DINSDAG 18 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES f IN HET KRAAIENNEST 1 KERKELIJK LEVEN op prachtige wijizb ingeizct, i Reeds in do Vroeg» ochtenduren van flea Paflsoli-,Maandag wierpen de eerste ostra-treinen hun duizenden die oude etad 'binnen. Hier was allies mot oranje rc;od-wit-blau|W getooid. In het haat van. de belangstelling stand bij1 de eerste bezoekers natuurlijk „Bef Prinsenhof", waar de Vader des Vader lands eens den dood vond, doch ©,ok fle hiisUriséhe kerken en gebouwen, alsmede 0e talrijkie typische bruggen .en gjraiohten, waaraan Delflt zoio rijk' is, dwongen veler bewondering af. De organiaaiti© was over hot algemeen gunmen uitstekend in elkaar igefzet. lédeiv groep wist precies waaraan men jsddh te houden had. Het palitiewrpis werkte pp .voortreffelijke wijlze, en heit aantal on gevallen bleet tot c-enige onbateekepeinidtó gevallen beperkt. De duizenden die pich op Marklt en omgevinghadden opgeatold ward 't wach ten gehort door minziek, welke door Phi lips' geluidsversterkers werd uitgezonden, terwb de 10-tiallein muiziekcoaipisan ör lulsltig op los bliezen. Ook de heer Storm, de ntads^edmardicr, iaomd z'n zilveren klanken over de histo rische Stad. 'Om 1 aw had aan de graftombe van dein Prins het monumentale beeldhouw Werk van Hcndrick de Keijtzler, beitlwelk rich in de voormalige St. Ursula,kerk be vindt een indrukwekkende plechtigheid plaats. Onde-rwijl de groote en bekende Bourdonklok van de. voormalige 'St. Hip- pwlytiuskeirk aa.11 'I Guide Delft, ha,ar souore ldanken tot ver in 'het iWeisitland deied lio.o- re.n, vond in het hij'zijin van circa. 4000 gencodigden en vertegenwoordigers van alle vereenigingen, de kranskgginigt floor de commissie op heit 'graf van den groote Oranje plaaite. Om kwart voor twee begon de groote huldiging op het Marktplein. De eerste «preken- was Z.Eixe. generaal G. J. Snij ders, die het woord voende over „P.rins iWillem, Vader des Vaderlands". Vervol gens werd dofhr A. v. Duinkerken ge sproken over „Prins Willem® beteekenis voor alle Nederlanders. Het uitspreken van de a-ede van Hr®. H. Brugman®, getiteld „Prins en Volk" was door de. Radio-pmroepcont.noleic,oimmis- sie" verboden o,p grond van „ge.v'aar voor de rpenbare orde (jn van wettelijke voor schriften" en clioor den burgemeester van Delft „op grond van haar propagandis tisch socialistische strekken®". Ook spra ken nog Dr. H. Jacob en Prof. Dr. F. G. Garret,son over „Prins Willem® ideaal ons ideaal en Gerechtigheid", uit welke Pedes ook enkele zinsneden geschrapt warén. Vervolgens had onder leiding va,11 Da-. J. D. Domrela Nieuwenhuijis Njjegiaard de aflegging v,a,n den ee.d van trouw plaats, waarvan de woorden eveneens in den daarop onthulden gedenksteen gegrift wa ren. De steen werd vervolgens onthuld door tnej. da Grood, dochter van Prof'. cle Greod uit Antwerpen, die het koord door knipte waarop mej. QuWemidijk, de 'doch- ter van kolonel Ouwendijk, aiiamgns bet Alg. Ned. Verbond hij het monument een palmtak neerlegde. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 'de Zeeuwsche eilanden. I>a Kamer van Koophandel veagadHrt Vrijdag a.s. des avond® t® acht unrrli de raadzaal te Middelburg- Aan de orde komen o..a. de volgende punten: 1 aisfcsielling van de rekening dar Ka mer ovèr 1932, aanwijzende in ontwierp aan ontvangsten 1' 17.786,57 <>in aan .uit gaven f 13.001.20, .alzoo met een v.oordee- lig saldo van 1'4785,37. Het bureau maakt er- attent op, dat in afwijking miert vorige jaren in den Joop van hgt jaar niet een gadelelte van het vermoedeijlk batig saldo is belegd met liet oog pp d'a mogelijkheid dat de storting in 'do N,V. Haven van .Vlissinigen plaats moeit hebben. D'e Commissie voor de financiën stelt voor de rekening ongewij'zigid vast ji© Ballen. Het bestuur van V.V.V. te Vlieringen heeiit een verzoek ingediend pip een rab- sidio van f 300 in de kostten van onfe yangat van de Algemeené NaderlamdschiG Vereeniging voor Vreemdelingen Verkeer en er daarbij oplgeweZan, diait, èlder® die Kamer® van KoophandRl .zjulk' een steuin wel verleenden. Het burea,u deelt pinde ter zake niet tot ovureenistomming }ta ziju gekomen. De commissie voor financiën is van oordeel, .dat het verzo,?k moet worden in gewilligd. 1)c Vpreeniging „Gemeenschappelijk Be lang" te Vlissingen vcrzioekt- jnaar aan leiding van liet aldaar 'te houden Coijgrés van den Kon. Nodetrl. Middenlstianidsbond een subsidie van f 1000. Ook ten deize meent de minderheid van het Bureau om ■principieel© redenen, dat de Kanner niet aan hert verzoek moet voldoen. De com missie voor de financiën adviseert f 300 toe ie staan. O m'Z ei:t b e 1 as't i n ig. In verband meit het wetsontjwlea'p tot heffing van e,en omzetbelasting, méént heli bureau, dat .de principieel© vraag of een omzetbelasting gewenscht is, buiten be schouwing kan blijven, omdat er wel niet aan te ontkomen za.l zij'n. Het bureau kan nial medegaa.11 mat hst idee haf Bel gische Stelsel va,n zegeltjes pl'Jakkan te volgen, maa.r Voelt meer voor het. Fran- seho en Duitswhe stelsel, waarbij' volgens de boekhouding van de betrokkenen dLkje maand de belasting wordt betaald' Het burea.u stélt voor een eu p.nder in r«n adres aan de Tweedie ICamca' tier Jtcnnis te brengen. De Commissie voor de Wettelijke bepa lingen is in tegenstelling jnlet het bureau van oordeel, dja,t l),et pripcipe der ponlz'et- bdlastinig .niet slechts mag, maar wel degelijk miQet worden beSpi'oken. Fien Wel toch die wat het beginsel bejtir.eft oip het eerste gezicht. aanva,ardbaar' Zou zijn, doolt welke niet behoorlijk is uit te vóeiran, moot woirdein veroordeeld. Naar het oor deel dér commissie is dit met 'helt onder havige ontwerp het geval- Ook zal het leb den tot verder gaande öpeKUifielte vWhoo- ginig .van invoerrechten, jtndien Vermeoa1-1 dering van s' Rijksmiddelen onoverkome lijk is dan Zou de Comnjissdej ife Voorkeur geven aan verhooging vian do bestaande belastingen boven inVoieriüg yjan varfeiclr®- belasltingein. Serge JarolTs Ban Kozakken11 nor. Nu impresario. Ernst Kra.uss voor den tweeden keer unlet het wereldberoemde fUlcm Kozakken Koor onder leiding van tSergo Jamoff een gi'oote tournée dpioi- Ne- 'derland mjaakt en 100k .Vrijdagavond in het Kchuttersihiof alhier optreedt, is heit wel licht interessant iets meert' pver dit koor en zijn leider, Serge Jaroff, te tveten. De Russische zanger Eugen Kimeljte niofi' vertelde (volgen^ Het Vaderland) verschillende interessante bijzonderheden: „Zulke koren, als nu touirnée's maken, waren vroeger in Rusland onbekend. Wiel weru er i n de BolZakkenregimienten veel en vaak goed gezongen, doch dit wa^ alles 'slechts liefhebberijeerst na den oorlog is m'en begonnen de bekende Kozakken;- leoren samen te stellen. Het is een groote verdienste van Jan-off, dat Kij' uit dit ongcr schoolde materiaal een koor heeft samen gesteld, dat een zoo hooge muzikale trap bereikt heeft. Het isj nog te weinig be kend, dat Junoff reedg voor hij .dit- koor ittprichtte een expert op dit gebied was, want hij genoot z'ijin muzikale opleiding evenals E;m el jamoff, aan de Synodal Aka,- demie te Moskou, w'aar een eeuwenoude kiöörtraditLe heersjchte. Er waren toen iu Rusland twee groote kóren: het Keizer lijke te St. "Petersburg, dat zeer icmder Westerschen (Italia,anschen) invloed stond en het Synodal'koor te Moskou, dat daar entegen Specifiek nationaal was. Dit was oorspronkelijk het ktopr van den patriarch, doch veranderde later van naam'. De leer lingen der Synodal Akademie, oen instel ling die half universiteit, half conserva torium was, zongen in de laagste klas|- s:en in dit koor mee, terwijl z'ij' later in do gelegenheid waren het ter oefening te dirigeeren. Bijna alle bekende Russische m'usici en zeker alle koordirigenten zij'n leerlingen van dezë instelling' geweest. iHet is begrijpelijk, dat deze omgeving Van gnooten invloed op Jaroff'® ontwikkeling geweest is; verschillende der oude: Rus sische kerkgezangen, die hij nu iop ^ij"n repertoire heeft, beeft hij' daar in hef Kreml bestudeerd. Hij verliet, evenals z'iju vriend Em'eljanoff, deze school met hooge onderscheiding en diploma's voor 'Sjolc-zang en kbor-direetie. Terwijl de laatsjte echter verder stur deeren kon aan het conservatorium ta Moskou en een groote routine op operac gebied opdeed, m'oeat Jaroff als officier in den oorlog, dien hij geheel meemaakte, terwijl hïj later pok' in het witte leger meestreeed. Later werkte hij als emigre in de mijnen van Bulgarije. E,n juidt daar leerde hij, wat geen. conservatorium hem looit had kunnen leeren. D'laiar leerde hij, de kwaliteiten van z'ijn volk kennen, zij'n onverwoestbare levenskracht, zij'n volks kunst, z'ijn humlor en zijn heim'wee. Daar verzamelde hïj' zijn Kozakken, die hij, na haast onoverkomelijke moeilijkheden, verder heeft ontwikkeld tot heit voor beeldige koor dat wij allen kennen. Reeds voor f 8,40 per maand kunt Tl zich thans een Fhilips radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Paaschdrukte. Goeis heeft weer heel wait Paaisiehvteir- tiex ge|zie.n. Vooral gister was het over weldigend. Behalve het .drukke doorgaand verkeer wais er ook een enorm belZoeik aan de stiad Zelf. Dein gelieietLan dag was het een kómien en gaan wjin- huissiein,, ajurtb's, imitLivn en f'igltsen, In de hinnenidtad krioelde heit dan ook rtlot laa|t( in den avond. Ondank® al die drukte is alles geregeld verleppen. Geen tinkel Verkeers ongeluk viel gelukkig goor en op één enkel incident 11a hij' 't sluitingsuur ge droeg iedereen zich ordelijk'. I11 den namiddag heeft het Leger 'des H'edLs op da muziektent gazongien -en. gte- fanlarioinne.erd. Kivadcndamme. D'e bloempjeS|dag voor het Santoq-fonds heeft Zondag f 31,57 Opgebracht. Gisternamiddag zlljn en- bij dhr. M. Gpense, doordat een buuirjongetja met vuur sjpeelde, tw'ee gnoota hoo-pen stroo in brand geraakt. Dé hpopem stonden vlalk bij 'het wioonhui® van dhr G., maar ge lukkig sjtpnd de wind van het huis ,af, zjoodat er geen gevaar voor aantasting der Woning besjtond. D|e brandweer is dan ook niet opgetreden. Hedenmprgen spieulden de -massa's nog Kruiniiigcn Deizer dagen vergaderde de raad. Ingekomen w'as| een verzoek' yan bewbner® van de ohde Polderstraat te Hansiweert om' afdoende, verbetering door dein'ping der Weel en de sjloot daarlangs wegens overlast. De heer Groof meent dat het niet aangaat om' 'vlak aan de be bouwing een stortplaats voor vuil te houden. De heer Van Hootegem' Zei dat reeds jaren geleden de Wieel is aangpklöcht daarvoor en dat op Kruiningen 0,0k alles in de kfin' is igedeim'pt met vuil. Wethouder Kole m'erk'te op, dat da bebouwing Wijl 'de Weel, na de be®temj ining voor stortplaats, is toegenomen. Du Voorzitter zei, dat B. en W. de Weel hebben beZodht. Er zal op gelet worden en trachten te verbeteren door afdekking enz. Die sjtoot is van den Pol der, deze kan uitgedplven worden of 'ver zocht die te dempen en te rioleeren. De in de vorige vergadering a,angeno|- men w'jjlzigingen in de begroeting Ga®- eentrale „O|oi®teinde" wordein thans in tweeën gesplitst wedetjoui zonder hoofde> lijlkie stemming aangeinlomen. 'Op een vraag van den lieer Gijoof zegt de voorzitter dat de o^dei'handelingeii m|et Goe® nog loopende -Zijtn. 1 In de vorige vergadering is In begin sel besloten tot verharding der straalt in Wielhoek. B. en W. stellen voor dit te doen met straatklinkers, de begrooting daarvan i® rn'et trottoirs en rioleering f5961, terwijl - hetzelfde met macadam f 4430 geraam'd is, De voorzitter' en ook Weth. Kole mennen 'dat kRnker pp den duur het voordeeligst Zullen z'ij'n. D!e klinkorbestrating wior-dt ver'wioa'pen mét 8 tegen 3 stemmen. De m'aoa dam verharding met trottoir on rio leering wordt aangenomen met "6 tegen 5 stemmen. Beslp'ten wordt onder oenige voorwaar den tot aanleg eenei' gasleiding in do nieuwe straat Maékt-Riijksweg. .Benoemd wordt met algemeene ®tetol- inen als „gent der arbeidsbemiddeling de heer J. M. l'Geleodsl, am'btena;ar ter secretarie. Do voorzitter deelt hierbij! mede, dat de toe®lag van het jrtijlk liiarvoor is vast gesteld Op 40 pot. van f 100. Verscheidnc» leden valt dit tegen, oak B. en Wr. had den gehoopt dat dit bedrag hoogev zou riij'n. De voorzitter geeft 111 over'weging om den grondprlj!® in het bouwplan vast te stellen, daar reeds oemige aanvragen zijlu gékom'en, alsmede de sloot langs den Rlijfks'w'eg te demipen. Na uitvoerige bespreking wordt be- sjloten in een volgende vergadering ren besluit te namén. Die heer Minnaar informeerde naar een 'door «acht raadsleden onderteekende motie 'van afkeuring Pp de door den burgem'ee®- ter gegeven vergunning om.' voor de a.s. verkiezing redevoeringen al of niet m'e|- chanisjch verstrekt op de openbare straat te houden. De voorzitter zei dat Wijl deze motie als 'zljfnde tot de bevoegdheid van den hurgertnéesjter to hooreu niet in behandel- Zal nemén, Wij! heeft zioh vooraf overtuigd van 'den inhoud van de (e houden redevoe ringen enz. en mieent dat de orde en rust hierdoor niet in gevaar zullen komen; hij! ként aid burgelmleesltei' geen politiek. Kruiningen. In overleg mét het comité ter herdenking van den "400®ten geboorte dag van Prins Willem) van Oranje zal op dien dag (29 April) ook een kunst-, nijver heids- en huisvlij't'tentoonstelling worden gehouden in het ZondagSschoolgebouW. Rilland. Alhier is onder leiding van den burgom'eestetr een oömité gevormd, be staande uit alle hoofden der scholen, de predikanten en enkele particulieren, om te komen lot een Willem van Oranje,- herdenking. 'Het ligt in hot voornemen om op Maart dag 24 April a.sj. des n.m. om half twee met de kinderen van alle scholen gezanwf- lijk een feestelijke herdenking te do.en plaats hebben, waarbij' de kinderen zullen worden getrakteerd, cn aan, allen een aan denken zal worden uitgereikt. De® avonds van dien dag Zal eem sjamenkomst met vol wassenen plaats hebben, waarin als spre kers hopen op te treden de. burgemleester, Dis. Ch. de Beus, Ned. Herv. predikant en den Eerw. heer Pater Overste, van het klooster alhier. Ter neuzen. Gistermiddag 1,30 uur- werd tc Sluiskil de heer Van Geiden-land, af komstig uit de Bli/kstraat, bij hat oveit- 'steken van den rijweg 'door '11 passer- rende auto aangereden. De heer v. G. kwam te vallen, met het noodlottig gevolg dal hij zijn linkerbeen brak én ernstige verw'ondingen «aan liet hoofd opliep. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse. Hoofdplaat. (Wegen® vertrek van dr. A. 'Herm'ansi naar Breda is tot gemeente,- genee®heer alhier benoieinid dr. J. Roze- meijer uit IJzendij'ke. IJzendiJie. De opbrengst van de ge houden Emmabloemoollecte te IJ'ziendijke, Biervliet, Hoofdplaat en Waterlandkerkje bracht in totaal f 178.60 en 5 'frs. op. Cadzand. De Vereeniging tot bevorde ring van het vreemdelingenverkeer alhier, heeft haar pogingen tot oprichting van een streekvereeniging mioeten opgeven, daar er in de andore plap,t®en geen belangj- s,telling voor was. Tholen. Reedsj oenigeu tijd geleden is ■overleg gepleegd mét Gedep. Staten van Zeeland, het waterschap Oud-V.ossem.eer en de geméentiebe®tureii van Tholen en Oud-Vo®seimëer over verbetering van den weg TholenOud-Vospemeer, waar van de kositen zijn geraamd op ruim een ton, en die izouden gedragen worden door de provincie en het' genoemde waitar®eh.ap, mét subsidies der beide vermelde ge meentebesturen. Da raad dezer gemeente heeft besjloten, voor 20 jaar een jaar- lijk,Sche subsidie van ten hoogste f375, te geven. Hiontenisse. In verband rn'et plannen tot '.h'et aanleggen van een Inloophaven aan den Perkpolder te Honftonisse voor de nieuwe ferryboot Wal®oordenHansweer.t werd naar de Tern. Crt. meldt in den gemeenteraad besloten om te requestoeren bij 't Ministerie van Waterstaat. De raad Zal den 'minister verzoeken de inloopj- haven aan te leggen te of nabij' Walsoor den. Voorts) is er een voorstel aangenol- men tot het vragen van een renteloo.® voortohot aa,n de Poov. Sitaten voor ver betering van den we gModenhoekGroej- nendijkLangemfuntKruisweg. Landingsinriehtiagen. Nu ook op de lijn Hansjw'eertWals oorden van den prov. ®topm'bootdienst op de Westerschelde een m'otorveerbqot in de vaart komt, zijn er plannen in overv weging om daarmede in ovei'een®temm,ing zijnde landing®inrichtingen to m(a'ken. Daarvoor is het noodig, aan de Zeeuwschi- Vlaam'sehe kust een inham te graven. De rijkswaterstaat schïjlit er .over ,te denken dit te doen in den Perkpolder, d.i. west»- waart® van Walsoorden. De gemeenteraad van Hontenisse, onder welke giem'ceate Walsoorden ligt, heeft besloten te ver- Zoeken, dit niet te doen, doch Walsoor den als aanlegplaats te behouden en daar een inham1 te maken. Een groet van Koningin Wilhelinina. Ter gelegenheid van het officieel be zoek dat koning Albert en koningin Elisaj- beth, 28 dezer, aan de internationale blöemontentoons,telling te Gent zullen brengen, zal jhr. Quarlea van Ufford, commi®saris van de Koningin in de pro vincie Zeeland, zioh denzelfden dag naar Gent begeven om er het Belgische vorsten paar den gr.oet van Koningin Wilhelmina over te brengen. Jhr. Quarlos van Ufford zal, te Gent, de gast zijn van den gouver neur der provincie Oo®l-Vlaanderen, mr. K. (Weyler. VAN HIER EN DAAR De hoogste topi der aardbol .overschaduw., Eioiri topi-preatatie op laahbvaartgébiied is .dezer dage-n gelleiver'd ,w,alk'a öein évé nement, mag heet'en in de gesehieideuiis der onderzoekingstochten per vliegtuig. Eieni- ge koene vliegers is het namal'ijk moglan gelukken de.n hoo.g®ten berg ter wereld, de Mount Everest ,te „oivlervle|ug,elie!n"'. Als men zich de geweldige ihttogte van 8822 Meter indeinkfc, welke deze bsrg reikt, kan man begrijpen, welke enotrme moeilijkheden, vooral wat d'e atmosfeer betreft, hierbij' moesten worden ovierwion- ne'n. Reeds in 1924 daad de Eiagolsche vliegenier Sir Alan Gobhaim aen ploiging cm over de Mount Elvere^t ba vliegen, welke tocht eVenWiel api een mislukking uitliep. O,ok de pogingen, welke wiarden endernomen door de Amarikaa,nsohe vlie- gea'S Halliburton en Stephens, hadden al evenmin succes. Z,elfs wea-d reeds enkele malen gepoogd de Mount Eiverest ib© voet te beklimmen, hetgeen vanwege de me;e ta steepen bagaga als tent, slaaplakken, zuurstof apparaten met zuurstofvoor raden, enz. noog Veel onoverkomelijker moeilijk heden opleverde. Hoewel éénmaal bijna, gelukt,w aren deze pogingen «vequenr vruehteloios. Thans is man er eindelijk in gelslaagd deize hoogqtie bergreus te over schaduwen. Dez|e expeditie, genaamd de Houston-expeditie, werd ondernomen door een tweetal vliegtuigen, welkle een hoogte van meer dan tienduizend meters be reikten. De expeditie vertrok half Fe- bru-ari vaniuit Eingeland voor de reis naar Britsch-Indië. Deze toaht, welke gefinan cierd weird do;o,r Lady Hquatan, een rijke weduwe van een Engelschen reeder, werd geiC'i'ganiseerd do,o,r over®te Eltlietrton Lord Peel (den vxegereln Staalisseoretoxis Vonr indië) en luitenant. Blacker. Beide hoaneln 'zijn uitirtelieinde .Jndië-keniners, waardoor z'ij in staat waren dqzen tocht tot in de lileiniste bijizonderheden te regelen. Luite nant Blacker nam als chef-waarnemer aan de expeditie deel. De vender© dealnemesis a,an ae tocht waren Lord Clydesdale, die in Engeland békend staal onder den bij naam van „do boksende markies", voorts de chef-piloot der expeditie, de luittenanit;- vliegenier Maoentyre 'dn de ,ait'i-'Clci(mimo- dora Fellowe®, die jarenlang als Waar nemer is verhanden geweest aan h'elt En ge,Vscbo ministerie van ludhtvaart. Teinstot- te m'aakte ook de fillimfotog'éaM Bionnett deel uit van de expaditia. Lij was uitge rust met een tweetal vliögtuigem, beide (weepersioonrtweedekkeris, geinaamd de „HjOiUisrtpn Weiqtlaind" en „Westland Wlal- lace". Deze machines bevatten verschil lende verwarmingstoeisltellen, zpo o.a. voor verwarming van de zitplaateen Van dein piloot en dein waarnemer, alsmede voor de verwarming van de Ventielen, de zuurstof apparaten en de instrumenten. De cockpit van den piloot heeft geen dak, doch is voorzien van een windvlangar voor be scherming tegen tadht. De ooékpit van dein waarnemer is wel overdekt. DeZe cockpit heéflt twee vensters aan eiken kant, alsmede een venster in den bodem, waardoor iotografische- en filmopnamen werden gemaakt. De deelnemers zelf droe gen electrisch verwarmde kleeding plaook 'op dezelfde wijze verwarmde brillen. Al vorens de groote onderneming oon boven den Mount Everest te Vliegen werd ge waagd, waren er tevoren reeds (sedert Juni van het vorig j;a,ar) in de omgeving van Kanaehi en Purnea veiradhilleinide p'roef'vluchten gemaia.kt. Tijdens deize proef vluchten deed men verschillende erva ringen op ten aanzien van de inrichting en de verwarming van de machines «n toestellen. Zoo werd tijdens een dar proef vluchten bevonden, dat de electrische vier- walrming van da schoenen eeln onaan gename gewaarwording in de knieën ver oorzaakte, waarom de vlieger® er de voorkeur aan gaven tijideng de vlucht koude knieën te krijlgen. Da maehineis tierden gedemonteerd naar Inidië VcrZoin- den. De deelnemers dea' expeditie ver trokken dein 16en Fabruanu van hiet- vlieg veld Croydon met een drietal kleine ma,- ehines naar Pueama, in Britse'h-Indië, van waaruit de expeditie wérd omdeirnomen. Bij hun vertrek uit Engeland warden de koeine vliegers door een gropt gezelschap belangstellenden uitgeleide gedaan, onder wie zioh de hertogin van Hamilton, .de moeder van Lord Clydesdale, bevond, als mede de heer en mevrouw John Walter, kolonel Master of' SempiE, vioe-iuehtmaar- ssdialk A. E|. Burton, ate-commodore iW. F. Mac Naece Forst-er én mevrouw Ha milton Stephenson, de zuster van pir-oom- modore Fellowes. Reeds sinds eenige. da- gein was de expeditie voornemens pp te stijgen voor de gnocte ylucht boven den Mount Everest, doch de weersgesteldheid Pee li. Het zit de anti-papisfcem in dezen ver kiezingsstrijd niet erg mee. De oneven wichtige dominees Welke hun scharen scherp trachten te slijpen togen het eeu wige R,o,me en da onvergankelijke Kjerk, hebben bepaald pech. Zoioala gewoanlijk' izijh flaze heeren den boer epgegaan met de 'baschiimmelde jklöts dat da 'Steenrijke kloosters vooir fia-annf? niks hun schatten juitleenen aan Ka(t}iio- lieke firma's. Hun is rtoan het bewijs gevorderd. Zij izwijgien in alle halen. Heit) bewij'S is natuurlijk nieit te leveren; hoog stens zullen de f'raaetuirs kunnen consta- teeren, dat die „rijke" kLoosters izlelf leenimgen aangaan tegen ïlinkfe renté. Hlet een valt niet met heit undeir ta jijbaplnl. Edelmoedig 'Zou zulke ruilhandel w,el zijln, doch ig.eian middel oim rijk he worden of ite blijven. Dit is niet de ©enige peidh van de ia(uti- 1'ia.piaten. Het spiaalsche lolt heéfb gewild, dat de vervaainlijkste Rome-hatems m.l. ds. Koi-qton en zSju mannen-taoeidesis in verschillende kieskringan getdwiomigjein zijn, vlak naast de R.-K. Srtaatsparrtjj op hét sbembiljrt 'te staain! D,e coalitie hegfflj de donder-predikant uitoengeislagen, niur moet bij mét de zijnen buurtjes worden van zijn doodsvijland&n. Hat i® 'lamen-" tabel en wij geiooven ixntsv.a.slt, dafe ide dominee binnenkort de Jeaureten wel z'al g'aan .basohuldigan, dat izij' in dezé num- merti-ekkiug Jiun liand, hun geheimzin nige hand hebben geliad. Ja, die JesuïetienBén andere gewél dige jagietr van Roomacb wild, ds. West- mij'sa van de onliéfelijk'e Bvangelislclhq Maatschappy, heeft in Den Haag Szij'n hart in leed vermaak opgehaald, toen hij', aan zijn Volgelingen liet. sohoomc varhaal deed, dat de Jesuïeten, dié vroegier de Joden uit Spanje verdreven haddein, tnu lekker izelf' uit dit land gazet waren. De 'wereldgeschiedenis, concludeerde dit geleerde wez'en, iis twtoer ee.n® wereldgeriéht gewaest. I Schitterend, 'aoo'n peroiraitie! 'En jde „aandeelhouders" van de Evangelische Maatschappij zullen elkaar veeïbetaakei- nend hebben aangezien, zioh verkneuke lend ever deize 'Mie afstraffing der boos heid. Pech, alweer paoh! 1 De Joden zij'n volgens de onwrikbare historie uit Spanje verdrevten krachtens het edict van 1492. In da.t jaar heeft Columbus wel Amerika ontdekt, dorih de Jesuietenoi'de Zo,u zélfs deze vindingrijke man tevergeefs gezocht hebben, want da stichting van deze Compagnie zou, pas iu 1534 plaats vinden. j IV© wedden, dat .'het lieele gcizelschap anti-papis|ten hierop antwoordt! Dat heb ben ze natuurlijk' expres toen a«rafc ge daan om onze aanvoerders in 1933 ,to be schamen. Ja die Jesuiëten! UITKIJK. verhinderde dit telkens. Toen nu Maan dag j.l. met behulp van iproiefbalkmnein was vastgesteld, da,t de wind in de hoo- gora luclrllagen was ga,an liggen, werd het oogenblik gunstig geacht om' op to stijgen. De twee toestellen stegen oon minuut na elkaar omhoog. Reeds na ne gentig minuten hadden zij' een hoogte van meer dan tienduizend meter bereikt, waar- medci het record was gebroken ,en hief doel bereikt! Beide toestellen bfovén ruim drie uur in de lucht.. Öpk' 'de landing, verliep vlot en leverde gaan mopilijlk- hedan op. liet Paaschféest bij de eerste Christenen. Het Paasehieest ,da.t in de Christelijke Kerk wordt gevierd tof een gedachtenis aan na verrijzenis v.a,n Christus, en Zijln naam heeft verkragen, doordat het .dik wijls samenviel met het Paaseh'féeist der Joden, dagteekont reeds uit da rtjjldein der Apostelen. Van het begin .af' word het 1 aaschfeest beschouwd ials het Voornaam ste hoogfeest. De duiur streldtia Zioh niet alleen uit tot de week tevoren, Wlelké iwïj de Goede Week noemien, .maar ook tot de acht volgende da,gen, of ,de Paaséhwelek'. In die dagen ontvingen de Catechumenen plechtig het H. Doopsel; de zondaars ontvingen kwijtschelding van li.un straf fen en de ongeloovigen namiem met mleer ijv'er deel aan de H. Geheiimeji. Gedu rende de dagen van het Paaischfeest wier-1 den er rukne aalmoezen gescihoinkën, ter wijl de slaven en de gevangenen in vtój- heid werden gesteld, in één rtviop-rd, mien trachtte door a,lle goede werken dit ifciest ta vieren. In de fweieide ©eu'w1 iontst(md er tasschen de verschillende1 kérken eenige kwestie over de wijlze, 'wla,a^|0Xl, het Paaseh ieest moest worden gevierd. De lterken van Klein-Azië hielden zich aan het, ge bruik. dat zij', naar hun zeggen Van de apostelen Johannes en Philippus haddein overgenomen, en vierden het Paaschfeest evenals de Joden den 14en dag vain da maand Maart. De Westeraohe keirk ,en die van .andere gedeelten der wereld, hiel den echter het Paaschfeést eierslt, op den Volgende Zondagen verdedi'gldein hup han delwijze volgens het ge;ziag .der apostelen Petrus en Pa.ulus. Dit geschil nam hoa langer hoe grooter .aimetiDgen aan, en wel om de volgende redenen. De Cliristcnea van Kbjin-Azië waren gewoon om, in na volging van het voorbeeld van Christus, op den avond van den 14en dag y'an Maart, evenals de Joden een lam te 'eten en dien maaltijd het Pasichen te noemien. Vapaf dit oogenblik waren zij', die aldus het Paaschfeest vierden, gewoon, de vger- tiigdaagsclie va.sten te eindigen, oil Zoo sommigen na het Paaschmaal nog twen dagen vastten, werd de vasten toch in ieder geval onderbroken. Het. lajgiemeen gebruik was overigens om het feesit, van de verrijzenis van Christus op. den der den dag na dezen Pa.aschmaaltijd tf, hou den. zoodat wanneer de veertiende Maart

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2