ILLEN TVELT'S BflZflR H.BATTES eesch- croquetten. iar 7 kM.u UBELMAKERIJ 'Paaschdagen SIGAREN of SIGARETTEN oenregaratio-fabriek DE VOS" Tw'eede Blad paschen. PÜROL esultaat ad. nste. >k Maandag 1 Paaschdag Eikenhouten Kasten wee binnenladen f 34,- houten Tafels 110 x 70 f 9,- Uittrektafels f 9,- onkamer-Ameublement f 12,- der alle Meubelen in alle prijzen. er Hendrikskinderenstr. 50 GOES. kerij DEN HERDER - GOES ZATERDAG 15 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT in het SIGAREN-MAGAZIJN FEUILLETON In twee werelddeelen. ONTSPANNINGSLECTUUR f IN HET KRAAIENNEST ike Parochie aan te stellen, persoon. Brieven onder no. 75, Bureau spotgoedkoop lande uit eiken Kast, Spiegel en 6 eiken enstoelen voor f 70,- en geheelen dag zal ik voor de mijn koopen Voor Uw jongens, sterke xware zolen en dan twee rijen hout ge pend. Dèt is besparing op Uw schoenreparatie-uitgave. Zolen en Hakken f 1,25. e Vorststraat - GOES Do jubel van 'b Voorgebergte is over geslagen naar de aoxde. J a toen Christus die, waehtplaiats van den Hemel binnein- trad, moet bet een. aieieij,uibel geiwieesit1 zijii, die baai* deed vorand-eiien ini ©eu Paradijs. 'f Zeker de laatst binnengekomen™: laad den reeds verteld, dat „het Kind was ge boren" O'pi aarde, de droom, va,n kleine martelaren bad een «nudtsprektel'ijke vreiug- de verwekt, toen zijl melden mochten, dat zijl ais onnoozclen van Bethlehem om H;eml gestorven waren. Sint Jozejf bad zooveel verteld Van den kleinen Jezus, en Zijn lieve Moeder Maria., en Sint Jan had meegedeeld, dat bet Lam Gods, dat weg neemt de zonden der wereld, Zijn open bare leven was begonnen. Door dat alles was de verwachting Jmog gespannen. Maar dan, terwijl op aarde Zijln bebloed Lichaam nog hangt aan een kruis, terwijl de Joodsche, Oversten zich geluk wen- sishen over hun over-winning, trekt er ©en stoet van onafzienbare ;ri|en rechtvaar digen naar de poort van bet Voorge borchte cm ouder jubelend lofzangen de ziel van den Verlosser, gevolgd door de gozuligde ziel van den goeden Moordenaar biinue.il te leiden ,ein haai- den dank te vertolkon van deze reebtvlaojdigen van bet .Oud Verbond- Kort sleichtis duurt deze bujde in heit Voorgeborchte. .Want al spoedig klinkt het bevel uit den Hemel, „Dat Bod oj>sit,a, en Zijn vijanden verstrooid worden,." In den vroegen morgen van dein derden da,g wordt de duisternis van bet graf verdre ven, de herleefde Christus verbreekt de rotsen die Zijn Schitterend Lichaam nie;t meer tegeniboiuiden, de verbaasd© wach ters zien en vluchten, de Bugel uit clan Hamel wentelt dan af en bo.odscba.jit aan de wereld: „Hij1 is vprreizen, Hij! is niet hier." i Vanaf dit oogenblik is de jubel van 'het Voorgeborchte overgeslagen naar de aarde. Jubelend klokgelui en belgerinkel begelei den de orgeltonen, dia een feestlied sa menstellen, en het duizendmaal herhaald Alleluja volgt den zegetocht van den yter- rep'en Christus over de aarde. Paschien immers is de dag, waarop .de Profeet van N,a»areith den tempel van Zijn licha,a,m! na .drie dagen herbouwde in heerlijke constructie van schitterende on- istierlelïjlke str;uicfu|ur. Paschen is de dag, waarop de jnachite- kpz|e in schijjn zich weer almachtig toont, waarop de' zlwla.kkei van ©traks verschijnt als -de Sterke God, waarop de Ov-erWlouno- ua V'pji voiorheten glorieer,ond Gvlerwiinnaar blijHlt. i Paschen toekent ©en omuitwisehhaax „voldaan" onder de rekening, die, helt schul digs menachdom met zijn machteloos© be- taalkracht niet vereffenen kon in dein Hemel; Pasichen herinnert aan het „yerige- vien en vergeten", .door dein viert,oornd'ein Vader gesproken tegen het Zondige ge slacht van den Zondigen Adajn; Paschen breekt den ©tea-hem ketting, die aard© en nel verbonden,, en bindt 'de mamsiohheid rteor machtige genadeibanden met den Hje- meL d a Pasrihein is da dag, waarop de groote Veldheer yarschijpt voor de poorten des Hemels envrangt om met aan machtigen Stoet van vertasten binnengelaten te wor den in 'hqt Hemelsch Jcruizatan, .da,t hij in de klacht van Zijln liefde hoeft varoviel-d. Daarom is Paschen da 'dag, "dien de H.ecr gemaakt beeft, en daarom klinkt hot ons de uitnoodigingi laten wij verheugd zijn en ons verblijden op dezen dag, 'Ofschoon nul da Paaschdag ons herin nert, dat de Christus ons zonder ons ver lost heeft, toch mag bij ons pief doen vergeten, dat wijl niet zonder ons de vruchten van dood en VerrijZEnis zullen deelachtig worden. 1 W anneor dien Christus is opgestaan uit het graf, en wijl ter Zijhen «gn» onzte feest-' zangen an Alleluja's zingan, moglem wij zeil' niieit in het graf der zonden blijven. Heen nu wijl in hat Paaischwomder de be vestiging .vinden Van oims geloof, .onz'e oopi op ©en eeuwigen Hemel voor allen, die de verdiensten van Christus zich deelachtig maken, nu moeten oxtzle da,dein toonen, dat wij Wtenschen deel te. nemen aan don stoet ,die Christus in Zijln Hemel als buit binnenvoert. Moge. dan het Rtesurrexi: Ik ben ver reizen, dat Christus heden spreekt, gehoord worden door da zondaren, .en mogen zij don dood dar zonden verwinnen sm ver rijken tot ©en leven van deugd. IW. 101 Ho terugreis. Drie ruitens volgden het woudpiadi waarlang Moester Dwrren© gekomen was. Hij1 was helt mat Rente pn Carta, i Hielt ging in vlug(gen rit. f Mondbehoeften voerden z© mee. Niets bijlziondar ktemteeksnda hun weg. En weldra hadden Ze ule wonderlijke Woestijn, met da nog. wonderlijker Hoe- men bereikt. I Halt werd er gehouden oim hum dieren rust te gunnen ©n dan ging het steeds door. ITo.cn de andere zijd© bereikt. w,ae cn liier ©n daar reeds kleinere en grootefle steden en dorpen zich toonden, namen zo afscheid mat de beste groeten voor hun '-eer en meester, dien ze niet genuie® kouir ilen prij'zian,. i Belooning wilden ze niet. I Dat zon de Seiner niet dulden, f f Alleen vervolgde Meester Dorrens nu den weg. Maar de .strekten waren hem niet onbekend. Zelfs dte wogen yond hij weer. 1 Zooveel mbgelïj'k ver-meed bijl de alleen liggende i'anmen en dorpen, vooral River V De weg van ons. In een te Roosendaal gehouden ver gadering, belegd door den Ka,th. Dlem. Bond werd aan Prof. Veraart gevraagd of blij! mbcht da Kath. Dfein. Bond in liet onverwachte, gevol den luesdeelca' halen een KamtenZetel zo,u aanvaar den. Imïners' -paiof, .Vera,art staat no. 1 lO.p de hijjst. I 'Er i® goede grond voor om' te verj- io,ndérsitellen, dat prof. Veraart op precies dezelfde Wlijfze no. 1 op de lijst staat als generaal Sniijlder^ oip de lijst van het Verbond voor Nationaal Her©tel. Die ver- kïez'ing©le,uze „Wilt giijf' welvaart 'kiest Veraaprt" is dus wel eenigemiate misleidend. Wanneer men Veraart stemt, dan 'qtemt men de volmaakt onbekende grootheden, die na hem! de lijkt van den Kath. Diem!. Bond sieren. En wanneer men die onbekende siaatelicdcn stemt, dan (Stemt men voor enkele amendementen do® heeren Veraart, fviclko umtendcmemtejn iop> den Partlijlraad van da R|.-K. S.t.aate; ipardijl geen mecrdei-bcid ko;nden vcr^ei-ven IWbt lantwoprdde 'prcof. Veraart op do toit hem' gestelde vraag?, Antwoordde hiij met oen ©erlijilc ja of neen.?, i V'olgen's| het verslag in het „Djagblad van Noordbi'iabant" zei prof. Veraart: „dat sjprekler een zetel zal aanvaarden „als de mogelijkheid besfaat om' do „politiek van „den ©terken mian" öf „bet m;ons|terverbond te beletten." In aekteren zin is, dit een antwoord, dat aan duidelij|kheid niets; te w'ensidhen over laat: -prof. Veraart z'al nooit een .Kamerj- z'etel innelmen. IMaar Waarobi! dit dan niet met zooveel woorden ^gezegd en waaroml moet 'pnof. Veraart zlijjn to;ahoordei-S| in den waan brengen dat do mogelijkheid dat hij! een zetel zal aanvaarden bestaat. Dat is misleiding. feitzlijf prof. Veraart zelf gelooft: i le. dat er hieir ton lande een „sterke man'' iq; 2 e. dat niet hïjf, prof. Veraart, die (jdterke mlan'' is; 3e. dat ialsj er een „sterkte m'an" is hijl", 'prof. Veraart, nog sterker is en de „ster ke man'' ban beletten s^erk' ie zlijh; 4e. dat biji^n-of. Veraart het monster- verband kan verhinderen. Onder' het mon- 'sjtervea-bond verstaat Z.H.G., met ds. Ker sten, de coalitie van R.-Kl, C.-H. en A.-R. Welnu, wtenneer dez'e drie neiging moch ten vertonnen om' de coalitie wederom te vormen, dan isj het voldoende da,t p'rof. Veraart in de Kamer versichij^it om het tot stand kouten van dezte coalitie te belettlen.l IWijl hebben voor het „S'tjaaitsm'anbe- leid'' van den Dielftsteheai hopgleeraar nooit voel bewondering, kunnen koesteren. Wel dachten "wlij! 'dat Z.HI.G! zij het vreemd soortige, m'aar dan toch eefïïjke politiek z'ou voeren. I f De Kath. Dom'. Bond maakt zich echter schuldig aan ergerlijke volksmisleiding. le. in t boorden van het land wordt de lmlp van ©omaRste-n en van een aanfftl caféhouder© ingeroepen om de indiening 'der lijkt mogelijk te maken; 2e. 'prof. Veraart ©taat no. '1 op de lijlst m'aar dankt ei- niet aan een Kamer!; zetel te aanvaarden. IWIijl verm!o;eden dat zijh opvolgea*q <"p de ïijisft eir niiet aam Wunniem1 deinkan pen Kam'erZetel aan te nemlem. Voor de Katholieken m]aar; één Weg; Ni». 1 VAN LIJiS'P 25. De geheimzinnige Gentleman. Ongemerkt iwïtsj het gesprek op ge heimzinnige, Efluopkadhtigo dingen ge" kjojmbn. In den kring der gas[ten van Cpnaui Hermtenq wiaren er verschillende, di© de wiereld gezien en allerl'ei gpbieden hei- treden hadden, welke ctaop gewone wcl- reldi-eizigers| niet hez|o|cht wbrden. i Z|oo Was) er stof vopr in,tejressjanto ge sprekken in lovervloed. J[uist had de jonge geleerde diactor Manners, diel ondanks z'ijn jeugd reeds een zeer bekwaajml privaatj- doident aan de Hniversjiteit Iwas, een opwin dend ,av]ontuur van zijp: onderzoekingq- tioriht in het Hoogland v,an Tibeth ten beste, gegeven, toen donsul Hermikens het StilzJwIijigen, dat plotseling gevallen was in den kring, verbrak! „Sta tjoie, müjiha heeren" zloO' begon do donsjul, „dat ik', ook mijn herinneringen weer eensl opffisdh en ©en gebeurtenis vertel." Gemioibpel van bSjfval onderbrak den' City, -een, twee, drie, van verre groette hij! reed© zlijiii troniw'en vaderlander van Haaren. Hjer keerde Mijl 'fn en beloonde yorsteïijlk zlijih gastvrijheid, - hij' w|as imlmers lijk en h|ij was blijde het ta doen, ried henf echter aan het goud te bewaren en bet niet dan in een groote 'stad te ven-uilen tegen klinkende munt. En verder ging to-en de rei©. „Tot weerziens; in bet vaderland." was het afs;cheid. 1 „Nu blijf ik ook niet langer dan 't noodig i© iu dit ongelukkige land, waar mten van God en godsdienst niets kent, maar geld en nog, een© geld en rijk wort den en pleizier hebben." i Zijn reis was gelukkig, alhoewel het hem jjiet ontbrak aan gevaren en avon turen nog minder. Maar ze liepen best voer hem' af, al bonsde hem liet h!a,rt ©opis onstuimig in do borst, Hijl vreesde voor zijin sfibatj „I-let geld mijner kinderen," .fluisterde hijl en een glimlach, oneindig 'zioiet, legd rioh 'iom zij'n liplpen, ©n zijn oogeln staarden d.rof.ui'omd in de verte, en bij' was reeds in gedachten op de Klein© .Gracht. Hbo 'zou hij' alles weer good makéu. Hoe. zo.u hij gelukkig ^zdjlu temidden, der kinderen ,hem zjoo dierbaar. I I Vergeven zopden Ze, ,h©m -gaarn©, dat was zeker, dat wist! hij', zijn bart zei het' bepi. 'i,_l ii öpreker, die een sigaret aanstak en topa verviolgde.t „Ongeveer 2' jaar geleden mloest ik v,oor een groote bandelsfirmiai naar Nedei© lands|ch Indië reizen. Ik mlaokte gebruik vau een der 'piaisjsagiea-sadhepen, die den regelm'atigen dienst met Indië onderhoui- den. IS,venal© |0|pi ialle zeeschepen, maakt ten bet de passagiers zich ,ookl hiai* he-el g-ozellig lOnder elkaar-, z'iji vereenigden zich t,o.t één groote gem'een^ehap, teTwIijl na,- tunrlijk de afscheiding der klassen bletef. D:e geineen¥|chappeEj!k® maaltijden, de feestjes welke gegeven werden en n,og zooveel andere dingen,, brachten on© bijl een alqof we elk!a,ar jar-en lang kenden. Het waren .over het algemeen nette lni, die zich tegelijk met mij ingescheept hadden. Slecht© een enkele passagier bon niet Onder de rubriek „gewone sterveling" in gedeeld Worden. Dez'e ééne man trok direct mijiil aandacht. Gedurende den maal- t'ij-d zat hij niet' bij' 'de anderen, maar had een hoektafeltje voor zich alleen. Waan neer overdag de gewone flirt in vollen gang Wa© lof wanneer des avonds de heeren in de nooklslatan bijleen kw'aJn'en, blee f Hijl eonz'aoml rap zich zelf. Hij wi©- ■selde nooit ceö. woord miet een der mede passagiers, maar gaf altijd 'n beleefd, (toch uiterst koel antwoord wanneer m'en hem iet© vroeg. Men merkte, hot al heel ©pioedig en liet hem1 aan zich zelf over Hij! kreeg den naam1 van „do geheiml- ziunige." Tóch zag de mian er heelemaal niet gcheim'zinnig of vreesaanjagend nit. Hijl 'had een hóoge gestalte, zijn gezicht was' viol uitdrukking en deed een groot verstand en buitengewionen mOed ver- londerstellen. Alleen zijh oogen hadden iets duister-s, iets Zw'aarmloedigs. Z!ij|h ge drag verried den welopgevoieden „gcntla1- m'an." I Ik besloot m'et dezen zeldzamen man in contact te kbmën, zOiodna, de gelegeni- lieid daarvoor gunqtig was. Tot nn toe deed ik alle moeite hem onopvallend te lobsorveeron. Al spoedig had ik ontdekt dat de scheepsofficieren én speciaal de kapitein den „geheimzinnige" mlet buiten gewone vriendelijkheid behandelden. Hij mioic'ht ongehinderd op iedei-en tijld de c.om'mandobrug betreden en verbleef vaak en lang in de öabine van den kapitein. Gedeelten van woorden, die ik' .af en toe van zijta. gesprekken opving, gavieta m'ijl bet beiw'ijlsj, dat ik biet een geschoolden aeem'an te doen had. D|at ha,d ik trou|- •wlen1© al blijf1 het begin der reis ondeib vonden, toen de m'ee'ste 'passagiers zle©- z'iek in de hüt'ten lagen. In dien tlijjd was hlij! een der weinigen, di© op. de get- regelde tlijTden aan tafel 'venslcheen. Dit was weer een bewïjfs ©i-voor dat hij "dik- wlijj© groote zeereizen möest hebben ga- in'aakt. In de Middellands'ehe Hee, kort voor het Suezkanaal, kregen wijl e©n over tuigend bewïjl© .zijner dapperheid. Dloor cigeu lonvoofzitehtigheid wa© ©en 12-jarige knaap, de zoon van oen HollandSchen ta baksplanter, lover boord gevallen. Er hcerachte geweldige, .opwinding. Die moer der viel in lonm'acht, de manschappen Mujkf- ten als bezetenen aan de davies, waarin de reddingsbooten soliominelden en do p>ak- ©agiers stonden .ar handenlwringend rond- lOjn. Nu had de „geheimlzinnige" den va] van het 'kind niet gezien, hlijf kwlam' paë .op het oogenblik dat het kind reeds on dergedoken was. 1 Op zijln vraag gaf' een .oifficier- hem vlug 'de noodig© inlichtingen en reed© Schoot hlijj miet 'n prachtigen sprong over de reeling. Na mteeimlalen gedoken te heb ben, had hiijl'- dan jarigen in den prm1. Tegelijkertijid riitet de boot wiei-d hij weer' aa,n boord gehe©ehen. Toen m!en na.a,r hem' .omzag, w|a© hlijT reeds in zijn cabino verdwenen. En toen mlen hem! latei- bei- danken Wilde, wee© hijl alle dankbetuiginf gen beleefd doteh beslist af. Er ©oheen .ook! voor mlij geen kans te be'staa.n om' met hem in kennis te kbrnlen cn iets over hem) te vernemen. Wlijl 'nadem- den reed© bet eind© van de i-eds en ik liad n.og haa©t geen woord m'et hem g©' sproken. Maar nu kwlarnl hef toeval mlij| te hulp. In ©eu van de haven© kon Ik heml door nPn talenkennis van dienst zlijfu. Hij wilde 'een waa.rdevol voorwerp van 'n inland©oh handelaar lfoioipen en ik deed bijl den kioop diens;t als tolk', terwijl ik pi- voor oppaste, dat de „geheimzinnige" niet'over vraagd werd. Van dit oogenblik' af wis selden wijf' nu en dan enkel© woorden, m'aar dit 'was vioor mlijf al van groote; waap- de, want .onder dezte omfe|tandigheden kon ik immer-S hopen, nader met hem! in kenuis te kopi'en. 1 1 In de verte werd d© gii-oo;te stad zicht baar, New-.Yai-k1. I Het liel'sohe rumoer diced heimi pijnlijk aan. Mriiar met dei ■uiterste voarziclitlighteid nam hij zijin intrek in een. der voornaam* sta hotel©. i Eer het avoind was, hij' vea-troulwide hier zich zielven niet, zij'n echat nog minder, had hij zijin goud verkocht in wissels, op zijln naam alleen op de bank van Londen eu veilig geborgen door ©en fweiedjeiU', ©en. soort verzekering. En toen was hijl geruist. Nu bad bij' nieitis meer te Vreazten,. 1 Zijn edel ros 'bleef hem nog. Heit kostte hem veel t,e moeten scheiden van de „Bloem der- Prairiën." j Maar het moesjt. De zoon v5.11 den bankier ha.d heb prachtige dier gezien, io'qn Meeista- Dor ren© ea- aankwam. Hij betaalde een scho.ou.?jn rpijs# maar beloofde het trouwe dier .als 'aan vriend lief to hebben. I I Meester D'onrens weende bij het afscheid, en mwt treurend hangend hoofd ward „Prairiënbloiem" naar z'ij'n nieuwan stal geleid. Oji d© haven .lag een pra.chtag i©chipi gereed ter afrei© naar Engeland, Londen. ^Weldra had hij ziijn .plaiaits genomen, zajn wissels dan kapitein toevertrop^d,, En toen het anker werd gelicht stand Dez'e gelegenheid zciu °°h! ©poedig kof m!eu. Die kapitein had een laatste feest georganii©eerd. Terwlijll alles iu de grooto ©alo.ii bïjlëen wias en volop danste, ging ik wat o!p. het promtenaderdek wandelen. In de ©thaduwen van éen der schoorsteemen zag ik den „geheimzinnige" in rok' ©taan, Ik ging naar hem to.e en wlijl begonnen een gesprek. Hijl scheen miijl opgeruimder dan anders, want blijf praatte talmlelijk druk. Wlij! spraken .over het einde der reis eu over enkel©' passagiers, die, van Batavia uit niet een ©chip verder wilden. Zonder inleiding begon de „geheimzin nige te ©preken: „Ik geloof, dat ik u een verklaring ©chuldig ben. U Zalt evengoed als al' do anderen mlijln gedrag zonderling, zoo niet vervelend gevonden hebben; maar wees zoo goed, naar ïnlijl te lui©beren. Ik zal u in 't kort mlijln gesjchiedenis vertellen: Vroeger wa© ik ook graag in gezel» ©cha'p van vroolijike mensehen en ik gold voor 'n onderhoudend m'an. D|a,t werd plotseling anders, toen ik oen ontzettende gebeurtenis beleefde. I iMlij'n vader wla© een aanzienlijk' en rijk reedor, die over een prachtige; handels vloot beschikte. Evenals ik', zou mlijln broei-, die vier jaren jonger- w'as, later Het Doorzitten bij Wielrijden en een ^joor de Zon Verbrande Huid, verzacht en geneest men met Doos 30-60 en 90 ct. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten iu de zaak komen. Maar reed© vóór mlijln vader zich nit de zaak terugtrok, waren wlijl erin werkzaam,. Op zekeren dag nu m.Oiest mlijln broer een buitengewoon trans port juwieelen uit de "Zuidzee: naaf Amj- ©terdam ooinvoodeeren. Mlijln vader wilde do controle over de edei©teenon niet graag aan een vreemde .overlaten, en zoo. du© mriest Frits de reis maken. Het zou 'zlijn laatste reis zijnwiant liij1 keerde niet meer terug. Een of ander ongeluk kig gesternte Zwteefdie boven Zij|u onder neming. Die helft van de bemanning was Ziek en mbe©t door inlandsche Zeelui ver vangen worden. D,e ©Chui'ken ha.dden er do lucht van gekregen, datt er 'n kost bare lading aan boord w;ai© en sloegen anil bet mpiten. Het 'wa© voor do mis|- dadigers een gem'akkel'ij(fc spelletje, de Eiuropecsjche mlatro'Zen te overrpmpelen en •van kant te maken. Later hadden &S misf dadigera de luiken opengezet' en het schip tot zinken gebracht. Mafa.- de kerel© had den er geen rekening xn'eci gehouden, dat da m|arconi©t voortdurend op zlijln po;st gebleven wa©. D|e brave man had to.t het laa.tste .oogenblik noodseinen de wereld ingezonden en zelf© een Jtameïijlk nauw|- keurigei plaatsbepaling ^an het punt ge geven wlaar het «hip tenopder was gegagn Dlat wat© van gwtei beteekenis voor de ondexziookingen, die mTijln vader direct liet instellen. E|én .loinzea- sohepen -werd in een berging©vaartuig vwanderd en zo;cht de plaat© op waar bet s-chipi ge» zlo,uken wa©. D|e duikers hadden de lig ging van het wpajs ©pioedig gevonden, m'aar t.o,en bleek; dat het onmogelijk -wias de dooden en do kostbare lading ta bor gen. D:e diepte van bet wiafer wa© onj- ge©c'hikt ,om het duikwerk' 'te verrichten. Die duiker© weigerden af te dalen. Ten)- ©Jotte besloot iik! zelf te duiken. Het was 'n geweldige diepte. .Het schip had ik spoedig bereikt. Ik' möest mïj| 'haasten want lang kon ik den druk niet uithouf- den. Ik klauterde laiain boord en begaf niliji binnen in bet ©chip en hier zag ik de lont'Zeittendsjte tragedie welkte mlijln loogen ooit aan©ohio;u!widen. D|e overval der m'uiters had de bemanning; verrast als een blik'©em! b'ijlhelderen hemlel. D|e meesten waren direct a,an het werk 'doodge©tok;en en ueergeslagën. .Vraeseljlk w'ias de aan|- blik der dooden. Aan tafel zat de m'arooi- nis;t Hansen, een zeeman dien ik! zeer go,ed kende. HlijPhad de koptelefoon poig (om' en hield met de rechterhand de toef- 'sen van het apparaat. Hijl zjag er uit alsof Mijl over zijn werk in slaap gevallen was, als niet iets .afschuwelijks mij! anders ge leerd had. Uit den rug van Hansen stak het heft van een reu©aohtig mteHan|- sen had dus met het moordend staal in den rug, nog altlijld zijn dien©t gedaan. Rillend Keerde ik' mlijt jtf om' mijn broer Frits te zoeken. Ik vond heml voor rijln hut, ontzettend toegetakeld, naosjt den kapitein liggen. D|a.t wa© te veel vopr mlijln hijl daar. 1 G.ccn blik na,ar de reuiZ&nsteid, maar voor zich uit blikten de pogen niet bij- zonderen glans1, naar hun geboprtslaaid!; Goddank! 1 1 Naar Hjuis. Het schip. ,dait opi de peede la.g, was voor dien rijd prachtig en groot. Niet dat lint in 't minst geleek op onzte tegenwoordige zeekasteeleu, die thans het verkeer Li'Ssehen de. oude en nieuwe Wie reld, tuaschen de twee wiaredddeellein on derhonden. Ma,ar de „Ster der Hpioip" aoools do di-iemaster genoemd w.a©, w|as ean solied en goed ingericht sicliyii, gio-ed bemand cin de kapitein een neltte map'. Van belt oogeinblik dat hij' aap boord kwam en nog meer dat die ankers gtelioht waren, voelde Meester Dorren© in ^ioh en aan zich een verandering yolitrekkein, dio hem z'elvcn verwonderde1. Illot scheen alsof van oud©, in den Amerikaan, de Vroegere Ejuropleiaan, :de Nederlander, de Maastrichtenaar Hari-ike Dorren© van de Kleine Gracht, wocr boven kwam, alsof1 hij ongemerkt den Amerikaan ailatroopite, af© een kumatina- rige_ buid. Hat was een wonderlijke! ver- ©obijning, en foich wa© lief zoo. 1 Hij wierd langzaaim1 weer ongeveer,wiat hij! was, teiein hijl in Anfejipein scheeiu SinS- I 1 :"l 1 1 Yan «ngeloof to;,t b;ijfgelp|o!f, Die Duit;©cho Eivangejische persdienst fjohrtjlftj j „Al© een reusachtige spin zit het bijl- geloof boven het D|uitl©che volk' en ver stókt steeds uiteer mtenseh'en in zlijju net. H'u|wellij|ken worden niet mteei- uit liefde of om' ©tand gesloten, maar wegens den ©tand der etepren. Zialkten, j#-,o«essen enz, worden niet krachiteni© z|aJieHj!k'e ge zichtspunten londarnomten, maiar nopens astrologische gegevens. Die horoscoop' is een allediangs;ch. artikel geworden. Als een nieuw! jaar begint verheffen dte hel derzienden en ©teiTek'ij|k'ers hun pzofteti- isjclhe stem. Sterk verspreide astrologische bladen publiceer en politieke voorspellinj- gen. 'En naast de astrologen wea-ken claix- voy_antes, kaartlegstai's en .anderen die van liet blijlgelo'pf leven en „magi©ehe reuk» wlerk'en, -zlalven en antenne©" verkoppien. Te Berilij|h zjijlu 2500 waarzegger© en waar-|- Zegsters. E,en levendige liandel wordt ook gedreven in toiesltellen pmi de mensohen Ie besicherm'en tegen „aardstr.alen"ie® felijln deklens', armbanden, kojusehanden, halsj- kettingen, die tegen deze do.odelij|ko ©tra- len, welke allteen in dei verbeelding v,an het bijlgeloof bestaan, besehermten. H.et i© waarlijk schi-ikwekkend, deze opiVanS van het blijlgeloof. Kooplieden, diplom|aiten, hoogst ontwikkelde menschen loopen naar helderzienden oml hen over alle© en nog w;at te raadplegen.''- iWanneer 't ergenlfijlk' niet zoo treurig was, ziojii mten ©en en ander gerust belache lijk kunnen nopni'en, E;n ''t versjchij'nsel I© helaas internationaal; valt ook' binnen .onze land©grenzeni w|apr te neanten. 1 Hoelw'el den Haag blijfv. tienmaal klei ner dan Barlijln i©, zullen er we'inig mini- dar dan duizend heeren en dani'e© vertoe ven, die teren op.de zakken.' van het btijf- gelopvig publiek'. Hat deze onnopzelen m meerderheid niet onder de lagere volks klassen schuilen, loeren da risten adver tentie* u van steixenWichelaors, köjffiei- dikkïjk'sters, slapende dames (uitgeslai- pen dame© z'oiu een betere naam' zlijjii) Waarzegsters, kaartlegsters, enz. enz.in de m'ondaine bladen. Kun beste en meeste klanten vindt dit volkje 'in "de. betera kringen. 1 1 Hoog waant zich het nieuwe heidendom' Verheven bóven godsgeloof©n kerkleer. G'oed voor de domlmen en bckii-oxripciuen. Ja'wcl! doch .al© idioten en stompzinnigen laten zlij! hun lot, leven©loo'p en daden be palen, door lieden Wier voornaaanlste k'ünSt en gave i© dak jziijf hun lachen kunnen lio.Ui- den bij! de uitoiefening van ljun berotep en het verkondigen van hun conclusies. „Waar liet gezonde geloof vei'dwlijfnt,"- verZuohtte' terecht de Evangelische pers dienst, tiert hetblijjgel'oof welig. Ons speelt nog een vei-sja van pater Martialis van Vreeswijk door de gedach- ten: - i 1 „Maar than©, nu 't weten gretig grijpt naar het 'ooft dei- kennisboojmteii. E.n feitellijlk tot een blunder j rijpt het wónden- van de. vromen. Nu gelooft mten dat'een ,...tali©man [Voor onheil .on© bewaren klanl''5 Ja, de mten'sph die meent ge,en stjeun ■en ©tut noodig t© hebben, mbet nogal èens vaak uit da mbdder vandaan weer op do been geholpen wordent i UITKIJK. ■zenuwen. .Vlug blond ik beide dooden aan een touw' en lief ze mtet mlijl ophalen. Van de edelsteencn hebben wte niets meer ge- Vonden. En ik kon niet meer duiken omf- dat ik direct na dit beleefde door zware 'ijlkoortsen overvallen werd. Eiet <u, dat i© de reden, wiaarioiin) ik' niet meer zoo vroioliijlk en opgeruimd kan zlijin als andere m'enschen. i Ik kion de m'an ©lecflits vol ontroering de hand di-ukken en keerde mlijl "toen om, Zoo besloot de ooinsul aïjfn vertelling. VAN HIER EN DAAR Die verdwaalde colonne. Een herinnering u,it de Atjehaehte rim|b,o,e. Wat .onlang© aan een militaire colonne, ,op oefening in Boven-Digtoel op Nieuw- Guinea, ovekkomen is: het bajls'tenr naken van het jui©te spoor dooi- de rimlboie, is geen ,o"p zioh zelf staand feit. Meermlalen hebben troepen ,in de onberbtergz'amte ;uit- boeken van onzen Indis;ohen archipel der- Hijl vtaeldei h©t: ztdLve. Dat „weneldminaohtigondte" dak onbe schaamde, op ialle© gevaitte, d:a,t pcrfinielnt alle,s .aandurvende, dak zich. om niemand geneerende, niemand ontziende,, laiaoifl man alleen i n de wereld' w|as doende, .laJlHeetn. nam zich zeiven dtehk'endte, ©u ook zoo,waf allea ejn allen over den schouder .aainkSjkleinid, min meer minachtend, ja zelfs vepaidh- tend, zich zelvetn voor heter houdend, ejj Amerika,arische toestanden boven 'alias prij- zende, nog al troitsoh te, werk gaand© en alles belter wetende, van zijn eigen .vnoir- trelffelijkheid erg overtnagd, ziek zpo wat onfeilbaar wanende. j I Ba,t alle® .ging langzaam strijken cn maakte piaiaiti© voor moer gewone mein- sobelij'ke toesitanden, gedachten en gavoe- leris. N iWie Zou, MeeiStea- JD,onreins van de Klei ne Gracht ooit mek ©en slang hejbiben dur ven vergelijken, wanlb waninoer dan ook elke vergelijking mank ga,at, deze zteui op alle ponten mank gaia,n, heitgeen hijl een slang dia er geen hee'flt, ©lacht aangto- braeht Zou zijln, maar de slapgen wisselen de huid telkenjare, en zoo'n proces scheen nu met Harrike D;orreins om te gaan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5