ROUV Eendracht maakt macht. Lijst Z5 LOCKE ZATERDAG 22 APRIL 1933 NIEUWE ZREUWSC COURANT GOES Het roll' langs onze rijen Door heel het land Wij NIET in vier partijen, Dooh hand in hand R K. KlEi 0\ gewenscht CENT PER PONDSPAK KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS besjchermt en ons volk; beveiligt. I 1 D|e zedelijjke iniaoht van het recht zul len wijf gaarne deal voorrang geven boven het ^tofl'elijlkl geweld dei1 wapenen. iWKj aijln voor gelijktijdig© ptpfwlapeiniiig en voor handhaving1 vam het Yioikenbond.-y root de Baliedaar hij werd benoemd (manifest. WJij; zij'n me,t Nederland voor tiet aanzienlijk ambt van advocaat eden van advocaat" bevlrodigden hem el niet. ten volle; do lotharen en de schap trokken hem meer aam In gaf hij' een bundel gedichten „Poe- Soora" uit. In 1607 verliet Hugo alle Wat don vrede bevordert. Wfij Villen geen oiorlog of verovering, ni!a,a,r slechts handhaving onzer nationale zelfstandige held. Die persponlijlke lasten Vopr de weert cl van de. gewesten. Holland, Zeeland ^eist-Priesiland. Eien gewidlvtig ambt Hugo de Groot een zestal jaren la- bever trouwd', tpen hij werd .aainge- tot pensionaris der stad Botterdam, [macht willen wij .ztooi veel mogelijk var1- eiken rang hij tevens zitting jn ge- taindaren. lilt eer den raden werd verleend. Dit Het defeu i-)ie)-vraagstuk' vindt de was vroeger ook door Jioliam van Briuijblparty groot en netelig; zij beveelt ïbarnoyelt bekleed en daarvoor vertrouwen in omjz'e leidersl aan. ÏDlat vertrouwen ia nooit beschaamdde StaialttsjptartijT rnlag dit beroep dus doen. Ook ten aiamriem van de weermacht Snioeten wijj bereid rijra. tot het brengen van offers}, olm1 de belangen daaraan verf bonden. Men dankte slechts aan Indië to©(t afijn vijftig millioen inwlonersj, onze moda- burgarsl. Wij [moeten Indië helpen mleit «hoffelijke mtear oplf toet hopgere Waarden. Indië is| onze belangstelling over Waard en dit inzicht wint geluiMdg onder do katholieken steeds smteer veld. Over den afechrik o5nl lOmlZe zonen en dochters nam burgerlijk© instellingen in de tropen af te is,taia.n, rijn wijr heen. Komiend tot den verkiezing^strip wekte sjpri allen opi om! dien strijd met opge wektheid te voeren. OniZe idealen zijn 'dat waard. Dien arbeid daarvoor hebben Wij nooit geschuwd en Zullen, wij' niet Behuwen. Wij rijn door alle oen wen hteen goede vaderlanders} geWeest en Nederland gaat dit begrijpen. 'IWïj (zijn bereid im'ede te wierken dat Nederland in ahrisjteKjlkten zin wordt be- sftuiurd. Wij' zijn •eierlijlfeei dienaren van het gezag. Wij' 'hebben geen behoefte aan den eterken toten. Al wie gelooft is een sterkte Im'an èn een ^terlde vrouw1 en omzie S.taatsi- parilvj is een paftij van niets dan m'ep- Behen totet geloof. Dlaaroto' ml 'gen wij vertrouwen dat onze kiezers straks de katholieke partij' volgen en daardoor het groot© deel den» Kaïmiete leden dat nokten gaz'ag en orde staat tainstens even sterk in "het parlement Weer terugkeert. Spr. verferoiulwlt dat de Kath. Staatspartij! ons volk doior de don kere dagen Zal leiden naar oen lichtere 'toeklototst van Welvaart en geluk. (Dlave- Tend applaus}'. Mot een passend dankwoord en een krachtige op'wekking, tsjlopt dhr. Mes do geslaagd© bïjeenkbmlst. De Prins Willem van Oranje-herdenking. Thanis kunnen wij da routes llaltam vol gen van da Dinsdag „tc houden aptaohtian. Da kinderen, dio aan de aubade dael- roetoee, Icomen. in bat Schuttershof bijban en marcheeiren va,u daar langs Moliefflibarig, Lange YieÜie, Marklt, Noflrdisltlnaiat, Hioif- ipüiein, Wagprraaaisitraai, Balans, Abdij. n© murikal© omgang das avonds vangt aan o,p de Loskade oin gaat dan langs de volgende roulte: Stiatiomisitinaat, Hiouitk'ade, Tuïiklade, HjooigBtlrtanit, Varkonisjnarkt, L. en K. Giortstiraat, Markim Bung, Balans, Abdij, Balans, Lange St. Pieitenstraat, L. Gietisiraiat, Diam, Korte 011 Lange Delft, Markt. Eervol ontslag. Ged. Sitatien hebban aan den lieer J, Hoekstra te Middelburg op z'ijn verzoek met ingang Va,n 1 October a.s. eervol ontslag verleend als amanuensis bij do Provinciale bibliotheek. „Stille Omgang". Om alhier tolt oprichting piemen aifdeeling van het Gazielschap de Stille .Omgang te geraken, is dom1 ©enige onzer katholieke mannen .een vergadering uitjgle@cihr«v«n, lagan Dinsdagavond 25 Aftril in Schut tershof. Kapelaan Sluiijls uit Middelburg ,ziaJL in dia vergadering jails spreker optlreden. Men zie de annonce in dit nummer naif tien, in de Parochiekerk St. Maria Magdalena te Goes. Delft, Brab. Turfmarkt 52 Goes, Kreukelmarkt 10 20 April 1933. Beceptie11 Mei a.s. 2—4 uur, Kreukelmarkt 10, Goes. Toekomstig adres Timorstraat 43, Haarlem. N. Bij B meise hij Z, hier 11 Ah'tv waar 0 n dei IIMtetl mot ktendt zend blijvo Holla negen hem 1 Ten gedw< */a pond Petit Beurre of Likeurboonen 2 ons Rumboonen of Wellingtons l*/2 ons Choc. Pastilles of Choc. Roomcaramels Wie JJ cents besteedt, onverschillig waaraan, kan voor 10 cents 2 ons Zandwafels 2 ons Sinaasappel-en Citroenfondant 2 ons ïtozijnencoco's 2 ons Koffieboonen 2 ons Pindawafels of 2 ons Pindapralines verkrijgen. Denkt aan. mwimiailen Hugo de Groot bsnoemd als de Vernieuwde zaait. D'o hoek "van da Lange Kerkstraat Papegaiaietraat is thans geheel gemodernj- iseerd. Dlit is mógelijk' gewiorden doordat dhr. Viseer b'ij1 Zijn winkelpand het huis, waar vroeger het z.g. Boifcsertoi'ajglajbïjh wlaïj, heeft getrokken on op deze plek .een kloeke izaak liet boiuwen, die bij' eeri gevelbreedte van 10 Meter ren dieptei heeft van 20 JMolier. Die porfiak(-deur sjfca,ait tuqschen twee groote in blankf-eiken uit- gevoea'de etalagë-kaisften, mtet uitsital moge lijkheden, 'Welke reed*! dadelijk' flink bei- nut zijh. De nieuwe wirukel heeft thansi eeu enormte ruimte, Waarvan dhr. Visser ge bruik heeft gemaakt om zijn zaak naar •verschillende .zijlden uit te breiden. Ber halve de huislhoudolijke artikelen, ijzer- Waren, (Speelgoed en wapens, worden er nu diverse soorten fornuizen, wastehr machines (met. en zboider. motor) sanitalroi1 artikelen, kaanpeerartikelen en ata.alwarcn verkocht. Voor 'oen ruime keuZe en be kende Klerken isi gezorgd. D|e geheiele inrichting isj zeer eenvoudig dorfi degia lijk; de etalagosi in de Papegaaistraat blej ven natuurlijk gehandhaafd. Architect van de verbouwing waS| dhr. Btethuizen. D|e firinla v. Biet, en de Brulijihte voerden het werk uit toet als onderf alannetolers de firma de Graaf Zoom, v. d. Klooster en v. d. Heil, resp. voor beschildering, loodgieterij en eleetrisehef installatie. Half drie is hedenmiddag de opening. Eim'mablncm-ccllcctc. De opbremgist van den Biloem,pjeisdag jjl. Dinsdag gehouden, .is zeer ruim ge weest en bedroeg voor onze stad 'f415. Te Willielminapolder werd f' 12 opge haald en te Kattendijke 1' 10,10. Collecte crisiscomite. De aollaclbe voor het Crisis-Comité bracht deze week 1' 60,35 opi Het I) on-K 0 zalikfukinj r. Het 1alom-beke1n.de koor van do ruistcloiois rendtreldaemde D'on-Koiziakken., owdete lei ding van den begaafdeni Seago Janoö, vindt in Goes niogl s|teedsi een warme ontvangst!. Eu geien wiomdea1. .We luisterden weenom mot vol bewon dering naar dei llrisische slt.eimmen dar groe pen die in toion en vaairdigheid niet voior1 ■elkaar onder doen. Hloe zuiivea- en weck is het. timbre der tenoren, met. welk' ciein sonoor geluid imjioneeren de barfsen met Miokikenklank'. Door do niaifcuuT met .pracht materiaal begiftigd, deden ze hun isiteimmen daveren en di'cunen, Zwedleln en dan w.ear sterven. Levendig en helder schaldemi de akkoorden, stegen breed en machtig ojp, daalden meer om droomerig lïj'ii te Hinken, geheimzinnig ziacht, vol ontroering!. Kerkelijke Zangen en wereldlijke liede ren stonden op. hun repertoire en suc cesnummers ontbraken weer niet. Za hadden succes en ze verdienden hielt ten volle. Het. publiek dat de zaal geheel vulde, was enlWic-ujsiast. 't Was dan ,ook een kunst avond waarop doioa- velen een echt muzikaal gamot is gesmaakt. .We zijn den exploitant vian bet Schuttershof dankbaar dat hij 't initiatief nam om de eenigei uit voering in de provincie in z'ijn zaak te ■doenplaate hebebn, Comeert. De Coeteche Symplhonie cioneartaart Dins dagavond a.®, in da frins van Oranje. Wij vei-Wijben naar de advertentie! Centrale Verwarming reeds vaar f450, Installateur: J. M. Poldemman, Goes. Telefoon 129. (Adv.) 's-Hleier Arcndskerke. Doimderdag toeift, Trouwe opl aooais in 't kort gemeld ,de installatie van Aan z'ijn rede waarmede Z.EcWacfct'b. üe sprekers beamtwooiridde omtlaemen wij: Ik ban mij bewust van de veranitlwoior- dielijkheiid van mijn aimbt, in deze ziorg- vollo dagen. De lamidbomtw, de k'u.rk•wlaai- op vooral ook dazie gemeenite drijft, is lam gaslfligan, al,zioo aan den eemem kant minder inkiomisiften, mindeir .wett'lijgeleig.etn- als: Iteid, gevolg werkloosheid melt ,al dan aiain- liileve \'a.n dien. Aan den eanlan kamt. duis mindere baten voor de getnaenteka® «n aiain den anderen klapt veriiooginig van d« uiit- gaven, noodlZakleïijk, teneamde de gevolgen dte.r ■wetrMoosheid', voar de batawkkanen z'oo vclel mogelijk' weg te nemen. Toch auh't ik helt ean vopnreoht om be- "wordeil r nujemd te z'ijn tot buirgetoeeister dteizeir ;uat- spoed el gceftekte getoeieinte, tot opvolger van uw reerendei zoo geiliiefdein oiuid-burgemeieisttor jhr. Lewie streeks g van NijemSbein. nniivvrr va,n Harit'ei, da.t de goede toon UnUKKtr 611 Seë'st, die, mg;a,r Uf Vernam steeds uwe Vergaderingen heeft gek'emmtarkt., 'z'al blij- Natte ult»< bestendigd. Ik zie daarbij' nielt o,veir Vraagt »o l"6''1 hr.ofd, dat het wel eens alal voorkó men, dat de een lang® dteZem w.eg, de iainde,r langs dien wag, zal incense hat glameetolte- belang te moeten behartigen. j ALGEMEEN op Vr te 6 in de zaai Spreker De Hoo Lid der Heb ik vartr,ouwen opi de moioidiige mede»' werking van dan naad; van mielt mindeir belang is de medewerking dei1 IWathoudeirs, Hiuu voorlichting ©n ®be(in bij! de dagelijik- sche leiding, voor zoover die aain heb üo.1- lege van burgerneetster ©n we'thoiuders ds oplgcdxagsn, is oamisbaar. 'Spa', deed vervolgens ae'n barosp oip da medewerking vain den saerabari® op mille ambtenaren om da,n te ©imdigein: Over uwe hoofden been, mijne heeirletn, zou ik tot de getoeentenamen willen zsg- gen, dat ik er naar zal ötreven j'acht ou billijikheid te betrachten, date ik pal han delen zonder aanzien de.9 .p'eaisooins tot welke p'artijf, rang of stiarnd hiji 10,hk be hoort', me steeds voior loogen houdende en mij' afvragende, wat eiseht lipt ge- m'eentebalapg, wiait de bdllijkheid ten ■wat da rechtvaardigheid. Nog riejpi epr. Gods bijstand in. Schore. Bij een voetbalwedstrijd te Vlakte zijp enkele spielers geldsbedragen o,n|t- Vreemd. De politie Stelt een ond'erzoiek in. D© algemeen© verga,deripgl va,n do weegbrug SchorebTug, heeft beeloitan tot verDieuwinig van de Weeghiiug'. Hierdoor zal de/ze brug geschikt worden gemaakt voor het wegen van lasten van 15.000 kg. dhans 5000 k^g..).. Vaarde. Die burgerij' van; Waaide hééft 'haar nieuwen burgem'eesjter, de heer J. C. van Bürg) opi 'hartelijke wijze ontvapf g,en. 1 Om half 12 werd 'Voensjdag de feesteju lijfce 'stoet oplgesteld, Waar o.a. in voor kwamen de heraut met ruiterij, het mui- zi,ek'korp's|, de sehoolkinderen, oiiderwet|- ^ehe kap'wlagen met Heeuwsclh© 'volKsi- dracht, twee isjbaiatsidkbeitsen waarin do burgem'eester en familie gezeten waren, tevensi nog verschillende ain'baichten, een hnisjhoudschool een wagentje, voorstellende „het jonge paartje", t'wee kinderen, in Zeeuw'sch dostuuim', wélke den burgemees ter hun b©s|te w'ensclien. aanboden, en?j. Ook de voetbal- en gyunKii^tftekVereeniging 'waren vertegenwoordigd. Half 1 'werd de nieuwe burgem'ees|beir aan de grens} der gem'eante in d,e,n op tocht opgemolmten. De voorzitter der feestcommissie, dhr. A. Dek, verwelkom'de den burgemeaslter hartelijk. Slpr. w'ees[ op de vela handtec(- k'emngen, voorkomende bjï de lij'st die gecirculeerd heeft in de] gemeente om zoicj- veel m'ogelijk Zijn benoeming, als' burgc|- m'ee^ter te helpen bevorderen. Sipr. kan begrijpen, dat de buirgem'ee'slter dazten dag z'iet lalsj de kroon op het 'werk waaraan hij' 'rcedsj Zoovele jaren heeft gaarheid. D'e burgemees;ter dankte, ook namens zïj'n eelitgenoote, voor de hartelijks omti- vangsjt. Het is dikwijls zóó, dat Üe nieur 'we burgemeester voor "d© gem'aentenarteln ■een onbekende is; liiar is dit gansch ani- deirs. B,eeds jaren hebban wij'"lief ten leed 'Sam'en gedeeld. Ontvang van ons den hajrtelijken dank voor de spontane wlj^e, waarop gij allen mij en de mijnen varwelkbmd hebt. Tegen 2 uur w'asi tie offïcieelo Baada- z'itting belegd. Hierna werden veel ■speeches .afgestoken. Hans veert. Door de B.-K. Kiesvereeni- ging Lao XIII werd Donderdag,avond in de Zaal „Thalia" >aein veng,ad'exing gehouden in verband miat de .aus. Twae-de Kamerver kiezing. De opkomst vap de pflaioichianen was sehitlteirenid. Ook was er nog ;0ep buia inelt, belangstellenden van buiten hot dorp. De voorzitter, dhr. C. Bajfk opende, Voor ©en volle z'a.a.1, deze vergadering mat dein QhriiSte'lijkein Groet, hijl heette de aanwezi gen allen "welkom, inzonder 'de' sptretea1 van deaein ,a,vo«nd, paistnor Bloisch, en do ander© haeaien die zich voor hat vnoiolijko gedaelts van deiztein avond haiddem beischik- baar gesteld, waarna gezongen werd het lied „Beomigeh© Bltij'dsdhap". Hierna kviaim de spreker pastoor Biosc'h .aan het woord meii z'ij'n rede getiteld: „Politiek on Goidsi- dianist". In hot Korto tijdsbestek dat we plast,oor Bioseh in ons midden hebbelni, weten velen reeds wat hij ala. kansel redenaar vewmiag, maar ook als politiek redenaar heeft hij! in deiz'e vergadering pen bewijs gegeven van z'ijn talenten. Na dezen spreker volgden verschillends voordrachten, die ide lachspiarian in be weging brachten. Sltiaande deZa vergader ring gaven zich veertig' nieuwe leden Voon' do Kiesvereeinigiiig op, terwijl «r boven dien ©en propaganda,eluih werd opgericht met aanvankelijk zestien leden. Het beiatnuir van de Kiesvereieniging kan opi het welslagen va.n dezen gezielliigien avond mat genoegen terug zien. De ver gadering ,w'eird gieisloten melt het lied „Aan u. o, JEoning der Eeluiwen", j Ovezand. Maandag 1.1. had te Ginneken de begrafenis plaats van onzen vroegeran derpsgenoot den weleea'w. pater Andreas Boonman. Balialve de familie wasi -ook hierbij aanwezig onze pastoor, de zeer» e,erw. beer J. Willetosen, die dooa- zijlne te genwoordigheid blSjlk wild© gevein vapZijne liefidei en genegenheid jeglens den jeug'digien Pafetr. Dinsdag werd er alhier doior den zeereerw. hear Pastoior e«n plaohtiige BJe- qniaëm-mis voor de zieler.ust van den ontslapene .opgedragen, waarbij' zeer vel© parochianen tegenwoordig Waren. Een woord van dank komlt dan ook' za ten onzen Pastoor to©, die z'ooveal voos den beminden Pator heeft, ge,daa,n. Tw«a jaar geleiden had hij: bij de ©erstie pfeichtógie H. Mis kositen hog moeite gespaard en thans heeft hij' djioir h©m de laagste ©er te bewijtóen, zijne hoogachting voiop.1 den in alle kringen beminden; piater getio,ond. Baad van beroep <Jjr. Belastingen. Ged. Staten hebben ingetrokken, hun besluit, waarbij! de heer- A- I- Leeinhonta tie Betranchement, is beno,eimd bot plaaits- verv. .lid van den Jta,a,d van beroep voor da directe belaisltingian en in dienis plaata benoemd de beer C. P. Vogelaar te Kr.aib- bendijke. 21 Mei 1933. Dp hoogtijdag ,voioir ons Bisdom', de dag 'Wiaairop de Katholieken te Dólft getuigei- niSj zullen afleggen vam hunne saaniho,o|- rigliieid. Dlan ,z|al móeten blijken of het ons lea-nst is1, ondanks! meeningsver,schillen, éen t© Willen zijn. Eén. in geloof, éen in liefde vo,or hot Kerkelijk Gazag, 'maar 0,0k één in willen! en kunnen wanneet1 het ar om gaat dit naar buiten uit te, leven. •En dit kunnen wijl dooir deel te iiemon aan de viering van den Diioce-ftnen Ka'tholiel,- kiendag op E,o,nda,g 21 Mei te Dlelft. Zult- •eln we het ook! doien?. Willen wij', en dus 'totet volle .overtuiging, medewerken aan het welslagen van dez'en dag, daairdoop het bewijs gevende niet te willen achten.1)* blijven btijl andeirein wanneer 'heit er op 'aankomt met de daad ts top,nan dat wij zlijn echte en onvervals|chte Katholieken?, Indien dat aaoo, isj, w'elnu dan opi 21 Mei naair Dielft. D,an reeds nu vo,o,i*bejr.eidingen getroffen v,oor de r©is| daa|r'he»n. Dlan zfaoi- danig besloten dat ge daar tij'dig aanwij zig kunt zij'n om) blij| te wonen de H. MH opgedragen te hall" elf in de Sint Hip,p.o(- lytustkerk do,or Z.H.E. Momsaignenr Aen,- genent, Bisseliop van Haarlem1. Na aflooip der Mis huldebetuigingaan Christus Ko(- ning op het plein voor de Kerk, waarna eau spreekkoor van de Graal met het zingen van het Credo door allen. Om 1 uur beginnen drie Seetievergadcjuingen, niet als sprekers de hoogedelgcstr. heie|r: Henri Hei'm'anisi, Beetor J. P. G. Bots en to'r. G. A. J. M. Mutsjaerts v,a,n Amsten- dam'. Om1 4 uur plechtige alg-emeen-e Hof- vergaderiDg met nis spreker de zeareerw. hear P. Bpoversi, pastoor te Hjaiaglem', waarna toespraak' door 121.H.E. den Bis schop en gezangen door een ipiann'en- en knapenkoor. Een irrogranitaa dat er wa- z'en mag. E11 dit alles] k.unt ge meemaken: door TJ op te geven als lid voor helj luttele bedrag van f 1 per jaar, w:aa|r'- •voor 'ge dan nog recht heb't'op een© ge reserveerde plaats in dèi sfotvejrfgad'ering; dooir U" in liet bezit ifa s|tellen van ©en dagkaart a f 0,75 welke reekt geeft tot het bijwonen van öllo vergaderingen. Opgaven tot deelniamte worden vóór 5 Mei ingewacht bij' ondergeteekemde. En nu: op, Zondag 21 Mei naair D'elft. ,T. VAN D|EB; VOiOBff. G co ie- isp WEEKLIJST van 23—29 April. 'ZONDAG, Mis van Blelok|en PiaSdhen, Gloria, 2© glelb. H|. Gjieigotriuisi, Credioi. Praef. v. Paisdbcn. MAANDAG, Mils van. H. Liduina, Glo ria, 2e geib. H'. Eidejis va,n Sigmiarimgen. Ptraef. v. Papidhiem. DINSDAG, Mis H'. Marcus, Ewa,nge- Idislb, Gloria, 2e gèib. v. Kruisdagen, Clriadci, Praef. Aposfelen. WOENSDAG, Mis Hl. Cl'eitus en Mar- G'ellin'uis. Martelaars, Gloria, 2e geb. C.o;n- oede, 3 Kerk of Pains, Praef. v. Piaisdhpm. DÖNDEBDAG, Mis Hl. Patru®^ Cani- siuiS, Btelijlder, Laeraaa1. Gloria, Credo.. Praef'. v. Paecli-ein. VBIJDAG, Mis H. Paulius van helt Krurs, Gloria, 2© gelb. H. Vitalis, Pra©f. v. Paschon,, ZATEBDAG, Mis B. Petrus, Marte laar, Gloria,, 2© geib. Pauls: Piraef. v. P asichen. GOES. Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 utur. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. Schaaklolleote vo,or de Afrakpanitehe Missies. Nam. 3 ulur Liof imet roizenhioiedj©, 5 ;u|u|r Patronaat. .MAANDAG, 7 u,ur 'gelZ. H. Mis ter e,ere v'a.n de H. LAduiga; 's avonds 7 !u*ur Lef. DINSDAG, vo,or de H. Mi® de Litanie van Alle Heiligen,. WOENSDAG, 'e avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. 'ZATEBDAG, imam. vaingil 4 julur ibierihti- gelegenheid, 's av, 7 uiuir Lof mot. rozenh. Afincrsingen tc Bettei-dam. Te Botterdaim lopweart den biatoten tijd ©en bende van acht personam, die een weelderig bestaan vindt do»r het plegen va,n drantage op groote schaal. Twee van d© misdadigers wonen te Botterdaim in groote heeranhuiziem. Men rijldit in luxe auto1'® en ©en dar bemde-ladeim Wazftt eep 'landlmis in heit Gotoi. Dezer dagen kWim ©en van haar afpleur eerijen aia,n 't daglicht. H,et volriga j.aar maakte ©an B,ott(erdam- seh© zakeninian kennis meit eetn daime, die» naar achteraf is gebleken, e«i handlang ster van de bend© is. D'e „danije" bleef van haar kant da relatie aanhouden ön na korten tij'd wist z'ijl den zakenman, te b'e,weigen, ha,a,r op ©en middag te bezoeken. Een paar dagen later vervoegd© zidh op he't kantoor van den zakenman een maniaar, di© voorgaf K. te lieaben en die verbelde .particulier detective t© zijn. Hiji e'ei te weten, dat de zakenman bij' mavrouW' X' o!p visite was geiweeait. H!w echtgenoioit was daar ook achter gekomen ©n deze was zeer verontwaardigd en teleurgesteld. Hij wilde nu van zijln vrouiw scheiden ©n naar Amerika, vertrekken, maar bij' eischte l115.000 schadeloosstelling, omdait hij nu verplicht was zijln zaken in den, steels: te ■laten. Het slachtoffer maakte bedenkingen, ma,ar d© detective, die natuurlijk niabs out deirs was ,ate een v,a,n de leiksn van, do bande, eischte, dat de som fennen twae- ma,al 24 uiur te: zijlden kuize zon worden gedeponeerd, ten beho-evc van zijn princi paal. De bende 'ka,d er1 wel zorg Voor gedragen, diat deZ© detactiv© op niat zulk ©,e.n deftig adres woonde, .als de beleedigd» lachbgeniooit. Hat gelukte den aakeumian den eiech tot 1' 10.000 gereduceerd t© krijigen. Tpeu betaalde hij uit angst voor openbaaro^ king h'H de iianeste gevo^g'ön die dit; ym<r zijn gezin zou meebrengen eu hij dacht nul verder van fllles af te z'ijln. Maar .aj. ©en week later vroeg de de tective 'liem dringend te spreken. Hijj vertelde, dat de beleodigde ©chtgeniooit in het bezit van zijln vro-uiw ©on zakdoekjq bad gevonden en dat Zij, ha,d bekend, dit doekje van den Zakenman t© liebbau ge kregen. Do oohtgemooit w.ilde 'f2500 vowr he,t zakdoekje hébben, anders zioui hij,. hc,t naar de echtg©mo,ote van den zaken-1 man gaan brengen. H'et shuhtoiJ'cr wem garde te betalen, maar nog denzelfdem da,.3 bold© mevnouw X ham op ©n Zij' ontpopte zich nu als ©an ynar© hy©ma eta onder grove bédreigingwii ©is,elite zij! het bedrag op. Tenslotte Zwichtt© de man ©n liij be taalde npuieiuw. In den loiop van. 3© vol gende maanden werd hem bïji gedeelten ■nog f 5000 afgepeaist. Toon de bende het ham. d&zei1 da,g©n Waea1 lastig maakte ©,en bedreig van f 10.000 ineen® eiscihbe, heeft het slaclitofier' .eindelijik de sifoiutet schotencn anngeitaoKkein ,cin hij1 is maar da C'enitral© B©ohea',clIie gegfliain. D,qz'p haeflti a,an de zia,alc ©ein ©inde gemaakt. Hjad da man zich bij' dia ©erste poigiing tot laftpier-' ising 'tot ^Je politie gewand, zlondsr ©en' cent te betalen, dan izloiui helm veel laad 'be spaard ,zijh gebleven ©n duizandeii gulden s Zouden, nielt in handen V.an d© obsiqura misdadig.eti's izijtó gevalleu- Dit is één geval, maar er .zijn ca- veel' meer. I Belletjes in de Jai-daan 'c Amsterdam, lEiexgisjteravond be'wppg zich een veri- luBzingsjpropagaudat-optpcbt van d© esöc.- djem'o,eraten, wlaarin p(p '11 klak1! luidtjprelKefrisf wierden m'ecge(voieird, dopp de Jordaan t© A'mls|terdam. Bij: do Anjolier.str(afl.t stielt die stoet op een groej)i communisten, dia een aanvallende houding aannamten ©ax verw'arring stichtten. Toen het op eenf- Veohtpartij! dreigde uit te loopen, vej}- ®eheen de politie, dia d© aoinmiunisten m©ti sabel en gumtaistokl uiteengejaagd heeft, Eienigen onder lian hebban hierbij) politie agenten met een hajmer, qeto bijl en eeu 'breekljfzer gedreigd. Uit dia ram'en van ©enige huizen zij'n loag© flas|sehen en. am- der© vooii-werpen naflr de piolitia gegaoid, 'vvlaarom' het bevel ia gegeven de venstera te .sluiten, aan Welk bevel kracht is bljf- gaz'et met eenige revolverschoten in Tie luieht. Die onruisjtstoikers zijii later h'oig; een. hear m'et de Wapenisl uit elkaar gedreven, waarna de ruisjt is weergekeerd. Botsing tnssthen tv ce iiiatfirtietsen. Op den Biltsjohen straatweg in D'e Bilt is Donderdagmiddag een botsing geschied tus|seben tw'ee tobtorfietsen. .D|e heer F. uit den Haag die oen mb'to.11 met zlij,spars bas.tuurde, w'aarin zlijh vrouw zat, mloesfc' voor ©en hém1 tegemloëtrijldend© tramtreiiï na,ar link's uitwijken. Op dat 0,ogenblik kwam' do heer van E,. in «uielle vaart aanj* rijden op een mtotorfïe'ts uit Utrecht, dia inreed tuspelien zfijfspan en motor, be^ istuurd door E. F. liep een linkeif em v. EL ©en TechteTbelenbre.uk opi en verfjeheideme koofdw'onden. Het linkerbeen van da daimle Werd verbrijzeld. Die namén v,aii de isjanhtoffers zlijh ds heer Joh. Elzendoorn uit Utrecht en 'da heer 'en mtevroulw La Fleur uit Dien Haag, Die toestand van den heer Eizendooiro: is vrij goed. jMevr. La FIout heeft beid© beeneiï gebroken, haar to.esfband is zeer ©rustig. Die heer La Fleu,i; heeft een ernstige w'onp de aan ©en been en een hatnd. Over den kap, ■gistermiddag reed op den ApeE 'eg bij; liet kruispunt Slohelml» .sjohenlw'eg te Arnhem1, uit de richting Apeldaorn ©en autoi, die uit Elleoaml af- 'kioto^tig Was, w)a,arin behalve de bestuurp der, .zïj'n leohtgenoiote, ©en siëhoouzuster en haar kind zaten. D'e auto, reed met vaart van pkrd. 60 a 70 K.M. per uur en de be^tuuxdei1 bemerkte niet dat eea ia,uto. m'et ongeveer dezelfde vaart d,en Sohelmlsjclhen'weg liet kruispunt P© ee;rs|te ,au|to reed de andiers Imet zulk een vaart aan, dat da eerste auto, een betrekkelijk lichte auto, ©ver den kop .sloeg en op den klop bleef staan. Dia bestuurder zelf had heel weinig letsel, zijn vrouw vleeswonden, het kind brak een Bovenarm', doich de qchonnZuster wias bewusteloos; zij1 had een schedelfraiciluur opgeloiopen. Haar toestand is zorgelijk'. Alle gewonden rijn naar het gem©enije(< .ziekenhuis) overgebracht. Die inzittenden van de |andere auto, die uit Dfevënter .afkomstig Was, kadden sleclits lichte ver wondingen opgetoiapem. Vrouw Verbrand. In een woning aam bet Hieronymes- plantsoen te Utrecht is gisteren de klee ding van mavr. Ellens, terwijl ze in d-e keuken was, dioor onbekende oorziaiaiH in brand genaialri. Het diensitmeisj©, dat opi een andere verdieping ,a,a,n het werk 'was,, rock de brandlucht en beeft s|p»edig hulp, van buiten geüianid. Enkele voiorbijganr gers holden naar lïinnan. en daofden del vlammen van dia kleeding vla.n de vrouw. Zijl had vele brandwonden gekregen ©n is na enkele 0,ogenblikken overleden. Braiidsliflitiiig. Biji den landbouwer L. onder Bosschen- hoofd te Hoiewen hoeft gistermiddag ^en heidebrand gewoed waardoor 3 Hi.A. liei- da totaal z'ijn. verbrand, Uit hat ingesteld onderzoek is gebleken ,dat L. d© heide zelf in brand heeft gestoken, Pro-oes-ver- baal is tegen hem apgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2