HET BANDENHUIS GAAT U VERLOVEN? Koopt bij ons uw RINGEN. In „De Verfkwast" Speciale Paasch-Aanbiedingü C. J.TILROE BALLEN LlffïVELT'S BAZAR TH.BATTES Vleesch- croquetten. Waar Natuurlijk GARANTIE-BON !j§ P. M.v. UNEN Schoenreparatie-fabriek MAGAZIJN ..DE HOOP „DE VOS" Tw|e« Heden, Zaterdag 15 April, HEROPENING van „HET BANDENHUIS H. MERISON ZONEN'S Ijzerhandel N.V. H. v. STEE, Schil(ler,'sH.Hendr.k.straat,Tel. 296, Goes P, M. VAN UNEN, Schoenreparatie-fabriek tevens vieren wij ons iO-Jorig bestaan. O. JÜOSSE, St.Adrsaanstr.il, Goes Steeds een goed resultaat Met Drijfhoufs Zaad. Oij verdienste. Hier is de nieuwe „Hamezo"-teak- hout electrische Waschmachine. P. M. VAN UNEN, Schoenreparatie-fabriek MEUBELMAKERIJ Groote Eikenhouten Kasten met twee binnenladen f 34,- Eikenhouten Tafels 110 X 70 f 9,- Eiken Uittrektafels f 9,- Woonkamer-Ameublement Divans f 12,- GOES, Ook Maandag 2en Paaschdag *Paaschdagen SIGAREN of SIGARETTEN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a PA ZATERDAG IS APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDA Fonkelnieuwe Heeren- en Damesrijwïelen, Jongens- en SVIeisjesrijwielen vanaf f 24,50 met 2 jaar garantie. Wij kregen weer binnen: 1000 prima Buitenbanden, goede Buitenbanden 75, 90, 100 cent enz., Binnen banden 40, 50, 75 cent, enz. Rijwiel-onderdeeien, Ijzerwaren, Gereedschappen aan ongelooflijk lage prijzen. Groote sorteering ieeren IVIotorjekkers, lange EVIotorjassen, leeren Rijbroeken, Vesten, Pijpen, Renkappen, Stofbrillen, enz. Uiterst fijne afwer king. - Geheel Neder- landsch fabrikaat. Zeer gering stroom verbruik plm. f 0,10 per waschdag. Kom deze nieuwe waschmachine eens - y* bekijken, prijs en - afwerking zullen U meevallen. Kwasten en Penseelen voor elk doel Zeemen eerste kwaliteit Borstelwerk voor alle doeleinden Lakverf „RIPOLIN", enz. enz. GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES Voorstad 33a - GOES U GELOOFT spotgoedkoop bestaande uit eiken Kast, Tafel, Spiegel en 6 eiken Kussenstoeien voor f70,- Verder alle Meubelen in alle prijzen. 'sHeerHendrikskinderenstr.50 den geheelen dag Bakkerij DEN HERDER in het SIGAREN-MAGAZIJN Lange Vorststraat - GOES VOORSTAD 33a - GOES FEUIU In twee w si Wij zullen als dank hiervoor aan onze clientele gratis beschikbaar stellen: EENIGE NIEUWE RIJWIELEN, 100 BINNEN- EN BUITENBANDEN, STUKKEN ZOOLLEER en RUBBERLEER. Bij iederen lOen kooper EEN BINNENBAND, den löen kooper EEN BUITENBAND of EEN STUK ZOOLLEER of EEN STUK RUBBERLEER naar verkiezing enz. Deze reclame duurt 4 weken. Van de prijzen die wij in de étalage hebben genoteerd, zult U verbaasd staan. Alle soorten SCHOENWERK, MOTORRIJGLAARZEN, BOTTINES, MOLIÈRES, PANTOFFELS, RUBBER, ZOMERPANTOFFELS, GYMNASTIEKSCHOENEN, PRIMA VETLEEREN WERKSCHOENEN, alles aan buitengewoon lage prijzen. Komt allen een kijkje nemen naar onze nieuwe zaak. Kijken beteekent koopen. Aanbevelend: Wij hebben steeds meer dan 100 stuks voorradig aan prij zen beneden alle concurrentie. Mooie aparte boiie modellen. Graveeren gratis. Zilveren lepel, lux® kiokjeof wekker cadeau Doet uw voordeel. Koopt IbiJ ons. Tweeden Paaschdag geopend. Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad* s Lange Vorststraat 37, GOES, Telefoon 230 ZIJDE met MACCO, alle kleuren 45 cent. ZIJDE met FILL D'ECOSSE, ijzersterk 59 cent. Fijne WASCHZIJDE nu slechts 59 cent. Prima FILL D'ECOSSE, pracht-kous 75 cent. Fijne MATZIJDE, deze zijn zoo uitverkocht, haast u 75 cent MATZIJDE, zeldzaam, nieuwe kleuren 85 cent. ZIJDE met FILL D'ECOSSE, dubbel geweven 98 cent. WOL met ZIJDE, fijne kwaliteit f 1,25. ZIJDE met EILL D'ECOSSE SOKKEN 35 ct., 3 paar f 1, WOLLEN SOKKEN restanten 45 cent. Onze bekende JASPÉ, ijzersterk 59 cent. Denk aan de bonnen! Deze hebben waarde. 93 1 Deze zool is „op rand genaaid". s*C- Voor den pasvorm en lang- M--:- i1, ■'gpjy durig behoud is het van het grootste belang dat genaaid schoeisel ook weer genaaid hersteld wordt. In ons bedrij f gebeurt dat. ZOLEN en HAKKEN f1,25. Uw oogen niet, als U ziet welke prachtige modellen wij in onze uitgebreide Voorjaars collectie mantels en japonnen hebben op genomen. Elegant, chique, keurig afgewerkt en buiten gewoon van pasvorm. En wat ook heel belang rijk is, bijzonder lage prijzen! Wilking prijzen! A.WILKING zal ik voor de mijn koopen Vanaf heden geven wij bij ieder paar Zolen'n garantiebon,die U garandeert dat uwe Zoien gratis opnieuw worden gerepa reerd indien zij binnen 5 weken stuk zijn VOORSTAD 33a - GOES. j=j Voor Uw jongens, sterke en dan twee rijen hout ge- 9) Dèt is besparing op Uw schoenreparatie-uitgave. Zolen en Hakken 11,25. Do jubel vai geslagen naar dia wactobpilaab trad, moet be zijrl, ,dia haar Paradijs. Zeker de la: den reeds verte boren" op aar martelaren 'had da verwekt, Lx zij ais onnopa H;emi gestorven zooveel verteld Zijn lieve Mood meegedeeld, dat neemt de zond bare leven wa,s was de vei'wla, Maar dan, ter Lichaam nog li: de Joodseho O sc'hen over htm stoet van onaf dig.cn naar de borehto cm one ziel van den Y gezaligde ziel v bimne.u te leide vertolken van het .Oud Verba Kort slechts Voorgeborchte, het bevel uit de e.n Zijn Vij'ande den vroegen mo wordt de duistei ven, de herleef: rotsen die Zij'n meer tegenhoud ters zien en vb Hemel wentelt de wereld: „H'ij hier." Vanaf dit oog: Voorgeborchte ov Jubelend klokgeli den de orgeltone menstellen, en h: Alleluja vollgt de: rez'en Christus 01 Paschien immer: Profeet van N,a; Zijn lichaam na t heerlijke constjnuH stjerfeEjke atouictju Paschen is de lo,az|e in ■sohSj'n zie waarop de zlwiakk als de Sterke God, na vpji voorheen i blijlflt. Paschen teek-ei „voldaan" onder d digs memsichdom n taalkracht niet Hemel; Paschen h viein en vergeten" V ader gesplrokeln slacht van de;n zk breekt den qtfarhet nel verbonden, ei door machtige gen mei. Ja Paschen is di Veldheer verschijia riiemels envraagt stoet van vertaste den in het. Hlemelsi da kiacht van Zij: Daarom is P«| Heer gemaakt keelt ons de uirtnioodigii zijn en ons verblij Ofschoon nu: dc nept, dat de Chris' lost hoedt, toch vergeten, dat wij vruchten va,n dooi deelachtig worden. ,W anneer dien Cs het graf, en wij! tea zangen en Alleluj. zelf nieit in het gi Neen nu wij' in lie vestiging .vinden oo'p op een seuwu die ;de verdienste:- deelachtig maken, tronen, dat wij! W-i a,an den stoet ,die als buit binnenvoer Moge. dan het I rozen, dat Christus worden door do zm den dood der hojk a;ij'z'en to-t een lever Die ti Drie ruitens v« waarlang .Meester H'ij' was helt met Hlefc ging in vlu, Mondbehoeften Niets bijlzionder ®n weldra l^adj Woestijn, meiti dé men bereikt. Halt wend er get ruist te gunnen en door. Toen de andere hier en daar reed® steden en dorpen zijl afscheid anet de be '■eer en meester, die den pirij'zen. Belooning wiid-en Dat z'ou Je Seno: Alleen vervolgde den weg. Maar de niet onbekend. Zeil weer. 'Zopveel mogelijk' liggende ïarmen en

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4