eref. Herv. Gex. Nat. Boeren j f R'.-K. Volkjjp. Kath. Delm'. Bond R'.-K. Arb. PartSjl f S I R1.-K. BouiwVaklarW. f 1 f Limb'. Federatie f 1 i f Chr. Dtem1. Unie 1 iVerb1. van Nat. Har^t'él Alg. EaSeisten Bond 1 NA. Fasjoisten Unie Plicht, Orde, RfeAt 1 I Verb1. NationiaEsjt' Onafh. iSóc. 1 1 Sieöb Rev. Soc. I Alg. Dfem'. Unie 932221 33813 47659 40792 20478 6562 1339 I 63321 [371793 f '30329 i mw f1784 111(771 f 6452 •274Ï3 I 48381' I 14548 Veilingsvereeniginlg „Zuid-Beveland" G<m Veiling van 25 April.'1933. Spinazie f 49, idem ne soort f 1'4,. PoslOelein 26—28, Wiitlotfl 8, Uien "f 2,50 2,60, Ziaaibo'on'ein f5, alle war 100 'Kg. J, Aardbeien f2,10—7,20, Bloemk'oibl f 11— 20, ideim He so-ort f 910, Kropsla 'f 1,88 —4,10, id^irn He soorit' tf 0.601,50, AiAijP via T 1,10, Ganseiexem ¥8,608,70, Kip- eieren fl,802,10, alle petr '100 stutfs; Bloemen f856 wex 100 pof; Tulpien'¥5 —9. Narcissen f2, Riadijlsi ¥2.103,10, Hhab'arber f 2, Raapstelen f 1,20, Prei f56, alles per 100 .bos; Honing l¥31— 32 per 100 flaoon. f GOES. Geboren: Cornells Anoifnina, 2, v. Johannes Franciséuis de Lavóir en Hem/ drijetta Margrita, van Ekelenbu'rg. MID BEDBURGGehuwd: J. A. Ooi- En, 36 j. en C. M. SAou, -27 j.; P. OO. Bu'ijs, 24 j. en C. de Noaijer ,23 j. Bevallen: A. J. de VeierBerdenis van Beriekom ,d.; L. A. R'. de GrootMaje9,p d.; J. BommeljéLquremse, z'.A. ,Wdn- dergemde MeuLmeestej ,-z.C. J. Hui" bregteet—Barentsiem, d. OverlAen: P. J. Damman, 75 j„ wedn« v. D. Sinke; S. Vader, 19 j„ ongA. d.j A. Tange 22 j., .©ngA. z.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3