Pile Katholieke kiesgerechtigden in Den Bosch-Zeeland stemmen 26 April op mr. dr. L. DECKERS, No.1 van lijst 25 KOOLEN'S Manufacturen!!., L. Vorststr. 50, Goes KENTERING DON KOZAKKEN KOOR Noord-Hollandsch Dagblad Drukkerij N.Z.G. ONS NOORDEN Donderdag 27 April 1933, „Fermitan" „Fermitan" Noord-Holland AparteToonkamer achter den Winkel SUCCES Schouwburg „Schuttershof" - Goes, Vrijdag 21 April, 8 uur, „SERGE JAROFF". Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. Adverfeeren doet verkoopen. fëuilD L_ DINSDAG 18 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSC COURANT fT DAVERENDE DINGEN 1 WOONHUIS met ERF Wormpoeders Zoekt U een afdoende en succesiolli reclame In Noord-Holland boren 't Y? Plaatst uwe aanbiedingen, aanrrigna, bekendmakingen, enz. In ket - - kal meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren het Y, met edltie's roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en prorlncie - - - - Aanrragen roor adrertentletarlaran rlchte men aan de Administrate - - Telefoon 433 en 633 - - brengen wij voor U een groote keuze bekleed en onbekleed, van de modernste tot'de goedkoopste uitvoering Komt U eens zien, U verplicht zich tot niets. RECLAME CINEMA „SLOT OSTENDE" Na terugkomst van hun triumftocht door Amerika slechts één enkel concert voor Zeeland. Voorziet U bijtijds van toegangskaarten Fa. Jacoba Maria Wortelboer. V Duidelijk. In twee wer be^r o,n hi^ Van dL Let beetje wat l Veroordeelde dieren. (Uit dlei oud© doos.) Door de rechtbank te Birmingham werd onlangs een Eilteaaser rashond, die ©en waaide van i 1500 had, ter dood -veroor deeld, omdat hij' een. jonge: vrouw en «sein brievenheBitiel'ltea- gebeten en drie andleire mensehen aangevallen had. EDet is echter a!a eerste keiete nieit, dat oven." hielt Kanaal, in de voor- en na-porloigsjareni e'en detr- gtlij'k vnua> geweizien wteird. Zoo her inneren wij1 ons, dat twintig jaar geleden, een vechtlustig© oili'ant van Barmmr Bailey veroordeeld ©n .gedood werd, na een volgens alle wettelijke voorschriften geleid gerechtelijk onderaoiek. Op bet vasteland heeft aniein echter bet gebruik om dieren Vooir die viersabaar te dagen, reeds meer dan tw;ee ©lauiw'eii afge schaft, De huisidiep.'©®, waarmee de zoo genaamde hoksen zich omgaven, .warde® natuurlijk in het proceis tegen hun mees teressen betrokken. Katlje® en uiilein wier- den tegelijkertijd tot den brandstapel ver wezen, daar men meende dat deizl© van dem duivel beizeten wanen. Ook' voor miisdirjj» Ve® tegen het gewoon recht weirdie® dleis- tijds diarein vervolgd. Katten werden ter docd veroordeeld omdat zij! kinderen „doori- géleigen" hadden, Men plaste de doodstraf tee op: valken die met een bekblag den valkenier, dia vemgieitfen had de hand van ©en lederen handschoen te voorzien, ge wond haddein. Paarden „werden veroor deeld omdat z'e hun ruiter uit het zadel geworp'en en gekwatist hadden. Elein stier' werd tot de galg verwezien omda.t hij den koeherder met. een horenstoot had gedood. Geen sterveling had destijds aan ©en dier een wil durven ontkfenmie®, en bij misdrijven werd het dier1 als een inen- echelijk weizieu behandeld. Men nam heit gevangen en gaf het ©en verdediger. Do rechter luisterde naar het pleidooi en Velde een vonnis violge.ns d© bepalingen der weit, waarna, de beul de, straf toepaste. In 1586 werd te Doornik door een «eng het gelaat va® een jongeman yreeselijk verminkt. Belt dier weari veroordeeld om daz'elfde verminking tie, ondergaan. Het werd naiar de folteaipl'aatis geleid, d©n snoet met een mens'chelijk masker bedieikt, als boei'aangekleed ijaet klompen aan de voicrpooten. G-een van dergelijke plrocësisien ie zOiO Vorbazin'gwekkeud ais dab der veldmuizien te St. Julien, in het Bordeauxsehe, ondetr Hendrik den Tweede gepleit. Daar dezl0 nieren de wijngaarden verwoestte®, be gonnen de wijngaardeniers een plnoceis, dat naar all© wettelijke voorschriften gevoerd werd. Tijdens den duur van dit .plroces verdwenen de knaagdieren, maar in 1587 overrompelden zij de streek nogmaals. Eicn nieuw proces' werd ingesteld mot niciuiw© rechters en nieuwe advocaten. Dit pro-ces duurde .verscheiden© jaren en toen1 ,eisn vonnis eindelijk beval, dat de schadelijke dieren uitgeroeid Zouden worden, wanjn, dto gemeentelijke wijhgaarden verWoie|st, De Emgelsehman Evans schreef! oiveir dergelijke processen een boek va;i ruim 400 bladzijden. In dit werk treft men een reeks uittreksels aan va® oorkonden over deize rechtlspleigiiingen. Hielt kwam me nigmaal voor ,da,t zuigelingen in de wieg door ratten of zwijnen gedeeltelijk ver slonden warden. Tijdens de. middeleieu'wieu, toen niet alleen in ds doppen maar ook in da steden de varkens Vrij! a-a,vlotte®, werden menigmaal gelijksoortige, gevalle® aangestipt. De schuldige dieren werden wegens kindermoord vervolgd en bij1 vler- oordeeling werd de straf door den beul toegepast. Zoo leest men dat in de 14de eeuw een zeug, die een gelaat van sen kind ver minkt had, veroordeeld werd om a,a,n de achterpootten, na voorafgaand© Smuitvar- minking, te worden opgehangen. Eien kunstschilder van dien tijd «Schilderde deize executie op de kerkmuur in een Nioir- mandiseh dorp. Hielt vleesoh van de op die 'wijze gedood© dieren wierd als onge schikt voor metnseheïij'k verbruik geoor deeld en de gedood© dierpn wiea-d'e® zlooals de lijken van mensohelijkfe misdadigere, opi een daartoe bestemd© plaats begraven. Een redding op 9000 mijl afstand. Negenduizend mijl door den aether tril de een radiobericht en brak plotseling af. De radio-amateur van Chatham Island bijl Nieuw Zeeland, die liet opving, be greep. dat er iets niet in orde was. Hij zond een bericht naar een amateur in, Ho- noloeloe, die het doorzond naar heit hopiga Noorden ©n hiermeda een fnieinlscheinteven redde. De igeheiela geschiedenis, spoelde 'zich a( in tien minuten, ©n de man wiens leven op deze vreemd© manier gered werd, '#a,a Clyde De Vinna, d© eerste cameraan/a® van dei Me.tr© Goldwyn Mayer expeditie, dia onder leiding ,van den üggisseup, W. S, van Diijika ten Noorden van Alaska Over wintert, o®i opnamen t© ijjiaken yoop da lilmi „Eskimo". In den oorlog jvus De Vinna verbonden aan den radiodienst, ep waar liiji ook hec® gaat, neemt hij' zijn draagbaren kor- tegollz'ender mee. Deze Vergezteld© ham door de wildernis van. Afrika toen zij Tra- der Horn verfilmden en maar de eilanden van den Stillen Oceaan, toon Witte Scha duwen opgenomen werd. Door ham blijft da expeditie van Va® Dijke in contact met de buitenwereld. i I)e andere partij bij' deze redding, .was Jamas ,M. La.uighlin, eigenaar1 van den amateurzender ZD 2 HO1 op Chatham Is land, ten Oosten van Nieuw Zeeland. lederen avond zendt De Vinna^ di© zij'n installatie .geplaatst heeft in een kleins ysfcult, naaslt het ingevroren schip, Zijl) berichten uit. Soms komen zijl door cn soms iz'ij® er Storingen, varooirizaakt dooi' het Noorder-lieht. Hiji roept op, tot hij antwoord krijgt van ©en kortegolf-sltlaitio® en zendt- dan zij'n berichten uit, dj© aiam de door he,m genoemde adressen worden dopa-- gpiziondeu door bemiddeling jya® d© lede® van de internationale aimateur-radiooluib. Lauglin woont, ongeveer negenduizend mijl ten Z.W. va® de plaats waar de expeditie overwintert en als peigei ontvangt hij de berichten van. De Vinna het best. H.iji zendt deiz'e doe® naar Kolonel Cla,re Foster, een amateur' in Californië, die dezJa doorgeeft naar de studio's, te Hlolly- wood. Op' een avond seinde Die Vin®,a Ivet nieuws van den dag. Plotseling jverden zijn berichten onsamenhangend, het sclh'oein of Zijn hand op den seanisleutel1 beiefdie, toen was er stilte. La.uiglilin maakt© hier uit op, dat ea- iets niet. in orde was. Hij seinde naar een station, in Hlomoloeloc, dat in contact miet een amateur opl Teller Island, niet veir van de expeditie, was. Direct spande de.Ze zij® honden vooa- zijd slede en ging op weg paai' de ijlshuit -gi® Do Vinna, waar hijl deizen bewusteloos aantrof. E|en kacheltje in de hut bed kolendamp yerooirzaaikt.'. D© Vinna werd vlug naar het sehipj ge bracht en reeds den volgenden dag ziekte hij zij® uitzendingen voort, maar- hijl ge bruikt nu, ieen petroleumkachel. Weeleend in de lente. Het was een heerlijke Zaterdagmorgen. Juffrouw Baalma® arriveerde met een nalf uiur vertraging op kantoor. Rieedsi in do Jii't kon zlijl hooren dat de telefoon rinkeldeZij1 was nóg .de eerst© geen der anderen hield liet dus voor noodzake lijk o,m op tijd te zijn. „Ik hen het, juffrouw Biaa-Lman," klonk dei stem van den patroon door het toestel. „Is er iets bijzonders vanprargén Niet? Nn dan blijf ik; ma,ar liever thuis vandaag. Ik voel ma niet er'g Jiekikter- Meneer' Sehreuder kan de plust wel be handelen En mocht er nog fiets drin gends voorkomen, dan kunt, n me nog altijd even opbellen,Dag juffrouw Haaiman." Terstond daarop: gaat de telefoon wéér. „HalloI... Juffrouw BaaimanIs de baas er ai?, Zoo blij'fhie weig vandaag? Ja, ziet u', jiuifüürmuw Baalma®, .ik moet Vanmorgen nog een' paar klanten bieizioie- ken en dan zal ik wel niet meer voor ©enen o,p kanltoor kunnen zijlm Als er post is, dan kunt u die w,©l even behandelen, nilelt waar?, Mocht eir iemapd naar mij vragen, dan ben ik' voor Zaken de stad in!" De deur gaat open en mieneer Kruger komt binnen: „Is d© baas er alEijhEn Sohreuder ook niet? Non, dan bent u die kantoorchef. Ein nut won ik u vei'zoe ken mij voor vandaag vlrijiaf te geven Goed? Nu, dan smeer ik1 'm meteen maar weer!... Wel bedankt-, jnffron'w Baalman, en tot Maandag. Plezierige Zon- f dag, juffrouw!" I .'Wéér ging de telefoon. „Hier Bernard. Ik wou maar even zeg gen, dat ik ziek ben. Ik hab kou gevat en irin moeder ook; die is ook ziek'. Eln nu wou ik graag vrij hebben, omdat ik niet kan bomen Wel bedankt, juffrouw." Juffrouw Biaalman maakt, even de „per- isonenrebeniinig" op. Die met vaeaintie en die ,en die o,ofc. Dot's drie. Die heeft vrijaf en die is ziek. Dus da,n is ,er nog de baissierster, die mtoet nog Joomen. O, daar is ze, al is 't wat laat. „O, juffroiuw Baplman, k'üpt u, zich dpt voiarfltcllenmij!n tante Cor is .uit haian dorp bij ons voor 'n paar daigen te logee- ren gekomen -en wat moet ik nu doen Dei baas is er niet en maneer Schreudbr' ook niet, en dan mag ik dus niet mamkee- ren. Maar >a.an den anderen kant is het toch onzinnjg pm hier den heelein morgen op kantoor te zij'n, als er tóch geen kind of kraai hjer koimt. Juiffronw Biaalman kunt u me niet vervangen als er soms nog iemand mocht komen Heb strijdt tegen mijn gemoed, geldzaken uit m'n handen te geven. Maar ik weet hoe accu- raait u bentWiel bedankt, hoor1, lieve juffrouw Biaalman. Maar niets verraden! Juffrouw Biaalman glimlacht. Allemaal' Zijn Ze weg. Behalve zij. Zijl kijkt og de lclok: half-elf. Ze kijkt naar den henjiei. Alles prachtig blauw. G-een wolkje wjt. Zij kijkt in dein spiegel: precies de juiste door de zo,n gebrande huidskleur. Geen zomersproeten. Dan schrijft Ze ©en paar woorden op een bloc-note, neemt hand- tascli en hoed en opent de deur, aan dan buitenkant Waarvan zij het besehrevem p'aprer plakt waarop staat: „Heden wegens reiparialties gesloten." Juffrouw Baalman beiwomdeirt'haar eigen fraai handschrift, doet de deur oip slot, laat zich meit de lift naar henedein brem gein en voelt zich, wandelende ini de koes terende stralen van Gods eigen Zon, oem Vrijfe en blije juffronw Baialmain. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op 31298-21 des middags 12 uur, te Driewegen, in de herberg van dhr. J. v. d. Guehte, ten verzoeke van dhr. C. VERDONK te 's-Heerenhoek, in het openbaar verkoopen een nieuw gebouwd aan den Platten weg te Driewegen, groot 3 A. 75 c.A., bewoond ge weest door dhr. J. C. Verdonk. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. genaamd werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen nietgelijkgesteld worden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zekerSpoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f2,40. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne- deriandsche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als namaak be schouwd. Men wachte zich dus voor namaak. HOFPLEIN 6 ALKMAAR Zaken mensohhn die de Katholieke be volking van het Noorden wensohbn tb bereiken moftbn benig B.-K. dagblad voor db noorde lijke provinolfln voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven te vra gen, Adhinistbatie, Groningen De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! R.-K. VOLKSBOND, AFP. GOES op Donderdag 20 April a.s des avonds 8 uur een boeiende en spannende film; de groote strijd om recht en billijkheid; een uitstekende, moderne film, die tot het einde boeit. Prijzen der plaatsen: voor leden van den Volksbond Balcon f 0,50, Zaal f 0,25niet-leden Balcon f 0,65, Zaal f 0,40. Werklooza leden van den Volksbond gratis toegang. Het Wereldvermaarde Entréebewijzen a f 1,25 en f 1,00 vanaf Dinsdag 18 Aprii verkrijgbaar aan „Schuttershof". Plaatsbespreken 10 ct. tegen ga), slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" 12,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie f 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 653-50 HIE Bureaux van Redac Telefoon Interlocaa Bijkantoor Ml DDE GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT V Hoe men van socialistisch lan Socialisten kunnen ïnlcnd. Albarda heeft te L< geinenden. Het ia één Een voorbeeld? iZiohier „Het tjocialism1© 11 vrijte ispm'enleving v jmiet eerbiea "vlooi' el Ziopder dettjoc'ntie g< itoiider epcialisin© o< en di© wiordt aa.ng© geering, lO.p allerlei te onderneming, iv 1 klein 'groepje en on hooren aan een veq 1/4 van het volk1, leidde uit de riffi jaren geleden uitge mént tegen den aan '«ven kruiser." Hoe het met di© vt! listische Staat gesteld zullen w© nn», nlaar .Wie soeialism'e z'egt. hot proletariaat. Tiot nu toe konden de Arbeiderspers lezen de partij' heeft - 14 deel der bevolking Albarda geeft de Arhet "z'ij: heeft nog te weini haar kiópjesj nog Wat moeten drukken. Wïj| i middel aan de hand d te socialiseeren en dei in de gelegenheid te I Schoons beloften in da imlners aan daden 01 S.D'.A..P. maar al t& ve Albarda c.'sj. moeter I 'pet.itionne'ment rondgaa: stehelijlKheid wordt uit nooit meer oioa-log zial nen alle Nederlander^. Zou het voor de i hoogste fijitl worden oimJ zaken berig te 'houds mén geen crisjs «olp. Die „Avondposit" sc „Wij zag een verki Onafhankelijke Siociali Dri© dikke boeken Op den rug van 'h( Grootboekvan het m van het ondersjte: BSj ©en arbeider wordt c drie boeken opgeheve: GrootboekWetboel gezegd, naar de bede «Wet .(gezag); G-eloof. Tegen die drie heft arbeider, de vuist var dreigend olp. Niet alle, mische, maatschappeli I parlementaire orde. O loof. Tegen den gods. Bijbel. 'Het iq duidelij communistisch. Het is Waarachtig: de anti-Christ is ni land opgestaan. Ook in Ook tegen het geloot Tegen het geloof, he teu.-hu'welijfk i.j .ook c der Si. D'. A. P. Katholieken inbeten f Dan zoeken zij' ire ee: Ongeloof ©n anti,-papi< zij' de S- Dl. A. P. en door op. een dissidenterJ Niet lang daarna z'a der Kleine Graoht ti vreemden reizigeir enkiel d© straat wandelen. Hij' had den sohij!n riles op. t© nemen, maa, had toch iets opvallen' Ooetuuon, zijn saort ov en weinig bekenden i< I goed© stad. Wat het meest echte gaande maaktf, dat w; »roote heerenhuizien, zi maar A gedreven klel"<ïren' nam. ward> vooiral Ou po Markt aa,| Na 1-, 011 hnkerkal vraagt *»l Meester Dol eejl Vleell vent, daaa- Jlii1.Teir's I hoord jal j- well Die k'eirel i9 f ^er I zijïri kinderen van(iiocl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4