i stemmen 15'Vi 'OOR NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND d: LIJST 25! i DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS SC COURANT DONDERDAG 20 APRIL 1933 ikt Kruiden s Pillen. a Wortelboer. et verkoopen. FEUILLETON In twee werelddeelen. BUITENLAND CHINA BINNENLAND KOLONIËN fl UIT ZEELAND MIDDELBURG is de*! lijst der R.-Kath. Staats partij in Zeeland. VLISSINGEN |an smeer ik' 'm mafee-tt! Wel bedankt, juffeoiuWr I' Maandag. Plezierige Zon- f I NUMMER 47 29^b iAARGANG Ide telefoon. ld. Ik wou maar even Zeg- Ic ben. Ik jheb Kbui gtevaft en. Ik; die is ook ziek. Ein nu vrij!, hebben, .omdat ik niet Wel bedankt, juffrouw." stalman maakt even de „par- oip. Die met vacamtie en. lolt. Dat's drie. Die heeft is ziek. Dus dan is er nog die méet nog .komen. O,, is 't wat laat. 'J |w BapJiman, kirpt u, rich dat mijn tante Cor is .uit haai; |voor 'n paar dagen te loigee- en wat moet ik nul doe®?! ■r niet en mieneer Sdhreudêr Tfan maig. ik dus niet mainkee- [IIi den anderen kant is het pm hier den heclein morgen zij'n, als er tóch geen Kind kómt. Jtfffrwuw Baaiman aiet vervangen als er soms macht, komen Het strijdt' gemoed, geldzaken uit m'n |zen. Maar ik weet hoe accu- Wiel bedankt, hoon-, lieve liman. Maar nieifcs verraden! Biaalma® glimlacht. Allemaal' Behalve Zij'. Zijl ldjlkt o,p! de Ze kijkt naar den hemel- blauw. Green wolkje wjt, den spiegel: precies de juiste gebrande huidskleur, Geen Dan schrijft z'e een paar een bloc-note, neemt hand- I ;d en opent, de deur, aan den wlaarvan -zij: het beschreven. I waarop staat: regens reparaties gesloten." I Ba almam bewondert 'haar eigen librift, doet de deur op slot, l;it de lift naar beneden breltt- I; zich, wandelende in da kfces- |len vaai God® ejgeto zion', een juffrouw Baaiman, FIE ge ontlasting, slechte spijs- atte koude, influenza, lnste- hoofdpijn, enz., de bestaan er niet. Pertolan" 12,— ooer's Zalf 75 cent. 2 sders 85 cent. bij D verkrijgbaar, dan ge- ontvangst van het bedrag door ide-Pekela. 653-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contracfregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Hoe men van Nederland een socialistisch land kan maken! Socialisten kunnen veelmet den jnOud. Albarda, heeft te Leeuwarden oen rede gehlr.uden. Het ia één lange bluf-byrade. Een voorbeeld T. Ziehier „Het isjoeialismb moet zijh de eersto vrijie spm'enleving van vrije menschen, jmtet eerbiea Ntoor elke njeening^uiting. Zonder detm]oei'atie geen spcialismé, maar tender spcialisme ook geen democratie en die wlordt aangetaisjt door omz'e rer geering, lO.p allerlei gebieden. E|en stom- te onderneming, Want wijl zijn geen klein 'groepje en onze denkbeelden bét- hooren aan een veel grooter deel dan i 1/4 van het volk, zooalsi spreker afr leidde uit de cijfer^ van het enkele jaren geleden udtgesiohTeveai petitionnef ca'emt tegen den aanbouw) van een nieur Wen kruister." 1H100 het met die vrijheid in een sjocia; listisehe Staat gesteld zon zijn, daarover zullen we ons, fitaar geen illusies maken. iW;ie socialisme Zegt, zegt dictatuur vaD het proletariaat. Tot nu toe konden w'e in de bladen van de Arbeiderspers lezen dat de socialisten de partij heeft 85.000 leden 1/4 deel deir bevolking vertegenwoordigiem. Albarda geeft de Arbeiderpers een lesje; 'Zjj> heeft nog te weinig beweerd «n zal haar kapjes^ nog wat grooter en vetter moeten drukken. Wïj| willen Albarda een middel aan de hand doem om Nederland te soeialiseeren en de Sociaali-dembcrattein in de gelegenheid te Sjtellein lOim) hun tschoone beloften in daden omi te zetten, imtaers aan daden ontbreekt het de S.D,A,P. m'aar al te veel. Albarda c.sj moeten thans met een tpetitionneinent rondgaan, Waarin de wem- ZehelijlKheid wordt uitgesproken dat er nooit meer oorlog zial klomen, Djan teekei- nen alle Nederlander^.. Zou het voor de S.D.A.'P. niet de hoogsite tSjid worden om' zich met ernstige zaken bezig te houden. Met Muf lost mén geen orisjs olp. 1' De „Av,omdpos,t" schrijft: „Wij zag een verkiezingsplaoft van de Onafhankelijke 'Socialistische Partij. Drie dikke boek'en liggen op elkaar'. Gp den rug van het bovenste staat j Grootboek; van het middelste: Wetboek; van het oatdiersjfce"Bijbel. Die vuist van een arbeider wiordt dreigend tegen die drie boeken opgeheven Grootboek; Wetboek; Bljjbel. Anders gezegd, naar de bedoeling Kapitalisjm'e, Wet (geZag); Geloof. Tegen die drie heft de vuist van den arbeider, de vuist van dez'e parfiji, zich dreigend bp. Niet alleen tegen de eoonoi- miische, maatschappelijke, staatkundige, 'parlementaire orde. Ook tegen het ge loof. Tegen den godsdienst. Tegen den Bijbel. Het kj duidelijk genoeg. Het is comknunistisch. Het is Russisch. Waarachtig: de anti-Christ Is niet alleen in Rus land opgestaan. Ook in' Nederland." Ook tegen het geloof. Tegen het geloof, het gezin, het Chrisj- ten,-huwelijk 'isj ,ook de „vrij'e moraal" der S'. D'. A. P. Katholieken Inbeten dat wéten. Dian zoeken zijl ia eenheid' kracht tegen Ongeloof en amtippapidmë. D|an helpen riji de S. D|. A. P. en Communisjtein niet, door op een diissi<ientea\-giMep te stemimen. 103 Niet lang daarna zagen de bewoner® der Kleine Gracht be Maastricht eiein vreemden reizigelr emkiele mialien op' cn af de straat wandelen. Hij had den schijn van onverschillig «s op te nemen, maar zijh versdhijloiimjg bAd toch iets opvallends, ook zijln reis- tefflHUin, zijn sport overjas vopiral was den weinig bekenden ieits vreemds in' dei Swde stad. ■Wat heit meest echter de oplettendheid ëatuide maakte, dat was dat hij! voor die g™<)te heerenhuizen, zooals ar daar zoo maar f''n' ®e6n W^ïnin'stellinlg1 tiopindlei, gedw kleineren, waarin winkelnering nam Wer<^' vooral nauwkeurig op- 'W eer v ■Kox,r,„ kijf van den Maaskant naar Op c'^ ^..Markf aan. huk ,°S ^1® krj! staain voor ©en k'lieinieir Na laan. linkerkant, vraagt L^^din treedt hij' binnen en Meester hf vreetod oddeint, naatr „DorretsfT" oi'-die daarniatyoondei.?, vent, daai- 1 V0li:re!DS? die i«™teDdiigt0 boord ja! wel vnooggir vbn ge- Die k'eirel k 231 S?woöJ1d hebbetn. zijri kinder^],6- vandöoil' gelgaan en litetb het beetje „at111 den steek, maar nam 216 Van hun moiedetr hadden, Dbn óndennEjiien zijl hnn staatkundige ppsitie niet, m!a,ar stemmen zij, hecht aan eengesmolten op de één® staatkundige orga;- •nis|atie der Katholieken in Nederlajnd: D!E R.-K. STAATSPARTIJ, No. 1 VAN LIJST 25. BEL.GIE Belgisch© auto ritcitcn naar Amerika. Nieit alleen minister van Staat mr. Vdn Ca.uwelaert, oiud-burgem'eestt«r van Ant werpen, is Maandag .te Havre schdep gegaan m«t hesiteimming naiar New Yo-rk: Ook de h'eeir Van Zeeïand, directleuiV van da Nationale Blank van België bevindt ziöh aian. boord van de lie de France, het zelfde schipi waarpnede Herrioit naar de Ver. Staten is vertrokken. ENGELAND Maatregelen tegen R island. In verband met het vpnnisi tegen de Engelsjehe ingenieurs te Mpskou heeft de regeering 'gister het besluit bot .afkondi ging van oen invoerverbod op Rusjsischc goederen 'geteeikend. Het besluit is genramén op een bij'een- kpnist van 's Konimgs Geheimen Rjaad, den Privy Council, die gisjterooh'tend op Wind- Ppr Castle, is gehouden. Hieraan namen !o.a. deal Baldwin, de waiarnemendei pre- maer, en Sir John Simon, de minisjter van buitenlandsiche zaken. Blijkens| ©en nadea- bericht is da af kondiging al gesiohied. Hot verbod treft een great aaintal Riu)s(sd'sche goederen, die pugeveer 8.0 pet. bespaf®. van den geheelen invoer van goederen uit de soWjet-iunie. Onder het verbod vallen o.a. petroleum', graan, onbewerkte katoen, timmerhout en hoter. Dé reden dat het verbad beperkt blijft tot de voomaatafste invoerartikelen is dat een veTbiod op bepaalde artikelen heel 'wat gemakkelijker te handhaven is dan een volledig invoerverbod olp den geheelem ijivlaer .uit do spwjedHinie zijh zou, dat (opk allerlei goederen van geringe waarde zjou treffen, die vaak langs een om'w'eg het land bereiken. Het invloerverbod zöl 26 April in wer king treden omi nog een week tijd te laten voor de inklaring van. Riuspische goederen, die reeds onder'wteig zïjh en die eigeudiom zlijfx van do im'pmTteurs. Nu de Spvjet van plan is, de tw'ee Kngelschen in vrijheid te stell'eai, verwacht mén opheffing van het embargo. Hjet oprukken van de Japanners. De. Daily Telegraph verneemt nog Jrelt volgende oveir de Japianisch© teoeneii'bew'e'- gingen in da richting van de stoakem van Tientsin en Pakin'g., De Japjatnsohc en Man'tejoeaij'sehe troepen heibben bdninien diein Grooten Muur feeide een gehieid yian 250 vierkante mijlen bezet. In dit geilheid, in Om nabijheid van Ttsjinwangtaio, liggen groot© Amca-ikaaineche en Elngelsriie belan gen. De Japianeohe Zaakgelaatagid© te Pe-- king heeft zijn tvyjifel udtg.esptookteln over de mogelijkheid van een beizetiting van Tientsin en Paking en verklaarde, dait de Japiamsche t-roepeu zullen worden temug- getrokken, wanneer de Ghin^esche aan vallen o.p de doorgangen van den Grootten Muur zullen opho(ui(Ien. De Rijfk!sgeldmid- delen zjj'n door de Chineeizen uit de beidé bedreigde slteden verwijderd. Na elen hevig bpmbar demenit te lian'd en üit dei lucht, zijn de Chineezen ter;uggetrokken mtet 'een meei, naar Amerika, geloof ik," zei dia vrouw achter d© toomibamk1, terWïjl zij een piaair klanten b'ediendle, „maar wilt ga er meer van weten, dan .gaat gie, naar d'a rlriei Moriaentjes, daar, door dat: straatje. Maijken en Beirfna die zlulllen u .hleitler hel pen. Maar een alujngiel w.ap het, zbo driis arme bloedjes van kinderen Zoo miaair ach ter 1e latenZie hadden hora moid jen o.p- hanlgen, maair die mannen,! die hm™ I zijn allemaal, eems; is het niet waar, buuir- vixuw.?. Maar de^ vreemde w,ao jteg, .en ^tond voor de drie Moriaemtjes. Hij was de dieiur xeeds; voorhij, toen hij', alsof hij zich vergeten had, de deiuir bin nenging. Maijken Stond ach tier de toonbank. „Iets van uw dienst, Mijhbeier De vreemde keiek haar a,an, zijn hart bonsde hoorbaar, maar spreken, kom hij niet. Eindelijk bracht hij! het uit: „Heeft hier niat eein familie Dkwaeins lepgems ge woond „Da.t zwi ik meemem" was het antwoord. „Be-rlus 1 Ber-tiuiskom eens gauw. Hici- ia een man, die naar Harrik'e Dorren® inter im eï't, oif wij! hem gekénd hebben Och, Mijnheer, dat was eiigenlljk' ëan annioo- zeïa iials, em kteaad zat er niet in, maar hier- kwam hij' veel',_ ©n dab altijd om «en bcenrgen lummel, niets dan blelenien, mijn- heer niets dan heenen, on'begrijfeielijf, .cteiB hijl geloofde wat hijl hem verheide, ik Wil zeggen, wat hij loog, Want hij loog, mijh- verlies van 4000 doodem en 10.000 geiwiotot den. JElr wordt nog hevig, gevochten 15 mijl tem WleSten van Peitajhoi, dat zich reeds Zou hebben overgegeven en waar de vpe'emdeüjn'gen overhaiaist'. d© wijk hebben genomen, B'ijl 'n evpjilupclen aanval ziijl Peking waarschijnlijk direct worden prijsgegeven. Tweede Kamer. De Ma oh. tigi nigslwet. Giteter is de Tweed© Kamer hij'eenge- komen om otpi verZoek vain dlir-. v'. d. Heuvel en anderen toch nog de Mjaphiti- ging'swet te behandelen. Alleen de com munist verzeilt© zich daartegen. Dlir. v. d. .Heuvel stelde vfaor 0m1 de Machtigingswet Zoo, te wijzigen dat ziji al leen slaat op sitroooartom, rundvee cn bolgewassen. Dit was een geduchte verminking van het oorspronkelijk ontwerp; ia.t alle voort brengselen van pilantaardigem en, dierlijken aard besloeig. Minister Varschuiua' was dam ook' lang niet enthousiast pver deze wijfziging en dhr. Kortenhorsifc wilde bij' amendement er neel wat meer bijl betrekken. Aa.ngetzdie<n hier echter geem meerderheid voor, te vin den was is de beperkt» Machtigingswet, zooals dhr. v. d. Heuvel haar vho,ratelde, me't slechts 3 sit. te,gen (comm. ,en an.ti-pia,p.) aangenomen. Bet NederL-Japansriie arbitrageverdrag. Gister is te 's-Grave-nhage tusschep Ne derland en Japan het verdrag pnderfcee- kend tot betsleéliting van gasahilletoi door conciliatifr, reohtepriaiak1 en arbitrage, oVer welk verdrag de laatste maanden onder- ahndelingen zijln gevperd, nadat reeds ;e«ni- @a jaren geleden over de sluiting van Zoodanig verdrag in .öfedaiahtenwiisselinjg was getreden. H!et Nederl. CiOiir.eisponden- tiebureau.' meldt hiaroveirj. Het verdrag, dat het eemigtetiC is van zb.) algemeen© strekking, totnuhae dotoT Japan gesloten, is een nieuw© bevestiging; van de eeuwenoude vriendschapipielijke be- t'reklringe.n tusschen de beid elanden. De muiterij' eipl de „Zeven Provineiëm". Aneta mielddc uit Blata.via In antwoord oipi desbetreffende vragen op 15 Maart jj. door hat lid v.a,n den Volksraad dein heer' Thamirai, inigedielnld, neeft de regeeiing o.a. mied'qjgtedeeld, .dat <M geschorste commandant, eerste otfifiaicir em divisie-chef van de „De Zavlen Pro vinciën" gedurendé hun schorsing iu het genot blijven van hum vblle inkómsfen, floihfioim artikel 18 van d® voomsichriften bclbrëffende de rech+spoeiti© van heb. mi litair pe'rson'eel dar Zeemacht; dat da officierein en sloliepelingen, die, maar wordt aangemomen, niet deelnamen aan de muiterij, hun volle inkomsten blijven ge nieten; dat de van muiterij verdachte Kurojiecsehe en InltendsChe schep'elin'giem in afwachting van de resultaten', ic.q. berechting va;n hum teteailzaak' geensried inkfintebem geniet,èn, evenmin ais d© in aj> reslt .gestelde dienstweigeraars. Op de vraaig of de regeieiriimg in het her ■lang van de onschuldig» geizinBlediem van da in arrest gestekte techepielingen-kbeb-, winners en van de bij' de muiterij! gedood® milituirein-kosltwinniers beweid is bij' toöglas- sing van dei beltlrekkelijke bepalingen cle mentie te betrachten', antwoordde de regee- ïi'ng dat de betrekkeJijlte bepalingen uitetr- aard naar recht en billijkheid worden toegepast. D!e O.StP. wjordt voorzichtig. In een Het V.olK in handen gekbtoren lieer, alles wat hij! vertelde, ai waar is het, mijnheer niets d'an taemien', die ke rel, nu is hij dood, »m dat is goed ook', anders vemdmaiadde hij er miog meer eten kop, dan die omnooizlellefn Dorraus. Aan aien Dorren® was niet yeejl g»l|eigen, die meelt zijln vrotuw tot den dood ifcue gcicha- grineerd en ging: er toen van. dloor em liet', het lis God geklaagd, mijlnheer, Zijn drie kinderen aan ©en oud© meid 'em aam eem oiudem Pater. Maar dat was een heilige ziel, en die meid eem brave',. troiu,w)ei m,eid, z'ij trokken, zich de 'drie kimteretn aam als eigen, em Zorgden er voor, batfar dan die lummel van een vadar had Kun nen doen. Ken is doctor, het meisje is gO'ed getrouwd, em. eem, Bentiuig, Waar woont die een© jongen v'am Htarrik© Dioo- rens ook weer?" „Na,ar den kamt van Hiecrlen ettgems, vrcuw, als ik het goed heb, oyl ©em groo ten hof." „Maar het giaat hun alien go©d, best nu hoort gijl .wel ,oil wlij! Hlamike Dorren,s ook kennen, overigens als u da.t bgvaJt, kom ma,ar eens mee," en piet ging het da binltiënkamer bininpm, „daar zat hij' altijd die lummel Dorrems, luisterend met opiem mand naaj de leugens van dem langein, met de beenen." Ein Maijktem zatte de hamdlen im de zij' en herhaalde met de1 volst© overtuiging, „hce kam men nu iemand geloove®, die zlco lang© beenen had, is niet, jnijhjieer,, ©en halve wilde." JVlaar mijmheer za,t o.p de plaats, die circulaire d.d. 10 Aipptil 03®- de afdeelingen der Onafli. Soc. Piaatijl geeft de ^ecretat tis J. de Kadt inlichtingen omtrent de aanhangig gieanbalkte wijïziging van het Rijk'siambtenaremTeglemënt. Dp schrijVer to'erkt ,olp, dat de wïjlziging nog niet in het reglemjenb iq bpigenoinien, dus nog niet 'van kracht is en dat de ministerj-'president de O.1S.P. nog niet voor „'staatsgevaarlljik:" heeft verlklaord, zoodat „van eenig optrel- den tegen revolutionnairen" in dezen zin van regeeringis]Wege nog geen spraikte kan Zijn. Aan deze inlichtingen verbindt de Biecretaris de aam9PiW"ing tot de afdeelingen Zijner partij' „Het gaat er duis) oim', een kahne, voorzichtige, afwachtende houding aan te nemén." (Hetgeen het tegendeel is| van het „rei- volutionnaire" sjpectakel, dat Die Fakkel ten beste geeft, schrijft Hieit Volk naar aanleiding daarvan. Op het tooneel treedt de O.S.P. 'olp in de rol van brieschenden leenW', tolaar lachter de schermiem heelj het„sjst, kalW, voorziolitig, afw'aehtem Dé dienstweigeraars te titerabaja. Aneta méldt uit Soerabaja,: Dé Zeekrijgsji'^d heeft de sohepelingen Kooymian 'en Heins, Wegens weigering.om te gehoorzam'en a.an het dienstbevel om naar kooi ta gaan bïjf ©ein oiploopi van isfchepelingen ,op het terrein van het marinevliegkamp, o'p 29 Januari j.l., ver oordeeld tot resp'. li/a' jaar en 5 m'aanden gevangenisjstraf, met ontslag uit den mili tairen dienst. r D|sor een koelie verinfoiord. Die 40-jarige A. Luyten fabriekschef bij' de firm'a Vojjk'er, te Bandoeng werk zaam bij den kleinWomingbouw, iq door een koelie van de gietoéemta vermoord. Die teloordenaar, de Majkaqsaar Adji, Was twee mja.anden geleden door de firma Volher ontjagen en hield thans toezicht Op de rioleering voor het werklo|ozentluinl- dorp, waar de heer L. tijdelijk een woning had betrokken. Adji trad) tegen eem ba'boe op. Dézé hie f een gegil aan, waarop de heer L. naar het tweetal toeging en den Makiasisaar vermaande. D'eZe bracht den heer- L. een doodelijlSen Sjte^k toe. Die heer L. werd naar het ziéfcenhuis| over gebracht, w|aar hïjf onmiddellijk' na aan komst overleed. Ili't Willemdc-Ziwijger-Icest. Het pirogramma van de f'aeisten o,p 25 Aprai', ter herdenking van d'em 400st»|n geb.ortedag van Prins Willem v. Oranje lui'd't thans definitief als Voligt;:, van S tot 8,30 u.ur, ldiojduidiem.10 uur, aubade der schoolkinderen in de Abdij'; llulur, uitreiking van da gedenkplaat aan da helft der schoolkinderen in dem Schouw burg, door dr. K. Kooiman; 12 tot 1 utur, cai-illombasptelin^; 2 'uur, uitreiking van de gedenkplaat aan de tweede helft der schoolkinderen, door dr. K. Hnizengai. 3,30 umr, on thrilling yam een gedenksteen in den gevel van het vbormialige woom- hujs van den Prinsi (hoek St.-Jiamötxaat Lange Del'ft), waarna onmiddellijk' een défilé van verschillendé viereenigingen 7,30 u|u:r, hepdemking in de nieuwe kerk mjeifc prof. mr. J. A. van Hlamel al® spre ker; 9,30 uur, muzikale ommegang 8.— 11 uur, belichting Va>n h®t .stadhuis. Hieit- hebNur van Uit heit Volk Voor het Volk, hoopt, dat de stedgenootem zul- cems Harrik'e Doarens ingehomen had, cn zag strak voor zich .uit. Toen etomd hijl op en vroeg pm een glas hier. „Wij1 fa,p- pen niet meer," zei Maijken, di|e erg jn omvang was toegenomen, „een ellelndig handwerk, mijnheer en die binve kindierem wil houden, mo©t geen herberg bqgimneln, em wij' hebbeoi zés brave kindereoi. D'aar zij'n er al drie, dat zijn de oudsten", em wit bestoven traden de drie oiudslte Mo- rieomtjes in de kamer, de tweede serie scheen afwezig. Toen de vreemdeling zich wild© véfwij1- dieren bracht hein' Maijken en Ber.tus tc-t aam de deur. Bertus, die in resipiectla- belen omvang zijd vrouw niets toegaf', iets wat blijkbaar toomde, dat men het in het land der Morianen zoo slecht mpg niet had. Bertus weinschit© hem goed© reis, maar MaijOren kon dien JDorreins niet vergeten, en nam van dén* vreemde afbehrid, „maar dat zég ik u, mijnheer, ©em lummel wajs het, ein oen g.rooite ook, 'wie gelooft in de vemtelselkéins van iemand met Zoo. lange beenen, als die lange Amerikaan,, dat moieist eiein lutomel zijln!" De vreemdeling ging jn®t gebogen hoofd weg van de Kleine Gracht, em ^oianl cover de Markt d© Gubbelstnaat im m door, waarna, hij niet meer werd gezien. Op den weg van Maastricht naar Val kenburg rolde eentonig e® matig ©en huurrijtuig. Het ging .niet gauw, ook niet la.ngza.am, Zoo. in eem stillen draf', en de koétisier, Zijl bevat de volgend© namén j, 1. Deckers, L. N.,, 's-Gravenhagg. 2. Fleskens, A. N., GeJdrop. 3. Teulings, F. G. J. M-, 's-Heaitogenhosch, 4. van Poll, M. J. M., Helmiond. 5. v. d. Putt, K. L. H'., Eindhoven. 6. Schaepmam, Th. F., 's-Gravemhage. 7. Lockef'eer, 'E. Th., Hulst. 8. Smite v. Oyen, F. J. M., Eindhoven. 9. Aart®, F. J. B., Bergeijk. 10. Kuppen®, A. H,, Heeswijk. Stemt duls no:. 1 van Iijfet 25, n.l. mr, di\ L. N. Deckers! ten vlaggen en dat de werktetev-ers Zoo mo- gdijk hun personeel vrijl zullen g®v©n. De omzetbelasting. Thans hceft ook d© Cotnmislsie voor de Handél&belamigen uit 'de Kamér fan Koophandel em fabrieken vnor d« Zee.uw- .snhe eilanden har© meaning: oivar heit ont werp omizteitbelaisting! kenbaar gemaakt. Da eommissie gevoelt ook' de bezwaren aam 'e.em om'Zébbela«|tinig, vea'bonden. Eo® twö»< tal leden maenjt zich wel meit heft voorsteffl van het Bureiaiui ta kunnen yereeini'gem. Epn tweetal amdera leden méetnt, daft de we.t tot glropte oifflbdflijkheidem zal aiamléi- ding gevém. In heft ïyijlztonder treft heaï de bevoorrechitliing van de Coöperatie®. Moeit b.v. hij levering. vran bieten aan qen speculatieve fabriek' 1 worden be taald en bij' levering aan eem Coöperatieve fabriek niqt? Heb zegeltjes plakken kbmb' ook deze leden zeer nnpraotistóh vp,ta'. Ziji me.enen, daft de Kamjgr de Zaak' nog, peins good onder het oog moet zien én heft mi bij' can vaag pwteisft moet liaften. "Hat vijfde lid durft waar liet ontwerp helm niet in alle Opzichten duidelijk' is, geen oordeel uit te spreken ov<yr de wijlaé van uitvoering, doch is wel van meening „dat, hoe de inning vhn' de bplaetimg pok' ge schieden mOge, de handel deiz© kosten yiiaf z'al kunnen yerhaleu op z'ijlne afnemers en ws^r d® meieste zaken thams re©dB Zon der of al'tbans zonder voldoende winislt werken, door dez'e belasting nog meer dere bedrij'ven z'jjitlen moetem Stakern etn hun perigoneel onftsjLaain. EpdrijVem, die,, gedeelt-el'ijk ook ten behoeve vam hun per soneel de zaken aanhouden, zullen in de Omzleitbelaisting dem druppel zieaj, .die de emmers doet overloopen em oiok' hunne zaken sluiten. Het lijkt wel of' men door da omketbelaistimg een boete wil heffen van hen, dia onlangs da vele moeilijkheden Volhouden em een premie verleiemeai aain hen, die niet® dloen en werkeloos toezien. Rijkspostspaarbank. Opgave hetreffende het postkantoor te Middelburg over de maand Maarft 1933. Aan bovengenoemd kantoor werd' in den loop der maand Dp. gpjaarbnnkbio.ek-. jefs inigeïeigd f! 66.042,73, en terug betaald f69.396,97. Derhalve minder ini^légd tia,n teruigbe(töald f! 3354,24. Het aamtal nieulw [uitgegeven spaar- boék'jes bedroeg 36. Door tU;ss'cheink!o)inisit van dit kantoor werd ter Directie op etaaftsstelhuldboeitjes nfigéste'lrreVe'n f 4300. Door a.uftoi aangereden en gedaod. Gistermorgen is( op den Singel alhier ©en bejaard man, S. gehaetien, toen hij' plotseling den weg overstak, door 'een dié op den bék ftmomde, sdh-ean halfl te slapten en niet dam menigmaal zij'n,. „Ha 1"- ©ii „Hè" mieif; ©en, „allah", ajfets afwisse lend te laten, hoorem, iets daft hij' itegtel- mafig begeleidde dpoi- pp giezétte tijdein mét een zweepslag :en. eem uitroep, Waar na de oude gamg weer inviel, .tot dat van groet© energie eiem „'Sakkerdiu,bewij's kwam geven en da paarden im ean! W-arem gatop sehoitten, maar slelchte voor een oogenblik. Zoo reed men Valkenburg .door em voorbij', door dé Heek' den berg naar Klimmen op en af', om door Kunnaiad' ein delijk Heerlen tie bereiken. In bet tegenwoordige Hfttel „Olopt" werü geruft en gepoosd. Maar de reiziger die er in 'Zat', had geen ruisti. „Koetsier, vooruit, eer hst avond wordt," bad hij'. „Het is nieit ver mqgr, is niet mijnheer,"- vroeg de kbe'tsaer aam demi hotelhouder. „Waar mot ge zij'n?" was da Weer vraag. „Och bij Schaesberg ;of' hierbij',en' hij noemde den naam vam 6eln groofte ©n schoone hoeve, .welbekend in heft Jand vam Hieerlen. „Ha! bijl Dorren®," an hiijl najn dén reiziger in Zijln onverholen nieuwsgierig heid op, „bij Horren®, dat is een brave, ilinka man, zoo zijin #r niat veel, iem die goede zaken doet, en er go,ed in zit. Ook dat verzeker ik u'." (Wordt vervolgd.) 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1