BRILLEN. TUINSLANG Sb Een echte Magneet Rljw iriel KEURINGSDIENST ZEELAND. WANNEER E.TILR0E STICHTING ST. BONIFATIUS-HOSPITAAL Witte KraN SOLIDE EN YOORDEELIG SCHOONMAAK- DE VLIJT "GOES j GEZELSCHAP „STILLE OMGANG". Katholiekendag te Delft Groote Diocesane Katholiekendag Inmaakbrandewijn. 5pCt. Ie Hypothecaire Obligatielening groot (300.000.- Vergadering op Dinsdag 25 April a.s. Vierwielige Wiedmachine Fa. W. SCHIPPER Zn. BRIL naar Doktersrecept SCHULTE THIEME een Woon- en Winkelhuis J. VAN FRAASSEN H. S. C. HUIJSMAN, NV. Nieuwe Zeeuwsche Courant De Mijksche Algemeene Vergadering v. Aandeelhouders Donderdag 27 April 1933, „FOCUS" een mooie PAPEGAAI op stok CADEAU! Uit voorraad leverbaar: Loodarsenaat BENZO-RIJWIELEN Fa. D. BAKKER CONCERT f 35,- Nog nooit geweest. f 3 5,- voor 35 guldenj zijn de Artikelen die U koopt uit de enorme sortee ring van ALTIJD HET BESTE ADRES! Op Zondag 21 Mei 1933 zal tel DELFT een WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGü BILLIJK WSC,£ COURANT nieuwe zeeuwschë courant ZATERDAG 22 APRIL 1933 Advertentiën SPREEKUUR TE GOES ELKEN DINSDAG 10-2 UUR IN HOTEL „DE KORENBEURS" J, LOUWERIER DINSDAGS 10-3 in het GASTHUIS 00STWAL 31. WOENSDAG 3 MEI A.S. openbaar verkoopen een nieuw gebouwd WOONHUIS met ERF Met Uw Recept van den Oogarts Fa. A. R. DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. Grootste sorteering BRIL-M0NTURES. TE KOOP: NIEUWSTRAAT 45, TELEF. 10 GOES. Wie voor minstens twee gulden besteedt, krijgt J. GEENSE, tegen ongekend lage prijzen. J. BOER Ijzerhandel GOES Ganzepoortstraat 24 BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen Firma Iz. CAPPON, Heinkenszand (Z.) OUDE KAAS 60 ct. per pond R00DB0L 35 ct. per pond LUNCHKAASJES 28 ct. per stuk KNAKWORSTJES 60 ct. p. blik (inh. 4 paar) TE HUUR: ZEEUWSCH TARWEBROOD. Orchestvereeniging „De Goesche Symphonle". op Dinsdag 25 April 1933, 3, Goes JACOB J. SN00DIJK, Keizerstr. 7, Tel. 34! De aangifte van zomergewassen voor de keuring te velde kan geschieden TOT 1 MEI 1933 bij het Secretariaat van den Keurings dienst Zeeland, Landbouwhuis GOES. Na dezen datum worden geen perceelen "leer aangenomen. (34) MAAKT thans uw ADVOCAAT DENEVERS FRÈRES LEEUWARDEN Tegen allerlei pij nen geen kast vol fleschjes en pillen, alleen dit! maar DE POEDERS VAN HET uitlliüLusf 55 Bij verdienste. EN OMSTREKEN worden uitge nood igd tot bijwoning eener 's avonds 8 uur in Schuttershof, Goes Doel: Opriohtirig eener Afdeeling. Spreker: De Weleerw. Heer L. SLUMS, Kapelaan te Middelburg. Trouwe opkomst verzocht. V00RL00PIG COMITÉ. Gooi maar in den Bon voor een monster Silvikrin ecltive, die na.fcurarlijik niets arat to eau van de led^u van de L'te, da;t de s©m Ijinneii twwe- J t'e z'ijiiau huize zom werden- ten behoeve van zijn. prima-; jende bad er wel zorg voorn at deze detective op niet aulli A<eis woonde, als de betedtgde M.e den zakenmlan den eisek gierediueeard te krijgen. T©aa uit angst voor pippnibaannja- luraeste -gevolgen die dit yocnr 0;ii meebrengen ein hljl daahlb raul alles af te zijln. ©en week' later vip-eg de de- dringend te sputeken. Hlijj .t de beiecdigde ©cktgenoott i® an zijin vroniw een zakdoekje en en dat z'iji had bekend, dit den Zakenman -te köbbani ge- eohtgenoioit w.ilde if12500 toot- kje hebban, anders zioui hij. eehitgenoiofc van den zak-ein- wangen. Htot slaeibtiolflfer wei- alen, miaar nog donzlelfdcini dajg uw X beun ©pi en Zij' antjjoijfte e,em jivare hyena. era onder iginglem eiscbtie zijl het bedirajg te ziwiahtie de man en hï| be-1 raw. In den lopp van de vol- iden werd helm blij gedeeütiejtt eiptensit. Toen de bende bet clagen wiaeir lastig maakte fra- vain ïl 10.000 ineen® eisabte, laehtoffei* eindeiijik' de sljotute- ragefcrpKKem cm bij1 is naar da- eebeaidbe gegaarn. Dwp b'seffl r een einde gemaakt. Hjad de ij1 da eerste poging tlot ia.f]piea>-' .politie gewend, zlomdar een lem, dan izjop helm veel l'aed ibe- gablevein en duizenden gtuldems. in handen van de obsc(ura izdjlii gevallen- n geval, (raaajr er ,zijn ca- veet I in dc Jiordaajn te Amsterdam. ivond bewppg zieli een ven«- jagandanoptfjcbt van de söc.- ■wjaarin io[p 'n klak) ïuidelpirelkditef ge(voierd, dopr de Jordagn te Bij; 'de Anjelierstnaat stieit een gnoep oanifnunisten, dia end® houding aannaailen en qtiohtten. Toen bet op eea- dreigde uit te loppten, veg- olitie, die da cloiminunisteji met rministok! juiteengejaagd beeft, der ben hebben hierbij politief' t een hamer, eeto bijl en een gedreigd. Uit da ram'en van en zijh loeige fle|s(sehein en ant- jrpen naar de politie gegooid, bevel is gegeven de vensters aan wielk bevel kracht is bijP eenige revolvarsjchoten in tie sjtstokers zijn later ifioig een e Wapenisl uit -elkaar gedreven,, ruisjb is weergekeerd. tüsschen twtec mio.toiriietsen. blts(ehen straatwegin Die Bilt gmiddag een botsing geschied 'tee Imbtorfietsen. D|e heer jP. ag die een mtetor met zijspan! w'aarin zlifn vrouw zat, mloest Sm1 tegemloictrSjfdende tramtreia uitwijken. Op; dat ©ogenblik er van Ei. in smelle vaart aanj< en mlotorfiets' uit Utrecht, die chen zTijfepam en motor, beg F. F. liepi een linker)- en v. lEL beenbreuk op <m verscheidene H«t linkerbeen van de verbrijzeld. k van de slachtoffers rijn de ïlz'endoorn uit Utrecht en 'da to-uIw La Pleur uit Dien 'Haag, van den lieer Elzendoiorn! t Pleur heeft beid© beeneni aar toesfband is zeer ernstig, Pleu,t heeft een ernstige won^ ieen ©n een band. Over den kop. niiddag reed op- den Apefr 'eg bij bet kruispunt Schelm)-; e Arnhem', uit de riöhtihg Jen auto, die uit Elleooim] wiaarin behalve de bestuuq» lobtgenqote, een schoonzuster i .zaten. Die auto reed met een plmi. 60 a 70 K.M. per U|Ur Uirde<r bemterk'te niet dat eert m'et ongeveer dezelfde vaart ohelm^dhekweg liet lauispjinf e auto reed de andere Imiet «rt aan, dat de eerste auto,.- celljk lichte auto, ever den n oip den klop bleef staan. Did .zelf bad heel woinig letsel', vlee^chwonden, bet kind brak •mi, dojob de ^oboonZuster wias ■zijl bad een stehedelfraeijuur Haar toestand is zorgelijk, den zijh naar het gemeen'ijed overgebracht. Die inzittendeat. lere auto-, die uit Deventer ?las, hadden sleelits lichte verd jipgelioppen. Vrc uw vterbrand. voning aan het Hieronymels?- Utrecht is gisteren de klee- levr. Ellens, terv^ijl ze in de door onbekende oorzaak! ini ikt. Hiet dienstmeisje, dat ©pi verdieping a.a.n bet werk 'was,, idlu-cbt en beeft speadig hulp. gehaiald. Enkele voorbijgan-' na-ar binn-ein en do-oiden. deJ n da kleeding vlan d-e vrouw. brandwonden gekrieigen era is ogenblikken overleden;. Brandstichting, ndbouwer L. onder Bosschem- Jieivten heeft gistermiddag ^en. 'ewoed waardoor 3 Hi.A. liei- verbrand, Uit list ingesteld' gebleken ,dat L. d® heide d heeft gestoken, Prooes-ver- hem opgemaakt. Geli'oUWÏ' A. MOL en A. A. VISSER, welke, ook namens wederzij d- gcjje familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij bun huwelijk ondervonden. Steenwijk, 20 April 1933. Toekomstig adres: Goes, West- wal 30d. 31332-17 OOGARTS, OOGARTS zal voortaan spreekuur houden te Goes. zal gehouden worden op des middags 2 uur, in „Slot Ostende" te Goes. De punten van behandeling alsook de Balans en Winst- en Verliesrekening der Vennoot schap liggen ten onzen kan tore ter inzage voor de Aan deelhouders. De Directie. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op 31298-21 des middags 12 uur, te Driewegen, in de herberg van dhr. J. v. d. Guchte, ten verzoeke van dhr. C. VERDONK te 's-Heerenhoek, in het aan den Platten weg te Driewegen, groot 3 A. 75 c.A., bewoond ge weest door dhr. J. C. Verdonk. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. naar: een zoo goed als nieuwe compleet met parallelo- grammen en messen. Groote Reclame Lintvelt's Bazar. Een dan naar Opticien, Lange Vorststraat 49, GOES - TELEFOON No. 6 voldoet aan den eisch van Deli Proefstation. DROGISTERIJ In het Huis met de Roode Pilaren MIDDELBURG Het allerbeste fabri kaat. - Alles Half Transport. - Onver- woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. BESPAART UW GELD en draagt TILHOE'S BRILLEN. Goes Lange Vorststr. 74 ATTENTIE. Verbeterde Aardappelvoorschoffel voor het wieden in de voor en de schuine zijwanden der aardappel bedden. Te gebruiken in alle Wied- machines. Prijs per stuk f 5,50. staande in de Lange Vorststraat. Te bevragen bij J. FAIT, Oost singel 48, G o e s. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES onder leiding van den heer A. LOMAN, te 8 uur, in de „PEINS VAN OEANJE", SolisteMej. R. GOETHALS, viool. Toegang voor leden en donateurs op vertoon van diploma 1933. de oogarts U een BRIL voor schrijft, breng het recept dan bij ons. Wij maken Uw Bril naar wensch. U vindt bij ons een groote keuze, ook in de meest moderne monturen. OPTICIEN L. Vorststraat 74, Goes door de bijzonder goedkoope eierprijzen. Speciaal voor het doel ge stookt met Advocaatrecept en gratis pakje Vanillesui ker, welk een preparaat bevat, gelijk fabrieksge heim voorspoedig dik wor den en tijden goed blijven. Ook aanbevolen voor inmaak v. Boerenjongensrozijnen en Abrikozen. Deze inmaakbrandewijn kan ook als gewone brandewijn gedronken worden. Per literflesch f 2,80. Deze speciaal gestookte in maakbrandewijn alléén ver krijgbaar bij 31218-36 Langedelft - Middelburg Likeurstokers Distillateurs Levering franco. UITGIFTE eerier verdeeld in stukken van f 1000,f 500, en f 100,nominaal aan Toonder, (zijnde de eerste serie eener le Hyp. Obllgatieleeening maximaal groot f700.000, KOERS VAN UITGIFTE 993U pCt. Gesloten met goedkeuring van Z.H.Excellentie Mgr. J. H. G. Jansen Aartsbisschop van Utrecht, bij schrijven van 5 April 1932, Nr. 328. Trustee: Maatschappij voor Trust- en Administratiezaken N.V., Amsterdam. Ondergeteekenden berichten, dat zij de inschrijving op bovengenoemde leening vanaf WOENSDAG 26 APRIL 1933 openstellen bij de navolgende kantoren: NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. te Amsterdam, Keizersgracht 507—511, LENTJES DROSSAERTS te 's-Hertogenboseh, alsmede bij de Nederlandsehe Landbouwbank N.V., Bijkantoren te Alkmaar, Breda, Eindhoven, 's-Gravenhage (Correspondentschap Poeldijk, Voorstraat 15), Hoorn (met zitdag te Medemblik), Purinerend, Roermond (met zitdag te Weert), Roosendaal (met zitda gen te Goes, Steenbergen en Zevenbergen) en Venray (met correspondentschappen te Boxmeer en Horst), en bij het correspondentschap der Nederlandsehe Landbouwbank N.V. te Haarlem, ten kantore van de Heeren KAHMANN STEGER, Nieuwe Gracht 57 en voorts bijN.V. ALGEMEENE BANK VEREENIGING, Bijbank Maastricht, te Maastricht. De storting zal plaats hebben op Maandag 1 Mei 1933. Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn bij bovengenoemde inschrijvingskantoren verkrijgbaar. AMSTERDAM NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. 'S-HERTOGENBOSCH 1 LENTJES DROSSAERTS. (162) X] PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS X Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad" f KATHOLIEKE MANNEN VAN GOES ■■■■■■■■■■BB gehouden worden. Ondergeteekende stelt de gelegenheid open om die te bezoeken per AUTOBUS. Vertrek uit Goes des morgens om 6 uur. Duur van de heenreis 4 uur. Heilige Mis te Delft om 10,30 uur. Vertrek uit Delft 's avonds 6 uur met oponthoud te Rot terdam. Kaarten reeds nu verkrijgbaar a f 2,50 per persoon (veren inbegrepen). De Ondernemer: NIEUWSTRAAT 48, GOES. TELEFOON 190. (Zie de bijlage) ALLE DRUKWERKEN

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3