Tl BUITENLAND |~1 Eendracht maakt macht. Lijst 25 DINSDAG 25 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT CHINA BINNENLAND Het roll1 langs onze rijen Door heel het land Wij NIET in vier partijen, Doch hand in hand ft UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES Het juiste richtsnoer. Die kouiding dei' katholieke fractie te genover de werkloosheid komt geheel ©ver een met den. geesit, die in pas kathojlitek volksdeel leeft. Door heel heit land, in elke plaats van betoekoeis1 hebben die katholieken getracht langs verschillende wegen, liet harde werkloosheids]aed, ten minste- nog iete te lenigen ein ta verzach ten. ersterkiug van het katholiek element in de Regeering, beteekent veaisbarkingl van -den -erasltigen wil, da werkloosheid te. hle,strijden en haar laad te milderen, in waarlijk ChirisjHijiken geest. Vooral de weirklooizen hebben z.iolx te hoeden voor allen, die in dezen tijd hun i ntiztóttend leed politiek zouden willen ex- ploiteeren, anders wordt hun afhainikeiij'k- iieüd nog drukkender, hu® leed nog zwaart dier. hun ontgoocheling nog dieper. Katholieken, ook wanneer zij! doior' dan gee,sel der werkloosheid zijn getroffen, blijven vertrouwen op God, en schenken daarom slechts vertrouwen o,am menslche®, dia bereid rijti hot leigea werk voor dien opbouw ©eineir hetiero toekbimst aan t,e van gen: IK STERK GODSVERTROUWEN! ENGELAND Russische handelslegatie verlaat Landen D|e Russische handelsdelegatie is Zon dag van Vietoriaj-sjtation vertrokken om zich mtet het vliegtuig „Golden Arrow'' naar Rusland te begeven. Hun werd uit geleide gedaan door den Rjuasisehe® ge zant Maisky. De S.ovjet-handeledelegjati© reist viai Pa rijs, Berlijn en Warschau naar Rusland terug. De. Rris^ische gezant weigerde meni gerlei verklaring af te leggen. OOSTENRIJK Nat.-soeen de raaide Ilcimlwehr. Het „Extrablatt" deelt mede, dat de Hieim'wehr in Stiermarken zich bij' do nationaub-slocialisten aangesloten heeft. Het besluit hiertoe is genoni'en na oen geheime conferentie in Stiermarken. Do leiders van de nut.-soc. en de UeimWehr in Stiermarken hebben 'n gemeensehapj- pelijke proclamlatia uitgevaardigd. Japan staakt militaire operaties. Reuter meldt uit Tokio., dat de J.apa®;- $che troepen bevel hebben gekregen, de operaties) ten zuiden van den Groflten Muur te staken, claiav men te Tokio, van m'eening is, dat de grens van Jehol niet meer door do Ghineesclic troepen wordt bedreigd en deze voldoende ver zijn terug geslagen, zoo dat de Groofe. .Muur zich buiten het bereik van het Chineeskjhle geschut bevindt. Die Japiansche troepen zullen zich in de richting van den Grooten Muur terug trekken, wanneer z!ij| zekler zijn dat de Chineezen niet weer tot den aanval zul len overgaan. Dc Wille"1 dc Z«'i|gcr herdenking. Gister is te Amsterdam do Nationale herdenking van Wiilemi den Zwijlgei- ge houden. Tegen elf uur wast het Domplein ge vuld miet 14000 kinderen. Het plein ver kreeg daardoor een buitengowopn aardig aslpect, dat nog verhiopgd werd door de vele vajapdelst en de vlaggen, die allerwege van 'de gebouwen wapperden. Voor het Paleis had zich inmiddels de Amrterdamsche Orkestvereeniging onder leiding van den heer Frans) van D|iepieii|- beek opgesteld <otm den zang der kinderen te begeleiden. Voor het begin van de uitvoering, wiaar aan door leerlingen van Openbare, Prol. Christelijke-, itooinseht-K atholiokc en Is- raëlietische scholen werd deelgeniota|ein, bol den een Pro-tes|ta®tsch, een llpioimlsdh-K'ir tholiek en een Isjraëliejtisoh. tweesmle-isja H. M. de Koningin bloemen aan. Toen de laa.te|tie bonen van het carillon uit den Paleiijbioepel, die heit elfde uur hadden .aangewezen, verklonken waren, betrad de Koninklijke Familie, vergezeld door eenige bestuursleden, liet baloon. Die dirigent van de aubade, de heer 'W. van Da-ar, isttaand-e o-pi een hoog pioj- dium, bief zijn dirigeerstok en plechtig klonk .over den Diaml het „Wilt heden nu tjreden" uit Valerius)' Gedenkklanck'. Vervolgens) wierd gezongen „Hollands .Vlag'' van J. P. |J1. Wüejrfcïj, gevo-lgd door „Wij willen Holland houten" van Arnold, Spoel en temsjLotte liet „Wilhelmus". Nadut de laatste klanken van het Wil helmus) waren verklonken, steeg weder om een geestdriftig ho-era op. Na dez'e za.ngnuin'mers| begon het défilé langs het Paleis van deze onafzienbare ündermenigte. Het d éfilé werd geopend door de vaan dels van de uitvoerende veraeiiigingen Tussclien de verschillende groepen wen den telkens de vaandels va.n vele viert- eenigingen (o. a. die v.an D|e Graal) ge dragen, die midden voor het Paleis den vaandelgroeit brachten. Om 3 uur reed de Koninklijke Familie uit naar het Concertgebouw, waar de Nationale Herdenkingsplechtigheid werd gehouden. Vóór de aankomst van het Koninklijk Gezin w'asj een uitgelezen ge zelschap in de met tapijten en bloemen versierde zaal bijcengekom'en. Onder dezo zeer velen waren alle Ministers, de Coin]- mandant van het Veldleger en de ConV,- man-dant van de Marine to Willemsoord, de Vioepresident van den Ria.ad van State, enz., aanw'ezig- De herdenkingsrede Werd uitgesproken door d r. Colijh en het sjlotwoord dopr jhr. Ruys de Beerenbroiudk. Het komende miniserie. Eren 'rede van m!r, Aalberde. |Mr. P. J. M. Aalbereje heeft voor de R.-K. kiesvereeniging „Ons Reolit"1 te Al melo. oen rode gehouden ter beantwoording van de vraag: Wat zal er móeten gebeiuf. ren na 26 April, en vvat Zal da® dé positie van de R.-K. P. en In het bijl- zonder van de Katholieke Kamerfractie zlijln Allereersjt beanitwloordde spr. da vraag: Wiat wlijl niet willenn.l. geen zl.g. konink lijk, geen natiio®a;alen geen extra|-par'le- inentair kabinet. Uitvoerig ontwikkelt öpr. daartegen rij® bekwuren. Wlijl willen een doodgewoon, oudexw'etsioh meerderheids-kabinet, dat uit een meerderheid in het parlement voort komt, beS|taande uit mannen die homogeen zlijlo, door vóór-overleg ook weten dat zijlsteunen op een meerderheid. Alleen z'ulk een kabinet isj een sterk kabinet. iSipr. toonde dan uit onze parlementaire historie aan, dat nu 1848 de liberalq- 'en later de z.g. coolitiei-kabinettc® £|fcerke kabinetten wlarern en dat deze juisjt do groot© en helangrlijlke -wette® hebblen tolt stand gebracht. W,at de cloalitiqkabineitile® betreft, herinnerde sjpr. aan "dia oplossing van den qchoplstirfjjd en aan do soicialo wetgeving. Intu®|Soh.en zfijln de omstandigheden vei> anderd. Als) gevolg van de ci'isis vragen thans vooral oiaconolm-iscihe vraagstukken die aandachte,n de vraag kla® worden gesteld, of het niet gewtenselit is ibojt kabinetsvorming op gewlijfzigde basis pver te gaan. Welnu, alsj wlijf letten op wat er leeft'bijl versphillendo partfij'en, esn als wlijl zouden moeten uitzien naar andere bondgenopten of naar meer bondgenooten, dan denken ave p.a;n do vilijfzinnig demo craten, bijl 'wiea llerlei wenspben leven welke ook wijf p.p oeconiomisph gebied hebben. In tegen-stelling miet liet indivii- dualis|me van de liberalen hebben van de liberalen, hebben zijl yen organisch,,) opvatting van den Staat. Als dus 11a clo verkie,zingen een meerderheid moot get- vorm-d worden, dan geloof ik van onzen kant wel te mogen zeggen aldus) spr. dat ook' 'aan de vilijlzinnig-denibcratbln gelegenheid lot aanisjluitingm|o.et gegeven worden, waardoor we zouden kunnen kq- mien tot een s|t,erk| kabinet -en '11 hojnogeno meerderheid. Nadat s|pr. een korte beschouwing had gewijld aan de kwesjtie van den komenden formateur, wla,a.rbij hij -o.rn. opmerkfe van m-eening te zlijln, dat de Katholiekio fractie uithoofde va-n haar grootte niet pei'slé bet eerst aan bod behoeft te kc|- men, maar dat uit 'de partiïjfen der meer|- derheid de m'an moet worden gazp-chtl die het ineesft geschikt is om aan het hoofd der reg-eering te fjtaan, besloot elpr. m'et te zeggen, dat er uit hetgeen hij liad medegedeeld, voor Katholieken één les te trekken is. Het mtoet al 'n domme kiezer zijn om] niet te begrijlpen, dat onder deze omstandigheden de Katholici- ken bij elkaar moeten blijven; want hoie grooter fractie, hp-e grooter invloed op de samenstelling van het ministerie. Rijkslandb:, n ave 0 nsulent. Bij Kon. besluit- is bano-em-d tot rijks- landbouwconsuleuit. dr. ir. G. H, A. Liaije- naao.' te, 's-GaiaiVanlhage, „Het Volk" en dc weckloioizcnsitoini. I11 „H,et Volk" van ,Dpuderda,garvond wordt gezegd, dat de officieuis|e tegenf Spraak, welke ovijl publiceerden Linaak'e het bericht a7an genoemd blad betreffende heit artikel „D|e ®trop ligt al vopr He Werkf loioizen gereed", .alle w|atard«| mist. Vpigens de mededeeling van het „Volk" tooh, zou die regeling tot verlaging van steun- en Wiejrkverifohafl'ingsnormein reeds ten Dta- parl-emente zijn gereed gemaakt. Aan 'de per^ wordt vanwege het Dl f- porteiment nadrukkelijte verklaard, dat geenexlei regeling, tot verlagin'gl dier nop- men gereed gemaalkt is\. Er is du-s geen isprake van, dat het huidige, kabinet plan|- 11 en heeft klaar liggen, avelke het nieuw fe vormen kabinet eventueel -.z^onu k'unl- nen overnemen. In verband 'met een bericht in het „Hbld." van Zaterdagochtend, dat dopr eenige hooge functionarissen een plan m zijn ontworpen, waardppr liet totaal der uitgaven a-oor werklofflZenzorg met ten minste 25 pet. zou dalen, deelt men nog mc(de, dat bij geen der ambtenaren bij lvet Dppartement van Binnenlandsphei Za ken dat m'et de uitvoering der averlkver! scliaffing en steunregeling belast is, van oen dergelijk plan iets) beiencl is. Mgr. Acngcneiit geeft ''en (cgenspraaic. Van de zijlde van het bestuur der R-.-K. Staatslpartij bericht mlen ons: In een pxopagandavengadering den R.K, Volkspartij te Bnssnm1 heeft de secretaris der Anraterdamselie afdeeling dier pairtijl, de heel' Hendriks,, nadrukkelijk en bij' hert baling verklaard, dat Mgr. Aengenent in een pei\-pcnlijk lohderhoud met Hendriks als eenigste (sic) argument tegen de af scheiding der Volkspartij! ha,d gegeven en erkend het feit, dat tengevolge; 'dezer splitsing een zetel zou kunnen verloren 'gaan aan twee onbenutte ovePtfohioittoin van twee groepen. Waar de authenticiteit dozer .verlklat- fing ons tamtelijlk twijfelachtig ,v,oioirkavaim', hebben wij haar, dear bereidwillige direct ie tuisischenkoms't, aa,n Mgr. Aengenent, kunnen voorleggen. D|e 'Ris'schpip van Haarlem heeft langs, dienizelfdea directen ovteg, on^ gemachtigd en do volledige vrïj(- hedd gegeven om dozlel bewiering van Heiu|- ctriki^ zpo beslist m|oigeIïj|k togen ta ■sjpreken. Mgr. Aengenent voegde daaraan fco,e: „Vnoreersjt, dat ltijl ziillke ^dwaasheden wiet kan gezegd hebben vervolgens;, dat hij 'zich hoegenaamd niet herinneren kan, diat de heer Kemdriku bij hem i® geweest; 1 en te-ns|lotte, dat 'hij zeker weqfc, dat hij' aam allen, die in zijn sjpreakkamer gcw'eesjt Zijn om1 te sproken over het lid- m'aiatoehap van zich afscheidende partijtjes heeft gezegd, dat zijl ten hoo,gsjt,e omver1,- ant'wooirdelijk handelden, omdatzij' daar door uom zop, noodzakelijke© enheid aft brokkelden." Herdenking Willem den Zwijger. Hedcin viert Middelburg helt. feieist tior eea-e van den 400ist,e,n gebopa-tieidaig va,n Prime "Willem van Oranje, waartoe helt b'esitujUT der veine,eniging „Uit heit Volk "Voor het Violk" liet, initiatief! hedf't .geno men. Da dag o,pende' met klokgelui vte en kele torens. Te half ticin t,rokken da eohoolkinderen,, vóórafgegaan, doioa- muiziek, naar de Abdij1, waar zij, in hallvlamaamsvloirim vlo,or de wio,- ning van den Oommissiaris der Koinin.gin werden opgeisMd mat het Mjddeiburgseli muzaekkoaps in het midden. Ondier leiding, van den he,er A. Bosdijk 8'jngen d© kiudemen, begeleid doior hjet nruizi okkon-pis, dat pinden' leiding ataiat van dein heer Joh. H. Caa-o, aiolit0i'.eeinvioilg.enis itwieei ooiuiplabben van hst. „Wilhelmiuisi" „Mijn Nedertand", „Hymne aam Neder land", „Kind va,n Holland" on twee cio.ui- pJieitlen van lie,t „Wien Neêrlandseh bloed". De zang maa,klt& op heit mooie, geheal ontsloten abd'ij'pleiin een diep-ontnoermden indruk. Na deize lajubade ging li®t eersito deel der Mnidertón naar dein Sohouwbulrg, waar die 'heier dr. K. Koaiimian hem toie- 4Sp,rak en we'asi ,opi de heitleekeinisi -van Prins "Willeen. Nadat des middags heit carillon vaip 1_2 tot 1 rijm wielluiidleind-e tonen over dd isitad had a-orsipreld is die tweede helft van de kindea-en i.u don .SchbiUW'buaig to«- gusproke.il dio,or dr. K. Huiz'emga en orafc- vinjgen rij evenals de kindeirem,, die deis morgans zlijln toegesproken een (portlr©! vam dlem herdachten vorst. 1 Hje.t, helamigrijikisltie feit voor vörleidcm, heden en to,eWoimsit avas, eichter Iwiel, dait dea miadags in -hot schioicllgeiboirw in ide Dangle- ai* M'iddelbirng's, hoiofdslta-aat, een her- dienkingsstcien is onithuld, omdat op dio plaat,a helt huis, heeft gestaan, diat gedu- rendo een aantal janeln oigeindom vam dein Prins is geweest. Dezle, et,0011 is .aamge'bo- drm a,ain de gameanlte dqor het ,Z(cie.uwlsoh Gemoatischap der Wicltemsicihiaipipem. Hiet o,p- aohrift luidt: „Hier stoind .het huisi vam Prins Willem van Oranje 1574—1582". Da onthulling geschiedde door den Commissaris der Koningin, diei eerst in e.ein liis'tofrisicli woord' ieder die bataekeinis van Willem, den Z w'ijlgw ha,d gesohetist,. Va.navoind Sproekè -plnotf. v. Hapiel in da Nifuwe kerk. Kamer van Koop,handel. In de Vrijdagavond gehouden vergade ring van de Kamer van Koophandel «n Fabrieken voor 'de Zeeuwsohe eilanden, kwa-ni aan de orde de rekening der Kamer over 1932, aaawijtzènid een goed Slot van fl 1585,53. De Kamer keurde da reke ning goed. Hierna kw,a,m ter tafel het verzoek van de Vereeniging' Vrejemidelin- gemverkeer te V'lissinlgen om «en, sub sidie van f300 voior het aldaar- te hou den comgr,eis van do Algemaenio Veneiani- ging voor Vreemdelingenverkeer. Elen dur leden van het. biuea.ui, n.l. de voorzitter, had hiertegen princip-ieele baawariem, doich met 11 tegen 3 stemmen besloot die, Kamiex wel steun te verleemen «n miet slaohtlsl 1 stom tegen om dan 1' 300 toe te staan. Da middenistandsvereen. Gemaeinisohaipr ■p't-'lij'k belang te Vlissingen vroegl f' 1000 voor het aldaar to houden middenistands- oongreis. Ook hiea-tegen had de voorzitter principieel bezwaar, een tweede lid van het bureau wilde f 500, het deirde lid f300 gewen, -terwijl uit de vergadering net voorstel van f 750 kw.a,m. Voior dit laatste voorstel verklaarden zioh slechts 2 leden, terwijl met 8. togen 6 stommen f500 werd bepaald. De Kamer vereeinigde zich aondari dis- cussio ,0 f ho-ofdelijke Stemming piet het voorstel va.n het buireaju om a,an den Oatro,cii-aad ta melden, da,t een webtalij'ke heiecheiming van 'bedrijfsmodellen atanlbe- veling verdient, dat de insohi-ijving moet gpscbiciden na een eenvoudig, slechts flor- meel onderzo,ek', dat eem insehrijVingaduuir van 3 jarem ■aanbevelenswaardig' vlooa- koim-t, melt oenimalige verlenging! van 5 ja- rem, dat de kosten voor, de inschrijving hoogst eins f 10 moeten z'ijh en wior cfe verlenging hoogstens f50 en dat de wet telijke regeling zo.o emevoudigi mogelijk ge.weimslcbt is. Hierna kwam het omifiwierp-ómzietbeliaisl- ting ter spiiake,. Het bureau, had ver- ecliillande bezwaren naar voirien gebracht, v oral tein opzichte van de bavtaoiweöh- t-ing van C-öperaiieve vereenigingein em inzake het voorgestelde Belgische stelsel van zegeltjes plakken. De Kamer bleek ook zeer grooifce. principdeele Jieiziwifinein te hebben en zullen ook döz« aap de Tweie- de Kamer 'ter kennis woirdem gebrachit. Tein sloiBte, hield de heter .1. 'J. R. Schaal, seraetiaris-p'enningm'aesitetr van hef Eiconomisch Inatitu|uib voor den Midden stand een inleiding over dit ims&luiu,t, waarbij -alleen de' Kamer te Middelburg nog niet is aangesloten. Uit d'e vergadering kwamen vemaohü- len.de vragen naar voiren, die da inleider beamtwoordde. Dater zal de Kameir ter zake een beslissing nemen. Rede pastoor Rosc-h. Gis|te,vavond heeft pastopir Bosch van Han'sjweert een. rede gehoudien rn „Slof Ostende" voor het R|.-K. laezerskbirps', over „Go,dis|dienst -en pplitiek:". Voor 'n vioilla Zaal! klou dhr. v. d. V.oprt de o-peninlg verrichten. Terstand daarop verleende kif 't wóórd aan pastor Bosch. Slpr. was) niet van jilan om' in bljziondeh- beden te toeden mhiar: oïn te, kómen zieggen dat het o-nizb dure plicht isi te stemmen op de R.-K. ISit-aatatpartlj', .omdat onzie gods- di'enrjt anders in gevajar komt. Er istaa.t op, de eerste bladzijde der ka- techisfm'usWaartoe zijn wij' op aarde En het antwoord daarop is; Om' G,od te dienen. .Wijl 'zlijh door Gpd gemlaaikt en daarom hangen wijl van hemi afmoeten wij" zijn wil 'doen; jn|oeten wïjl 'Gfld dienen. Men ziegt mispapen, als dit juist is, zou ook refdelopiz© natuur dezelfde, plicht hebben. Diat iq oiolkl z|oio. Ook de redelooze nai- tuur heeft die plicht en brengt'inderdaad God de eer diu heml to|elk|oimt. Doet zij1 het onbewust: w'ijl mloeten het bewust do,en! Maar vraagt antenis 'd» mensoh als koning der natuur niet tot heerslchen ge schapen Ja, d-e mtensch mag z'ijh koning- schap, uitoefenen, dopr zljh geest ta ver heffen; groot is de inensch echter vooral, aisi hliji op (zijln klnieën va.lt en God aanbidt. jZfilfsi een godloochenaar dient 'n god; als lijj de ware God avegdemonstracrt-, zioekt liij', val^che god-on. Er is een zioeken, een tasten allerwege naar den zin van het leven. Grootje ge(- leerden zlij'n het stpopr bij-ster; dichters etmeeken, hljigen naar God. Die mensch is eenmaal afhankelijlk van God, kan niet buiten hem1. Dte moderne mensch, de ver doolde, neemt Er-fitz, valt in liet Zwart ste bijgeloof. Wanneer wïj'San verplicht zijii, ver volgt spr., na,n,r onze natuur God te dienen, dan is) het toch onzin om God niet in het openbare Jfeven te willen dienen. Het moet er ons| kath. om ta doen zlijh, dat wij1 in de Tweede Kamer, mannen en vrouwen brengen, die, God niet alleen in de buis|k|amer, maar ook da,ar buiten durven erkennen. Na deze positieve bewijsvoering, gaf *sjp'r. oolk het negatieve bewijs. Wanneer in een maatschappij' de gods dienst verloren gaat, worden de drie grondpijlers] der samenleving, ondergra ven n.l. de naleving dep zedenwetrecht- m'atige uitoefening van het gezag- en da nederige onderwerping aan het gezag. In den breede en op magistrale wïjlZe zette spr. dit uiteen. Eeuav-enlang zijn de beginselen van den godsdienst de. menschheid ten ztege gcr wfeest. De slavenketenen werden gebre ken, de vrouw werd opgeheven nit haar vernederden toestand, enz'. Men kan de Godsdienst niet straffeloos negeeren in den Staat. Die geschiedenis van Rome en zijn ondergang spreekt daar- van in 'schrille ta.al. De Fransche revolutie getuigt ©r niet minder isphril van wlat er gebeurd, indien godvergeten mannen het schip van Staat besturen. En in de streken waar het bolsjewis'm'e zegevierde, kwam' met de goddeloosheid een Judasstandbeeld en een uitbarsting van bestialiteit om) te sidde ren. Hoo zóu, het gaan wanneer commit'- nis|m'e en socialisten hier eens baas wer den? Niet minder erg dan in R,us[land, •want S|Ocialismte en Communisme hebben m'et het bolsjewisme dezlelfde beginselen. Met de verwerping van het gezag tast m'en alle grondvest-en der samenleving aian en donder reqerve a-alt rood toch op het gezag a,an. Alle eerbied voo,r de wet tig gosfeldo overheid is 'wieg. De vlammen van revolutie- spaan uit hun woorden. D|at hadden de liberale heeren nief gedacht, toen zijl veertig, vijftig ja,ar ge leden God wegcijferden, dat hun ges- dachten zo-O, elonsiequient zouden doorga voerd wtorden. Geen God dacht de rop.de werkmjan, dan ook geen mteesjter. D'e m|aja,ts}olia.ppïj) moe' terug naar God of zal anders| ondergaan! Wa-ar de gOds|dienst won'dt weggegra|- ven, wankelen de reeid^ teerder genoemde drie grondpljlersi. Godsjdienst en politiek gaan satnen. Zouden 'wij het me.t dat ons parool wel ooit kuuneai winnen, van dein geweldige vïj'and tegenover ons]?, Geen nood! Mits] av'iji ibaar als één leger blijven optrekken. In onze eenheid ligt onze kracht, evenals] dit m'et de Kerk in haar geheel 't geval isj. Haar prachtige intern, eenheid dwingt ontzag |af, ook van vele nie.t-katholiek'en'. iRén is, onze klerk1;' één is onze godsdienst. Godsdienst en politiek! gaan samen, dus één opik iu de politiek. D© wereld heeft zich te pletten' geloicf- pen tegen haar eenheid. Ziet-, zoo, mogen -ook allo go,ds)diensthia|tera ons in He, poli tiek bestormen'wanneer wiji "één b-lijVen, beginnen Zij, nieto tegen ons. Omdat de Fransjefba ka,tholieken niet één Waren, werden zij' 'In den hoek" gq- brapt, overd de Kerk' vervolgd en be stolen, de kloosters "gesloten en het godsf- dienstig onderwijs verboden. De radicale- drij'versi hebben daal' de katholieken gekneveld onida.t ze verdeeld waren. Deo X'III heeft in een zijner encyc-lhi- ken het overduidelijk gezegd, dat wam neer de godsdienst in een staat gevaar loopt, alle onderlinge geschillen oprij móeten wórden gezet hoort gij! dat Veraart en Wespeling? - In dat geval, zegt de Pa,us, moeten allen de verdediging van den godsdienst opnemen imïjhheer Veraart, mijnheel* Wesseling luister goed! (Donderend appl.) Katholieken, riep de groote priesfer-- staatman, dr. Herman Schaepman, blijft waar, blijft vrij, blijft één! Onze regeerende Paus heeft nog -onlangs gezegd tegen nfgr. Aengfenent, dat wij ondanks alles en vóór alles één móeten blijven. I Z.EcrW. vindt het eigenwij's, wanneer m'en waarom en ho,e ,ookonze eenheid gaat verbreken. Spr. wil hier niet verder over tiit;- wïjlden, m'aar met allen drang verzoeken i Stemt Woensdag ziondej; uitzondering op N.ou 1 VAN LIJST 25. „Zno z'ullen wïjl 'in dichte cfeoiin'men, Met qlaand© (roemen, Het Kruis) voo-raran, Met wapperende yaan Ten isfhrijicle gaan!" (Uitbundige, toejuichingen.) 'D« vnopzi. dankte den eerw. spr. har telijk voor zijn glooiend en inslaand be toog en voegde daar nog eenige opwels(- Ifendie en instructieve woordien aan toe, w aorop de geslaagde bljfeenkoimlst met den chrisjteliijklen gixiet Werd. gesloten. Eigen Erf'. Ondeir voorziibttelnsiehaip van den heer lm O. G. P. Stevens werd Zaterdag d« alge- meeine verga-dieiring -g|eho,uden va® (Ja vier de, naging tioitb cv,ordering van- de oiarkrijl- ging van onroieremd - - 7 7 7 7 diers, „Eigen Erf'. taris-pieinnb M'. do Doioizie te Kaïpiell® ,'me.dte, dait do vmeeniging op 31 December bioatond uilj 57 aandleelho'iiders on 220 contribuiaerendia Heiden. In het' vaariagjaar z'ijln bijl hielt be stuur inigtekloman, 5 aanvrage® ex. art. 17, 3 laainvmagein ex aalt. 13 en 3 aunvMagen iex art,. 24 d'er Uaindaabeiidelpsiwtet. Op 31 Deoeimber' avaron ,dio©a" belmiidider limg dier vereeniging gesticht 60 plaatsjes en avais ruim 11 Hi.A. boulwlamd ve,rhn|nrd aain 46 pachters. f Tot beöbuiua-sleid'en worden hea-ltozten da heieu'en J. van Wangen, Kapelle, W'. Wlasto dorp. H' Mkeinfiziand -en M. Bóionim,a,u, Baiam gP'ed doioir laindarbei- I® rijln jaarverslag Jfedefgedeold werd, dat d(» Ir' dim mimisi- ter af'wijzleind W!a,s beisidhilit op, ©ein ver- ■4 ek t|oit verdien,a verlaging vtan den reinbe- «n tot liersaliat-' currla' st, min, dan in hot voor,aiflgaande veinslagjalar, hein gc-e® tie Wijiban is a,an de oimstaindigh©'d0m dat isianMniige deir be'teakfcani0n onmachtig zijn ,om rant-e, annuiateit -of pacht op, tijldl to voldoen. Bij de regeiaring ,zlal nogmaals aange- dnong'ein worden o,p verlaging, yam den rentevoet voioa" vl&rlieieind® voiciiisehoiblifln. 'Zi. T. I. Benoemd tot' leeraar in e'loctricitirits- leier aan het Zoauwsoh Technisch Infltifcuulj te G-Oies, de heea* ir. M. W. Wellem'an,, eilaotiroiteclmiseh ingenieur te Krab 15 cent p|er dag voor liet liuren van een nieuwen Stofzuiger. J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) M--Grra venpal der. Bij' Kon. besluit is be-noemd in do provincie Zeeland: tob plaatsvervanger van den dijkgraaf! va® dien Boionepioldcr, J. Riij'k alhier. Hcinkeusiand. Zondag werd alhier de jaarvergade-ring gehouden van de '„Ver- eenigde Handboogspciëteiten op Zuid-Be veland". Vele sociëteiten wiaxen opgëko;- m-en. Notulen 'werdén voorgelezen en goedgekeurd,- evenals da a;ekening en ver- nutwoording. De .aftredende bestuursleden, da heeren M. van Schalk te Oudelan-de en P. van den Dries te 's-Heerenhoek, wier den met algemeen© is.temlulem herkozen, terwijl ai 11 de vacature van den hert- Vervaiat te Goes, die bedankt had, ga- kozen Werd de heer Dlign. Gansjdmia® te- Kapelle. Die conidoiurslijét werd vast gesteld. Bij loting werd Kwadendlmme aangewezen voor de kampio-enschieting. Met algemeens stemmen wterd besloten, d© inleg op, eancó,urs|en te bepalen op 1 1,50. B'ij "het eind© der vergadering wen den dlor Ver vaat doo-r den voio,nz'illter waardeerende woorden toegesproken voor het vele dat Wij1 'in het belang a7aa de® bond gedaan heeft. llersselen. Zondagmiddag werd onze gemeente opgeschrikt door het luiden d«r brandklok. E|r was brand ontstaa-n op die hofstede, van den heer E- Sinack. De brandewer was 'Spoedig aanwtezig ,en voor kwam door koirdaiait optr-edan fXger brand schade. Scihu|uir "en huis bleven bahoiude®. De m'eiStp'Uib-ioinlaeining ©n een klampi siüroio, brandden geheel lalf. Oorzaak van die® brand is het sipelen met lucifers door een der' kinderen. Ovcz'and. Vrijdag vergaderde de Raad. Besjotc® 'wbrdit het 'basaltvervoer wederl- om aa,n de vraehtrljfder^ te gunnen voioa* denz'elfden prijs] als het vorige ja,ar. In de vaoa,t,u,re voor een lid van de cominisfeie von-r de steunregeling wordt gel-toZen de heel' G. Almókindera. Op een verzloek tot uitbreiding 'dier commisjsie Wbrdt besloten dit punt in een vólgende vergadering te behandelen. Die rekening van den VleeSchkeuringq- dienst over 1932 ovórdt vastgesteld op f2975.66 in ontvang.e® uitgaaf en de bej- graoting van dien dienst vqar 1934 op f 3115 in ontvang en uitgaaf. Op zljh verzoek wórdt aan P. Sóhuert- mlan vergunning verleend tot liet opricht ten van ©en radiooentrale en het aart- leggen van radiodfetribultielljnen. Besloten wb-rdt den Minister van Bin- nenland'tohe Zaken te verzoeken de crfe idissteun voor gezinnen van zes en ipte'er perfemen te verhioiogcn tot 85 pot- van het) loon, dat de werklopzen bij' 48-urige ar beidsweek' in het landbouwbedrijf zouden kunnen verdienen. 's-Heer Arendskfilce. In de Zaterdag middag gehouden algteini'eene vergadering) van d,c- Cioöp. Boerenleenbank' alhier, wiar- diein de volgende 'personen herkoizleinWJ bestuurslid, den lieer P. de Putter, tot lid van den R,aa,d van 'toiaziahit, den heeo.' J. N-oteibo,oimtot plaalstvervangende be- sitlvJii'isl'cden de heea'en K. Janae an N, Otte. Uit. heit venslag oV«r 1932 'bleek o.m. Hielt te goed Boet bij!ges:chrevien ranto clea" Spaai'geldcn bedxoeig o,p 31 Deoesmbeir 1931' f 368.242,28. Ingelegd -met bijgesielireve® rente in 1932 f 145.047,61. Terugbetaald) in 1932 f' 176.647,37. Heit te goed mei bijgeschreven rente op; 31 Dccleiinblea' 1933

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2