:rts EN'S NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver lijst 25 VAN UNEN renhandel i aoESi.I, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS .1, I I B^'kantoor "mIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J T DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I'L Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager j DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering voor de prijzen. enstraat 10-12, GOES nreparatie-fabriek d 33a - GOES f| BUITENLAND f n BINNENLAND 11 SCHE COURANT m van genot. sorteering daar 1 van staat. bied steeds het RAAT 50, GOES HOONMAAK uw s, enz. schoon- ^asscherij. iet ophangen en en overtrekken ber of Leder f 0,35. DINSDAG 18 APRIL 1933 FEUILLETON In twee werelddeelen. VAN HET VATICAAN is de lijst der Kath. Staats partij in Zeeland. I O m nkelier eens ardige imitatie ksdoosje! ouwe Egberts hij het gratis! ng van snede doosje heel sn zak mede! woo Vrij! zÜjln te vrqgfen :en Vreemd vloofwérpi is_, aen nieuw soort bnand- ,ag ik altijid bijl jtfjj1. Als ltam ik uit het hotelraam grïjipl jeiï _i mieneer: f20 asjeblieft, andlacldens moeten altijd oevelend, hakjes ieder oogen- rersleten ben een speciale ort voor hakken. t U dat eens. NUMMER 46 29stb JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN R.-K. Staatspartij en Midden stand. De eene, krachtige, machtigs R.-K. StaatslpartijP is in dezen tijd van gepste!- lijlke, ijifea t Sch alppelijk e en staatkundige (ontreddering een algemeen nationaal en katholiek' belang. iWaa rfOm' i q de R.-K. »S t aoéts- partijf |0ot voor den R.-K. Middenstand de rots.2 Omdat ziijl strijdt voor" een geestelijk, sjoeiaftl en qcbnomistih. getonde maall- ejphappS]!! Omdat izïj(" ijVeït vpor een katholieke gazinsjpjolitiek' Omdat zlj| "jépkómt voor eeai hecht gegrjandvesjt en sterk getegvoor handl- Ihaving van gezjonden volksinvloed; vpor Ikfachtig bevorderen van loonenden ar beid vlooi- alle volksgenooten Oinüat zlijf (onverdroten arbeidt aan do 'dporvoering van „Qnadrageqimto Anno"s [program' van spciale rechtvaardigheid! Om'dat zij) wiil zorg voor- de vergropting der ont/wikkei- lingsm|Qgeli]|kbeden van het in zich ge tornde Kleinbedrijf I Dtaaroin steunt de R.-K. Middenstand de R.-K. Staatsfpartljj! Djaawml stemmen alle R.-K. Middenstanders 26 April pp No. 1 VAN LIJST 25. V Gezond gezin gezonde maatschappij. Die eerste en voornaamste natuurlijke gemeenschap van individuen is het gezin. De wéi-k'ziaalmheid van den Staat moet er dus 'op- gericht ziijh, de voorwaarden te ^eheippen, Waardpor- lret gezin in zeder lïjlk, miaafephappelijk en ecpnomisch op,- zicht lot volle ontplooiing kan komen. Dezia geziusjpjoilitiek1, waarbij} ook dient rekening te •wprden gehouden met da grootte van het geziin, mloet liet geheele Staatsbeleid doortrekken pip liet terrein van 't BürgerlEjjk Recht: wettelijke maatregelen, dié de stabiliteit van het gezin en de ongereptheid van den huwelijksband waarborgen o|p het terrein van bet Strafrecht: bestrijding van het nep-mJalthusianistae, 'de pornographic en de zedelooisfieid olp bet terrein van de Schoolwetgeving handhaving en verdere doorvoering der financieels gel!ijjkls«telling van openbaar- en bijlzfonder Onderwijl; Wp het gebied van de Belasitiin^-'wfet- geving: ter bereiking van gen redelij}k!e verbjoUJ ding tusjschen de direidte en indirecte las- ten, drukkende pipj het gezin, verruiming van den aftrek' vjopr gehuwden en voor 'hunne minderjarige kinderen b'ijj d© directe belastingen een sehpolgeldi-egeling voior alle - takken van pnderwSjiq, op basisi van het belastbaar inklolmén en rekening houdende - met do gqootte van het gezin; fo'p het gebied van die Sbciale wetgeving bïj| "herziening der qoiciale Wetten, ook behartiging der gezin!s)belamgeni regeling van de kindertoelagen' voor loion- trekkenden en van kinder-rente vpor kleine Zelfsjtandigen wpningvooraïening, die ten volle rekening houdt mét de belangen der grootte ge zinnen 'Ztarg voor de gezondheid van moeder en van kind. Gé:z|ond gezin, gezonde maatschappij 1 De R.-K. (Staatspartij) heeft in heit verleden door hare v er tégen wé ot digerS in de Staten'-Generaal bijpherhaling getoond, 102 ±i5j! werd kvteeir bescheiden, vriendelijk, beleefd, gledwieie; en voegde zich naar de bevelen van den kapitein, de vbonschriftieto. aan boord, en wist door zijn Vriendelijke omgang, de harffap der medeiplassagliieirs zoowel als der bemanning voor zich in te nemen. Iederelen had achting Voor dem gemoedelijken, lieven,, voorkomenden, man', met dat glrijlzlende haiar en die demkémdei, ietwat droiejilgeeistigts 'trekken,, en die da-co- als hij zbo dan aan a, dan ,aan bet aehfersiteivlemi gezeten, in de gplven, die in schuimsohe kruisingen meit zilver gekuifd,huppelend en dansend als in darteflspel de, .kiel' om- sboeidem, en met z'acht geruisdh zich zoo vertrouwelijk aaneluinden tegen de schuin in do baren verdwijnende epitsronding y.an het schip, als hielden ze Samenspraken van de terugreis, en het vaderland, en üe dierbaren daarginds, en van fesni lieve Moeder, of een treurende éohitglenoote en kinderen, die hem yelrwachten, die opi da.t schip daar heen togen, naar hunl huis, hun thuis, hun familie en vaderland. Hield hij1 ook va-n die samenspraken, .die passagier? Zag Jiij1 ook van die eb ort beeldpn in het schuimende gojvenispplji i Wettelijke mhatregel'en, als) hierboven zijn genoem'd, voor te Sjtaan 'en te bevorderen. Ook voor de toekomlsit zal zij] uit kracht van haar beginsel al haar invloed aanj- wfenden, plpdat het Steiatfibestiuui' z!ijn plicht tegenover het gezin zal nakoWen. Wie mét do R'.-K. Sitnatslpartïji over tuigd is, dat een gezrnd gezin onmitf bare voorwiaprde is; voor een geaojnde Maatschappij}, sta mét baar ,op de bres V,oor de verdediging, van het chris|tel)ij|k geizinsleven1 voor de behartiging van zlijin mbreele en 'stoffelijlke belangen voor het w'elzïjfn der - maatschappij1 dooi de verzekering van de welvaart van het gezin. Hij! sitemit: N0. 1 VAN LIJST 25. ENGELAND MacDon,aid's vertrek naar de Ver. Staten. MacDoniald is Zaterdagmiddag via So.uit- liamp.ton naar Neiw-Yoak'.veirilrokken. Aan het W.aterloosta|t(Lon zeide Hij! toit da jour nalisten da,t hij!,met grootte verwachtingen vertrok omdat zijd. plain was in lanugo gesprekken met dein pa-elsdidenili alle drin gende vraagstukken, te behandelen. De premieir hooplte dat Roqisevelt en hij! zelf mét z'n beidein ieit)S totti. stand ztojidein ,k!uin- nen brengen tot. heil van do gehéelie mehschhedd-. Op helt Station ontving MacDonald nog een telegram mat „beste wiansehen vooa- uw succes" van dein koning, «mi ;eein meit „prettige reis" van Rlopsevelt. DUITSCHLAND Stappen van kardinaal Bertram. Kardinaal Berta-ain heeflti, naar de „Sthleisische Volkslzeitung" verneemt als Vioorzitter van de bissokhopipeaioohferentio van Fulda dein rijkspreisident. aohriftelijk zijn, ernstig© bezorgdheid bei kennen gege ven en tegelijkertijd met klem gewezkpi ojj den opmeiehtein wensch d'er D_uiteche katho- liéken met alle krachten mede te weirkjen aan den opbouw van het vaderland. Be H;. Paaschmis iu dc St. I'icter. Zondagmiongen heéflt Z. H. de Pa,uis in de Sint' Pieter de plwhtige H. Mis gedele4 bresrd. Deze pleiohligheid' bad sinds 1780 nie.t meer plaaie gehad- Meer dan 45.000 geloovigen waren in de Basiliek aanWeizig. Toen Z.H, de Paus isicdi vertoonde werd hij" luide toegejuicht. Na de pleiöh,tigia Mie heeft Z. H. de Pa.uis zijn jÈ^gein uii'bi «it orbi gegeven. Opi heit ,plein yan de St. Pieter- stpnd eien menigte van ongeveer 200.000 pier- soneu. Over deze plechtigheid meldde Jfeuter nog. d.d. 16 April Rome: Ex-koning George van Grieken0i}nd,, prins Chi'istoiphe en prinses Stephanie van Bélgiö, aairfhertoigin Immaeulle van OolSr henrijk, Vom Papien, Doüfuiss, Möltta de bbnidspresideint van Zwitiserland, het corps diplomatique en een menigte van 50.000 para iniein woonde de plechtige pontificate Mis bijwelke de Paus in de Vatdoaoinschla Basiliek, ,voior bet eersisit gadert 1870 opr droeg. De Paus kwam de Basilkk binnen, ge dragen in de Seidia Gestiatexialuide door de geloovigen toegejuicht. Na de Mis begaf dé Paus zich naar het altaar van de GoinileiSsée,waar- de ïieli- quiën van het Lijlden v.an Chi-isit|u|s werden; getoond. Vervolgens begaf] de Paus zich Weie-r naar zijn pfaritioulieirei vertrekken, vanwaar hij zich vervolgenis naar de buitemsite log: Van tijd tot tijd siplriingt hij op, em «rpieckt hij bimnensmionid®, em dan, prest hij ook wel de handen opi het h;a,r't «n soms buigt hij htifc hoofd in diepe droefheid, en stond hij daar in atelte, terwijl tranen langzaam uit zijn oogeu rojlein, ini den welverzorgden, maar grijizien baard. „Zouden ze jni| nog wollen kenlneh?, nog aannemen nog bij zich willen dul den?, nog", en hij' brompi ineen Van de hartefijn, „Vader willen noemen Hij! snikte en nokte, „neen", en door zlijju snikken heen, „verdiend heb ik' heit miet, nielt-, niet, ik' heb z'e verlaten, verkocht, veiTadqn, lafhartig, laag, neen, neen! ik verdien het -niet, dat zijl vrij hun arpien openen', hot werd hem zoo, weemoedig om het hart, zoo verteeder«ind, zoo sipel- tenfl, en hij zei het zoo half luid, „ton den z'e mij' ook nog vader willen noe men, en mij' omhelzen", Duisterde hij nauw hoorbaar, om eens uit te orsten, „Mijn God mijln God! straf mij too. niet, want ik heb toch zoo'n dorst naar mijn kinderen, ik brand van verlangen, hun gelaat te zien en ze aan mijin, hart fa drukken en dan wil ik bijl hen, öterven. Mét al zij'n geld, voelde hij.zich zoo onzeggelijk arm, en schuldig. Hij! voelde die schuld zoo, diep, ook dat zij' niet af te wasschen was. Met God had hij zich reeds verzoemd voor z'ijn vertrek1 uiit de groote stjad, God had hem vergeven, zoo had de jjri^s- gia van Sint Pieiter begaf olm: «en menigte van 200.000 personen, welke zidh op bet Sint, Pietierpilein bevond, dén Apoisteilscihelri' Z'egen te geven. 1 E|en sterk cordon van Italiaamsdbe troe pen was op de toplpiein Van de Sint Piiete!r oplgeeteld en preselniteieaMlle de wapjens. AMERIKA Hiet misbruik' van dr.n steun aan ond-strijders. De Washingtonsche dorresipondetmt) van de fimeis wijlst opi het misbruik dat in Amerika werd gemaakt van de ondeiratevu- ning Jan oud-sitrijktars uit den Spiaamlsich- Am-erikaajwchein en uit den, grooteln' oor log, een misbruik waaraan president Roo sevelt nu. met f875.000.000 baten' per jaar voor de schatkist een einde wil ma ken. De oorreispondent vertelt dat. Amerika,, dalt in den .oorlog .360.000 dooden en ge won de.n heeft gehad, en daarvoor meer betaald heeft a,am oindtersteioning voor o,ud- strij'dexs dan Engeland, Enamkrijik, Duitsiah- land en Italië met hun 16.332.000 dooden «n gewonden bijl elkaar. De begrooting 19321933 trok nog 2.4 milliard guldens uit voor dezen ppslt. Dit kwam omdat het congres al ta ge voelig was voo-r den druif. v]an de organi satie van .oud-strijders, doch tevens ook tengevolge van een sêntimemteleïe traditie, die na den burgeroorlog .was ontstaan. Voer die Amcrikaknsohe opvatting Jjioiof1- d« een invalide vojteHekt niet in deini sflrijd gehavend te zijin. Vela hadden nooit het frent gezien. Tot de voordeelen hooa-do een levensverzekea-ing teglen abnormaal laag tiarieil} vrije hospitaalverpleging '6n tandheelkundige verzorging, benevens een piensicen als de oudgediende later aan .ongeluk moOht krij'gen dat hem voor piet. cd! meier van zijln be roofde (jnite ljij dat niet door opizHttelijfed misdraging veroorzaakt ha.d). Wiel gold dat alleen voor hen, die buiten da inkom stenbelasting bleven, maar dit beiteektendie niet veel als men ar rekening mse houdt dat het minimum van belastbaar inkomen1 voor een getrouwd man het Vorige ja,ar nog f8750 bedroeg. Dit alles be,treft de voordeelen voor degenen die volkbmien ongedeerd en ge zond het leger verlieten. Zij die weïklalijk invalide waren kregen niatuuirlijk onmid dellijk pensioen. In 1924 kende het Con gres nog eens aa,n iederen veteraam ,uit aen grootem oorlog het berucht geworden „bonuscertifiéaat" toe. Na afloop "s®n 20 jaar zou iedere veteraan daarop een som ent vangen gelijikbta,ande met ruim e.en (Hilar per dag yo,or zijn diensttijd. Op' delza certificaten kon- pok voorschot wor den verleend. Hert) bedrag yam deizle; ijeirtd- ficaten beliepi in totaal ruim 9 .milliard gulden. Mém z'al zich herinneren, dat va-ij vroletg in de depressieperiode de veteranen naar Washington zijn getrokken om onmiddel lijke uitbetaling van: den bopuiS te vra,- gen. Qf'schoon zij! in Congres Veel steun vonden heeft deize actie hun tpoh zooveel sympathie bij bet pubilietk' gekost, dat de politiek van Rboisevelt daardoor nu vergemakkelijkt wordt. ter gesproken, weliswaar had dia priester ook geizsgd, dat zijn kinderen .bami met open armen zouden ontvangen en ver giffenis schenken, miaar, en dan: gingl een rilling door het lijf, ajis .zie. htetoi 'eeina da deur wezen, ga,, ga,, wij! bobben geien vader meer, gij onze v.adeir, mooie va der, die zijn kinderen in dein! steek laaf, hun erf verkoopt, en zg hulpeloos in da grootste armoede aan .arme bloedver wanten op den hals schuift en dan.' sloog hij met de vuist voor het hoofd en vlond alleen rust in helt gebed, in zijn kboi op de knieën, alleen, ogetziein, 'f hoofd op den vloar en kermend: „K|ijndciTielni kinderenvergiffenis I vergiffenis, uw arma vader is zloo ongelukkig an was steeds zloo ongelukkig en beiefit .overal rust gezocht en nergens; imst gevonden; nergens, nergens, nergens". „Dan weier Zag hij, de toekbmteitï met veiitronwen tegamoeit, dan flikkaTdei zijn blik weer op en voelda hij izioh «eu heiel andere. Dia,n vertirpuwde hij! o,pt eiem gjoode ontvangst. Zoo dobberend tu^schen vtnaeis en hoop verging de tij'd. 1 Aan boord waiS hij voor iedereen vrien delijk' en gedienstig, maar hij bleef Voor zich alleen en sprak weinig, bijna, niet. Met den kapitein alleen, een oud& trou we, oprechte zeiebonk, kon hij wel «en praalje houden, maar zijh, hart uitSchud- aen, .durfde hij niet aan niemand. Die Rijksmiddelen. De gewone middelen ovetr Maart heb ben opigabi-acbt noind 32.6 millioen. D'e cpibrengst in Maart 1932 was 34.7 mil- licicn. Het één twaalfde der raming vooa- 1933 is 31.8 millioten. gulden. In de eerste drie maanden van het knopende jaar, is de opbrengst 9.4 md!tlio,en gulden aöhter- géblevein bij' de opbrengst o,Ver- hatztel'fde aantal maanden Van het vorige jojar en 9 ton bij' di-ae-iwaalfide der raming vboi 1933. De Tweede-Kamer-vei'kiczingcn. Holt uant-al candidaten V 0|0>r de Tweede-Kamler-vprkiazingen op 26 deiz'er is oen ïieicorid aanifal candida ten gesteld.. Veor de be|zéit|ting der honderd Kamiex- zetels heb'ben zfeh nielt' mindett" dan' 824 canuidaten aiangeimeld, tegenover 646. bij ctei verkiezingen, in f929. Wii'lftien hieronder volgen een pvér- ziéht van hét aantal candidaten-, gesteld door de in de Tweede Kamfer vertegen woordigde partijen en groepen in, 1929 en 1933, ;en tezamen helt aantal door de cveirige groepen gleisteld'I Partijen en groepen;, 1929, 1933 R.-K. Staaltlspaïtij 61 68. Soc. Dem. Arb. Pantiji 78. 72 Anti-Revol. Parltïjl. 88 69 Cluislelijk HiSt,. Unie 20 30, Liberale Staatspartij 48 91 Vrijzinnig Dem. Bond l 50 45 Staatkundig Gerelf. Partij 13 i 16 Ccmm. Patrijl Holland 52' 8.3 Herv. Geref. -.Staatspartij! 9 19. Nat. Boeren-, Tujndeiils- en 1 Miadenstandspiartij! (in 1929 Plattelandersb'omd) 32 46 Atgem. Demooratosiche Unie 6 j 19 Overige groepen 189 257 646. 824 Statistisch overzicht verkiezingen 1931. Bij' hét CemtraaPl Bureau voptr de statis tiek is een etatisitiséh o-verzioht van de in 1931 grhoudeu veakdiezingen vfersoheniein, zijnd'e een oiniderde-el' van de stotistieik der gemeenten. Deze nieuwe sltaitistiek' geelft «en vrijkvéi volledig en nauwkeurig beeld omtrent heit verkop der- laatistigehonden verkiezingen Voor de provinciale Staten -en de gemean- teraden. Het overzicht is vérdieieid ovlcr tweia tabellen. Tabel I dek aantallen kieizt va-n den omvang, gen der Kieswet; in verband Stjaan, vonden. In tjotaal Stelue t 'Van in elke gemeente en enkele beipalin- dié stemming .bébbein ger op de vastge- voor 3,880,412 kiezers vcor de Prpv. Staten (véortaan P.S. te noemen) en 3,771,388 kiezers voor de ge meenteraden (voortaan G.R. te noemen), van wie xieisipi. 3,577,065 en 3,451,955 ,aan de ©temmingen heb'ben d'qetlgemiopMn. Bfeisp. 3,367,035 en 3,298,312 stenmien waren geldig; va,n dia ongeldige stemmen waren resp'. 138,865 en. 92.083 blanooi en reslpi. 71,165 en 61,560 om een andere; rede Van onwaarde. Voor de P.S. hebben slechts 3738 kie zers Of -nog gfeen 0.1 pat. in een andéaie ge meente dan die, op .welker kiezeirslijfeifc zijl voorkwamen, gsstamd. Bijl.volmacht stem den voor de P.S. 3413 en voor de G.R. 3461 kieizers. 1 Niet aan hun stemplicht .voldeden er 91,711 kieizfens voor de P.S. en 75,420 kiezers voor de G.R. van wie retöp. 3370 en 2373 ter berechting naar den kanton rechter zijd verweizan. "Opmerkelijk is, dat «en groot deel Vain deizéi niet-sltelmmers En zoo kwam het, dat hij' met den kapitein bij' een heerlijken avond eein sigaar ronkend, op de koma,ndo'br;ug,st,ond en deze hem op eianis ftansprak, „Gij gelooft niet, mijnheer, hoieizteeir ïlc naar huis verlang, dit is mijn laatste reis. Nu kunnen wij! stil leven. Esp, map, een Vader, hoort toch alleen bij Vrouwen en kinderen, dat merkt men eenst reohf, als men van hen ail is, ik weet mieit Vat mij scheelt, maar elk' uur is mij ta lang, en toch heb ik al'tij'd alles voor mijin kinderen gedaan, gewerkt, gezorgd, geien cent onnoodig uitgegeven, ja, had ik mijln plichten verzuimd, kwam ik terug, bij de mijnen met een hart zwaar van schuld o! wee, ik' zou, niet durven, mijnheer.'' Hij' had altijd gesproken den beffiel, de ateiren en de zee, befracbtend, en rtjoön hip! nu omkeek naar den aangesproken©, was deize snel verdwenen. Maar in zij'n kooi da,ar lag de arma vader op de knieën en kermde, jn Stil geween z'ijh hartëleed ujb. „Vergiffenis! vergiffenis!" nokte die ar me vader, „ik ben niet waardig „uV va der genoemd te worden." „D~a,t is dei Teems mijnheer, etn weldra zult gij veel mist zien, dan is het Don-: den, z'ij! hebben allerlei namen voor da 'stad, maar ik noem ze de koningin in den mist, en ik wou dat zfeik koiud niet van Engeland, ook' niet van Eln- gebsch, mijnheer." Zij bevat de volgende namén; 1. Deckers, L, N., 's-Gravenhage. 2. Pleekens, A. N„ Geldrop. 3. Teulings, F. G. J. M„ 's-Hertogenbosch, 4. van Poll, M. J. M., Helmond. 5. v. 'd. Puitt, K. L. H1., Eindhoven. 6. Schaepmian, Th. F., 'e-Graveinhage, 7. Lockef'eer, 'E. Th., Hulst. 8. Smitis v. Oyyn, F. J. M., Eindhoven. 9. Aarts, F. J. B., Bargeijk. 10. Kujpens, A. H., Heeswijk. Stemt dus no. 1 van lijst 25, n.l. mr, di'. L. N. Deckers! (reep. 37.514 en 36.932) is te vinden in Zuid-Iliolland. In dia provincie, is .pok veel biji volmacht gestemd (reap. 1187 etn 1163), terwijl in Noord-Br.abainit veel ge bruik is gemaakt Van het recht om in een andera gemeente te stammen (P.S. 1094), Aan he.t licht treedt o.m. da,t het uite brengen van ongeldige stcmmeinj meer voor- loolnlt naarmate da gemeenten grootten zijin, Bijl de verkieizinlgen voor de P.S. oVar- heerscht het politiekfe karalftelrbij die Vop-r de G.R. spelen plaatselijke em petc- sronlijke factoren «en imin of mëer gpoiota rol. Van de gieldiige St. (P.S. 3,367,035' ein G.R. 2,298,312) zijin (blijlkfene tabel n)' uitgebracht op d,a ant. rey- partij (a.r.) ïitislp1. 420,612 en 411,883; phriislt. hisit unie (c.h.) respi. 360.034 ein 311,459; domm', piartijf Holland (c.p1.) reSpl. 76,913 en 68,135herv. gieref'. staatspartij (h.g.) rasp. 26.625 en 13.206; plattelaindea-aboudl (p.b.) reis(p'. 23,687 «li 6321; roomaoh k'ai- tftoilieko staatsipiaritij! (r.lc.) reisp-. 996.580 en 930,612soc. clem. aab. partij! (s.d.)! ï-csp. 7^8,889 en 706,033; sitaatk'. geref, partij (s.,g.) i-esp. 75,275 an 38,273; vtórjr' heddsbond (v.b.) reisp. 328,772 en 295,463;, vrijz. dem. bond (v.d.) respi. 186,534 «n 146,297overige partijen an gtaoepen meit) zeltel(s) (m.z.) reap. 68,804 en 309,478; overige partijen an groepen izlondier zletel<s)] '(z.z.) reisp'. 54,310 en 61,152. Hierbij'dient oipgem'erkt, dat versehillenda factoren! (combinatie van de lijfelfen van Vens«ML- lende partijen, hetgeen vooral voor de G.R. plaats vond ,em)z.j van invloed zijln ,cp de'z» cijfers, waardoor niet oitij'd een jui-st beeld is ontstaan. Uit «en staatje betre'ffelndle de Verkife- zing,voior de. P.S., waarin in plot. zij'n opt- g'enoman de aantaillen uifgebradbtei bfem- men op 'de verschillende politiek'e partiffen, blijkt, welke grioote verSchilllén ér béfetaa® ■tusschen de verhoiuding, waarin de par tij,én bare aainhangers vinden in de gtnoofa steden en het overige deel van het land, Van de in totaal 590 'Statenleden-, onder wie 20 vrouwen ein 64 gedeputeerden, zijln) 82 a.r., 70 c,h., .10 cup.,. 1 }i,g„. 3 p.b.,. 180 r.k., 127 s.d., 12 s:.g., 58 v,.b„ 36 v.d. «n 11 overigen. Ged. Stoten10 a,.r., 6 'c.h., 26 r.k., 11 s.d., 7 v.b. fen 4 v.d. an de intotaial 10,989 raadsleden, on dier wie 100 vroulwen en 2238, twéthoiu!- riers zij'n 145 9» a.r., 1172 c.'h.j 56 ö.p., 20} h.g., 47 p.b., 4106 r.k'., 1372 s.d., 166 s.,g., 866 v.b., 402 y.d., 1323 pvferigen. Mret- hcudérs; 345 a.r., 253 c.h„. 10 p.b., 900! r.k., 131 s.d., 26 s.g., 208 v.b., 98 v.d< en 267 overigen. Ondier da istlaten)- én gemeeniteraadgliediea van afe ar., c.p„ h.g., p.b. iep s.g, k'oimlen g-een Vrouwen voor. Dé nation,ale Volkshnlde tc Delft. De opde Pa-in'sienlstad, waar de Viadieffl des Vaderlands «ens woonde en Iw-ea-kte, heeft de feesten bijl geiiegfenheid van herdenking van Zijln 400-step gebaertedag „Moet ge weten, dat volk is een leef lijk, zelfzuchtig onbarmhartig ytolk, een nan-ig volk, ..mijfniheietr, want ik beP eaii rechtvaardig Hollander, .mijnheer, zoo waior als ik in Katwijk aan Zee geboren ben, en nu tegen dat volk hqb ik het inijnheer, dat kan ik u nifit 'genoeg gan. Geloof me, mijpbeer, heit is oen janboel daar, het is wel Wat kras,, maan het 'is de zuiverste waarheid, ik zou die kérels kunnen hielhal'en mieit 'f gKW't- at'ö pleizier der .wereld, de beat|a deugt nog nfet." Zoo- apralc da kapitein. In tonden werd er uitgeladep voor een gedeelte,, ook waer ingeladen voor Antwerp,en, want Mer hoorde de „Ster des Htoo-p". Hij heette eigenlijk „L'étoila 'da l'espérance", maar dat is toch net eender. Meester Doi-rens wisselde Zijln wissels op een AntweiqjSch huis bij' een tonlden- scha bankier en Zetfei met dc „Stjer dar Hfeopi" koers na,ar de gehoone Séheldleatad. Alles ging bssf. Te Antwerpen nam1 hij! .afscheid' van! dén kapitein, liet zich wissels op. Maas-1 tricht geven en verzlek'ea-en en vterliet ds stad. i (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1