II LIJST VIJF EN TWINTIG DER STAATSPARTIJ! ÏHE COURANT NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST DINSDAG 25 APRIL 1933 GEMENGD NIEUWS Wilt gij gezonde democratie? Wilt gij naar opbouw in harmonie? Wilt gij een betere maatschappij? Dan Financieele Berichten BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN allen, drang verzoeken, aonde^ uitzondering op I AN LÏJiST 25. lij' ïn dichte dnoim'men, Iromtmen, Uraan, Ida v;a.an |an pundigö toejuichingen.) Ibte den eeinv1. spr. hap- (gloeiend en ingaand be- ldaaj- nog eenige opwet(- (ctieve Woorden «aan toe, agdc bijloettUiomtet met den et WerE gesloten. Erf. irschap vad den lieer Ir, werd Zaterdag de alger jig g|eiho.ud>en van. (te viar- lordarimg van de vferkrijr- Irand goed door lanida,rbei- Ijril". In zïjh jaarverslag laris-picinnigimoiaslter, d© heen lie Ka,piell« ,'medie, dat do 131 December bestond uit la-s en 220 contribuiefeiTiendjS I-eredagjaa.v z'ijln hij Irt he in 5 aanvragen ex. amt. 17, 1 «uit. 13 en 3 aanvaiaigen ie!x |andailbeAdelrSwat-. n'beir waren diooir beonidde- |iging gesticht 60 plaatsjes B.A. hoiuiwlaind verhu|ujrd S(. - t [leiden wUrdein henldoizlen de Pingen, Kapalle, W'. Wjest- tand en M. Boonman, B,aiar- Iwend, dat dUP' dfe® mimis- |wlas beschikt op een Vei-" pi:, verlaging v|an den jieoate- rsöhoittein en kot hensohat- Ijfss. I jiZoindeire ointoandiig,lieden is uiitïkioimist. minder gunstig mflgaande veinskgjaiar, het>-< li is aan dl® omsbandighedani 1 der beitirakkcmien onmachtig annuïteit of1 pacht op tijd Iwiing Zal nogmaals aanga- |len op verlaging yam den vferleen.de voorschoten. li. 1'. I. lot leeraar jn elccbriciteits- paeiïwsoh Technisch Instituut Iheeir- ir. M. W. Welletaa.n,. fh ingenieur te Krabbendij'kfe. dag voor het huren van een (ziuiger. J. M. Polderman, 29. (Adv.)' older. Bij Kon. besluit is da provincie Zeeland: tat I ger van den dijkgraaf van llder, J. Rijk alhier, land. Zondag werd alhier de ling gehouden van de '„Ver- lidbooigeociëteiten op Zuid-Be- l'le sociëteiten wiaren opgekp)- llen werden voorgelezen en 1,- evenalq de rekening en ver- I. De .altredende bestuursleden, 1. van Schalk te Oudelande en J Dries te 's-Heerenhoet, wier- llgemeene Eitemmjen herkozen, de vacature vau den hear Goes, die bedankt had, ge- de heer Dign. Gauqeimfeö Dfe concloiur^l'ijkt werd vast- loting werd Kwadendamme voor de kampiaenschieting, bene stommen wérd besloten, lp< ooncOiunslen te bepalen op Jhet einde der vergadering Wen- Ver vaat door den voorzitter de woorden toegesproken voor at hiji 'ip. het belang van dtni an heeft. Zondagmiddag werd onze ipigtewhrikt dioor het luiden den fir was bnand ontstaan op da 'an dan heer R. Sinack. De •was spoedig aanwezig £n voor- koirdaait optreden fpger brand-. hu|uir en. huis bleven bfehioiuden, t-omheining en een. klamp strop afOorzaak van den et spelen met lucifers door een ren. Vrijdag vergaderde de Raad. rtudit het "basaltvervoer wederl- e vrachtrijders te gunnen voor prïjlsj als het vorige jaar. vaca.tu.re voor een lid van de vw>r de steunregeling wordt e heer G. Almfekinders. Opi een o,t uitbreiding 'dier commissie loten dit punt in een volgende ng, te behandelen, ening van den Vleesphkeuringq- ver 1932 wtardt vastgesteld op in ontvang.em uitgaaf en de hek van dien dienst vopr 1934 op ontvang en uitgaaf, verzoek wterdt aan P. Sciiueii- -u lining verleend tot het apricht- een radiocenitrale en het aanf- an radiodiqtribbtieilïjhen. wordt den Minister van Bin- she Zaken te verzoeken de pari'' voor gezinnen van zes en. rpfeer te verhoiogen tat 85 pet. van het de werkloo'z'en bij' 48-urige ar il in het landbouwbedrijf zouden verdienen. Arendskcrke. In de Zaterdag- gehiou.den algemeene vergadering) Coöp. Boerenleenbank alhiar, wer- valgende personen herkozen.tot •lid, den heer P. de Putter, tot dan Raad van toezicht, dan heer iboom; tot plaaitsverva,ngen.de bei den de bcarein K. Janse an N, iet verslag over 1932 bleek o.m'. goed met bijgeschrevien reinte den? Iden bedroeg op 31 December 1931' 2,28. Ingelegd met bijgeschreivfeia n 1932 f 145.047,61. Teruighethiaddl 2 f 176.647,37. Helt te goed met reven rent© o<p; 31 Decfemibtar 1933 Men moeit maar durven. Het Vaderland ziet iu zïj'n. nummer van .20 April iu da openbare school de ©enig© nataoniale sclio-ol eii sicihr'ijïlt ,dei oucLe label neer, dat het bijzonder onderwijs de oor zaak is van duur onderwijs: „Het bijlzbndër onderwijs zij (dus) vrij, doch men ga da vermaraing vian de daaraan bested© millioeneai tegan, do,or aan hoog ere grens t o" stellen voioir het aantal leerlingen,, dat voor de opriöh.tinlg van een bijlziondere school vereischt is." Het Vaderland weet zoo goed .als wij, dat men een openbar© schootl-Jran oprich ten. met 12 kinderen, doch dat vooa- do oprichting van een bijzondere school ntOo<- dig zij'n 40, 60, 80 oif 100 kinderen, al naargelang de gemieent,© inwoners telt. H.et Vaderland wéét o.ok, dat de o®enr bare snertsch,oiol!t,iee ar d© duiurte inbreu- gefl.' Het Vadeftiaud .weet dat da ma,alistaf voor d-e. vergoeding aan hijiaoinder,© scholen is de k'Oistsn van het openbaar onderwijs, zjoodat d'e exploitatie van hijfz'onderp sclip- len voor den Staat wel gpedkopper mana' nooit duurder kan zijn. Het Vaderland weet evneaens dat liber ïalen overal standenscholen oiprichtan (tot bewaarschooltjes .aan t,oe) omdat z'ij en- terecht vo,or passen om hun kinderen aian nooda oindett'wijlzeais toe te vertro.u'Wen. Toch preekt liet Vaderland de openbare .echool aan alsi da nationale'. Toch moeiten de R.-K. wederom het verwijlt ho«ren, dat zijl de oarzaafc ?iju dfer nationale verdeeldheid en niet de in zich verdeelde liberalen, wier partij ge doemd is om tei verdwijhem. I Katholieke o.udens denkt ér aan! H«t gaat om de ziel van uiw kind! Gij wilt u'W kind nieit foevertnouwten noch. aan ropde, noidi aan liberal© om-der- wijders. Katholiek© ouders, hlij'fit hecht afU)«en- gesld'tein strijden voor uw eigen recht. Waakt voor onze eenheid, want daarin ligt onzte khachit. tegen opgeloofl ein apiti- papiemi'. Stemt allenNo. 1 VAN LIJST 25. 2 336.642,52. Uitstaande voiorsolioftiein op 31 December 1931 £255.357,80. Aan nieuwe vttOBScboitten Hv-er-d veinstreklK f'14990. Tcr.ugbeitaalda voorschptitejn 3169.828,70. Uitist,aiande voorsehoitten op 31 Dteoember 1932 f 200.519,10. In ta pende rekening had de biaink op'31 .TJeoeinv her 1932 f© vordenein. f 306.328,99. Do bank wais Veirschnldiigd op 31 December 1932 f 186.298,85. In tapetnd® rekening wérd iu 1932 ontvangen f 825.368,69. Iin loopende ïvkening ward in 1932 uitgege- van f' 857.362,89. Hat eindcijfer van de rekening is f 1.092.502,50. OntvangStein i' 27.723,16, uiitigavan £24.039,80. Winfet over het 17e boiekjiaar f3683,36. Hulst. Verki Bizingsmeet ing. J.l. Zrndag heiéflt hier oen reusachtig' goied ge.- Staatepa.rt.ij plaats .géhad.i Hlet Zfeeufwsah- Vlaamsicha katthoiiete ikieiztersvollk1 is, door het grievende optreden van aniti-paipiiiStlfin en socralistsn, uit zïj'n onverschilligheid ontwaakt en in strijldlluisit ontbrand. Ruim 3000 .personen hebben op» het lf!ablrielcsti©re rein van den beer Lockéfbelr ia,an die poli tiek© demonstratie deietgenamien. Hielt woord iis daar gevoerd door belt Kamerlid mr. Eranis T-eixijings en den heer Kuiper uit Haarlem. Sluis; In den vroegen mlorgen, een dezer dagen, zagen voio-rbijlgangersj teg|en- over de pastorie va-n het pensionaat St. Jozef alhier een luxe auto. gadeeUje,l|ijik ■fep de trambaan etaan.. Die wagen stond blijkbaar onbeheerd waarom' de .politie «irvan W'erd verwittigd, tamfeea- daar het een kostbare wlagen was. De politie deed het voertuig verwijderen daar het ge vaar ltóp door een p'asseerende tramJ te Worden aangereden. Nadat m'en in de ohigeving naar den vermOedeïijfcien .eige naar had geïnformberd en deZe onvind'- baag bleek "werd de wagen in een garage te Sluis ondergebracht. "Bijl een nader onderZock blee kde auto in den nacht van 17 op 18 dezer te Knooke voor een hotel ^taande, te z'ijb gestolen. Wfeldra daagde de eigenaar dan ook op-, die zïjh wagen herkende en voldoiande mfet bewijsstuk ken kon staven, dat MjT de eji|genaa,r was, Waarop hemi de aiuiti0| ifj teruggegeven. Naai de vermbedelijke di-even wbrdt geZooht. 1 Redevoeringen van den heer Racketeer. Onvermoeid is ons Kamerlid voor Zee land, dhr E- Lookfefleeir, de provincie- rond getrokken oon met oein propagiandilstisiclh woo.rd oinls kiieaeirsvollk op den afem'hus- atrijd voio-r te bereiden. In Thodlen hééft men hem -gehoord, izoowei' als iftpi Zuid- Bevel and; Zaterdag en Zondag eprak' hij nog te Cllingei, Heikant, St.-Jainlsifeeln en Axel. Daarbij' heeft Jjiji jq. m. het eooaar lietdsclli Kamerlid Drop- van anfwooird ge diend. die in de laatste dagen ©en óniti- Katholieke aghatie ontketend heéf't. op veirecliillende spiroekheulrtfen in Zieielainjd. Spr. w-aes eo-op, dat oudministor Aal- barse., in tegenstellinig met wat de heer Drop lOm/tremt «ré regeltriing beweerd heeft, in d© Twlaeidia KaSior te Irenjneni ^a;r, aalt hij, da ©Oioiiailisteai mioioit net geinoeigen izlo-u doien om ©am ©einih.eècl|s- bloc itqgein het socialism© te vormen. Ook' da heer Coiijin staat op het Standpunt, dat e-en piairlementaire regaeiring .sttirk'er is dan eern naitioniale regaeriag. Rr is ook geen sprake viain, dat- de néctottaigro©- pen een 'toenadering Zoeken rnieit denlibe ralen heer Knottebelt. In hef uiterste geval zio-uiden zijl misschien aangewjezeii zim op een samenwerking' melt d'e vtü!- iln q n ig-deiinooraten:. Koez-eer het sooialisinie ©ein parlijl van u»!ies xSj dia dienen oim de bHitenw-eiied-d z'and in de dogen te strooien, wordt nu cok weer earns böwfeziein, nu die S.D.A.P. hier hoekjes yerapffleidit over da refekaen onzinnige moties die zij'- in de afgetapen péi-iode ingediend heeft met betrokking tot regaeringssteun, mpties .waaromtrent za zelf overtuigd zSjln, dat zij iu do practijk geen beteekeinisi he.bben. Nu spre ke®. -zij ovieir ©en teeltpramic Vooir -den landbouw, maar -Ze lieibben .geateimd tegen de Tarwöwfet en tegen allerlei sbeunmaat- xegelen, die ©en Bteun van 150 miilltan gulaen aan het platteland en ©en tegen houden van 'n ineenstorting van den landbouw toeteiekfenen en Zoindea- Wftlklein steun de landarbeiders; steads v-ea-der aan de ellende Zonden z'ij'n prijsgegevcin. Wij, 'Katholieken, zijn er frotséh op, dat minister Dieckers voioir-zittier was van „Voor Ear en Deugd", waarover dhr Drop gemeend heeiflt te moietem schimpen. God dank sfa,at deze vereeniging ooiverglelijk-' baar hooger dan de godsdiensfttaize „Da geraad", waaraan zoovele soicdalistein hun medewerking vertanen, en die schier dagelij'lcs aantflo-nit, dat h.ek socialisme de partij is v,an het ou.gletalf. Schande is het ook, om den hear Deckers te Verwijten, dat hij! gesold heeft met .belangen van het mlarina-petnsioneel, waarbij1 ook ondier de lagere rangen tanen van 1500 tot 2500 gulden per jaar met vrije voe- -ding étt h,udsveatdnig uitbetaald wordeu: loionen, di© een welstuud beteekeinen, Wélke, vo-or veilen oip het platteland nimmeir ge noten is. Schande is het p|ok', omi van minister Deckers te bewenen, dat hijf in krijgsmanseer ta kont geschoten zou zij'n 'toiein hij izljln plieht: deed tegenover d© muiters. 1 i Wielk een demagogie van don liaea- Diioip, om te Zeggen, dat de bankje's van duizend, die opgeborgen liggen in da Ned. Bank, beschikbaar gesteld Zouden moeten worden voor het volk, teirwijl de heer Drop aoio- ve»l heter dan velen zijner Oln«n^f:wlik,- kelda toehoorders weet., dat hij hier sprak over eieu restamit,, dat moet Venhindepeto, dat onze gulldan waardeloos wloa-dt en «r een ramp over omis volk komlt:. Demagogie w;a® heit ook, walt hij Zei-de over de weirkloioiZenlZoirg iin pimsi land. Die heer Drop- moeit: weten, dat in ons land 160 millioan uit 's Rijks sdhatkist wleWd versta-ek'twaiar Bellgdë voioj- hetzelfde doel slechte 80 milltan besdhikha,a,r.stielde. Zelfs Albarda, heeft, moetien. bekannen, da,t in ge-an enkél land' Vain Europa, ZooVeel is gedaan voor de nueeZt ongeluikkigen on zer samanloviing als1 in Nederland. Ten aanzien van d® agitatie en de ori- üek op het regeeringsnibelleid van reohts liefe'fl de Socialist Duijls nog dezer dagiern op. eau noode verk«»iingsmeeting te Hoorn uitgeiroieipen, dat de socialisten 'eltfelmlnien ouaeT de Hiveepslagein van Wijnkoop en Dn Visser-. Dit is wel teeke-nemd vaar 'de ra'enteliteit, die liet, sociah^me ontwikkelt hij w;in houding tegenover andere glAe-pen dan d© hunne. Dc Zeeuwscho liiéhüijn. N u het vli-egveld te Haamistede vfeaigiroot' is, heeft de miniéter- van Wiaiteins|ta,at weeir vergunning vede-end tot officieel gebruik' daarvan M-ei a.e. zal daarom de herop,ening plaats hebben van. de Zeeuweohe luahtlijn rnieit- ec,n Verlenging tot Knotck'e (Belg.) gedurende het zomerseizoen. Terw'ij! de brandweer wachtte!! iZjon'dagmbjrgen ontstond te Eist om tien uur brand in het achtersuih Van d© hofsjt-ede „Die Eiwaxte Hlof", eigendom! van de R.-K. kerk ©n bewoond door L. Hol- lem'an. Die brandweer werd blij! den 'Aam(- schen overweg eenigen tïj-'d opgehouden en kon toen ter plaatZe gekom'en niet meer redden. Naasit den gaheelen inboe del, die verteren ging, vonden nog eep zeug inlet tien jongein en een hond den dood in de 'vlamknen. Het hui'Si was verzekerd; de inboedel slechts m'atig. Giftote brand te ffclmlond. EeJrgis|tenm|org6n on-tdékte de naclit- wïi'kèr van de n. v. D)e Wjit'S D-ekenindiï- strie, welke fabriek gelagen is a.an de Hoo-geindtehesfraait te Helmlond en zich .uitsteekt tot aan den Kanaaldijk nabij' sjuis 8, brand in ©en grondstofffen(-mpga- zïjn, dat een bergruimte heeft van een Jaar duizend vierkante m'ajter. Het gebouw', dat uit ïjlzer J3>n steen is opgetrokken, dtondi doior Zijn zeer brand baren inhoud spioedig in lichte-laaie. Bij' het axriveeren van de brandweer was/ het gebouw' nieit mfeejr ta redde-n. |Men bepaalde zich teut het beswhermen van een daarnaas(t gelegen jaaga-zijd en .fabriek. D|e brandlblare dak'-randen had den reedü^ vlauii gevut. Die brandweer w'i-st nieit behulp van den MagirusS-ladder het doorbreken van het vuur langt) dezen ■Weg te voioirk|orn!en. D|por de sjoliede con- struatie van de aangrenzende percfeelen is hier nauwelijks brand- en slechts wat \'wïiter>sjchade geleden. Die inhoud van h©t verbrande miagir- Zijn bestond uit grondstoffen voor de fabricage. Die -schade zöu f 100.000 be dragen. Verzekering delct de schade. Do oorzaak van den brand i-sj on|bel ktend. Het bedrijf ondervindt geeni stagnatie. Ontploffing aan boord van'n sfoomscbip 'Gisiterniiddag is op d© Schelde aan boord van (het uit Kiel kbmeude D'uitl- sclic stoomschip1 „Gerolsiteiü" een stoomt buis ontploft. Twee leden van de bles itt'aimiug werden op slag gedoo-d een derde werd zoo zwaar gewond, dat h'ij nog vcjór aanltamlst te Antwerpen is over leden. Om één Uur is de „Géro-lstein" te Kruissehanssiuis binnengevaren. Do dirie lijken ziijh naar het AnitwerpsichQ ziekenhuis gebracht. Auto- Op wnuusclliji 'ort-rhtpOiioinoil. Eon dagnacht is. 'n anlto, afkomstig uit iSappemfeer, wlaariu zich drie perspniem be vonden, aan den BedutalerWeg onder Noor- derhoogebrug t© Groningen m'öt snelle vaart uit den bocht gereden, waarbij de chauffeur de controle over zijh stuw verloor. D'e autoi klwlatm! op1 '11 wo-onschuit terecht, 'welke iu liet Boterdiep' lag; hij raakte he,t achterschip', waarvan do Zijj- Wand to,taal werd ingedrukt en kwam' vervolgens) in het water terecht. In genoemd gedeelte, van het schip sliepen vijf kinderen van viel' tot Zestien jaar, t'w'ee meisjes en drio jongens vau het gez'in van Si. van der Werf. Dc kinderen werden door den lievigen slag allen uit hun slaapsteden geslingerd hun vader en 'mloeder qliepien. in het vóóigip deelte van het huis;. Behalve Wet jongste meisje, dat licht gfewOnd werd, liep niei- Im'and letsel o-p. 'Het woonschip werd nagenoeg vernield; de auto liep ernsjtige schade o-p. De drie pasisa-giers, die er goed Waren afgekomen, wisten -zich do.or het versplinl- terd-e portier in veiligheid t© brengen en gingen aan den haal. In ,een café, dicht in de buurt, telefoneerden Zijl een taxi o'm' hen naai' h'uis| te rijldem, doch een van het, .Zök'eré K. te Euidlaren 'woonachtig, viond het blijkbaar veiliger om' niet mee te gaan. Hif meldda zich bij; d© politie aan. De beide anderen, Si. uit Siap'perm'eer en O. uit Bedum, maakten z'ich in ©en taxi uit d© voeten. Opnieuw een smokkelauto beschoten. Dhor de grenskomlmiez'en van Itteri- vc-ort is een belangrijiko aanhouding ge daan. Uit de richting Kesisenich naderde in volle vaart ©en vrachtauto1, di© niet 'ishqp'te -op d© .aoxu'nia.tic va,n de ambtenaren. D:c banden werden onder vuur genomen, de auto reed echter door. Die cfemmieiZen volgden de w'agen en vonden hem' latei- te Horn terug. Er bleek 2100 Kg. «juiker in den auto auto te zïj'n, welke voorraad in besjag werd genomen. Die Zitting van dc cliauf- feurslplaate z'at vol blo'od, het bleek, dat de bestuurder een Zeker© J. v. d. M- uit Veldhoven w'asj. Een kfegel w'a^ hcrnl door hals en kaak' gegaan, de tang Wad bijfaa afgesneden en verschillende kiezlen waren weggel- Blagen. Dfe tai'an wiat) do.gr vrienden naar hef ziekenhuis te Roefmfend vervoierd. 0ijin teestend is ernstig. Inbraak in kantoor N. C. B. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft ten kantore van den Nederlandseh Cliriistelïjfclen Boerenbond te Maren een brutale inbraak plaatst gehad. Toen do depothouder van den N.C.B. he,t gebouw', dat dienst doet als opslagplaats en onbei- woond is, Zondagmlorgen betrad, bleak hem', dat ifean de achfenZijlde van het .pakhuis een ruit 'wla.s uitgesneden. Door deiZe opening hebben inbrekers zich horagst waairschïjhlijlk) toegang verschaft. Uit een bureau op het klahtopir iq een bedrag aan geld, benevens een parfüjfbje postzegels ontvreemd. D'e dieven hJabbfen ge-en- kans gezien de hrandklast, welke zich daar bevond t© Oipenen. Dfeael wasi onaiangeroard gelaten. Onmiddellijk deed 'de- depêthoul- der aangifte van den inbraak bij!"de politie. Dtoze stelde in samenwerking met de niarecliaus'see te Oss een uitgebreid onder zoek in. Van de daders| is echter nog geen spoor ontdekt.. Auto mfet Belgische revof vers aangehouden. Vrijdagmiddag is' te Kei-fcracle door do igemfeentepolitie met assistentie van d© militaire politie «Cangehonden H. K. uit Hooigetaon (N.B.), die iu z'ijrz auto 97 automatische Belgische revolvers verwer den blijkbaar bestemd voor Dluitschland. K. bevindt Zich ten politiebureele in ar rest, de auto en revolvers Zijn in besla'g genomen. Twee gcheniïc distillaten.-! opgesloten. (Rfeedsj sedert g©i"uimten tijd was bij de politie te Uiden het vermpieden gerezien, dat laldaar of in da olm'geving claind©f|tielni alcohol werd geisjtaakjt- In verhand hier|- mled© -wérden versjchillende spieiurtoidhtlen verricht Zondagmaiciht achtte m'en, den tïj'd gekomen olm in tel grijlpen- De maréahaiuj- sée, in samenwerking met de komtateizén en de gemeentepolitie uit Uden, deden oinIStreeks middernacht een inval tem huize van zekeren K., woonachtig in de Peel aldaar. In een bijgebouw' aSiter de Woning van K. bleek! éên ooimiplete| dis-falr lecir-inriohting te zijji ondergebrarihtin het geboulw'tj© bevonden ?ich mag ©en aantal fusjten Zuivere alcohol en ©enige vaten mant. E©n- en ander wea'd in beslag genomlen. K. W'ea-d naar de muréahauicisétekaizerne te Hden overgebracht, wlaar hïjl .voiofloopig is; ingesloten. Nog dieniZelfden nacht dedeni de politiq- in'annen en kiomlniezen aan inval in do Woning van een hro-er van den bewuaten K., die in het gehucht Vor^tenboseh' onder de geanfeente 'Ni^teii-ode wlopnt, welkfe in val hebzlelfd© resultaat al's dc vorig© Op leverde; ook! daar W'erd eenzelfde in volle werking zijnde distilleer-installlatie aange troffen, benevens! een [ge vaten zuiveren alcohol. Ock 'dezfe inrichting en de aan- wfeaige aloohol werden 'in beslag genrj- m'en en naar de ma;rélaha,wfséc(-'k!aiz'ernie te Uden 'overgebracht. K. werd goail- res|teerd. In hoeverre de Staa.t door dit bedrijf benadeeld is, kan nog niet wiorden vastj. gesteld. He,t onderzoek1, dat nog. in vol len gang is), wordt met kracht voortgezet'. Ernstig anitefiongehikl te Wychcn. Zondagmorgen omls|treekls half negen heeft in de gemteent© Wyohen een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een auto met Wagcniugtehe studenten, die in Tilburg een voorstelling hadden gegeven, is in de gevaarlijke bocht bij den Toersdijk tegen èen boonf gereden en, totaal verbrij zeld. Ben der inzittenden, d-e qtödent F. uit Wageningen, w'erd erns,tig gewond en met een Zware hersenschudding overgej- bracht naar het "St. Josephgesticiht. to Wychen, w'aar heïnl de laatste H.H. Sac ramenten werden toegediend. ;Di»or ante gegrepen en gedood. iZondagmlorgen o-ms^reeks elf uur heeft op den fijkiastraiahweg tusschen Lexmiomd eu Meerkerk een doodelijlk verkeerf|ongej- val plants gehad. Toen de loSwerkmam A. de Keizer o'mlstreeks dien tijïl met zij'n rijwiel den straatweg wilde overstaken, wérd h'ij door een autai gegrepien en op slag gedood. Dfe Imjain Iwas olp weg naar den Dfelder al'wlaar zïjh zoon in het krankzinV- nigengestricht verpleegd wordt. D© auto werd besifuurd door J. O. de H. uit Utjreoht. Die auto on het lijk zljiu door de politie in beslag genomen. Tegen den bestuurder is prooesi-verbaal opgebfaiaikt. Overval. Dfe zteveutig-jarige heer Beekhof, die- 'mfet zïj'n zuster een villa aan deu Groenlol- 'Schenweg te Wintea-swijfe bewoiont, zag Vrijdagavond laat de deur van zïjii slaa,p|- 'kamier opengaan en een gemaskerd indif- vidu op heml afkioinen, de loop van een revolver op hem' geriekt houdend. Die 'keer B. had den m'oed, z'ich o,nmiddelMj|lil o-p den "m'an te Wierpen en hem' de kamer Uit te -werken, waarna: 'h'ij luidkeel^ om! hulp begon te roepfen. D'e indringer is toen gevlucht. Gebleken i®„ dat een l-uitjei ingedrukt waq, waardoor de grendel van de deur kon whrden gesjchoven. 'Het is niet onmbgelijlk, dat er verband ïnbet wérden gelegd me.t een bezoek dat dhr B. desj middags heeft gehad van iem'and, die z'ich akf •wferlflooze voordeed en Zooveel vertrpiulw'en wist te wekken', dat Wij' geruïmfen tijd in het huis bij den lieer B. heeft doorgebracht. Over den kop, Dfe mbtorrijkler A. HjugenS van Ossen!- dreeht reed Zondag van Bergenlop-Zoioim naar hui'sj. Ter hoogte van Korttoven raakte hij1 door -onbekende oorzaak da hi'ackt over zijn qtuui- kw'ijt, waardoor do' inbtbi over den kbp sloeg. H. smakte tegen d e kfeien en werd dfeoir toegeslchoten hulp h'ijl "d© faïnlilie Suijlk'erbuij'k binnen ■gedragen, hevig bloedend uit wiomden a.an zïj'n )ioofd. Dr. Van der Kar, die sjpoedig ter plaats van het ongeval Walsf, verleende de eersto geneeisjilundige hulp; hïjl constateerde een Zware hersenschudding en. gelaste over) -brenging naar het zdelk'enliliis. In nog öt-eeds bfewtostelooiZen. toestand werd H. per brancard daarheen vervoerd. Gisjtermlorgen w'as zlijh toestand nog zeer ernstig. D(a ïübtar "is1 geheel vernield. Ecu anforltiinlijlkc vlucliteling, Op -een t© (Sjangüiai uit Hamburg aan,- gfeltemfen isjchip is naar Reuter ver neemt diooa- detectieveai - uit de Franl- sjche clonciessie 'n Zéfcfera Claude Cheval gearresteerd, die zfes ma.anden geleden uit het Frausjche ballingsoord op Diuivels;- eiland is] ontsnialpt. 1 Als Fransch mla,tnoo,s w;as Oheval óp 20-jarigen leeftijd tot verbanning naar het Duivelseiland vero-oa-daeld, w'egens een poging tot móórd o-p 'n sfeheepsofficiei-. Na ©en vea-bl'ij'f van ztesj jaren in dat bah lingspiord wist hïjl "tofet drie anderen te ontsnappen. Hïjl bereikte Trinidad en slaagde erin, aan boord va® 'n Duitsch Whip te klomfen, dat hem naar Hamburg voerde. Hier liet hïjl zich als Scheepskok aanmionqterein op een schip naar 't Verrio Oosten. Dfe Fransohe politie wlais hem echter op- het fjpioor gekjom'en -en in de haven van Sjanghai wierd hïjl door detecl- tieven opigöw'acht. Hïj' z|al nu naai' do «hand© der beschaving, het Djuivelsl- ■eiland, teruggazonden worden. Cn"i'mi!iiistiSche valséhe"'p]assen-ccntralo Die leider van de Berlljhslche politiekle politie, Oberrogierungqrat Diehls, heeft Vrïjidag aan vertegan'wbfOïdigersi der bin nen- en buitenlandsche pers mleded'eelingen :geda,an betreffende da opsporing van een communistische valsahe passen-centrale, w'el'k© in qtil'te werkte. Dia ontdeldcing hiervan wordt dopr de poli'tiek'e jsolitia van het grootste belang geacht- Einde van het v-origa jaar iq te BerlijS er-n 'fjororfcgeffijflile central© ontdekt, wiaarhij 4000 qtelmpels en Werkftjudgen voor de ver vaardiging van valsjche papieren, werden gevonden. Tegen dc Jodenvervolging ip Dnitschland. In dien tap van de volgend© wak'eai Zal, volgens Reuter, een inharnatioaialo petitie betreffend© de poqiti© van do Joden in Dluitefehlanid san d© Diuitsche, regeei'ing gezonden Wfegden. Dfe petitie zal onderteelkend Worden door boyoot-organifjaities in Am'erika, Frankfeijk, Polen, NederEo.d én Gropilj- Britannië. Kapitein [Wfebber, het hoofd van da boycotwganfeatie in Gnoiat-Britamaie ver klaarde: W!ij vragen Hitier onz'e petitw .erufetig in overweging tq neanlen. Dfe Diuiii- 'sfche regcering zal eenigen tijrd geMen wérden voor haar antwoord. In geval wij geen of ©en angiunqtigi antwoord ontvang gen zal de boycot aoo tójarihtigaange pakt worden, da.t 'Dluitqohland daardopir in een dlur|danigen oeooniomisdlie positie zal k'omfen, Aa,t iHitler en zijn regeering eir den invloed van .ZuJleni ondervinden. Dc Viikcrx-ingenieurs terug in T.oiid0!!. Dfe drie Britsche ingenieurs Monikllioiul- fee, Cushny en Gregory z'ij'n. Zondag via Hoek van Holland te Ronden a,angel«( ■imJen. Eïji isdagHn e:r, na, al hetgeen hun in Rusland Is ever konten, vermoeid -en af- gefnlat ,uit. Toen de Brilsfebe ingenieurs per trein aank'w'almfen, werden zij) 'Hoor een groot,c* mfenigte hartelijk toegejuicht. Vièrsjdhei)- 'dene vrouwen boden bloemqtukken aan. Bïjr he-t WedsrZien hunner f,amiliebetrak(- Iringen -s|p'eelden zieh hartroerande toiOiiee(- len af. I Die ter-uggffefeerd'en nofemld'en zioh 'ge lukkig, de-n vaderlsndschen liodem) weder t© hebben bereikt, hoewel Zijl Verklaar den d at het hun groo-t leed deed, twee hunner Kahteraden to hebben moeten ach terlaten. Eén aanslag «p Hitler verijdeld. Naar aanleiding van een mededeedinlg va,n heit Tinoiofeehiei greinsBtlation is gisljeafelH te Rimsifcing -een met Ibaliaanselie Kenw ileak'enan en ntel! Ibalïiaa,nisehe vlag rij'dcindia luxe-auto aangehouden en in beslag ge- nomiem. De iiizitfencllanl zijlu .gaarreisteard. Hlet zijj'n een Indiër, die lid is van de Rus sisch© iiommunitfiischie1 partij' en z'ijn clianlf- fouir, die iZoinder naltionaliteit is. De auto welke veel verdachte Ivagagie Mai-voie/rde, wais op Wieig naar München, wlaar 'fegerf Hitler ©en aanslag was beraamd. D'e Indiër, eein ongeveer 40-jaTige man met' cieu herculisalien lichaamsboiulw, is dooi' da politie naar Mttndbcm gehmclhf. Onrust in dc 15 orinagc- Uit BruiSSel meldt mein, dat er, in verhand mie't do staking Va,n ongevfeer 5000 mijnwerkers, eenige onrust in de Borinage is waamgenomen. In versohil- lende gemeenten van dit mijin1- en industrie gebied he'blben de hurgemeeistieins sedeirtl Zaterdag 'alle 'aaimenisoho-linigen verboden. Olp z'n Sjva aitöWii. 'De verkiezdngon Voor- een gadeleltelijibe vérnie.uwinlg van -do Spiaianlsche gelmieeinte-' raidle.ni hebben gisteren jn Kalmte plaats gehad, 'behialVe in de provincies Biadajio& en Salamanca, waar botsingen (ussidheinl gendaimleiri© ©n kiazfe.ns zijiu voorgekoimen'. Vier mlensöhen zlijh om het. levengejkomian Vela zïjln ér gek'watist. Ta Hornadhoi, heit cfenitrum der Dngei- rageldheden, izijln de veu-kiazingeni teit ajs. Zondag Dfe Ainferik'aansfehc gcbciirt®uisscn en 3e gulden. Naar uit gezaghebbende bron aan het 'Fersjbureau VaZ Dias is verklaard', Zij'n; aan de m'aatregelen in de Ver. SfjateiJ1 voor den gulden geen, consequenties ver bonden. Dl© gouden standaard blijft hier ■gehandhaafd en de Nederlandsch-a Bank Zal geen verandering 'brengen in haag tot duf/verre gevolgde politiek. Dia plasitis van onze circulatiebank is. van dien aa.rd, dat het boven eiken twijfel is, oif zij Zal in sta,at zïjrn den gulden tegen evenp tueele aanvallen te verdedigen. GOES. Geborep: Heindrikuis, Z.v. Ja- hannes Miarinuis SchrijVer en Joha,n!na Blisaböth Bierk'sAntoni© Jac'obuB, z. V. Franqois Vienrïjlzfeir ein Geenlruida, Vea-donk, Huw.-afkondiging: Herrit S'tieiuteï, 26 j. jm. an Marina P,a,auwe, 22 jd. ta Sohore; Adlidaan Wiskferke, 23 j. j'm'. ta 's-Heer Arendskerkfe ©n Adriana Nijsse, 25 j. jid. te Dïieweigan, laatst ,t|e Hoes; .Ta,- cob Johannas1 VeAaige ,31 j, jm; ©n Jam- na J'Jhamna, Maanékfe, 30 j,. jd. te Bres- keniS. 1 IERSEKE. Geborfein: Gorn'elia Helena d.v. Jan Abraham' Bloim «n Helena WliX- hahnina d!e Riooïjl; Saairtje ,d. v. Saaiel WieStveer en O'atlhairina Maria Stoklmaji. KRiUTNINHEiN. OpideirtmouwdCorne lia Jacobus Kole, 37 j. ,an Krinia, Pi«terJ n-ella Zwarfepoorte, 27 j, Gieboiren: Sama JaaomLna, d. v. Jaflob van Nieuwfenhuiizen on Johlanna SinKe. Ovemleden: Francois van. dar Hapt, 66 j.. feflhtganoiat van Anna, StriooSnijidierEpi- sahe.t'h Tlanniahjfe W'iibbe, 22 j., ongdli. d. HOES, 25 April .1933. Boter: -per Kg. f 1,40, per 1/2' Kg, f0,70, aan part. f0,80; fabr.boter f0,85, afwijkende boter f' 0,60 pfer 1/2'. Kg. Boter van handelaren f 0,65 per pond. Eieren: per 100 stuks f' 1,50, per 25 st. f 0,371/2, aan piart. per stuk 21/2 cant; eendeier-an per 100 stuks f 1,50, pofeljia- ©ieiren f' 1ganseierau 6 aanlt pier fet.uk. GOES, 25 April. Eiarveiling „V.P.ZF AanV. '23142 ©ieirein, prdjfe f' 1,80 p. ,1,00 st. Veilingsvcrccn. Znid-BcvCland, Goes. Gwenlteinveiling. van 24 April. I Spinazie f' 713, idem He soort f45, Witlof' f 710, idem He soort 1--2, all© per 100 Kg.; Bloemkool f 1120, id. Ha soort £0,401,90, Andijvie He snort £0,80, Blloiemenplaint'cn fl1,10, ajffiee per 100 stuks; T.ulipein fl 69, Radjjls £3,50f. Rliabarber £2,504,10, Prei £56, Sel derij f' 1,50, all© per 100 bo@. ROTTERDAM, 24 April 1933. Veemarkt. Aanvoer: 784 Koeien en Ossen, 335 vette Kalveren, 184 Schapen ein Lammeren, 717 Varkens. Prij'Zan par 1/2 Kg.: Koeien 15171/2'» 21—25, 271/2—30; Ossen 15—16, 20—22, 2426; 'Vatte kalveren 271/235, 40 471/2, 521/255; Overjarige Lammeren £6 10 per Stuk. Varkans 141/2151/2, 16 ©etirt. per pond. Aardappelen: Blrietadbe Eigenheimers 25 60, Zeeuwscho eigenheimers 2540, Bravo's 90130, Zeeuwsahe bonte en blauwe 70120, Paters 2030, Red Staar 4080. Voeraardappelen 1520 ob., allefe per H.L. Winter malta's 56 ct. per Kg. Vlas: 6950 Kg. blauw £0,400,65, 4700 Kg. Ilollandsch geel £0,400,50, 4000 Kg. dauwroiot £0,35—0,40. Markt onVea-aindead, vaar blauw vlas aeinige beLangistelling, anilier© feaorten ver- latein. Tein stoitfe allies onve'raniderd ap- gcruimd. 1 GranenGerst- chevallier f'44,50, Bavea" f 3,504, Klein© groen© erwten £710, 'Eixtra kwaliteit tpt f 13, Schokken» £1113, verder f710, Bruin© boonea f.67,75, La plata mails f 73 per last, i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3