NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VO OR GEHEEL ZE El MET PASCHEN VERSCI HOOR LIJST 25 J. LOUWERIER DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Foto-Atelier pf|FQ Fotohandei 13 ULO Eerst® Blad ZATERDAG 15 APRIL 1933 M hiï% WORDT GELEZEN _rt El BJ IN ALLE KR,NGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen VAM OVER DE SRENZEN BINNENLAND |~j f| UIT ZEELAND H MIDDELBURG VLISSINGEN GOES MUNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. R.-Kath. Staats partij in Zeeland. OOGARTS TE VLISSINGEN, houdt vanaf Dinsdag 18 April ZITDAG te GOES LANGE VORSTSTRAAT 49 - TEL. 6 NUMMER 45 298TB JAARBANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager W. i eeirevue. Als de staatslui hum internationale oostiium hebben aangetrokken, hun, m-ail- itietats eoi passiagebiljettein bij ziclv steken, gereed om internationale politiek te, gaan bedrijven valt er ineens een Vanslaippomg waar .tie nepnen voor de dage-lijlssidb© din gjan in eigen bui®. Deze week is diait -wieier 't gewial. 'Ejen kleine attentie vruaglt misschien Puitsrih- land, dat nog' druk „beschaftïgt" is met ■die sehco/umaak van 't door da v-orjge regeeringan totaal verwaarloosde regteer- apparaat. De schoonmaak m&et een .g-ron- -dige z'ij-n. Met sjjieuAoind en zoeklicht is man naar comruipltde op zioek, talrijke ifrauclie's ein bediro|gipleg|iiiig(eii khmon: la'aim 't licht. Arreisltiatieisi over ontvangen ïiemningeii bij de Tjïeat. Vardeir wordt er ingegrepen in 'tveree-nigSBigsw-eizten. Die ombiemareniboiidcin die ongeveer drie maatschaipipielijke standen onder dak hielden izijh tot een groots vgteanigingi ornge- em.eed. Tengevolge v.an 't v|a,n la-a.clit warden van de heiriOiaEls|amblteiii!aa'iettiJwet zijh tientallen prafbsisoirem aap. de ho-ogeischol-em ontslagen. En nog vel» veramdaringlein -zul len volgen toitidat 'b D-uitscha regeierings- instituiut volgens nazi-smaak1 gestpfiEe-erd ia en alle zit-plaats-en door nazi's kup;- nen woeden beziet. Ovex Spanje is .alleen nog maar veir- -wondering hoe zijn regeeiringl h-gt- nog jZio,o lang uithoudt. Aziana .heeft wel getoond een eerste klas eqniillibrisit te zijn. Gdan redevoering kan do rege-ering m-eer hou den, geien wetje in de Cortes indianien, axji ae kippen kijln die van de oippo-saiie met den famiatt-iieken Leiix-opx aam 't hoofd erbij, oim te smalen. En xondom kamereW de sm'edeu van ooxaploften. De uiterste Idnkschen, de anarchorsynidioalistein1 heb ben de radicale kervoiitaingsplariiiiein in Hun portefeuille en wiachiteln ,op hel gunstige moment om 't comMUmism-e tie verwezenlijken. Aan da and-eps zjj!d-e wiae- len de momar-éhiisten ein itina,dhtem het nog tot een complot te brengen, dat dp terug keer van hun xiddexlijfcen Ironing Alphons kan bewerkstelligen. Maar meit dat al v-ëstiigt zlieli in Spanje een toestand ,als .die, wawaarn 'b Eramische volk allang gewend is-. De regeer ing.'wlqjrdt de buit, waarom van tijld tof tijd dooir da meert aanmatigende partijen verw-oed ge streden wordt. Van 't vieirmogendheiden-paat zijn nog »sn paai- .kleinigheden geztegd in 't Em- gelsehe parlement. De bedoeling yan die teerlaag te scheppen overeenkojnst ia lér niet eene, waardoor de groot» mogend heden met huil vereend» krachten tan wil aan andere volken zioiu-dem opdringen, maar het vierbond beteeikent dait da vi©r door wederkeerige raadpleging! en sameiir werking aou voorkomen, dat d» Epir-opee- scha mogendheden zich tot twee of meer vijandige groepen gaan vormen, waarin de vier grootan zich als vijanden tegen over elkaar zouden bevinden. Duidelijker: 'de bedoeling .is een quartet, waarin allen precies 't zelfde instrument «n de-zelfde partij Zullen spelen. Ma.ar ovepglaande tot wereldpolitiek £n wereld-e-cionoinie is 't de a.s. Wteireldcon- it'ea-.entie waarvan, de voorbereiding vleel aanaaeht vergt. Amerika schijnt met «enig berouw in zïjta. stem verklaard te hebben jlat het voor e.en groot deed schuld heeft aan de tegenwoordige malaise in de •Dude e-n Nieuwe wereld, door zïjta. tegen over Europa allesbehalve welwillende ta- rdevem-politiek. Als resultaat van dit schuldhewnstlzijn moet 't aanbod, aan Engeland vooral beschouwd worden, om ,zel£ ernstjg jnet da afbraak' der hooga handelsbelemmerin gen t e beginnen. Heeds zijn vier en veertig, die nigit Madht- sfcreeks naar .Washington genoodigld zijn,. 'ge.vr.aia.gd om toch door middel van .hun gezantschappen van gedachten te wisselein over de econoanislche toestand en ont wapening. N.u is 't jammer, dait dit laatste woord „omtwapeniimg" ook' genoiemd is. 'Uat is voor velein .qen tedeuröt?!l|limge iEien wareldoonflerenitie over eiqonoaniscihe aangslegenhedan zonder meier' ga®ft men nog .wel esndge kansen. ?ieker meier da,n enkele jaren geleiden toen, onizla landjgtelniaoit idr. Ciclijn na eienige bittere wooirdein over dien. onwil dar vergaderde economen, uit l&enèv© wegliep. In hoeveel dieper put zijn we niet geraakt sjnds dien tijd Maar als mien nu bovendien weer gaait delibe- reereu over herstel-betalingen «n ontw,ar pening „en de tegepweltkidmingieln o® 't gebied van in- en uitvoerrechten afhanke lijk stelt Van 't al of niet niako.mam van verplichtinigen tot betaling va;n sch,liild; of 't a&ehafllen yan een zeker kwantum oorlogsmateriaal, dan beleven we cien herstelpoging van misschien wat. groot schei' allure, als vroeger in èenève, maar dan loopt 't weier hopeloos spaak. Bij dat teleurstellende is er w»er iettia anders dat hoop laat. Ëin dat ïs, dat 't rouwmoedig» Ameadka niet 't minst door ue crisis geteisterd is. Dat president Hoo ver daiags na z'ijn heengaan al vergelen was, wla,t niet alleen bewijst hoeizteier ',t Amerikaansche volk zïjln h o o p, op, E.oose- velt gesteld heeft, maar ook dait. er weinig moet gebe,uren of! 't Amerikaianisiche volk gaat a,an redding yranhoipen. President Kiooseveit beeft aa,n de eerste Verw,ach- t'ingein voldaan dooi' Amerika veilig dóioir een bankcrisis heen te helpen. Maar zijn Jandgemoten zullenl hem na dit eiene voordeeltje nog. niet gerust latem Aller eerst nu Amerika met betrekking tot de. slechte toestand zijn „peeeayi" gepreveld heeft. ,De Alg. Ned. Biond van Politic- Ijenjraieel en liet staatsgezag. iHet hopfdbeisituur van den Alg. Ned. Bond van Politiepersbneel in Nederland, de z'.g. roode hond, heeft den volgenden brief van den mtnisjtea' van justitie ont vangen „Onder m!ij|n .aandacht gekomen een artikel in het opga,an van uwt Bond van 15 Februai'i j.l. onder, het hoofd „Solidari teit Loonsverlaging Georganiseerd Over leg''. Daargelaten den verkeerden toon en de uitdrukkingsjwifz» van het geheele stuk, komt in verschillende passages een geest van verzet tegen de gestelde miach- ten tot uitdrukking, die met de plichten van den io,verhedds(dienaiai' ini het algemeen en van den politieman in het bijzonder icmvereenigbaap i®. Ook1 in het volgend num'mer van 22 Februari staat een arti kel onder het hoofd „Het wereldgebeu ren'', dat s{oiortgelij|ken geest ademt. In verband niet het o'ontaiot, dat van regeeiingsjwege miet den bond bestaat,, zal ik gaarne verneanien, of uitingen als daz'q geacht kunnen wiorden het standpunt v.an uw- bond weer te geven." 'Hieno'p o. a. geantwlooird„Die uitin gen, voorkomtende in de dopp uwe excel lentie aangehaalde artikelen uit ons; vak blad „De Politiebode" kunnen niet geacht wiorden, het standpunt van onzen bond weer te geven. Bedoelde artikdlen zlijk afkomstig van ,een inzender, hetgeen uit do letter P. bjijkt, waarm'ede iziji zijn gem'efkt, en de inhioiud daarvan bllijft dus geheel voor diens persoonlijke reke ning. Voorts! is bedoelden inzender bereids medegedeeld, dat dergelijke, stukken voor. taan niet meer Zullen wiorden geplaatst, ■Teneinde Uwte excellentie »c!hter vol ledig in te lidhten iqök omtrent de. vraag, Wielk standpuntonze bond wel inneemt, deelt blij) iulw» excellentie naufemsi ons lioofd bestuur beleefd mie de, dat wlijf onzen 'plicht, iota.1 het sjtaatsgezag te dienen en dit te steunen door de nauwgezet en ïonparfcïjdig handhaven van wetten en ver ordeningen, imede uit overtuiging van de absolute juistheid daarvan, onder alle om standigheden Wan9chen na, te komen, en dat wïjrialsT 'plidhtgetrouwe dienaren der igetaieensphap hebben te zorgen voor d» onvoorwaardelijke instandhouding vail de orde, de ruisjt en de veiligheid in dan staat. Ons hoofdbestuur vertrouwt er op, dat biet deze verklaring ons Bondsstandpunt aan duidelijkheid nietsj te wenschen zal pvertaten. [Minister Dl'onner h»eft hierop geant woord, dat „er voor mijl thans geen aan leiding bestaat ,ojpi het voorgevallene nader in te gaan. Ik zal mtet belangstelling de verdere gestie van nwi bond volgen, opdat xk zie, dat deze in wioörd en geschrift ook' Metterdaad steeds doordrongen is' van het standpunt, in uw brief ontwikkeld." i j Dc Winkelsluitingswet. Onlangts heeft het bestuur van den Ne- dei'l. Middenisjtandsboind zich met ee,n adres tot Minister Verschuur gewend, wiaarin gevraagd werd, df de Minister' eIóó tijdig gevolg z'ai geven aan zijd aam heit Hamer- lid Hub'ar gedane toezeaejing, dat 'Hogl vopr helt uiteengaan der Staten-Generaal de zoo nooidzakellijke herziening detr 'Wdn- kefeluitingswet zhl kunnen tot. staind ko- ni&n. In antwioord op diit d.d. 1 Maiaa-t j.l. gezonden schrijven heeflfc de Ministei' thnaa medegedeeld, dait hij1 tengevolgp v,an ae poli'tieika crisis aan zijn voornemen iniZake. indieniuig van een wetsontwerp tot wijziging der Winkelslluitinglslwiet onver wacht geen niltvoering kan geven. Er blijft dus voorshands vpor gevlallen, dat da reeds nu te oanStiateieren nanpassing onvold--ende mocht Wlïjken, niet anderB over dan de bekende afwijkingsmioigelijk- heid op gtrond van plaatisielij'ke bijfzlondere .omBtandighiedcn, Voegt dé Minister hieraan toe. - Dc .Singellcopi van „El M. M." Da jaiarlijksche singelloiop.vaiu de Athllle- tiekvereenigiiiig „E|. M. M." tia Middelbuii'g: is hepiaiald op- Ziaterdiag 13 Mei -en aal w.eder over eiein pairaoiuns' van onigeiveier 3700 M. gaan- Hef besbuiuir heieft die chr-' culaires :aa,n de veti-Sclhillende Zuistierver- eieniginigen reeds uifgelzloinden ein hoopt ook1 dit ja,ar op een .gnopte deeimama, ook' van buiten Zeédand. Die nieuwe aurqus der Ambachtsschool in aangevangen met 260 leerlingen, waar van er 170 van buiten "de stad dijn. Volgens het verslag over 1932 is -alleen aan jaarwedden uitgökeerd f61000. Do schoolgelden bedroegen, f 2500. Hleit ftijk' verleende f 60.000 qubsidie «n de Ge|- mteente f 25000. Frn opdracht voor de Schelde. De minister Va.n defensie heeft Ben houw vau het easoo voor de qnderz'eelboiot O 16 o-pge,dragen iian de Kon. Mij. de Schelde. De nraehin-eriën levert Féijtenioiord. De r-ede van dr. Deckers. Wijl Vea'wijteen belanghablblemdsn nog leiems naar de announce in dit nummiea', waarin de B..-K. Kiesvereeniging vmade- deelingen doet pver de wijlze waarop men da ï-ede van miniatei' dr. Deickeirs. onze lijisitaanvoieirdea', te Middelburg kan bij- wr,n»n, Ziekengeld hi| wrrlrverseliai'fing. 'Bij; heschilcking vain den minister' van 'Eocnomisclie Ziaken en Arbeid is in|ge- trokken da beschikking van dien minis|tea' van 3 Maart, -en is bepaald, dat voor de berekening van het ziekengeld als dag loon vopr diéi hij! ,d» wea'kVeirlScbaïlffiinjg tia werk gesitelde artbeideirs1 uit de gelmleenitle Goes geldt een bedrag van f! 2,75 onge acht bij wielke wierkvea-sdhaflfiiing dei paheD diers te w-eak gesteld iwtasn, to-en zij1 oinge- sehikt tot werken w'orden. Het niehwe Baudculiuis. Dhr. Die Koning heeft zijn bekende zaak „Het Bandenhuis" thans ondergel- bracht in êen aieuwi en groot pand aan de 's-Heer-HendTikskinderenstraat Vo,or en z!ij[-gevel w!oirden geheel in beslag ge- 'nom'en door 'pprtieki en vier kloiekiontwlor- pen, stofvrlij|e etalages, die een beeld geven van de vier Vooirnaambte branches van „Het Bandenhuis". D(e eerste etalage bevat de motor- en wia,ter-dichte kleeding; de tweede schoenwerk', 'leeir hn rubber; de derde ijzerwaren en gereedschappen de vierde, rijwielen miet pnderdeielen. In den enorm'en w-inikel met Zij|n drie flinke toonbanken is' een voorraad artikelen in wandvakken en op .andere wiijz'e onder gebracht, w-elke 'n ruime ^ceuze waar,- horgen. Bp etalage,-artikelen zlijn zooals het (publiek tegen'wioordig verlangt bijna 'allen geiprijlsd en Zullen de kooplustigen, da,ar 'zijl billijk gesteld werden, niet af- öcbrikkèn. Eet inioldern-zak'ellijlk'e pand Werd ont wierpen en gebouwd doio-r dhr J. de Kok het keurige stehildeiwterk1 is van dhr. Via-n Steede electrisjche- installatie legde de firma Gabriëlse aan; en dhr Van Kerkf- 'hove was wafkzaaim als loodgieter. 'Eiein uifgebT-eide kemzie in EiBECr TUISCHE, KLOEKEN, ook' Meit slag werk. SIMONS; Goes'. (Adv.)' Finmabluem-collccte. Op 1 April wordt de bektende üjmm»- bliaeui-collecte gehouden. Veamind-erinigvan subsidies dreigt inkrimping van het werk iten gevolge te hebban en daarmede die toe neming van de 't.b.c.-igevaren. Laten we ilinlc steunen, opdat met volle kracht d-e Strijd tageiR dez'en volksvijand kan w-hrdeta voort geiz-elt. Vervoer naar dc stemlokalen. Biet bestuur der B'.-K. Kxesver-eieniging maakt de stemgerechtigdeini «rpp ntiaht, -dat zij, di© op den dag der stemming hi gehaald en naar de stemibureiaux wen- sch-en t-e worden gebracht, daa-rvan keninia mame/ten geven opi 17 Apiil (2m Paasch- dag) na de, Hiooigimi-s, in hat ziaaltje naast -dia B'.-K. keirk. Bevolking. I n g -e k o men: L. T. Pikkaart, naiai- ster. van So-utarg, Wieötsinigel 133; J, Kooijman. kantoorbiediende, van Hjomtenis- se. Lange Vorsitstraat 38a; J. M. vam Waarde, dienstbode ,vam Wolphaartsdijk, Grocvte Markt 1M. Siandijidc, zonder beroep, ,van Seimiarang, Lange Kerkstraat 8J. Vroonland, dienstbode, van Nisse, Stationsweg 14; J. Biru-ël en gezin, koop manya.n Heinkiemsizlainid, .Schenigasitiraat 35 H'. Pa,a,uw-e, dienstbode ,van Ka.pell-e, Gr. Kade 42; P. GioeidbLoed en gezin, slager, van Klo,eitinge, Ki'eufcellmlarkb 8A. Belein- halcker -en echt., Zonder beroep, van W.ol- ,plha-a,rts|dijlk, Ka,mperfbeliestoiaat 15. Vi-ertxiok'kien: J. M. Bjj!n, arbeider, na;a,r 1- ïj-nacker, Bi 68J. Cambier, a-iub-t. N. S., naar Utreiclit,. Leddscheweig 41-bis ia, J. Smallegange, dienstbode, naar Driewe gen, Dorpstraat 14; L. J. Lagendijk, op zichter, naar Colij'nisiplaat, A 117C. D-iei- li-mau, winkelebef, naar Borsseleln, Wielsb- isbra-at 117P. M. Kfsetters, -ambt. B.W.S., naar Tholen. Hioogstraat 44; K. Geis, -dienstbode-, na,a-r S-choi'e, A 108C'. v-an Vla "Velde. Me-eirmiafcer, ntute Klöaüngjè, B-104. WABM 'WATEB; met nachtstrooml of gas, voor keuken of bad. Installateur: J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Bij Apoth. en Drogisten OveZand. Pator Andrea-e Boon man fMeit griooitie deeitnem.iing is hier igist-er de tijiding bekeend g|ew,ordeln, dat oinZe dorpisg-einooit, de Weloerw1. -patier, Bio-on- ma.n, na. 'n -opiera-tie -en laortistomidige ziie!Ktie' in het B.-K. ziefcenhui-s te Ginmefeeln was overleden. Temeer trof dit doodsbericht, omdati pater Bro nman pasv -rige week, na eeni- gen t-ij'd o-nzen pastoor geaasistee-xd te héb ben, van hi-er n-aar heit plnoviniciaal Hjuis zijner -ord-a te Giim-ekre-n was Veirltrokfcan. Pater Blo-oinimla,n, die lid w-ais wan de Clo-ngr-cigaitia der H. Hjarlten, is wiel p-p zeer jeugdigen Legffltjjld uit zijn: werkkring w-egger'ukt. Op 18 Nio-v. 1905 IwOird hij' hier geboren en hetti is nog gpein Itweiei jaar geleden, dait gehelei Katholiek OVelZand, d'e ÜeeSfelijkheid van zïjn ©erst© pieohtiigia 0. Mis mee,vierde. Baiter Boonman was -de jongste -ziaoin uit een eaht Eiaomsrili gezin van ©li! kin- de-ren, waarvan vijlt! meisjes in de Congre gatie van Boio-sendiaal tiradlen. 1 Z'ijh mo-ed-er, die raedis! l'angen (tijd in „Sjti. Joainnla" üa Go-ee wordt v-enple-eigd, is nog aan hét sherflbed vian haar priester zoon geiwieiesit. Iedier die dezen ijlvarigein, laVanisjLus(ti- gen gee-st-elijké goikeind hqef't, is bewogen om dit verscheiden. Dat hij! ruislfa in vneded Waarde. "Wjoienlsdia® 19 April a.s. izai de nieuwe buiqgqmieieisber, d-e héér J. C'. van Burg, feestelijkingéhaajid worden. in de naadsvenga,dealing van Donderdag had pla-ate 't afscheid van burgemeester Bal. Voor deizte geil-eg-einlieid waa-en varsohil- _l-éndié gem'aenite-iambbeniaren- miediei ini de ï-aadsza-al -aanw-eizig. Dia voprz. ztei mat genoiegen teruigl te ziiem opl de vijifbiea ja r-en, dat hij .Wier bumg-epi'eeisitier geiWaeis-t iisi, en Steeds met den naiad en dé amd|etile beieren in het belang van de g'emte(e|njte .Wiaarde, in die baSt-e haaïnio'nie, de belan gen der gemeente baO-ogendla, hieetfltJ prngén' samen werken. Hij.hoiopt-a dat zij vpor heb vervolg ook m-afc den nieuwen totegean-eies- ter isit/eeids 'de belangen d-er geimieiante izluüJian voionstna-n -en daf -er -spoedig- betera fijd-en zullen mogen aianbrek-en-. Hjj' "W-en|Söht ve-rder allen Goids beqben aegen the. "V rrvolgens werd die scheidende bur gemeester op hartelijk» wïjjas toegesproken' door den wathouder van "Wiaele, eteniige raa-dsleiden en den gemeente-iSacttiétiairis, den' heer J. 0. van Burg. Vllifer Arendskcrke. D-oiniderdagmidda-g nam' burigejneestier Le|we Van Nijienisitiein, in eau -Speciaal daarvoor dering -afscheid van z Baa-dsle-den waren burgeimeestieïs van an neig enkel© andere Incekom-en was 'hat officieels beriéht van de benoeming tot burge-Tn-eester van ü-en heer A. A. Elanibaais te Kraibbendijke. D-e voorzitter isplnak daarn-a e»n kort af scheidswoord. Spa-, verklaarde zo-ndér wp^ g-ewektheid afscheid1 te nemén van zijn ambt. .dat hijf 40 jaar heeft hekleeid. Zijn werkkring, Was hem lietf. Spr. dankte de wétho-udens, de raadsleden ©n in tan de geheele génneieinlte voor aBe vriendschap en waardeering in -a-l Ee junen- ondervon den. Spr- dankte ooit den -secretaris »n den heer Vogelaar Voor de zoo-vele bewe zen diensten. S.ptt'. was erkentelijk voor den ontvangen hijstiainid. Sjr. is verder allen dankbaar, die in gemeemitediemst werkzaam Wiaren eai dia burgerij1, wier toegenégénhteid aen koste baar bezit voor hem is- Spa-, hield zich aanbevolen in aller vrienidlsichap. Vergeet aldus eindigde apr. geirio-exd alleis, wia-aain ik' te kort' geschoten ,ben. Ik r-ocp u allen een hartelijk vaarwel! fo-e. -enfe. Mét do verschillend» ie a-utoiit-eitein. Zij1 bevat de volgende namen: 1. Deckers, L. N., !s-Gravenhage. 2. Fleskens, A. N., Geldrop. 3. Teulin-gs, F. G. J. M„ 's-H eatog-enbosoh. 4. van Poll, M. J. M., Helmond. 5. v. Putit, K. L. H!., Eindhoven. 6. Schaepman, Th. F-, 'e-Grav-einhage, 7. Lockeféer, 'Ei. Th., Hulst. 8. Smits v. Oyen, F. J. M., 'Eindhoven. 9. Aarts, F. J. B.,. Bergéijk. 10. Kuppens, A. H,, H-eesw'ijk. i Stemt due hiol 1 van lijét 25, n.l. mr. dr. L. N. Deckers! Helt ga 's-H»er Arendsk-erke wei. Zegen ruist» -op haar Bia-ad en haar faurgeirijl. W-eith. Nijisis» richtte nu het wioord tot den burgemeester. Kjuim 41 jaar- wasf de hear L-owe van Nij'éuStein burgemaesbeo: de-zex gemeente. Spr. lean begrijpen, dat de zorgen van het ambt den burgemeester, ge-zi'ep zïjn hoogen leef tijld drukten -em dat hij- daarom ontsla,g vroeg,. Toch zullen we hom mood© missen. Namens wethouders; naad en secretaris b-o-od spr. den. bungemcesiter ©ein fraaie klok a,a,n. Dhr. v. d. Dries (oudste Baadslid), had graag gezien, dat de burgemeester nog -eenige jaren in funatie w-as gebleven. Spr. dankte den burgemeester V-oior da prettige samenwerking in d-e v-oorbijgei- gane jaren. Spr. roeimda .de zuinigheid van 'd»u burgemeester in tab gemie-entébdeid en da -onpartijdigheid tegenover de b'urgieriji steeds betracht. D-a-t de burgerij' dit wa-ardeeff-dö bleek wel uit de liulEging -bij! ziijta 40- jarig jubiietum. Spr. wenschte den stchei- denden burigem-eeister het goede jn zfijfa verdere levensjaren toe. Nadat de -gem. secr. nog even -aan het' woerd was ge|we-asit, heeft d'e hurgemeieater de sprekers bedankt. Tern enten. D-azler dagen had in, beslateiB kring plaats h-e-t -afscheid .van den Kan- temrechte-r 'bijl irijn vertrek1 naar Tilburg. In een buitengewone zitting wérd Mr. van de Ven -aehtereenViolgenis toégeisip'ro- kan dcor Mr. Waltaeinninek, majmiens hef Openbaar Ministeriel, den beer Hiuizi-nga -door Mr van Wialselmi ajis Griffier, den heer Calleufels uameins dé noitiarissein,, Mr. Tichelman, namens ,de advocalben te Ter- neuzen, den heer Hiuinieiman als deurjvapr- dex, den heer Wieijlns voor .de leden van iie Kamer voor Crisispiadhltjzlatatt en do-or Mr. Heijise, advoeaa-t te Middelburg. Allen geituigdan van hun medeleven: mat -da promotie door Mi', van de V-en gemaakt -en -spraken liun w-aardeeriing uit voor Iwialt kir. Van dia Ven v-0|0ir 'ide^e streek' in hef algemeen en voor helt kanton Temnéuizien in n-et bijjzionder is gewaeslt. Mr. van de Ven dankte ieder der- spre kers in een kerijadhtig persoonlijk woord en uitte zïjh voldoening over het feitj .dat hïjf jn zïjh ambt van kanitonneJöhter voor zkK),velen ietls haelflt mogen zïjh. (Tem. Crt.J Sichoicnd!iilIs|c. Maandag 24 Aipiril zia® alhier de herdenking pJlaartB helbbein vanl den geboortedag Van Prins .WïEemi Van Oranje. Waarom een Katholiekendag?. Om daar te getuigen van onze een heid in Gelibof, omldaar te topnen de kracht Welke dit Goloioï onsl schenkt; ioin daa.r te getuigen van onzten vasjten Wil dit Geloof o-ofc in het o-penbaax ta belijden, .oml daar aIS leden van de één» Kerk van Chrisjtus in onderling vertrout- wen, ktennend ,oip de leer der Kerk en het w|oord van Bisschop en Priesters, da Katholieke Elolidariteitsgedaéhte naar bui ten uit te dragen. Dla-ar;om! jtae w.apen|i ^dhou-Wing; daarvoor een Katholiekendag, Is aulks no-odzakelïjk Een o-verbodigq Vraag- Men geve -zich Tekens|c!ha.p van do toestand-en dei* tegen-woordige samenle ving; men denke het zich terjiége in; wat juist thans nn alles in de geheel» Wereld ten -onderste boven ligt, thans nu meer dan ooit het ongeloof den kap -opsteekt en er alles op act om! de Kerk en de leer van Christus te vernietigen', het juist nn z|oo hoognoiodzakelijlkis dat de Katholieke eenheid blijfve bewaard. En jui-slt ,0'P het verbreken van die eenheid

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1