GOES UIT DE PERS INGEZONDEN STUKKEN LANDBOUW EN VEETEELT GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST DONDERDAG 20 APRIL 1933 NIEUtfVE ZEEUWSC.E COURANT vrachtauto aangeredende man was on middellijk dood. De politie hoedt een voor- loopig onderzoek ingesteld, .waarbij bleek, dat de remmen in orde waren en dein be et uurder geen schuld treft. De werkloosheid. Als werkloos staan ingeschreven 1105 personen tegen Verleden week 1124. Bij de werkverschaffing werken 114 personen. „Kentering". Bij deze willen wij nog eens herinneren aa.n dei vertooning op hedenavond in „Slot Ostande der film „Kentering" van het Nederl. Werkliedenverbond. Door de degeneratie van de meelste producenten is het tegenwoordig jielaas skcnts zelden mogelijk een film van harte aan te bevelen. Met „Kentering" is dit iets anders. Bet is een moderne rolprent van hooge 'kunstwaarde, levendige actie en mftt fm inhoud en strekking vol voortreffelijke kwaliteiten. Laten wij daarom «ongein voor een flirnku «jpkoinatl Wille0» de Zwijger-herdenking. Spraken de vlaggen aan de huizen dei1 Goessche ingezetenen van dei belang stelling in de herdenking van den -iOOston geboortedag van Prins Willem I, de stamp volle Sjt.-Magdalenakerk, waarvan de afhoane lijnen na de J'est'i uratie op zoo bijzondere wijze tot oite spreken, getuig» de hoezeer de burgerij verlangde uiting te geven aan haar gevoelen^ van aan hankelijkheid aan het Buis van Oranje. Te ruim' '8 uur' opende de V0iiirititBi"„ dhr Ballegoyen de Jong, den herdenking.-/ avond en heette de aanwezigen van harte welkom. Een wo/ird van dank sprak bij tot den Commissaris der Koningin, den Griffier, leden van Gedeputeerde Staten, Burgemeesters en Wethouders, die don/r hun aanwezigheid op dezen herdenking.-/- avond blijk gaven van sympathie vopr du Oranja-vereeniging. Djahk bracht hij ver der aan dhr Lie-q, dip zich spontaan bereid had veikla,ard, de leiding van het muzi- halo gedeelte op Zich te nem'enin du m'edew erking der te Goes; gevestigde zangvweenigingen zag spreker een .gevoel van sjaajnhoorigheiddat steeds n amge- nam'e herinnering zou achterlaten. Dooi' ziekte verhinderd, had de (OXjgaj nist dhr Kousembifcer de leiding moeten overdragen o,an dhr Meiuilui'-t- Boekel tu Hoorn. Mr. P. Djiele-man vervolgde spr. - zal de feestrede uitspraken. Gaarne had 'deze zijn medewerking verleend; en waar de voorzitter hem' kent als, een Zeeuw in hart en nieren, verknocht aan Zeeland, aanhanger van het Vorstenhuis en liistor ïiet-kenner, w'aS( hij' jiu al zeker dat de woorden van den spreker ingang' zouden vinden in het hart vair den toehoorder. Nadat was vaor-getleizein een .telegram van hulde en triou-w te zienden aain H.M. da Koningin en een apdar aan Z. K. II. Prins Hendrik b'ij gelegenheid van zijn verjaardag, eindigde de voorzitter 't ope ningswoord met- de aanhaling „God-Ora-ifl-e -Nederland". 1 i Uit de rede van (mi'. Dirfeim'an. ge schiedkundig gebaseerd op de meeat juiste feiten en bijizOnderhed/ein, halen we 't vol gende aajn Tuss chen de jgeboorte van den eerstten telg uit het kuis Nassau. ^VUtem) I i'ii de reigeering van de laatste, onate Koningin, ligt oen tijdperk van strijd om recht, en vrijheid. Onis vorstenhuis is t' oudste Van da wereld, We leiz'ein er al van in 'de dagen van Daigobert, vóór Karei de Grooite, maar 't is ook 't «dielstte van 'Eiuropa. On der de Kruisridders die ippkrokken maar 't Heilig Baud, ten strijde tggen de jSaraoe- nen vindt men menige voorzaat van de Nass,ariërs. Heel 't leven van Wlil|lelml ,1 is vlol op offering en heldhaftigheid. Voortdurend arbeidt hij voor eenheid, onafhankelijkheid van Spanje, voor godsdienstvrijheid van iedereen. De naam „de Zwijger" Zoo vaak beoordeeld als typeering van onbe trouwbaar, raddraaielr was eerder een eerenaam, want 't getuigde van voorzich tigheid. Zelden liet hij' z'iju gevoelens blijken maar een gedenkwaardige gebeur tenis in 1578, de vergadering van Sta,ten te Vlaanderen in Dendermoude laat de in nerlijke strekking zien van zijn streven. Be;t. go dsdiamabvrede.'voorstel waardoor de katholieke geestelijkheid nauwer bij den Prins kwamen, heeft, hem veel sympathie gekost- en de Vlaamsche edelen werden er naijverig door. Verlatten, dototr iedereen vertrok hij in 1583 uit Antwerpen datt hem eerst had gehuldigd, kwam na,ar Delflt en daar werd hij vermoord. V,eel teleurstelling was zijn deel maap de oen heid werd bereikt, verdraagzaamheid nog niet, want andersdenkenden Werden uit gesloten maar de vrijheid van gedachte bestond en tot .op heden vinden verdruk ten hier gastvrijheid en liefde. Nul na 400 jaar is ons land gebukt ondier oen «elfde crisis, maar ook nu voert een kind yan Nassau o.nis, door zware tij'dlan. Spreker schetst in 't kort de) 'liefde van vorstin voor volk on omgekeerd e.n besluit ijijn rede met eau prachtige peroratie op ons vorstenhuis. Da zangnummers werden op beslist su perieure wijze vertolkt. Dit 1» f# jOtp- merkeüjk waai' men slechts ïnielt dilet tanten te do&n had. Zij hebben door hum beschaafden, technisch oorreribem en be zielenden zang.op den avond bat. fortistiekc Stempel gedrukt. Immers welk een bezieling twisten de executanten te bremgen in de iwerk'en, met die heerlijk© bagieleiding door hat talent van den organist nog yetrbabelrd en verkijkt. Wat het koor en het instrumentale ge deelte heeft gegeven, overtrof verre de verwachting, In de eerste plaats hulde daarom aan den heer Lies die zich weer de vaardige en knappe diligent toonde, van wiem een krachtige eliding uitging, maar ook de leden die mest 'n enthou siasme en 'n warmte zongen welke impo neerden. Hef was één der schoonste gedeelten van den avond. 6 NIEUWE RADIO -TO ESTELDEN (N. S. F. en Philips) vanaf f 129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J, M. Bolderman Goes. Tel. 129. (Adv.) Biezclinge. Dinsdagavond 18 April wterd in „Café Luik"1 een vergadering ge houden door de „Tuinhouw'vereeniging Biez'elinge", onder leiding van "den heer Da Graaf, fruitkwe-eker alhier'. Breedvoerig Werd uiteengezet de dj|U' 'de Regering gegeven 'Sjtaun aan land) en tuinbouw, en men legde er speciaal den nadruk op, dat door een buitengewq- nen maatregel de steun aan de kweekers van kruisbessen alleen werd geschonken als deze waren geleverd door middel van een organisatie. De leveranciers aan den vrijen handel, die dus rechtstreeks ge leverd hadden, Zouden tezén steun niet ontvangen. Die steun bedraagt 'de solm' van f 1,50 per 100 kg. Deze onbillijkheid werd door iedereen duidelijk ingezieu en met algemeene s,tem men werd besloten, in samenwerking met de „TuinbouWvereeniging Kapelle", allo pogingen in het werk' te s/tellen om als nog den steun, waarop iedere kweekér recht heeft, dus ook "de leverancier van den vfijèn handel, te verkrijgen. De aanwezige exporteui's steunden het genomen besluit. Tijdens de vergadering werd geconstateerd, dat het kwantum kmisbessen, geleverd aan den vrijen ban- del, 4; 250.000 kg. bedroeg. levséhe. Met de miogselhandel is het ver gedaan. Naar alle landen is de hamlddl tot sjen minimum teirug gelooepn. De -ex port per vracht,auto ma,ar Papijfe is geheel gestaakt en die van geknipte mosselen tjot opl eenige dagen per week bejplarkt. De verzending naar Antwerpen ligt stil en alleen naar Brussel gaa.t nog een paaT maal per week een bootje. Alles maakt zich klaar voor het aanstaande seizoen en met man en macht is men aan het ver- zaaien en klaarzetten. Hansveert. Hedenavond zal in de zaal van dhr. d© Boer een openbare vergade ring gehouden worden der R.-K. Kies- vereenigimg Le» XIII voor do katholieken uit de parochie, wiaarin als spreker zal optreden de zteereerw. pastoor Bosch. Het nuttige gaat met het aangename vereenigd worden, want i/nkele leden vain da Ki-es- vereenigiag zullen eenige voordrachten ten beste geven. Door de kbmmiezen werd een vracht- auitio die met de Prov. Stoomboot over kwam aangehouden met- een volle lading kostbare karpetten. De goederen waren frauduleus ingevoerd. Alles ward in be slag genomen, alsook de vrachtauto. Deze aanhouding is een mooi suioees voor de kommiiezlen. De kennis is hier ïnet de,Paagah- dagein goed verloopSh. Maandag was er veel volk uit de omtrek op de kermis aan wezig. Hqelwél er Wel niet van de grooite drukte van eenige jaren tong gesproken pain worden, kunnen jle belanghébbendein toch nieit klagen. 's-Hper-ArMidskerke. Alhier heeft, zich een comité gevortmd, dlat eefflige feestelijk heden heeft georganiseerd bij' de installatie van burgemeester A. A. Blesnbaaa op heden. Om cirea 12,45 u. werd de burgemees ter ontvangen aam de: grams der giemeeinite (richting Goeis) door 5je,n optodht van ruiters en auto's. De stoet beeft zich vervolgens begevtein over de Wijk Eiimde- wege naar het d!orp 's-Hteer-Arendsbeïke, waarbij de plaatselijke muiziek- esn zang- vereeniging hun miedewei-kir^" verlélemden. Na aankomst op bat gemeentehuis ving da raadvergadering Han. Imtusgehen wer den er verschillend© spelletjes gespeeld door d'e leerlingen van verisdhiiLende scho len. Hierna volgde een gecostuimeeirdle voetbalwedstrijd, gehouden door de voet- balvereeniging 's-Hleeir-Arendskerke. Na, afloop hiervan izulLen vanaviond de mu ziek- en zangvereeniginig em lluitclub öom- ceaiteeren. Tan 'slotte zial van avond om 9 uur acn liehtstoet worden gehouden. Ovczand. Mio'rglamavomd houdt oimz© kies- vereeniging een algemeen)'- verga.deïfng- waarin als spireker Zal om,traden oms Tweede Kamerlid de heer Loc kef ie er Men zie de annonce in dit nummer. Sas van Gent. Gister werd uit het Ka naal opgehaald heit. lijk van den 21-j arigein schippersknecht uit Vlatirdingen, wiens vermissing onlangs g.eimeld werd. Hij be vond zich aan boord van het s.s. „Rozen burg", welk schip daar gelost wérd en was toen opï eein gegeven moment plotse ling verdwenen. Sluiskil. Maandagavond reed dr. van Lui]' uit Sas vain Gent, met zijn a,uto te Sluiskil in de richting van .Sas van Gent. Op ongeveer 50 meter voor hem wilde de wachtman van de cokeslf'abriek van Aakar, uit Selzaete irnet ©en flats aan de hand den weg oversteken. Een aanrij'dinig was niet te. vermijden. Van Acker is met een schedelbreuk en been verwondingen naar bet ziekenhuis te Sluiskil vervoerd, waar hij Djnsdag is overleden. Actie tegen de Crisis-varkenswet. lu een vergadering te Hulst werd be sloten een adres tot de rageiaring \j(e rienten tea- voorkoming dat varkens in beslag worden genomen, sjooals de vorige w,eiak .geisehied is. daar gemerkte jomgte varkens niet van de hand kunnen wor den gedaan. VioJgenis den hew Cölsein zou da inbeslagname geschied zijn op insti- gnatie van de leiders van N.C.B. jj'or de aanwezigen werd een bedrag van f 40 bijieenigebraeht ran dit den be langhebbende bij de 'inbeslagname als voorschot te verstekken, tptdat hij zijn varken terugverkregein hedftt. Medegedeeld werd, dat keunmeeisters bij slachting weigerein, een niet-gemerift var kan te keuren. Besloten werd oon de tuis- sahenkomst van den yaterimairein imstpetc- teur te verkrijgen. Daarna werd door aanWazigetn opgave geoaan van aan de varkemisicanttr,a(! e be- taalie heffingen. Een aotig «af. worden ingesteld om de betaalde gelden terug te bekomen. Opgepast Men schrijft aan do „Gelderlander" „Bij ,0ns; in het dorp wordt huis aan huis een strooibiljet van de R.-K. Volks partij verspreid; elr staat R.-K. voor en ,onze men^chen denken dat zij deze lijst mlo.eten sjtemmen. Op de hoornen sjtaat een reclame van de S. D. A. P. Van de R.-K. Staatspartij Irooren wij niets. Dlat loopt mis". Die „Gelderlander" te&kent hierbij het volgende aan: 'Wij plaatsen dit briefje zjondei' de plaats van harklototejt mee te deelen. 'Want er i's) een R.-K. kiesvereeniging in dat dorp. Die slaapt blijkbaar. Kjj'u el* meer van Zulke slapers Pas ,op, dat rij op 27 April niet m'et een ^chrilk wakker wprden. :Wjy,! krijgen ,«op nu en dan den induik dat onze menschen «1 te gerust zijh op den uitslag dea' stemiming van 26 April. Zekei', er is/ geeu dreigend gevaar). Het Water sfaat niet pip de kruin van den dlylk. De R.K. iVplk^partij vecht ric|li zelf uit elkaar, de S.D.A.P. isj rijk aan geld, maar arm aan wterfkkjaeht, geen der lOvei'ige 'parfijfen levert gevaar op voor ons. 'Het gevaar zit in onze zelfgenoegzaani|- heid. Het ,zal wel Ips loolpen, denken we, cn daaxnie© loopt het misschien vast. Kiesveireenigingen in de stad en op het land, komen al uwe. kiezei'es|sen en kiezers ,op 26 April naar de stembus. ,B,te,mimen ze allen de katholieke lijst? ffijt ge (overtuigd, dat zij zich niet zul len vergissen Dat rij' niet in de wl^r worden gebracht- door anderen iZijll ge zeker van al uwe "kiezeres;sen en kiezers?. Gij "draagt, de verantwoordelijkheid. Die slaapt en slapen blijft, verzuimt zSj'n" plicht. iNjog slechts een week' scheidt ,ons van de stembus. Err lean nog veel g,o,ed getohait wturden in de laatsje dagen, in'aar dan m,oet er hard en dadelijk' aani- gopakt. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Wat is Nederlandscli product? De propaganda „Koopt Nederlandlscib Product" is nog in vollen gapgl. Over de mogelijke resultaten dient het oordeel dus nog te wordein opgeschort. Toch imake men zich van die uitkomsten geen over dreven verwachtingen. Al jaren sta, ik midden in de 'toegepaste propaganda voor Nederlandscli Fabrikaat. En door het helpen aanbrengen van een kleine 1000 raambiljetten, (verkleinde uit gave van het groote bijet, dat door geheel Nederland is aangeplakt), bij win keliers in geheel ons land, na,m ik aan de thans gevoerde propaganda een werkzaam aandeel. Op' grond hiervan moge ik mij dus alleszins tot oo-rdeelen bevoegd achten. Mijn cordeiel luidt nu, zoolang vqor heit poibliek niet duidelijk te onderscheiden is dat Nc-derlandsch is en wat niet, van het slagen van de „Koopt Nederlandseh Px,o- üuct-p.ropaganda" niet mag worden ge sproken. Aan de hand van rapporten, die voor elk werkelijk belangstellende gaarne ter inzage, zijn, en ook op' grond Vain het geen hieronder nog .volgt, kom ik tot dat oordeel. Door dumpinigtorijlzen van bujitienliaind- sehe producten laten verscheidene Ne- derlandsche lima.'s zich verleiden deze te koopen en te verrakken. Dit verpakte product zal du:s goedkooper zijn, dan dat van geheel Nederlandscli Fabrikaat. Bo vendien is er voor de Nederlandsohe fa brikant neig een tweede nadeel, .dat veiel fnuikender is. Het blijkt najmelijik, dat de kwaliteit van deze buitenlandlscha pro ducten in vele gevallen slechter js dan het Nederlandisohe fabrikaat. Het buitenland- sche product wordt altijd aan/geboden in een verpakking met Neiderlandsijhe tekst bedrukt. En gewoonlijk is die tek'sjt zoo opigesteld, dat de kooper(ster) ©n ook da winkelier denkt te doen te hebben met een product van zuiver Nederlandjsche oorsprong (vele voorbeelden zijn hierv'an te vinden in mijn rapinorten). De mind'ar- waiardfge kwaliteit van die buitenlandsche artikelen brengen dus niét alleen het pro duct in kweiStia in disexediet, maar doen bij de koop»er(stea') de gedachte .opkoimen dat. de Nederlandsche Industrie niet in staat schijnt te zijn een prima product te leveren Hot vorenstaande is van zoo groot be lang, dat de Regaeriugi hier moet ingrij- pnen, wil zij' hare propaganda niet krach teloos maken. Ook de "N edc.rlandsche Vereeniging van Huisvrouwen drinjgt bij die Regeering op duidelijke onderscheiding aan, wat Nederlandseh is en wilt niet! W. M. HARTMAN, Scheveningen. HartsenhoteklpileiLn 11. Sdia]!»» li inventarisatie. v anwetge het- Vleesch Etxport-Bnreafu is een inventarisatievan alle in 1933 gebo ren lammeren ingesteld. Hoewel aan alle bekend ehoudiers van gedekte ooien een kaa,rt ter invulling is toegezonden met verzoek' dieze voor 1 -ipril terug te eenden, deelt de Afd. Scha- peninventarisiatie Landtoouwhuis Alkmaar ons mede, dat nog een belangrijk' aantal alsnog achterwege gebleven is. Reden waarom nog tot 1 Mei de gele genheid wordt .gegeven de kaart in te die nen. Oon dient aan houders van gedekte althans bij hen geworpen hebbende ooien medegedeeld, dat- op aanvrage van hen een lammer'kaart verkrijgbaar is aan het Landbouwhuis te Alkmaar. IVie van eive-nitueele wgoeringshiulp zou willen pjirofiteeren 'zorge voor een luch tige aangifte. Een vrecselijk auto-ongeluk. Gistermiddag is bij de IJzeren Brug pver het Voorn^che Kanaal, onder de ge meente Oudenhoorn een vrete^elijk auto)- ongeluk gebeurd, dat ia,an 5 pjersjoncn het leven heeft gektos). Een gesloten peij- spnenautoi is daan' te -water geraakt. V,an de inzittenden wisjten zich alleen de chauf feur en diens) 14-jarig broertje, da,t naast liem zat, te redden. D|e vijf in clcn auto 'Zittende perrgonen rijk verdronken. De slachtoffers rijn: de 58-jarige (Theodora Kui'pai'4Bontenbal uit Roekan je. haar '3 kleindochtertjes) Alida. en Djoortje Bekji ker, resfpr. 11 en 9 jaar oud, en de 10k jarige Johanna Duynstee, benevens een vriendinnetje van deze mleisjes, n.l. de 10-jarige Maria Hengst. De kinderen woo-nden allen te Rloitterdajn'. De nadere bijzonderheden over dit on geluk rijn de volgende De 21-jarige H. Bialy uit Rotterdam iq sedert twee jaar werkloO'S. Zijn familie 'en Ce familie, v.an zijn verloofde hebben evenwel kort geleden wat geld bij elkaar gebracht, wlaarvopr een tweedehandsjcli uuto, een 7-pen-*s|opns gesloten 'Opel, werd gekocht. Het was) de bedoeling, dat Saly in het a.s;. zomerseizoen met dezen wa gen naar Rockanje zo,u gaan om' daar to trachten in de lauto-verhuurderij wat ito verdienen. Zijn aanstaande schoonvader is werkzaam bij' de gemeentelijke veren en die had uiteraard a,an z'iju kennisisen al ©ens gevraagd, of zij' ,'niet eens wa,t tu verdienen wislten voor z'ijh schoonzoon. Een van rijn collega's), de veai'boiOjttea.pii- tein L. Bdkker uit de Wiolphaertsjstr;aa|t alhier, vertelde hem' kort geléden, dat z'ij'n beide dochtertjes!, zijn nichtje en een vriendinnetje van de meiqjes met de Par achen zouden gaan logeeren bij' zijn schoian moeder, die in Rpckanje woont. Er werd afgesjproken, dat ,Saly de kinderen naar Rockanje zo,u brengen en dat hij hen daar ook weer Zqu gaan halen. Op deze rittjeiu zou hij zijn zgn. handgeld m'et zijn ,a;u,to|. onderneming' verdienen. Hij heeft de kinderen inderdaad naar Rockanje gebracht en gisteren zou hij keu weer halen. D;e grootmoeder, mejuf'. Kui» pers, ging mee naar Rotterdam. iSaly k'w'am met zijn auto bij het Vcrorn,1- schekanaal en moest, ter hoogte van de IJzeren Brug, een rechten hoek naar liniks maken. D|e weg leidde n.l. eerst do-or den 'polder en daarna over den dijk langs het kanaal. Saly moest dus bij' het' nemen van den bocht tegelijkertijd een helling opgaan. In den bocht staat het brugwachi- tershuisje, dat het uitzicht) belemmert. Die chauffeur, die nog m'aar pas rijdt, was bang, dat hij tegen eventueel van den anderen kant komenden wagen zlou bo|ts,en en hij reed daarom' heel langzaam en hij nam den bocht naar) links zoo wijd moge lijk. Daardoor kwam hij ppi den dlijik' óp de rechterhelft van den w'eg terecht Juis.t toen hij1 meende den "bocht geheel te hebben doorgereden en dus) wleer recht uit te kunnen gaan, voelde hij' opeens, dat het reehterachterwiel van den weg gleed. Terstond zette hij zijn voet op de voetretm', maar hij i-laugde te niet in den wagen tegen te houden, die al speller en sneller achteruit den bei-m1 a'freed en weldra in het wafer viel. 'Het kanaal is al dadelijk langs den kant vrij' diep. Een eindje uit dan wial staan de 'palen van het remmingswerk van de IJzeren Brug. De auto is met de achterzijde tegen een van die jrieu ge botst. TiUssChen dezen paal 'en 'den wal is hij daarop in 'de diepte verdjwencu Saly had het raam'pje aan zijn kant half open staan. Ziopidra. hlf zag. dat het misliep sloeg hij" het glas, dat boven do Sponning uitstak, rink en h'ij wist dope het gat te kruipen, juist toen de wagen onder water ging. Zijn broertje slaagde erin om' onder Water het pmrtier open te krijgen en ook hij' kon nog naar buiten komen. Samen rijn zij io|p' het dak van den wagen gaklomknen. Dit dak was -ongeveer een hal ven méter onder den wiatersipiegej In de onmiddellijk nabijheid lag een roei boot aan een anderen paal van het rem|- mingweak' gemeerd en beiden risten in die boot te komen, waarna zij naar den wal voeren. Inmiddels/ sohreekwden Zij luidkeels om hulp en al spoedig, schoten de brugwachter van de IJzeren Brug ©n de caféhouder J. van den Berg. die vlak bij die brug aan de overzijde woont toe. Met zijn vieren trachtte men de 5 zich in den wagen bevindende mten^chen te redden, maar daarin is; men niet geslaagd. 'Even latere kwam' een vrachtauto langs gereden. Men wist een staaldraad vast te maken aan den onder water liggenden auto; het andere uiteinde van tien draad werd aan don vrachtauto vastgemaakt, maar toen men gin trekken brak de E/taaV draad. Daarna heeft men oo- 'Spoedig rnöga- ljjlk een paar Zware kabels, gebaald en deze a,an den verongelukten auto beves tigd. Tenslotte is het gelukit, om met behulp van den vrachtauto den anderen wagen een eindweegs tegen den wal om hoog te halen, zjooda't men bij 'de pot tieren köli komen en de inzittenden uit den Wagen kon halen. Deze waren toen allen reeds dood. i B ,o t en k e if e I. De stroom vei'kiezingslectuur kabbelt gestadig voort. Aan de oevers van dien breeden vliet zitten wij geduldig te ob^er- veeren .al hetgeen wtat voorbij 'Vloeit. Hjet ia w'el eens 'n weinig eentonig, idooh 'plotseling wordt het geduld soms be loond. Vandaag bijv. leen vonds), ©ven prachtig als zeLdzaam', namelijk een arti kel in /Sltemt ro.od", dat wij geheel' .onderschrijven. Nog nooit voorgeko-m'en op de stambuSflkermis alhier. i.Wlij' lazen: „De communistische taktiek wordt in -Mosjkou vastgesteld. De communistische actie wordt van Mosjko-u uit geleid. Van iMödkou kreeg de Duitsche communisti sche partij' het parool: liever Hitier dan Brüning. Van gem!eens|ehappelijk verweer met de 'sociaal-democraten tegen Hitler wlou de communistische Internationale niet 'weten. 'Nu hebben ze Hjitler! Hij' verstokte de communistische organisatie, bezet de gebouwen der communistische p>artij, hij werpt haai' leiders in de gevangje|nisii drijft de bekende volgelingen in concen tratiekampen samen. Wat doet Moskou? Het liet den leider, Thalmann, den ce-mmunistischen oandidaat bij' de pre|- ridentsverkiezingen, in den steek Hij is afgezet en vervangen. Hitier verklaarde in den Rijksjdag, dat hij alleen de Dui.t ache communis ten vervolgde. De goede beti-ekkingen met iS'ovjeti-Ruriand behoefden daar niet onder te lij'den; Rusjland is ,de bestju klant van de Duiltefche groot-indusfo-ie. iE,n Mdsjkou nam' de hand, druipende van het bloed der Duitsche communisten, hoffelijk aan. Toen Thalmann in de cel Wierd gesmeten, opende de Russische volka commissaris Litwinof te Berlijn onder handelingen met Hitler'^ minister van buitenlandsche .zaken, Von Neurath, over credieten en Sjtaal-levea/anties. Dat is communistische trouw en soli dariteit. De 'Engel-scke regeea-ing staat op het punt alle verbindingen met Möskou te verbreken, omdat vijf Engelsche ingé nieurs doorr de Gpoe zijn vastgegrepen- Vijf-honderd-duizend com'munisten en nieer woirden in Duitf(chland vervolgd en getyranni'S|eerd Moiskou doet, of de qovjet-neus bloedlt." Een .oogenblik' geileen het volgens „Stemt rood" of 'het Staliu te erg Werd, maar Mj-bond 'in op voorwaarde, dat do Na,zi''S| de filialen van het sovjet- 'Olieasyndieaat Zouden ontzien. „Als de Russische oliebelangen m!aar Worden ontzien zoo 'jammert „Stemt rood" ten rio-tte dan krijgt Hiitfleir de vrije hand tegen -de Duitsche aaml- munisiten. De scherpste vervolgingen te gen Duitsche broeders zullen de vriend schap S-talinHitier niet in 't minst afbreuk doen. Dat deze gevvetenl-ooze politiek vin Moskou de oogen opene'van hen, die tot nu toe hun verwachtingen.'op de politiek, de macht en het 'folidiriteitsbetoon van de oommuiiidtisch© Dei-de Internationale heb ben gebouwd. 'In de ure des| 'gevaors kent Moskou rijn buitenland-sehe kameraden niet." 'n Puik artikeltje! DntegenZeggelijk. Wat 'krijgen die Russische aterlingen er van langs. (Daarom' echter had het juist niet in een 'soc. blaadje mlogen staan, 'want dit blaadje 'werd daardoor onoprecht en huichelachtig. Het ia imriers am'p-ar 'n maand geleden dat de geheele Mciaal-deimocratie aan Stalin bad -en sfm'eeklte -om samenwerking en aom'pagnonaehiaip. De S.D.A.P. heeft de So-vjets niets te veowijten over ontrouw en onsplidariteit. Zij heeft geen kik van protest gegeven toep de bolsjewieken ruim vijf millioen ehrDteuuu vermlooa-ddenrij' bewaard-e al haar sympathie en verontwaardiging voor 'de vier )of vïj^ï-Joden, die door de Hit- lerianen werden oanigebraoht. Die piot verw'eet den ketel dat hij zwart zag! UITKIJK. Garagebrand in Dén Haag. Onnlsjtreeks 5 uur in den namiddag van 2en Paaschdag heeft een zware binnen- bo-and gewoed in de garage van de N.V. Scheveningslche Automobiel Maatschappij' aan den Kanaalweg 78 te Seheveningen. Een met het toezicht belastte bediende wilde tegen den avond de kachel aanmar ken, in het naastgelegen administratiu- vertrek. Toen de kachel voorloopig braa- de begaf hij zich door- de garage naap boven om' kolen te halen, welke op den «olde-r lagen- opges/lagen. Na enkele minu ten kéeirrde hij terug en z'ag tot zijn schrik dat de garage in vlammen wias ge huld. Veamloedelijlk had hij de deur van het admini^trratievertreik, die tlot de ga rage to-egang geeft, o-pen laten staan cn hebben benzinedampen contact 'gehad met het open vuur iu de kachel. De brandweer, telefonisch gewaar schuwd, was in koVteiï tijd met de motoi\- spuiten van de Duinstraat en den Gevers Deüjnootweg tea- plaatse en vatte m'et 5 stralen -onder oomtaando van den inspect teui'-brandmOestter Schillham den strijd tegen de vlammenzee aan. Het was echter niet m-eer mogelijk, een drietal reeds) in brand staande auto's die daar gektald waren, in veiligheid te brengen; dez'e auto'sl 'brandden vrijwel geheel uit. Voorts hadden de vlammen het administratie-lokaal met de daarin zich bevindende meubelen reeds zoodanig aan getast, dat ook dit gedeelte door het felle vuur werd verwoesj, evenals enkele be lendende betimmeringen en een lucht koker. De paarden van de. naastgelegen Tatterj hall-manege werden veiligheidshalve naar buiten gebracht en tijdens het blusschingsk N1EUWE Z Weak elders gesta Je manege voor dat de paarden, brand Was bedw hun gewonen stj De 'schade j rende vertrekkel de duizenden. Nacht De nachtviori toegebracht aanl (Nïoord-Lim'burg fruitboomon aid klaver rs1 deze 1 Eiergistermiddl bewaakten spoorf van Dordrecht e| koék de gehun venter- J. K. uill ^en -de spoorbaal aan de andere zl echter iets verjl weer terug. Juil aeerde een sneltjl den trein. Vreef lij'k 200 toleter chinist bem'erktl lijk en bracht dl trein tot 'Stilstaj In de guoot| A. Ozinga te doordat een nul 'bij het aanslaal vtloog. De vil kerd door deq stjond de gehed De brandweer stralen water loos tegenover die van 1881 Acht koeien kvl Men slaagde el den, waarrvan Wiorden afgema| Verzekering Op den Call passeerde Kondl aniet -zakken zl landsehe gi-ens.f pen werd geenl Wist de bes tul den Weg gelegl Bij de achte I iden van den I bestuurder, diel staan, nam' eeJ .z.g. blauwe dl schenweg, waaf 'gesteld en zwel den Kanaaldijlf Violgei-s te on landslche gi-end bleek de ionb^ te hebben. Jdaterda-gav-o door C. C. BJ 'leuning van te Voorburg 1 (oyer den wegl terecht kWam'.| te beviijden, kifn eerst late| trokken. K. De mc| Amersfoort is sjeh® plaatsje j| rijiwiel tus,sehel Weg Nijtofegei I van 'de Maasjbil gevolge hiervsl den grond ge.'l Ikenhuijs te Vi .is- ernstig. Dl'-or 'n Gistermidda jarige zoontjJ aonder dat de de treeplank auto wlag gel van den autol der wielen o-f slag dood. Eed Ddn-sdagavol afkom'stige lel landsehe Spo| emplacement 'nen van de lol teerd' wegens) I nistische pamtl is door de Dl izakérde bewal De heer JI van den Al, eergisteren, 11 was naar Brt| t-U'Sscben Riot| vallen en politieke tega Men venntq autonumkner goed bekend L lokt. Met ijs| fascistisclien geslagen, da,t| gekregen. Hij Wiordtl dinxveld. Een wanardl Tcrgisteral dtelandsiche f gandavergadiL gehouden. I| yau de afdel aeder, die g| lOïde te vei-'fl kon tarugkrR Ka een fl over democil pauze, daar I de -spi-eker, L Gin de ]>au.zl voor uill w*)ordozi ove| Hem: werd

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2