HM ALLERLEI II ,e COURANT RAA1ENNEST "j DONDERDAG 20 APRIL 1933 ze Hitler! Hïj! verstikte psche organisatie, bezet de communistische joawtdj, hij lleiderd in de gevangjdnisi Inde volgelingen in eoncen- 1 samen. I Russische oliebelangen Maar zoo 'jammert .Stemt slotte dan krijgt HSijleir and tegen de Duitsche aotnl- I De scherpste vervolgingen te- ]he broeders zuUen de vriondr |linHitier niet in 't minst >en. BOEK EN BLAD Financieel© Berichten AFLOOP VERKOOPINGEN, ENZ. BURGERLIJKE STAND LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN 462ESTAATSLOTE Rl J Hut en kettel- leikiezingslectuur kabbelt I Aan de oevers van dien lüten w'ïjj geduldig te obger- I :n wta,t voorbij 'Vloeit. Hjet n weinig eentonig, (kuch. lit het geduld som's be- k bijv. leen vondsjt, loven Jdzaam', namelijk een arti,- r.ood", dat wij geheel1 Nog nooit voargckom'en I-kennis alhier. Lisjtische taktiek wordt ia teld. Die communistische Mosjkou uit geleid. Van de Duitsche communisti- parool: liever Hitier dan ïcmëeasjohappelijlk verweer t-democraten tegen Hitler aistische Internationale niet vloskou Ilen leider, Thalm'ann, den len ciandidaat 'bij de prep |ingen, in den steek Hlij' is rvangen. [laaxde in deu Rijksdag, dat Duitsche co.mmuniq- Jle. Die goede betrekkingen lugland behoefden daar niet Ren; 'Rusland is .de beste Je Duitsche groot-industx*ie. nam' de hand, druipende der DuitSche commnnistan, Toen Thalmann in de eel q, opende de Russische volks iLitwinof te Berlijn ondejrf- J met Hitler'q minister van fie zaken, Voa Neurath, over kt-levaramties. Jmmunis|tiseke trouw' en soli- Jjche regeering staat op het Verbindingen met Moskou te |xmdat vijf Engel^ehe ingë- de Gpoe zijn vastgegrepen. |;rd-duizend coMmunisten en in Duitsjchland vervolgd en Ird Moskou doet, of de 1 bloedlt.'' Jnblife qeheen het volgens of 'het Stalin te erg hg'bond 'in op voorwaarde, l'g de filialen van het soyjet- pt Zouden ontzien. e gewetentooze politiek vin oogen ©penevan hen, die tot |i verwachtingen1 op de politiek, het aolidoriteitsbetoon van de Ijsche Derde Internationale hob'- vd. 'gevaars kent Moskou land'sjclie kameraden niet." artikeltje! ^Ontegenzeggelijk', die Riuksische aterlingen er leehtev had het juist niet in een ntogen staan, want dit blaadje locir onoprecht en huichelachtig, lers amper 'n maand geleden eheele sioeiaal'-damocratie aan en sfm'eekte .om samenwerking ignon schap. ).A.P. heeft de Sovjets niets te over ontrouw en onsjolidariteit. geen kik van protest gegeven bolsjewieken ruim vijf millioen i vermoordden; zïj bewaarde al Ipathie en venontwaardiging voor tof vijf -Joden, die door de Hit- werden «mlgebraeiht. verweet den kfetel dat hïj! Zwart UITKIJK. Garagebrand in Ben H«ag. ïekk 5 uur in den namiddag van schdag heeft een zware binnen- ■woed in de garage van de N.V. ngsjche Automobiel Maatschappij' Kanaalwég 78 te Scheveningen. iét het toezdeht belastte bediende gen den avond de kachel aanmar het naastgelegen administratiti- Toen de kachel 'voorloopig br,an- hij zich door de garage naag m' kolen te halen, welke op den agen opgeslagen. Na enkele minui- rrde hïjf terug- en Zag tot zijn .at de garaga in vlammen was ge- ea'mloedefijlk had hij de deur van iini^trratievertreik, die tot de ga,- gang geeft, open laten staan en benzinedampen contact 'gehad met a vuuir in de kachel, brandweer, telefonisch gewaar- was in kTortert tijd m'et de motoi\- van do Duinstraat en den Gevers rweg tea- plaatse en vatte im'et n onder oomlmiando van den inspeel ndmtee>s|ter Schillham den strijk! e vlamlmenzee aan. was echter niet meer mogelijk, ietal reeds in brand staande auto's tar gertald waren, in veiligheid te ndeze auto's brandden vrijfwal ,uit. Voorts hadden de vlammen het istrafae-lakaal met de daarin zich lende meubelen reeds zoodanigaan- dat ook 'dit gedeelte door het felle werd verwoesj, evenals enkele be de betimineringen en een lucht- paarden van de naastgelegen TatterV anege weiden veiligheidshalve naar gebracht en tijdens het blusschingd- ij „„rfald. Geluikkig echter bleef J fmvoor den brand gespaard, zóte dat^e garden, twwdf in getal, nadat de brand Wa© bedwongen, rustig weer naar hun gewonen tfal konden worden gehad. De schade aan de garage en bajbehool- lende vertrekken toegebracht, beloopt ia de duizenden. Nachtvorst in Noord-Limburg. jDje nachtviog-qt "heeft ernstige stshude toeoohracht a.an de tuinbonWgewasjsen in nSToord-Lim'burg -en niet minder aan de fruitbopmicn aldaar. Voor de haver en klaver is dez'e wogst noodlottig geweest. Onbewaakte overwegen. Eergisdermiddag. passeerde op den on- pewaakten qpoorwegoverwegop de grens van Dordrecht en Dubbeldam! nabij' Smits]- poék de gehuwde 63-jarige pctrolen,m'- ventei' J. K. uit Djibbeldam) met zijh wa- gen de sjpoprbaan. Hij zbtte het voertuig a,an de andere zijde Heer. De man scheen echter iets vergeten te hebben en liep weer terug. Juist op dat oogen blik pas seerde een sneltrein. Dk man kwam onder den trein. Vreesel'ijk' verminkt werd zijn lijk 200 Imleter verder gevonden. De ma chinist bemerkte het ongeluk onmiddel lijk en bracht door krachtig remmen den trein tot rtilsttand. Biaerderijl afgebrand. In de gnoote boerderij! van den heer A. Oz'inga te S|tiens| is brand ontstaan, doordat een «ut», die in de qehuur stond bij: het aanslaan van den mjOitor in brand vtloog. De vlammen wierden .aangewakj- kerd door den feilen wind en weldra stond de geheele boerderij! in lichterlaaie. the brandweer van Stiens, die m'et vier stralen iwlater gaf, stond vrijwel machte loos tegenover de vuurzee. D'e boierderij die van 188.1 dateert, brandde geheel uit. Acht koeien kwamen in de vlammen om. Men slaagde erin, Zeven pinken te red den, waarvan echt?r een tweetal mjoeqt wprden afgemaakt. iVerzekerinig dokt de schade. Beschoten, m'aar ontsnapt Op den Oalbea-gerweg, b'ijl 'Maastricht passeerde iZ,ondagavond een Belgische auto aniet 'Zakken Zwlaar beladen de Neder- landsjche grens. Op de somtaatie tot stop pen werd geen aoht geriagen en handig wist de bestnurrder een puntige ,over den weg gelegde hindernisi te ontwijken. Bij de achtervolging werden drie ban den van den wagen isttu'k geschoten. Da bestuurder, die bl'ijk gaf zijn vak te ver staan, nam' een bochtigeoi weg door het iz.g. blauwe doo'p, vermeed den Tongeri echénweg, waar maréchaussée's waren olp- 'igesteld en Zwenkte door de Kommen naai' den Kanaaldijk en Wislt Zóó Zijn ach ter t Violgers te onttom'en. Over de Nederj- landkche grens bijde Belgische douane bleek de lOnbekende bestuurder -gestopt te hebben. Vcrkcer.-;onge vallen. i&atej'daga.vond is( een auto, 'bestuurd door C. C. B. uit Den' Haag, tegen de 'leuning van een brug van den Vlietweg te Voorburg gereden, waardoor de auto -pwer den weg slingerde cn in een sloot terecht hw'atm'. 'D'e bestuurder wist zich te bevrijden, doch de 'inzittende H. K. kjdn eerst later uit 'deu auto worden ga- trokken. K. wasj toen overleden. IDie Motorrijder 'A. Roovers uit Amtei-sjfoort is nabij het 'NoiOrd-Limbui-g- isjche plaatsje De HaM'ert met Zijh motor- rijlwiel tupscTicii de rails van den op den Weg NïjM'egen—Venlo gelegen tramweg van 'de Majaqbimrt-spoorweg geraakt, Ten gevolge hiervan ejipte hljr nn werd tegen den grond geisjmlakt. HEj1 "is naar liet Zie kenhuis te Venloi gebracht. Zij'n toestand Is ernstig. Dicor 'n auto overreden en gedood. Gistermiddag is te .Wjageningen het 1 y<> jarige zoontje van J. P. Breekveld, dat; jzonder dat de eliauffeur het bem'crkte op de treeplank van een stilstaande vracht auto Wais geklomtaen, 'bijl het aanzetten van den auto er afgevallen en door een der wielen overreden. Het kind was op -islag dood. Den „ontspoord" machinist. Dinsdagavond is een uit Amütfn'dam nfkomistige leerliug-miaohinist 'der Nederl. landqche Spoorwegen pip. het spaorwegl' em^lacement te Emmerik door Si.A.-mlan- 'nen van de locoMotief gehaald en gearresj- teerd' Wegenq het verspreiden van commui- niriische pam!fletten. De leerling-maohinist Is door de Duitsche autoriteiten in vér- ïekëi-de bewaring, geqteld. Rfeviolutionaire terreur, De heer J. A. Baars;, lijStaanvio.erder van den Algemeenen Èascistenbond, is ■eergisteren, toen hij' per auto op weg was naar Breda, - waar Hïj.' spreken mbest iuSschen Rotterdam en Dordrecht aange vallen en m'i'sthaindeld door een aantal ipolitieke tegenstanders. Men vermoedt dat de heer Baars, wiens antonum!mer bjf'de revolutionaire groepen goed bekend is, in een hinderlaag is ge tókt. Met ijzeren qtaven heeft men 'den fascistisclien leider zoodanig op het hoofd geslagen, d/a,t hij? een hersenschudding heeft gekregen. Hij Wiordt verpleegd te Nedei-Hari- dinxveld. Een wanordelijke vergadering fe Brcda. tEergisteravond heeft de Algemeen© Ne- darlandsche Elascastenbond een propa- gandavergadering in Concordia te Breda gehouden. De heer Burman, voorzitter van de afdeeling Breda, weeq er iop, dat Jeder, die gekomen was m'et het doel de orde te ver.jtoi-en, aan de cassa zïjïi geld kon terugkrijgen en heengaan. ha een lezing van den heer Cpbbën over democratie of fascisme volgde een Eaiizo, daiaa- de heer J. A. Baarq, de twee- •k sjn-eker, npg niet was gearriveerd, j-hn de 'pauze te vullen, laq de heer Cob- ben voor uit de brochure vragen, en ant woorden over het 'Nederlandsche fascisme Hem werd dit echter vrijlwel .onmogelijk gemaakt door een hevig tumult in de goed gevulde zaal en door uitroepen als: „Wiij willen geen voorlezing, wij' willen spre kers." Toen klonk plotseling de inter nationale, tmjaar onmiddellijk werd het Wilhelmus ingezet. Dp verwarring steeg ten top. D'e aanwezige commissaris van politie 'Zag zich toen genoodzaakt in ta grijlpen en verwijderde m'et eemige riei chercheur^ 'do belhamlels uit de aaql. Intusfschen Werd de vergadering ge- Èjoborst. Nadat de orde was teriiggekee(r<d, vroeg de heer Kriuzën da vedwijlderdem weer toe te laten. D|a voorzitter en de commissaris van 'politie hadden daartegen geen bezlwlaar, imibsj zïj zich rustig hielden. Bij' een tweede jordeyerqtoring ziou de zaal onherroepelijk' ontruimd worden. D|e heer Baarq is evenwel niet ver schenen, wegens den op ham] gepleegden aanslag. 'Men heeft toen de vergadering iontbonden. Brand in de Peel. In 'de Peel, pp de Limlburgsoh-Noord;- Brabantsehe grens, heeft Dinsdag den ge- heelen dag brand gewjoed. V.ele hectaren peelgi'.ond Werden door het ^uur aange tast en vernield. 'Het vu,Ur breidde zioh snel uit en plantte zicli v.oort in de bosch- perceelen (onder Meipselo. Nadat van .alle zijden hul'p wa^ klotmten opdagen, is men er Dinsdagavond tegen elf uur in geslaagd verdere 'ViO.oi'twoek'a'ring van den vuur haard te voprkbmlen. Tegen den nacht was gevaar voor uitbreiding geweken. Ren 'imbekOftht vaderlander, ffe Tppolcany in SÜpIwlakEjfe isi een Neder- lander, B. V., in hechtenis] genomen. Hij' had pan zijn 'politieke gevoelens; uiting gegeven door op 11e deur van een J.O/O.dj- Bche finnla met krijt een hakenkruis te te»kenen een in Tsjechoi-slowakijfe ver boden embleem1 waaronder: Leve Bitj- ler. BSj z'ijn arrestaitie verklaarde hij1", niet tegen de J,oden te hebben willen opl- 'hitsien. Grtioic inbraak bij 'Brenuinkmpye:r. In hét Warenhuis, van C. en A. Bren- ninkmeyer te Bei'lijn Zijn, volgens oen bericht van de Mpntag Morgen in drie af- deelingen inhi'ekersi binnengedrongen. iZ'ij hebben een buit gem'aa|klt' je waarde van 60 tot 80.000 iMank. DaZe g'eweldige in braak werd ontdekt dopr 't feit, daifc een vensterruit in de gevel aan de nieuw'© Eïiedïiéhqti'asse gebroken wlas. Toen agen ten van piolitie mtet den chef van net warenhuis, het groote complex betraden, ontdekten 'Zij isjpnren van nog twee benden. O'p de tweede Verdieping wa'S| een poging gedaan om' de br;andklas|t open te breken, terwijl op de eersjte «n tweede verdSping blijkbaar ©en andere bende alle któeren, Mantels en blouses had geroofd. Een plotselinge genezing. Reuter S|ein^ uit Milaan het volgende relaas, dat We onder alle voorbehoud, voor Wat het wonderbar© karakter der feiten betreft, weergeven: Die bewlonersi van Modena verkeeren in gnoote ontroering, doordat aa» een 17- jarig mleisje, Tliea-esia Morelli, een Wonder •is geschied, wa,ardoor Zijl van "haar ziekte iis genezen. Aan de anken vain kaar familieleden w'as 'het mleisje, dat aan een arm en been kreupel (sjc! bedoeld is misschien ver lamd, lalthanis wiat den num' betreft, Red. (Misj.). de kerk' binnengebracht. iZ'ij! wlas gaan bidden aan het al taan' van de H-, Thei'esja, haar naamheilige. Een half uur bleef Zijl in tilte bidden. Plotseling begon zlijl hevig te beveca, daao?- na viel Zij' op den grond, al mependei „Heilige_ Thereria, ik 'ben genezen!" Vioordat haar verwanten hair konden naderen, w'a:s! het mleisje reeds tea' been cn stapte de vier treden van het altaar op naar het beeld van de heilige. Daarna wian delde Zij" naar huis. Die dokter, die van haar genezing ver nam', heeft haar onmiddellijk1 onderzocht, doch hij kon de genazing niet verklaren. De bew oners van Modena, geloo ven thans algemeen in een wonder. Het w'rak van de „Akron". De rieepboot der marine ,;S©gamorev heeft het Amleriikaanache ministerie van Marine radiografisch medegedeeld dat Zij het gezonken wlrak der „Akron" bij de plaats van de ramp heeft gevonden en .onmiddellijk een aanvang heeft gemaakt met het bergingswerk. D;e 'kruiser „Portland" heeft naar Reu ter 'seint, een soortgelijk bericht aan het departement v.an maTine doen toekomen. De eerste poging om' pet wrak v.an de „Akron", dat op 25 Mijlen ten Noorofe- Ctoqten van Atlantic City is gevonden, ite lichten, heeft totresultaat gehad, dat eenige sjokken van het omhulsel konden worden gelieht. De duikers] hebben mede gedeeld dat het Wrak' onder „water dui- lijlk zichtbaar is;. Dé kruiser „Portland", de mai'inesleepbooten „Slegamore" en „Kalmia" en de „Falcon" Zijp ter plaakse gearriveerd. Een toren van 700 M. Drie Franseha ffinahiteotan, .bijgte'baan migeriiear Freyssinet;, den bou.wmiaeis- 'er ran de luchtva.artloodsen te Orly en van d'e. lall beroemde bru.bijl Plogugastel, nebben yoügens Oomoodia ter gelegenheid van de tegen 1937 te Parijs voorbereide tentoonstelling van gebruik'skuimslt in den breedsten zin van het woord, het plan ontworpen voor ,een betamen toren van M., die door auto's kan worden bestegen en bekroonp door een licht- dat de schepen in het Kanaal moeten waar nemen. In dien term zouden garages, 3m> t'elkamers en de rest worden ingericht De Mont Yalerien bij' Parijis komt als bouwplek in aanmerking. Rensachtige vangsten der New- tflandlandscke robbenjager,. Do NeWfbiundlaiiidsdie robbenjagea-s heb ben, naar Yaz Dias meldt, dit jaar ©en buitengewoon rijken buit gehad. In de haven van St. Johns op1 Newfoundland is de mbbenjager Im/oigene binnangteklomem met 56.000 ve-llen aan boord, .die hoog op het dak lagen opgestapeld. Dat is de grootste vangst dia btodt daar een stoom boot is gemaakt. De Ragle kwam binnen met 26.000 vellen en de Ungava met ©em ■bijna even gnoiote lading. De totale buit beloopt ongeveer 160.000 yellen, tegen 48.000 vellen 'heit vorige jaar. De 14 iwb- benjagers .aan 'baord van de Imogen© heb ben o.p één dag 11.498 zeehonden .gescho ten, dus per man gemiddeld 931. Op den- z'el'fden da.g, 11 April jj., zkouiden de ja gers van de Unigaiv.a. 15.000 Zeehonden g'e- sohoitcn hebben. Sedert 4 jaar hefclbien de robben jagers niet meer zulk© groot!© gtefal- len bij- .elk'aar gezien' a.ls bhansi. Reactie tegen de Jeden-vervulging. De aatia tegen de Joiden in Dnittohland hééft. Zoo verneemt Renter in New-Yoric ten gevolge, dait. rigémiaars vp.n nachtclubs en cafe's het niet meer aandurven Duit sche ar.tist.en te engageer en, uit vrees de talrijke Joodsche bevolking d'er Miad te beleedigen. Lang Voor de wettfgie toela ting van bierverhoop met 3.2 proioemt alcohol, was er ©én grootte vraag .paar zangers, muzikanten en onder© artdsten, daar met den terugkeer v,a.n het bier o-ok bet cabaret een opleving kreeg. V.coral Duitsche miu'ziklanten werden ■aanvankelijk gevraagd en Velern haddetn hun cjntracbem reeds getaeheind doch met d'e vervolging der Joden doior de Na tion aal-Socialisten is alleisl veranderd. Duitsche autisten worden gelwaeid en Zelfs 't zingen van Duiitisdhe liedje© wordt niet getduld. E.en witte Paschcn in Zweden Na een pa,ar weken van zonneSjChijh ftn .Zoele winden, die aan boom' en struik de knoppen deden z'wellen en allerwegen de cïoiCus^en en de blau'w'e anemonen volop in bloei lieten ktom'en, i s, nu met Paschen, juist in de dagen, dat tienduizenden Zwicf- den voor 't eerst naar hun apmerhuisjes 'plegen te gaan, dat men naa© buiten trekt, naar de eindelijk weer oplevende natuur, het weer plotseling omgeslagen. Op vele plaatsen in Norrland woedden Zaterdag sneeuwstormen, Zoodat het land rijn wintersch aanzien herkreeg. Re (Siunb£|vali heeft het dit jaar nog niet zoo gespeeuwd als. Zaterdagavond. In ver schillende deelen van da stad en in de omstreken ondervond het verk'aer grOioten hinder en tegen den av.ond moesten de m|otoif-kneauw'ploegen, die dezen winter vrijwel niets) te doen hadden, uitrukken, fom' de hoofdstraten scho,o.n te vegen. Z,onl-. 'dag qtorm'de het in geheel Midden- en Noordl-Ziweden en in de hoofdstad viel ter 'bij: tijd en Wijle qneeuw. "Na de „drjaogte". Volgens; berichten .uit welingelichte bron is de eerste Week na de opheffing •van het drankverbod gekenmerkt door leen beanlgrijlke stijging dei' hélastingopf 'brengsten en een verminderingvan de dronkensjehap iin het geheele land. Uit Chicago, Boston, Qin'cdnnati en Philadel phia koimien berichten betreffende eqn tjeherpe daling in het aantal arrestaties wegens duonkenschaj). Die brouwerijen hebben tot 'dusverre 24 luu'r per dag gewerkt omJ a,an de grootje vi'aag te voldoen, waardoor ook: gla^fa'- brieken kuiperijen olnder hoogen druk Werken. In Boston 'züjln m deze week 6 Millioen fles^clhen, in Chicago 100.000 vaten bier verbruikt, terwijl in Phila(- dielphia een half millioen dollar werd ge ïnd aan gelden vqor vergunningen. De '„natten" zijln .olpgetogen over het uitfr blijven van excessen en 'wijzen er ojp, diat tiot dusverre het bier is verbruikt op leen ■Iwijlzle, waaj-tegen niets| te zeggen valt. Griftate brand a;an 't VierwordstedciinieC,.. Te Buergenstoek aan het Vierwoudstej- denmeei' heeft Zondagnacht een hevige brand gew.oed in het Barkhotel. D|e brand sloeg over naai' belendend© gebouwen. De .schade' bedraagt 300.000 a 350.000 frs. Het prores' to Moskou. Rieuter m'eldde gisiternadit uit Moskou,: Na een beraadslaging, die 6 uur duurde, heeft de rechtbank.' vonnis] gewezen in het sabotagöpiroces. Van de Èngelsche ver dachten werd MacDlonald tot 2 jaar ver- loprdeeld, Thornton tot 3 jaar, terwijl Gregory werd vrijfgesjproken. De andere 'Engelsehen, Monkhouse, Cushny enNord- Wall, worden veroordeeld, het land binnen 3 dagen te veriaiten. De verdachte Rnjaséln krijgen allen lange vrijheidkstraffen. In geen enkel geval is ©en doodvonnis gei- veld. Alleen MacDlonald had sichuld be kend. - I W: ijrZ i g i n g der vonnissen. Reuter meldt uit Moskhu: Het centraal uitvoerend Oomiité zal Donderdagochtend het verzoek inwilligen tot wijziging 'der vonnissen uitgesproken over de Engelache ingenieurs der Metro Vickers Cy., MacDlonald en Thornton. Men i© hier 'van m'eening, dat het von nis Waarschijnlijk veranderd zal worden in levenlange verbanning uit Rusland. Tegen het tUmivnil. NaMeits. 25000 vrouwen zijln door den natiomalen bond van Katholiélte vrouwen te Dubuque (IoiVa, 'Vereenigde S,ip,ten.) ■aan het adres van negen filmtproducenten protesten 'gericht tegen de imtóoreeie films, die' zïj' Vervaardigen. i De bond wtarsjehuwt de producenten, dat, indien het piiotesü in den wind wordt geslagen, de 25000 vnoulwen er voor Zul len aargen, dat het protest wioxdt gevoeld in het plaatsfkhartenbureau. „De Wandelaar". Zoceven verMhoen hij. den uitgeVer A. G. Schoon d erb e ©k' te Laren de A pril- aflevering van „De Wandelaar", maand blad, gewijd aan natuurstudie, natuiurbc- ®chermin'g, heemiSahut, geologie, ïolklotre, buüenleven ©n toerisme. a. F. Binebergein brengt apl prettige wijlae verslag uit van zijn vogel'waarnc- mingèn in '<t 'Gasltrij'darveld, J. H. Brink- graveEntnop. wijdt aandacht aan „lij- densplanten", in de eerste plaats de piassic- bloem, en Rinke Tolman, de redacteur, beschrijft een voorjaarswandeling JangS den E'em. Inlt<geSsan'ta mededeelingen doet dr. A- Sc'heygnond oVar een te loor ge gaan vogel'parad'ijfs binnen, onz'e landsjgren- z'em, het. SehollevaarsedJianid, waar het eer tijds o.a. wemelde van kwakken. P. v. d. Lijn weidt uit over merkwaardige schijn- fossielen, z'.g. mo,sbaoimpjes, Gerief' Kalma staat optoiauw stil bij de .waterlelie© en haar overlijkte varwanten, terwijl A. Wv Franckem een j,uitstapje" maakt over den Atlanti'Schetn 0:aaa.an: h'iji vestigt de aan dacht oip. een. merkwaardige beveTbrug in tiet Hawiman State Park. W. A. F. X. Hoffman toont, o.. m. door versChiUende citaten hunner verZanl u.an. noia de dichters hebben gereageerd op. de herleving der matuur, A. C. de Ko.ck, die een artikel wijdt aam het uitjz'attiemde heelal, zoekt het uit den a.ard der zaak, 'eveneens in hoogar sferen en van P. L. Rustious wordt een artikel opgenomen over de aantrekkelijkheden van den tuin in April. Dé rubriek „V.an gn. voor de lezers" (natuurhugtorisch allarfei) beslaat weer vlersoheidene bla.drij!dpn, die zioh bezig houden met nabuurontljuisterimg in Lim burg, Paiafldhgebiuuiken in Duitsdhliand, aomderlinge gedragingen van kbolmeez'en enz. Oiudergewoointie zijln weer een groots reeks illustraties, die zeeir tot d© vlerbael- ding spreken, tugschen den tekst ge strooid. De dollar' daalt. D'e president der Yer. Staten heeft, naar Vaz Diaisf nader uit Washington1 seint, verklaard, dat de dollar niet gesta biliseerd zal Worden voor den terugkeer van Rngeland tot den gouden qtandaard. 'De gouduitvoer zal 'verboden worden, be halve voor zoovel' deze reeds is toege,- |staan. D© inflatie Zal gevolgd worden door een gtijgingvan de goederenprijzen én zou het gemieenéohappelïjké eoonomi- sche plan der naties kunnen vergiem;akke- lijkien. Uit de levensgeschiedenis van de Talp1. D.e bheitijld der tiulfcn ie thans weer aangehrioken én yon heinde en verre ko men de toeristen naar het bollemlamd om van de kleurige pracht te genieten. Niet alleen de streek tusschan Leiden gn Haar lem, hert- tulpenland bij' .uitnemendheid,, deen ook het Weiktland wordt de .laatste jaren steeds meer bezocht, daar ook hier de tulpenteelt enorme afmetingen gaat aannemen. In het Westlanid Zijln er, hoe wel het bijikans geheiel ,m'ét stookkassen is bezet, noig. tal v.sjn blocmenvieMlebt, welke thanls in bloei staan. Dezle vteldon van grofote en kleine a'flmletin/gein vindt men in hoofdzaak in die «m|gevin|g yam Monster, s-G'ra'venhage en Naaldwijk. In hoofdzaak is1 mem in belt WestLand inger- geateld op het tnekkien d'eir boUen. 'Elch- tar zijn er ook veie duiztenden boUen iD den vollen grond uitgezet-, wélke thanB aan het Wiesitlainclsche landiSohapi een we] zeer aantrekkelijk aanzien geven. E|r zijin reeds enorme hoeveelhedian tulpen aan de .W.esiüandsche snij'bloeimenveiLinigen aange voerd, hetwelk een sterken terugslag pp da prijzen heeft teweeggebracht. Thans nu da fulpen in ziqa groot© hoeveelhedfen zijn verschenen, lijkt het ons nipt onaar dig eens iets: over de herkomst van do tulp' te vertellen. De. tiulfp, welke door velen ten onrechte, als een intoseimsch Hol- la.ndsck bolgewas jvoxdt beschouwd, kömt oOTsjpronkelijk uit Petiz'ië. In de 15e eeuw kwam de tulp voor het eerst in Ruirkjjte, waar zij al dadelijk veel opigeld dieed. Mien hield er zélfs ieder jaar een fraai feest ter eere van de tulipi. Eliigenaardig jü het wel, diat niéttegemstaande in vijf eeuwen t'ijds veel veranderde, d'eizie faeisten Iter eere van die tulp nog steeds bestaan. 'Eerst in het midden der 16© eeuw kw'arn dia tulp; in Duitsdhland voor het eerst voor, vanwaar z'ij haar wleig naar ons land vond. Hét duurde evenwel no,g tot in het begin van de 17e eeuw, alvorens1 men da eerste tulpen in pms land aantrofW.el nergens heeft de tulp zooveel affitrek ge vonden als ten onaeinlt, w.aar. men van. de "bollen een handelsartikel maakte, waarin zwaar Werd gespeculeerd. Zooals men weet, heeft de tulpenhandel in de 17d!e eeuw fabelaAtige afméljngen aangeno- mJen, .en schabben gelds werden er aan deze bloemen verspild. Mien kocht elkaar heiele tuinen en hoven af, enkel en alleen om de bloemen te bezitten, .welke mien soms nog .niet eens had igez'ien, of waar van de stelen nog niet eens boven den grond uitstaken. De herbergen werdeln cmgeziel in een Soort tulponbaurs, waar zwaar Werd gespeculeerd. De tul:peai- koorts werkte zóó aanstekelijk1, dait, velen nun geregeld werk in dan ©beek lieten om hun geluk in den (builpanhandel to be proeven. 'Om een handel in tulpani te beginnen, had men niet veel gieid noodig. De gekocht© tulpen werden immens niet .geleverd, daar de bollen zioh mog in dan grond bevonden. Zonal© mem jlah noemlt- kocht en verkodht men duts „op termijn". Al vrij spoedig ontaardden deze speculaties in een oplichterij op grootem schaal. Tengevolge van de enorme vtraag naar zeldzame soorten bood menig jtoop- man iets aam, dat slechts in zijn verbeij- ding bestand, terwijl het ook niet. ztelldem veerkwam, dat eenzelfde partij tulpen tweemaal werd verkocht, omdat mien den eersten kooper was vaitg.eiten! Iedeiraen be gon tulpen te kweeken en ieder kWIaekfar trachtte door heb uitvinden van oen nieuw soort op een gemakkelijke manier rijk.' te worden. Met opizet Werden de prij'Zen de hoogt© in gejaagd en voor werkelijk bij zondere soorten betaald© mm oogehvardo sommen. Zoo bracht één enkel© hol van de sjoort „SÏeMp-ar Augustus" 14.600 gul den op, terwijl in 1637 Ite Alkmaar 120 st]uiks tulpan werden verkocht voor 80.000 gulden. Te Amsterdam bedroeg ,dc omzeit in één week niet. minder «fan tien millioem gulden. Een inzimkimg kon natuurlijk, biet uitblijven. Ploitselinig, door we|l!be oorza ken is niet bekend, kwam cr pen moment,, waarop niet meer wea-d .geleverd én niet geaccepteerd, terwijl hiardqor aan h'et licht kwam. dat. partij'ein, welke mecnmaléln wa ren verhandeld, eenvoudig uieib betiboin- djen. Een gewddijge paniek' Was hiérvan helt gevolg en zelfs werden da ^tatan van Hólland verzocht tussehenbeiden ta komen. Om aan dazen toeislbamd oeln rimda te maken, kwamen den 24en Februari 1637 de gezamenlijke bioffimigten uit HoRamdsche gteden te Amsterdam bijeen, Op deze vergadering ward besLatetn pilo koopen van tulpen, welke voor het and© van November 1636 waren gedaan, in dband te houden. Van de latere braaMan- ties zouden de kbopers afstand moigen Qoen, echter op voorwaarde, dat rij tien ■procent van de koopsom zlouiden geven als schadevergoeding. Het gevolg jlan eien en ander was, dat de waaa-de van 3e bol len .geweldig daalde en de handel tot maar normale afMetdngen werd tamgglelbracht. KR A'BBENDI JKE. Gistepen werd door Notaris E. C. van Dissel te Gioes, alhier publiek verkocht: I. Een 'hui® met bergplaats en «rf„ 6e Krabbemdijk© aan dan Oostweg, groot 6 Aren 70 centiaren. v II. Een perceel boomgaard aldaar aan den Oostweg groot 21 Auen 40 o.A. De .peroeetón werdien tóegelwicZefn als volgt: sub I aan dan heer A. O. van H'oudt, kóópman te Krabbendijke vóór f5310.— feub 2, aan den heer A. van Inare,. particulier te Kloetingle voor f 610. GOES. Gehuwd: Jaoobuis Zacharias de Hand, 27 j. jm. te 'iS-Hearenboek en Cop- uelia.van den Dorpel, 24 j. jd.Henderi- kus Rcgbop, 27 j, jm. en Johanna, Maria van Domst, 22 j. jd. te Hoeven; Jambus Johannes Stoover, 27 j. jm. en Tianln'Ctjja Landman,-22 j. jd. HU'w.-aang.Coraeüis Anlthonius van Leeuwen, 28 j. jm. éh Johanna. Miaria Yer'beem, 26 j. jd. Huw.-aïk.Laomarduis Bolflieit, 25 j. jm. an Adriana Knopjes, 25 j'. jid. |e 'is-Hicerenhoek. 'Overleden: Jozina v.an Hoorn, 76 j.;, Jaoohue van Liere, 50 j., echtgenoot van Ne eitje Nieuwenhuijfee, te Ovijzond. GOES. De stichting „Goess'che Sport- belangen", belast m'et het beheer van de gemeentelijke sportvelden, bestaat uit de heerenA. de Roo, (raadslid)Mr. Hugenr holtz; H. Jonkers; 01 van Tiel; A. Hioeif- stra (als opz. gemeentefwerken)J. C. van de Velde en C. W1 MIDDELBURG. Op de graanmarkt werd geen nioiteering. opglemaakt. Aangevward door WiateherBohe boerin nen: boter f 0,74, 'kipeaeren f 1,80, eend- ■eiéren f 2, ganseieren f 8, kalkoieneiereini f 5aangevoerd door handelarenRoteT f 0,73, kipeieren f 1,70, eendeieren f2, ganseieren f5; particuliere prijls: boter1 f 0,82V2, kipieieren f2,75, eendeieren f3. Vcilingsvereen. Znid-Beveland, Gees. Veiling van 18- April 1933. Pcstelein f2328, Spinazie f38, Witlof f 36, idem Be soort f 1, alles per 100 Kg.; Bloemkool f 1221, idem Ha so., rt f'58, Kropsla f2,805,10, idem; 11© soort f' 0,70—1,90, Kipeieren f.210 2,30, Bloem'anplanten f'0,701,10, aljea per 100' stuksBloemen f 510 per 100 pot; Tulpen f'810, Narcissen f2,10 3,80, Rhaibanber I' 1,90.3,10, Prei f35 alleis per 100 bos. ROTTERDAM, 18 April, 2.30 u. Veemarkt. Aanvoer: 165 paarden; 4 Veulens.; 1 ezel; 2281 magere runderen 859 vatte runderen; 285 vett ekalveireii; 1577 nuchteire kalveren; 152 gaiaskaIve- Ten; 152 schapen en lammeren; 476 var- keus; 27 biggen; .4 .pokken. Prijzen per halve Kg.: koeien 1317, 21—25, 271/2—30; ossen 14—16, 20—22, 24—26; stieren 13—15, 16—17, 19—21; vette kalveren 271/2321/2, 37.1/2421/2, 50521/2; varbetnis 1414%', 15%; over jarige lammeren f'612 per Stuk. Prijzen per strik: melkkoeien f 105 225ka'l'fkoed&n "f 115245stieuen f 30 250; pinken f 4075; yaarzen f70 115; graskallveran i' 2060; werkpaarden f 100200; sfUiebtpaardon f90190; hit ten f 4080; biggen f510; lichte fok- k al veren f510, nuchtere slaebtkalverne f' 34biggeu per week 4080 cent. Trekking van 18' April. 3e klaSs© le lijnt, f 5000 9604 f1000 14145 18227 1' 400 1835 3299 5287 18394 f 200 1358 20629 f 100 800 4155 7528 8028 12653 13360 15771 16282 Trekking van 19 April. 3a Mas 2 e lijst, f25000 15078 11 2000 808 f f 1500 7336 16966 f 1000 11323 12286 16113 f 400 19780 f 200 9016 14619 16797 fl 100 4196 5228 6417 9045 117011 15102 18016

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3