GEMENGD NIEUWS DINSDAG 18 APRIL 1933 1~1rechtszaken|~| f^SPORT EN SPEL|~| MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT tv j„..j<v cr viel ook het feest van meit op Donderdag yiMi .ia fle Verrijzenis niet me® Sen eersten dag .der week (op welk® dag öe Zaligmaker is vea-rezein) .ktein worden gevierd- Te Ktane en m de v®dero ker ken van het Westen «n_0<>i5tem,_.iMeti Uit zondering van die van Klein-Azle, waren da Christenen gewoonhH eten vain helt Pa-aschlam uit te pellen tot den na^ van Zaterdag opl Zondag; -teneinde dm ^hlgheid alsdan tegelijk met hrfj ge heim der Verrijzenis te vieren. Naar aan leiding hiervan maakten de andere ktartoem aan die van Klein-Azip de opmerking, dat het voor de Christenen niet plaiste het PniiM-hlam tegelijk met de Joden ta eiton, ie vasten te brektan voor het M der iVerrijkenis, terwijl zij het eveneens giet voegzaam vonden het Paasohi'eest op een anderen dag dan den Zondag te vietfem. (Ofschoon dit verschil van gebniik'en wel jjje/t bepaald een leerstuk' van dan gods dienst betrof, ontstonden daaruit todiver- ochillende- ongemakken. Wanen® b.v. twee kerken, die in de viering van heit Paasch- feest verschilden, dicht bijl elkaar- wanen gelegen, dan was de «en© kirrk reeds in vreugde, 'terwijl de andere nog .de teekte- nen van rou;w en boetvaardigheid droeg, iets, dat ze-er licht tot .ergernis van de geloovigen Strekte en uiterlijk zièïfls het aanzien van een scheuring had. Terecht was men dan ook van miroaimg, daits jdit plechtige 'feest overal tegelijk maeSti wor den gevierd, te mföer, daar men volgens het Paasclifeest de ov®i'ge feestdagen moest herekenien. .Hierover had de H- Polytarpus, bisschop- van Smyrna pm- etreete het jaar 152 of 160 «en onderhoud met Paus Anieetas. ffot resultaat van dub onderhoud was, dat er alleen bepaald •werd, ..dat voorioopig elk'e 'K-®k haar geluinik zoiu blijlven handhaven, teneinde onderling den vrede ta bewaren. Om streeks hei einde der tweede eauiw' liepi -het geschil eeliter steeds; honger. Na eerst e.en kerkvergadering te hebben gehouden, «Chrerf Folycar-p-ns, bisschop van Ephe-se, «en uitvoerigen brief aan Paiuis Victor I waarin hij verklaarde zich voortdurend bij' da oude gewoonte der Grieken tie hou den, om namelijk1 het Paaschftee-st- op den veertienden Maart te vieren. Pauls Victor van zijn kant' riep toen ook eeim kljrklv®- .gadering bijeen, welke de meeningl wiais toegedaan, dat de Grieken vpn de gemeen schap der kerk moesten worden afgeslo ten, welke meaning de meest Wfeslfersche bisschoppen niet deelden. Ofschoon de z'aak in dezen eta.at bleef tqti aan de .groot e algemeen©1 kerkvergadering van Nicea in 325, wa,ren infuisbchen versiohil- lende kerken tot de ziensw'ijtz'e- van d.e Ln- It'ij'nsche kerk overgegaan. D© kerkver gadering van Nicea bepaalde nu, dat alle kerken het Paaischfeest. zouden vieren op den Zondag na den llecn dag yam de maana van Maart en niet op denz'elfden dag als dei Joden. Zij', die zich hieraan ïiieit wilden onderwerpen, 'Werden van toen af als scheurmakers aangezien. La.ter is bef Paaschfeest ook' steeds opi dien dag gevierd geworden; wanne® er efenig! ver schil bestond, was dit alleen te wijten aan een verkeerde berekening yam de ver anderingen van de maan. Daar to Alexandrië een bexoiemde school voor wis ten sterrekunde bestond, was de patriarch -dier stad belast met de Zorg am aan de Grieksche kerken en aan den .Piarie den dag, waarop het Paaschfeest moeslt wop- ■den gevierd, op te gewen. De vermaarde processie van het Heilig Bloed. Da traditioneel© paioiceasia van het H. Bloei, welke, ieder jaar, meier dan hon derdduizend -be|zftek®,s pit' Vlaandewem, Noord-Frankrijk, ZieeuwSCh-Vlaanderen en het V alentand naar Brugge, lokt,, Bal ditmaal op 8 Mei, haar uitgang doen. In ,1931 mlaetet dc processie., t'en gevolge yari het barre weder. Jat den volgenden Zonf dag worden uitgesteldin 1932 brak', tij diens den ommegang, «en geweldig pinlwte. der los en vluchtten de deelnemers ijlli-nga de huizten binnen. Ditmaal hoopt men- te Biruggte. jneit beter weder te (Worden rSegend. In veahand met d.e viering vlam helt H, Jaar wordt leen builtengeWonie toeloop van prelaten aangekondigd. Niet minder ,;(jaffl ;15 bisschoppen izpjUon in groot- ornaat, aohkr kardinaal van Rosy en mgr. Mi- -oaua-, xuinitius van den Paus ite in den plechitigen stoet plaats miepiein. Ver der wordt- de komst aangekondigd van 25 gemijterde abten en eien groot aantal ka tholieke. autoriteiten, o.w. minister-presi dent le Brouqueville, minister Sap, oud- minister Baels ,enz. De processie zal een ■WOiOX-steJling van het lévten em üeln, dood van Jiezus-Christujs1 alsmede uit «en histo risch gedeelte, betrekking hebbend» op Üe •overbrenging van het Heilig jBHo-ad, ujfc Palestina, naar Brugge, diooir graaf Die- -derik van den Efzais, bestaan. V inr en zwaird, Voor het café'tje in het hart van de rf-ad, in de -onmiddellijke nabijheid van de plaats waar het meest intens aan Rot terdams vernieuwing wordt gewerkt en waar van '«morgens vroeg tot 'savonds Dj de 'sfagen der sloopershouWeeien en het doordringende gel-rikketik van den clectrisjcben beitel weerklinkt, op de plaats zelf, waar de sloopers de do,or hun «loopenden arbeid verwekte dorst met ®fniSe krniken bier kolmten lesjschen, ,.„01 .^et raami van dit cafétje hangt een Bchrfr z'wa:ail"<J- Dn het verklarende bijl- het i °P 'een Papier dat er naast tegen gebA geplakt is, heeft een gerucht vuurt'11 ^en WOTden, dat als) een loopend door 7 a^ecn door de straat, maar Ui ®tad gaat. Et thrift luidt dau als volgt: 1933_ 'i® gevonden op 13 Apa-il totent graven' hiernaast. Naar mien het tucufrd<® deZe degen^ 'gebimiikt bijl aldus de r der g^^gemon. Men mleent, "icrs, dat zich nog vele wapej n-en in den grond bevinden. .Vela voor werpen -zullen afgestaan worden aan het museum Boymans1 Een degen, een lavend djocumtent uit de -zwartste diepten der fundamlemten van de ,oiude TreurenburgWat aal niet een lugubere en m!ac|a;bere dingen hebben aidh lOm dit roestige, dunne (door de tijden gesleten) wapen afgespeeld Diat -zlijfn de gedachten van lien, die hun wandeling door de ^trafen onderbre kend, de vondst aanschouwen en het bij schrift le,z'en. En zlijfgaan naar binnen en drinken een biertje «n lippen hei curiosjum' van dichterblijl 'te mjogen btekijken, mléér nog te zien, bloedvlekken b'.v., en na dere bij'aonderheden te verneuken. En de -waard vertelt. -Met een die'p», Sombere grafstem1 vertelt hïj| van ge raamten en van een tweeden dagen die vermloedelïjlk 'hinnenkbrt als liggenp de eenige meters dieper zal wprden gevonden. Hliji wijsjt op de scherpte van da punt van den degen en de Zeden van de 15de eeuw-, die wreed, bloederig en ge nadeloos, wlaren D'e deur van het clafétje gaat ppen cn met mioeite dringt -zich in het volle zaaltje binnen een nfan met een Zwlarten koffer, met een statief, met huastt: een p.ers'fiota- grauf. HSjf wilde den degen fotografearen op de iplaatsi zelf, Wlaaf de i nten-essantle degen gevonden werd. „Ga uw gang" ,zegt de bereidwillige waard. Ein de fotograaf, ge lukkig gaa.t naar buiten en daalt, het klostbare wkpen zorgvuldig in Zij'n arm'en dagend, af in de metersdiep» mjodder, «n «teenen'poel, waarin de sloopers werkfen on wharuit de kraan onophoudelijk bakken rotnmel en aarde wegknlijlpt. De fotograaf deelt sigaretten .ullt, dia dankbaar Wlorden aanv.a,ard. D'o persifoto- grajaf is ee,n handige porslïlotograaf, ie'mland die zlijfn vak' verstaat en die de mlenschen kent en er mee ,0m1 wteet te gaan. Een minuut later zien de toeschouwers boven, op straat, daar beneden, in den kuil een ipanapfcicuinisicène: Tfw'ee noeste graver^, de spitten vóór zich in de aarde gestoken, houden elk. een uiteinde vast van een dogen, die izfjfimlet 'pntzag betohouj- wen, en naar toen mpet aannemen juist nit den vochtigen grond hebben op!- gedolven. Het fototo-esjtel klikt, klikt nog eens), in verschillende standen; pm' izoker te -ziijh, vpor het avondblad itomarsj nog. In het cafétje raapt de waard tarloop« een leertje op, -wat aan het gevent .heeft gezeten, maar wat 'de ^nel-fotograaf1 in -zlijn haast eraf heefft laten vallen. „Hoort dat eraan.S"- vraagt gretig een klant. „Nee, het kan er beter ,af," zegt de waard en sjteek't hetmieteen in z'n zak. En dat is juist van helm1 gezien, want ,op het leertje sjtaa-t in keurige druklet tertje®, van een mpdem type, de naam van een bektenden R|ot'terdamSphen waj- penhaudel, een (Oude Zaak', maar geen zaak van eenige decennia on niet van eeuwen I En dit vis,ïtek'aartje van liet -wapen ziou het (repodfersflvuur vo,or 't zwaard hebben kunnen d°oven wat betreurd zou moeten worden. I („N. Rioitt.")' Zaterdagnacht -zag een pplitie-agent te Amsterdam, die surveilleerde pp den Bin- nenam'^tel Wijl de Heerongraoht, eien man pp 'n eenig^zins opvallende wlijfee telkens achter zich en limkfj en rechts 'k 5j|kend haastig wiegloppen. Hlijfivolgde hem en, zoodra de mjan dit gewaar werd, zette hiji het iep ©en loopen. D© agent iZette hem| na, -en weeis hem pp het Rieimbrandtplein ,a-an een anderen agent ,aan, die jdien vluchteling aange|- lipuden en naar Jhet politiebureau aan den Sjngel pvergehracht heeft. Die eerste agent wfa® inmiddels terug gegaan naar het hpèikhui'S van den Am|- •s.tel en de HeerengiraCh„, waarin een bijf- PiOi^bkantoor gevestigd is. Het perceel daarnaajsit gtaat leeg; in het pand ernaast ris een 'kanfoor gevesl- tigd. .Uit het raa.m'pje van de vpordeui1, dat .openstond, z|ag de agent een touwtje hangen, dat aan de binnemzlijlde aan den kn.op van het spot bevestigd bleek te aij|u- Die agent kpn zoodoende de deur r-ipenen en v.ond daarachter eenige po^ttromimels staan, die er bfijfkb-aar waren neergezet .om z© gemakkelijjk mede te kunnen netmien Het ia later gebleken, dat de Span, die ,op het Riembrandtpiein aiangeboud-en is, is ingeslopen in het leegstaande perceel naast het postkantoor, vandaar aan de achterzlijjde in het postkantoor is weten t-e b|om'en en daar uit ve®s|öhillende lesse|- naars f70 aan klein geld en v,oor eenige guldens aan ppstzegel-s geroofd heeft. Een en ander iii Hij| fouilleering op hem gevonden. Dje tromlmel^ heeft Mj[ achter' de voordeui- van het andere huis gezet en daarna het \puwtje aan het BpxUfc bei- ve^tigd en buiten de deur laten hangen, lOtodat hliji ©ven -weg moest om zijn auto,, die hfji in de buurt had laken staan, te halen. Zoodoende Zou hüjf du-S de voordeur in het «lot kunnen trekken en haar weer gemakkelijk kunnen .openen om de trom mels te yoorSohlijfu te halen en di-e in den auto te laden. D'it plan is; dank zlijl'Se oplettendheid van densjurveillearenden agent mislukt; toen de m!an Op piraat z'ag, dat 'hijf in de gaten liep, i^ Hijf 'in een andere riohting gevluht, dan waar de au,tjoi stond. Op liet politieburreau heeft hijf een volledige bekentenis afgelegd. 'Die commissaris, de he® Harrebom-e© heeft tot nu toe blijf zijn onderzoek geen aanwEjfz'ingen gekregen, te doian .te hebben met den dader van een dar vorige posD diefstallen. De au,tp is in beslag genomlen. MoeiKfcheden mét colporteurs. In lil en loop van Za terdagmiddag is het tot een botsjng gekomen tusscben de politie en een aantal colporteurs met poli tieke lectuur, die in de Spuistraat te 'st-Gravenhage op den hoek van de pas sage standplaats haddon ingenomen. Een inspecteur van politie betoeukte, dat daar z'oowel van communistische als van fascistische en .onaf'bankelijkr-socia.lis- tisehe -zlijfde werd gecolporteerd en dat dit vaak op ,zoo-'n hinderllijlke wijze ge schiedde, dat het 'publiek blijl ~het drukke vorkeei' er moeilijkheden van ondervond. Die inspecteur van politie ging naar de colporteurs) toe en z'eide hen zich in het belang van het verkeer ©enigszins te ver- versp-reiden. iZij gaven hieraan echter geen gehoor en toen de inspecteur na eenige ©ogenblikken terugkwam! om' te oontrolea- ren in hoev®re toen aan zijn verzoek gevolg had gegeven vond hij' de situatie nog geheel ongewijlZigd. Toen gaf hij1 de colporteurs, bevel -Zich ©ogenblikkelijk' te verwijderen. Een van heto gaf hieraan echter geen gevolg, ook niet na herhaalde -sommatie, zoo-da,t de inspecteur toit -arresta tie tooest overgaan. iE©n 19-jariga kantoorbediende, J. |J. genaamd, die met het Onafhank'elij'kt-speia,- listisehe hla-d De Rakk'el clolporteerde, werd naai- het piolitiebureau Prinsestra-at gebracht- Tegen hem' to proces1-verbaal lopge'm'aak't 'terzake van het' zich niet ver wijderen uit een volks-|oplo-op -op' bevel van de pplitie. (Vjoorte is nog naar het politiebureau! gebracht de 25-jarige I. G„ die -zich schul dig geto'aakt rou hebben aan opruiing, door de colporteurs aangespoord te heb ben te 'blijven staan en geen gevolg te geven aan het bevel der politie. Die indringer vUn Tfoi/C B-aorn. V|0or 'de Strafklrm'er te Kleelf heeft terecht 'gestaan H. P., die (Tip 10 Dlec. 1932 het hui isjvta-n ex-'kfeiz'er iWalhelm' te Dloorn Wa^ binnengedrongen en -o'p W-ien bijt londerzloelk ©en revolver met 50 'patenen 'gevonden Word. Dfe nran is ver- toordeeld tot drie m'aanden en -een wieek tucb.tb|ui«-straf, wegens longeoorloiolfde gren'sjovea-schrij-ding en het onrechtmatig in het beZit hebben van wiapenen. Biaschbrand. Vrijdag is) iomd® Ond'weert door -onbe kende -oorZaafk' "een ernsjti'ge boschbrand uitgebroken. In .allerijl snelden de omj- w|oinenden tnaa.r liet temein van den brand, die z'ich aainvan'k!elij|k' zeer emsitig liet aanzien. Diank zijl de -gun-sttige windrich ting slaagde rn'en erin. do,or krachtdadig Ipptreden het VW in zij'n vaart te fjtuiten -Een belangrijk' jperceel ging in de vlamtóen jotp. f -' Verzekering dekt de tohade. Ongelukken. Eergisteravond heeft een 26,-jarige jon- (gem'an uit Veur, die ter verpleging-jv!as| loipgenöm'en in de Stf-Anthoniusho-eve te Voorburg, kan«, gezien de ziekenzaal te verlaten. In den tuin gekomen, is hij' vermfoedeEjlk1 door de dui-sjternis misleid -en in den Vliet geljoopen, waaruit hij kförten tijd daarna levenloos is o-pgehaald. Die 78-jarige H. Wia«t®m'an te. An- k'Uto, ,gem. Dalfsen, w|a,s bezighout te iz'agen infet een cirkelzaag. T|o,em hiji over de Zaag heen reikte, wlerd mjh arm' ter hoogte van de elleboog, vrijiwel we,rd af- gëzaagd. pie mlan is naar het E.f-K. Ziekenhuis te Zwlolle gebracht. Zijn toestand is zeer -ernstig. 1 Groute brand in de I 1 Ri.v-K. pastorie te Groenlo. Eersten Pa-asehdag, des avonds 9,15 -uur, brak bra-nd uit in de pastorie te Groenlo, en -wel in ©en der s)aflipk!aimfers. Het 'duurde gea-uimen tijd voor de brand- Wleer Water 'kon geven, .zboda.t de brand snel in hevigheid toenato1.. IntusSchen 'wer den de benedfmvterdie'pingiein door hulpe vaardige handen leeg. gehaald. Gelukkig Wasi :d-e wind gunstig, anders Zou lief 'nabijgelegen Sit/-J.oS)elp,hgesticht ernstig ge vaar hebben geleden. 'O,o;k' het dak' der kerk tanoes|t wtoden nat gehouden. D"« brandweer yan Lichtenvoorde en Eibe.rgen 'klw'ataen eveneeUs' te hulp. Van öe pastorie bleven slechts de kale tataren löyer. Van de bovenverdiöpin|gen ging (de geheele inventaris, verlóren. Dé mUIioenenerfenis. fWJijf hebben indertijd v®teld van de tonderlinge zusters iWiendel t« Nefw' York, 'die, de een van na de ander w-airen «torven, zbodat het geheele, van den vader geërfde v®m!0gen, tenslotte bijl de laatst,- levende dochter wa^ t®echtgekomten. Toien deze «tierf liet zij; ©en fortuin '11a Van da. 50.000.000. Maar er waren geen bekende erfgenatoen, zooda,t er a-d- vertentiën Werden geplaat-sf om) mogelij-kb rechthebbenden te waarsjchuw-en. Nu, dia klWsitoten dan ook bijl 'drommen opz-ettjen- Niet mind®- dan 200 a 300 a.dvo,<3ait|eln, die öptreden voor 2000 gegadigden, bob ben nu al geprobeerd een deel van .de millioenen to bemachtigen. Voorloopig onh vittg iedereen nul op het request. Dia jongste verm'eende „rechthebbende" wa ren ©enige dam'es, .Wien, die probeerden bet bewijM te leveren dat zij, kleinkind-eren waren van zekeren J-o-bn Hammond Wen, in leven een oom! van de gestorven -80j- jarige toej. Wendel. H»t bleek echter, dat ten der dam'eS Wen een genealoog in den arm had genomen en dat Zijl dezen de helft van do mogelijke buit had beloofd. Dlaar nu het getuigenis van deze genea loog mede het beWijfe! zou moeten zijh vtor de. gegrondheid der aanspraken van de dam'es Wen, wilde de recht® ©r niets van booren. Ecu overeenkomst -als die van de dam'es met den genealoog toeende hliji ©en rechtettree-ksche aanspo ring tot mteineed. En de dames .W|ein móesten zbnder de millioen huiswaarts k-ee.ren. Die rechter had nog moeten «on- wtateeren, dat Zijl zich met waandenk beelden hadden blïjlgetoaakt. EilmSplel dat ernst werd. E®gist,er©n h-ebbein zich in de filmstu dio's to Nice hijf het maken, van m-asisa- foto-'e voor eetn verfilming viap. Victor Hugo's Les Maeénables eenige incidenten voorgedaan. Vo<*r de massa-,opnamen van d,a woedende mani-gte wiaren tal van figu- ranjtjan aangenomen,, do.dh daarhïjl öcMjnt eran groot aa,nlt;al buitenlaimdens fo zijln geweest-. Zoolwlel de ni«t-geën'gag,eierde Fransche ex,tra,'s als een deel dew wel aangenomen FnanBchem, was hi®ov«r zoo vcront.wa ardigd, dait het, toen de Scènes van het volkfeoprio&r zouden worden opge nomen,, tot werkelijke relletjias kwam en da decors Van het ojude Marktplein, waar da scène speelde, beschadigd werden, f®- wijll verscheidene personen g-ëwlond wer den. De prfifi-e moest ingfijlpen ,en arres teerde de vo-ornaamiste be-lhatoels uit de „woedende volksmenigte". Brand in 'n krankzinnigengesticht Donderdagmbrgen heeft, naar de Bel gische „Standaard" toe-ldt, een ernstige brand gewoed in het Iriiahb'zinhigengey- isltidit voor vrouwen „Bethanië," gelegen oip het grondgebied van Sint Antoniuïj- Breeht. Rond half drie bètoerk'te een -zuster o'p de ©etste verdieping van het hoekgej- bouw ISin.be,-Maria, de afdeeling waar de vroUwellijfkb -zwakzinnigen verpleegd wor den, dat er brand was( 'uitgebroken. Ze Waarschuwde 'dadel!ij|h'een cJollega. ©n zoo u m'en er in de 70 a "80 ziefkio vrouWen, die zich "daan- bevonden, te red den. 1 f Die vrijwillige- brandweer werd ver wittigd en weldra bad een ploeg van 60 m'an het eersjte blffsstehingsw'erk ingel- zet. Inmiddels was de bra-nd weer van Antwerpen gewaarschuwd, die te half vier ter plaaits;e kwiam!. Met vier stra len werd nu het vuur besstreden eu na drie uur 'werken was) het grootst© gevaar geweken. Tot groots ontsteltenis der reddings brigade trof m'en in de puinen het ver koolde lïjfk' aan, ©en® vrouW. Het was to-t nog toe onmbigeMjib' 'haa,r te identifieeren. 'Reeds kbn uitgemfaialk't worden, dat het sjaohto-ffer geen Belgische vrouw' is. Men verm'oedt dat zlif gered is( geworden, zoo- als 'de anderen, ihaar terug in het 'gel- bouw gevlucht is. 1200 bnwelülli'sjaren. T-e Bromley was dez® dagen ©ein mark- waardig gezelschap! bijeen, namelijk' 22 «Jhtparem, die .a.lle reeds -een gouden bhu-i- lot't hebben gevierd en die heiti 'dit ia,ar hopen t-e herdenken. M-et -elkaar hadden Zijl. 1200 j,a,a,r echtvereeiniging a-cht® den rug. De ga-st-en wei'de-n ontvangen! door het Lageirhuialid G'etonge Lanstary, die drie-en-vij'ftig j-aar igeitro-uwd is; züjh vrouw Wlas doo-r 'zieldte veahinderd ook tegenwoordig t« z'ijfriDe ou'dsite VrouW van het geizelsch-a-p had tlot taak d-e 'fleest- taart -aan te -Snijden en- de 80-jarigei mus. Eidward deed dit da,n ook', geholpen door Lanishnry. Na. een paan -u.nir-fcjeS praten 0-Ver de-n goeden ouden tijd, volgde er e-en autotocht; voor velen w,a,s het Je -e-elrate maal in hun leven ,dat zij' in gem auto zaten. i Pestbacillcu gestolen. Onlangs wleird in de hobfdstad van Egypte grooto onruist Veawebt,. door het heiridit, dat eten aantal atapullien meti pestbacillen uit het badiOTioloigisdb inisti- tuuit wa-s giestolen. Alle maspoa-ingen om den dief te vinden bleven -vruchteloos. De verdenking viel h&t -cerat op ©en Eran- iscke-n geleerde, die mten .ervan verdacht de gjeisto-len bacillen voor pirivéstudiedoelSedn- de-n te heb'b-en geibruikt, doich de geleerd© kon spioedig zijn onschuld aantoon,en. Daar ®en lichtvaardig omgaan met de amp,uilen een groot gevaar voor- de geheele omge ving opleverde, loofde de politie ©en hoioige belooning uit voor dengen-e, die licht in deze zaak kon brengen. Dezör dagen tatldde zich een Voormalig bediande V,an lrelf instituiut bij' de politie aan. Hïjl w.as 1-n het bezit dar vermiste ampuEein, welke, naar hij vo-orgaf, do-or hem waren gevon den in een plakje op «en hoop «fcaatvu-il «ven budrten de sfca-d. Natulurlijk vroieig de. vinder om uitkeering ,d® hooga be looning, maar tot zijh ongeluk Bptaak hij zich eenige k'eieran leeiijk togen, tlo-en hem ■een verhoor batineffen-de hat vinden v'an het piakje werd alflgenomjan ,en t,en|slo,ttr bekend© hij', dat hiji in liét laboratorium had ing&bmkem, om in hét bezit der te verwachten hoog© helooning ,to komén. Gok' twee handla,ngMis, bedienden' van het inlstit'uut, wieadén in hechtenis; giemoman. Da directeur van het institfuut, die in verhand mat den diéfefal was. geschorst, we-r-d w-eer in de uitoeffening yan zijln luncti-e hersteld. -Ernstig vliegongeval 111 Spanje. Ter gelegenheid van den. twieeden v® jaardag van bet uite06pen van de Spaan- ^eh-e Republiek beeft Zaterdag te Madrid een aantal feestelijkheden plaats gehad. Hierbij werden ook groo-te dem,ons|tratier vluchten gehouden. Eén der vliegtuigen is ploitseling neep- gestort,t oen het zich juist boven ,eem istraoit van het centrum! ~van Madrid be^- vrind. Het vliegtuig viel op' een huis;, dat in brand vloog. Twee vrouwen werden gedood; ook de waarnemer uit het vlieg tuig kwam' rim1 het leven. De vlieger kon zich mtet '11 'parachute redden, S-mSokk'eldrama in de pipav. Luxemburg •Er gaat -schier geen dag voorbij', zon der dat in de grensjstrook der provincie Luxemburg vuurschoten worden gewis seld tusschen tolkominiezen of gendar mten en sjmokk'elaars. Vrijdagavond bega,- ven twtee gendarmen zich naar het dorp Udingen, mtet het doel, ©en bektend smok kelaar te arresteeren. DeZe, zekere Kraft, nam' echter de vlucht, doob^werd ten «lotte door de m'aréchaussée, die in an dere dorpen om- gewapend-a hulp had ver zocht, omsingeld. Kraft v®Üet tenslotte zijn schuilplaats, een revolver in de hand houdend. De gendarmlen sprongen op hem toe om! [hem te ontwapenen, met het gevolg dat een qchot afging. D'e kogel vloog do-o-r de borst van Kraft, door de hand van een gendarm' en bleef in de long van een anderen gendarm sjteken De emrikkelaar was onmiddellijk' dood; de de long -getroffen gendarm' werd ssteiy" vend naar li©t 'ziekenhuis te Aa.rlen -oveh* gébracht. .1 Kantongerecht te Goes. Dbor den Kantonrecht® te Giofis -zlijf# veroordeeld wegens: mat een rijwiel niet b'etoioiriijh uitiwïj!- keinl naiai' reehfe bij' inhajan' van ,e«in miotorrijtoig-M. J. K„ Ovetz'anda, f3 of 3 d. h. o-vartr. laaupltohtw-etB. H. te, Kwar dandammie f115 of 5 d. h. eieren van wild zloeken: D. d. K.J. K. 's-Hleieir ArendskarfSe f! 10 «f 10 d.h. IJkwieit.: P. B. WAssenherhe vnrij|gletstplix>-' k-en an -teruggavte der in btesdag .-genomteai1 Wet nrnttorrijtupg fijiden zonder num- Wdrbew'ijis: O. D„ Gfo-es, f 3 öf 3 td.h.I met motorrijtuig rijiden- zonder nood zaak' op rijriiellpad: J. E„ Goes, f 5 .of 5 d. h.; mét vra-chltiauto rijden met «en je hbo-ge vracht:. J. W„ G-iras, ;fl 3 of 3 d.h.; auto rijde-n zondi® v®licht nummer bord: N. v. d. B„ Niauwdoirlpl ,!f' 2 of 2 'd. met moitiorrijlt.uig Vrijheid van heit. rier- ke,® in geV-aaa- binen,gen: J. !W„ GbeB 'f'0,50 of 1 d.h.; ,auto rijiden zond® Voldoenide vootriichtem en verlicht nummerbord: J. Z., Krui" ningen f5 of 5 d.h.; ,auto rijden zond® voldoende woioodiöh- ten: A. D-„ Séhiadam 5 of 5 d.h.; ïielfsan aondar licht: P. v. ,W„ GopS, f5 of' 5 d.h.; C. V'„ 's-Ha® Ar®dsk®kle( f3 o-f 1 w. tuclïtisöhoolf dronkenschap: W. W1., Nieuwdorp-, M. N., WriemsdTOcht 'f' 15 of ,15 d. h., 1-e her haling J. H. H. Wemteildiimga 3 d.h. VOEiTBALUITSLAGiEN- K- N. V. B. Om het Landskampioienscliap. P.-S. V.Sibi-mvOigeils 2,-3 Het Zuiden. le klasse: Lo.nga—Bleïjedheide i1 2e klasse A: HeroBreda 4O 3e klasse A: AxielDe Zeeuwien ,31 3e klasse B: N. 'BurgvlietZi®ik'z'ee 9 GOES, 18 Apa-il 1933. 'Bot®: p® Kg. f 1,40, ipi® 1/2' Kg. f'0,70, aan part. f 0,80fabr.bot® f 0,85, afwijkende bot® f'0,60 pier i/s' Kg. Boter van handelaren 10,65 per -poind. Eieren: p® 100 stuks 11,30, p® 25 «t. f 0,321/2, aan part. pi® stuik. 2 oemij;. eiandei®® pter 100 stuks, '11,30, poieilj.er iet®en 'fl; g,ansei®en 6 ctanlti p® Stuk. G'OES, 18 April. Eieïyeilintg „V.P.ZU Aanv. 19897 eieren, prijfel 11,60 p. 100 st« Veilingsrereen. Z-nid-Bevcland, Goes. Gracn'tenveiling van 15 April. Spinazie f 13, Wittof f,13, beids per 100 Kg.; Bloepikhol 111—16, idean! li» soort, f 37, Krenptsla f2,805,10, idem II© soort 1 1,802,80, uil-es pi® 100 stuks; P-rei 2, Riaddjlsi f0,80, Rhar barber f 1,302,60, Wbmtelem f 2,80, Sel" -derij 1' 0,70, Nanoissan f 2,404,10, Vio lieren f' 4,20, alle pter 100 bo«, Bflioielmeia 17 p® 100 pot. IERSBKE. Ondeirtixwvd.JpBtelf1 J-ohau" nes Schaalflamia, 32 j. jm. fe Biandbeng (N.O.I.) en Piteternedla de Mul ,26 j. jd. Jan Osséwaarde, 24 j, jm. te Kapledle ea Neoltje Wilhelmin-a Lamp®, 21 j-. jd. Gehuwd: Joos Griep, 39 j. jm'. en Mar- garetha Jaoomina -dc IWiaal, 33 j. jd. Verboden 'barrevoets: te loopen. Die vreelmüeling, diei Lisjsabou Irazoeikt^ zal vooral in de volki^buurteu veel inwo ner a opmtenkén, die btootvo-ets gaan. Traeht mten hun ©cht®1 w'at geld te geveot t*m schoeisel te kbo'pen, dan doien 2'ij' eett levendig proté^t h-ooren en mlaiken u dui delijk, dat barrevoets) te lubpcn uithoo-fd© Van een oude traditie hun goted recht is, -en dat ziiji 'daartoe v-o.lstrakt niet door ,arm'o©d© gedwongen worden. 'Het -stedelijQf bestuur van Lissabon rfa,gf echter t®echt in, da-t- buitenlauder'sjdi» oud-e zede verk!e®d uitlegden eu tot het besjuit k'wamten, dat het met da fimaneiënf 'd® burg®q slecht gesteld is. Dfaaroml hebben de .autoriteiten dooi- aariplakkiugf doen békend mlak'en, dat aü®, die o[p d© openbare -straa-t bloptvoets wlorden aangtep troffen, in arrest Zuil® wlorden gesteld, Daar echter in warlk'elijlkh'eid de arm'oed© der bevolking wel degelijk; m'et dit Triatref» voets ga,an in verband staat,- zal betmlo'eil» lijk- Zijln aan daZen mïsptiamd do,or ties een einde te De bék ram den olifant. Ycorzek® kennen de, meiesite menischietns slechts de la-nge slagtanden Vap dejm odiflamt. Maai" hoe li-at er verder in den bek va» dit dier uitziet, w®(en er maa,r. Kvleinigen, De olifant hoeft heelemaal geen sn'ijfcandeitt -e,n k;an dus gieen Vleeech of' and® voiedtei aten. dat met de tand® vteinsahauird moiftë wwden. In ie,d®en k'anit van d-a k'aajk! bevinuen zidi twee boven- en twe» ibemla- dentanden, die geel zijn en zoo, breed b]m da hand van een menlsioh. De olifantott höbtoen. net als de ■m■enlsohteln,, het twpte" itan-d-systeem; als het bi-er ong-eveer 14 jaar oud is. vallan de melktamden uit, di» dan nog batreldkelijk kllein zijln. E®WotK« waardigheid op, zichzelf is de tong, die be wegingloos aan zij'n bedde einden hangit BJ* uia zich slechts in hét midden, naar* boiveïÉ- eW héneden -kan be,w!e|gein. 1 i J

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3