DOUWE EGBERTS TABAK Tot 30 April geeft DE BIJENKORF, GOES, op de Wollen Dekens 10 pCt. korting KOOLEN'S Manufacture^., L. Vorstsir. 50, Goes Wilt U Fijn Vleesch op tafel KOOLEN'S P. M.VAN UNEN P. M. VAN UNEN In „De Verfkwast" Het nieuwste en groote sorteering. Ga dan naar Kreokelm. 8,6oes.Tel.404 TAXI'S J. DE GRAAG ZOON Schoenreparatie-fabriek P. GOEDBLOED Zoon M. v. STEE, Schilder,'s H. taöi.k,straat,Tel, 296, Goes U kunt uw kinderen bij ons goedkoop en keurig kleeden! Kijkt heden goed uit wat gij DOET, Koopt Drijfhout's Zaden die zijn GOED nieuwste voor de laagste prijzen. Manufacturenhandel ZATERDAG 15 APRIL 1933 iMfEUWE ZEEUWSCHE COURANT ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN j wel handig zoo n doosje brengen wij een sorteering daar U verbaasd van staat. Alles op dit gebied steeds het LANGE V0RSTSTRAAT 50, GOES Voorstad 33a - GOES GSansverf, alie kleuren, 60 ct. de kilo Waterverf, alle kleuren, 40 ct. de kilo Terpentijn 60 ct. de flesch Amoniak 30 ct. de flesch Zuivere Bijenwas geschaafd 35 ct. p. ons Laat met de SCHOONMAAK uw Gevels, Plafonds, enz. schoon maken door de Eerste Goesche Glazenwasscherij. Het goedkoopste adres voor het ophangen en repareeren uwer Jalousieën en overtrekken uwer Marquisen, Aanbevelend, J. HOPMANS, 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 10-12, GOES Rubber of Leder f 0,35. Schoenreparatie-fabriek Voorstad 33a - GOES g-elïjïke hachelijke lavxratureii boleetfd. Maair geen enkel isi wellicht zie» tragisch ge veest als do verdwaliug van de oolonnd- Nut'tei"®. Do Javai-Bode brengt haar in herinnering al® één der episoden waaraan de historie van het Indische leger zteo rijk is, en die in de aaneenschakeling van ge vaar en ontbering en de demonstratie van karaktereigensehap'pen van grootscher al lure is dan de vermeestering van een vijandelijke stelling onder het schetterend abtakeeivsignaM. Het is vele jaren geleden dat de par trOjuilLerhiuttea.'S een onderluitenant uit de jaren van Van Bemtsz: haar tragi- 'schen dwaaltocht volbracht toen zij', doioir een klein verzuim', do verkeerde richting insloeg. In 1925 is een afschrift van het journaal gepubliceerd mét de bijzonder heden van den tocht dier verdwaalde co lonne, die bïjtna een maand rondzwierf in de schaduW' van den dood. iNa vele dagen z'w'erven werd den 20en Juli, oip ongeveer 2 uur van klaihpong Pam'euë in liet wilde Atjehsche bin nenland de fout in de richting ge;- m'aakt, 'welkte den verderen gang, der patrouille met lijkon zteu. mérken. Soms: mtet door de dieren afgekloven geraami ten. Dén 2'lsteai Juli waren de levensmid delen Op en nien at wat men vond, voort^ sjouwend door uiterst Zwaar terrein. Den 23en Juli begon de aftakeling; een AG- jehsch dragen* móest aohterblij ven en kwam ioïn door gebrek'aan voedsel. Den 24eu Juli dreigde verraad onder do At- jehscho koelies, die zich van de karabijf- nen dor verzwakte mOuschappen wilden mééster maken en daarinete vluchten. Men luisterde een gesjirek' hierover af en nam mlaiatregelen. Den volgenden dag Zwierf mén vender, blaren en w|ortelend etend.... Men pas seerde paden wfaur door de Atjehers val- bioomén waren gesponnen voor do ïhimoi- cerjoBsen. Djen 26en Juli loden verschei den militairen pan koorts en buikziekte, de dwangarbeiders en vrije koelies waren niet mteer in staat) te dragen. Men splitste den troep. Die. istark'steiL zouden trachten een 'plaats te vinden waar kjon worden gefjourageerd, terwijl liet andere deel, de Zw'ak'sten, lnngzaalm1 zpu volgen. Om dit mógelijk te maken zbu men liet gevolgde pad zioovcel mlogelijk waarmerken, en in -elk bivak, dat m'en betrlok', aan één der hoornen een briefje bevestigen met een bericht |over de te nemén richting. De ionderluit. Nutter1» ging vooruit niet 17 militairen, 9 dwangarbeiders en 6 A'tjeh'schte kloelies; sergeant Hörnlein Volgde met het iZwélkfete deel: 19 mili tairen, G dwangarbeiders en 15 koelies. Ziet hier enkele kjolrte mededeelingon aiit het relaas der grjotep' Hörnlein, die 20 'dagen 'Zonder voedsel lalloen bleef. Z:ij bleef eerst drie dagen, in het bivak' omdat allen te Zw'ak waren olm' te loopen; een inlandsche füselier Werd krankzinnig en stierf een paan* dagen later van honger; alle Atjehsche koelies drosten. Toch 'móest mén vooruit, den hoiofdttpiép' na. Den Gen Augustus stierf weer oen inlandsche 'fuselier, den 13en daarna een inlandsche korporaal. Den 14en Augustus méés ten. wtegens ziekte der dragers, een partijtje ledergtoed, een sabel en 100 patronen) wlorden begraven. Dien 15en en IGen ge schiedde dit Weer. En ziet hoe deze troep nitenis'ehen, half gak' van den honger, nog aan liet militaire belang dacht: men ver nielde 2 karahijhen, na er de grendels te hebben uïtgenloanten. Dien 18en loverleden 2 inlandsche fuse liers, doch vond mén dein hoofdtrftép Wear. Dieze wa® per dag slechts 4 K.M. gevor derd; mén at de k'eïn van den arenbioom, kladie en rebioeng; zout wia® er niet mteep. Niem'and kon de zieken dragen, die zich Moesten voortsleepten. 1 Een klein groepje zlou' het wagen, voor uit te gang'; de hoof'dtroep1 kon niet meer. D,en lOen Augusjtus dit is het re laas van den hioofdtroelp werd een in- landsich fuselier krank'zinnig; h'ij: vroeg een rijksdaalder ter leen! ,olml op den pasar eten te kloppen. Dten volgenden dag stierf hij', m'et den rijksdaalder in de verwron gen vingers. Dien IGen Augustus hoorde mten schieten en gaf sohietsignalen terug. Men 'wist toen nog, niet dat de pa!trouille|- Van Arkel (nu burgemeester van 'Ambion) de longelukkigen Zocht. Het journaal van Nutters méldt hiervan: 1 „Wel W.'asi ik in piet bez^t van een hioom doch de hoornblazer w'a,® zoodanig ziek, dat hij niet kion blaizén; ook waren geen andere militairen te vinden, die blazen konden En van Ark'el liet den hoorn klinken m'et het signaal: „Vnor het ge heel halt 1"' In 'September viond men lang® het pad dor verdwaalde patrouille: een geraam'te in spldaten'kleeren en een; Veirsch graf van een inlander; vier geraamten, waarvan vermoedelijk één militair, nog een ge raam'te van een A'tjohsehen kioielie. Dten 18en Augustus was de reddende patnouillei-van Arkél gekomén; zij liet zich in het perwoud, bïji een waterval langs ratenkabels afziakkén. Op de kale rotsen lag het l'ijk van een Inlandsch fuselier. 'Toen vond ruien levenden, die in tranen uitbarstten, en een stervend In landsch sergeant. Dien volgenden dag vond ■hij de rest der patriouiüe®utters. Die ellende, W'a® nog niet voorbij', velen iw'aren zöó' uitgeput dal de redding te laait k'waini. Dien 21en Augustus overleed de Inlandsche hoornblazer, den 22en een In landsch fuselier. Men kan het relaas, niet lezen zonder diepe ontroering, en. zionder grooten eed- bied voor hen die, bijha stervend, nog ziorgden voor hun Wapens. Het verschrikkelijk' "journaal der pa- trio'uill el-Nutter's eindigt de Jave-Bode dtezte treffende herinnering komt weer in herinnering als een stem' uit halfver geten tijden, nu mlen hoort van dez'e andeij re patrouille in INieu'w'-Guinoa. I J)aleltreffende reclame In 'de stad New York vierde onlangs de firma Ludwig Blaiuimann, diei teen giraolt® zaak in meubelen en aanvterwiamte arti- Uelein drijft, haar 75-jarig beistaan. Op diiein verjaardaig werden door de eigenagen der finmia, haar* haofldeim'p'loyé's, haar vrienden en belangstellenden totes|plrakén gehouden. ..waar'bij' ook' de heeir Howard Kuh, de reelaimte- on adveoheintieWdteiCifcelutr aan het woord kwam. Hij' koin daarbij natuurlijk nieit nalaten 'te speekieln, over de reclame-camipagneis der 'firma ©n de doellreilfendheid van gtoleld adv'erteerenp the aavertisin'g effectiveness. „Somtijds", .verklaarde. Kuh, .„duteat, de uawterking van ©en .goed© aidVeirtiemitde of! teem: interessante, jplrijisiaoiulrariit vieiel lamjger dan de meest lOipitirmistisldhe ndVer'tjeiea'der uoir'llt te hapten. BajViootrbeekl: In October 1901 adverteerde oinlzte 'fliilmia eten plaalt- ijiztercu petroleumkachel Voor 2.39. In Oicitoh'ea* 1931 -duis dieiritjg .jaar later ontvingen wijl va,n Mn. S. Wileis', No,. 195 V ijftieiude' éitlraat, Brooklyn, een hïietf, waarbii de uitgeknipte 30 j,a.ar oiulde ad vertentie wa,s ingesloten, mak het veezotek haar zulk een kachel te als we zte te: hadden. Bij ons is het,.lom Zoo fa izie@gtem, een gewetenszaak, „omzie kla,ultiem te dicmian en bij' eins is hat wloioird „Sorvioe" geie'n 'ijdleto klank. Die ©oiort kachels, haddein wij natuurlijk niet meeir, maar wij 'hebbleln gezocht en ge.zlacht, in heel „Grteoteir NeW York" en twen we eindelijk hielt, gtewleniscih." te hadden 'gevonden, helbhten. wijl .da kachel bij Mrs. Wileis laten, btezomglania,la een geschenk van da firma, Ludwig Bia,U" mamu-" „U, .geoilt duis onderwijs, in vreelmde talenhoeveel verlangt, n <Ia,arvtoor pier U(Ur?" 1 i „Drie .gulden." „Sapristie! en hoeveel k'rijlgt h?" Oma rijdt voor de eerste lieer in «%n auto. De eha.uff'eiur strekt de hamld .uit om rechts af te slaan. Daar roept oma vol angst,: „Hou jei stiuur toch vaetj Ik zal ja wel zeggen wanneer hat j-ijglemti!" „Ilm! Of ik je vijftig gulden (kan leanen? Daar moet ik' serst nog ©ens ©en nacht, over Slapen." jjKunt u het niet naeit. Om middaigsiaia.pe jet doen? Ik" moetl dat geld na.inielij'fc van daag nog igelbrudk'ein B.ij de Mulders is rauwkost thans troef. Me,n wil toch iet» voor zSjb gezlondheid doen! Nu roept moeder alsihiet ©temgtlijd is: Komt, kinderen, koant gauw, het ©ten verwelkt! U moét Uw winkelier eens vragen naar dit aardige imitatie oud-zilveren tabaksdoosje! Bij aankoop van Douwe Egberts Tabak verstrekt hij het gratis! Uw tabak blijft lang van snede en U neemt het doosje heel gemakkelijk in den zak mede! 'C7I 'Verschaft U wolken van genot. Kleinte Anna, die met jante vóór het eten een wandeling maakt, krijigt 0®l ecus ergon honger. Ze qverlegt ©enig© oo.gie.n- blik'ken lio© zij! dat haar tamto heltj beist aan liet vensitauid kan bremlgem1 ©in roept dan ui t-1 „Tante, wat zullen de gebakken aard appeltjes thuis wel zeggen als zte ^o.o. !a,ng op, ons moeten wachten?" J}C Portier: Uw klo'f'fea* is opiengeaprongen meneer. Ma.g ilf zo.o. vrij! zijln te vrqgen wat dat voor ©en Vreemd viookwlerpi is;, da,t ,e.r uiteteelijti. I Gast: Dat is een nieuw soort brand ladder. Die draag ik altijd bijl .nfij'. Als er brand kloimif, kan ik' uit het liabefcaoon ontvluchten. Begrijlpi jel?, Portier: Juist mieneer: f'20 asjeblieft. Gasten met brandladders maetern alltjijd voc,ruit betalen. voor binnen» en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 Het is niet noodig dat Uw schoe nen er na de herstelling niet meer zoo mooi uitzien. Wij werken de schoenen als nieuw af. Daar krijgt U kwaliteit voor uw geld. Aanbevelend, Zijn Uw hakjes ieder oogen- blik versleten? Wij hebben een speciale leersoort voor hakken. Probeert U dat eens.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6