Alle Katholieke' kiesgerechtigden in Den Bosch-Zeeland stemmen 26 April op mr. dr. L DECKERS, No.1 van lijst 25 Vfl KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes „DE VLIJT" GOES DOUWE EGBERTS TABAK Moffelen - NEGEN GULDEN - Moffelen DE BESTE KAAS0 Inde Geld8rscheWinRel,L.Vorststr.88, Goes HER-OPENING A. VISSER, Lange Kerkstraat 2, GOES H Firma J. LUYKX, Roosendaal Ledikanten Spiraalmatrassen Kapok-Matrasstellen N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Negen Gulden. JACOB J. SNOODIJK JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) AparteToonkamer achter den Winkel HEDEiL ZATERDAG 22 APRIL II stept Uw pijp keel gemakkelijk I M. VERBEEM Ez.. Korte Keikstraat 10.60ES s ZATERDAG 22 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Daarin brengen wij een pracht- sorteering~*~aan d© LAAGSTE prijzen. Tevens brengen wij voor U bijpassende LEDIKANTJES. Bij ieder Ledikantje een I9 bijpassend !B@d je. brengen wij voor U een groote keuze bekieed en onbekleed, van de modernste tot de goedkoopste uitvoering Komt U eens zien, Ufverplicht zich tot niets. DEZE PRACHTKANS OOK VOOR U- 1 MILLIOEN FRANCS Voor ALTIJD NAAR HET BESTE ADRES: 'Verschaft U tvolketi van genot. 1 pond Ri-jo Koffieboonen van 70 cent mei gratis 1 pond Choc. Hagelslag. Ri.Joj r MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.550.000,— PANDBRIEVEN f 21.400.000,— RESERVE: f 558.000,- 4'/» PANDBRIEVEN tegen beurskoers i A. TILROE, St. Adriaanstr. 17, Goes a s 0 N Door ons succes bij het moffelen deelen wij mede, dat wij vanaf heden ons moffelwerk verlagen tot „Hötel Zoutkeet" te Goes, ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 -tiimtTT* van onze geheel nieuw gerestaureerde en belangrijk uitgebreide zaak, op DIS NAMIDDAGS HALF DRIE Wij noodigen onze geachte cliënten en bevriende relaties beleefd uit, onze zaak bij de her-opening met een bezoek te vereeren. Het vertrouwen, dat wij bijna een eeuw van het geëerde publiek mochten genieten, hopen wij in nog ruimere mate in de toekomst waardig te zijn en te blijven. Hoogachtend, ol 98.000 gulden - 500.000 Francs of 49.000 gulden. Verder 2 prijzen ii FRCS. 200 000, DRIE h FRCS. 100.000, ZES h FRCS. 50.000 en nog vele andere groote geldprijzen kunt II winnen tegen storting van slechts EEN RIJKSDAALDER. Neemt deel aan de trekking der loten CREDIT NATIONAL DE FRANCE EMIS SION 1920. Trekking wederom MAANDAG 1 MEI, onder garantie van den FRANSCHEN STAAT. Voor TWEE GULDEN VIJFTIG heeft U recht op den GEHEELEN PRIJS. 2 stuks f4,50, 3 stuks f6,50, 5 stuks f 10,10 stuks f19,Zendt nog heden postwissel of giro-storting No. 135173 aan de firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, Hoogstraat 4, DEN HAAG, Telefoon 116587. Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst. Drie Hollanders wonnen reeds EEN MILLIOEN FRANCS. Thans wacht het fortuin op U! - Bestelt nog heden! uit dit handige imit.oud- zilv. tabaksdoosje, dat Uw winkelier U gratis verstrekt bij aankoop van Douwe Egberts Tabak. Uw tabak blijft daarin lang van snede en U neemt het doosje heel gemakkelijk in den zak mee! C 72 Rl-JOj Wie deze week voor f 2,besteedt RI-JO ontvangt gratis een half pond Chocolade Hagelslag VOOR DE BOTERHAM Boterhamworst per ons Leverworst per ons Piockworst per ons Bloedworst per ons Tongworst per ons Aanbevelend, 8 cent 8 cent 13 cent 8 cent 15 cent Blaasham per ons 18 cent Rundvleesch per ons 18 cent Paardenvleesch per ons 12 cent Haraspek per ons 15 cent Procureurspek per ons 17 cent Gebruikt onze Koflie en Thee. Eens geprobeerd altijd begeert. RI-JO De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f1000,f500,en f100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Vraagt de Dividend-zegels. heeft niet alleen den naam, maar ook de daad van goedkoopDeze V® week zijn de prijzen belachelijk goedkoop. Hierbij een kleine V greep van onze goedkoope artikelen •1. 0 N C 0 per kilo 35 cent per kilo 35 cent per stuk 40 cent per stuk 65 cent per stuk 95 cent per half pond 25 cent per half pond 15 cent Goede Komijne Kaas 25 cent per Kilo. Beste Komijne Kaas Vette Witte Kaas Een heele Edammer Vette Kaas Een Komijne Edammer (4 pond) Edammer 40 plus (4 pond) Kalfsvleesch Boterhamworst Fijn gekookte Ham per ons 12 cent Een pond Babbelaars voor 25 cent Sterke Pepermunt per half pond 20 cent Zuurtjes per half pond 20 cent Koekjes vanaf 30 cent per pond, enz. enz. Een GROOTE ONTBIJTKOEK met verrassing voor de kinderen 25 ct. 1 pond Ie soort Boerenboter (grasboter) 70 cent fc 10 groote Eieren voor 18 cent (3 Wij geven vanaf 'heden voor elk kwartje dat men besteedt een (6 JJ Dividend-Zegel, welke zegels u bij een vol geplakt hoekje kunt |9> j\ inleveren voor alle artikelen in „De Kleine Bazar", waar ze in 0 10, betaling worden aangenomen, berekend tegen 1/2 cent per stuk Ook kan een vol 0 N <D HU fv 1 Ook berekend boekje bij ons ingeleverd worden voor f 2,50. Dezelfde prijzen en ook Zegels In Bouwplan II. Alles inbegrepen, gebiesd naar willekeur, nieuwe kogels, enz. Aanbevelend, Keizerstraat 7 GOES Telefoon 348 Aanbevelend, W. JOOSSE. Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEFOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld alken DINSDAG gedurende de markturen zitting In b.l an be veelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Eff ectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK, ïsrn-ao Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Saraas supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 Vermouth Martini en Cinzano ROODE WIJNEN i Bordeaux sup. St. Juliön Margeaux Chat, Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4