lie Katholieke kiesgerechtigden in Den Bosch-Zeeland stemmen 26 April op mr. dr. L. DECKERS, No. 1 van lijst 25 "W STICHTING ST. BONIFATIUS-HOSPITAAL DE TERINGDE NERING. No. 1 VAN LIJST 25 dus op Dr. L. N. DECKERS r~|PECHTSZAKEN|~l COMMUNIE PLAATJES 5pGt. Ie Hypothecaire Obligatielening groot f300.000.-- WiffeüniN DE R.-K. STAATSPARTIJ ZEEUWSCH TECHNISCH INSTITUUT. Voorjaars Afbraakveiling, DRUKKERIJ N.Z.G. Gebruikt Worteiboer's Kruiden Worteiboer's Pillen. VLIEGENGAAS NIÉUWE ZtEUVVSC .t£ COURANT KERKELIJK LEVEN |~]sPORT enSPEl|"1 KOLONIËN Leger en Vloot verk00p1ngem en verpachtingen Geweldige Jaarlijksche Loskade IViiddelburg. deze week Vrijdag 10 uur. WESTSHL Ti GOES LEEUWARDEN J. BOER Ijzerhandel GOES Ganzepoortstraat 24 DE POEDERS VAN HET a/h fsyfim uïtlJw Las/ per stuk 7 cent. per doos van 8 poeders 45 cent. verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. i Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. besef yan den noodtoestand, begrip van de moeilijkheden, ernstige bezinning, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Dan stemt gij DINSDAG 25 APRIL 1933 v» Benoemingen. Z. D. Else, dei bisschop' van Haarlem heeft benoemd: tot pastoor tel BMlter- 'dam (H. Barbara) den weleeniw. heer .W- G. Buren; tot pastoor te den 'Hborn (Schipluiden) den weleerW. heer J. M. Hl Spoiorman; tob rector van heib St. Wil- lihroirdus-Gesticht te Wassenaar den wel- eerw. heea' A. Slijk ermon, die. rector iw!as van. heit. St. Liduina-Geist. te Purmercnd. Alsmede tot pastoor: tg Hlaarlem (H.H. (ESis. en Biarh.) den wcleelriW. heeir H. P. A. van Dijk; te Nieuwkoop elan welcertv. heer Th. P. Blom; te OutbBedjWland den wcleerw. heer H. Mathot, die kapelaan was te Haarlem (H. Joseiph). 'Vervolgens bot kapelaante Amster dam (ET. Maria Maigd.) den weleefriW. heeir J. A. van Kleef; te Botterdam (Ho Hdl- deigardis) den weleeirW. heen." A. G. deBölel' en te Castrienm den weleerw. heeir J. Ij- W. Witteima, die kapelaan was te Wor men!] uizem. Vijfde eeuwfeest HL Liduina. „St. Bavo" vain 22 April is in een feest kleed verschenen ter gelegenheid va;n hot vijfde eeuwfeest der H|. Liduina. Bil, keiu'rig uitgevoerde nummer hevat ot.a. den origineelen brieli' doior Z. H. den Paus Pius XI geschreven aan den Bis schop van Haarlemcein afbeelding yan het ho.ek der Acta van het proces omtrent da vereering van da Hi. Liduina met handteekenin.gcn ein regels (door bemid deling van den archivaris van het Bis dom). VOETBAL. B.-K. Z. V. B. V riendsehapupelij Jr. Vios IKoekoeken I 33. Vios van Heinkénsiziand had Zondag Kwadendamme op. bedoek voior een. vriend schappelijke wedstr ijd. Vios kwaim uit met een nieuwe spil en rechitsbinlnien terwijl de Koekoeken een reservet-doleliman inlasdh- ten. De kamp werd zonder hinder van wind of zon aangevangen, onder getuige van een talrijk publiek, dat den jUjk1 eesn ■goedkoop© tribune vond. De Koekoeken trappen af', bestormen direct 'het doel der gastheeran en be|b schijnt. dat het stpere elftal de tegenpartij1 ■zal overrompelen. Gedurende 20 minuten wordt bijna uit sluitend op de Vios-helft gespeeld, de achterhoede heeft het kwaad ba verant woorden, maar jg in goeden vorm. Einde lijk is de druk op hun doel te zwaar en d!e mid-voor der Koekoeken scliielt pn- lioudbaa-r in. Kort daarna weer een drei gend momienti, do bal is over de doellijn, doch er is juist Voor buitenspel gefloten. Eien betwist doelpunt. De sicheadsreehher handelde naar den grensrechter. De Koe- hoeken achten zich verongelijkt, hetgeen enkelen onsportief latetn blijkein, waartegen eenige malen opgetreden wordt. Afgezien daarvan is er een vlugge, flinke: wedslMjd te zien. Vios zot zich scrap en breekt nu; en dan door dc zware verdediging heen, wat hun na 10 minuten een tegenpunt bezorgt door- dia rechtshalf. Bpststand 11. Hierna weer hetzelfde vlugge elpleltlem- po. De. Koekoeken zijn het meest in don aanval, maar Vios krijgt ook eien kans, die de mid-voor benut, 21. Da;t' laten de gasten zich niet welgevallen, 3 minuten later maakt hun linksbinnen weer gelijk, onmiddellijk gevolgd door hun derde doel punt uit oen prachtschot van den mid- voor. Vios weert zich moedig, dringt vlug op., een schermutseling .en hun linksbuiten trapt het leer in. Het overige gedeelte wordt onv'eirlfïaulw'd doorgespeeld, zonder verandering in dein stand tie brengen. Vlak voor het einde maakt Vios hands in bet beruchte gebied. De Koekoeken zetten iets moois op zij' en d'emken nog even ongestoord ©ein ei te kunnen deponeeren in het Vioslneist, maar de bewaker staat op do juiste plaatis, retourneert en bet spel eindigt onbeslist. Met Wouters onder de lat zouden de Koekoeken zeker overwonnen hebblcln. Viois heeft zich kranig gehouden tegen de ster kere ge,el-zwarten. Volharding IKobur 23. Aanvankelijk waj deze wedstrijd uit geschreven als nederlaagwedsitrijd, doch door omstandigheden werd vriendschappe lijk gespeeld. Voor de rust ging .het gelijk op, of' was Volharding nog wel iets' in da meerder heid, maar door ontzettende pech konden da Ovezandeinaare geen doelpunt maken. Robur had meer geluk en wist eein 10 Voorsprong tei jnaken. Na de rust ver grootten ze deze nog met 2 doelpunten, zoo,dat de stand 30 werd. Hierna, kwaim Volharding in volle actie ,en wist kort achter elkaar twee goede doelpunten ito maken. Met dezen stand, 32 voor Bo- bux kwapi 't eind. Over 't- algemeen was 't geen mooie wedstrijd. Vooral van den kant van Bri- bur werd er ontzettend gekift. Ze schij nen op dit gebied nog steeds 't reglement der K.K.F. niet te kÓih®n. Ook wat 't spel betreft werd! er van beide kanten dikwijls geknoeid. Alleen cenige flinke aanvallen brachten eenige1 afwisseling. A.s. Zondag, nemen te Oveizand de ne derlaag-wedstrijden een aanvang en wiel met de 2e klasse. Volharding IIKoekoe ken II. Ook zij'h ei" nog steeds ©enige veneleni gingen, die zich nog niet hebben .Qpgegje- vein. Bij' d-eizte verzoeken ye hen dit alsnog spoedig bo willen doen indien zie van plan z'ij'n a,an doz'e wedstrijd deel te nemen. 't Afleveren van geuee'suuiddclcii. Tc Middelburg diende de volgende zaak IA. 'Q. v. d. drogist en as®, apotheker 32 jaar, te Goe^, die in hooger- beroep; was, gekomen van een vonnis van den kantonrechter te Go©s|, waarbij1 "hij1, we gens overtreding van de wet orpi de artse- nïjberei'dkjunst, n.l. terwijl men niet is apotheker noch. geneeskundige, tot het afleveren v,a.n geneeis|middelea bevoegd, ge- n«efc|m.;iddelen verkoopen, beneden de hoe veelheid, daajrbijf ,voor elk dier middelen te bepalen, gepleegd bij' "herhaling, werd veroordeeld l,ot twee maal f 500 boete of twee maal 25 dagen hechtenis]. Verdachte W|a;s| verschenen en werd rechte|khndig bijgestaan door Mr C. M. Kegge, advocaat te Gjo,eisf Nadat een viertal getuigen waren on dervraagd, k'wlalm! de Officier van Juisji- tie aan het woord en zieide, dat verdachte een drogisterij' heeft, doch ook apothe|- kersjneigingen. Zit verdachte in de peiiaf rie, dan belooft hij "beterschap en later zitten wij weer in hetzelfde schuitje. Dir (Snethlage heeft mlijl gezegd, van der B. is 'wleex bezig en zoodoende, heb ik een paar rijk.sJveld'wachters in den armi genomen om, de feiten vasjt te stelten. Die uitloiq- king neemt iSpr- geheel voor zijn rekening en is van hernj uitgegaan en zóó kwam do zaak aan liet rollen. Alleen is liet jamincr dat de getuigen Nuyze en Dley zich heb'- ben uitgegeven voor ejshipp'er MarïjSs. D,it w'as hun niet opgedragen. Dit is nu da vierde keer dat verdachte in Conflict zit. Op de deur van yerdachte staat ass. met kleine lettervi en apotheker mlet grooitio letters en iedereen denkt, dat hij1 apoithe- ker ie. Die Officier acht het buitengewoon ge vaarlijk en eis;clit bevestiging van het vonni.®. De verdediger van verdachte; vangt zïjh pleidooi aan met te zeggen, dat het deze verdachte ïs, die steeds w'ordt vervolgd. Zijn zaak ziet er netjesj uit, precies als ,een apotheek en dat sohylnt bij' sommige nfenjschen de deur dicht te doen. Pleiter vindt het te befjreiuren, dait uitlokkingen als de onderhavige van overheidswege ge beuren. Hij1 acht de feiten, zooflls| die in de dagvaarding zijh gesiteld, niet bewezen. Het afleveren isj volkomen vrijC D|oor yeu- 'dachts is niet verkocht in den zin van do a.'rtsien'ij'bereidkunst. D'e zalf bereiden mócht verdachte niet, doch dat lieêflt hij ook niet gedaan. Hier zlo,u een kaoipoyeii- eenkom'st moeten zijh en üije is er niet. S:pr. ontkent in tegenstelling m'ct het O.M. dat het hier een belangrijk feit ba- treft; hij ziet daarin daarin een sim'pelo overtreding en het isi hem' niet duidelijk', Waarom' hier f 1000 boete wordt gevraagd on zelfs met hechtenis werd gedreigd. Pleiter vroeg vrïjfsjpraak'. Dc dienstweigering te Soerabaja. E|en o pimorltelijk pleidooi Ann'eita mejdli; uit iSoenabaja d.d. 20 April De officier va,n adininisltriaitie van de twiceide klasse, H|. Cl van 't Hoff, die optrad als veaidedigoa- in de ziaak van da dienstweiigeraiars te Soenahadja, heeft in de zitting van den Zoekrijjgsraa,d van 18 April j.l. eien opmerkelijk pleidooi gee houden, waarin hij' batpoigde dait do diiemsitweigering het reisiujUaat; Wa® van factoren, die ontbindend werkten p,pi de militairia waarde van den aaheplelinig, hete gjeen te besabouwen is als ©en symptoom van do verwording v!an het gezlagte-orgaan. De eerste dezer faotoam was; dia vorming van Marine-bomden meit toesibelmniinig dar autoriteiten, hetgeen sjptr. een zeiar groote fiout va.n da Begeering naelmde, daar valr- organisa-tieis in een militair gezaglsi-insti tuut eien onding zijn. Dib k'radht van een vakvlereemiging is haar geitalstierkte, waardoor zij! in staat w.rdt geistield aa,n haar Oiptraden ©en af dwingend karakter te geven, hetgeen oni- vereenigba,a,r is met dc militaire plichten. Do tweede feut va,n dc Eiegeering !w,as het toelaten van bezoldigde burgerbe- fltu.uxde.x8 in dienst der Marimebomdeln. Dit had tengevolge dait militaire bondsbasitiunr- dens een agressieve roods houding aan namen teneinde na aflioopi van hun mi litairen diensttijd hun benoeming tiot buir- gerbesluurder te verkrijlgen. De piositio- vorbetexing van het marineipiexsoneicl wieiko onder aandrang van igociaal-delmioiclnatisChfl- Kamerleden tot stand kwam, gaf da- S.D.A.P.. een grooten invloed opt heit ma- riuep'eirsione.el. i I De uiterst verdraaigzame houding van da Re,gearing jegieras modern geiapglani-' ecerde wivknenners wierd ook weieiykaatsifi in dei houding, welke jegens het marinei- personeel werd aangencanen. Do vorcEe- digeir haalde vervolgens oen aantal, vMl" gteins hem crgerlijlte, vooïbe.elden aan van bat geschrijf van het orgaan van liet O.A.M.B.O. Hierbij! bevonden z'icli voor beelden van militair- omgeoorloioifd ge acht. critiek op beslissingen van csamman- dcerende officieren, waarmee Spreken.' aan toont hoe sterlc heit; militair ondengiasKshikt- heidsbesef' is- aamgeitast. De actie van de burger!bestuurders in da marinebonden wa® duidelijk geiriclit pp belemmering van het conta,clt tussohetEi officier en sclieipielinig. Hun bonding bracht do schepelingen in dan waan dait de be st,uurders den bonden in staat zouden zijn de salariskorting te niet te doen. Aan liet slot van zij'n peliclooi zeida de verdediger. „EDelt doel van mijn alge meen© beschouwing isiuwón raad Zo» dui delijk mio gelijk voor oiogen te stellen hoa funest het roo.de gestook, begun,stjgd door da uiterst verdraagzame houding van da Rogeering, is geweest voor de militaira besef der schepelingen. Daarom gaat liet thans niet a,an hen thans volledig militjair toerekenbaiar te achten en op! grond daar van zwaar te straffen. De hoofddaders gaan vrijuit mat gratificaties, ten koata va,n deze beklaagden en hunne gezinnen'. Deze beklaagden z'ijln ook als slachtoiffera- tn beBchouwen." Dc dienstweigering aan board van de Java. Aneta s'eint uit Batavia: De Java-Bode meldt-, dat de kapitein ter zee J. Blruiinsma, commandant van da Java, die eerst sedert O-ctobeï 1932 in. Ned.-Indië is, van heit oommaudemenit is onthoven, in verband met sla,p optitede® tijdens de dienstweigering aan boord vana zijn schip. April Hansweert, scheep'dbouwwerf, enz. Jonkers. Mei: 11 en 18 Soh-oondiijlke, hofstede, Verbist. 27 Driewegen, woonhuis met erf, Beth, De gewone audiëntie van den COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND op DONDERDAG 27 APRIL 1933, zal niet doorgaan. Op DINSDAG 2 MEI a.s. zullen aanvangen cursussen voor ELECTROTECHNIEK. ACursus voor beginners B: Cursus voor gevorderden; C: Cursus voor eleetrotechnisch op zichter. Inlichtingen en aanmelding bij het Bestuur van het Zeeuwsch Tech nisch Instituut te Goes. W. H. J. v. i). HOOFT, Voorzitter J.v.d.MEULEN BOSMA, Secretaris Deze zal plaats hebben door Notaris STRUVE Geweldig is deze partijdrie volle scheepsladingen, afkom stig door ons gesloopte Gerzon- winkelpanden te R'dann. F.C.A. HOORNICK Zn. Denkt er om Zuid-Bevelanders, als U nu goedkoop wil bou wen, verzuim dan deze ver- kooping niet. 31356-29 Wel 100.000 stuks is aanwezig. Uitgebreide collectie in nette uitvoering en tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar UITGIFTE eener verdeeld in stukken van f1000,f500,— en f100,nominaal aan Toonder, (zynde de eerste serie eener le Hyp. Obligatieleeening maximaal groot f 700.000, KOERS VAN UITGIFTE 993/4 pCt. Gesloten met goedkeuring van Z.H.Excellentie Mgr. J. H. G. Jansen Aartsbisschop van Utrecht, bij schrijven van 5 April 1932, Nr. 328. Trustee: Maatschappij voor Trust- en Administratiezaken N.V., Amsterdam. Ondergeteekenden berichten, dat zij de inschrijving op bovengenoemde leening vanaf WOENSDAG 26 APRIL 1933 openstellen bij de navolgende kantoren NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. te Amsterdam, Keizersgracht 507—511, LENTJES DROSSAEBTS te 's-Hertogenboseh, alsmede bij de Nederlandsche Landbonwbank N.V., Bijkantoren te Alkmaar, Breda. Eindhoven, 's-Gravenhage (Correspondentschap Poeldijk, Voorstraat 15), Hoorn (met zitdag te Medemblik), Purmerend, Roermond (met zitdag te Weert), Roosendaal (met zitda gen te Goes, Steenbergen en Zevenbergen) en Venray (met correspondentschappen te Boxmeer en Horst), en bij het correspondentschap der Nederlandsche Landbonwbank N.V. te Haarlem, ten kantore van de Heeren KAHMANN STEGER, Nieuwe Gracht 57 en voorts bijN.V. ALGEMEENE BANKVEREENIGING, Bijbank Maastricht, te Maastricht. De storting zal plaats hebben op Maandag 1 Mei 1933. Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn bij bovengenoemde inschrij vingskantoren verkrij gbaar AMSTERDAM ,noo NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. 21 April 1933 'S-HERTOGENBOSCH LENTJES DROSSAERTS. (162) tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" t 2,— Wonden en Aambeien. Worteiboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Worteiboer's Olie I 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Fa. Jacoba Maria Wortelboer. Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 (HORREGAAS) HH. Timmerlieden vraagt prijs bij volle rollen. DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. HÉT WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Het Volksinkomen is met niet minder dan 40 pet. gedaald. De inkomsten van den Staat zijn geheel afhankelijk van de inkomsten van het volk. Dus dalen de inkomsten van den Staat. De Staatsbegrooting verliest haar evenwicht. Dat moet zoodra mogelijk worden hersteld, want anders verliest de Staat zijn credietwaardigheid, verliest de gulden zijn waarde en de arbeider zijn loon. Van de Katholieke kiezers vragen wij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4