r|RECHTSZAKEN|~| 'E COURANT HENNEST 1 LAND- EN TUIN BOUW Financieele Berichten ||i UIT DE PERS l|| BOEK EN BLAD DONDERDAG 13 APRIL 1933 LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI Ier oog en g_aan pen! iiolieke® hebben zich gillen crisislniood laten |jdhhex da vaan ba ®der partijtje, dat I Ri.-K. Staatspartij!, hgelokt door Bchoon iet scheen hem.' een [de maait-jfagelan der rlijk alles behalve I aouden behoeven, te le woordvoerders der parzetel zouden heb- Ide vark lezingen na- [dijker dat de dissi- dloem iets vermogte® Irengem aan de staat: [aitboilieken in Neder- dissidenten zich in (liek- staatkundige be en leiden door lor ©ogen nog „intijds ad komt in Friesland Idie onderteekénd is sociaal-democraten. |et allemaal caféhou- Kath. die de indie- l-aart mogelijk maakte, Ej.-K. Volkspartij' is p-o. 3 op de lijst- der dus geen echijh van [Kamer te temen. Nb. heer Donders au de I huldigden elkaar, .dat len beentje heeft wil- |)lt met heilige zakte® liberalen er aanstoot orgaan der anonyms zich v.n.l. t,eigen de It velen, die .aanvanklet- Irpartdjl afvielen thans I ©aiwftariis van de afd. lerspartij! bedankte; en arbeiders aam om met Bisschoppen .te lezen [ren staat. De voorzit» euwardem der R.-K. en Zoo- zijn er meer. aadanitaeu.de", die ons [den* dissidentemgroepjes aspiraties! van de lei- in het daglicht doet nog enkele wijfelaars zich hebban laten mis- openen. Zij! moeit,an in stem. waarde heeft, begrijpen, dan stemmen |der dissidemtic(p|ginoie!pjiejd zij op 26 April iN LIJST 23. herwbndmgen bezweken, Ie 4 andaren is j^instig, laftenpolder isj een bijnai ran den dijklwachter J, [der gevallen en aan da tn val nog denzelfdett gemeente Nieuwkoop1, putje van den heer A. tijs te water gerankt en len is gisteren uit een I het lijkje van het 8-ja- den arbeider G. Karcp v'erd sedert eergisteren)- listraat te Utrecht is een bij het spelen onder een' lesjpannen draaiorgel ge- ging over haar hoo-fd, [waarvan zij kort daarna B nu rt-ver w ikkelingen. van de Leuvehaven te eergisteravond laat twist' D'e man liep kwaad weg wl even later naar buiten lekte zij', dat de bezoeker traproetjes had weggej» haar hoofd buiten de deur ïrdoes een Hap met zulk vrouw' begon luidkeels n. Die bezoeker ging er et de 24 tralproetjesj. Maar a de vfojüw' had het moord en hijl besloot de belaagd© te kbm'en. Hij wilde den maar in den rug aan- roest daartoe een omtrek]- m'aken. Dez'e beweging een platje. In dat platje Lantaarn. Die is er nu nieiï zijn pifijfzenqw,aardige haas! over het gUs gelobpen, in' ling, dat- het wel sterk t was niet sterk genoeg en buurman zijn samen naar aan den Coolsingel ge- met een hoofdwoud en de wond aan het' rechterbeen, den bezoeker is niet be- politie zoekt haar hem en tjeS,. fsionen- contra vrachtauto, erstraat te Stadskanaal is van den heer .Schoen uil ScuUml tegen een vracht- eer, M. uit Wildervank ge- auto werd totaal vernield, 'an dez'e auto belfwam1 een tand, terwijl de inzittenden, u-s uit het klooster te .Mun- lichte verwondingen op- ichtauto werd ernstig ba- Boerderij In vlammen, van Hjooge Zwaluwe en imëente Terheide, is Dins- r onbekende oorzaak! afgo derij va,n dein landbouwer at koeien, twee paarden ert e kwamen in de vlammen -tónt. Het Woonhui'd bleef behouden. Het vu,ur is mtet twee spinten VaL berg bestreden. Verzekering dekt schade. Sjchip) gezjanlpen. Keuter meldt uit Antwerpen: De Nederlandse motorboot De Tijd zal 't keren it in de Schelde iop een boei geqtpoten en gezonken. Dfe ^hipper heeft zich kunnen redden. De anonieinte brief'sjchrijfverjij. TMens bet proces tegen ds. R., die, aooals gemeld, sedei't het begin der vorige week de hem ©ipgelagde qtraf ondergaat, ia o.a. ter spr.ake gekomen de magelijlkj- heid, dat de brie&ohnijfverij zou doorgaan. Voordat ds. R. zich bijl de justitie heeft aangemteld, heeft hfijj in een advertentie in da Amerqfoortsche Courant den anony mus verzocht met söhrijjven door te gaan. Thans Zij® eenige kaarten, allen geteekend m'et oud-verpleegde Zandbergen, binnen gekomen, 15 blijf'dq. Roobol, 2 bij) mr. Vópink: en '2 Hijj "dsj. Klcots. Zij' beva.tten alle berichten overgeschreven uit de Cou rant Het Nieuwq van den D|ag van 10 April en zijn naar het oordeel van de geadresseerden va® dezelfde hand, w aaj- mec vroeger door hen ontvangen brief kaarten waren geschreven. Vliegongeluk te Harskamp. Gistermiddag is Wij) militaire oefeningen t» Harskamp een militair vliegtuig, be mand met sergeant-majoor Buwalda en een sergeant-wjaaraemter, brandende om laag gestort. Die 'piloot Wist mat groote behendigheid het toestel brandende en wel o'p den grond te zetten. Bedde inzit tenden sprongen er onmiddelliij|k uit. Zij hebben slechts lichte verwondingen op- gel'oopen. 1 D'Ooi' een auto overreden en gedood. Gisterochtend is in de Kamperfoeliestraat Bijl het Kam'perföeliep'lein tei 's;-Gravenh,aga de 45-jarige L. B., wonende in de La,- vendelstraat, door een zandaiuto overreden. De man is mar het ziekenhuis aan den iZuidwal vervoerd, waar Wijl kort na. aan komst is overleden. Een „suoepf-ccisje. Zaterdagmiddag hebben twee jongens resjpectievelljik1 15 en 16 jaar oud, in het iMallega.t te Rotterdam) een roeiboot) ge ntrien, waarmee zij! naar het eiland Va® Brieneno©rd zij® gevaren. Op dat eiland staat een choidoladetentje, welk tentje zij hebben opengebroken. Zij! hebben onge veer den geheelen voorraad chociöoiadie', gevulde koekjes, zuurtjes enz. gestolen, Nadat zijp zich aan' een en ander hadden te goed gedaan, wilden Af naar huis terugkè'eren, maar het was inmiddels eb geworden en de roeiboot lag op het droge. Ziij "besloten op hoog water te wachten en kortten zich den tlijld mlet hot verorbeiren van een deel van de gestolen waar. Maar naar mate het later werd en zijl méér en m!eer zoetigheid naar binnen kregen, wier pen zijl zieker en zieker en tettidot'ta •gevoelden zlijj zich zoo onwel, dat zij een roeier aanriepen, m'et liet verzoek' lien naar den overkant te brengen. Die rest van den buit hebben zijl'Op' het eiland verstopt. Dten volgenden dag k'w'amii de -tenthouder WijP' de Rivierpolitie aangifte doen van den diefstal. Men trok op1 ondeij- z!aek uit en kwaml al spoedig terecht bij den roeier, die vertelde, dat hij) twee pad vinders had gevaren. Men informeerde eens bijl de padvinders, die nog al eens Op het eiland komen en men hoorde toen de namen en de adressen van twee jongens 'die uit de Padvinderijf wiaren gezet we gens wangedrag. D'eze jongens zijh thans aangehouden. Zij; hebben een volledige 'bekenteniq afgelegd. Die verstopte buit is ■opgespoord en in beslag genomen. Het lot van den „helderziende". Die correspondent dar N. Rjotlt. te Praag .schrijft aan z'ijin blad: Nog, maar- esn paar dagen geleden is het, ,da.t in d© pens aan beriehtjio vaii- scbieen, dal Hit-Ier jarenlang ondea- den invloed had gestaan van den jaodsehem helderziende Elrik' Jan HlanusSem, di© tem, tioen hij' nog maar een spreker op verga deringen van ©en klein pantijit-je was, een toekomst- als van Nappleiom ha,d voorspeld. Dit danikbaarheid hierVooir had Hitier den Jood in bescherming genomen-, «ni hem in u'ijn pü-aebti|g in,geric]ite villa gelaten, Docli deze villa, met alle elactrisch, teler pathisch ein suggestief! coipfoa-t voorzien, -zOu, Hian|usse;n het leven kbsltten: in de bladen veinschenen foto's, en de peaisdienat van Hitler verklaarde, dat Jam Erik Ha- nussen, gelijik' dez'e zialfl miefc p^pia^en had aangetoio-nd, van Noorsch-Arischemi bloede ■was. £e;r keerendle pos|t b®iichtan andere pea'sbureanx ilaicsdmilés van de Jqcjdsche gemeenten nit Waetnieln ein Proszinitz in Moraviëpapieren, diei eVanals' een tnouw- •aote van het rabhinaat te Berlijtf, ba- wezen dait Jam Brik' Hanussen an Hiea'man Strinschneidar een-atrdezelfde. persoon wa ren. Plotseling was Hianussen „verd'wier nen" en het beaicbt, dat hijl geiameistleerd was. omda.t- hij met behulp van valsche documentan de Hitler-partij zou. zijln bin nengedrongen, wordt thans dnor zijn. dood bevestigd. Het meest was Ha.nuissen bekend gtefwpr- den door hat vrijsprekend vonnis v'aa» <la rechtbank, waarvoor'n beslehuldi.ging wegens bedrog' jh-em' gebracht had,. 't Sprak vanzelf, ,dait Hanussen, die «feeds getoond -bad, eein VoortrefMijk zakenman t.e zijn hiervan partjjl trok, Hij verliooigdei sühielb- zijin prijztenen ofr «Snoon er ©en aamtal- teoidhujres t|e|gie|o hem. verschenen «m eeui) geiwleizm seorec zelfs 'n hoek' mat onthullingen, over heldmiemdleii-kruios uitgaf, bl'eietf hijif voor toch de g.roioitie tnan. Hij! .wide velum lioogea-op, en jook1 in bet' natio- hhal-sceialigjn^ da ophanden-zijhde oom|- Junctu-uj.hjj verhuisde naar Berlijn, j°SaSeerde z'ich twee' adellijikfe seicrelta- ^e'S011 een weekblad' Voor oöc'ulb. n'8 vraagstukken uif te geven en na? als... hof-,astroloog j}er -omf1S' t^'e 1°e'' Sknsitige horosoopen rent beweging en persoonlijkheden wjst te winnen. Weldra beWOiOg hij/ zich nog maar allean in olfcrhoogste nazi kringen. Toen hijl z'ij'n nieuwe villa ha- trok, was dit een sensatie. Niet alléén Goering woonde 'd© plechtigheid bij, mapr ook de huidige politieprefact van Pots dam, da S.A.-iaavoea'der griaaf Heldorf, m'et een graoit aantal aanhangers. 'Hlanufiseinizielf aait bij' die gelegenheid volgens het relaas' van ooggetuigen dpi 'n stort troon, aan zijn voeten op glazen taboeretjes de vragers. Toen graaf Heldorf!1 een britefjo over handigde, waarop een datum geschreven stond, hief Hlanuissen d'e hand oip de fascistisolhe groeitDat was een paar dagen .vóór den brand in den Rijkfs-' dag- Na de verkiezing,on begon Hanussen voorstellingen in het Scala in Beiflij'n ta geven. Tot hijl tuisschen twee nupimlers in1, door S.A. „afgehaald" werd. Dat Was veertien dagen geleden. Ben. paar uur later was hijl in een kliniek' gebracht overspannen zenuwen. Later wias hij' dan in verzekerde bewaring. I En thamiS werd het lijk van een onaan zienlijk zwart mianmetje, Steinsohimeider, bij den wegberm van de Brandenihutrge|r chausSee gevonden Jjodsïli advocaat vermoord. In den .afgeloopen nacht is de Joodsche advocaat, dr. W;eSiner te Ohem'nitz door een groot aantal mannen die S,LA.-banden en bruinen mutsen droegen in zijln woning opgezocht en gewelddadig in een vracht auto ontvoerd. Dfes ochtends is blij Mitti- weida het l'ijlk van dr. Weinet gevonden. D'e advocaat was door een schot in het hoofd gewond. Rlojotf kan de drijfveer tot deze misdaad niet Jijln gew'eest, daar dr. Weiner nog al zlijin kostbaarheden alsmede 400 Mk. in baar bijf zich had. 1 Be bestrijding der „racketeering". Men weet Wat xia,ck©teierinig fs: men verstaat daaronder e-an diotoir ©en banidicüein- organisatie in prakrijk geibraoht afdreigt. 'systeieim. Winkeliaris, ïlabrikantcn,. öni in he't algemeen lieden die iefsi willlen oUdai'- nelmen, kuninein belepi'm-clrinig ein beimaeilij!- king door da „racketeers" ailkoopan. Wil len 'Ze zich niet lat-en plunderelni dam staam zijl bloot aan t-erawrtem© en vervolging, soxns aan ontvoering, of moord. Ia dg dagen van het drankverbod wielrd er mat den clandestiene®, drankhandel zoo veel verdiend dat d'a smiokkelaarsailgani- eaties zioh opi groot» Schaal konden orgte niseeren en hun organisatie konden perfec tie neeren. Bn dit kiende® len delden ook de verwante raokleitjaer-trganiSatiieis. In da groot© steden der Uni'© werd dit con ware bezoeking; maar er kwam in het ©ind tóoli ,ook stevig en moedig verzet op .uit da buirgeirijl ;em b.v. te Bhtcago - waar de rackbteerinlg-plaiag al hieiel erg .wa,s werd onder leidinlg ,van dan (jlatter tioor Battgaaia, veaimiOiordlem) bullgemiieaslte'r Ctrmak duchtig Schoon schip gemaakt. Ook te Nejw York pakte men ;aam, £jn thans wordt daar de sicliroefl po® yast aangedraaid. Do hoofdcommissaris van politie te New York1, -de vermaarde Mulrooney, is afgetreden en wordt a>an 'het hoofd ge steld van de commissie 'die het toeizitibt zal hebben op de vervaardiging van bier en den handel in bier. Daar juist op; hielt gebied van den (.tot voor kórt ongeoioo loof'den en dus ólandeStienieln) bierhandel de racketeers zich bijzonder weerden, Ver wacht men dat Mulrooney, die een hard handig politieman was, krachtigtegfen de afpersers, die op dien, thans legaten,, han del parasitaeraa Zal optreden. Pm merkwaardig vliegtuigongeluk. E en mea-kwa,ardig vliegt uigongeiLjuik, dat wonderbaarlijk goed is aflgeloopen, hpeift zich Zondag, bijl Littlehaimptani voorg©- aaan. Majoor-'vlieger W:. HeÜjmiOiT©, di© voc-rncmeins is miat Sir Alan Cobham een vliegtocht zonder tusschemlanding te ondernemen van, Engeland .naar Aastra'lië, nam proeven met het bijvullen van! ben zine in de luicht. D'e proelf werd geno men boven de zee tuisschen Littleihamptfan an Bognor. Cbbham vloog jneit Zijn toestel over dat van Belmore heein £n liet Hein touw z'akkem, Wiaoraan een henzineibuls verbonden was. De afstfand tiUisschen beide vliegtuigen was futsBchan de -zes en negjan meter. Toen Cobham het touw had laten zakken, manoeuvreerde Hjedmora zoo, da,t zijn mecanfciën het grijpen te®. Dit lukte, doch plotseling moést d'e mam het touw los latan, dat naar achteren schooit en zieii vastk'rokkelde roind den staart van Helmore'® tioest.el, dit schoot dadelijk' met den neus omlaag en bleef zloo wel fien minuut hangen. Toan brak het touW-Bel- moie's toestel pto'fte als een steen! om laag, maar hij', wist helt nog tijdigj onge veer 50 M. hoven het zeevlak' o|p v.an,-) ge.u on wear in rechten, Stand te brengidn. Een aanval van termieten. Dezer -dagen hebben, Bene diet ijker mon niken in da Si. Pieterskerk te Perugia de afschuwelijke ontdekking gedaan, dat Mei na. maar uiterst venna,derlijk'e vijanden ©en aanv-al hebben gedaan op de prachtige 16de eeuwsche meubelen, wélke, zich daar bevinden en nog yoor enkele jaren Volko men gaaf waren. Intussohen echter heeft een termieten-kolonie hier écn war© ver woesting aangericht. Na deize oinltlstellende ontdekking hebban de monniken de Commissie van Beheer van Oude en Moderne Kunst onverwijld van een en ander i® kennis gesibeld. Van deze zijde zijn dan ook onmiddellijk de noodige maatregelen getroffen om de ver schillende kunsltyerk-en alsnog tie redden o.a. helt koor, hetwelk 40 gebeeldhouwde zetels bevat, die in 1535 door Verschil lend© Italiaansche kunstenaars, maar ont werpen van Rjafaël werden jjifgieivoead. De crisispachtwet in de praktijlk. I fn de in Jajauiari van dit jaar varsche- nem Mededeeling! .1 weinkini eemig© door het Departement van^Jusiitje Verzameld© ge gevens bateeilfeinde d© Cirisispachtwet 1932 gepubliceerd Voor het tijdvak 1 Juli tot e,n met 31 October 1932. Over ditzelfde tijdvak en over dü period» v|an 1 Novem ber 1932 tot' eri met 31 Jiaimwi 1933 werden daiaa-na, gegevens in, vbltedigler vorm verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek'. De cijfers ovier cle twee genoemde -periodan teizamem (duis van 1 Juli 1932 t/m, .31 Japuiari 1933) zijn. thans ook Voor elk kainftongerecht .af zonderlijk' gepubliceerd'. I In da 7 maanden sinds de inwerkingtre ding der Crisisipachtwielt 1932 'zijh in top taal 19.348 verzoekschriften tot geheefo of gedeeltelijkie onfihelfïaing van betaling van een padhttermijh fcugedimd. i In tiolbaal werden afgedaan 14.914 ver zoekschriften, waarvantengevolge v'an niet-ontvankedijh- of onbevoegdv'erklaring of intrekking ,4355, behandeld door- 'de k'anttonreichters 2073. (Voor zbover niet reeds vermeld in d/a vorige' rubriek), .be handeld door de .Wanner Voor crisfepaAtr zaken 8486. (Voor zloover niet reeds ver meld in de vorige rubriek), oinatfeledaian bleven op 31 Jan. 1933 4434 verzoek schriften. In een betrekkelijk garing aantal Zakfeln, n.l. 211, Wierden verZoelten ingavlollge art: 3, laatst© lid, door 'da 'k'antonreichtarsi aflgewez'en. In 1862 .gevallen Ward eie® aannemelijke regeling lals bedoeffid in art. 4 der wet door de kantontrec'hheirs tot stand gebraeht: in slechts 21 gevallen kwam deze regeling meer op handhaving van. den paehttermijln en in 651 en. 1068, gevallen (31,5 en 51,5 pet-, van haf totaal aantal regelingen) op .redutctia van resp. 1 t/m 25 en 26 t/m 50 pet., in 7 gevallen hield de reigélimg .glehëel© ontheffing .van den p'achittermijn in. De beslissingen van de Kamers vijior Crisispachtzaklen leidden in nlog minder gevallen tot, handhaving v'an een piaehttier- mijn (202). De hoiagste cijfers worden ook bij" de belslieiaingon van de Kajnielrs voor Crisislpiadhtzalton aangetroffen in de rubriek' reducties! van 1 t/m 25 pet. (nl. 2222 of 26 pat- van het totaal aantal' ba- 'sliësingen van de I?,a,mers) en va® 26 t/m 50 pet. (nl. 5090 of 60 pöt.. van "heit van een ,piadhititeirmij!n werd uitgeisproke® totaal); gAeele onthe'ffflng van hetjaling in 53 gevaleln. Nadrukkelijk zijl eir op gewezen, da,t bij, et© cijfers van de afdoeningen, .door de kantonrechters eraan gedacht moet worden, cptl in vel© gevallen vlarzoekisehrittien wor den ingetrokken (em duis in det tabel in kolom 4 zijh meegeteld), nadat partijen voor de comparitie bij' .den kantonrechter waren versahenen ie® wlaaai® tengevolge daarvan alsnog ondershands door partijle® een schikking werd getroffen. herder zij' nog het, volgende ontileland aan de hij de cijfers- verstrekte toelicte tingen Bij weilandpla,Chfan w'erd' bfj hef lfantonl- gereêht te Geldermalsem hoogor redufcfia verleend dan bijl bo-uwland-ipaAténheit kantongerecht Rpermiond deelt mede, dat omlhéfffingen voor weiland wèl, voor bouwland niet verleend Iwtarden. Kantongerecht Gopr teekénf bij de cijj- fërs- aian, daf het aantal Zaken vermoede lijk zoo gering is, doordat bijna, alle pacht hoeven in dit kanton 'zijln verhuurd per -22 Februari, Zoedait na, dien datum de meeste' verzoekschriften worden ingdwlacht. Schoonhoven markt o. a. op, dat! de zaken veelal gtoote hoievein batïoflfen, waarop het veehoudersbeidrdjf fvordt, uit geoefend en dat bij, de Verlagingen is in het oog te houden, da.t de oonltiraoten in verschillende jaren geHotiem zijn, zoodat de bedongen pachtprijzen stérk vairiieiere®.- Omder de zaken van dit kantangerechlit kwam er één voor, Waarbij de phchter in der minne zijh pa,dht verlaagd klota krijgen van f 2650 tob f 1020, dit niet accepteerde en .van de Kamer de® vai(- laging .tot f 1200- kreeg toegastoan. Verzetzaak. Opi 23 Fehr. 1.1. bevonden zich eenige veldwachters te Koewacht op heitt erf van Zekeren G. ten ednda comtrod© uit te oefenen op dé naleving -der Crisis-V,arkeins- w-eit. Op' een verzaak van de politieman nen aan G. om zijh varkeins te mogen zie®, kreeg de politie fan antwoord: „de beesten zijin ziek', jullie zijjn geien kooplie den ©n de varkens die ik heb Zijn niet ge- Stol'en'.' Toen de- pjolitiemannen daarop naar 'h'at varkenshok gingen en daarvan d'a deu-r opentrokken, sprong G. o.p| hen toe, terwijl 'hij; onder heb uiltje® va® be dreigingen, weigerde da varkens te laten zie®. Hij verzocht Zijn vrouw hem een riek le brengen om daarmede de politie fe lijf. te gaan. Om1 erger te voorkomen is de p'olitie toe® het erf afgegaan, doch maakte wegens verzet tegen haar ptroces-verba,al op. D'aaTvoor had J. G., 44 jaar, vlasser ta Koewacht zich voor de rechtbank te Mid delburg te verantwoorden. Verdac-ht© was verschenen en zeide bij ondervraging door den President, dat hij tegen de politie had gezegd, dat zij' de varkens mochten bezichtigen, doch op een afstand, maar dat zij er verder af moesten blijven. De Officier van Justitie aan het woord komende, Zegt., dat de ondergrond van deze zaak' van belang is. De crisis-var- kenswet .wordt- in Zeeland slecht nageko men. Onder leiding van notaris Via® D'al- sum werden de menschen daaa" Verkeerd bewerkt, en dc wet wordt er met voeten getreden. De straffe® door de® Kanton rechter opigelegd, Zijta er veel be laag. De politie wordt er tegen gewerkt. Op grond van de® ernst va® het feit, eischt de Officier van Justitie tegen den Verdachte een gevangenisstraf van zes weke®. V erdachte ,zegt gehandeld te hebben uit Vrees voor Zijh varkens, die ziek waren e® hijl vreesde, dat de beesten Va® hwb stempelen erger zouden worden. Van Heel Co. N. V. opgericht. De „St.-Ort-." van 10 dezer bevat de Statuten der Va® Heel en Co. N.V. te G-ioes. Heit do,el is het uitoefenen va® wissel- en e'flfeicteinZaken enz', gelijk be hoorde to.t het bedrijf van de ven®, ondeli- de ü'a. Va® Hael en Compagnie. He,t kapitaal bedraagt f50.000. Als di recteuren treden opi de haere® A. J. van Ileel en mr. A. L. W. van Heel. Watnict in Hief Volk 'te vinden is. In De (a.-f.) Eptitjerdammer lezen ,wij.: „Het is hoogst interessant, de sprekers van ver-sehilleinide richting op het vierkie- zingspad gadiei te slaan. Al luisterende vangt men zoo nu en da® klanken op, die men ypn bepaalde perso nen niet verwachten zou of althans niet in dien vorm. Zoo kwam mr. Jan D'uy-s ta Hoorn ta «preken over De Z'even Provinciën,. Deze socialistische -leider drukte zioh wél heell sterk uit over de misdadige woeling: „ne geschiedenis met de Zeven Provin ciën- is 'fotaal ontoelaatbaar en een socia listisch ministerie zicu dit evenmin hebben geduld, al was het mogelijk -anders opge treden, Een geZag, dat tegen zooiefs niet optreedt is apenkooi." Over de communisten heette het o.a.: „De communisten schreeuwen nu moord en brand, doch dan wil Spr. herinneren aan het bloedige gebeuren te Kroonstad, nu twaalf jaar geleden, Waqr d© muiterij door de Sowjet werd onderdrukt ten koste van een bloedbad' va,n meer dan 10.000 doo.den, en hoe dit, destijds door Lou, dia Visser in „De. Jribune" werd verheer lijkt. Er .is echter zooveel lafheid' onder de sociaal-democraten tegenover de com munisten, omdat z'e b'a®g zijh voor bur gerlijk te worden, uitgemaakt." Inderdaad, m daarom is heit socialisme onbetrouwbaar en dringen d-eze „lafaards" als het er op aankomt, de socialistische be weging steeds meer in d© richting, Waar tegen de leiders vóór da verkiezingen waarschuwen. Nog een derde uitlating, die ongewild het regeerin-gsheleid verdedigt-, .moge vast gelegd worden: „De heer Sneevliet aldus mr. Duys is een opruier, wat hij' z-elf erkent, en de regeering heeifb dus het. -recht van pre ventieve hechtenis. Men -k-an hem; tege® storting van tie® mille vrijlat.cn, ,doch be hoeft di-t niet te doen". W-aiaruit men dus mag afleiden, .dunkt ons, dat de regeerimg Qjeken-eni mag pp dén steun van mï. D,uy9, indien zlij! f© ©eniger rijd hij' de Kam-e-r vooirstelëln indieue® zou om da actie vla® ,vopquiers" als Snee vliet radicaal onmogelijk fe maken," i Manncuadel en vrouweneer. April 19 33. Vooral de bevorderaar^ der intronisatie van Jezus,' H. Hart i® de huisgezinnen, zullen met instemming, lezen, dat Paro- chus z'oo snedig de huisgodsdiensti-devotie naar voren brengt die huisgodsdienst, Welke onder de gi-oote hervorming ge- rangséhikt Wordt en zoo noiodzakelijk 'in te voeren is, dat het Kruis daarbij) 'de eereplaats moet innente®, ook én juist in de huiskamer en del katholieke architecten er rekening m'ede mogen houden, dat de huiskamer naai* en voor den primairen eisch van huisgodsdienst kunne ingericht worden, ziedaar aanwijzingen, waarvoor we evengoed Parochus dankbaar mogen Zijn als Voor Eier en Déugd's orgaan. D.an ietq over de vron'w'. Bekent dez© de liefde en de bulp van ©en m|an ta b©- hoeven, om' in het leven volkomen gelukj- kig te zïjta, dan spreekt ze Van feministisch standpunt ketterseh. Maar Famlko wier taéeningen door Pater Keulersj M.S.C. in deze mooie aflevering bnderstraeipt wér den is niet Zoo dwaa© als de emancipaj. triceu, die liever geen huwéliijk, gjee® liefde willen dan eigen ontoereikendheid erkënnea. Famke weet, dat de normale vrouw aan eèn m'a® wil toebehooren, op dat hij haar beschermë, ook' om het aan zien, dat ia®n de posjitie va® gehuwde vi*ouw verbonden isf e® zelfs, om het ver langen naai' het mloedersohap, naar het kind, 'n eigenschap die de vrouw' v.an nature sier't. D'e vrees voor d-e lasten van het kind heeft vólgens Famke in da meest geëmancipeerde vrio,u,w'en het ®al< tuurïijlk gevoel: het verlangen naar h'et kind, niet geheel overwöek'erd of verstikt. Zelfe in den o®gehuwden ste,at verliest de rechtgeaarde vrouw' haar móederl-ijk kakrakter uiet, haar behoefte aan zorgen en helpenhet ia haar diepste aanleg, haar kenmerkende eigenschap, zegt Famke, 'Is goed, dat het jonge meisje van te genwoordig deze „oude" wijfsheid 'hoort cn overweegt. Famke lijkt 'n verstandige feministe. Elf bladzijden zijn gewijd aan de ope ningsrede van den Voorzitter van liet 'Nationale Comité tot bes|trijlding van den handel in vrouwen en kindereu, den 13den van dez'e iriaand uitgesproken in de alge- meene vergadering, waarop ook" het Rlijferj- bureau betreffende de- bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen en den handel in ontuchtige uitgaven aahwezig "was. 'fc Is .onte'attendj ite lezen, hoe vreesif lijik ellendig, -o®i! het-adjectief, dat bederf het best teeként ni-ejti' te gebruiken, de algeméene internationale toestand op zie- delijlk gebied ia. LeerZaamJ is 't en men bewondert het optim'irin© van de menl- schen, die ,zieh ten taalk stellen, m'eee te blijven werken aan het reinigen van den Augiasstal zonderwater of bezem want er is geen geld m'eeir om! tjegen de Zedeloosheid te strijldeu. En ontstellend waar is de opmerking dat nog geen volk aan armoede, wel aan immoraliteit 'is; ten onder gegaan. 1 Beteugeling van dansjgevaar beoogt hetl voorgestelde wetsontwerp toit wijfziging van art. 56 der Djrankwet; de Telegraaf stee'kt er natuurlijk' den draak' pte® m ©'-*® 'gefingeerde Kon. besluit. Terecht mérkt Mannenadel ©m Vrouwen eer -olp, dat de Ka-tholielfen hierdoor eena te m'ee, de ware mentaliteit van Dje Telep graaf kannen leeren. GOES, Herdenkingsavond. Wij verwijz'e-n naar de annonce Waarin nadcra bijzonderheden voorltomen over dén her denkingsavond van Willem dan Zwijger* Hét Oranje-comité verzioaht der bur gerij, Woensdag „de vlag „uit te steken. MIDDELBURG. Wegens "te jveinig aanvoer' op de graanmarkt werd geen nry tearing opgemaakt,. Aangevoerd dioor W.alohersaKe boicrim-- nen: hot-er f' 0,74, kipeienen f 2, eendeieien f2,50, ganseiare® f12, kalkoeneieren f5;. aangevo-eird door handelaren: boiler f10,74, kipeieren f 1,90, eendleicrien f2, ganseierem 'f7; particuliere prijs: boter f 0,82V2. kipt*" ■eieren f' 2,75, eten-deiere® f3. Veilingsvcreen. ZuM"B»veI»nd fe Goes. Veiling van 11 A pril 1933, Aplpels: Mei-pappling f 13, zoete Arm," gaarde f' 17, Peren: St,. Remy f13; Snij- sla i'56, Spinazie f49, .Witlof f36* idem uitschot fl2, Wijlmpiee®, fl,10 1,30, Sjalotten f2, Aardappelen f0,10,. alles per 100 Kg.Bloemen f 1765 per 100 ptot; Bloeimemplanten f0,801,50 Bloemkool f 1017, idem He soort f26,. Kropsla f2,105,10, idem H.e.sgjNrtïl 1,90, Ganseieren I' 7,80, Kalk'oéneieireJi f4 4,60 Kipieieren f 1,902,10, alles per 100 stuks: Rhaharber f! 47,10, Radijs f 2,70—3,20, Raapstelen fl,30, Prei "f 21 4, Bloemen: Narcissen f 0,602,10, Tulplein f 69, alleis per 100 bos. Groentenveiling van 12 April. Spinazie f' 69, Witlof f 46, idem He soort f3, Wij'npieen f 0,600,70, alle per 100 Kg.; Bloemkool f 13, idem He soort f 5. „idem uitschot f 2, Kro-pSla f 24, id. IIh soort f 0,701,70, alle per 100 stuks; Rhabarber f4,405,30, idem lie soo-rt f 1,50, Radijs f3,30£,40, P-red f45, idem lie soort- f 1, Tulpen f 7, alle per 100 bos. Viiling te Middelburg. Op de veiling van 12 April werden da volgende prijzen besteed: Ze,euwsóbe bonte aardappelen 10 cent, snijisla 37, mol sla 24, w-interpostelein 10, spinazie 15, postelein 4556, mosk'rul 24, Spruiten. 10—16, witlof 17, koolrapen 1,. peen' 25, ui-en 13, zua-ing ,67, roede koel 26 cent-, alles per Kg,; tuinkers 12 cent per doosje; pjumus 9 c'ent, narcis sen 0.14, seringen 810, .tulpen 613,. snij'flieren 47, 'leliën 2 cent, a[!es per bos; madelieven 815 cent, violen 4 Dierplanten 5—10 cent, alles per JLQ st. plumoea's 8 cent, cineraria's 25 cent, beide per pot; raapstelen 21/2 cent, prei' 26, selderie 131/2, rabarber 16, ra dijs H/r—51/2, rammenas I1/2 .cent, alleiï per bos; peterselie 721 cent par ©hipje;. .savoye 'kool 8 cent-, bloemkool 121, an- dijVie 331/2, kropsla 210, sla,vellen' H/2 cent, alles per stuk. GOE3. Gebaren: Maatje Maria, ,d.v. Jan de® Herder en 'S,uisa®na; Jacomina Blanker. Gehuwd: Pie-ter Levinus Kést, 31 j, jrn. cn Digna Jo'hanna 'Rpps-e-, 30 j. jd. Huibregt. Dan©,, 30 j. jm. fe Vlismngen emi' Johanna Gelok', 27 j. jd. Huw.-aang.Johannis de Jagiar, 24 j5 jm. fe Wolphaartsc^ijk en Janneke Majj®a van der Wie^le, 24 j, jd.Petrus: C'ornelia Marinus van Eijk'eren, 25 j. jm.,. te JCrifi"' ningen, „en Elisabeth Scjphia JohannaVer- bciemen, 20 j. jd. MIDDELBURG. OndertrouwdP. J< O. Oastenmilleir 22 j. en N. J. Lameij® 23 j. Bevallen: „W- de Jonge, geb. va® de'r Werve. z.A. W. M, de Vast-, geb. Grif fioen, z.M. S. Willepïse, geb. Dronkérs, d, Oveaded-e®O. W. Bassohajrt, 52 j.4 ang. z.J. S. Lamooijl, 64 j. ong. d. AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. GOES. Dinsdag werd alhier door No taris Jonkers publiek verlltodht:, 1. Eten magazij® met bovenwoning ta Goes, aa,n de Bierkade, groot 1 Are 55 centiaren, aa.n Piet-er Korstanj» Jz'. igraan- handelaar te Goes voor f5710. 2. Eten woonhuis ■Wagrin bakkerij f® schuur te Goes groot 1 ar© 4 centiaren a,an Jan Nicolaas den Boggende te Breu- ltélenNyenxode voor 14450, accessoire® f170. Samen £4620. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN April: Hansweert, scbeepóboug-werf, enz. Jonkers. Mei: 11 en 18 SchoondijPce, hofs,tede, Verbist* WAT MENIGEEN NIET W1EET- Austealië heeft van 1922' tot 1932 meer dan honderd millioen voor film's -aan het buitenland betaald, waarvan 90 0/0. aafl Am'erika. Tha.nq maakt men plannen voor eigen filmproductie. 'Een zwendelaar, 'die te Frankfort a.d. Main gevangen zat, heeft den «taM; een proces aangedaan voor een schade vergoeding van 36.000 Mark, omdat Hij iu de gevangenisj 'tuberculose zou ga- kregen hebben. '1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3