NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Aan de werklooze makkers Complete Sorteering Huiduitslag. Op 26 April - ik zal handhaven! KE GESPREKKEN! DINSDAG 25 APRIL 1933 FEUILLETON In twee werelddeelen. Gij, werkers, gij wier stille handen Zoolang vergeefs om arbeid vragen, Wilt op de Staatspartij vertrouwen Krachtig zal zij uw leven schragen. Van Twente tot het strand der zee De zilveren lijst, je maintiendrai i fSCtE COURANT de gebruik eiijlte aarden iki-uilt bet kwlairtiieaitje, .dat verliep les huizleS binnentrad, had de 1 echter igmn slok' van 'gte- J had da kruik in izijia IkfoWar, |tai!el stond, weggesloten. La,- toen de gastheer mleb zijn Ie® generaal bij', zich in do Ion. w:ass, dronk hij1 ca; du.cht.ia mug viel hij', in een aanVal! pampien op don vloer. Ju.be- de liediein om hem heiera km l'iep: „Je vergif heeft góed fel" i i dei „vergiftigde" generaal fier omtteetlting p®, nam ige- een jsttioiel plaats en izifidie: |n, natuurlijk heb ik je ■wijn do kruik met mij n eigen ge- |ic kunnen je testament wefl uur later werden iz|e get'usil- nu ester, die reeds jbV jaar betrekking verruit. Bbwenberg in den] Aaraeri- |s;kia.t New Jersey rwloont een deriandSche afbomsit: N. va® frans, 89 jaar oud is en die danl 1866 door Rresiderat Andrew póstmetelSttei' benioejnd werd. ontwikkeling van den goist- |A tot Z meegemaakt, d. w,z. levenvoryoier- per diiUiigence tlot Ofschoon hij een republikein tegenwoordige regjaering da- I— is hij! in (belt igelh©el niet be- Tbetireklriraig ,die in 1934 expi- Tieizan. 1 1 Ir de postmeester is nog izietea- Ihesteedt de jnior@emui»n mielt le.n van aangekomen brieven I loket en Strijker's .wimikel-varaJ 1 heeflt. 67 jaar onafgebroken; Jin eh is, jzieker van zij® heUbe- 11934, (oudste .opitimieester in de Vier.. hel in leeftijd alls in (bedt Baraiall JffiNIGEEN NIET .WEET- leu.rm'an, een Nederlander, is Van het Dallas Park Hotel te Pioridia.. varen de president Adams en Ispdent Jefferson van beslist ls|telde 'politielkiei richting. tDe een federalist en de tweede Jlikein. i pnderteékenden dei „Onafhanka- .•ldaring"' en beiden stierven, Lute® na eikjaar, op .4 Juli 1826 iSihntschc moppen. ponden werd onlangst ,een ver~ lopg&richt,. die ten do|el heeft Van fooien enen-giek1 t.egeu te lieer Cam'eron uit Aberdeen, die liiirreisj eenige dagen in Londen Ivloa-dt uitgenioadigd van die ven- lid te Worden. |edl bedrapgt de contributie, hij. Ie shilling per jaar, is 't antl- gefoof ik', zegt de Schot na(- Jlat ik goedk'oiopen uit ben als. ik taan met fooien te- geven. I j e eens geld noodig mócht heU- Imóet je nooit leenen van Mó. reant dat is oen verschrikk'elij;- rer. Winters rekent hij '50 i 's zomers 60." en hoe zit dat dan?" jt, dat 's zomers de dagen la,n- f itz'patrick' 'controleert heit >oek van rijn wiouiw'. „Hier staat ling voor neuralgieta.bl'etten, vijf roor tweem'aal kiez'antrekkfen v— tty, dat gaat naituurlijlk1 niet. iet het heen, als je iedere, maand illing voor pretjes uitgeeft?!" •toeristenplaats spraken qem aara- adelingen met iolk;a;ar af, dat bij ie zouden houden vvoiarbijl ieder lliteit van zijn land zou mee- ansObmian braicht van zijn wijn, nil van Zij'n sinaasappelen, do van rijn druiven, de Weener vorst, de Zwitser v.an zijn kaas, nder een kruik B0I4 en de .Schot me,e. i f i valièrs zlifn de Schotten niet erg want zij! geven niet veel uit. die landsjlui had, om1 geen café ken, m'et z'ijh meisje vier uur r een park .gewandeld, en zag zij! van honger bijna flauw' viel, ;t een belegd buoödjfl voor haar n. Da kiotette een shilling. Nau- was het m'eisje thuis of haar dien cavalier wals niet móet- tot- e brengen. Zij! spande het paard n wagen, reed naar, .ZLjfe huis. en cm de shilling voor de voeten e D'aisy," zei hij!, terwijl h!ij( het 'c in rijn zak stak, „dat had toch [wel tot morgen kunnen1 Iwlaehbep imd is look de geschiedenis van hot, die z'ijh Erigelslelhen Vriend den beZoeht en dezen gedurende dagen van' zijn verblijf van dos s tot 's avonds v,oor hem liet be- Toen ze den avond van hun af in een bar "«ten en da allerlaatste soda dool' hun keelgat gespoeld trok de EngelSch'mlan, naar ge- rijn beursj, m'a.ar de Schot 'klopte den Schouder en zei: een. dat kan ik niet toes|ta,an. Acht ang.hebt ge Vóór m'iji betaald, maar ratste whiskies daarom' zullen obelen, wie Ze betaalt. NUMMER 49 29stb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een laatste woord van de R.-K. Staatspartij voor 26 April. Bezinning op beginsel en daad. Mórgen (Wpenslda.g) warden de kiezeres- sen en kiezers geplaatst vcoa- hun taak, d.i. voer hun veiruntW|noa-delij|kheid. Indien zij. hun feitelijke vrijheid zenden misbruiken doer aeu eik der 53 mededin gende partijen een stukje verbegenWoorj- ddging op te dragen, z»u een catriclaffuur van voUesjvertegenW'orjrdigiiig het onver mijdelijke gevolg zijn. Het Nederlandsfihe .Volk z'al in zijn s|pireekwt)prdelijke nuchf teiheid, mhar wwal in diep besiefvan den ernst van dit 'tijdsgewricht, zichzelf daarvoor weten tk behoeden. Het zal weigeren vertrouwen bei schenken aan nieuwe „leider^", die opgeschrikt dopr 't beangs,tigend wereldgebeuren, zich op werpen als. redders des vaderlands. Ais onze tijd aan iets behoefte heeft, en aan moed oin' de werkelijkheid te zien dan is het aan bezinningop het beginsel en de Waarheid te zeggen. Djaarolm; verdienen alleen ilia piartijfen vertrouwen en steun, die berusten op een hecht beginsel en die Waarborg bieden, dat zij] imet klaar inzicht in den foefltand verantwoordelijkheid durven en 'kunnen dragen. Dfe R.-K. Staafsjpairti.i, heeft haar weg afgebakend in haar progranij-1933. Zijf heeft clen hoogeh ernsjt van dfn tijd klaar onder do opigen gezien. Zïj| 'kba dat doen, omdat zij' weet w,at het beteekent: verantwoordelijkheid mede bei dragen voor de hoogsjte belangen vara het gehaele Volk'. iZSjf kon dat doen, opiidiat zij' steunend op hechte beginsjelen, niet in verwarring go- raakte door de verslcherping.in de wel- reldcrisis, zboals die zich oip allerlei Wijf- •zen, ook in Nederland, uitte. Dlaiarom heeft zij, reeds; bij! de opstelling van haar nieuwe program! in 1932 Scherp op den voorgrond gesteld, hetgeen het beginsjel Wordert ten aainzienl' v,a.u de allesi- beheersjehende vraagstulikten de verhouding van Sita,at en individu het karakter en de functie van het ataat-v .geizag; de pla,a.ts) en de taak' Van liet gel- zin in de ^taatsgeaneenschap.; de verhoii)- dingen in 't econonihjche en sociale leven. Het cririsbeleid in engereh zin Wil. zij"! gericht zien op dit groote doel: werkbehoud en werkvermitoing voor allo Volkijgenooiten, loonenden arbeid voor ge heel ons Volk. All'es wat economisch ver antwoord en zedelijk' toelaatbaar ia, mbet worden gedaan, oiml 'dit doel zloovee1 mol gelijk te bereiken. Ha,ar beginsel stuwt en prikkelt tot eigen harden .arbeid voor den opbouw van een betere toiekbtakt in sterk Gods vertrouwen! Db encycliek Quadra,gesjimd Anno, welker wereldomvattende betcekenis 'de vertegenwoordigingvan het Amieri|- kaansehe Volk heeft erk'endi doior haar in houd volledig te doen opnem'em in de ao- ten van den Senaat, geeft aan dien arbeid den hechten grondslag. Met volkomen eerbiediging, van de be ginselen van anderen, die bereid zijln hitn verantwoordelijkheid te aanvaarden, vraagt de R.-K. Staatsjpartïjl gepaste erkenning door anderen vja® de beteökemisi van haar werk voor liet waarachtig belang van het Nederlands|ehe Volk. Van de Katholieken vraagt .zij' meer. iZij verwacht, dat 'zij) zullen toonen ten volle te beseffen 'da kracht en dq beteel- kenis van liun eenheid, juist in 't belang Van Nederland en van de overZee^ohiej gej- biedsfdeelen in Indië. Zijf roept hen op mqt sterke overtuiging, en vuirigen aandrang: W'rcst Uzelf ivccs t écn! En van'de Nederlandea^, die tot het inzicht zijln gekbmien, dat zij1 hun steun niet mogen vergopden aan splinterpartijf en, en die zoeken naar een redelijk' ge bruik van hun stemrecht, vraagt zij' deze bezinningf Uw stem kan alleen dan beteekenis hebben, wanneer gijl daardoor m'ed'e op- bouwtgezonden volksinvloed. Die invloed knoet dienen om de verantwoordelijkheid te schragen van hen, die stra|k!s 105 Hij zag en hoorde niets van al wat om liern geschiedde. Het hoofd voorover sitionid hij teigen den muur geleund onder het vensteï niaasit die dieu,T. Bij: bad dan ook den slanken teachtigem man niet- gezien, die van uit het boseh het voetpad volgend, dat tusslchen de twee vijvers doorliep, boionigaard en tuin was doorgegaan, en nu op een kleinen allsitand verbaasd stond te kijken, naar den zon derlingen man, die daar onbewegelijk on der het venster der" kinderkamer stond. De lialf'gebogen gestalte, het ieits zon- derlinge in de klccding, hat grijlzende haar, hij wislt nieit Wia,t te denken. Ein die man wielende ,eniklte. &cliokken gingen door zijin lichaam'. Dat zag men. •Zooals de pachter, want liij! scheen het fo zijn, daar stond, was het een rijzige, bloeiende verschijning. Ie;ts als een kleine schop droeg hij' over hebben to dragen. Gezbnde voLklsjinvlioed en sterk gezag zlij'n nergens^ veiliger dan bijl eien groots partij', die steunt op het volk! in al zlijh geledingen, en die 'het gezag erkent en aanvaardt alq werktuig in Gods liand. Die R..-K. Staatspartij! biedt den hechten •grondsjLag voor een sterk 'geizlag cn voor gezonden volkSiinvlped, beide! Dlei RI.-K. Sitaats'partijf kent haar teak ,tegenorver Nederland, sociaialen nationaal. Die Voorzitter van den Partijraad Aalbersie,. Het Diagelïjjkiseh. Bestuur der Ri.-K. Staatspartij,: 1 C. (Goisieling, Vioprzitter. J. Houben. Ei. :H. J. van Vooirsjt fot Voorst., i 1 A. C. de Birujrn. J. Wi. M0I4 r Kranq Teulings, Secretaris. V De stemming op 26 April. W,at iedereen weten m'oet. Voor de stemming p,p 26 April volgen liier enkele wenken, die alle kiesgerech tigden goed m|oeten ter harte nemen. Men mOet, alsj men gaat stemmen, zij'n pproering^kaart, die men dez'er; dagen ont vangen beeft, meebrengen. Zonder op- roepingsjkaart wördt niemand tot de stem.- ming toegelaten. Alocht iemand zijn kaart hebben verforen óf geen kaart lieblben ontvangen, dan wordt "hem' in het stémj- lokaal o,p zïj'n aanvrage eiem nieuwe kaart gegeven, mitsj hij .voldoende van zijn indenditeit 'kan doen blijken, dusi aaüf- nam'eiijlk kan maken, dat hij' isj w'a.a|r;, voor hij zich uitgeeft. De oproeping, die men heeft meega- bracht, overhandigt men aan den voor zitten. In ruil 'daarvoor geeft deze u een stembiljet, waarop gij vervolgens in het stemhokje gaat stemmen. Het q Ij e ml mj e n, Hel ^teanmen is gemakkelijk. Men zoekt o,p het stembiljet lijkt 25. Als man deze lijkt gevonden heeft, ziet men dat zij! in Zeeland begint met den naam Dleckers. Men heeft nu, niets anders te doen dan het witte puntje vóór het begin van den maaml Dlecker^ met het in liet stemhokje aanwezige ropde pot- fopd rpod te maken. Nu is het mógelijk, dat de een of ander in zenuwachtigheid een vergissing maakt en z'ijn sjtembiljet verknoeit. Wat nu? Men ïu'aké zicli da,n niet ongerus.t. Men ga rustig terug, naar den voorzitter en vraagt om' een nieulw1 stembiljet, terwijl! ïnón hem het verknoeide dei- hand s,telt. De voorzit ter is verplicht aan oen kiq< zier, die zich vergisjt heeft, éénmaal, maar ook niet meei- een nieuw stem), biljet te geven. Hulpbehoevende ki e z er q Hoe 'móet er gehandeld worden met hulpbehoevende kiezers Laten wie1 eerst op-m'erken, dat het hier alleen gaat pver lichamelijk hulpbehoevende kiezers, niet over geestelijk hulpbehoevende,. ,Wahmoer iemand dus lichamelïjjk hulpbehoevend is, blind of lam' óf behept met .eenig ander lichaamsgebrek, kan de voorzitter van het stem'bujreau toestaan, daib hij| bijl het uitbrengen van zijn qtem) geholpen wordt, Dq kieaer 'iq vrij! in de keuze van deq pers|oon, aan wien Mj| het geheim) van de door hem! uitgebrachte .s^em1 zal tpiei- vertrouWón. Dó kiezels; móeten zooweel mogefijk-in 'de gelegenheid wórden ges|beld, hun stem|- recht uit te oefenen. ,Dla w'eihlgevers en besjtuuriiers van ondernemingen en ^in stellingen, die kiesgerechtigden in .dieustl- betrelkMiig hebben, zïj'n verplicjht te zor gen, dat ieder gedurende ,ten minste 2 achtereenvolgende uren, tu'^schen ~8' uur des vóórmiddags en 5 (u(Ur des namiddags, daartoe gelegenheid vindie. Indien arbeid wórdt verricht ,in fabrie ken of werkplaatsen, dan mbet ip. het ar- bei der sjok aal giedurende 2' werkdagen vcjór den ischomder. Hij! zette 'ze af, en da beide handen er op leunend, sloeg hij'detn vreem deling gade. Hij wist niet Wat hij gevoelde, waarom hij' zoo zeer ontroerd w'as. Rekenschap kon hij er zich nieit van geven. Naderende stappen deden dein vreemde ling opzien. De pachter Was tpt dicht bij: hem ge naderd. De vreemd© schrok nog meer. Hij kromp eigenlijk ineen en preste de hand '»p' h'eit hart. Stilzwijgend k'eek de pachter hern aan mot zij'n blauwe trouwe ooigen. Ook hem ging iets door de ziel, iets on uitsprekelijks. „ik ben verdwaald, en van .den goeden weg afgekomen, moet ik' nieit z..." hij stotterde stamelde, en sidderde in al Zijln ledematen, „den anderen' weg opi ,oon maar Kerkrad© en Aken te kotnem?; Zij'n stem had iets vreemds, iets ruws ook. Toch sprak llij1 het pLait, de volkstaal der omstreken van Maastricht. De pachter blikte verbaasd in dat ver weerde, vergrijsde gezicht, in de zoo diep- én op den dag ders| temhiing een lijkt z'ijn opgehangen, dc uren Vermeldende, wa.arop voor elk afzonderlijk, of giioOpsgewij'ze of gezómtenlïjk' gelegenheid: is| onr te gaan 'sitemfrn'en. - Ten efotte nog een .eraklelo opmerking over den qtemlplicht. Dnze .KiosW'et kient den stemplicht, of liever den opikloms(\' plicht. Wie aan dezon oplkomlsitplicht niet voldoet is strafbaar, tenkijl hij' kan aanf tooinen, dat er voor het niet-njaikólmen Van de verplichting een geldigs reden bel- •feta.at (b.v. ziekte, noiodzakelïjfce afwezig heid enz.)'. Maar naais|t dezen wteittelijlk'en plicht is er voor orasj, KathiaUell<en ook oen mo,- reele om" op 26 April zïj'n sjtom' to gaan uitbrengen. Niemand onzer miag zich aan dez'en Wettelïjlk'en en móreelen plicht ont trekken. Want groote belangen staan op het Spel. Met den ernstigsten aandrang wekken wijl alle katholieke .kiezers op om' te stemïnen op D'E R.-K. STAATSPARTIJ, N». 1 VAN LIJST 25. V Het beschavingsniveau der arbeidersklasse neerhalen. Het is algemeen bekend ,dait de intel lectueels en betea- getyooyMte leidieirs van. de pfociaal-deinoo'iaitische Arbeidersipartiji zich slomwijlien geneeren over inhoud ein stirijdr wij'Z'e van eigen perns. Eigen beschaving, of contadt en pmgang ,met veiiaratlwoordeïijko men^chen in parlement an Rogeerings- kringen doet hen erkennen, dat de „schrik kelijk jnaterieete instelling dier bewiaging" stelselmatig laibxeuk dloet aan hatfeaera tó'Cih ean d«r hoiofdvoiorwaarden vormt voor net z.g. meuischwaardig bestaan, n.l. inwendige, geeisteiijke beschaving, Juist op dit punt is de S.D'.A.P.-,scho massa, ge durende tientallen v;an jianein aan een© viqr- w'aaa-lOoizing bfooltgeiStield, w'eÜke lia,ast niet meer in te halen is. Het schij'nt, dat b§t opp,oeitioineel© isolement deizbr paartje o® diiü versehijlnsfl van sterken invloeid is geweest en nog is. Vooral in venkïjei- zingstij'd moet li,et plompe negativisme vlam da S.D.A.P. w,eeir dienst doem, .Wijl Zouden mannen als Albarda, Ma". G. van den Bea-gh, dr. van den" Hieydeln, v'. d. Tempel wel een® in gemoede wilien afvragen, hoe zij1 nu denken: over die prentje-s met rijmpjes: De zonden van Jonker Ruy® en zijn Regeering, wa;aa-mede de proptagamdalel- ding der Partij' da „domme massa," bena dert om haar t-a bewegen naan dit sthandbawind een einde te maken. Leit w«l, een einde t:e makendo,or te efeim- nien op de S.D.A.P.. Domme massa, ja domme massa, die in 1933 met dit grove materiaal moet worden aangevuurd om te stemmen op een klaisse-pairtij, die Voor het Bestuur van Volk en land noig nooit eenige verantwoordelijkheid heeft kunnlen dragen. De Spotgoedkoope illustratie van de Zonden van Jonker Ruijs en zijln roge®- ring, de f'lauwq rijtapje® moeten het Wieier doen, en de beterwillende leiding molet werkeloos toezien hoe het beschavings niveau deir arbeiderisklassa weer wordt ,omi- laa.g gedlrukt. Het liaaitste preratje yermeldt met vurig; liggende oogen. „Kom! treed binnen, mijnheer,g'ijlschijlnfi niet heel wel, kóim! zeker, onder mijn dak in mijn huis kunt gij! n tuitrusibemn1." Toien opende zich opeens de deur en do huisvrouw Verscheen op den drempel. Met verwondering gingen Jiatre blikken van haar man op den vreemdeling, die be vend aan alle ledematen een sfeiuin zocht om niet te vallen. - „Mijnheerstamelde hij heescb, de woorden Wilden niet uit de kqel, „mag jk dan de koetsier mijn koffer 'zóólang late® afladen?" Ein meteen wenkte hij dezjgtn, dia op zijn bevel den zwaa-en koffer in ihat voorhuis of' keiukem plaatste. Hij' zelve greep een kleiner uit bet rijtuig, meh leen grtciofen mantel, en ging! de huiskamer biïi- nera, nadait, hij den kbetisier weggestuurd etn betaald had. H'ij, kóm bijna niet gaan. Wankelend trad hij! in de woonkamer, viel moer op een stoel, en barstte in iffratnieu. ló's. Hij was zich zeiven niet meer meester. Den pachter ging het als een snee door het hart. Hij! ook beef'die, en wist niet Wlat looda letters het woord „moraal". Dot is ,cen moeilijk en vele misbruikt woord, rooete misleiders. Gij hebt u er maar lal to Weinig rekenschap van gegieven, diat er bij dei politieke scholing en vorming van uw arbeidersmassa, ook mioinaal t.e pas komt. Vergeet niet, dat ieder woord, dat gij als eerlijke menseheu niet verainili- woorden kunt, bedrog is. Zoo vragen wij u: Wat hebt gijHeni- taillem jaren met uw broeders gedaan. Gij hebt bun lquiz'en voorgehouden., belof ten gedaan, anverweiZeinllïjtkbare zaken voorgespiegeld, en om de 4 jaren, hebt gij1 uwe beweging gen extra-duw omlaag ge geven, door uw goedkoop© spet mielt hpf miassarinztinet. Het eenige w,at gij' na jarenlariigien strijid liieamede hebt bereikt is, dat gij het beschavingsniveau vkn uw me.nsihieii, van uw klasse, van ulw bawee ging c,nliiersteiba,a,r hebt omlaag gehaald. Wanneer de S.D.A.P. prijb stolt o® fatsoen, dient zij met gezwinde® spoed haar kranten-bureau te zuiveren va® de vella ongure elementen era haar schotschrift schrijvers te muilkorven. Waseli de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep, droog daarna voor zichtig af, doe er dan wat Purol op en strooi daar overheen nog wat Purolpoeder. Her haal dit eiken dag, zoolang het noodig is. Mr. Böimanis', da geweldige veakiezings1- reideoaar dea- R.-K. Staatspartij in de ja ren vlak na den wereldoorlog, verstaat zij'n stiel o,ok' nu noig, Vóór g,enige dageln terug, -sprak bijl als vólgt:. 'E|r is redein tot damkbaarheid. De katho lieken hebben daartoe bijlgednagen. Dat wij buiten den oorlog Zijn gebleven, is maast Gods genade ie danken aan 't Ministerie- Cort van dier Lindem—Nolenis. In 1918 grijjpit ieimaad naar d® maoht. Troelistra wil stemmen Wegemniet fielten, doch wogen. Maar da R.-K. jjSbaatspar- tijl rc,ept hem „handen thuis" toe. (Diondo- rend applaus). In die roerige tijden hebben wijl jJ® gelijkstelling voor het lager oinderwij's We ten te bereiken:. Reden toit. dankbaarheid I Wij hebben onze munteenheid gehand haafd. Is dat geein reden tot dankbaar heid Wij in het vrij© Nederland hebben dp uit Frankrijk weggejaagde nonnetjeB op- geraom'en en da uit Spanje yeQaagda Jezuïeten. In geera enkel ander larad hebben do Katholieken zooveel invloed .a{is in Ne derland. Waarom heeflt alleen Nedierland de gelijks telling bijl-het lager onderwljte. i] Of is dat te d^pk'e® aan het feit, dat wij een R.-K. Staatspartij van 30 leden in da Tweede Kamer hebben. Dan o.ntwapende s®r. de bakerpraat jes van de: S.D.A.P., dat Denemarken met zijn socialistisch bewind op oinderwijlsge'- biieid boVen Nederland zou, gaan en o,p het gebied van defensie minder Zou uit geven, door de bekende vergelijkende cij fers te noemen.. Da volklsjhuisvcsting js hier beter 'dan elders. De loonstandaard is beter 'dan elders, O, er is zooveel reden tot dankbaarheid, ook Voor dein Nederlandschen arbeider. Dan maakte opr. vergelijkingen tus- sehen de werktooaheidsuitkeoriingen in Nederland era. het buitenland, om zeer jiuist la oon'uluideerera, da'fc God het verhoede, dat do Nederlandsohe wexkfooize ooit z:a] geholpen worden volgens een buitieralahd- scihe regeling, wellte ook. Dit alles geeft redera tot dankbaarheid om omdat a,a;n dit alles d© R.-K. Staats partij: gaarheid heeft-, eiseht s®r. de slem van alle katholieken op vooir de R.-K, Staatspaa-tij o® Wloensdag, 26 April.. Dan ging Spr. na, hoe Paus en Bis schoppen het woord laten hooren tot ber waren der eenheid. Wij! zuilen 26 April o,ns protest fotan hooren tegen de prpfa- hij' gevoelde. Zou het mogelijk zijln'?; E® toich iete onwedeirstaanbaars ging 'nem doior da Ziel. De vrouw stond er bij', diep geroerd. Ook zijl wist niet Wat er gebeurde, en een embeischrijlfelijk gevoel overmeesterde haar. Dan zag zij' op den vreemde, dan o® haar man. Toen greep1 de pachter de hand van de® vrqemdeliDg, en riep sidderend: „Wie Zij'fc gijl dan?" „Uw arme vader ben ik," schreide meester Dornens, „uw ajme vadier," nokte hij, „die komt u, om een plaatsje vragen aan uw haard, en aan uw hart, oin hij! u te sterven." Met een schreeuw die uit liet hart kw;a,m' ■era niet we§r .ta geven Was, viel die pach ter op de knieën, sloeg zij'n arme® óm den hals v.an zijih va,der en .gmikt© era. kóu he.t niet uitbrengen: „VaderJ Viad^r! lieve v' adereindelijkw,a,t hebben wijl la,ng gebeidenGod dank', zooi heeft Hliji u .ein- üelijk weer teruggebracht!" „Kunt ,ge raiij' vergeven? gij', uw broe der en z'uster, kunt gij 't mijl vergeven, lieve kinderen! Ach, ik lieb zoo naar ul verlangd verlangd, verlangd. Ach, kinderen!" en hij! boog, het hoofd to® hét hoofd van zijn zoon, die schreide op; zij® knie, aiara zijn hart, „verlangd, en' geen geluk had ik verre va® u„ geen geluk." „vergeven? vergeven'? O, wat zijn wij blij, en wat Zullen we :a(lle drie blij zijln, wij' ,era de kinderen. Vader is terug! vadert vader!" en hij! bedekte het gelaat e® dis gerimpelde handen vla® zijn vader met hieete .tranen ©n kussen. „Ach! warnetn da anderen nu ook hier! wlait zouden ze ge lukkig zij'n Beiden weenden gelukkige tranein. „O, vader, wij ook hebben zoo maar u; Verlangd, gebeden hebben wij steeds voor u, wij 'ein. onze kinderen, pralz» oudsten neeiten allen Ba,rry, ziooalS gij', Vader," ■en hij drukte den ouden man nam. het hart, en snikte en lachte van geluk. Era de huisvroiuw lachte en Weende tege« lijk. ©n stond achter Vader, en lei haar beide handen o® zijn schouder, ,e® haar noofd o® zijln grijlza haren. (Slot volgt.) natie, door de R.-K. Volkspartij' aan de woorden van den B. Vader gegeven. „Ut oiinnes .urnpm simt", „Dat allen één zij'n", zoo staat in heb Hoogei-Briester- lijke gebed. Wij! zijln toch. al zoo, ver al van de eerste Christentijden, waarin men kón zeggen: „Ziet, hoe zij! eikander lief hebben." Op geeztige wijlzo hekelde ispr. list dwaze optreden va® een professor Ver aart), die meent, dat allee® hij heit bij bet rechte einde heeflt., oan da® de liberale® a;a® de kaak te stellen,, di© zpgigan, voor. handhaving va® heit Gezag fee zijln, maar in een vergadering va® de® .raad: v'a® Banriem eenig© jar ein geleden stemden te gen een motie, de „Tribune" uit he open" bare leeszaal te w-eren. Nationaal wil m'em afcnaal jjijn, maar wijl katholieibeai Waire® nationaal in 1918, toen wij Nederland en Oranje gered, heb ben (Donderend appla.uis), Om besipraolten te woa-diera moet men te genwoordig Jood zijln en da® ee® beetje vervolgd. Maar wij' katholieken kemneni 19 eeuwen 'van vervolging. Als weer eens zustertjes van da armen of Jqzlui©- te® vervolgd worden, horaden wij onla aanbevolen vooa- een prateHtVergaderinig., Men roept orai een steaken man. Maar o® een kalmen Zondag o® het sobea*a woord van dei leiding, gingen 268.00Q van de 335.000 betalende loden der R.-K, Staatspartij' sltemman ovea" de groisSij'st. E|an socialistisch aollega,, aan wie spir. dit meiaedeelde, storad over dit resultaat ver baasd cm zeide: ,„Dam kan zoo'n poftij meer!" Era epr. heeft ea- bij gevoegd; „Zoo'n partij! ka® elk avoratujur keeren", (Doradererad ap®la:Uls). Spfr. waanschuWdel da® met klem, da eenheid te bewapen, ■oim; niet te yallan in de handera van eeW Zo;o,tja welluistelingera. Spr. zeigt dat iu het belang van huisvader» eu hun geizini- vteai, in het belang ,ya® allen. Over 20 jaar heeft spr. eems gezegd, dat men over de S.D.A.P. zal spreken als over een verleden.Hij heeft die tijid- miiute nog te wijd genomen. Neergedorar de,rd van haar hoogt© is het marxisme in Duiitschland. Wialginig gaat overal pit telgen, haar tweeslachtigheid. Begrijpt me® nu h&t maanwoord va® onZa ge'eetelijiké harders, door op staat kundig gebied een advies te geven? Mier» heeft Zoo dikwijls gqZqgd, dat het kathw lickirae op z'ijln laatste heenera liep. Diaü hi-eft ook eon Marx gezegd, die 50 j;aiar diod is. Ein thans ia zijln leer vertrapt door één kracthtiueinech in Duitischlarad- Spr. heeft indertijd tegen den socialist Nagtzaam gezegd in jLen Hiaarlemsche® raad, dat, als lr,et socialisme er niet meett' is, do R.-K. Kerk in jeugdige ïirisichheid ea- uog steeds zal zjjlu. D'an ginig s|pr. na, de glrootsche ipoinur roeraten, doior menischen opigericht, ten kóste van de ipillMenen' maraschera, die tót jden arbeid daaraan werden voprt-' gezweept dioor de opriichtetns. Diat is de geschiedenis van heidenen. M,aar oimze va deren dan H;ehben zij' niet als mollen onder den grond geleefd. Zijlit zij. niet gemarteld onder ee® Hendrik VJII.?, Zuchtten de Bisschoppen niet in de® ker ker gedurende den Knlturkampf van een Btsirnarck Zijn wij! sjnds Willem van Oranje niet 3 eeuwen lang verdrukt era veKra.pt., zo.odat mem z'elfs O. L. Hegr opi zolder niet kon aanbidden?, Dat wa ren onze vaderen, dapperder dan wij. klaar God schonk ons de gift van .26 April a.s. Dan zal het zij'n „IVindicamua hereditatem patrom raostr,opram" „Laten wij het erfdeel onzer vaderen handhaven". Maar dat niet alleen, wij' moeten vooruit. Vóóruit in de blijde Stemming van het Baagchfeest. Ein daarom: Excelsior, Aleluja,! Vdörjjit v-~ No. 1 VAN LIJST 25.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1