emmen r. 50, Goes rs KAAS lorst$tr.88,Goes Roosendaal R GOES (ZEELAND) Tweede Blad nkamer Winkel n gawt. te Goes, NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT FEUILLETON In twee werelddeelen. ONTSPANNINGSLECTUUR IE COURANT en groote keuze ibekleed, iste tot de litvoering SSESSdSss Jlverplicht^zlch ts. "t velend, W. JOOSSE. ir in Effecten. CHTING. d« markturen zitting In beft endeBank-en Eff ectenzakan BILLIJK. 18174-30 - KREUKELMARKT 1-9 )O0 fl. wijn. ROODE WIJNEN lux sup. p. 12 fl. f 12,00 i8n p. 12 fl. f 15,00 aux p. 12 fl. f 16,20 Bellevué p. 12 fl. f 16,20 Lafitte p. 12 fl. f 16,20 3ourgogne p. 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 I per 12 fl. f 18,00 is door geheel Nederland. ZATERiAG 22 APRIL 1933 Bedenk het goed *Dtar gaat de openbar© s;cho©l, die de eenheid heet te bevwrdieren. - Ia de „Vrijheid" lez'en wij onder liet „Achteruitgang van de openbare school, o-m'.1 En ei' is| zeker nog oen factor, die dtn toelopp tot het Openbaar onden- iv;ij« vermindert, waarvan de schuld elders ligt. Wijl "bedoelen de houdipg van een deel der, openbare ondierwijlzéTris. Kon men niet pas, no.g lezen, hoe de rood© hondsonderwijlzers, vergaderd, heel plechtig zich van hun zetels; verhieven ter eerbiedige herdenking, van de ge vallen slachtoffers aan boord van de Zeven Provinciën. He Voorzitter ontzag zich volgens) „Die Volksschool" niet te zeggen, dat de milliters; vielen „in een ztrijd, die ook! d'e onze is, en in het vaste vertrou-wen. dat ze een recht}- vaardige ziaak' voorstonden." Valt het te verwonderen, dat - tal van ouders er voor bedanken hun kinderen aan zulke revolutionnaire onderwijzers toe te vertrouwenIVij' zijn het met „De Standaard" eensj, welk blad deze paedat gogen afba-ek'ers| der openbare school noemt. Wijl Voegen er aan toe, dat naar onze meening dergelijke verheer lijken^ van olpstand tegen het wettig gezag in de oveirheidsjschool niet thuis behooren.' Liberalen richten zoodra, ze m!aar eénigspins kunnen een eigen standen school pip. I De z.g. neutrale school, die ook al tot symbool der veelgeroemde nationale een heid was verheven, is voor driekwart de rooide school geworden. Voor het over blijvende kwart isi de openbare schopl op andere wijze godsdienstloos (Lees: anti godsdienstig). 1 Ouders, gijDbéhoeft Uw' kind niet meer naar de openbare school te sturen; Ouders, gi]1 behoeft uW kind niet meer toe te vertrouwen aan gioidsdienstlooze, aan spcialistisöhe „opvoeders." Weet gij( waaraan gij dat te danken hebt Aan deeensgezindheid der Katholieken op ^taatkilndiggebied. Pharota', ouders;, houdt wét gij1 hebt. Strijdt en blijft isjrijlden, hecht aanf- eenge^loten. In de eenheid ligt onze kracht. Ouders, voor u slechts één weg! Gij' stemt op 26 April op den eanl- dida-at, die staat bovenaan op LIJST 25 n.l. op dr. L. N. DECKERS'- Ons Erfdeel. Periscoopje. Eiken dag hangen or bij! de Redactk(- bureaux groot© borden, wol-bë$chreven me|t krijt; ,o'f groote vellen w'it papier, volbe- sjchreven met blauwi potlood; eiken av.ond eai eiken mórgen versphijf nen de bladen m'et 'Zwaargedruiktei headf lines;:' Dfi Jodenvervolging, in Duitschland. En waarover wordt gepraat? over de Jodenvervolging, in "Dluitsphland. Gisteren hield het stpipbord van den vemkeefspgent ;ons ruim 5 minuten stil bijl een xedaetieburaan. Djaar s;t,ond 't o'p 't nauiwe trpttoir zWarllj van de menschen. Opgewonden «muiter hield in onvetr- vatecht plat ©en .uiteenzetting t.ot de men(- Schen: „we Zalle zo krijlge, wat denké ize wel, etc. etc." Eu-,... de mtesjchen luisterden naar dit half gare betoog,(pro ,of contra over deJodenvervolging in Djditsdhland. Die trein richting. Alm'sjterdam; de trein richting Utrecht, de trein richting RJot1- ten-rdam1, alle treinen naar alle uithoeken •van de wereld, via, Brussel, Berlijn, Ko penhagen, Washington', Chicago, Bagdad, iCairoi hooren ,uit alle vakken oomiparti- mtenten, restauratiewagens gesprekken ,o;verde jodenvervolging in D|uits{chland. Nauwelijks heb je je k,offer ^eggezlet in het pet en je jasj aan den haak' ^jei- hangen ,of ieimland ^telt! je voor de onmid- dellijlke' vraag: „Wat denkt ut van dè jodenvervolging in Dfuitsjchland i En je k,ömfc bij] *je vrienden, bij je familie, bij ,jo Za|kem-ela,tie pp bezoek. Je hebt nauwelïjlklsi den tijd Om1 -goeden dag te Zeggen ofde heele kring vraagjli in Ikpor: Wat dankt] u van de jodenvervol ging in Duitschland 104 „Hoe ver pog, mijnheer." „In ie§n ujur kunt ge er zjjn0 hat, beslt, kéalsier, rijdt ge over ,yde Scheidt" r.etiht toe tot in het bosch, dan pjjl „Bófe" rechts at do-or „de Scheidt af en ajm Epgweide het veld in, dan komt gij er van zelf." „Instappen, mijnheer." Het was e©n overheerlijk© avond, 200 tegen vijf uur en einde Mei, dus ook een heerlijke rit. Heerlijk -stonden de velden, ©en waa,r praühittapijt, en heit zijn zloo vruchtbare welige akkers. Da leeuwerikken stegen hoog in de lucht, en als parelen vielén hun .trillers naar beneden, door een kristalheldere lucht, uit een blauwen hemel. Door het frissche gi'-aeme loover ruisfchte een zacht© lwelte, en duizenden geuren kruistek' da malsone lucht. Eir lag eeij. i]uist over het landschap, die tot gebed aanmaande. De reiziger zat bleek en sföm in 'hgt rijtuig en Zag naar allei zijden uit, pi' er Seen alleen gelegene hoeve zichtbaar werd. I Aan de rechterzijde uit- de dieplten Wenkten de grijize torens van slot en aoeve Sehaesberg, dan volgt Geleen, in JDe kruidenier vraagt fejschen 't af- w'egen van 2 pmsi roZijTneu en 't opensni)- deu van een blilk' Tielemlaa en Dlrosi; do slager tusschen 't afwegen van ander half ,ons doorregen dpckf en alle winkeliers bij1 't inpakken van hun Waar en all© bari biers bij' ',t scheren van a'lle kinnen en het knippen van aUq hoofden: Wat denkt u van dejjodenvervolging', in Diuituch» land?, Aan die vrraag isl niet te ontkomen. Je kunt er elk loogenblik' de grootste ruzie .over krijgen al naar gelang je iemand treft die er toevalligandera over 'denkt dan joitw Wenigkeit,. wiens) meening o;plgevcrgd wordt over de jodenvervol ging in Düibsohland 't Is ieen bezetenheid. Wij aarzelen natuurlijk geen oogenblik te veiklaren dat, als de verhalen waar Zijln, als) er een jodenvervolging m ra.s- 'i^enhaat in Duitpchland "is, wijl allen ten scherpste daartegen pi-otesteeren. H|et feit uat er joden izij'n die niet deugen en die eiken handel onmogelijk maken, doet aan dez'en plicht niets) af. Er zijn minstens ©ven zoovele christenen die niet deugen en hun even naaide een beeintje lichten ter Wille van het lieve geld. 1 'Etr isi echter één Za,ak die ons bïjkonder opvalt. Vanwaar die geweldige publiciteit vanWaaa' 'die geweldige wereldprptesiti- acti*, waaraan ongeveer iedereen deel? neemt zoo niet officieel, dan tojc'h in paid- tioulierr© ges(prekken en uitlatingen jWïji bestrijden hiervan heelemjaal niejt de redelijkheid integendeel wij vrai- gen alleen m!a,ar waarom de wereld niet protesteerde Zoo dikwijls als de ka.thoj- lie'ken vervolgd werden. iWaaidolml werd er toen niet gesproken in de treinen over Ide vervolging der katholieken in Mexico. W.aatnolml Werd je toen, niet aangehouden in den trein over1 'de vervolging der katholieken in iMexicio... WWdml Waren de winkeliers en ,al de pratende mi'Ssa-mensclien niet vol van1 de vervolging, der Katholieken in.... Mexico: Dit lïjfe|tj« is te vmlengen tot een eiudelooze litanie, tot een schande-protesif van partij-Zucht en papetnhaat. 'Waren de Kafholielke Mexicanen, pries ters en leok'éh, minder m'ensch dan de Joden die vervolgd worden in Duitsch land Bij heele rijen Werdien ze neer-. gëSchotenhnn goederen warden onteigend 1hun bibliotheken gestolen hun hui- psen geroofd. De jodenvervolging jn Duitslchland haalt het niet bijl ''daz'o exeesisen maar doodbedaard Zweegdie prachtige, eerlijke wiereldpars. D© eaWalmte en eerlijke! voorlichters van de groote Nederlandsjche piésrszW'egen in een nauWgefpioten cordon van stilzivij- geuze lachten plehter hnn redactietafeis dat Iz'e deze Katholieke, affaire konden dioodz'w'ij'gen. Dat noemden ze „liberaal". Diat Wa'sl 'het pok!! Ze hebben het geld, 'Ze hebben de p©rs| en daarmee de publi citeit. Alsj ,zte dan dood aan iem'aud gezien hebben, verzwijgen ze 't lolnrecht b'f ze liegen er dapper op' losl. Dezer, dagen schreef een van die kranten-ta'amp an|o)uth«, dat de Katholieken bij de „ge fingeerde schijnverviolging" in Mexico de heele Wereld in rep en noer hebben gezet. Ik kén een hoofdredacteur v,an een groot wereidblad, die a;am z'ijln redacteuren heeft verboden ooit iet:S| te vernielden van de Katholieken. De naalml ipag zelfs niet gen.oemld Worden. Dht is do ViOoiliditingook van ooiz'e kranige, grooitlpte, dia het geld en daar- 'm'oe de publiciteit heeft. Eijné heeren 'Ze verdienen dikke salarissen en krijgen groote honoraria vojor hun geschiedver- valeching, voor "hun geschiedverz'wljlgmg en voor de- gein Waaamtee ze in Mexico een Pater Pro en anderen' hooren neer knallen. Waa-Tjoin \v'erd do vervolging, der kb', tholiejken doodgaziw'egen En op 'die heeren gaap siErajks velen; hun Stem' uitbrengen bij' de verkiezingen H. DÈ, GREiEVjE, -S., ,T. PASCHEN. W eet u Kranienbrock' te liggen'? De 'lijn van de K.L.M. gaat er toch dwaris O-ver en 't lij-kt uit de Oehoe oif id'e Kwar tel 'n combinatie blokkendoos-dambord in groen mos. Die Zwart© punt is de toren hét middein van bloeiende boomgaarden, in donzige appelbloesem rosé en wit, in wit> getnoiSte pieereniblo'em'ein als bedolven, daar prijkt een ka,pelk'tjie bove'ii opi een berg, in eem woud van prachtige beiuketo. De reiziger sloeg een kruis en bad. Steil voerde d© weg ,door het boisieh. Een een'Za;am' huis stond recktis van de'n weg. De kiet'sier hield een oogienhlik stil en las o-pi het uithangbord, „In het Bosch1 bij Bos," nu moeten wij1 rechtSafj." i H,et dorp ligt ook' réchts. Toren en huizen vlak' voor hen. 1 1 „Wij Zijn op den .gopdpn weg, mijnheer." „Best, koetsier, maar maak spbed, wij zullen mis'schicn nog beiden van avond naar Maastricht terug moeten." En zij'n stem beefde en ©r sneed iets door, dat uit zijn binnenste, kwam. 1 „Ik ja, mijhheea-, maar gij' JiUnt toch doen wat gijl wilt." „Vooruit, koetsier." Het dorp was achter de,n rujg ,en 'Eng- weide meteen «n nu ging het door het veld op, de hoeve aan. Hoe dichter men bij' het. dod der reis kwam, hoe angstiger ook Werd het mees ter Dorrans t© moede. Elen beschuldigd© die voor zijln rechters moet verschijnen, 'kon niet armzaliger ge stemd zijln. Hij jrist niet ho© hij het had. Nu, eindelijk was het oogenblik geko- van Pastoor ,teï Vmijran's kerk en daaf- nantet- zie je zijln ouderwetsehe' pastorie. In dit heerlijk oord van Hollandteicihe jelijkmoediglieid, va,n eindelooiz© wteilaji" den en laitrechte-jslo©ten-voiydkkërs-'enf-W'ai- Der, had paistloor ter Vuiuren aangenaam geleefd. Ge-leief'dl" Inderdaad. 'n Schoolkwestie wlas in Kranenibroek ontstaan. '11 Gloeiend geval. 'Zoo erg, dat Kranen en Broek van ©Ibainder .gespiieiteu waren an de parochie hop'eiloios in fwee „partijen was gesplitst. De, kwastje'. Ver- duinDeieiuiwan. Dit was 't Ito,pij© in do provinciale temden. E,n "t aller-'ergste: èn partij Veriinin èn pabtij Leenwetn, gaven opi da.t punt waren ze 't 'roerend ©©U'S alle schuld aa;n Pasltopr itier Vuui'ca! v IVrwijl-i© naar de figuren va z'n vloter- kleed keek', overdacht. Patetlopr do „histo rie". Ssssja, op de plek, waar 'die J apan- schei bloemt 'fc kou aen k'attesjtaart zij'n uok, natuiujrlijk daar, waar plat "rraag- teeken in het tapijt was geWierkt, had' nog niet Zoo lang geleden, vader Vieirduin gestaan. Hlarde Woorden .waren gevallen, Pastoor had zich, Goddank, rullig kunnen houden, althans uitwendig. Maar de heer Verduin wa®, nou, „Wioetet" getwlordcn, aomh aen de; gezellen 't noemien. i 1 ,jt Is üw schujld,, meneer; PastioorII had mijn dochter moeiten be®oelm©n'. Nu de biel op stelten staaft nu het te laat is, laat u me roepen." Niéts geen nieuws voor Pasfoor. Die echuld niet-, Anny. Verduin 'niet en o.ok (ben boiel-|0p-istielteu niet. .Wat doe je d'r aan. I Anny Vea'duiiu was „gepasseerd" vol- 'gons do gepiatenteeirde uitdrukking, „Men" had „on'gem'oitiveerd" Karei Leeuwen be- m.emd. Dat ziei de „partij Varduin". Ejq iedereen was het daarmee volkomen eens, behalve dc „p'artij Leeuwen" die 't -juist andersom z'eii. „Meneer Verdui'n, het scboolbetetiinuï handelde naar plicht en geweten. Gieem enkel© pensoionlijke aaugeleigenllwid heeft gegolden. Geloof me." „Jawel, bat moest Karedtj© Le©ulwen - zijln an niet mijn, dochter. Da's ,dan do dankbaarheid voor- al m'-n gesjouw in de parochiale vereenigin'gen. Praphtig.!" „Pardon Verduin, in uw opwinding kleineert u. u-zelf. 't Verecnigingis-werk 'hebt 11 uit liefde gedaan. Ik1 ken u beter. Verbitter ji niét met. iziulke dingen. Ik Weet het natuuiiliik' Wel, de zlorg yoor 'n betrekking voor uw dochter, zet ,u ftot verweer aan. Maar Wat er nu. in onza parochie gebeiurt, mét die formeel© partij vorming in haaf ©n afgunst, da,t is ïiuincsit, A'erduin. Dwt is Zondig5" i „Die partijfen he'b ik niet in 't leven ge- 1-Oiepen 1" „Dat we'et ik. Maar u leunt ze, groo- teindeels dpan ophouden, omdat lui invloed bëbt op de menschen. Wanneer u izlqgt, dia agitaitie voor uw dochter niet te wcuschen dan „De bewo-ners kunnen handelen jiaar eigen gevóél, denk ik 1" Neen, met Verduin was helaas geen land te bezeilen. Hij w,as weggegaan en had de deur 'n oplawaai verkocht, dat- de brievenweger o,p Pastöor's tafel de aard beving registreerde. Noig schudida Pastoor .triest z''n hoofd, terwijl hij1 alles overdacht. Gisterenavond had hij m'et de heeren van 't schoolbestuur vcor de. zoioveetelt© maal .Vergaderd over „da kwestie". Men Zou het nitt eens pro- beffren mét huisbeiZoek "dooi- 'de gchool- beStluiu'rdere» z'effi'. Heit hoofd der schooi vond dat dwaas heid. De jong© Leeiuwem waiS 'n luitlst©- lcend O'nderwijiz'er gebleken, 'n fbifc tenteer om zich te .verheugen in zij'n aan(SteRin|g. Buiteinstaianders, die zich geen oordeel kon!- den imrmen, dienden daaxtni geen partijen te schcpipen. Z,e hadden heit! recht mieft 'Zk waren geen aandacht, hoe dan ook', wiaard. Pastbo-r ter Vuiurep begreelp'deze jeidic- necring natuiurl'ijk. Maar z© was niet ingegeven,, diaoir den geest, die henï be zielde als herder ,de:r parochie. De «>p:- losaing was helt flïef. Wel 'het etriktav recht. Enfin. H'ijl wipte overeind en ,gjmg demi tuin in. De: tuinman had all© paad jes weer keurig recht gemaakt-, pï'gjesito- kc.n en geëffend. De rbzen)bo:omipijie'S. wa ren gebobbed. Eigenaardig1, dacht Pastoor ter V uurein, dat hetzelfde ieder jaar ge beurd© en toch telkéne opnieuw gebejurön moest. Aannh, wat 'n heerlijk© lente lucht. Goud Voor de longen. Achter den tuin ging 'n vroege leeuwerik als 'n zin1- gend k'lim-wo'nder na:ar de Holla,nidiachc luchten. Eenig, die liardigroen© kleur van do weilanden en 't tepiegel-Wit der over volle sloo.ten. Hier was 't goed ppi 'n men, waarna hij! Zoo zeer, zooi lang, zbo reikhalzend had uitgezien, nu toch bad Hij gaarne, den koetsier willen bevelen, om terug te keeren. Er was echter iets in hem, dat «kerker dan hij' Zelve, hem daarvan terughield. Dan weer ging het rijtuig hem niet ga,u]w genoeg en dan dacht hij', zo.o'n toe stand is niet houdbaar, daar moet ©en eind nam komen, hoe Spoediger, hoe liever! Hie't ga zooail's het wil! Vooruit! Dan weer bmk ham1 het angstlZwe'et uit: hoe zal het mij gaan? Dan ld'opte zijn hart hoorbaar, en wrong hij de handen, om elk' oogenblik zij.n hoed op en af te Zetten. Middelerwijl hield hij) zijln oog onafge wend opi het doel gericht, in de richting hem aiamigeweizan. j - Men was het dorp' doorgereden. Aan EingWeide voorbij! en met eem eind van het veld afgemaakt. Nog ©ens hoog hét rijtuig van den weg, wederom ï-eeh'ts. Ej:n veldweg. Daar uit, de diepte van den landweg met een kleinen heuvel, doem't' ren ge bouw op. Het is een vierkhnt. Schuren en stallingen omsluiten een binnenhof. De plooit was gesloten. Hef was immers o,ok a,l avond, en de laatste stralen van d© ondergaand© zon oogenblik alle schoof-kwesties te vergeten, „En ik zeg uwes, Miertje, dé heeren tenue dwaas, dat ze zich daarin drukte® •maken. Je zul wat zien!" Dat was nieits meer of minder dan d<j door eommancleeren kloek geworden stem va.11 Dina, Patetoor's zeer-gewoard^erdo huishoiudsfier, die voo-r 't .oogenMili con verseerde over' den tuinmuur, metMientjio van hierna,ast". Ofschoon Zoioieitö in jimi'- male omstandigheden Pasltoor's1 aandacht niet vermocht te trekken, stond liij' 'nu verbaasd stil. „Dat heelo zaalc-ie van Verduin en Lmi-wen komt immers van ze'lvers Voor mekaar. We kennen dait toch Wél. IJoa maken de heeren 't zich daarom non zoo druk. En onze eerwaarde Wat Miemtije yroeg of Zei, kon Pastoor niet vertetaan, wél begrijpen, toen Dina verder ging: „Druk? Maar ihemsch, gis tere-avond hebben z©i d'r tot hjelfl nadit over zitfe fieleSofrere, de sukkels!" Pastoor was van plan .achter d'© seara uit te komen en Dina toti die. ordete roepen, vanwege haar brutale- schending va,n de pasltorié-geheimen. Zoo ©ig haid-ie U mg niet m'eogemaakf. Hij!.zou, maar nee -.beter even waditien. 1 „We zulle mekaar spreke, Mieintje. Do mens-Che noem 'k' mesjokke, om iziidh daaa"- meo té bemoeien. ledéx weet 't itipdh Wél waar 't om gaat, as ie juit 'z'n wogen kijkt. Ik heb de 'mijhe .open ,dat kan ik jé ver- assereeren." J,a,, inderdaad, dacht Pastp;0jr, oo'gcn en noren- en mornd. Hij', kucht© heel hard ©n tegelijk was daarmee alle stof ©n onreinheid uit dén ganglooper ,want Dina rolde haar matten op en verdween mét reipipland'e «Loffldn. Pastoor ging ook binnen en' maakte aangaande Zijn huishoudisltér '11 aanlteelcé- ning o,p '11 biae-niote. Wiainlt dat kon njét Zonder meer pai9©eer,e;n. Tenslotte kon z'o wel alles het inu;ur;tje oveir bazuinen. .Zo moest- begr'ijfpém, dat' znoiets a,bsolu|U|t on geoorloofd wa,s. Maar nü nieits zeggen; e.erdt laten beain'kén, vóór te ïichtiein. "11 Paiar heer in den loopi dier week, dwaalden z'n gedachten terug naar Dima's hagepreek. Die Pastoorsdiens'tiboiden wa-ilen niet voor niéts ^preekw.oca-delijk geworden, "t Was echter dwaaisheid om .daar telkens aan terug te, denken. Als dat huisibeZo-ek der beatjuursléden nui oen-s nuttig mocht yerken. Pastoor hoopte, 't Z.o.ti heerlijk zijln, ate zon, met Paschen de eenheid en de rust weler Wlarcn teruggekómen in Kranenbroefc. Daar Zou hij' in school no,g 's extra voor laten bid den en zelf1 nog nxa areens' 'n -H. Mis voor opdragen. 1 Van de. vastenmeditaties had Pastioor gebruik gemaakt, om den Ipe-staind1 Zijinar parochie tl© bespiegelen.'n Enkel keertje nogal vrij duid!elij]k. T,och miste hij ..'n vol- gende maal geen parochianen. Dat wa® al 'n gunstig teeken. Hét huisbelZoek had mogelijk al iedis geholpen. 'GeRukkigf 'n Jaar terug had men Eélfte 't voor lezen van St. Pa(ulu®' Liefde-eipisfel zjoo varkeerd opgevat ,daf men in Hkiotgea-- broek Voortaan 'ging MitehciOnen. H,Hélemaal weg was „de kwestie," nog niet. Ofschoon het, leek, dat hier en .daar '11 yroejgere „strijder" gekalmeerd! wa,s. Via'n bride „partijen". Er wais du® ken tering. Ja, jai, dat huisbelZoek en die zakelijke uiteenzetting ha,d zeer wel ge werkt. Enkelen hielden zich Voorloio-pig nog „dapper", natuurlijk. Dat kende Bag- toor- wel'. OnmidldeHijk1 capitiulïaerein1 be stoud niet in Kraneinibroek. 'Dat moiest! zoo'n bsef'j© ongemerkt igabeuireai. Man mocht er niet op lettien, zi© je. Dinsdag'® in de Goede Wleek liiefld Puat'Opr noig £©n lange avondvapgadering. mlot Z'n school bestuur. De hoeren braken zich 't hoofd over de blijvende moeilijkheden. Patehoor drong aan ,op voioatzattinig yamhdti huis bezoek. Maar het werd ma,aal met Weinig ■cnithiusiasm© omit,Vangen. De schooQlbe- stuurderen gingen zwijlgend huisWaamta en Pa.9(0or lei 'n hoofd vol Zoflgein ,q,p z'n kussens. f Toen kwam-, alls 'n bom uit ,de lulcht-, liet onvergeitelijké, dc verrassang. 'n Dag vcor Pastjoor tien- Vujur.ein tom nopit .tie vlergéten. Om menschen met' 'n Zwak hart in mekaar t-ei doen z'ijlgen. ,Tja,, wp dat vloéi-kleed ïmét katteta,anten ©n vraagtcekenis waren al zeer jagenaardigio dingen gebeurd. Maar dit.Het was iérmidabel. Die Dina, t.oeh. Hoe koin Zij zooiets, terwijl niemand zich er Va,n be- wu'st was, iedereen rondliep met de meeste zorgen en hoofdbrekens. Pasfofor had Zcowat op al de stoelen van z'n huis ge zeten, van zenuwachtig© verbo'uw.'earerd'- lieid. Paaschmcrgen goot zlijln luister met doden de vijvers in purper ©n gppd vlam men, terwijl de dennen en overpirachtige berken en eiken, dia de achtergrond vorm den van ©en tamelijk' «teil klimmanden lileuvtel bazetlien, Schenen te badem in gol ven rozenrood. Langzaam leidde de koetsier, die van dein bok was gestegen, dé Vermoeide die ren hij den kop, door een eénögsziinls' hollen weg, die over een klein©; hoogt© op die poort aoriiiep. j Moéster Dorrens wist niet Waf in ham omging. Z'ij'n o,ogen brandden, en dan wa® het hem ijlskond, da.n gloeiend wa,rm, dan wéér druppelde hét rillend af Van zijn rug, fèn kon hij bijna, g,e©n adem halen. i Zijn koetsier deed hij «til honden ien verliet het rijtuig. „Hier wachten," heette het. f Mét- wankelenden tred, als can halfdron- kén m'ensch, naderde h'ijl hef huis, ging er omhée-n en stpnd weldra aian dén nchfer- k'ant van da woning, Waar de slaapvea-- t'r.ékken schenen te Zijln, ©n ook' ren déur uitgang gaf' in den tuin'. Alles bloeide en groeide om strijd, fin een groote boomgaard vol flruitibjotomen strekte zich hier uit, tot aan oen tamielajk 'met riet dicht gogroeiden vijlvter. Alles ©en blóesenr. Bffioemtakken, ;bloe- monguirlandeis, bloeanenwaaiers, bloemon- koep-els, en het' groen dér weidé daorspikt met bteemen, met bloesems rozljg _©n wit jonge Zon en Zwierend© zWaltiWén oVm Kr3.11enb.roeké kerk en huizen. Over do weilanden met niillioencu madelieven feu klokjes kwamen dc klanken van da kerktorens uit dan omtrek. Er zat. iets in lucht, dat blijde heerlijk© govoeten's wekte. De klokkén béiemlein de lenlte in, de frischheidl, heit nieuwe leven ©n dio jonge krachten. Heit Feest van 's Heeren Opsta 11 digd, het Symbool va.n ons H.. Geloof'. De organist speelde, na, z/o,olang zwijl- ge.n, in juichende tjonan. 1 Pastoor kw.a|m op1 den ka,nsel. 't Be hoeft niet te varwonderne., da,t mieu ju dc zon doorbundlelde, overvolle kaï-k 'n «pelld zou hebben kunnen hooren vallen. Din,a Zat vooraan en kaarsrecht, in dit mo- munt kon Zij zich iéts veroorloven. 1 „Zijn vooriHuneus een Christelijk huwe lijk' aan te gaan: „Karei Lodewijlk Leeu wen en Anna Geertruda, Vardu|iini Het einde, van! Kranen'broek's ®choolL kwestie. l; 1 Pina triom'feérde. 0. L. POLDERjVlAART, {.,'Het. Schoolbeist."). :W| a a r he i d n leugen. Een Anti-rev. verkiezingsblaadje wiesch de ooa-en van du spcialisten over hun dub belhartigheid inz'ake de m'uitefiji-af'faire. In 'n ander pamflet klwam de S.Dl.A.P. nu haar haren terughalen. Dat probeerde ze tenminste, maar wanneer we de lit- eenzétting over waarheid en leugen van die z'ijde onder opgen zien, blijkt aller minst de beschuldiging van dubbelhartig heid weerlegd. Het S|0c. Partijbestuur verklaart eerst, dat de 1:00de Marine-bonden, volgen® hét voorlojopig onderzoek niets; met de muiterij tc m'aken hadden. 'n Halve waarheid, 't .Voiorloiopjg onder- onderzoek im'mers; strekte zich alleen uit tot. de directe oorzaken de.r muiterij1 en daar hebben inderdaad veronder|=ltel dat het anders was! de Marine-bonden geen opdracht voor gegeven. Indirect Zijn de roode Marine-honden echter wel schul dig aan de. m'uiterij, omdat Sj 'door ver giftiging van de geesten hun leden er toe voorbereid hebben. Blijizonder onoprecht wordt het sfic. blaadje wanneer' liet de verwantschap van de SD'.A.P. met do roode Mariue-bonden eenigs]zins loochent, want die verwant schap is Zoo, innig, dat „liet .Vplk", vlak na de muiterij! uitriep, dat de Marine woder op de graat was dan eenig, andere instelling en dat het hart van den ma rinier 'n hooge toerenaantal kreeg wari;- ucer de Internationale gezongen werd. I11 de deménsfratie tegen da regeeriug in September j.l., waar alleen S. D;. A. P.-ers en N.V.|V.-ers aan mochten deelnemen, liepen dan ook de vrouwou van de ma.riini©i:s, die zelf geen verlóf hadden kunnen krijgen, mee te betoogeu. Huichelachtig is bepaald - het pamflet in Zijn voorstelling van zaken over do afkeuring van de muiterij door de jS.D, A.P. Die afkeuring n.l. wel heel voor zichtig door dhr Albarda, uitgespjmkeii, m'aar daartegenover staat zaoi'n massale iustemlming van roode pers en ditei koj),- stuliken, dat het niet moeilijk is om to constateeren, hoe of de werkelijk© m<te'- ning van onze socialisten over het Iti.- diach misdrijf was. j Het is| niet ondienstig om' nog evbn te heaiinneren waarom prof'. Gio;udriaan Werd voorgédragen vojor royememt als lid door de. aid. Eindhoven yan dp S.D.A.P. ;De.Ze had in dc „Groene Amsterd'rnii- mer" geschreven: „In de tragedie van „D;e Zeven Pro vinciën'' is de. houding, van het Tweede Kamer-lid ir. Cramer en van de redactie van „Het Volk" een der droevigste tale reelen. t E,n dit uit den band 'Seringen van enkele op zichzelf sjtaiande pcraonen van het tweede en derd© plan is) nog niet'eens het ergate. Veel erger is dié houding van den voorzitter van de S'.D.A.P., die in iz'ijh radiorede over „'De Zeven Provin ciën-krant", die verboden werd, en de 8 tot 11 pro.vineiënkranten, die nog komen konden, het onwaardige vspel der verhodén blaadjes; lustig heeft méegespeeld. (Het ergsjte is het feit, dait noch hij, noch de voorzitter der Tweede Kamer fractie duidelijk en hard hééft uitgespro ken, dat de B-D-A.P. de m|uiterij| onvoor waardelijk afkeurt. bedekt. I Eein overheerlijk' tafereel. Maar de aa-mie. man had1 geen oogén voor al da.t «dhooms:. Sidderend ©n bevend hield hij .zich staand© a,an eien heg bloeiende hagëdoorn;. Il'et venster staat o.p©n. Daar binnen wordt gieSp'i-okén. GebedenI Zilveren stemmen gaven .antwoord pp. hetgeen een zacht© vrouwenstem' voorbad, op die half verstrooide wijze, die er gauw een eind aan maken wil, en, die van Bla- .perige oogien en miqegésipaeld'e ledén spreekt-. „Nu ook' nojg een Onze Vader vopr grootvader diiei opi reis is, opdat d« gped© God hem gaztod rnqge tea-uigtbrengen." Il'et sneed hem' dloor da Ziel. 1 Heelt© ti-anien liepen hem in dén' 'glrijfzein baard. „Ja! voor grootv,ad.gr" heJ-haailld© 'de «tem van een kri.aa.pije! 1 „Stil Hlarriké, «til en bidden." Dc oogien van m'etester Doiwens stonden vol tranen. Zij'n naam droeg da kleine. Oda.n Zou hij w'el Welkbm zijln. j Dat leerden zie aan hun kinderen. Dan zlcuden z© toch opk wel huln a,rmen vader good opnemen. (Wordit Vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5