Aanbesteding Emmabioem- Ooiiecte BRILLEN. B. F.Te Roller OPTIEK DE KLEINE BAZAR BELANGRIJK KIEZERS van GOES! Firma Gebr. MULDER, Goes BIJ ONS J. GEENSE, Kom eens kiikeo Papierwaren zijn spot spot spotgoedkoop Verlovingsringen a Stijf si tie Dr.L. DECKERS T.FaberijdeJonge op Dinsdag 18 April a,s, NAISON A, GEENSEN iets aparts spreekt VRIJDAGAVOND 21 APRIL A S. in de Sec. „Vergenoeginfte Middelburg DE GOESCHE APOTHEEK Geneesmiddelen Homoeopathie Verbandstoffen Speciaiité's Veiplegingsartikelen Personenbalans |~Irechtszaken|~1 BENZO-RIJWIELEN Donderdag 27 April 1933, FOCUS HANDKOFFERS DAMESTASSCHEN ACTETAS3CHEH PORTEMÖNNAIES Lange Vorststraat 49 GOES. 2den Paasclidag geopend. kosten de Kastranden maar 6 cent per dozijn. Fa. D. BAÜKER met een heele collectie van een Dubbeltje. TAFELZE1LTJES f 1,25 per el 40 cent. WAS DOEK KASTRANDEN. Reusachtig Goedkoop de LIJSTEN. ZEGT HET VOORT!! HITLER KOMT Voor Verf en Vernis ZATERDAG 15 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSC.É COURANT KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS MARKTBERICHTEN Advertentiën EEN WAGONLADING BESTE AFBRAAK, Firma Iz. CAPPON, Heinkenszand (Z.) BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen WOONHUIS met ERF Dinsdag 25 April 1933 aanbesteed Helpt oris de t. b. c. bestrijden Met Uw Recept SCHDOLTASSCHEN COLLEGE TASSCHEN in alie maten, extra lage prijzen. Firma Wed. BS. FABERU DE JONGE U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. ZEEUWSCH TARWEBROOD. APOTHEKER Si. MBERGEN VOORSTAD II - TELEFOON 399 - GOES Recepten worden op verzoek afge haald en spoedig thuisbezorgd, Jac. L. A. ds Langg, Langsvieie 208, Middelburg PLEGING!S Bereide Verf in bussen. heeft men liet gemunt. M;en denk© Rechts aan de aanhoudende aanvallén van m'eer "dan ééne z'ij'de, waaraan wij, Katholieken, bloot staan. Op allerlei wïjfz'e, soms met satanische middelen, tracht men in de allereerste plaats de Katholieke Kerk ten gronde te richten. jDlenk' sjlechts aan Rus land, Mexiqo, Slpianje En Waarom?. Om |ons Geloof en doof dat Geloof' onze eenheid, steunend pp het leergezag der Kerk, veilig toevertrouwd aan den Paus 'als, opvolger 'der Apostelen en plaatjsj- bakleeder van Christus; pm onze een heid, welke zïjin joortjprong vindt in da belijdenis van dat Geloof. Diaardooir z'ijn iwljjl een m'aeht, een wereldmacht, die, steu nende Pp de belofte van Christus, de Katholieke levensgedachte der Wereld zal voorhouden zoolang zijl besjta,at, om ein delijk te overwinnenOok thans willen HvSj weder getuigen voor dat Geloof; ge tuigen willen wijl van onzen vasten wil, puste levensopvattingen in al z'ijfa geledin gen met dat Geloof in overeenstemming te brengen. En dat doen wijl op 21 Mei aanstaande; dan houden wijl te Delft onz'e wapenschouwing, waar ook onz'e Zeeif- wen niet zullen nnbbretoeln. Wij' deimon- Ktreeren mede op Zondag 21 Mei te Delft, iwaar de twaalfde Diocesane Katlholifj- Isendag wordt gehoudenwant we ziijh toch ook lid der Katholiekendagen, voor- het geringe bedrag van f 1 per jaar, waari- voor wie dan recht vark'rijjgen tot liet bijiwonen van alle vergaderingen met ge reserveerde plaats in de slotvergadering, alspolt tot de ff. Mis van half-11, opge dragen door K.H.E;. Monseigneur J. D. J. Aengenent, bisschop van Haarlem, in do Sintl-Hippolitus'lvérk té Delft aan do [Voorstraat. Of zlijjh wie allen nog niet lidZoo neen, dan wensplien we dit te wordendaairtoe bestaat voor ieder gelegenheid. Even zlijin naam aan onder- geteekende opgeven, m'et bijvoeging van ■het bedrag ad f 1. en de zaak iaf in, orde. Vooruit dan, Katholieken van Zee land; spoedig li als lid aangemeld en dan iop Zondag 21 Mei in dro-mlnen naiair Dielft om daar mede te getuigen voor* uw' Ge loof, uwe eenheid, uwe s,aamhooirigheid! Goes. J. VAN DE® VOORT. WEE,KIIJST van 16—22 April. ZONDAG, Mis van s' H©aren Verrij- zlenis, Gloria, Credo. Eigein Rnaeflaitdia. MAANDAG, eigen Mis, Gloria, Credo, DINSDAG, eigen Mis, Gloria, Credo. iWOENSDAG, eigen Mis, Gloria, 2e geb. Kerk of' Pauis, Credo. DONDERDAG, .eigen Mis, als gisteren. VRIJDAG, eigen Mis, Gloria, 2e geb. H. Anselmus, Credo. ZATERDAG, eigen Mis, Gloria, 2e geb. H. Spiter en Cajuis, Credo, GOES. Parochie ff. Maria Magdalena,) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uiur. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. Collecte voor de kindeMem delr eerste en der plechtige ff.. Oojnmuinie. Nam. 3 uiur plechtig Lof' mat rozen hoedje. Daarna, biechtgelegenheid zioolang <ea' achtereenvolgens biechtejingon zijin. MAANDAG, uitreiking der ff. Com munie om. half 7, 7 uur, na de Vroegmis cn 9 uiur, half B de Vroeg, 10 unir de Hoogmis. Nam. 3 U|U.r Lof met Roizenh. DÏNSDAG, 's Av. 8 uiur Maria-Co.ngre- gatie voor da grootere jongens. WOENSDAG, 'e avonds 7 uur Lof met rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. half' acht Con gregatie der H. Eamilie. ZATERDAG, vanaf 4 uur biechthoo- ren, 's av. 7 uur Dof. Rector L. Spleet t- Donderdagmiddag is, na. voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, te Amsterdam overleden de Zeeneerw. hieielr L. Speet, reotlott- van het gasüdht „De Voorzienigheid" aldaar, in den puderdom van 61 ja.ar. De onbewaakte overwegen. [Eergisteravond te omstieekb pcht uur is de 65-jarige landbouwea' de Gnllekier uit Nijlklerkei'veen olp den onbelwaak'tjen isjpoorwegovea'gang halte Hpevelakleu te Hoevelaken, Wijl het 'papjseeren van de spoor baan met zïjln hittewagen door een pus- s|eerenden sneltrein gegrepen en op slag gedood. 'Ook de hit werd gedqod. Die trein ondervond (geruim'en tijd vertraging. Dliuidel'ijjk ongeluk bij1 de Wiocstc HjoPve. Eiergistermiddag mm'streokis half eein werd te Apeldoorn op den Arnliem'sjchen weg ter hoogte vare de Woeste Hoeve' het zevenjarig dqühtertje van den heer D'. J, Hulsberg-, .aldaar wioonachtig, dool- een auto gegrepen en op. ejlag gedood. Volgens ooggetuigen stak1 het kind plotseling, zonder uit te Mjlken, den weg over. Db auto werd bestuurd door oen monteur uit Arnhem. Kiud door vrachtauto gedood. Gisterenmiddag is te Maassluis vlak blij de puderliijlkte woning het vijfjarig doch tertje van den heer E. G. yan Beest bij het slpelen onder een vrachtauto geraakt. Het w'iel ging over het hoofd van 't kind, dat op sLag dood wUs. Gro.ote heidebrand bij Leende. Eergistermiddag omstreeks vier uur is louder Leende Op de Leenden-heide een fellé brand .ontsta,tun, wiaao-bïjf het vuur met Ongelooflijke .snelheid voortwoekerde en |op eonfmige plaatsen zelfs de Belgische grens naderde. 1 Om'streeks acht uur 'savjands wias reeds een oppervlakte van ongeveer 400 a 500 hectare afgebrand, m'eestal heide en vlieg dennen. Aan het bluissöhings'w'evk' nam'en 350 mannen van de werkverschaffing, en wlaanoip de ba-and is ontstaan deel alsmede de faoiqchbrandweer uit de naburige ga- m'eenten. 'is Avonds omstreeiks tien uur woedde de brand nog rn'et groqte tetciht voort. Het liet zich aanzien, dat het den gan|- schen nacht zjau blijven branden. .Vüjlftig pers|onen zouden den geheelen nacht aan heit weirk blijven. ple loorzaak van den brand is onbekend. Verm|oedelïjk is) dez'e te wijten aan het 'achteloos wegwerpen van een brandende lucifer |0Ï' sjgaret. Re moord te Echt. Op last van de justitie heeflfc dr. H|ulsit uit Leiden sectie verricht iop he|t lijk van den 45-jarigen arbeider Tionmaier, die Zon dagavond .naljij' zïjin koöthuiis1 te Giek bij E|dht met een hoofdwonde wlelrd gevoindan, an aan da gevolgen, daarvan is orvlëtp- lede®. Inderdaad is gebleken, dat T. een doo- delijken steek in he|t hoofd had bekomen. Deze scheen mielt ©en klein, doch z|eer scherp voorwierp' te zijin toegebracht. Op den '2 3-jarigen K. uit E|cht, die Maandag nog door T. als de man die hem geslagen had, werd aangleWeizlen, is pen idein Zakmes in beslag .genomein. H.et verder ondprz'oiek in deizle z'a,a,k wordt geleid door de maredha.ussee. Hielt lijk is door de justitie vrijigegevjein.. Vijtlionder arbeidsvrSjwilligcrs vergiftigd. Toen W,o,enisidagmiddag na, heit .etien de 500 niansehapipen,.van het bij Ringen ge vestigde kamp Bismarckhöhe van den vkijL willigen arbeidsdienst moestem a,antnedein, vielen enkele jongelui bewusteloos niaeir, waarbij een zich ernstig ^i,an hot hoofd bezeerde. Tegen den avond wias van de 500 man niemand meer normaal. De kampleiding liet direct can onder zoek instellen en de worst ,en liet ve(\, dat dat 's middags gegeten was, werden naar heit Bureau vp,or levensmdddeilenionderzoek te Kre.uzta.ach gazlonden en goed bevonden. Het brood daarentegen bleiek niet in orde te zijn. E,r söhijht met het meel iets te z'ijh gebeurd, waaa-idoor de vergiftigings- varsoh'ijtaselen .uitsluitend hiet gaviblg yjan het eten van dit brood zlouden zijin. i Hfet brood is voor vender pinderzodk1 naar Mainz1 gestuurd. De geheele .voior- raad is in beslaggenomen en tegen' de bakkerij ,'die het brood heeft geleverd, z'al een vervolging worden ingeiSbeld. De meieiste zieke arbeids-vrijwilligens zijn in middels wieer hersteld. De ziaalk-Snieevliet. De Amsterdamsich© rechtbank heeft de rev. socialist Sneevliet wegens oipruiïng veroordeeld tot 5 maandeln gavangeiniis- ati'af. De Vlissingsclie koleiiaffairc. De gewezten vertegenWoordig|er der Siaiatsmïjnen T., die door de Midd. recht bank inz'ake de ateenkloplafïaire, tot 9 riaaanden gevangenisstraf was. vetraordeield, heelt thanis Voor heit Hia.agsdliie hof tereidht gestaan. i In tegenstelling met vroegier verklaarde! nu do proouratiehoudei- ylan het verkoop bureau. der Staatsmijnen, da,t T. sieohljg ■ziaken. ha,d gedia.an met het z.g. overwicht, wat geoorloofd heet. Hoewel ide adv. generaal dit niet geloof de, meende hij', wegens het ontbreken vau bewijs, vrijspraak - te moeten vragen. Uitspa1 aak 26 dezer. V'ciliiigsvereen. Zuid-Beveland, Goes. Groent enveiling vau 13 April. Spinazie f 15, Witlof f'28, Snïjlsla fl. a!le per 100 Kg.Kropisla if' 1,304, id«n uitschot f 0,201,10, Btoeimkbtol f'7 16, id. uitschot f 26, Knolselderij f 2 2,90, alle p©r 100 sfcukfe; Selderij f 2,60, Rhabarber f 2,103,40, Radijs f 3,20 3,30, Tulpen tf 8—11, Irissen f8, Narcis sen i'22,50, alle per 100 blos. Tot onze diepe droefheid overleed na een kortstondige ziekte, van de laatste HH. Sa cramenten voorzien, in het R.-K. Ziekenhuis te Ginneken, onze geliefde Zoon, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom de Weleerwaarde Pater ANDREAS BOONMAN, S.S.C.C in den ouderdom van 27 jaar. 31317-31 FAM. BOONMAN. Ovezand, 14 April 1933 Uitvaart en begrafenis zullen plaats hebben te Ginneken op Maandag 17 April a.s. Op Dinsdag- 18 April zal te 8Vs uur een H. Uitvaartdienst gehouden worden te Ovezand. Het Bestuur van het Waterschap „DE BREED E WATERING BE WESTEN YERSEKE"maakt bekend, dat de begrooting voor httdienst jaar 1933-1934 tot en met 27 April 1933 ter inzage ligt ten kantore van den Ontvanger-Grifiier te Goes en hiervan afschriften ver krijgbaar zijn tegen betaling der kosten. Verder wordt kennis gegeven, dat eene ALGEMEENE VERGADERING van Ingelanden zal gehouden worden op 31319-24 Vrijdag 28 April 1933, des namiddag-s te één uur, in het „Schuttershof" te Goes. C. D. VEREEKE, Dijkgraaf. A. MOL, Ontvanger Griffier. AFBRAAK. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op a.s. Woensdag 19 April, a. v.m. 10 uur, aan het Station te Noord Kraarjert en b. n.ra. 12i/s uur, aan het Station te Driewegen, ten verzoeke van dhr. C. WESTDORP, verkcopen als Planken, Balken, Ribben, Schro ten, Tengels, Latten, Deuren, Ra men, Kozijnen, Brandhout, enz enz., alsmede een partij Steen, Puin en Spoorbiels. Alles wordt, als gewoon, voet stoots verkocht. 31318-24 ATTENTIE. Verbeterde Aardappelvoorschoifel voor het wieden in de voor en de schuine zijwanden der aardappel bedden. Te gebruiken in alle Wied- machines. Prijs per stuk f 5,50. Het allerbeste fabri kaat. - Alles Half Transport. - Onver woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op 31298-21 des middags 12 uur, te Driewegen, in de herberg van dhr. J. v. d. Guclite, ten verzoeke van dhr. C. VERDONK te 's-Heerenhoek, in het openbaar verkoopen een nieuw gebouwd aan den Platten weg te Driewegen, groot 3 A. 75 c.A., bewoond ge weest door dhr. J. C. Verdonk. Op gebruik bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. Namens den heer J. L. DE JAGER te Kapelle, zal op des nam. 2 uur, in de Melk- salon „De Landbouw" worden Het afbreken en ged. nieuw bouwen van de landbouw- schuur op de Hofstede „De Piet", en idem wa genhuis op de Hofstede „Overhof", gemeente 's-Heer-Arendskerke. Bestek en teekening is ver krijgbaar a f 5,ten kantore van het Bouwk. Bureau v.h. A. LE CLERCQ M.Jz. te Krui- ningen. Rest. f2,31299-33 van den Oogarts naar in veie nieuwe soorten en kleuren, zeer goedkoop in de nieuwste modellen, ook in zwarte kleur. Bijzondere voordeelige prijzen. Vraagt onze Tresors met Treksluiting. NIEUW!! Lange Kerkstraat 24-26, Goes VLEESCHHOUWERIJ MIDDELBURG - TELEFOON 306 prima gekookte Ham 22 en 14 ct. fijne gesneden Ossetong 35 ct. gebraden Rosbeef 20 ct. gebraden Runderrollen 14 ct. gebraden Varkensrollen 16 ct. met vakkennis en concurreerende prijzen, dan naar Opticien - Refractionist Modernst comfort op dit gebied. S3 33 Fa. A. R. DE MUYKCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES Grootste sorteering BRIL-M0NTURES. PRIHIA LANGE VORST STRAAT 23 BAKKERIJ - GOES is toch voordeeliger 6eesi sfapelgoed, Vervormen van Hoadenfl,50 (2de Paaschdaggeopend) OUDE KAAS ROQDBOL LUNCHKAASJES KNAKWORSTJES 60 Ct, 60 ct. per pond 35 ct. per pond .28 ct. per stuk i. blik linii, 4 paar) Soar wederkeer® te kaopee bij onze Adverteerders, steunt ai6ïi sok zlje glges ?eak. Enorme sortsering in 14- en 18-karaats Goud van f 5,- tot f 25,- GOES Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Ge kunt deze redevoering gemakkelijk gaan hooren! Het Bestuur R.-K. Kiesvereeniging stelt U, in overleg met dhr. VAN FRAASSEN, daartoe in de gelegenheid. Extra-bussen vertrekken des avonds te 7 uur precies van de Groote Marktna afloop der rede wordt direct teruggereden. Rsiclfncfein voor leden f ®»-2s retour i EiOIOnUOlCili voor anderen f 0,50 retour* Kaarten verkrijgbaar op 2den Paaschdag (17 April) na de Hoogmis (11'/2 uur) in't Zaaltje naast deR.-K. Kerk HET BESTUUR DER R.-K. KIES VEREENIGING „RECHT EN ORDE". nooit tot volle uitoefening der macht, zoolang hij de Hollandsche Kaas uit Duitschland weert En daarom ook is die FIJNE KAAS zoo goedkoop bij Fijne VETTE WITTE en KOMIJNE KAAS vanaf 19 CENT P. POND. 'n HEELE EDAMMER van c.a. 2 Kilo voor 75 CENT PER STUK. De VOLVETTE GOUDA KAAS van 35 CENT PER POND streelt uw smaak wonderbaar De ROOMKAASJES met Gouden Tientje zijn een waar genot En dat voor 35 CENT PER STUK 1 is liet van OÜDS BEKENDE ADRES ter plaatse Alleenverkoop voor Zuid-Beveland van: Prijzen vanaf 80 ct. per K.G. Verrast uw Kinderen met Paschen door ze een gekleurd Ei aan het ontbijt te geven. - Wij verkoopen prima Paascheier-Verf. Aanbevelend, Firma Gebr. MULDER

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2