r[RECHTSZAKEN|l ÜPAÜ8 Katholieke kiesgerechtigden in Den Bosch-Zeeland stemmen 26 April op mr. dr. L. DECKERS, No.1 van lijst 25'va VOOR DE TERINGDE NERING. No. 1 VAN LIJST 25 dus op Dr. L. N. DECKERS Witte Krui* DE R.-K. STAATSPARTIJ LOCKEFEER, Hulst, WIE WENSCHT IN 1933 ROUWdrukwerken drukkerij ji.z.c., goes Adverteeren doet verkoopen. DONDERDAG 20 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT HISTORISCHE KRONIEK KERKELIJK LEVETT ONDERWIJS DiGot üea Ollficier vaai Jivsititie to Aüd- delibuTig' is 'Caisislaitie lacini^GltGokoiKl tejo^ein. lilet vicnnis) der RexMbank te. IMiddellLur^ vtaoï. 7 jipril 1933, waarbij J. de P„ 53 ja,ar» landbouwer. WUnende t© Zaamslag, ter zake van overtreding v|a,n de C'risis-Var-' kenswet (huiBslachfing) is ontslagen var» allei reehbsVeiVolging, melt bavestiig'ing vam het vönnis van den Kantonrecliter t® Ter Neuzen. verkoöpiTigen en verpaghtTngëk V Getrouwd V Ondertrouwd Va pond Petit Beurre of Likeurboonen 2 ons Rumboonen NV. NieuweZeeuwsche Courant De Jaarlijksche Algemeene Vergadering v. Aandeelhouders R K. KIESVEREENIGING OVEZAND. DE POEDERS VAN HET besef van den noodtoestand, begrip van de moeilijkheden, ernstige bezinning, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Dan stemt gij: HUGO DEi GROOT. 15^3 10 April 1 933. Den lOen April was hot 350 jaar ge leden., dat een dien- grootst© Nederlander®, Hog© do Groot, die oipi de beschaving flor wutensohiippen zno'n aanmerfceiijtm jui- vloied heeft gehad, te Delft werd gieboriein. Hugo de Groot. was de zloiom -van Jan de Groot, biW'geBneesitiar van Delft en curator <tei" Leidsche Hpogescbopl en van Alcdda van Overschie. Zij'n eerst» onderricht ont ving de klein© Huig van ziijb vladea-. Hij' was een wlaar wlondgrkind, dat j'eieids oipl 7- jarig'en leeftijd Latijn seh© verzien en ge leerde geschriften versland, zonder dat zijn kinderlijk© geest hierdoor ooik maar in het minst werd geschaad. Zij'n leeslust nam z'ulk -een omvang ,aan, dat zrjiu moe der weigerde beim. kaarsen te gewen, bij! fcett licht waarvan hij1 'Bie'S .nacht® zijh weetgierigheid bevredigde. Hugo, de (Hooit lileil) zich hierdoor nielfc .afschrikken(h,ij wist er raad opi an kocht van i^ijii öpaai- cpinninigen z'elf kaarsen. Het is dus, niet te verwonderen, dat dit wonderkind op nauwelijks elfjarigen leeftijd allls student aa.n de Leidsche floogeschpol werd inge- scnrevan. Te Leiden kwant Rug© de Groot in huis bijl dien beroeimdpn godge leerde Franoiscus' Junius. D© je|u|gdi|go student liep colleges in de rechtsweten schap, de wis- en steprekunda ën in do wijsbegeerte; spoedig wto hij!, ondanks zijn jeugd, de beste leerling van zijn ooim, mr. Cornelis de Gawok en van den be roemden Scadiger. Op 14-jiarigen leeftijd trad Hugo- de Groot reeds in het lopeibtaar op en verdedigde hij met een groot suc ces stellingen oipi wijlsgeeirig .en wiskdndig gebied. Korten tijd daarna namen Jgjsti- mi'S van Hassan en de landsadvocaat Jphan van Oldenbaraievelt. den jeugdigen geteerde media naar Blr.uSsel, waar hij als „Ie pirpdig© d'Hollande" aan den Fran- ecthen koning Hendrik IV werd voorge steld. Deize toonde zich ten zeerste xnleit Hugo de Groot ingenomen eij schonk hem al® blijk van zijn wa-ardegring oeu gouden ketting, waaraan bet beeld van den ko- ndng hing. Geidursnd© eem jaar bleef Hugo de Groot in Frankrijk, waar bijl aan de Hloogesöhool va.ji Orleans zijn studie-s voort ztatte eu op 16-jarigen leeftijd promo veerde hij to:t cfoctpr in de beide rechten. Door verschillende geschriften had hij zich toen reeds een uitstekendieim naam verworven- Al spoedig .begaf hij zich in de rechtspraktijk en den l3en December van het jaar 1599 werd hij als advocaat beëedigd bij het Hbf van Holland eu twee dagen later bij1 den Hioogen Riaa-d. De bezigheden van advocaat bevredigden heon evenwel niet ten volle; de tetteren 'cm de wetenschap trokken hem meer .aian- In 1601 gaf hij1 een bundel gedichten „Poë mata Sacra" uit. Iu 1607 verliet Hugo UB Groot de Balie, daar hij Weird benoemd tot het aanzienlijk ambt van advocaat- iisoaal van de gewesten Holland, Zeeland en Wast-Friesland. Eien gewichtig ambt werd Hugo de Groot een zestal jaren la ter toevertrouwd, tjoen hij werd .aamge- jfceld tot pensionaris der stad Botterdam, in welken rang lijj tevens zitting jn jp)e- oommifct eerden raden welrd verleend. Dit ambt Was vroeger ook door Jiohan van Oldenbarnieiv.el't bekleed en meiepmiallen werd Hugo de Groot bgnoemd alis de eventueel© opvolger vau den raadspen sionaris. Dit zou evenwel niet gebeuren, daar Do Groot, hoewel tegen z'ijn zin, gewikkeld werd in de felle twisten ±us- ischen d© Remonstranten en oontra-Rc- moustranten. De godsdienstige geschillen tusschen deze beide partijen hadden toén reeds yiiormo afmetingen. aamigemomien. Tengevolge van zijn verdraaglzam© begin selen haalde De Groot zich den haat van Prins Maurit® op; den hals. Reti gevolg hiervan was, da,t hij gevangen Werd ge nomen en met verheurdverklariinig .Vam al zijn goederen den 18ein Mei 1619 tot levenslange gevangenisstraf werd vter- oordeeld. Na bekrachtiging ya,n het v.oninis werd Do Groot tezamen met zijn vriend Htoger beets den 5en Juni d.a-,v. onder geleide van oenigo soldaten naar het slot Loovestein, tegenover Gorinchem, ge voerd. Te Loeveisifcein aangekomen -Werden de beide gevangenen ieder iu eem afzon derlijk vertrek geplaatst. Hun öchtjgonoo- ten hadden evenwel heb reicht hen gere geld te beztoiekep. en hun spijzen klaar te maken. Dam, de pchtgenoote wan JUooiger- baets overleed op Loeveisjtein in 1620,. do.eh Maria van Reigersbergen, de; vrouw vian Hugo de Grooit, slaagde er in, bijgestaan door haar trouwe dienst,bode- .Elsje wam H'ouwening, haar man uit zijln gevangen schap të venLoisjsen. Meermalen werd va,n Gorinchem uit een kleffer meit boeken naar Ruga de Grooit gezonden en van dezen koiflë'r bediende Maria van Reigersbergen zich om haar echtgenoot te helpen ont vluchten. Op zekeren dag, dat de gouver neur van Loeveetein, Broii'Mirk, naar Heusden wa,s gereisd, .werd De Groot in den koffer, onder geleide van Elsje van Htouwening, naar Gorinchem. vervoerd, waar hij zich verborg ten huize van Abraham DaatSelaar, een koopman in garen en lint, wiens vrouiw' ©ein zluster wis van den hoogteeraar Erpenius te Lei een. boezemvriend van Hugs> de Groot. Bij Baaitselaar Stak De Groot zich in een me,tsclaarsoostuium en aldus vermomd liet liij' zich naar Waalwijk overzetten. Van hieruit begaf de vluchteling .s'ich na,ar Atfbwei'pen en vervolgens naar Parijs, waar iiij onder andere ballingen ook z'ijlu ouden leermeester Uytteuboioigaaid ont moette. Iiugo de Groot ward in Frankrijk mek open armen ontvangen. De koning bende hem een jaargeld toe van driedui zend livrps, „opdat hjjl in Frankrijk zoude blijven." Kardinaal Riehelaeu was den Hollan dschen vludhtellirj; evenwel niet ge negen en wist dan ook te belwerken, dat hem dit jaargeld nimmer werd uitbetaald. Ten laatste z'ag De Groot zich dan ook gedwongen Frankrijk fe verlaten. De ja ren, welke De Groot t© Parijs loefde, heeft hij niet rustende doorgebracht. Evenals o.p Loeveslbein was hij! voort durend bozig mob het schrijven van Ver schillende wetenschappelijk© jyierkon, lil Juli 1619 had hij] zijln „Mcinuriën van mijiua Intention en va,n mijln Bejeging" voltooid, waarna hijl begon, aan de „In leiding tot de Hiollandso'he Rochtsgeiloert- heyd", welk' wlerk eveinlwel eerst i-n 1631 werd uitgegeven. Jn den tijd., dat bij! te Tarijs vei'toefde schreef bij zijln, wereld beroemde „Do jura belli a© pacis", belt- wolk een Standaardwerk over- heit volken recht is. Dit werk' zag in 1625 hot licht. In 1925, toen bet. driehonderd jaar ge leden iwa®, dat dit werk' wterd uitgegeven, zifu hier to laijde uitgebreide hierdenkin" gen gehouden. De dagbladen wijdden lang© artikelen aan de beteekenis van dien auteur en zij'n werk', ter'wijit dei verecni- ging yoor Volkenbond en, Vrede te Dein Haag een Gixrtiuls-itemtoonsitellinig fiirgaini- iseerde. Toe,n Prins Maurits in 1625 overleden was, veranderden Je omistiandiglhedsn en allengs kreeg de Grooit de hooip, dat hij in zijn vaderland Zou, 'kunnen terugkee- ren. In 1631 waagde hijl dit en tial van bekende mannen kwamen daarbij, voor hem: o,p. De meerderheid van de Staten wilde de Groot evenwel niet vrijuit laten igaan on o,p 10 Maart, 1632 wea-d 2000 gulden uitgeloofd voior een ieder, die de Groot in handen idetr Justitie Zoh kiïnmen leveren. De Grooit nam toen de wijk na,ar Hamburg. Vervodgeins trok hij op uiibnoo- diging van den Zweedschen groioit-kamse- lier, Öxenstierna, naar Stockholm, alwaar hijl dooi; koningin Christiana tot haar ge zant aa,n het Fransche Hof' werd be noemd. Tiein jaar lang heef't hij dit ambt bekleed. In 1644 verkreeg d© Groot o.p zijln. verzie,sk ontslag en keerde hij naar Zweden terug. De verwijdering uit zijn vaderland bleef den geteerde evenwel kwellen en daar hij in Zweden geien, rust vond, vestigde hijl zich met Zijn echtge noot© in Duitscbland. Op zij'n reis hier heen overleed d© Groot evenwel te Ros tock' den 28ein Augustus JG45. Elerst na zijn dood was hot hetm vergund in zijln vaderland terug te keerpn. Zijh lijk word naar Holland vervoerd en begraven in de Nieuwe kerk te Delft, zijd geboorte stad, den 3en October 1645. Hugo de Groot was een veelzijdig geleerde. Zijin onderzoek bepaalde zich niet tot één tak van wetenschap. Op velerlei gebied heieft hij' hoogst verdienstelijke geschriften ge publiceerd. En in iedieren tak' van wetein- scnapi streefde hijl er naar zooveel moge lijk heit gehoele terrein daarvan ta be strijken. Benoemingen. Z.II.Eixe. de Bisschop van HiaariLeni heeft benoemd tot Godisdiemstleeraiair aian da R.-K. Middelbare moisjiassichool en. tot Rector van li,et St. Pius-gestdcht te Am- Sterdam, denweleetrw1. heel" A. M. Bok', thans Kapelaan te Amsterdam (H. JVI1- libr. binnen d© Vosite). Sf. tidwina's1 vijfde eeuwfeest. Jj© geieatelijilf© vOioirbeneiding vpoir de viering van Sk. Didwina,'si vijSdfe seulw- f'eiest is begonnen,: Dinsdagavond wia,s het in twee van de viar parochies een Tri- duium-avond, n.l. ip. die van O. L. VI'. van den H. Rozenkrans eni van d'e Hei lig©, naiar wia fhainis zlooyeel jubel z'a|l opstijgen. Acor het taiduium in deze laa.ts.te par Tioabie was ©chter de bijkfea-k in de AMdia,- straat gek'oiZen en Dinsdag .was 't ha,ar beurt oim aam hot reliek'schlrij'n onderdak te verkenen en hét in processie to docin ronddragen. Ook dein kerken der drie1 andere pla- ïocnies zal van de week' dit vo,orrecht to beurt vallen. Nog nimmer zouden de relieken die in de St. Lidwinakiapiel der Frankenlamds'cho keirk worden béwaaad ma,ar ©en ander- ge bouw zijn g.evoeird. Ongetwijfeld zal ook dié omstandigheid ertoB bijgedragen lieibben, dat aan do overbrenging zo;o.n' plechtig karakter ge geven werd. Om half' z'even ongfevaea' hiaden de Graalmeisjeis op de Nieuwe Haven aan. Weldra stelden da adspiiranten zich met hun Akéla aan da spits van deizén stoet op, terwijl de jongelieden van het Fru,n~ k'eulandsche piatrionaat, di© o,ok in uniform waren, het sluitstuk vormden. In heï hart bevond zich de zwartgelakt© luxa auto, waarmee het schrij'n zo>ui w,orden ovorigebraöbt. Onmiddellijk nada.t dia in den wagen was gelaipatslt, zette de kteuirige stoet zich in beweging. t Dc Fraters van de Congregatie van Tilburg. Dinsdag beeft te Oss de feestelijke heaJ denking plaaitö gehad van het feit, dat dei Fraters van de Congregatie van Til burg zich alda,ar vóór 50 jaren hebben gevestigd. Gedjrrende dien tijd hebben gij. zich gewijd aan heit R.-K. bfjlziomdea- on derwijs voor jongens. E|en lager©1 school ■eem u.l.o.-school, benevens een internaat Staian onder hun leiding. Om half elf had een défilé p|lia,ats van, da besturen der verschillende R.-K, ver- ■eeinigingen, waa,rn,a door de .gcizamenlijke ■muizieikcorpsen een huldigingsmarSoh ten gehoore werd gebracht. Yervolgeus 'werd in liet patronaiatsgehouw eon xeoeptia ge houden waaraan door vele autoriteiten, zoowel op Wereldlijk alls geestelijk gebied een groot aantal inwoners van Osis, .bene vens clid-leerlingen van hier en elders ©en druk gebruik werd gemaakt. Namens de Osser burgerij werd aa,n het jujbile'erende (Jonventeen geschenk aangeboden, ba- staande uit tien gebrandschilderde iwueii voor de k'apiel vau .heb St. Nioolaaager sticht. De feestelijkhedne weirdeti' bestoibeu met een soirée in het R'.-K. Blondsgebouw, Die CrisisvairkleiLswct. April Hansweert, scheép^bouwwerf, enh, Jomkurs. IMei: 11 en 18 Sehoondijik©, ]iof*s,tede, Verbist, 27 Dfieiwcgen, wioonbuisl mbt erf, Beth, H. JONKERS, Wodr. D. FRANSEN VAN BE putte, Notaris te Soes, en H. A. M. VRIJDAG. Amersfoort, 19 April 1933. De Heer en Mevrouw JON KERSVRIJDAG zeggen bij deze hartelijk dank voor de vele gelukwensehen bij hun huwelijk ontvangen. 31326-17 Inplaals. van kaarten. COR VAN LEEUWEN en JO VERBEEM. Huwelijksvoltrekking 11 Mei a.s. te half tien, in de Parochiekerk St Maria Magdalena te Goes. Delft, Brab. Turfmarkt 52 Gobs, Kreukelmarkt 10 20 April 1933. Receptie: 11 Mei a.s. 2—4 uur, Kreukelmarkt 10, Goes. Toekomstig adresTimorstraat 43, Haarlem. N. of Wellingtons IV2 ons Choc. Pastilles of Choc. Roomcaramels Wie 3$ cents besteedt, onverschillig waaraan, kan voor 10 cents 2 ons Zandwafels 2 ons Sinaasappel-en Citroenfondant 2 ons Rozijnencoco's 2 ons Koffieboonen 2 ons Pindawafels of 2 ons Pindapralines verkrijgen-. Denkt aan. te Goes. zal gehouden worden op WOENSDAG 3 ME! A.S. des middags 2 uur, in „Slot Ostende" te Goes. De punten van behandeling alsook de Balans en Winst- en Verliesrekening der Vennoot schap liggen ten onzen kan tore ter inzage voor de Aan deelhouders. De Directie. ALGEMEENE VERGADERING op Vrijdag 21 April, te 6'l2 uur namiddag, in de zaal van C. Verbeek. Spreker De IIoogEdelgestr. Heer Lid der Twesde Kamer. Trouwe opkomst verzocht eu gewenscht het bestuur. de producten en de natuur van zijn eigen land te genieten Dit ie zelfs mogelijk voor hen, die sukkelen aan Hoofdpijn en over spannen zenuwen, door tijdig de ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS van Dr. J. B. MEENK te gebruiken en na „Schoon Schip" gemaakt ta hebben met de BLOEDZUIVERENDE PILLEN van Dr. J. B. MEENK, voelt men zich een geheel ander mensch. Denk om de driehoekzegel op beide artikelen en het portret van Dr. J. B. MEENK. Prijs per poeder 5 ets.; Pillen f0,40 per doosje. als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vreagt volledig monsterboek. KOFFIE mTHEE ^0 ILpij PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS Voor Nederland; „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. Het Volksinkomen is met niet minder dan 40 pet. gedaald. De inkomsten van den Staat zijn geheel afhankelijk van de inkomsten van het volk. Dus dalen de inkomsten van den Staat. De Staatsbegrooting verliest haar evenwicht. Dat moet zoodra mogelijk worden hersteld, want anders verliest de Staat zijn credietwaardigheid, verliest de gulden zijn waarde en de arbeider zijn loon. Van de Katholieke kiezers vragen wij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4