temmen !5~*G iE NERING. TSPARTIJ IJST 25 DECKERS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Uitslag derTweede-Kamer-verkiezing ruiden Pillen. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS KATH. STAATSPARTIJ 28 Anti-Revolutionairen 14 Christelijk-Historischen 10 S. D. A. P2; Liberalen 7 Vrijzinnig-Democraten 6 Communisten 4 Staatk. Geref3 Herv. Geref Plattelanders (Braat) 1 Chr. Dem. Unie (v. Houten) 1 Verbond Nat. Herstel (Snijders) 1 Rev. Soc. Partij (Sneevliet) 1 R.-K. Volkspartij (Arts) 1 VERKIEZINGS-UITSLAGEN -tÉ COURANT -r en Vloot ortelboer. en noodtoestand, de moeilijkheden, zinning, lelijkheid, DONDERDAG 27 APRIL 1933 Oe oude Kamer was samengesteld uit 30 Katholieken; 12 Anti-Rev.; II Chr.-Hist.; 24 S. D. A.P.'ers; 8 Liberalen; 7 Vrijz.-Dem.; 2 Communisten; 1 Middenpartij (Fl. Vos); 1 Plattelander en 4 anti-pap. (n.l. 3 Staatk.-Geref. en 1 Herv. Geref.) De nieuwe Kamer zal bestaan uit: fl BUITENLAND |~1 fl BINNENLAND H van Sociaal-detmMkiatisdher- stand kwam, gaf! da aten invloed o® helt ma< ■draiagizaime houding van ?g(eni3 modem geiarigjani- is Wierd ook wieieirkauit-siï velke jegens bet marina-1 aangenomen. Da verden rvolgana een, aantal, lyjol" ij be, voorbeelden aan van an het -orgaan van het cbiji bevonden zich voofr- 'lit,air- ongeoorloofd gen sriagen van poimma,n!- n, waarmee spreker aan-1 ©h militair rcmdengiasrahikte de burgerbteisitiuuirdiers int was duidelijk gericht PB in heit e,ont,a,dt tpsschie|nl ding. Hun houding! bracht in den waan dat de bra nden in staat aonden zijn te niet te doen. van zijn pieli-dooi zeida ,Hblfc doel van mijn aXget- ing isiuiwén raad Zop dui- opr oiogan te stelilen hora gestook, begunstigd door aagzlajne houding van dra oweest voor de militaire _ea. Daarom' gaat het en than9 volledig militair achten en opi gnom-d daar- sferaifen. De hooMdadera t gratificatie®, ten kosta igden en hunne gazd-nine®;,. rijt ook als slachtoffer» igcring aan baard van de Java. 't Bataviai e meldt-, dat de kapitein: a, commandant van 3a t sedert October 1932 in ^an het commandeimient ia erbandi met stapoptreden stw-eigraring aan boord va® iEN en VERPACHTINGEN scheepriwuwwerf, ena. ïoondijike, hofstede, Verbist, i, woonhuis met erf, Beth» ntlasting, slechte spijs- koude, influenza, luste- ofdpijn, enz., de n er niet. an" f 2,— Zalf 75 cent. 85 cent. verkrijgbaar, dan ge- gst van het hedrag door kela. 553-60 ider dan 40 pet. gedaald, zijn geheel afhankelijk 3n Staat, ir evenwicht, en hersteld, want anders iardigheid, verliest de :r zijn loon. en wij NUMMER 50 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Na den slag. Pb uitsjlag der verkiezingen wekt ge mengde gevoelens. Al is rechts ongeha vend uit den strijd, gekomen, wat in dez'en voor agitators) zpp gunstigen tij'd heel wat Zeggen wil: het verhef -dat de R.-K. Sitaatspartïjl 'heeft geleden wekt gnoote teleurstelling. Het rijotgpiersweirk van. de dissidenten onder de katholieken, ia gelijk gevreesd werd, funest geworj- den. Haar de herhaalde waarschuwingen, tot van het hoogsfe kerkelijk gezag aan toe heeft men niet 'willen luisteren. Veij- aart, in zlij'n ijidele zelfoverschatting en diergelijke scheuringmakers wisten het b'etex; wëlnu: ze kunnen, thans schouwen opi hun resultaten. Al de duizenden stemt men, die op de kath. democraten, kath. arbeiderspartij, kath. bouwvakarbeiders, lijlsjt-Meertens, enz'., werden uitgebracht, zJij'n weggesjineten ten profijte van de tegens;tanders en tot schade der katholieke kamerfractie; alleen aan de Volkspartij ii^ het gelukt, een z'etel te behalen. In stemmen is de R.-K. Staatspartij overigens] niet achteruitgegaan. iZSj be haalde er nu 1.037.325 tegen 1.001.(589 in 1929 doch door de groiote vermeerd-ep ring van het aantal kiezers) had zij1 100.000 S|teim!men mteer moeten behalen om naar verhouding op sterkte te blijven. Pe trekkracht van dhr. Coïijn ia de Anti Rev. partüjl buitengewoon ten gpedie femfenrij: behaalde bijtaa 'n half mil|- lioen 'sitemtoen of ruim) 100.000 meer dan in 1929. pe Chr. Hrsf. hebben, zich even!- min kunnen handhaven en ook de liberalen en vrïjfzL-dem'. moeten 'n veer "laten. 'Dte 0. D'. A. P. heeft nog m'eer aiftaeiub ondervonden van de dissidenten ,da.n w'ij'. kon haiar isteantoenaantal niet eens ver beteren (798.600 tegen 804.700) en ver loor eveneen's] 2' Zetels. Uitermate bedenkelijk isl d!e| vooruit gang der communisten en den rev. soc. Want behalve dat het ultra-roode element hierdoor werd ven.is|terik:t, kan men er Ze ker van zijh, da,t hun 'Spicces de 0.D!.A.'P, alweer meer in den rftv. 'hoek' zlal dringen. Die anti-pia-pisjten komen, helaas, onvei'- z'w'akt de Earner weer binnen. Hlet is Wel bedroevend, dat z|ulh'e elementen zich Weten te handhaven. Van de anders) (ruim' veertig) dw'erg- en gelegenheidi^partijftjras hebben alleen da Plattelanders), 'de Chr. Diem'. Unie -en het Verbbnd v^n Nat'. Herstel 'n zëtel k'önnen bemachtigen. Het fiaisrao voor gen. iSuijlders is striem'end. Intusjschen wbrdt het tïjfd, dat er p,aal ran perk gesneld wbrdt aa,n het ergerlijk! gedoe van het candidaatje'fsjpeten. Een- flinke waarbbrgsjato', die verbeurd woi'dt bijl onvoldoenden sjteu®!, zbioals ook in Engeland befejtaat', zbl w'el afdoende Wer kten. Vertooningen van plartijitjes, die op n 'paar millioenen biljetten prijken, en dan -sjlechts 'n honderd of wat stemmen krijgen, blijven dam uit Na dezen uitslag gaan de gedachten uit na,ap het nieuwe kabinet. Rechts) heeft nog ejteohts een' kleine meerderheid, waad- van 'de regeerkracht nietr al ta stevig ;gebte|eerd is. iS|amen!WeaMiig! miet dö Vrij'- zinmgjPteimöciraten lijkt nu de beste wieg om een stabiele regaering té krijgen. Het is) echter de vraag, of een grondslag voor dezte ls]amenlw'erking gemakkelijk te leg gen i'sj. Vele vragen rijTz'en. Zeker is, dat link(s| tota,al niets beginnen kan. KicskMng Zeeland (Middelburg). In vergelijking m:et. de Kam ea"veakie- '■ingen van 1929, zijh thams| in Kieskring Xll, Middelburg, uitgebracht op de wornaamste partijlen 1929 l'9Si3,' K'. K. Staatspartij, 20616; 21101 A.B:. Partij 177.88 21794 C. H. Unie 20505 19805 Vrijz. Diem. Bond 7572 5613 lab. Staatspartij 11344 11354 S.Di.A.P. 16603 18048 Staatk. Geref. Partïjl9689 11101' Plattel. (Braat) 1226 1151 Communisten 621 647 Rev. iSbc. Partij 708 287 Herv. Ger. Staatsp. 651 727 0. |Sl. P. 643 Kath. Diem. Boud 349 Verb. v. Nat. Herstel 560 Plicht, Orde, Kocht' 379 Alg. Diem. Unie 486 P. K. Volkbpartïjl 266 Recht en Vrijheid 354 Hg. Ned. fas;oistenbond 203 Chr. Diem. Unie 1 347 Kerb. v. Nationalisten 2057 Op de laatsjte lijst k'wam dhr. v. Dlal- tuni voor. In percenten uitgedrukt, wOrdt de veg- Selïjking met 1929: ■1 1929 1933 kK. Sitaatsp. 18.7 pet. 17.99 pet. 1.H1 Partij' 16 pet. 18.58 pet. H. Unie 18.5 pet. 16.88 pet. Lib. Staatsp. 10.5' pet. 9.68' pet. 'rij'z. Dl Bond 6.8 pot. 4.78 pet. S-. Dl A. P. 15' pet. 15.39, pet. St- Geref. Partij 8.7, pet.; 9.46 pet. Plattel. Braat 1 p)ct. 0.9 pet. Verb, van Nat. 1.75' pet. Het totaal aantal geldige S]temmen, op alle partijen uitgebracht, bedroeg in 1925 105.721 en m 1929 110.208. Thans rijn uitgebracht 117.272 geldige -stemmen. Kieskring Amsterdam. Alg. Dem. Unie R, K. Volkispartijl Ned. Chr. Arb. Partij Nat. Boeren. Partij) S.D.A.P. Cioinm. Partij! Holland V rijheddfeibfctod Al'g. Easeisten Biond Viijz. Dem-, Bond watlh. D«n. Boind Dhr. Dem. Unie Air. Hlat, TJnira e?; K;, S*aa,tispiartij! Staatk. Geref'. Partij Vea-b. v. Nat. ÏDems'fcelI Herv. Ger. St.. partii| Plicht. Orde Eieeht Rev. Soc. Paa-tijl A.R. Partij Verb. Nationalisten Andere lijfstien 1933 984 1796 197 561 119502 38164 38669 1565 18751 1556 4580 18659 56426 765 2396 1 3189 3949 20417 38021 440 10203 19219 477 1934 494 134323 21179 28844 23479 2513 20177 53047 1041 4198 7430 21117 409 18385 Kieskring Rotterdam. Uitgebracht werden oipi de volgende piar-tijten: Totaal uitgebracht 380.814 ,340047 R. K. Staatspartij A, R. Partij' C. H'. Unie V rijbeidisfond Vrijz. Dem. Blond S. D'. A. P. Staaitk. Geref'. Partij! Herv. ffarefl Partij Cojntnulniisttein 1 Chr. D'em. Unie R'. K. VolMslpaijij! Eath. Dem. Biornd Rl. K. Arbeiderspartij Falseislteinbond Verb. Nat. Herstlel Rev. Sob. Partij! Onafh. Soc. Partij 1933 40682 34227 162.15 27654 7941 89257 6960 2700 12092 106Q 797 1558. 450 2528 4044 5434 1 4313 1929; 39592 31-141 15463 24000 10681 943(93 i 5649 3092 11427 621 1504 Het totaal' aonihal iiitgte- brachtte stemmen is 262808. 245452 Kieskring Leiden. In vergelijking m'et de Kamerverkiezin gen van 1929, wérden thans; in Kieskring VET, Leiden, uitgebracht op; de voornaamt- ste partijenI 1 i - 1929 193>3! R'. K. Staatspartij 46584 5067 H A.R. Partij 24971 33004 -C. H. ITni-e 30594 28144 Vrijlz. Diem'. Bond 72229. 6540 Lib'. Staatspartij 14059. 13173 jSl Dl A. P. 26269 ;2,906!5 Oomtai'unis|fcen - 954 2287. Staatk'. Geref. Bartijp 7990 10262 Herv. Geref Sitaatsp'. 2853 3495 Riev. Spe. Partüjf 525 643 Plattelandlstp. (Braat) 1405 3266 O'. iS'. P. i 1583 Kath. Démi Bond- '551 Verb', v. Nat. Hersjtel 2327' R. K. VolklspartSjf 826 R K. Arbteidersjpiar-töjT - 151' In totaal wierden op all® partijen uit gebracht n,a,n geldig qtenmien in 1929 179.542. Thanls] rijn in totaal geldige sjteihmen uitgebhaoht 190.511. Kieskring IJ (richt:. In vergelïjjkiin(g mét de Kametrverkici- rinigen van 1929 zijh thapsi in Kieskring XIII, Utrecht, op dei voioama-aimistie piartljleln uikgebraicfht 1929. 1933 R'. K. Sta.atisipiartij I .45084 4833:8 AntirRev. Partij 29254 35036' Qhr.-Hist. Unie 24348, 22308 Vrijz-Diepi'. Bond .8944' 7803 .Lib. Staatspartij! I 12740 15273 S.D. A.P. 37377 41881' Staatk.. Gerelf Pairtij 7S64 9147 Hlerv. Geref. Staa|t|sl'p. 1875 1674 P'ïattelandsp. I 1Ó12: 1911 Comm. Partij 1384 1978 Riev. Sm - 396 793 O.S.P. 780 Ka.th. D'elm. Blond i 33,6' Verb. v. Nat. H|er;atieï 1645' Rl-K. Volképiartij 2408 Het -totaal aa-nlt#! geldige stemmein, op afl'a -pairtijlen uhtgubnacht, biech-ioeig in, 1929, .175877. Thans zïjn uitlgieibracht 197.901 gelarge stemmen. IUesk'riug Friesland (Lccuiwairdcai). i In vtepgelijfktiinig mgt de Kani^rverkira' zingen van 1929 zij[nl thiainte in .kieskring XIV, Leeuwarden, o,pi de voprniaaimlsite •part'iiien uitlgeblnachti i Rl. K. S-tuaitispiartij Anti-,Rlev. Partij Ohr. Haat. Unie Vr'ylz, Dtern. Bond lub. Staatspartij S.D. A Ik - Herv. Geref. Staatep'. Ciomm. Paadij! Plattelandsp. Staatk. Gieref P-artij! R!eV. Sue. Partijf Q. S. P I Kath. Diem'. Bond Rl. K. Vtlkfepartiji Kieskring, den Helder. In vtergelijking mrat) de Kamerverkiezin gen van 1929 z'ijh than-s in Kielskring ;K', Dien Helder, op de voornaamste piartijten uitigebracht^ 1929' 1933 Ri K. StaaitSpiartij 44637 47275 Antj-Riev. Partij l 12209 17661 Chr. Hist. Unie i 8165 7664 Vrijb.Dieim'. Biond 25555 22803 Liberale Sit,aa;ftpartij 11260 10635 8.D.A.P. 45746 45298 Plat,ttellands!p. 2947 5775 Ciomm. Partij 3416' 687-3. Staatk'. Ger, Partij f 976 103,3 Herv. Geref Staatspv 503 609 Kiev. Soic. Partij 806 2378 O.S.P. 1290 Verb. v. Nat. Hersifeii 1475 Kath. Diem. Bond 285 Rl-K. Volkspartij. I1439 Het totaal aantal geldige stemmen, ,op alle partijen uitgebracht, bedroeg in 1929. 163.303. Thans werden uitgie.blriaicMi 176.525 g;el- diga stemmen. 1929 19133' 1 122121 12084 4290.1, 4755,0 1 .35-309 32946 17994 20010 11705 10235 45541 48716 1588 1383 3097 5972 4014 1951 1 '1061 1214 1270 1348 2301 115 496 Kieskring Haarlem. In vergelijking miet de Kaïmerveakier zingen van ,1929,,zijlnj thanisl in Kieskring, XI, Haarlem, -op de voiorn-aamiste partijen uitgebracht: 1 1929 1933 Ri. K. Staatspartij! 46079 50259 Anti-Rev. P-antij. 1'6678; 26814 Ö'hr. Hist. Unie 23318, 21050, Vrijz.-Diein. Blond 12087 14047 liib. S'taiatöpiartij 15631 16017 S.D.A.P.- 41665 44754 Stlaiatk, Gieref. Partij 2172 2457 H|erv. Geref. Stiaatispj. 1267 1219 Comm. Partiji. 3007 67,41 Platitielandsip. - 426 1 674 Rav. Soc, Partij' .588 1961 O.S.P. 1961 Kath. Dejn. Biond 2245 V-exb. v. Nat. Herstel 302 Plicht, Ord-e en Recht 1274 K.-K. Valkön-artij 3008. Kieskring Arnhem. in vergelijlbiin-g, jnet .4® Karnerverlcier zingen van 1929, zijlni thans in Kieskring III, Arnhem1, opi dq vjopTnaams-te piartijten uitgehracht-i I 1929, 1,933 H1. K. StWlspiartijL 29945 3063G) Anti-.R-ev. Partij. 25968) 34697 Chr. Hdist. Unira I' 36895 3515, Lib'. Staatspartij 20332 16464 Vrijz'.-Deim. Biond 13349 11331 S.D.A.P. '41242 44001 Sitaatk. Geref. Partij 7559 8885 Haiw. Geref Sfaafsp, 1 3126 2635 Plattelandisp'. 1f 1376 6517i Com!m. Partij d-e Vis|Ser 2563t 401Q R-ev. Soic. Partij 667 790 O, S. P., - 1287 Kath. D-elm. Biond 327 Verb. v. Nat. Herstel f 1945 Plicht, Ord-e en Recht *- 378; RL-K. Volkspartij! 590 R.-K. Arbeiderspartij 1167 Kieskring den Bosch. In dez'en kieskring.„werden jini 1929 eq thans de steimmen uitgebMiCht lalsi Volgt 1929 1933 Rl K. Staatspartij! I 152117 163592 Anti-Rev. 5819 7215 Chr.-Hist. '5076 6150 Vlijheidsb. 1488, 1520 Vrijz,-Dem. 2362 1972 S.Dl.-r.P. 11596 13728; St. Geref. 1605 187)8] Herv. Geref. 651 623' R.-K. Volkspartij 1898. 1955 Kath. Dein. 1703 Fascisten 1 484 Aantal kieizprs - 18701S! 208897 Kieskring Maastricht. In, de|z'en kieskring werden in! ,1929 ram -thans de voligendei sitlemmen Uitgebracht!:' 1929. 1933 El K. Staafsplagtij i 161498 156288) A.R! Partij. 1209 205-2, Chr. Hist. Unie - 1719 217]7i Vrijheidsbond 1235 77)7: Vrij|z. D-e|m'. Blond. - 1367 '1281 S.D.A.P. - 20010 21914' Comm. Partij H°ih, 11Ó2 2703 Sitaaitk'. Ger. Pajrtij 219 936 Hérv. Ger. Sf. P. 137, 134 Naf Blo-eren Partij 344 591 El-K. Volkspartij1039 5367. Kath. Dein'. Blond I66'67 Limib. F-edexatiei 3006 6332 Chr. Deim. U)pia 1)21 481 lierb. v. Nat, Herstel 16'74 Alg, Fascisten Biond 1 515 'Kieskring Dordrecht. In vergelijking, met de Kamerverkie-' zinigen van 1929,.z'ijn thamis in Kieskring VIII, Dordrecht, opi de voornaam-sitie par tijen uitgebracht; ,1 1929 1933- E|.-K- Siaatispartij 29492; 30971' AniirRiev. Paa-tij 48011 55710, Chr.-Hi-st. Unie' 31293 31409 Vrijz.-Dteim. Bond 7937 6897 Lib. Staatspartij - x 1 23092 22915 S.D.A.P. 48510 52927 Staatk. Geref. Partij, 17985 20928 Herv. Geref! Staatsp1, '(2005 2306 Plattelandsp. 4287 4132 Comm. Partij 1 1560 4082 Riev. So-ciai. Partij 11838 O.S.P. 1510 Kath. Dem. Blond 1344 Verb. v. Nat. 'Herstel: 1311 P-licht, Orde -ep, Recht "f500 Kieskring VGravenhage. In vergelijking met d® Kamerverlrier ringein van 1929, zij®-thamis in Kieskring VI, VGrawejnjhage',. opj de ViOoirnaiamB-tle par- tijeinl uitgebradhtj R.-K. Staa-bspiartij' An,t(i-Riev. ParitfjL Chr.-Hist. Unia Vxij'z.-D'em. Biond Lib. Staatópiartij S.D.A.P. Comm. Partij Herv. Ger, Pant-ij Staatk. Ger. Partij Rev. Soc. P. O.S.P. 1, - l Kath. D«m. Bond. Vea-b. y. Nat. Heirat, 1929 1933 39410 40483 18377 29789, 16480 15029 15226 12418 24811 24853 54862 61802 5550 10195 8706 8468 1641 1821 1112 1873 11821 2175 6625 781 Kieskring Tilburg. In vergelijking met de Kamerverkier zingen van 1929, z'ijni thaps in Kieskring H, .Tilburg,, -opi de vteornaajnstQ partijen uitgehracht-i 1 1929 1933! R'. K. Staatspartij! I 130212 13142'^ Anti-Rev. P-artdj 3564 - 4333 Chn. Hist. Uniei 5730 5986 Vrijz.-Dem. Bond 1726 150D Lib. Staatispartijl 2330 2317. S.D.A.P. 11809 14146 R.-K. Voiksp'. 7094 11112 Comm. Partij i 1 474 718! Staatk. Geref. I 733 3072 Platteland.b. - 326' 318 O.S.P. I 15,1! Ka-th. Dem. Bond 1619, Verb. v. Nat-1. Herstel -776 Plicht, Orde en Recht 117, R.-K. Biouiwvakiarb. 1330 R.-K. ArbeidefflspjtgstljL 813| Alg. Ne,d. fasieisteiüb. 606j Er waren 14.000 kiezers meer dan in 1929. I De verkiezing in KeeuAvsch"Vlaanderen, 1933 192SS Dra tio'taaluifelag in Zjeienwsoh-Vlaan,de- ren luidt-: Alg. Dtern. "Unie 120 R.-K. Volk-spiartij, 80 Nat. Boeren, T.udnd. eu i Middle,n-st.p-. v 25-2' S.D.A.P. 5424 45ig O.-S.P. 1,82 Gcanim. Partijl 1 156 99) Vrijheidsbond 3588) 443.5) Recht en Vrijheid f37. Afg. Ne-d. Fasedistlelnb. 571 Vrijlz. Dem-. Bion-d 1ÓÖ3 1420 Kath. Deui-o-cr. Biond "169 Chr. D'einiOicr. Unie] 85 Chi-. Hist. Unia 2966, 3343; R.-K. Staatspartij 14429 14379) Sta-aitk. Ger. Parttj 1540 109i^| V-erb. v. Natv Herat. 1621 1 Hlerv. Geretf'. Partij, 165 77; Plicht, Orde, Rletiht 37 Riev. Soic. partij- 23 Anti-Rev. Partij!4498 2866 V-exJi. v, Nfltfliomali-atie® 18.76 AMERIKA Bje tcsi rekingen te Washington, T-e Wasihington is e-en officieels verhlai» ring geipiubliceerd D'o Brits]ehe eerste-minister en de Am-ei'. President hebjben gesproken over da q.uaesti-e der schulden van Engeland a-au de )Ve;r. Staten. Beide Sjta,atsliedeu hielden rekeningZoowel met de bestaande vei> plichtingen alsi mtet de werkelijke feiten, Ktj imeenen, den gjroncI»la.gl te hebben gelegd vooi- een juiste belopjrdeeling van den toestand. Het zou echter volkloinen misleidend Zij'n, te verstaan te geven, dat er een pf ander plan in voorbereiding, is. D|e eetua. voudige w'aaj-heid is;, dat er tot nu toe enkel een vooxloppige verkenning, heeft plaats gehad van 'de talrijke w'egen, dira zouden kunnen wörden bewandeld. Waar het -echter iu hoofdzaak" op) aan kpmt is;, dat in uiterst vrie-ndschappielijkran geept vorderingen rijt. gemiaaikt. Na het Vertrekt'van -Riaanfepj; M.acDpnald Zullen de "besprekingen wbrden voortgel" Zet te Londen eiu te Wasjiington. Die econ. cO-nferentie té 'Londen begint 12 Juni. ENGELAND Dc ujt Rusland verbannen' ingenieurs, In het Lagerhui® heeffe Sir John Simon eergister meegedeeld, dat die 'drie udt Rus land Verbannpin, inigeinie,™® met hun vrij- gesproken collega-, Gr-aglory, op zijn depia,i- tem-e-nt geweest wiaran- en raem reiaaisi van hun wedervaren gejaian haddem. Volgend hen waren ook' huin veroordeelde cpjU-eigajg MacDoinald en Thornton ablaoluiuf pni- iuldig aan het huin ten loste gelegde en spr. kon zich biij die opyaifting, vol- kohren aainisluit-an, wa,ardopir tevensi ver klaard werd, dat de aötda ytan die 'E(n*- gelsehe xe-gaering. alleSzinsigeirachitivaaii-digid was gejw-eesit. Spr. wist, dat een yerzpekl om gratie namens de .beide veropipdraeldlen w'ais ingediend en d,at dit dteizHr diagen dioior, de Russische aulforiteiteu behandeld zpu worden. Zopdra de uitslag, van .dit venzloeh bekend Zo-u zijn, zon spr. nader-e miadel" dee-lingen dpran. i Die in in isle rp o r ef'eaj l I c s tei^ beschikP hing gesteld. Het kabinet heeft onder dagterakening van eergispteren de portefeuilles tei* b'e- 'seluliking- van de Koningin, gesteld. Hare M-a-jeiSjteit heeft de ix-soliikba.ar! stelling' in overweging genomen ein den heeren ministers verzocht, zich inmiddels met de behandeling, en afdoening zton m,0]*, gelijk, van de looprande zjaiken. te b-lijVen belasten, Geen S.D! ambten aren bij Defiens'e. Mg. dr., L. N. Dteckers, minister van Djefenrie heeft in een schrijven aan alle

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1