NIEUWE ZEEUWSC COURANT FEUILLETON In twee werelddeelen. fl UIT ZEELAND VLISS1NGEN MIDDELBURG GOES DONDERDAG 27 APRIL 1933 commandanten en hoofden van dienst van land- en tfeemacht gezegd, dat de. burger- ambtenaar, werkzaam onder het departe ment van Defensje geen lid kan Zijn van Üe S.D.A.F. en evenmin ambtenaar ge organiseerd in een bond, die als sociaal democratisch beschouwd moet worden. Hieronder vallen b'ljV. de bij het Ne-deri- landsjch .Verbond van Vakvereenigingen aangesloten bonden van ambtenaren cn overheidspersoneel. Natuurlijk moet bij zich onthouden van propaganda in mili taire gehouwen enz. en mag hij 'daar binnen geen geschriften brengen, die voor 'den militair zlijii verboden. Dit geldt natuurlijk ook voor O.S.P., de Communistische Partij on dergelijke. Nederland en Duilscliland. Overeenstemming. Naar .Wolff uit Berlijn seint, is er een overeenstemming bereikt bi] da Ned.- Duitsche eciomomisoho onderhandelingen, welke sinds eenige weken onder voorzit terschap van rijksminister dr. Hugenberg on van den Nederlanidsehe®' gez'ant to Berlijn, Graaf van Limburg Stirum zijn gevoerd. De- onderteekening van ,de overeienkomst zal binnen enkele dagen volgen. Naar bericht wordt, berust hek verdrag op den grondslag, dait, (Ie- rente van het indertijd aan Duitschl-a,iid door oma land verleende cr-ediet Van 5i/a op 4 o/0 wondt gebracht, terwijl daartegenover Diulitisidh.- land verschillende voojaiedhten afin ons verleent voor den invber van Nederlamd- 6-e-he producten, in het bijzónder ka&s, eieren, enz. Werliloozen dunken minister Buys. Zondag iq te Horst een goed bezochte bijeenkomst gehouden, hoofdzakelijk be staande uit arbeiders, tewerkgesteld bij de werkverschaffing, op welke vergade ring de rijksinspecteur dei' werkverschaf fing in Limburg het' woord voerde. Onder luide bijvalsbetuigingen va» de aanwe zigen werd op voors.tel van kapelaan van der Bosch adviseur der werlkliede®- verecniging, besloten een telegram te zeil den aan minister Buys de Beerenbrouck om uiting te geven aan de gevoelens van dankbaarheid, voor al hetgeen vo,or de werk'loozc arbeiders en kleine boeren is gedaan. D.e ArheidcrsjiiefS. De heer J. A. Baars, leider van den Algem. Nederl. Fascislenbond, heeft te Utrecht een rede gehouden, waarin hij do Arbeiderspers onder de loupe heeft ge nomen. Kort geleden is openhaar gemaakt, zoo zeide de heer Baars, dat. het partijbestuur der S.D.A.I'. geen geloof hechtte aan 'de cjjfers, welke in de stukken van de Arbeiderspers w'aren uitgebracht. Eieu «ogenblik is er in de kringen van de fii.D, A. I'. een tipje o'pgelioht van de ver wording van (hret s.-d. stelsel in de be drijven. Maar spoedig ble<jk, dat dezelfde mensehen de sdhande nnar buiten weer moesten bedekken en geruststellende me)- dedeeliugen deden de ronde. ,Maar de w aar heid moet eruit. D'eze onderneming w erkt met ongeveer f 4.150.000, waarvan f 2.000.000 kapitaal, f 1.500.000 obligatie- leening en een hypotheek op de gebouwen van f 650.000. Niet alleen, dat dit kapi taal niet rendabel te maken is, maar het is niet eens veilig. 1 1 Misschien .zal men antwoorden, dat grooto bedrijven z'ekene risico's moeten aandurven en de 'huidige conjunctuur nu eenmaal ongunstig is. Maar dit verweer wijjsfc spreker af. iWjaut, en dat is het schandelijke.: Hier leveren de spaarduiten van de arbeiders de dekking voor een po litiek bedrijf, dat in geen enkel opzicht zakelijk te verantwoorden is. iWat toch is het geval Het spreekt vanzelf, da,t het "de plicht is van de be heerders van de gelden der Vakvereenji- gingen om deze, zoolang rij' niet noodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn sa mengebracht, op de veiligste en gemakke lijkst te liquideeren wdjlz'e te beleggen. Men heeft echter de ongelooflijke lichte zinnigheid gehad, om een groot deel dezer gelden te stoppen in een op zichzelf reeds zoo uiterst riskant bedrijf als een publicf- teitsouderneming. En welk een onder neming. Onder verantwoordelijkheid van het sociaal-demOeratisoh partijbestuur heeft de ze affaire, reeds bi] den opzet, de kenmer ken aangenomen der meest onsoliede en zedelijk aa.nvechtb'aarste kapitalistische bedrijven. Onzakelijkheid en politieke uitbreidings- zUcht gingen hier hand in hand. Weelde rige instalLatie, om door den buitenkant indruk te maken; een papiersoort zóó kostbaar als in heel het land maar één ander dagblad zich veroorloven kan; een overvloed van illustraties, 's ochtends en 106 Toen ginig opeens de deur open va® de naasite kamer, en een krachtige blonde kïullebol in een nachtjapon en oip bQoote voetjes trippelde de kamer ïn. Hij hj.d van lallas gehoord. Toen hij zij:n vader op de knieën izlag, en arm in .arm meit de:n ouden mam, zag hij verwonderd op tot zij'n mioedar, en vr.oeg Verbaasd, ma,ar half luid: „Moeder, is liet groouvadeir &preik'ein kon rij' niet Zij wenkte,, ja! En toen liep de .kleine tot vader en grootvader, kliionp op grootvaders knie, sioo-g zijn armpjes om beiden, Vleide zijn kopje aan grootvaders hals, en riep luid: „Nu is het goad, grootvader nu glij ar z'ijt, wijl hebben alle dagen gebeden da,t hjiji ge lukkig zpudt terugkieeren." Bet was een onbeschrijfelijk zoet too- ii eel. Vele gelukkige harten! avonds, builen iedere reëele verhouding tót de oplaag. Kortom, de bluf der be kende Amerikaansehe windmaatschappijen. Hiernaast ook 'de typische true's, die der gelijke ondernemingen te haat nemen: cadaa»!-?ysteem en monopolie. Beedq meer dan een ja,ar geleden werd een bedrag, dat in de tonnen loopt, uitgei- geven voor pfljlzen, premieq en reclame tot! kunstmatige opvoering van het aantal 'abonné's1. Diat de marktwaarde der nog opgestapelde cadeau-artikelen tot een frac tie van de inkoopsom gedaald is en de ganach-e post als verlies behoorde tei z'iju afgeschreven, behoeft geen nader beloog. ■Waarom dan sjtaat.dit reusachtig be drag óp de jongqte balans als actief-post geboekt?, Zou de directeur 'der vennoot schap ons hierop antwóord willen geven Een dergelijke wankele faqa.de kan Zon der steuntjes in den rug niet overeind blijven staan en hier Komt dan het ver derfelijke niomopolie-f|telsei le hulp. De zelfde vakvereenigingen, die hun spaar penningen in dez'e affaire -sitaklen, zien zich ten overvloede door ^tille krachten ver plicht, al hun drukwerk ,a.an deze fraaie vennootschap te gunnen, die hun, in dank hiervoor, een sjtevige overwinst boven de prijzen van het vrije bedrijf in rekening brengt. .Vóiór of na volgt hier onvermijdelijk do instorting, zioo besloot, de heel' Baars. De vakvereenigingen zullen dan niet alleen de aflossingen, najaar ook do rente ten ten- Sjlot.be. hun kapitaal erbij' 'inschieten. Hoe kan het partijbestuur der Si.Dl.A.P. dit tegenover de vakvereenigingen en de vuk!- vereenigingsjleiders 'dit tegenover de ar beiders verantwoorden? KosfelooZp Oiiderdiiiisienle vo«r onden van dagen. 'Men verzoekt ons| van bevoegde, zijde 'het volgende bericht op te nemen. Het geval Kan zich voordoen, dat er in ite fiuanciëele omteftandigheden van iemand die op 3 [Djecemher 1919 den leeftijd van '65 jaar had bereikt of overschreden en 'een aanvraag,om! rente alq bedoield in ar tikel 28 der Óuderdotalsjw'etj 1919 indiende, Waarop- dooi' de Rijlklsjverzekeiringsbank "n afwlijizende beslissing werd genomlom, oml- dat Wij Zelf of zijn echtgen-oio-te in 'de ver)- hubgensbelasting, ,of'(en) in de Eijksii.l- kom'fjtenbelasting wias aangeslagen na,ar een inkomen van f 1200 of moer, of van iemand, die op grond van den belastingl- aanslag geen aanvraag om rente deed, -wij ziging is gekomen, Waardoor zijn ver mógen of inkomen daalde in die mate, dat Wij niet langer in de vermogens|bcj- lasting of (en) in de Biijik'sinkdjnfsitfcnb laslting wordt aangeslagen naar een in komen van f 1200 of meer. Ingevolge artikel 33 der Ouderdoms wet 1919 heeft een dergelijk persoon als nog recht op die kjoi^teloioze rente, wani- ne-er hij aantoont, dat hij zelf of zijn cclitgenoote niet langer in de vermogend- belasting of in de Kijlksinkota'stenbela si ting naar een inkomen van f1200 of'meer is, aangeslagen. Het i-s dan in Zijn belang, dat hij' zoo, spoedig mogelijk een aanvraag, om' ouder domsrente indient. Met die indiening moet hij niet w'achten, totdat de aanslagbiljoll- ten zijn uitgereikt of op het eventueel door hem ingediende bezWaarnchrift pf verz'oek om ontheffing iq beslist, omdat in dit geval de rente ingaat op den dag- van de indiening der op do veranderde omstandigheden gegronde aanvraag. Hij' kan dan later, d.'w'.z. zoo-dra hij' een beslissing op Zijn eventueel verzoek om .ontheffing ontvangt of wel een aan)- -slagbiljet ontvangt beneden de in de wet genoemde grensj ,of "wel in het geheel niet meer aangeslagen Wordt de stukken of bewijzen, waaruit van oen en ander blijkt, aan den Baad van Arbeid toezen den. Zij, die verwachten, dat zij over het belastingjaar 1933-1934 benoden genoem- tle welqtandsgrens zullen blifven en ook overigens) ®an de gestelde voorwaarden voldoen (geboren voor 3 D'ec. 1854) doen derhalve goed mét reeds) begin Mei a.s. een dergelijke rente aan te 'vragen. Voor verdere inlichtingen kunnen be langhebbenden zieh Wenden tot de Agenj- ten of tot het k,anlto,or van den Baad van Arbeid. D>e verkiezingsuitslag. Uitgebracht Wérden op: Liberale ISt.- partij £14, Nat. Boeren!-, Tuinders)- ,en Middens*. 44, -S.DI.A.P. 2841, O.S.P. 121, Comm. Partij 135, Vrijz.-Dletoi. 948. Kath. Hem. Bond 22, Chr.-Hist. 1619, B-,-K. Staatspartij 1134. Staatk. Gar. Partij 185, Verb. v. Nat. Herqtel 53, Herv. (Oer.) Nooit was Moester Dorrens- zio,o ge lukkig geweest en dat toclh met een bloe dend hart. Laat bleven z'e samen bijeen in geluk en vreugde. i Dat. waren gelukkige dagen. Den volgenden morgen kwam omz'a Dokter en zijn vrouw ook aan, en Anne ke,u met ha,air man. De 'kinderen waren ar allen hij. Het waren gelukkige :en toch ook in zekeren zin smartelijke uiren. Alles werd toen verhaald, en dikwijls zat Meester Dorrens, het hoofd tussehen de handen qn weende hitter. Wel zochten zijn gelukkige kinderen zooveel mogelijk alles te verbergen ten t.e verbloemen. Maar liij voelde zóo diep zijn schuld. E,n allen kusten, t.ot de ma.nmen toe, want kinderen bljjven w'ij, poch altijd je gens ouzen vader, zijn trainen weg, toch duurde het lang eer hij" z'ijn kindfiren in de oogen durfde zien. nij had den moed niet, Van Jjet groot vermogen te spreken, dat hij; meebracht. Hij' voelde het, dat zo» liet weerzien ontheiligen. Staatap. 11, Anti-B,ev. Partij 1960, Alg. ■Dlem. Unie 73, Rj.-K. .Volksjparti] 58, Biecht en Vrijheid 16, Alg. Nod. 'Easjcis- tenb. 26, Chr. Djem. Unie 23, Plicht, Orde en Beoht 103, Rev. Bob. Partij 157, Verb, v. Nationalisjten 24. Totaal 10466 st. In 1929 Werden o. a. uitgebracht op: Bev. Soe. P. 153 ^temmen, Comm. 130, Staatk. Geref. 152, Anti-Rev. 1437, Chr. Hist. 1600, B.-K. Staatspartij '1027, Plat telanders)» (Braaf) 20, Vrij'zl. Dlem. 1096 Herv. Geref. 19, S.D.A.P. 3043, Lib. iSlaatsp. 606, B.-K. Volkspartij' 22. Veriiezings uitslag. Uitgebracht werdenj. 1933 1929 Alg. Dam. Unie '48 16 B.K. Volkspartij- 27 23 Nat. B-oaren Partij '26 15 S.D. A. P. 2395 2426 Onatli. Soc. Partij 51 Comm. Partij Holl. 160 93 Vrijheids-bond .892 823 Becht en Vrijheid 12 Alg. Fascisten Bond 19 Vrijz. Demi. Bond 1057 1127) Kath. Dean. B-ond 26 Chr. Deur. Unie 24 29 Chr. Hist. Unie 1581 171:3 B'. K. Staatspartij 601 635 Staatk. Geref. Partij 368. 35 9 Verb. v. Nat. Herstel 65 Herv. Gar. 'St. Partij1 42 33 Plicht Orde Baclht 122 Bev. So-c. Partij 12 40 A. B. Partij 2200 17:82 Verb. Nationalist 20 Andere lij,sten 281 Totaal 9766 9395 Bij: de gemcenferaaidéverkiaziirvgeai in 1931 werden o. a. uitgebracht op: Vrijlz'. Democraten 1129 stemmen, Anti-B!eV. Par tij, 1949 sfc., Vrijheidshond 630 st., B.-K. Staatspartij' -634 Communiste® 74 st„ Staatk. Ocreif. Partij 234* ejt.., S. D. A. .P 2339 st., Chr. Hist. Unie 1414 st. Dc AViilcm de Z,wi|ger-hierdculkiiig. De ojikomsit naar da Nieuwe Kerld waarin de maar oiKcieelle liiardanking yia® de® 400 stem geibaoirtvdag ,.plla,ats had, Irad Dinsda,ga,vo®id gir,0|0|ter kunne®, z'ijln, maai" er was «enige oomaurrentie met name van een samenk'omsit, in de Geref. kerk, met politiek doeleinde. Dit heeft niet verhinderd dat, toch nog tecniiigc li onderden hebben geinotien van het geen in het fraaie kerkgebouw is Igebodeu. Na orgelspel va® den heer Th. Fem- werda, heeft de heer dr. If. yjn der Kamp eonige liederen geizlongón. Hierna w,as het wp.ord a,an prof. m.r. J. A. va® Hiamie), voor helt |uiUs)prek-e® via® rij® herdenkingsrede, i® de piauzte W.aarva® dei heer dr. v. d. Kamp1 nog ,,'.t GeuZem vendel op de® thuismarsoh" zong. Prof. va® Hiamei heelft in ee® boteiendo en van geestdrift tintelende 'reide het leveiu van den grooitien Oranje geschetst. Na alles wa,t reeds over den herdachte ge schreven is, mtecmen wijl.Kórt) te mogen zijn. Slechte zij' don ook' &angeteiekte|nld, dat de spreker er o. a» o.p weies, diait de Prins z'ijn gelukkigste jaren in Middel burg beeft doorgebracht, wat blijkt, nte men dieper studie van zijn leven maakt,. Op staalkundig gebied omdat hij, ,va® hieii' uit, de .pacifiaaitiet va® Gent en de Unjio van Utrecht voorbelrejidde, maar .onk pier- siQOinlijik, omdat hij hier na reeds it,woo niaal weduwnaar te rij'® gejweesit, wóondo met zijn derde Vrouw Charlotte van Bour bon, die oen zieelr goeden invloed op1 lilepi had ten hcim hot- werkelijke huWletKjlkfr gel uk' schonk. Spr. Vergeleek de tijden van toen met die van thans. E,r is overeenstemming, ook teien was or con gebrek1, ®a,mi0j,ij'k gteles- Mijk, maar nu iis er gebrek aan eenheid, c® het was juist een der door spreker genoemde .eigenschappen va® Willelm dan Zwijger, om do eensgezindheid te bevorde ren, naast vaisjtbaradenheid'e® oppSfeirinigs- ge.rindheid. Na hot uitspa-eiken van het tweede ge deelte verzocht sipr. de aanwezige® het „Wilhelmu's" aan te heffen. Gezamenlijk zongen de aanwezigen het oerslte ooiuplliet e® „In Godes vrees te leven" afgeyissield door „Mij® schilt c®de betrouwen" alleen gdzlonge® door- dr. v. d. Kam'p. B,eieds wclten snakken bloem, plant e® vrucht naar teiein veffk'wikkendetn regen cn op zichzelf is de- regen eer,gisteravond da® ook Zeer welkom geweest, maar yoior een m uzikaile.n omgang als slof van ©em 'herdenkingsdag was hij toch nog een pa,ar uiur te vroag. Tooh heeftt, men izjch niet lalie® afschrikkon c.n vormde zich tegen half tien een sltoet op de Do,ska.de, bee staande uit de® paidvindea-sband', het Midr delhurgsch Muziekkorps on venschillenda veireoniginigen mot hun vaamdels. Maar toen den volgenden dag de dok ter weg moest, toen rie.p hij z'ijn kin deren alle drie, in de kamer. Spreken kon hij' bijna niet. Niets viel hem lastiger, dan uit te brengen, wat hij hen zoggten zou. „Neen Vader! neten, neem,-dat is het. niet, genoeg is het- dat gij hier rijt, gij z'ijt ons alles." Toch deed hot hem goed i» het hart, dat hij jïoo de toekomst van allen ver zekeren kon. Naar Maastricht wilde hij niet. Op de hoeve blijven dat was het. Maa.r ,ete.® ander® 'hoeve weyd igeikochit,, groeten" te® ischoanen." d!an de nude. Daar trok hij heen met zoon en schoondochter en kinderen. Daar wonen zijn afst-ainmelimgoin nog op den huidigen dag. Wanneer hij dan in liet, rijtuig naai" Maastricht kwam, 'de Kleine Gracht en de G ubbelstraat .daar kwam hij' nooit. Dan ging het altijd naar de Brussolsehe etraat, waar do dokter toen woonde. Die drie Mo.riaent.jes zijn afgebroken na de cholera,. De stina,a,ti W-as te eng e® ta onigezond, nu is daar aa® de® ©ene® Tegen kwart voor tien zette de stoet zich ondanks den öteads toeniemcinden re- g.e® in beiwciging' .door de Statiiomisteaaik o,vlei" de Kaden, Nieuiwe Haven, Hoioig- atxaa,t, Va,rke®simarkt, Gortistraat, Markt e® Lange Burg naar de Groenmarkt',, waaj" halt Iwteird gelroudein voor de Iwómimg van den buirgeimiaeslttett", en deiz© hulde ge bracht- m'elt heit „Wie® Neêria,nds bLoed". Toen ging heit wear verder naar d© Abdij, waar „Ociftening aaa-r den Atrbeid" met' een groot. a,a,ntal óiudetre® cn jioingeaie® znicli bij' den staat aansloot. Halt weaxl geho.u- dan voor de, w«niug yan dein, Gonnmiss,a,i"is der Koningin an bracilit het Middel,b'ulrgis|ch muziekkorps aehtereenvpHgeinis ten galroowo hot „Wie.n Neêrlands bló-ed", het „Zeeuwsoh "Volkslied" an het „'Wilhellimusi". Da Ccmmiswis e® mevrouw ',Q,U|a,rloa noodigden heit. beisteiur en de dlrectsuiro®, der gezelschapipie® binne®, geduranida wiel- ke,n tijd de beide koi-pisan zich af'wis|S'elte®d deden htoore®. Hierna marcheerde m©W naar de Markt waar o.m de. taptoe ge blazen is. Da herdenking was ten eiiwjp, alle® epoeddc-n zich huiswaante', omdat liet nog steeds hard regende, de eohijuwerplers, dié gedurende drie uur het stadhuis belicht hadden, warde® uitgedraaid, spoedig ®liep Middelburg in. De verkiezingsuitslag. In het zaaltje naaist do kerk was- heft gisteravond woer 'n gaan en .k'oimfan va® belangstellenden naar de® vei'kiaz'ingsuit- slag. De divarse propagandisten hadden ijverig en nauwktejUirig gowerkt, z'oodat de oiïicieuse uitslagen betrekkelijk vlug jbe- kend waren. Ed' is weer druk gestemd; 4867 kiezers en kiezeres'sien zijn opgekom'e® waaava® er 4693 '11 geldige stem uitbrachten. Hiervan verkreeg da B.-K. Staatlstpartij er 717 wat 'n bevredigend cijfer is; iJwée jaar geleiden bij de Statenverkiezing .was dit cijfer 703 en yier jaar gelede® 695. Da k'ath. dissidenten hebben ons gelukkig weinig afbreuk gedaan; alleen uit' de Spoorwijk kreeg, de, Volkspartij' w,a.b steun. De Chr. Historische® gingen in ver'gielij1- king met 1931 omg.eveer 200 stemmen vooruit, de Anü-rev. 60 st. en de Vrijiri dom. 40 st. De S. D. A. P. ging met 12 st. achteruit en de Vrijheidsbond Verloor ruim 100 van zijn getrouwen. Snlijldeas „de generaal" had weinig trekkracht, de fas cisten noig minder em met de andere krui mel partijtjes was het pvenmin .iefts. Voor den volledige® uitslag zie men bet staafje in „dik'nummer. 1 1 Zeer veel va,n oiniaei mensdhem z'ijjn doop auto's naar da ste|mibnnre,aux gebracht. Zij die hiervoor hum wagen .of hun tijd be schikbaar .stelde®, komt- veel dank toe. Jammer d,a,t ar ook' nog weer ve'rsdhei- dante katholieken waren die ongeldig ge stemd beibban. Gentestsehap „Stille Omgang". O.p initiatief va® enkele heerem die om- langg ,a,a® den Stille® Ojngaimg t© Amster dam deelnamen, werd Dinsdagavond in, het Schuttershof een pmofpagandanavond gehoju- den. De weloertv. hcea- kap.. Sluys uit Middelburg hield ©en lering over 't Mi rakel va® Amöteird'aim ©n ópowde de «tan- we'rige'n a,an ook in Goieis een ganoioitischap van de® Stillen Omjga.nig ,te wiglainiseeren. In de tiotekomst zo,u dan ©en propaganda hunnen gemaakt worden in de amringande dorpen om latar in een mussale opltamst va® gieheel 'Zeeland zich te voegtem bij de duizenden die vanuit goheial Nederland optrokken naar de hoofdstad. Staande de vemgaderirig ;giave® ?jich v!an do 25 aanwazigen 21 leden op. Het comité va® Voorbereiding .nam de plaats Vpn be stuur in; als voorzitter werd gekaz'an de .beier K. de Schrijver. De contributie w'erd gesteld op f 0,15 per week. Aait»-ongeval. Eiein auto die kiesgereichtigden ophaal- d|ei ,kwam gistermiddag in het Bergpia.d iclts ta dicht bijl _de® rand va® de diape, doch Vrijwel dnoigei slooit.. De rand brjafc' Bif -en de auto tuimelde na.ar banede®. De drie in'zi'ttiemidea kwamen .gelukkig toet de® schrik vrij1 im ftolc de auitlo, bleek,, mt weef Oitj den Weig geha.a,ld te zijn, niets te mahkeielre». j f i [_1 Collecte crisis comité. De ophrteingst, döz'er collecte bedroeg yan de week f62,7l. Ilceds voor f 8,40 per maand kunt U. zieh thans een Philips radio-installatie, aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) Kwadendamme. Hier is gister drujk1 ©n ■goed gestemd. Op de R.-K. Staatspartij werden niet minder dan 334 -Stemman uij- gteibrachtop- O.-H- 2 s'£.; A.-B. 1 jst. Fascisten 2 sit.anti-papisten 9 st. en kant heit groofte eigendom dea- 'familie Dufrasne en aan de andere zijide liet ■oude huis Van Keisfteren. Wij zouden onzen lezers een ondietost doen, indien wij' niet hierbij vaagde®, dat eenSdaags op de nieuwe hoeve öen man en vrouw em kinderen aankwarne®, die er welkome gasten Waren. Uit heft v'erre westen van AóHirika waren zie gekomen. Wielbek'snde vrienden waa-ear he.t. Va.n Ha.aren ware® ze thuis! 'Eu toen ze aam tafel ware® gezeten, haalde op eens de Vrou w e«n rozenkrans luit, den ziak. „Va.n Moieder-izlaliger" zeiden de kin der©®. „Ja," was heit omtiwóord, „van uw lieve grootmoeder, kinderen." Meester Dour,ems boiog heit. hoofd, (fep bewogen. „E® w-e heibbe® ©lke® avond -trou'w gr aan voor u gelbeden," Zei de man uit Amerika. Ojj' Zaagt ©r zoo bedroefd uit an bij uw terugkomst, hadt gij ons zoo goed bedacht, e® van toen af aan zij® we er bovenop gekomen. E® nu rijlu yvij ook terug, an gelukkig, want dat is eigen land', da,t land zwnder God en gadsdiemst. diverse® 3 s,f. Zes stemme® ware® van o®waar de. Hansweert. Ten nadeele va® ,ac®' oafé-1 houdster alhier wérd ee® dezer dage® uit ©en in de keuken staand© schrijlfhureiauii ©e® bankbiljet va® f 25 ontvreelmd. Bij de .politie wgrd aangifte gedaa®. 's-Hleier Arendskerke. Omdvr voorzitter schap va® dr. J. va® der Made hield de afd-eeliiig 's-Bear Aremdskerke deU" 'V(e(rse- niging voor ZieikenverpiegiPg in Zuid- e® Noord-Bevojlaaiid Maandagavond haar silge- meane vergadeainig di© door 12 leden .wetf'd bijgewoond. .Uit de rekening.ign yeranltw-aoa-dinig va® den Pöünin|gim«eist«r ,de® heer M. Voge laar, bleek dait de otnftvaugsften pwer 1932 hdbben bedragen f'1407,37, waaronder een goed slot Over 1931 van f 314,52, an ij» uitga,1ven f 992,48, aiztao een goed sloft va® f 414,89. Onder dit laatste baduag is inbegrepen een som va® f 100, bestemd -voor heit re serve-fonds der pnderafdeeling. Na eenige disc.us.sie w.ea-d besloiten om heft bedi-ag te storten in het resegve-ftondis der aide cling over 1932 te heipalen mp f 50. Als besftuuitsleden werden herközten do hoeren J. van der Made en M. Vogelaar, Bijl de bes[*re,king der agenda va® de op 29 April a.-s. te Go'es ite hpuden ijlgemecno vergadering der Veyeeniging, wei'd baslor ten om de® heer J. Smit JiZ, alhier a,la cauiiidaiaft v-ooa' pei stellen v-oor de apen/ge- vallen plaats wagens het rich niet meer herkiesbaar ^tellen yam de-n Jieer D. ,W', Lindenberg'li als lid v,an het hoofdbestuur. Ten» lotte werd medegedeeld dat hqt aantal leden dszior afdenling bedraagt 487, waarvan 454 betalende, en dat het leden tal ov-er 1932 met 98 is toegenomen. IJZcndijlkc. Dezer dagen werden te® na deele van een landbouwer, door ©e® 2-tal vrouwe® van een onder deiz© gemaeiemte liggend tulpenveld, "een gr-oote partij _dietr tulpen ontvreemd. Aangezien dit" een duur stoort, was, betieekende het voor de® land- houwer een belangrijke schadepost. De politie stelt een onderzoek in. (ksllnug. Maandagmiddag verbnandd© op de hoiilstede,, bewoiond dopr dan heer P. va® P. i® de kóm dezer gemeente eiepi. vüaskaim'p inhoudende muêm 20000 Kg. vla,s toebehoiorende aam de lieere® Dia Br.uiijio- ktetic- ©n Verdegem. Die auitoöpiuiit Was spoedig ter plaatse,, doidi men ko® niets bereiken, dan het uit elkaar halen van de gloeiende masse, en ©en ©in laafden" gefteidelijk uitopreiten. Dit wa©i avonds te 9 u|ur nog nieib igelukt, al ,wais doior de z'eer goed werkende spuit ©c® ongeloiotfl.ijke hoeveelheid water in het viuur gespoten. Alto geVa&r vo-or nabijisftaande woio®'hu(iiz:aiil mioeht dat er a,l gewaeet rij®, Hvia,S| ©venjwlel geweken. Do oorziaiak -schijnt te rijin toe te -schrijve® aa-n heft -spale® va® kinderen met, luicifeifhs. Verzek'aring dekt de ecihado. Sluis. Zaterdagmiddag ontötomd brand in idf.e® varkens- ©,n Iri n'pemisjtjajl van de AViedu'we .J. van de Jï. aam hat Zpogei- naamde. „Veter" -alhier. Helt gebouwtje dat geheel van liouft wiais opgetrolkkie® ptomd in ©en minimum van lijd in lichtfti'laaie em de brand lie-t zich ©en pogenblik' crnlstig aam zien da-ar naaSt den stal oan hoop muitisaiards hevon-d, welk© aieh tot aam het woiomhuis nie-t aamigrenzonde atleanle® schuur uii't strekte. D-o-or Kra-cbtig en kordaat op treden van de omwonende®, alsmede van juist pasis-eerende lauitomiobiliste® werd Veuv d©i" onheil voorkomen. De oorzaak is heft spelen toet lucifers door kinderen. Tram cn aulobas. Ze-oals hakend zal de stooimtram Mij', BreskensMaldeghemi hi-nnemkorft de busi- diensten van Breskens naar Knocke e® naar Bgngge gaan exploiteeire® m©t eigien bussen. De co-nceesie van den heer Man neke is thans, op de tram overgegaan. De maaischappij J.eidt voor deiz© dienstel® ledglen chauffeurs op. De tramdienat. toal melt, de a.is. zomerdienstiregeling jn verband met het gnooteir aa.nt\a|l booten, dat de v-eirbindiiig met Vilissinge® ohderhouidt, ooik) aanmerkelijk uitigeteeid wondein en zal ©r ook rekening worden geho,u|de® .met '0e oorree'pondeintic dezeir geimeenitle naiay .onze W. Z. Vil. badplaats' CadZand, die vroeger veel te wensflhein overliet, „M. Crt." Kamer van Koophandel voor i Zocuwsch-Vlaandereii. De K. v. K. voor ZeeuwHch-Vlaan- deren hield te Terne uzton haar detrsite bijeenkomst in diti jaar. De Voorzitter, d-e heer J. A. van tRompu, ,de lode® Ver-" wclkomende, herdacht liet sinds de .Vo rige vergadering, o varied©® Ijd, den heler L. van Wa-eisbeirghe, waarbij allo lede® zich van hu® z-eitelis verhieVe®. Hij .heette daaro-p den heer W. va® Wiaesbeipghe, n-eef' van den overledene, lak nieuw lid welkom. Spr. gaf vervolgens een u-itvóeirig pveir- „To-an wij vernamen na lO-nZe terug reis, dat gij hier wooindet, dat heeft ons eie® dokter gezegd, di© ©ens bij on-% jvas, boen zeide de vrouw, .dan moeten -wij hem ook den rozenkrans terugbrengen, die heeft ons allen geluk gébracht." E-einigen tijd vroeger waren eenige pel grims, zij behóórden tot den gegoeden stand, biddend opgegaan van Diestmaar ScherpemheuVel. Zij -gingen langzaam. Een man op; jaren was in bun midden, ©n hij bad vo-or aan ee® ouden rozenkrans. In Soherpemheuvel knielde hij lang ®«er voor het genadebeeld der lieve Moiadcr Góds. Na de H. Mis trad de oude ma® voor aan de communiebank, en bood 'de® pries ter „een klein schaaltje aan met glins.De- remde goudkorrels gevuld. „Ter eer© va® Onze Lieve Vrouw," fluisterde hij. „te® dank." Meester Dorrens liad zijn gelofte ver vuld en zijn ex-voto aangeboden. Hij dacht aan de Haciënda van San José. Het was zijn dankoffer. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2