NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOO HTING ST. BONIF/ LAND ane Katholiekendag Eerste Blad Op 26 April - ik zal basdhaven AN FRAASSEN een mooie PAP DIT BLAD VERSCHIJNT: DES Dl DES DONDERDAGS EN DES ZAT, Aan da waiklooze makkers >ELFT een }IR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG BILLIJK Wie voor minstens LEEU WAR I «n OVER DE GRENZEN BUITENLAND CHINA f| BINNENLAND f! UIT ZEELAND MIDDELBURG 2iaar in tin voor unster NUMMER 48 ZATERDAG 22 APRIL 1933 29»™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSChij IRANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT per drie maanden, bij vooruitbetaling; regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; eginnen bij 500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Vrede, gezag en vrijheid. door Minister L. N. IJECKKLÏS, Lijstaanvoerdier der R.-K. STAATS PARTIJ, in Z|E|EfLAND|. Veel riórdl p.ver vjrjejde gesproken, mapr wórdt er lopik) genoeg vppr den vrede g,e* axbeidji Wordt voldpemde beducht, dat in een Wereld, wapirin. wij) in de mjeefai staten de kfasen elkander- friet alli© kracht Zien bestrijden, waarin diezelfde staten elkan der econtanisph steeds: feller benp|rHogen, dat het in zulk :een wereld vroeger of later tot niepiW wapengeweld móet kp|- mlen? Oorlog van (faftetn tegen staiten, wellicht ook cai heit is^ nog verschrik kelijker oorlog, van burgers; tegen burgers;. I 1 i u_! Die Katholieke S|taabsrpartiji w'enscht óók om' wille van den vrede, den vrede zoowel naai' binnen, als, naar buiten te komen tot Sjamenweriring en p,verleg tuspchen de onderscheidene- standen, sa- m'enwerking en overleg tjufahm do o-n- deiisjdieidene staten. H,et is Zeer onwppit. Bcbijnljlk, dat men tot ftanzienlij&e ver mindering van de intern aition,ale bewape ning kan overgaan, al^ wijl in economisch opzicht voortdurend den faa.t van oorlog behouden. Is, integendeel niet ménige oor log liet gevolg van een streven naar be vrediging van eoonomisjdhe wensehen Zonder oveTdjilijVing moet woTden geziegd dat deze gespannen verhoudingen een voortdurend gevaar opleveren voor don vrede. Laten wij, daarom met o.nverfla,uwden jjver voortgaan pip, ejooiaat- en opi econo misch terrein de vjreidesgiedaehte te ver breiden. Maar óók laten wijl hecht aan eengesloten blijven en paraat. Paraat als volkseenheid kan een natie slechts zijn alsj er heerseht een st (pik geziag, dat algemie.en geëerbiedigd wordt, Zoioj-naodig zich eerbiedigen doet. Van oen gezond 'faaitirimdig leven is het gaZag de onont beerlijke pijler van gen gezond miaati- schappelijk leven eveneens. Dia katholiek kan er nimmer beZw|a,ar tegen hebben huk gezag te eerbiedigen, wlant hij weet dat Gód-zelf het ïsj Dji© de overheid er mede bekleedt. Wie het gazag eerbiedigt, eerbiedigt God^ wil wiq het gezag'hand haaft, handhaaft God^ bestel. Hierin vin den zij, die zich 'kinderen Gods| weten, duidel'ijik hun plicht gewezen:' gerelgeerden en regeerdersj beiden. "Het gewicht van haar ta,ak' en de belangi1ij|kheid van haar sending verplicht er de overheid toe, in strikte rechtvaardigheid het volkswelzijn betrachtend, de noodige middelen te onder houden ter handhaving vaai het gezag. En Zij! heeft er ook vojor te waken, dat die gez'agsi-apparaten voor hun taak ge schikt Zij[n en geschikt blijven. Hierin ligt de verklaring v,a,n eenige ingrijpende Maatregelen, die in den. laatsfen tijld wen den genomen. G-eZagsiondeinniijfners mogen op de gezagé-appa,raten van de overheid geen invloed hebben, noch zijdelings, npidb rechtstreeks. Zlij!} die gaarno spreken over de vrijheden des) volks en welk goed wordt in Nederland meer gewa,ardeerd dan de vrijheid? moeten weten, ont houden en er naar handelen, dat zonder gezlag geen vrijheid kan beslaan. Zónder door liet gezag gehouden te Worden bin nen de perken, door het algemteen belang gesteld, iwördt de vrijheid bandeloosheid, d. w'. z. m&sbruih van vrijheid door enke len, tot nadeel dei- anderen, vópir wie de vrijheid in haar tegendeel verkeert. Het °P 4e laatste plaats oiri de ware vrijheid te bespherm'en, dat de overheid eenerzlijds eeniga vrijheidsbeperking móet eischen van lillen, anderzijds ter bei- ephertatag van de volksvrijheid slechts de medewerking kan aanvaarden! van hen, die zich dienaar weten van liet overheidsi- gezag en alle Waarborgen schenken, dat dit gezag met door Jien zal 'worden aari- getast, inlaw- -'gesteund, niet geschonderó m'aar besphermd; alle waarborgen dat zij niet zullen trachten de wettige 'over heid langs; onwettigen weg, het geizfe°i te ontneanten. De faajHumdigei insteilinUn van Nederland laten het volkomen toe en maken het niet ©ensj moeilijk, de gezags dragers, die zich hun verheven zending onwaardig topnen, door anderen te ver vangen. Gezag en vrijheid hunnen! elkander niet ontberen. Eerbiediging van de vrijheid voorkomt gemgsprisbruik van de overheid, eerbiediging van het gezag voorkóm t vrijf- neidstmisbruik van het volk. Do Katholieke SjfatfejpaHIjp kent aan gezag en vrijheid beide de voll© wiaardo toe, wil beióe handhaven op de belangrijke plaats, 2(| ong gtantshestel innemen, wil beide steunen bijl do vervulling van v! W®6 roeping ten bate yan het rvo ^IKjsrvl'liüKeid is bijl de Kathoj- u™® ötaa.fe|partiij| Veilig, omdat het ge- Hor haar geëerbiedigd wlordt. E,n het ag Vindt biijf haar volledige eerbiedij- tP1?' eïndat zlijf da bron van het gezag eEL God. Het behoeft heui^ch geen wij- °Mering te wekken, nfar is) integen deel de irieestt natuurlijk'©! zaak, dat da overgropfa Meerderheid van hen, die sterk maken den -Bïj[zonderen Vrijwillige!! Lapd- farnï en de BurgeiWachiten, wier taak het is instrumenten te Zijn in dc 'hand vaii de overheid, instrumenten,, waarop do overheid altijd k|an veftrouwen pin! het gezag.te eóhragen en de vrijheden des volks; te beschermen, inannen zijp, die God als bron van het gezag erkennpi]. Zijl Stelden zich 'ter beschikking van du 'wettige overheid on z|ij| - beseffen, dat do overlieid te allen tjij[de op hen móet künj- nen rekenen aia haar gezjag wordt aange rand. ,ü|aa.rbij Zullen rij! zich niet nCvrai- gen wie het gez'ag aantasjt. Het gaaf. om de hoogheid van, Tiet gezag an tegen dt-n «omander, wie dat opia zlijf. Zïjl zullen! ■slechts aan één bevel gehoorzam'on, liet bevel van de wettige: overheid, naaist well- ko zlij' in dezen geen ander a,ls geza.gs;- drager kunnen en mógen erkennen. Katholieke landigeaopfcen, de vrede en het volksgeluk, het gez'agen dc vrijheid hebben ,u nooidig, tl allen Biedt haar in hechte iqenheid en bef- proefde tnouW' uw pniontbeerlijlken steun. God alleen lient de donkerte' der dagen,- die Nederland wachten. Maar alles) wijlst er op, dat wlijjvymr groote moeilijk heden kómen te staan en dat, de komende wet,- govondn periode tot ds zlw'aarsto en zwart; stc z'al behooiben, die ons vaderland ooit heeft doorledfd. Djit 'te erkennen, is geen daden'-doodend pes;si!mifflne, maat dadon- w'ekkendo wei'kellijllcheidsizdn. Bij 'hen, die hoofd en knie Willen buigen vo,or den Alniachtige, dje naar v.aist bestel het heelal bestiert, is voor pessimisme geen plaats. Kijf grepen Gods| sterke Hand en -laten ■zieh door Haar geleiden, door den onsjpoed der rijfden heen, naar bl'ijfde, zonnige toe- kó'm'^t, waarin het geiZag oprecht wordt geëcerbiedigd en krachtig, gehandhaafd, •waarin vrede en vrijheid heer'sehen tot waarachtig heil van 'het geheel© Nedep- landsche volk. Weekrevue. Do politielce toestand in Duitslchlaaid is nog zeer troebel. Met hoeveel waa.k'z'aa,rn- heid de pérs ook! bej-cgend wordtot sluipt af on. to>e nog. wel iets dóoir die mazen, Wat eenigi idee geeift v,an den toe stand waarin men zich daar- bevind. Ook de berichtfn, welke officieel doorgelaten worden, Spreken sppisi boekdeelien. De de- mio'craitie. is wel grondig oan lialfei. gé bracht. Hardhandig .hebbein ji© Nazi's om zieh heen geslagen ©n niet alleen op da Joden. Gisteir wea'd er nog kennis gegsivein van het 'feit, dat alleen in Pruissen 10.000 menashem in arrest zitten om politieke deliclen. Gemoord1 wordt, er niet in Duitschland, wanneer w© de eniktele ©x- eelssen buiten beschouwing laten1, maar dat de eerbied voor hat leven last lijdt en dei afschuw vow den moord aan het slinken is, bewijst het op vrije Voeten laten van nat. sóc. dia door het vorige regime gevonnist waren wegens mainislag. 0'o.lr den uitgeweken' moordenaars: Vart' Eirzbeiiger werd kennis gegeven da.t zij wederom welkom waren. Nog rnieKsr typee rend mag het oergdisbar officieel gepubli ceerde feit heetien, dat in Hle-idelbeilg met veel au'tpritiair 'vertoon, tuiss'chenstudenten liet eeróte duel (na het jarenlang .verbod) gehouden wea-d. Prof'essiorien w:a,ren aan wezig, nat. sec. Wiaardigheidsbekleedensl ©n er ging een feesttelaggam. naar Hïtfct, allee uit vreugde d'at de beastiale bteik- keisnijdemj! weer geoorloofd is. Kuilt ©en mentaliteit voorspelt niet veel gjoedsi en het is dan ook' ni^ te verwonderen, da.t Duitschland m.et één slag de sympathie van Engeland verloren heeft. De scberpi- slijpers in Frankrijk niet T,ardien aan het hoofd, deiZelfde Tardieu, die zich in 1912 doior Bussigch geld liet ojmkbopén tiot 't kWeeken van oorlogsstemiming, jTibelen h">og. Arm Eluroapi De verjaardag van Hitler is Donder dag mat uitbundig f!eestbetpoin gevierd, wanneer men de officieel© berichtten ge heven mag en dat zal wel, twlanf jboifc in détails werden de divers© gesioheinklen op; gegeven, o. a- een hondjo, .aem rij'piaiaird, 'n bekroonde kanarie en 'ni taart yam 150 pbnd). Toch gelpoven wij hijal dat ent- housiasima meer aa,n slaafeche Vree®, dan aan spontane dankbaarheid, wamt 'al is bat waar, dat Hitier, sinds lijjl verant woordelijkheid draagt, geen onvertogen woord meea- gesplroken hóeft: de beHoofdie dadem, althans cfe welke het Duitsch© volk verbetering brengen, blevlen "tot nu to® uit intimidatie, vneesaanij>agin,g yiert hoiogiijl wj onze Oioisberibn-ren. Aan dramatische dingen geen giebrek. Toch ontbreekt som® de vtoiolijke noot niat. De betfaaimdegrijot- toges van vrijbietsekren in Duitschland Jióboen uit angst voor de verdenking jjat zij' mót van JmW» smetten vrij rijn, be sloten hnn VMjInietoelaairBnaauL te verloo- oehenen en zach voortaan te noemen natior nala chnri©lijke 0,rde van Eredeirik den Gn.ote.. Wat n huitelina'1 s Engeland heéfh in hevige baro,ering ga- staan om het proces te Moskou t®gan de vijll! Elngefechè iggenieura die beschuldigd waren vain sabotage en sjjiominage. Nog voor hef proces begpai riepein alle Engel- Sdhe bladen uit dat de lieeren Oinsichüldig wwetn. Nu geven wij terstond toe dat ds meeste processen in Rusland' tegen 'sabo teurs tot niets anders dienen 'dan: oon de inislukking Van heit vijfjarenplan op de schouders van buitenlanders te schuiven, maar hier wiais hef niet Wég te ireideaieiéyen feit, dat twee der ge:a,i-resttac(rdicln! hun schuld aanvankéijlk bekend hadden ein dat MacDomiaid dia bekemtenis' tot liet laatst handhaafde. Om dan toch aonider eenig vooi'behoud vrijispraak' te eischen,, is zaoht gezegd vreeimd en doet het vermoiaden rij zen, .dat indien de sabotage al. niet waar was, de Eingedatdi© regeering ,wal iets van da sp'ionnage ten haren dienste heeft afge weten. Rusland moot wfl heel diiepl in den put ziften, dat hqt dit alles slikfeen dat Engeland zich zoom bruuske houding yeu- oo-rloiofde. Feit is helt ininiers dat hef Japan vo-or heel wat Ü'w'aardai- rechtisVer- krac.liting heel waf soepeler behandeld. Ja met dat Japan, is het een mgoie geschiedenis, Vatn lieverlee verovlerf het geheel China mat grof geschut én bom- bai demeinlten tea-wijl d© diploma,tieko bcitrekkingein tuisschen Tokio ©n P citing van „den meetsk vtien dschaplpelijkenxaard" zijn. Heel de beschaafd© wereld ergert zieh dood aa,n het weiderreóbtelijk1 opteedan van Japan telgen Cihina ein' tom onlangs Japan zijn nationalein' feestdag .vierdei, gingen alia Ohineesch© oorloglsbiodeans van den weeromstuit z'icli met - versieren,. De een zagt dat de te Tokio de generaals niet meer in heeft en de ander- denlct dat de ©n, Japanners samienweteia Wat 'n bril kost. Het is nipt te verwonderen, dat Rusland zich onplezierig gaaf Voelen in het Verre Oosten. Herriot, MacDonlal-di Engelands plremie.r t-,n,z. enz', stöwmen luis(td(g naar NewsYork .om- met Róoisieivelf te gaan pnafetn- Vioor Be.ns.atie heéllt die a,.a gastheer o,pi hun reis gezorgd door streng. Zakelijk den dol lar tc, lafeoi kéldea-ein maa.r het vombeield van Engeland. Of z'uilke paar- deimiddeilen echter de zieke war,e!d wicer op den been zullen helpen fat zich beitiwiji- feièu. RUSLAND Het embargo, «pi Riussiselic goéderen. In politieke kringen te Mjoisfeou., aldus V.D., wordit verkl'aiard', dat da p|p|win.din.g ovea" heit verboid v!ani Riussjislcliien invoeir ini Engeland de Ruislsiëehe1 regeerin'g! zlal dwingen een tegenactie opi touiwl fe zet-' tem. De RuiSsjaahe. amblassadeur1, .Mais'ky,. lieellt den Birdfsohen minister' wan. jmifem- landsclie Zaken, Silmion, hiervan: Ap de hoogt© gesteld. Dc executieve clomtmissie. der Sowjet-unie 'Zonii bestuiten den invoer van E|ngeliSolie: ,plr>o.duicften te beimoeilijkeni. De Japianiiérs dicht bij .Tientsin. De Japlainöcha troepen hebben dia Lo«.anr rivietr OiVeirsichlreden ön rulik'en vierder naar het Zuid'an o,p. De Chineezen ver wachten, dalt Pekipg en Tientsin nog Jie" dan doior de JiapannerS bezet zullen, wor den. In beide steden is de Stlaiat Van beleg afgekondigd. 'Onder da Clhineesiche bevolking js e,en paniek! uitgebroken. Onomderibiriok'eia Mj- men de treinen mat vluidhtetinlgeri iuit het Noorden Peking 'binnen. Ta Loeansjiaul en in anders steden heb ben de Japiainsche vlieigtluigbommen groo- ta schade aangericht. Die Elngelsohe diplo-' matieke vertegenwoordiging, te Peking heeft, bij' de Japamsiche o,uitioriteit,en gepro- tlastieord tegen de lxdr- van die Eiijgel- aeha belangen in het bijzonder- warn den voor het gnoioifabet deel in Enge Lelie han den zij'nd© Peking1-,Moiekdem sploorweg. Dó Japiamsch© zaaklgei-astigde heelt verziekerd', (lat de Jiapjamnersi de Engelsohe eigendom men zullen sparen. Het Ja,panische hobldkwartier deelt mee dat twee Amerikhnien zij'n gearrasteerd die ge-fcracht hadden foto's van Japansthe troepenbewegingen te maken, Leeuwarder botcrmotcering. De Leeuwarder Cóimniissienoitaea-ing voioje btter ia vastlgeBteld op 55 eenlte (viorige w-eék 52 oente). Hierop komt nog de acic'ijms, die den fatsten tijd 11 bedroeg,. do,ch tlhanis opnieuw Wordt Vastgesteld, be nevens handelskósten en -winst (pi.m. 15 oemts per kilo). Versiiélde bi-iiggenboinw. V o .o r 1 p o p i g. Verslag van dTweed© Kamer. Verschenen is het voprloopig© varalag van de Tweed© Kamer bettreiffcinde het w-etsomtiwéip tof het geven van vrijheid aan de regeering oim ©en coMciessi© tof tol heffing ta verleernen aan de op te richten1 N. V. „Versto-eld© Biruggemboiuw". Algemeen werd insltieimiming betuigd niet het voormennen van de reigeieximg tpt bq- sJpteqdiginlg v'an den bouw der vier- bhug- gen bij, Rioitfeidami, Dtoirdreicht, Hendrik- Hido-Ambacht en Mjo'erdijik', al wea-d van verschillende zijiden da late indiening ba- tireurd. Zeer vele leden iaelitfen den gaklo.zten Vorm, uitvioea'ing dool" e'ani ppl te richten ■naaimliOiOiZa Vennioioltschap met staallsk!a.pitafl] verweiTE'elijlk. Met name betïéu,rde.n' Vela leden het, dab de regqering .het aanvanke lijke denkbeeld van bruggenboiuw door eeni liarii-culi-eii-e miaaitschappijl geheel heeift lósr gelaten. Men kéiurdie het af, dat da onder handelingen met «eni oonsortium, dat ge heel aan de wemsoben van de i-egeieriing wilde voldoen, wiaren verbrokien. v ele leden achtten to-lheftting als t,han,s voorgesteld verwerpielijik". In ovterweginiS Werd! gegeven d© benioodigide gplden to verkrijgen dloior heffing Van opcemteni op ds wegenbelasting, mede om bevoordeieling van de aan© landstreek', die van tolvtójlï bruggen profiteert, boven d© andere, waar tol wordt géheve-n, te voorkómen. Van Twente tot het strand der zee De zilveren lijst, je maintiendrai 1 Mededecling van het Partij-Sécrétariaat. Om Gods onpisbanem zagen iaifl ta bid den over den verhoopten .mMaig der ia,.s. verkieizingien op 26 April zal op dien dag in. de dekenale Kerken of hopfdpanachias der .gemeenten, waarin een hoofdstembu- reau gevestigd is, een H1. Mis wordftn, op gedragen tot intent je yarn dein goeden uit slag dar verkiezingen. Réde Minister Deckers. Op initiatief' van de R.-K. Kiesjver- eeniging werd gisteravond in de „Vier; g©noeging" een openbare vergadering! ge|- houden, waarin, een politieke rede werd gehouden door den lijfaanvoerder dei- R.-K. Staatspartij' in Zeelanddeaï Bosch, m'inifar dr. L. N. Dleokars; Die belangs|telling was vfijl groot; uit Go-es was men per aiiitdbus met dertig heeren en .dairies geiliómen. Wagens uitstadigheid van den voorz. der kiesvereeniging wérd het openings.- wooid uitgesproken door dhr. L. J. Mes vorz. der R.-K. Propagandaclub. Teratond hierop nami minister D'eckers het Woord. iSpr. we©^' er op dat hij naar 's lands gewoonte, gedurende al den tijd, dat hij minister was, niet iu het openbaar is opgetreden. Nu hij èóhter thans Kamer- candidaat achtte spr. het gewenscht uit dit isolement te treden. Toch vond isjpr. dat liij' aan zijn mjmisterschap ver plicht is| om) geen gelegenheid tot het stellen van vragen te geVen, om' te v[er|- hinderen dat het tot 'n ^oiorii verantwoor ding zou kötenen, die hier niet op zijh plaats; is. i Die 'tijden, die wijl beleven zijri bij zonder móeilijlk. Al «taan wijl aan den vooravond der vlarki-eizing, die vooral 'n geeistelïjka strijd is, toch moeten wij wel letten op het móterieele.' Dé inkoïristen van den sta;at zijn. in een viertal jaren met) 135 millioen vermin}- derd, ondanks; den hopgeren, belastingdruk, hoogere invoerrechten en acóijms,. Dit feit kennende zal arien zich niet erover ver bazen dat de iSjt.aat na;ar zuinigheid streeft, evenals; 'n particulier dat doet. Er Zijh natuurlijk noodzakelijke uitgaven, als rori- derwijls, landsverdediging en daarnaast móeten Wijl denken aan de vele nieuwe lasten die de crisis mét zich brengt. BedrijBstaiken móet Men "bijfaan en' wterklooizen faunen; alleen het vorige 'jaar eischte dit laatste 132 millioen. Be zuiniging isi echter noodig op aUe begroe ting. Zooi is; er waar dit jaar '63 millioen kunnen worden gevonden. Dat heeft na tuurlijk ontevredenheid gegeven. Belaas rijh er altijd meiiselun die alleen- om het eigen belang deriklen. Op omq rust daarom) de plicht de memsphen bij' 'te brengen dat het brengen van offers; mét 'n ziekfere blijfaedigheid gedaan moet worden. E.r moeten nog meer bezuinigingen wor den getroffen, omdat de inho'mfan van den Staat nog steeds dalen. Spr. denkt aan de inltomfanbelasting. en invoerrech ten, D[aarnaas|t .zal er nog meer steun moeten wórden gegeven aan bedrijfefjaN- k-en en w'erkloozen. Op 1 Januari 1932 waren er 264.000 wérklo,o,Zen en vandaag 400.000. Die toekloMsit is Bomber en een partij die zich har© verantwoording bewust is, irioet dit erkennen. Het ifs gemakkelijk dit te loochenen, Maar dit is geen ernstige voorlichting mleer. 1 'Waarheid is) dat de lasten Zullen veri- Zwaard worden. Eischen mag men na tuurlijk een rechtvaardig© verdeeling dier 'lafan. Bet groo-te gazin mlo©t bijiv. ontzien Worden dopr den Sitaat, omdat het panti)- I ouliere leven daarin te kort slchiet. EierdeB Gij, werkers, gij wier stille handen Zoolang vergeefs om arbeid vragen, Wilt op de Staatspartij vertrouwen Krachtig zal zij uw ieyen schragen. fracht de iriodern© mensph het grpofe gezin te treffen en niet alleen mét zijn verachting. D|e ecom'. crifa waaruit alles voprtj- vloeit is ontzettend. Naar de oicurzaikenl wordt allerwege gezocht. Enkel-ei v.an de groótfa liggen vw het grijpen. Men' dienke aan den wereldoorlog, wa,aruit het sjtreven kwam] vap vele na,ties om' zich onafhanli'eKjjk van het buifaland to maj- kén; dan is) ©r de ooiriogsohaos in het Oosten en de to.estand in Sójvjet Rusland, Zoo- zijn er tientallen in{ilUoéiien verbrui kers opzij' geschoven. D|an is de producj- tie zeer toegeniojnlen en dit alles) voerd© ons; najar de malaise, die internationaal is; en aririoede bracht, waar eersf welj- vajart was|. Bet vrijïe ruilverkeer Werd! beletai'merd en alles, lijdt daaronder. Dé werklioiOiSheid neemt toe ©n met steun' alleen zal men op den duur niet kunnen volifaan. D)e wejrklop;zen zijn beklagens(. waardig© medeburgers, en bijzondei- moet mén begaan rijln met de jongeren, dia lwpiit het werken konden leeren. Zij vooral dreigen in handen te vallen van de oproerkraaiers en vei'keerda element: ten. Wij 'móeten er ons, vopr hoeden dia ongel ukkigpn als minderwaardigen -1© be- schouwen. 'Wijl injocten orde stellen op voortbrenging en verdeeling. Eien eerste stap daai'toe is de onlangs aangenopi'en w'et|-YersphU:Ur betreffende de bedrijfs- raden. Die werkgelegenheid móet verruimd worden mét productieve werkfen. R'ek'ening moet men natuurlijk' lio,u,dei) mét het verminderde volk'syermogen. D|e regeering Zal in de toekoMst eoh)« ter niets kunnen bereiken, wanneer Zij niet kan faunen op sterke partijen; ajf leen die kunnen de Zwakkeren helpen. Op de eersjte plaats moet de nieuw© regeering zorgen voor het financieels evenwicht. Goede financiën v-opmen den grondslag vopr iedere goede stapifkunde, D;e gqlden móet een gulden blïj|ven. 'Nog hebben wijl een koisltelijk' goéd:, hek ongeisjchiolkt crediet van den staat. Dit is ook een mjoreele waarde. D|e nabuur}» staten hebben geleerd hoe inflatie dg volkjsyerwprclmg bevordert. Het behoud van het iSta,ats|credaet is groolte pfferS 'wlaard en het zlal oioifa gripat© offers; vraj' gen, nu het volkfak0!111!611 met veertig procent daalde. Dl© begxoiOiting, i^| tot nu toe m'at veej moeite faitend gemaakt, door tegenweri- king van enkele partijlen. Vooral bij da |S.D|.A.P. ontbrak de luist fot miedeWerking, Soimber is; het heden en donker hei toeikd-mistbeeld. Maar alles bij 'elkaar mo|e(' ben wij) (tevreden zijln over dó plaats] dig ons land inneemt in de rijten der beschaaf)- de ifaten'. I Onze volkidwoningtoiestanden rijii da beste van Europa evenals vele anderg d'5houden worden. |e gelegenheid open om die te bezoeken £ek uit Cr o es des morgens om 6 uur. 4 uur. Heilige Mis te Delft om 10,30 T3 avonds 6 uur met oponthoud te Rot- gtu verkrijgbaar a f 2,50 per persoon h De Ondernemer: Pj TELEFOON 190. GOES. iï r."in Zie de b'ylage) UKWERKEN

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1