DONDERDAG 13 APRIL 1933 UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES KOLONIËN GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST 1 WEUWE ZEEUWSCHE COURANT lange reek's van buitengew|oon moeilijke jaren voor den boeg heeft, waarbij de aanwezigheid van een minister piet vpl* ledige kennis van landbjouwaangelegeni- heden niet alleen een landbouw"-, maai' ook' een gpoot nationaal belang" geacht moet worden. Aan den minister zou de outil lage van zlijfn depaxtemtent moeten wor den (Overgelaten. D.-aar het landbouwf-co mité altijid heeft aangedrongen dp de bei- noetning van een directeur-generaal en minister Verschuur de benoeming heeft toegezegd, zal men in den landbouw" om getwijfeld het resultaat van de te, houden besprekingen niet belangstelling tegemoet zien. Of de centrale .organisaties in deze geheel tot overeenstemming Zullen gera ken en hoe een e.v. comipromifi-voorstel er ten slotte Zal uitzien, is moeiDïjlk' "te voor spellen. Over de wenschel'ijfkheid van een afzonderlijk departement is men het ove- gens in landhouwkfingen wel eens, maar niet over de wensehpllijlkheid van de be noeming van een directeur-generaal. Daar over zullen dan ook' we"l hoofdzakelijk do besprekingen tusschcn de drie C. L. O. loo-pen. T»ell behandeling van de Landbouw" niachtigings'we t Naar wij vernemen zal de Tweede Kal mer hoogstwaarschijnlijk op Dinsdag af [Woensdag na Paschen blijken worden ge roepen. Deze büjfeenroeping zou eeu ge volg zlijfn van bet initiatief 'van leden uit verschillende fracties. Een en ander staat Op de eerste plaats in verband met het gevaar, dat geheel ons bloemibolfenbedrijlf tegen 1 Mei vast zou kunnen loop en. De bedjoeling schijnt te ziijh, dat de Kamer de bevoegdheidswet van Minister .Verschuur toch in behandeling neemt en afhandelt. Ziijl' zou "bereid zijn aan de re geering tenminste bevoegdheid tei geven in beperkte mate in zoovel' deze voor urgente Zaken noodig is. Nader vernemen wij' dat inderdaad de Kamer op 19 April is bijeengeroepen. De onderhandelingen met Duitsehland. De besprekingen ,over onze handelsbe trekkingen niet de Duitsrhe regeering Zijin vooxloopig geschorst. De delegatie, die onder leiding van H. M.'s gezant te Berliijln oonfereerde, is naar Dien Haag teruggekeerd om" nieuwe in structies te ontvangen. De indruk' is, dat de gevoerde bespre kingen tot dusver niet de gewensohte gevolgen hebben gehad. Zlijf 'zouden echter spoedig na Paschen hervat worden. Kieuw Sanatorium' van het K.-K. Werkliedenverbond. Zooals bekend, is de K.-K. Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose „Herwon nen Levenskracht", instelling van 't K.-K. Werkliedenverbond in Nederland, bezig met den bouw1 van een nieuw Sanatorium' „Be'rg en Bosch" te Bilthoven. De bouw' is nu zoover gereed, dat do opening van het nieuw „Berg en Bosch" zal plaats) vinden op Dinsdag 18 Juli a.s. Z.H.E. Mgr. J. H. G. Janssen, Aarts bisschop va.n Utrecht, heeft zich bereid verklaard, te voldoen aan liet verzoek, om op genoemden datum het Sianatoriu|irt te openen- De Nederlandsche ten to o ns tellingstli-ein Onderhandelingen gevoerd tusscheln de Nederlandsche Spoorwegen te UtaWht, de directie der Europeescihe Tentcons-tellings- treinen en een Nederlandsche groiep, .heb ben ei' toe geleid, dat in ons land e®n Ne derlandsche Tentoonstellingstrein zal loo p-en. Deze zal bestaan uit 17 wagons, waarvan 15 salonwagens geheel als expo sitieruimte worden ingericht, met eien ge raamde oppervlakte van 1000 M2. De lengte van den trein zal ongeveer 400 M. bedragen. De Nederlandsche Tentoonstellmgstrein wordt Voor het publiek opengesteld 15 Mei a.s. te Utrecht en maakt, van daar uit een tocht dc-or ons land, die drie maan den zal duren. Ongeveer 70 der b-elang- xijlista plaatsen in hgt land zullen word-eln bezocht. Verlufdsbepaling. D-e directie der Meelfabriek van de Nederlandsjche Bakkerijen te Middelburg heeft haar persftneel bijl aanplakking in de fabriek doen Weten, dat z"ijf' geen lid mogen z'ijln of worden: van een Co-operatie, Gevestigd. WSjl verwijzen -onze lezers] naar de an- fionee waarin de vestiging van dhr. HjUiijfj man als oogarts wordt "bekend gemaakt. Avondschool voor Nijverheidsonderwijs. Op- de eindvergadering van den cuusu-s 193b'1933, gehouden onder voorzitter- schap van den heer J. A. Vertragt, lid dei' Commissie van Toezicht, is de bevor dering der leerlingen vast-gasbeld. Aan de volgende leerlingen der 5-a kftas- 60 ewrd het einddip-loma toegekend P. Adriaanse, C. -J. Adriaansen, H. v. d. Bliek, F. C. J. Boel, J. de B-ree, A. Dekker, A. H. Eiif'f', J. M. Flip-se, L. D. H-ertogs. C. A. Holteibxandse, J. de Ko ning, B-. Leij-nSe, J. v. Leo, C. Melse, L. Nij'sc-n. O. de Pagt-er, A. W. Roeleven, S. Sintcu-r, F. Steiutel, A. Sma-ardijk, L. A. Verhuist -eai H. J. Wee-zie,poel', allen te MiddelburgC. Goverse en A. Siereveld t-ei Arn-emuide-nW. B-arentsen, J. Leijlnse, A. de Potter, J. Schoolmeester te Kou dekerke; W. A. v. d. Garde te St. Lbu- ïvns; L. Francke- te OostkaptelleJ. Poel man L. Rittheun; L. v. d. Broek'e te Vee- re; L. LL-abi'uijkne t-e Vlissingen; D. Da- vids-e. L. Dorleijn, C. A. Grashuis", J. Hoe goste-egieir, I- K-im, A. Meijers, J. v. Schij'ude], A. P. Withagen, C. J. WisSe- link te Oost- §n Wiest-Souburg. 1 leerling werd aflgeWeaetn. N.V. Kon. Maatschappij „De Schelde." 'Naar wijf vernemen zal aan de aan) deelh-audei-s der -N.V. Kon. Maatschappij „de Slclhelde" te Vlissingen worden voor gesteld ovenals vorig ja-ar geen dividend uit te keeren. 'n Mooi initiatief. Daar minister dr. Deckers -den tijd ont breekt om ook te G,o-es een verkiezingswede -te houden, heeft het bestiuur onzier lti-es- vereeniging tiet initiatief gtetaomien om onze kiesgerechtigden in de gelegenheid te -stellen den lijstaanvoerder der R.-K. Staatspartij in Zeeland, die Vrijdagavond 21 April te Middelburg spreekt, daar te- gaan hoeren. Met de firma v. Fraasse-n weffld een accte-rd getroffen, waarop deze 1-hans da leden der ki-esvereeniging yoor eeln luttel bedrag heen en tierug wil vervoeren, Niet- lede-n der ki-esveireeniging moetani iets meer betalen. Men leze voor verdere bijzonderheden de advertentie in dit num-merl Maatschappij Ziekenfonds Znid- en Noord-Bieveland. Eergisteravond werd te G-o-es de nlge- meene vergadering ya,n dit fond-s gehou den. Aan het verslag van den secretaris ovter 1932 ontleenen we het volgende: 'Het aantal afdeeilingen bleef in 19,32 ongewijzigd. Ook i-n heit- aanltal toegetre den huisartsen -en specialisten kW-am geen verandering. Op' 1 Januari 1932 telde ons fonds 5106 leden, waar-van 3047 leden bovein 16 jaar, 1632 betalende leden beneden 16 jaa-r. Op 31 December 1932 waren deiz-e getallen reap.: 5668, 3425, 1793 en 450. Het ledental vermeerderde du-s in het aigeloo-pe-n Ja-ar met 562 l-eden, reap.: 378, 161 c-n 23. Deze vermeerdering van 562 leden ont stond door bijischrijVing van 919 leden en afschrijving van 35.7 leden, .ml. 132 wegens vertrek, 157 wegens bedanken-, 46 wegens overlijden en 22 wegens roye ment (5 ge-zinnen). In dit boekjaar warden 305 maandkaar- t-en afgegeven voor beizbek aan een Spe cialist oii consult aan huis. 42 leden wer den in e-en ziekenhuis -ter observatie ppi- gen-omen of aldaar behandeld; 45 par son-en moesten een grootie, en 58 perso nen een kleinere operatie -oindieggiaan, ter wijl 39 leden met röntgenstralen oif hoog- tezon behandeld werden. De kostje-n- vain al deze be-handelinigem dooir Spieeialisitleld bedroegen f' 5.825,12. Verder werden in 1932 verstrekt 155 toelagen bij' een bevalling en onitvin-gfcln 208 leden o-pi Voorschrift van huisarts of specialist e-en bril; 42 ledan ontvingen! een buikband en 13 ec-n breukband. Deer apDthefcers te Goes warden jan behoeve van fooindsledien uit Goes -of al daar in de ziekenhuizen verpleegd wor dende- leden 6760 recepten afgeleverd, waarvan de kosten f 4259,02 zullen be dragen, dat is gemiddeld 63 cent per re cept. Hoeveel reiciepitleu er door da plattel- lan-dlsgenieesheer-en warden afgeleverd kan niet worden nagegaan. Bij ta.nda,risten waren op" 31 December 1932 ingeschreven 2135 leden (vorig jaar 1861). Na Vergelijking met het vorige- jaar kan worden geconstateerd, dat het aantal afschrijvingen wagens bedanken in 1932 iets hoo-ger was dan bet vorige j a ar en bet aantal nieuwe inschrijvingen iets la ger. Het ledental blijft evenwel nog steeds geregeld toeinem'en. Ontvangien werd f 42.969,75, met batig saldo van f 1616,27, wa.t in de reserve gestort wordt. Collecte crisiscomité. De co-lïecjt-e- Voor het Crisis-Comité bracht de-zie week' f 91,20 op-, Hirt Don Koz'akkenkoor Na,-ar wijl vernemen zal het Dom Kozak- kenkoioi' o-pl Vrijdag 21 April in hat S-ehultt-arShof' lalhier een uitvoering ge-ven. Nadere bijlztondeirhede.n volgen per adver tentie. 39 AGEJNTEN in Zuid- en Noord- Beveland waarborgen de besta service bij aanschaffing van een N. S. F. of PhiLips- radiotoestel. Hoofdagent: J1 M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Adv.) Hoedekenskei'ke. In den afgeloopen winter is) alhier aan werkloozen boven de 17 jaar gelegenheid gegeven zich nut- tig bez-ig te houden met allerlei handen arbeid. De werkplaats werd geregeld goied beZocht en er wterd in die enkele maan den heel wat iaangepakt en verwezenp lijkt. -Na het sluiten der werkzaamheden w'erd eergisteravond in de openbare school een tentoonstelling gehouden van de ver vaardigde voorwerpen. Alles b'ij! elkaar was het een heele vei) Zamteling van houtsjn'ijl-, schilder- en fi- gu-urZaagWerk-, en vooral van het laatsjte Waren er mooie stukken aanwezig. Ook kon mlen er uit de reekslen gematte stoel- len en gevlochten manden heel duidelijk d-e vorderingen be-mterken, die in de-z-e nut)- tige vakken werden gemlaakft. -Er "wordt verwacht, dat het aangeleerde nu voortgezet wordt en er meer aa,n hui.')- vliijt zal gedaan worden in de toekom'st. 't Is ook te lio'pen. dat dezte tenteomstefl- ling er toe mfag meewerken, dat de han denarbeid een vas(te plaats in de gemeente blij'ft inne'mfen. Kurtgcnc. Op 45-jarigen leeftij|d is al- bier overleden de heer J. C. Schuilwerve, burgemeester en secretaris dezer gemeen!- te. De overledene was vanaf 1910 secre taris en sedert 1928 burgemeester va,n deze gemeente. Bijenteelt. Op Dinsdag 11 April kwam' de afded- ling Noord- en Z,uid-Beveland van de vereeniging tot bevordering v.an B'ijjeiy- teelt in Nederland in algem|eene ve-rgadcr ring b'ijjeen in de „Prins) van Oranje te Goes onder vooirzitlteirsclrap van dhr. 8. A. de Visser te Kruiningen. In het Openingswoord herdacht da voorzitter hoe een der bestuursleden dhr. B. Kdp-mtelsl die gedurende de 28 jaar- dat de lafdeeling bestaat oen 'ijverig be stuurslid WUs-, in December j.l. 80 jama is geworden, biijj welke gelegenheid het bestuur hem! heeft bezocht en een ge schenk aangeboden. Dloor de secretaris wordt eeu jaarver slag uitgebracht en rekening pn verant woording afgelegd. Die vereeniging heeft momenteel 129 leden en regelmatig melden zich nog nieuwe leden eu Op da vergaderingen dio wlorden gehouden en blij'de excursiies blijkt cën groote mate van belangstelling. Ook de financiën verkeeren in goeden to.esitland. Van de Suikerlevering werd druk ge bruik gem'a-akt, hoewel door do gunstige ziom'er do hoeveelheid die per volk be steld werd lager was dam in 1931. Zo daalde n.l. van 6.66 Kg. in 1931 op 6,46 Kg. in 1932, tei'wlijll in 1930 éem liioevoe]|- heid van 7.22 Kg. per volk werd besteld. De re-sjultaten w|at het honiggewin be|- trof waren ongunstig in 1932. Zuid-Beve land is een streek' met vno'ege draolit en door de slechte yoo-rjaarsontwik-kelimg ging die verloren. Het reizen met volken naar de Brai- bantsche heide vond door enkele leden plaats, doch gaf'geen gunstige resultaten. In 1932 is ook weer duidelijk geble ken dat de bijlenteelt mloet worden bc,- oefend teneinde voldoende insectenbeZcek! voor de vruchtbooJnlen in de band te w erken. 1 De rekening en verantwoording naget- -zien door enkele leden wordt goedgekeurd en vastgesteld niet dank voor het gehou den beheer, Besloten wordt om in 1933 weer een excursie te maken naar enkele bedrijven op Zuid-Beveland, waardoor het Bestuur een plan zal opm'aiken. Als afgevaardigde naar de algemeeno vergadering te Utrecht wordt de secretaris benoemd. Hierop geeft de voorzitter het woord aan den Biijkisjbijlemteeltaonsulent dhr. van Giersbergen te Wageningen, tot bet hou den van een leZiing. Hliji begint met :o"p" te merken, dat over do vruchtboomten een gHijH waas hangt van d-e Bordea,u®che pap, w'aarm'ede ze zlijn be'slpo-ten en wijst op- het giprote gevaar voor de blijjen die slechts w"einig koper (J'iunnen verdragen. In geen geval rniag gespolen worden terwlij) de boom" in bloei is en de bijen dez'e bezoeken. Voorts Wlijst hij erop-, dat het aantal volken op Zuid-Beveland veel te klein i-S;, vooral nu alles vUifwtel gelijk in bloei klomt, Een voordeel is: echter, dat de volken in goeden toestand verkeeren. Er bliijken er reeds" te Zijn niet zes, zeven ramen broed, zoodat reeds honigzolders kunnen Vo-rden geplaatst. Oo3v het omhangen kan reeds toegepast Worden, mits nog geen 'Koninginnerooster w'ordt tusschengelegd -en mten de- koningin du?] niet beneden opsluit. Hij"wij'sjt erop, hoe er nog teveel mtet kleine volken w"ordt gewelkt) Beter is» het die Ite vereenigen omdat één flink volk mte-er vliegblij|en levert dan 2 kleine. Tenslotte wlij'st hij op- het wasmofge;- vaar, dat dit jaar Zeer groot i^', waarom hlijl het noodzakelijk acht dat ze zooveel mogelijk worden weggevangen. Nadat nog enkele vragen Zijfn gesteld en beantwoord Sjluit de voorzitter de ver gadering. Rentmeester Kroondomein. Mfit ingang va-n 1 JVIei woirdt belaist mat het beheer van het retnifaambt „Kozten- daal-Thdlan-Goo=},Middelbulrg" de heeir H. Ri Tulbedn Noltihieiniuis te Utrecht, thans re,ntmteteiste;r in het ïientambt „Culambcrg". Znid-Eieveland in bloei. Van diverse- zijden werd ons gevraagd, wanneer de tuinen cm boomgaarden 'in Zuid-Bieveland in vollen bloei ziuReu .staain en of dit ook het geval Zou kumnen zij'n gedurende de Paaischdagian. In verband daarmee /s medeigedeield dat we dit jaar eenvroegtijdigen bloei zullen, hebben, dank' zij1 het prachtige voorjaarsweer. De p'ruiime-booimen staan in vollen bloei, da peren ook al hier en daa,r en de keutelen zullen binnen enkele dagen vcljgein. Blijft het weer zt» ziomnig, dam is er ziekeir miet da Pasehe-n en in de Paaslclhwieelf veielv moois te ziein en zal j^et. de, mqeite a-niim- schoots loonen Zuid-Beveland te door kruisen. Ouidelande, Baarland, Niisse, 's-Graven- pold-er en vooral Biez-elinge (Eiverasdijk), Kapelle, Schore, Wemieldimge, oan van andere mooie streken maar te zwijgen, zullen zich op zijn best vejfoonen. Wat te volgen routes betreft, varwij&ten we .naar het door V, Y. Y. uitgegeven kaartje. Men kan intpissehen ,cok wel z-onder vooraf bepaalde route ,oip toupnee gaam. Dat kan speciaal voor fietsers -zeer aantrekkelijk zijn, door o,p gloed geluk' et maar op los te rijden, rustig .te genieten van de wondervolle nafuuk,. ^ajfvjoor op da -zij- en landwegen juist- girooèer kans is, dam op de drukke hoofdwegen. De toestand in het Verre Oosten. De Indische Courant had. naar aan leiding van de gebeurteniSsi-m in Jehol, een onderhoud met eem vooraanstaanden hamdeldmfam. Aan dit merkfw"a,ardigiuteffV view ontleenen wfij de volgende passages: In het algelmteen lk|an worden gezegd, aldus de geïnterviewde dat de ver houdingen in het öpheepvaaTtbedrijï miet Japan normaal ztijh- Niet-J wijs kop moget- lijlke ernsjtige gebeurtenissennietn'and weet, wat er in de lucht hangt. Wrj'jen -wijf het, dan 'zou ons) dat wellicht 'rijlk! kunnen maken. Een ander meende ,ook, dat blij, looaliseering den strijd tussohen Japan en China er voor de soheepvaa,rt geen moeilijkheden Zouden ontstaan. Z-ool- lang de groote mbgendheden, en dat zajh hier Amerika en Engeland, niet ingrij pen, of een economische boydaot Japan tot agressie noopt, valt er voor blokkade van Chineesche havens niet te vreeizen. De havens; van Hongkong en Shanghai zullen vermioedel!ij|k wel' door Japan wouj- den gerespecteerd. \Yat er echter zal gebeuren, wanneer da mogendheden tup schenbeide komen en een aee-oorlog ont brandt, is niet 'te beseffen. „Maar is die kans wel groot?,"' meende onze zegsman, die door Zijn geregelde relatie m"et Japan China en andere landen en de gnoote be langen van ztijjn mlaatschappij Dij" het be houd van den vrede van den Pacific, veel over dit vraagstuk" heeft nagedacht. Hij dacht, dat het wel niet zoo Ver zal kot- mlen. Engeland althans" 'kan er Weinig garen b'iji spinnen. Zoo heeft de miaohtiga Kailan mining administration groote ba- langen in Jehol (Chin Worn Tao). Wauj- neer Japan deze belangen ontziet, zal Engeland Weinig voelen voor een gc.wa/- pend ingrijlpen. E:r Staaf voor Engeland ontzaglijk veel op he.t spel. Een ver loren oorlog Zou zijln positie in Azië oh- neemelSjlk veel schade doe.n. En of Amoi- rika het alleen Zou aandurven, is een andere vraag. Men heeft in politieke kringen meerdere, malen den indruk ga- kregen, dat Londen weinig voor «en in grijpen voelt. Trouwens, men herinnert zich, dat het vroeger de Japau-sche poli tiek inteerderc malen heeft gesteund en het dit rijk w'el heeft beschouwd als eeu voorpost in Azië tegen Rusland. De ex port naar Japan is toegemolmfein. Wat graan betreft, hebben daarvan Neder landsche schepen niet bijster veel gepro fiteerd. Noord-China heeft groote kw'auta graan uit Australië opgenomen. Voor hot transport hebben voornameliij|k schepen on der Britsche vlag in wilde vaart mede gewerkt tegen zeer lage vrachtprijzen die schepen moesten toch naar Dnirem om van daaruit boonen en boonenkdeken naar Euro-pa te vervoeren. Opvallend is de toe name van suiker-tramSport naar Japan. In het geheele jaar 1932 wterden van Java afgescheept naar Japan 29211 ton sui ker. Dit jaar bedroeg die afscheep reeds 60.0C0 t on en wterden voor Maart reeds -opgenomen 25000 ton. Wat Japan m-et die suiker doen m'oet Men weet bef niet z'eker. Waarschijnlijk moet ze die nen voor Mandsjoerijfe en vopr de oor- logs-industrie. Er is nog een eigenaardig verschlijiiisel, bijna een paradox. Ér wordt Java-suiker naar Formosa gebracht en wordt, in verband -iriet de hooge Chinee:- sche tariefmuren, waarschijnlijk naar China gesmokkeld. De conclusie van de gesprekken was, dat de handel en het transport van Indië naar China en Japan geen abnormaal beeld vertoonen; dat blijkbaar in verband inte-t de gebeurtenis sen, wtelke zich in Njoord-China en Mands- jioerijfa afspelen, de afscheep van suiker vermteerdert en Hijf beperkt blijven van het conflict tuss'chen China en J-apan, de -corlog ons schier ongem'erkt zal voorbij] gaan. Wat echter nJogel'ijlk Zal werden bij een uitbreken van een nieuwtem wereldï- brand nu in den Pacific, vermag men zich niet in te dealken. De i'iarinezaken in Ncd. OfsPIiidië. Aneta meldt uit Soerabaja: Het Soei'. Handelsblad 'meldt, dat bijl het onderzoek door de daartoe ingestelde oommissie naar de gevallen van dienstweigering verschil lende feiten k-wam'en vasf'te staan, o.m. 'dat een korporaal van de Java zich naai de F.vertsen had begeven waar hlijl in een toespraak de minderen had aangezet tot maZsale dienstweigering. Een andere kor poraal deelde mede, dat op de Java een roode vlag zou worden gehe'Sehen als sein tot een algemeen verziet op de tel' redn van Soerabaja liggende, schepen. Uit brieven van familie uit Holland aan 'de gevangenen blijkt, dat reeds in De cember plannen besjtonden op de vloot voor een georganiseerde dienstweigering. Aneta meldt uit Batavia: Generaal!' majoor De Vrieze en kolonel Elsjiout van den militair genees-kundigen dienst Zijn naar Onrust vertrokken. De beri-beri-ge- vallen op Onrust blijven stationair. Het aantal gevallen wordt getaxeerd op ruim' 30. De voediug wordt o.a. aangevuld door- verstrekking van katjang idjoe. De troe pen zullen stellig nog do gelieelei maand April op het eiland blijven. Het voorloo-pig onderzoek isl practisoh geëindigd. 'Thans moeten de tenlaste leg- -gingen daaruit Worden opgemaakt, waar- mtede veel tijd gemoeid is. Daarna zullen de offieieren-oommisjsaris beëedigde ver klaringen afnemen. Berechting dienstweigeraars. Aneta meldt uit Soerabaja dd. 12 April De Zeekrijgsraad ving op 11 April j.l. da behandeling aan van de Zaken der dienstweigeraars bij1 de marine. Van dezen stonden de eerste vier te recht, n.l. de matroos dar eerste klasse Da G., de stoker der eerste klasse D., do matroos der tweede klasse S. an de korpo- raal-torpedomaker van K. De G. wea-d veroordeeld tot zes maan den gevangenisstraf' -en o"n-tslaLg uit den militairen dienst, D. tot vij'f maanden ge vangenisstraf, S. tot vier maanden ge vangenisstraf' en van K. tot tien jnaanden gevangenisstraf en ontslag, uit deu militai ren dienst. Ongelukken. De vorige week stortte door het bq- Zwijken van een steiger vijf arbeiders van d-e gem'eentelijike gasfabriek! te Zwolle in een kolenbunker naar beneden. Een. van hen, de vastte arbeider Mulder, is thans 1 Nog veler oogen g_aan intijds open! Slechts weinig Katholieken hebben zioh onder den druk van den crisisnood laten verleiden om zich achter de vaan te sehar-en van -sen of' ander "partijtje, dat zich tegenover de R.-K. Staafspartéjj -stelt. Zij werden aangelokt door 6:öhoon klinkende heloilt-en. Het scheen hein een oogemblik toe, alsof de maait-jfsgelan der Regeering .die natuurlijk alles bahallva aangenaam Zijn", niet zouden1 behoeven te Zijn genomen indien de wooa-dvoteirdeis der malcontenten een Kamerzetel zouden heb ben veroverd. Maar al naarmate de verkiezingen na deren wordt 'het duidelijker dat de dissi- deutongroepjes niet alleen iets vermogen en slechts schade toebrengen aan de staatt kundige positie der Katholieken in Neder land, maar dat Kat-h. dissidenten zich in stede van door Kaïtho-liek-stnafkundige be ginselen, hebben laten leiden door..., personen. Gelukkig gaan veler oogen nog .intijds op-en. De Kath. Dem. Boud komt in Friesland uit met, een lijst ,die onder-tjetektend ia door 5 R.-K. en 25sociaal-democraten. In Groningen zijn het allemaal caféhou ders w.o. geen enkel Kath. die. de indie ning van een lijst-Veraart mogelijk maakte, Da voorzitter der R.-K. Volkspartij' is woedend o-mdat hij" no. 3 op de lijist- der Volkspartij staat -an dus geen 6ohij'u van kans heeft om in de Kamer tie komen. No. van de lijist., de heer Donder® fpi de partijvoorzitter beschuldigden -elkaar, .da,t da een de ander ©en beentjei heeft wil len lichten. De Volkspartij1 salt met heilige zaken zteodanig da,t zelfs liberalen cr aanstoof) aan nemen. „De Storm-er" het omgaan der anonyme stormtnoeplen richt zich v.n.l. tegen de H.H. Geestelijken. Is het wonder dat velen, die. aanvanke lijk van de moederpiartijl afvielen thans terugkeeren. De ssortefaris van de af'd. Breda der Arbeiderspartij bedankte en spoorde zijn mede-arbeiders aam o-m mat hem het woord der Bosschoppen te leztem zo^-als het geschreven staat. De voorzit ter van de -aid. Leeuw.arden dei" R.-K. Volkspartij bedankte en -Zoo, -zijln. cr meer-. ri.et is geen „Schadanfue ude", die ons heit hopeloos geval dar dissidlentengroteipjtea en do pterSooinlijke aspiraties van die- lei ders dier gnoepijeS in het daglicht' doet stellen. Bet is slechts om nog. enkele wijfelaara onaeir de R.-.K. die zich hebban laten mis leiden de, ooigen te openen. Zij: moeit,an in zien dat ook hun stem waarde heeft. V annwr zij dat begrijpen, dan stemmen' Zij trief op een dor dissidtentclnignoiepjteid maar dan stemman zij- op 26 April Nu. 1 VAN LIJST 25. aan de bekibm'en verwondingen bezweken, D"e toestand van da 4 anderen is jjunstig, In de Vanhaaftenpolder isj een bijna driejarig ïneisje van den dijktwaehter J, d. 'E. van den zolder gevallen en aan da 'gevolgen van dien val nog denzelfden dag overleden. Te Noorden, gemeente Nieuwkoop, is 'het 2-jarig zoontje van den heer A. Stigter "spelenderwijs te water geraakt en verdronken. Te Enkhuizen is gisteren uit een gracht -opgehaald liet lijkje van het 8-ja- rige "Zoontje van den arbeider G. Ka-rq- maker. Het kind werd sedert eergisteren avond vermist. In de Kraanstraat te Utreehit is een SVa-jarig meisje bij- het spelen onder een met een paard bespannen draaiorgel ge komen. Het wiel ging over haar lioo-fd, aan de gevolgen waarvan zij kort daarnv 'is -overleden. Buu rt-ver w ikkelingen. Een bewoonster van de Leuvehaven te Rotterdam kreeg eergisteravond laat-twist met een bezjo.eker. De man lieip kwaad weg en toen de vrouw" even later naar buiten wilde gaan, -ontdekte zij1, dat de bezoeker inmiddels de 24 traproetjes had wegge. nomen. Toen zij haar hoofd buiten de deur stak kreeg zij1 pardoes een klap met zulk een roetje. De vrouw' begon luidkeels moord te roepen. De bezo-oker ging er toen van door met de 24 tralproetjes;. Maar- een buuirm'an van de vfo.üw1 had het moord geroep gehoord en hijl besloot de belaagde» vrouw' te hulp te kbm'en. Hij1 wilde den adspirant-moordenaar in den rug aan vallen en hij moeS|t daartoe een omtrek kende beweging m'aken. Dteze beweging leidde hem1 -over een platje. In dat platje was een glazen lantaarn. Die is er nu nieü mteer; want in zijn pHijTzensjwaardige haast is de buur-man over het gLs gelobpen, in' do veronderstelling, dat het wel sterk genoeg was. Het was niet sterk genoeg en de vrouw1 en do buurman zijn samen naar het ziekenhuis aan den Coolsiugel ge wandeld, de een met een hoofdwond en de ander met een wond aan het rechterbeen. De naam" van den bezoeker is niet be kend, maar do politie zoekt naar hem en naar de 24 roetjes;. Personen- eoutea vrachtauto. Aan de Oo-sterstraat te -Stadskanaal is de luxe auto, va-n den heen- Schoen uil) Emtaer CW'paqcuriml tegen een vrachlf- auto van den heer, M. uit "Wildervank ge botst. De luxe, aut-o werd totiaal vernield. De chauffeur van dez'e aut'o- bekwam een wbnde aan de hand, terwijl de inzittenden, een 3-tal Zusfters uit het klooster te Mun- stersche veld, lichte verwondingen op liepen. De vrachtauto werd ernstig be- fchadigd. Boerderij in vlammen. Op de grensj van Hooge Zwaluwe es Wagenberg, gemeente Terheide, is Dins dagmiddag door onbekende oorzaak afge brand de boerderij van den landbouwer» Van Cleef. Acht. koeien, twee paarden en! eenig klein vee kw'aiheii in de vlammen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2