HF" Alle Katholieke kiesgerechtigden in Den Bosch-Zeeland stemmen 26 April op mr. dr. L DECKERS, No.1 van lijst 25~*i TELERS GEVRAAGD Spinaziezaad. KONING VLIEGER Als Gij ZUiD-BEVEIiND BLOEIT! BELANGRIJK KIEZERSVANGOES! ALLE DRUKWERKEN Drukkerij N.Z.G. Inmaakbrandewijn. Herdenkingsavond Prins Willem van Oranje Zijne.Excellentie Dr. L. DECKERS Voorloopige Aankondiging Gevestigd te Middelburg H. S C. HUIJSMAN, spreekt VRIJDAGAVOND 21 APRIL A.S. ie Je Soc. „Verpoegine"te Middelburg GENIET VAN DE PASCHEN WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG lïi BILLIJK N.V. Weegbrug West-Kraaijert. Adverteeren deet verkoopen Adverteeren doet verkoopen. ZEGT HET VOORT!! DONDERDAG 13 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN Letteren en Kunst. Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April a.s. als opvolger van Dr. H. REILINGH DENEVERS FRÈRES voor nog een paarperceeien ZAADTELERS GOES. in de NED. HERV. KERK te GOES. WOENSDAG 19 APRIL,'s avonds 8 uur. De Heilige Lidnina vau Schiedam. 1433 14 April 1933 Het -vijfde eeuwfeest van de H. Liduina die te Schiedam den lhea Apiril 1433 na een lijden van meer dan 30 jiana- over leed, zal op igroioltsehte wij'ze wördisn her dacht» Diaar de eigenlijke feiesficlag dit jaar op Goeden Vrijdag va.lt, is de viering uitgesteld toifc. de weet van 22 tot 30 April a.s., waarvoor each een uitgebreid Nationaal Comité heeft gevormd, waarin het Naderlandséhe Eipislcioljxtait, dj® Katho lieke ministers en tal van jiaiderte foéfceindla geestelijke en wereldlijke autoriteiten zit- 'itang hebben. Tevens is aan .21,11 den Paus heit verzloek gericht om den feestdag van de H. Lidnina uit te strekken over sjgeneel de Kerk en haar sjpeeiaal uit te roeipen tot patrones voor de zieken. Deizia groote Nedeadandsuhe heilige' werd gleL boren fljp Palmzondag, IS Maart, van het jaar 1380, juist op heit tijdstip', dat de Iiriesters in de nahij' haiar ouderlijke: wo ning gelegen Sit. Janiskierk het Passiever haal van dein H. „Mattten®1 zongen, Li- duina's vader, Peter Jninisizloion geheieitiein, was een daglooner, die tevens ook nog jle betrekking van nao'htwaiclht vervulde. Haar moeder, Petaioinella gelhe'eten, was uit Kie- thcl afkomstig. Hiaar ouders waren yan voorname faimiliei, doch door oimsitaoidiig- heden z'eer achteruitgegaan. Lidiuina was het vijfde kind; zij had vier oudere broers cn nog yier andere zlonidien haar volgen. Béewel z'ij zich in nieitis van andere kinderen onderscheidde, toonde de H.eilige jriduina vanaf' haar prilste je|u|gd een bijziofldere godsvrucht tot de H'. Moeder Gods. Als zïj: mej; haar hrioeirbjee naar school ging ol! boodschappen voor haar moeder deed, kon zij nimmer nalaten de kerk binnen te gaan en de H. Maagd te helgroeten. Toen haar moeder haar eens om haar lang uitblijven berijpte, zleide zij„Och moeidea*, wees maar niet boos op1 mij, want de H. Maagd heeft tegein tnij gelachen". Lidnina was een hijiz'oinider moioi meisje en reeds op 15-jarigein leeftijd ontving zij een huwelijksaanzoek. Haar vader had gaarne gezien, dat zijn dochter in het huwelijk was getreden, doch de moeder vond haar dochter n.o;g veel te jong. Liduina zelf verkalapde, dat zij nimmer tot een huwelijk' zon overgaan cn dat zij, zoo haar vader er bij haar opl zou blijvc-n aandringen, aan God zou vragen haar' schoonheid van haar weg ,te nemen. Dagelijks droeg „zij.haar gebed aan God op, opdat hij' alhei liefde van haar zbu wegnemen, teneinde Hem atleten miet een zuivere liefde te beminnen en H|em alleen te mogen dienen. God Verhoorde haar ge bed en wist' haar op wonderbare wijze aan de wereld te onttrekken en Voor Zich te bestemmen. Liduina was ongeveer Vijf tien jaar oud, toen haar een ern'istige nierziekte overviel, waarvan zij evenwel spioedig weer herstelde. In hefelelfdiei jaar echter, op het feest van Maria, Lieht\miS viel zij op het ijs, waardoor zijl een rib van haar rechterzijde brak. Dit wérd het begin en de oorz'aak van haar pijnen en lijden, wélke bijna veertig jaar lang gou den duren. Hoewel haar óiuidens alles probeerden om hun dochter haar gezond heid terug te geven, ware® alle pogingen vruchteloos. Liduina bleef lijdende en het was niet dan met de grootste moeite, dat z'ij' in de1 eerste drie jaren van hgar ziekte, door hulp en ondersteuning, zich nog van het bed kon begeven. Heeds in de eerste jaren van haar lijden wist Li duina. e,en wonder van God te verk'r'ijigein. Het gebeurde eens, dat tweie plersomien elkaar na een hevig gevecht met het uit getrokken zivaard var volgden. In zijn angst vluchtte één van hen heit huis; Van Liduina binnen en verborg zich in de kamer ,w:a,ar de zieke lag. Kort daarna kwam ook zijn vervolger binnen cm vlro'eg aa,n Petroniella, de moeder- Van Liduina, waar zijn vijand zich bevond. Petronella, dia de beide mannen van .eiein gevecht wil de weerhouden, antwoordde dat hij zich niet in haar huis bevond. De indringer gelooide haar evenwél niet. cn stelde aan Liduina dezelfde vraag. Liduina wiehdde 7jich tot God om raad ein ga;f' toen den indringer ten pnifwOorjl, dat zijin; vijand zich in haar kamer bevond. Peitinonclla was over dit antwoord van haar dochter zoo verontwaardigd, dat zij haar e©n slag in het gelaat gat. Doch t oen z'ij1 evenwél bemerkte, dat G.od de oogen van den wraakzuchtige dusdanig had verblind, dat Jiijf z'ijn tegenpartij n'iet zag ,en tevergleiefls net huis moieisit verlaten, veranderde, haar toorn in een ijveegmoote liefde jiegemte haar dochter en erkende zij de kraicjht van heit g'ehed van Liduina» De pijnen en smarten, wielk'e Liduina had te verduirien, beroofden haar va,n de riaa.pl, hetgeiem haar geduld opi een grooten pmo-af Stelde:. Hoewel zij zich in tie eerste jaren van haar ziekte nog van de aene plaatis naai de1 andere kén begeven, mioieisltl zij! meier da.n dertig .jaar van haar 'leVea te Jjed doorbrengen, t-erlwijl zij jioh in de laatste zeven jaar van niets anders kon bedienen dan van liet hoofd en den linkerarm. Li duina had een bijzondere liefde voor haar behoeftige medemenschcin p,n hoewel zjj zelf arm was, wist zij nog steeds iets s)f te zonderen voor hen, die bèhoeiftigietf waren dan Zij.. Na den dood van haar ouders deelde zij! haar erfdeel aan de armen uit. Liduina maakte ook een heilig gebruik' van de beproevingen, Welke God haar deed toekénmen. Opi de OiOgeiniblikk- k'en, waarop: haar lijden het hevigst wias, versterkte zij zich door het gebed en voornamelijk door het ontvangen Van de H. Communie. In belt begin van haar ziekte, gebruikte z'ij nog eein geringe hoe veelheid voedsel dn dikwijls niets ajidcrs dan melk, doch later tot aan haar {Jood toe kon z'ij nielts meer verdragen c,n voed de zij1 zich zoowel naar heit 'lichaam tals naar de. ziel met het ET. Saaramant. Na het lijden van 38 jaar Stierf' Liduina den 14-en April van het jaar 1433; dit lw'a?.d,e Dinsdag in de Paiasch'week. Zij was toen 53 jaar oud. God maakte haar heiligheid door zeer veel wonderen na haar .dood openhaar. Ter e-eite van de heilige wierd in de parochiekerk va,n Schiedam een jaar na ha,ar dood 'n marmeren graf opgericht. Iu m'cinmriam Alberline Sitociihaff HMnWers. Die beikende Katholieke schifij|fster cn leidster der Katholieke Vrouwenbeweging, Im'evr. Albea-tine SlpeenboffSmulders, is, gelïjl'r gemeld te Baarn na een langdurige 'ziekte in den ouderdom' van 61 jaar overleden. Albertine Snfulders werd ge boren den 2en 'November 1871 te Rot terdam. Reeds vanaf de oprichting was zlij redactrice van het tlijfdsohrift „Van Onzen Tij'd", waarin zijl zeer veel vruchtbaar wérk heeft geleverd. In 1920 werd Ali- bertine S'm'ulders die in 1904 in het huwélijPe wa's, getreden m'et Piet Slpeen- hoff', den ond-hoöfdredaeteu'i' van „Het Centrum," benoemd tot hoofdredactrice van „Dé Katbolielkie Vrouw," welk blad haar lievelingSorgaan wérd. Van de andere tijdschriften, wlaaraan m'evr. Steenhoff Smulders haar medewerking verleende, uoém'en w'ij| „Mei"', terwijl Zij1 vooite vele jai'en de 'vrouwenrubriek' van het dagblad „Het Centnlml" verzorgde. De overledene was lid van „Die Violier" en. van de Vereeniging van Letterkundigen. .Van haar voorna,aUfste oorsipr«mkel;ij|ke Werken noemen wijl: Verzén, Holland, Uit het Biënboec, Jan van Ark'el, djacoba van Beieren, Eten Abdise van Thorn, Sprookjes van de Schemering, J.ame Ers<- kine Situai't en de opvoeding van de Katholieke Meisjes. Ooit verschenen van- haar hand tal van vertalingen, waarvan de voornaam'site ,dij(nvan BensonHoe een Koning overwon, Die tragedie oener koningin, Met welk récht, Oddsfish, Van Henry Harland: de Snuifdoos| van den Kardinaal, 'Mijn vatend Pros|pero en Su- zanna. Van Mgr. Spalding: De Vrouw en het Hooger Ondetwlijfs. Ook' vertaalde izij verschillende kinderboeken, z'ooals: Laat de Kleinen tot jMIijf kiom'en, Het uur dei- Kinderen, Het scheepje van Petrus, Biecht boekje voor Kinderen, Vertellingen van allerlei dieren. Van haar oorspronkelijke kinderboeken zlijfn vooral bekend: E,en Huis vol kinderen, een Kind van 1813. Niet alleen nis) schrijfster, doch ook op Sociaal ter-rein heeft Albertine Siteetahoftf SanUlders belangrijk pionierswerk ver richt. Tez'am'en met dr. Ariëns streed zijj voor cüe drank'b'elstrfjdingooik' hielp izij' den Mariabond oprichten, waaruit "de R.-K. Vnoiuw'enbeweging en Vi-ouwenbond zlijln ontstaan. De ondergeteekende No tarissen te Goes berichten, dat hunne Kantoren op zullen GESLOTEN zijn. E. C. VAN DISSEL A. TH. VERBIST (17) H. JONKERS Voor 15 cent 2 ons Weespermoppen, 2 ons Froufrouwafels, 2 ons Demi Lune, 2 ons Choc. Pinda's, 2 ons Citroenkransjes, 2 ons Vanille Nootjes, 21 ons Nice, 2 ons Rumboonen 2 ons Praline Eitjes, ll ons Nougat Eitjes. Voor 10 cent 11 ons Caramelpralines IJ ons Toffee's, 11 ons Bitterkoekjes, 5 Cocos- macrons, 5 Olïenoot- reepen, 4 Hopjesreepen II ons Zangvogel- of Conserfeitjes, 3 gevulde Eieren, 5 Glacé Eieren. Voor 5 cent Fondant-, Marsepain-, Schuim- en Marshmal low Eieren en Netjes. Paascheieren en -Man den vanaf 3 ct. tot f 1.25 Denk aan de 2 Paasch- cakes voor 35 cent en De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Op 11 en 18 Mei a.s. zal krachtens art. 1223 B.W. in het openbaar worden ver kocht de Hofstede in de ge meente SCHOONDIJKE, nabij Oostburg, bewoond door den heer P. DIELEMAN Herma- nuszoon, groot 30,79,10 H.A. 31283-18 Notaris VERBIST. en te diens huize 31294-25 OOGARTS. Spreekuren alle werkdagen 13, behalve Dinsdags. Donderdags 113. Spreekuur te Goes Hotel „De Korenbeurs" des Dinsdags 10—2 uur. Voor leden van Ziekenfond sen te Middelburg bij voorkeur Woensdags en Vrijdags 910. De Balans en Winst- en Ver liesrekening ligt voor de leden op gewone werkdagen van 9 tot 4 uur ter inzage van 14 tot 28 April a.s. ten huize van P. VAN DEN DRIES. Tevens wordt bekend gemaakt, dat de ALGEMEENE VERGADERING gehouden wordt op 29 April 1933, des nam. 2 uur, in Café J. VER- MEULE te Lewedorp. P. DE PUTTER, Voorzitter. MAAKT thans uw ADVOCAAT door de bijzonder goedkoope eierprijzen. Speciaal voor het doel ge stookt met Advocaatrecept en gratis pakje Vanillesui ker, welk een preparaat bevat, gelijk fabrieksge heim voorspoedig dik wor den en tijden goed blijven. Ook aanbevolen voor inmaak v. Boerenjongensrozijnen en Abrikozen. Deze inmaakbrandewijn kan ook als gewone brandewijn gedronken worden. Per literflesch f 2,80. Deze speciaal gestookte in maakbrandewijn alléén ver krijgbaar bij 31218-36 Langedelft - Middelburg Likeurstokers Distillateurs Levering franco. lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld Verkrijgbaar 60 cent bij Apothekers en Drogisten Sprekerde Hoogedelgestr. Heer Mr. P. DIELEMAN, lid van Ged. Staten in Zeeland. Medewerking van een ZANGKOOR longeveer 150 zangers! en zangeressen) ouder leiding van dhr. OTTO LIES. Orgelbespeling van dhr. MEINDERT BOEKEL van Hoorn. Programma's tevens bewijs van toegang voor niet-leden der Oranje-Ver. a f 0,25 verkrijgbaar bij Boekhandel W. van Klaveren en Fa. P. A. H. Pieterman, en indien nog beschikbaar aan den ingang der Kerk. Deuren open 71/» uur. Ge kunt deze redevoering gemakkelijk gaan booren Het Bestuur R.-K. Kiesvereeniging stelt U, in overleg met dhr. VAN FRAASSEN, daartoe in de gelegenheid. Extra-bussen vertrekken des avonds te 7 uur precies van de Groote Markt; na afloop der rede wordt direct teruggereden. Roiclmctan voor leden f °>25 retour i liClOlVUdICII voor anderen f 0,50 retour' Kaarten verkrijgbaar op 2den Paaschdag (17 April) na de Hoogmis (1l'/2 uur) in't Zaaltje naast de R.-K. Kerk HET BESTUUR DER R.-K. KIES VEREENIGING „RECHT EN ORDE". en maakt U vrij van zenuwleed en hoofdpijn door middel van de ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS van Dr.J. B. MEENK i 5 cis. p. poeder Reinigt uw lichaam en verfrischt uw geest met de Bloedzuiverende Maag- en Slijmpillsn van Dr. J. B. MEENK. Prijs per doosje van 35 pillen 40 ets. Verkrijgbaar bij HH. Apothekers en Drogisten. Wacht U voor namaakLet op de driehoekzegel E. M. B. en het portret van Dr. J. B. Meenk. Obligaties o.a. van de N.V. HORI Eindhoven, alsmede SPAAR- BRIEVEN, AANDEELEN en VORDERINGEN in de ZEEUWSCHE BANK-FAILLISSEMENTEN ter overname gevraagd. Tevens verbinding gezocht met iemand, die voor een finantieel kritisch blad ARTIKELEN OVER ZEELAND KAN SCHRIJVEN. Brieven no. 12 Bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4