maakt RKEN emmen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND LIJST 25 liden llen. TGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS COURANT nummer 44 donderdag 13 april 1933 298te jaar6ang dat hunne ig 15 April Hen zijn. *S- EN ;antoor n.v. JWBANK N.V. aTANDSBANK. tEENIGING NV. 1,- ïlboer. is de lijst der .-Kath. Staats partij in Zeeland. FEUILLETON In twee werelddeelen. van OVER DE GRENZEN fl BUITENLAND VAN HET VATICAAN BINNENLAND Voor dit groot' roeto en eeuwige- I u-steh uldiigd. Doch. Sip® werk uiietj tot rengeu «n Onder I heenscben in ddzle listjgd door de nar llbairian grond, knot I icdioon, met zoo'n i de edhaairSdhtiei Vam IgrijpeKjlkte w&ntoer lolging, welke <xw- Ihnig priesteais Ver- laak, dat Vroeg b£ I amide priesters liet lm. Doch de Voor- flw arbeidsveld ge en zien missionaris lij1 heim, ma eon var- Centraal-Amerika, op 'het eiland |de Eugelsöhe vlag .waar igiju kennis Jlstehe iein Epaiainsche Srst gemengde ber loitete gewicht, kan pipinieuw gat lrij' de Lt, niettleganstaiamide B.ren, zijn SjiVer om gaf er in vijlt! jaar lier in het Bnigelsch (ie (t.a.al em was een lvan een plaatselijk Én wat heeifit hlj; nieit, Int, in die Vijlt jaar tij la.tein hier eanige j Vian 1927 tolt 1932 Biaiarlijksche ,ciommu- 71ÖÜ tot 26.984. eikeierden zich. Ge- ien tweo WeTken lem lersteld. Bn het ia I stoffelijke middelenj let honiwan van een Jhten van een plahro- ddebpiUimt moet Wor- iale 'aidtie, en het ve k'erk. Samtemloop liadden ten gevolge, Jleieistelijkem ootgöfc in- deztein onverschrok- gebruik Van dezie (reemde talen pan te volkeren ,dle leer en |m'en een missionaris. imleit 'Zoo rijk ger Qgl Fatten wij1 daten I steunen door on'zte 31272-48' ag, slechte spijs- influenza, luste- enz., de aiet. 5 cent. nt. ijgbaar, dan ge- n het bedrag door 553-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN 'Zij' bevat de volgende namen: 1. Deckers, F. N„ '^.-Gravenhage. 2. Fleekens, A. N., Geldrop. 3. Teulings, F. G. J. M-, 's-H e'rbogembosch. 4. van Poll, M. J. M., Helmond. 5. v. Puitt, K. L. H., Eindhoven. 6. Schaepiman, Th. F., 's-Gravenhage. 7. Lockeleel, F. Th., Huist. 8. Smits v. Oyem, F. J. ,M., Eindhoven. 9. Aarts, F. J. B., Bergedj'k. 10. Kupipens, A. H., Heeswijk. Stemt due no. 1 van lijst 25, n.l. mr. dr. L. N. Deckers! V Waar de rechtsche heeren het geld vinden. Onder dit „hoofdje" pakt den rood verkiezinglsblaadje de volgende' ziaken uit Op suiker 6 millioen Op .heit gedistilleerd 1,4 Dpi .de sigaretten 5 Op de benzine 15 Invoerrechten 11 Op de wij'na-ecijns 1.5 Op net zegelrecht 2 Op de zuidvruchten 1.7 O pde suiker nog. .eens 5 Op de sigaretten nog .eens .3 Invoerrechten nog eens 11 Op het bier 3.6 Op de suiker daarenboven 10.5 79.3 millioen „"V crhooging duis van de indjrpctte be lastingen met bijna, 80 millioen gu(LcLen. Daarvan drukken hef minst op de kleine luiden de b™zin>elbelaisting hn ^et zegelrecht. 11] ij if dan toch ruim 60 millioien .bejlas- ling op allerlei verbruiksaxlikctienPer hoofd vam de bevolking gevbn a a,cht gulden. Aan deze belasting bietialien fl,Ijlen mieie; heJeèlden, wierkloozfen en de jgezinplfin, mie er. naarmate tzSj' .ginopter zijin. Die Kalholiek'en belovien voor de groote gezinnen te zorgen. Met zulke belastingVoorstellte-n ka.n de 'heer De .Geer op' zie rekenen." Vaders van grooite gezinnen wrijven zich de oogen uit. "Zij 2öeken op hun budget den post: gedistilleerd 4 millioen sigaretten 5 invoerrechten 11 wijnaccijns 1.5 sigaretten nog eens (da zopn- tjes mogen niet rooken, maar floen het stiek'uiin tochj. 3 I invoerrechten nog eens (bier en wijn beboeren tot de da- j gelijk'sche tafelari-ikele'n van het groote geizin 3.6 'Waarom de benzine uitgezonderd,? Ook vaders van groot© gezinnen heib- bem wel eens een auto. Omzie -groeinitenboier heeft er een. Zondags maakt hij er een autobus van en gaat met zijn kroost, uit rijden en hij is nog niet eens 'S.D.A.P.'eir, Zijn socialistische lezers nu .zoo d^m als hun pers heb veronderstelt?, Fn móe ten ze maar alles slikken wat hun plets ze voorzet? Zal een eenvoudige siocialisjti- eche arbeider 'bovenstaand stukje in „Sfelmt Bood" lelztend, zich nu. ook' niet «enige vragen Stellen: .Wat deletrt mij' de wijmaeeijns, het zegelrecht-, Se tanzimie- belasting, de bieraccijns, de belasting pp sigaretten, id. op sigaretten nog eens: Moet ik nu die invoerrechten betalen, maar alles is toch veel goedkbopjar gewor den goedkooper nog vdan .vóór den oor log. En gebruik ik al die siuiktar of' wordt 100 Nul wist Meester D:or,reins alles en kü waagde geen vender vragen. „rie Boiodhuaden izfijto weg .en hun laiatr fite koning ook. Mijn hond is teiruiglgekor men. dalt is een zeker hekken. Hij is met wonden overdekt en Eelnzö. is hean aam. 't wassehen en verbinden. Die twee Zijin on- aiseheióbrar in hum haat, tegen die bee Tcwtis schurken. Maar hum dooden heb ben ze mee gemoraen, en EleimziO' -heleilit zo geteld, en toen flu.isteli'die'hij binme|nis!man'ds: bijna gelijk, bijm kwijt w(a,t hij daarmee WÜ, weet ik' niet, mraar hij moet 8 bijzonders hebbten gehad met dalt anders Zou hij er z!o,o- eirg grieft op- nachl i. e*3DIS' SeM11'' en vajl noemt viif ™t Zoo alsof het wild was em wiar m'iir, 'T bedem Zij't ge in elk geval wilt f V™ moi1=«n' 20,0 >S9 -Volstrekt L D,]il"nt eae-n- E»® om Ctelo Viil o. I1 "e®®hide)n ittofc door de woestijn, S7 y» dien weg op." Na'ar *i Ór'. Senor, ik kern geen andere. de 'kom t nv*e:r Sn ib' niet meer, om op van eem schip te wachten. Ik daarvan niet het meeste verwerkt in fabrieken, banketbakkerijeneiniz. Wanneer ik van die 80 millioen dit al les nu eens aftrek, de sigaretten, die Wijln-, hef gedistilleerd ,dei sigak-ettlpm nog eens en ide imvoierrechtien' er bij, dat k'uinlnlem z-e voor mijin part lalleanaial houidem, wat blijft er dam over vain dat coiuimmibenrbe-, richt. 1 En andere levensbamoiodiigdhieid'Sln zijn zooveel goedkoioper geworden. De consument betaalt den boer mindler dain kostiprijis. Eem arbeider die Zoo redeneert, en daar behoeft hij toch niet geleerd voor'it|p eijm, daarvoor is eem .dosis geizbnd versteld voldoende, stemt miet rood ,hij qtiemt niet o'p een partij' die hem voor dein dopiime wil houden ,en met allerlei groote woorden en sehoonklinkemdei beloften wil plaaiem. T)c- Katholieke arbeider stetot 26 April OP No. 1 VAN LIJST 25. P01 en'-sl dictator opnieuw in actie.? p'e Piools,che bladen spreken den ket sten tij-d weer opvallend veel over Maar schalk Pilsoedski, hetgeen niet geheel zon der politieke achtergrond zal gesphieden, vooral niet in verbapd1 met de hernieuwde moeilijkheden met D|uits,chland inzake de bekende .con'idor-ywfesjtie. Zooals men weet is Pilsoedski de feitelijke dictator van Polen. Dlespndanks houdt h'ij1 zich iD de regeei'ing besteheiden achteraf en ver genoegt hij' zich met den titel van Minisj- ter van Militaire zaken. Volgens, de ge ruchten, welke thans de romde doen, zou Pilsoedski binnenkort ook de portefeuille van Buitenlamdsehe Zaken erbij1 krijgen. Mocht dit inderdaad het .geval zijin, dan zal dit ongetwijfeld een belangrijke wijzi- ,ging in de buitenlanddehe politiek van Polen tengevolge hebben, daar Pilsoedski dan wjaarsjchijmlijk ook hier z'ijn dictate riale neigingen zal bot vieren. Ondanks het feit, dat Pils|o:edski zich op den ach tergrond houdt, heeft hij [Steeds een be langrijke rol in de Poolslche politiek ge speeld. Merkwaardig is wel, dat evenals D;uits|chland's dictator Hitier geen D.uhti- acher, ook iolens dictator' Pilsoedskj geen Pool van geboorte isi, djooh een Letlander. Hij' werd nam'elijk geboren in het kleine 'plaatsje Znlof nabij' Wilna op negentien 'Maart 186.7. Over zïjin jeugd en over de geboorte van z'ijn Poolseh pUitriottismle heeft Pilsoedski eens het volgende ge schreven „Het was ongeveer tien jaar na de onderdrukking van de opstand van 1863. D'e indruk', dien Majui'efs) represail;- les| hadden achtergelaten, was nog zoo levendig, dat alleen het zien van een Russisch ambtenaren-uniform voldoende was, ;pm' de menschen van schrik te doen bevenIn diem tüjü haalde m'ijn mo.eder uit een verborgen sjchuilplaaits, die aan haar alleen bdkehd wiasj, een paar boeken, 'waaruit sdij' 'onis voorias en waarvan zij- ons sjolmtaige passages uit kot hoofd liet lec- ren. Het Waren de werken lonZer grooto dichters. Het mysterie, dat deze oogen- blikken doorhuiverde, de gembedsbew'eging Welke mijne mloeder beving en die elec- trisch oversloeg op ops, haar kleine toe hoorders, de verwisseling van het décor, dat plaats v|o;nd, Zoodra een of andere lastige getuige lomz'e bijeenkomsten stoor de dat lallesi liet in onz'en geest Sporen achter, welke nooit zlijki uit te wissen.- In het Russisch gyininasiuiri, dat ik moest bezoeken, kwam' mijl hetj gehate regime in levenden lïjVe, in de gestalte van de ge- uniformeerde Rmsteisohe leeraarscofps, te- gein'oet. Dag in dag uit moest ik mijn lonm'etelïj'ke en m'adh'teloöze Woede ver bijten.'' 1 'Nauwelijks twintig jaar oud, was Pil- sloedslci Russisch staatsburger geworden en een der vurigste revjolutionnairen. H'ij wil naar New-Toik', daiair mijn, goud ,^ot geld makem em dan malar 'Europa teTug, naar Holland, na,ar Maadtfficihit, maar...'! Mijn'e kinderen wilde hij! zegigeo,, maar ging aarzelend vioort, „niaiajr mijm vader- lamel, vrienden en bloed ver wantJen." boio'g1 Iie'b hoofd ,ein tranen jolden ovesr zijn wangen. De- Sen-oir isitond oipi en liet hean' allqen. Alsof Peidirillói ejlepihtis hierop' gewacht had -.stond h'ij' ei^nsiklaps voor Meesteir Dprrenis, en toen hij' zdj'n' tranen iZiag, inaa.k'te h'ij zioo'ii onvjergelijlkelijflf gés! gp- zicht, manovreieirdie zoo dweias met aranien en beenen en hoofd, eta gaf z'ulk ete-n bravoers'tnk in het tonguiUteken ten besr te, dat de weeanoiadstna non van Meesitier Dorrein-s in laChtriamon- eindigden,, en dat heit, eten in zïjn.moind eem verke|ard kteielgai inwou, ieits dat dien eigenaar v'an geipoietnd keelgat tot een. hoestbui noodzaakte-, onp er niet in te stikken, die vam den kamt vam Pedrillo, va,n -zooveel grimassem en gei- ziohfem wer,d igteacoompiagmewd, en dat alles met het ernstigste gezicht der we- r'eld, dat Meester Darrens het bijina, te kwaad gekregen had, en wenkte, Stelt sprck'en kom hij niet, dat Pedrillo, weg zou gaan. Een verzoek1, waaraan dezte bereidwillig voldeed, maar a,an het einde van da Veranda, zoo beteuterd blee'f staam ui kjóesterde slechts één ideaal, het tsaren- regim'e te dioen vallen en de revolutie uit te roepen. Wegens- zijn idees kwam Pil- is|o;edski herhaaldelijk'm'et den a-echter in aanraking, tjotdat liij, één-en-t'winitig jaar ;oud, werd veroordeeld oim' gedurende 10 jaar n,a,ar S'iberie te wjorden verbannen. In Siberië is' hij evenwel niet lang ge- Wteest. Met behulp van .geestverwanten, gelukte het hem' te p:nts|nalppen en onder «en anderen naam terug te këeren. Na zijn terugkjoto'st uit Siberië ging hij' zich interesjseea'en vjoor de Poolsche arbeiders partij. D'ez'e partij wusl gevorm'd door e-em aantal personen, die een Poolsoh rij'k wilden sjtiohten, dat geheel los van Rus land «itond. Pilsoedski werd een vurig aanhanger vail deze partij' en hier kWam hij- tot de gedachte Vjam liet spheppen eener Ppolstehe gewapende m'aeht, hetgeen hem ook is; gelukt. In 1917 zag Pilso(e,dski een zijner idealen verwezenlijkt, de ver heffing van polen tot een zelfstandigen s,taa,t, -waarin Pilsoedski al Spoedig een voorname, zo-o niet de voornaamste pla,ats innam. In den daaropvolgenden oorlog met Spvjet-Rusjand wist Pilsoedski, het bols jewistische leger te verslaan en ,over da grens te drijven. Djoor de staatsgreep .van Mei 1926 kwam Pilsjoedski,' die een vurig pa,trio't jwas, aan de regeering en sindsdien is hij eigenlijk degene, die Pplen regeert. Zijn naam'fecsjt, negentien M,a.art, wjordt in Polen als een soort nationale feestdag beschouwd, welke edhtei- niet altijd even kalm verloopt. Het zal niet algemeen bekend zijn, dat Pilsoedski zich behalve als dictator ook als een bekwaam en üjnvjoelend psychologisch waarnemer en «als een stylist van meer dan gew|one litteraire gaven heeft dloen keunen. In West-Buiiopa kent men Pilsoedski eigen lijk alleen alsf veldheer, doch in z'ijn vaderland staat hij als een knap schrijver bekend. Niet alleen in de pblitiek ia hij de leider van zijn' vlo Ik, doch ook pip cultureel gebied. Vjooral zijn werk' „D® oorlog van 1920" dat gelijk met een geschrift van den Ru'^sischen generaal Tuschatsc'hewki in druk is verschenen, doet hem kennen als- een m'achtigen en ver-vboruitz'ienden den ker. In zijiv redevtoermgen laat Pilspedski den vrijen loop aan z'ijn verbeeldings|' kracht. OnbmWonden spreekt hij' ,aUes uit, wat hem pp het hart ligt en hij doelt dit 'niet een welhaast Napoleontische begees tering. Pilspedski koestert dan ook een pntz'aglijke bewondering voor Napoleon, dien hij beschouwt als de grootste genie, dat de Wereld looit heeft gekend. Zijn redevloeringen kenm'erk'en zich door een groote levendigheid en openhartigheid en een directheid van z'eggen, welke jomr middellijk „pakt." Zij zijn v'ol dichterlijke vergelijkingen en frissehe beelden, gegrei- 'pen uit het dagelijksteh leven. Er is zelfs iets in, dat aan Riabelais herinnert. Zijn da.gtodors, even kort als raak, zij'n kléine Weeslterweirfcen, welke in staat bleken lom -een wlonderbare gee'sltesgem'eiemsehaptusi- jschen den aanvoerder en zijn soldaten te scheppen. Een diepe kennis van den .mensteh en de geschiedenis spreekt eruit. Voor het katholieke Polen is> het uiteiv mate jammer, dat Pil-pedski op godsr dienstig gebied zpo onverschillig moger lijk is. BELGIE De eonnnandotaal der miliciens. Evenals de vorige jaren is ditrhaal Weer aan de dienstplichtige miliciens der jaarklasse 19331934 gevraagd in welke taal izlij) 'hun militair onderricht wemsehen te ontvangen. In totaal hebben 21.855 millieiene verklaan'd het Vlaamsc'h of Ne- j omkeek, tnet een zoo- koddig vragenderj 'blik. mag ik terugkomen? wat heb ikrd-an misdaan? da,t Meester Darrens weer wenk te. hij' zau maar komep, waiarppt geztegda veranda geituige werd v,a,n ,«en juitv'oörmg door Senör Pe-drillo, 'gratis gegleveu van, Voor dazen een-fin keer zjjker, pooit 'ver toonde nummers van he,t stou'tlste .pro gramma. van spring-, loop--, draai- jen werveltoeren, .die fit stellig port vertoond z'ijn, melt het verbazetndste succes denkL baar, waiajop hij op ee>ns onbewegelijk stram voor Meesj-er Dorrens bleetf staan als een Pruisisch soldaat, maitr een sol- aaait met de tong lang uit den mond haugipind hetgeen een tot nu tpie onglehriuir kedrfke wijizte was zij'n ovensltein eer te bewij'zen met groeten. 'Een vrooiijk gelaat ontving dan ook den Senor bij ziijin terugklomst, hetgeen eem glimlach van zïj'n emsltige liplpen omtjiokte. Voor Pedrillo scheen hij overigens ook een zwak te hebben. Zoic was de laatste dag ppl.de Haciënda een rustdag, terwijl Benzo en Carlo zich verzekerden van den aftocht der Eoioid- huidem. Iéts dat wij.vergaten te meldem, en dat Voor onze lezers: stellig pok wel' belang z'al hebben. Des morgens hoorde Meester Dorians achter de matten die de vensters bi dekten derlandsch als cbmtaandoi- en opleidings taai boven het Fransch of het D'uitsoh te verkiezen. Voor ket Fransch verklaari- den zich 18.278 miliciens; voor het D|uitseh ,311. Onder de rnilicien's die de voprkeur geven aan het Noderlandsch waren er 9279 die 12 ,of 13 mlaandcn dienst moeitien doen en 12.576 die siechts 8 maanden in de kazerne zullen hebben door te brengen. Onder de Fransch verkiezend© imilieiens zlijjn er 10.794 van 12 en 13 thaanden en 74.94 van 8 maanden. Het zlij'n, als bekë'nd, do intelleetueclen, die het langst onder de wapens móeten blijf ven. RUSLAND Het Engcls chi-RiHasiseli can (lie L Naar uit Mdskou wordt gemeld, heeft de Britsohe zaakgelastigde den volksoom'- missaris van huitenlandsehe zaken, Litr winioff, medegedeeld, dat de ambassadeur Ovey binnenkort ontslag zal aanvragen. De Britsche regeering is niet voor;- nem'ens een nieuWear ambassadeur voor Moskou te benoemten. AMERIKA De Chincczen worden uit Mexico gezet. Volgens een door lret Chinaesche mi nisterie van buitenlaUdsche zaken te Nan king ontvangen mtededeeling, heeft de Mekicaansehe regeei'ing aan alle personen van Chineesche nationaliteit gelast, vóór 1 Mei a.®1. Mexico: te verlaten. Het Chineestehe ministerie van buitem- land'stehe zaken heeft eein zeel' krachtig protest aan de Mexica,arische regeering gezlonden. Het staat te vroezten, da,t dit niet zal helpen. In Mexico, is men reeds met o-n- vriendscliappellijike daden tegen de Cliii- neez'en begonnen. Die Chineestehe gezlant te Mexrelo: deelt mlede, dat in de afgeloopen maanden 300 Chineezen onw'ettig uit den staait Sinaloa zlij'n gedeporteerd. Von Papen cu Goering bij den Paus. De Du'itBche victe'-klanselier, von Pa.p.tem eu de Pruiiisiche minisltier-pirieEident Goeiinig Zijin giistea-moirgein aflzteinder'üjik door Paus Pius XI in plantieiuliea-e audiëënfie ontvam- gen. Beide a,ijjdiënt-ies duurden eem half u,ur. Tegen het einde van de audiëntie stelde von Papten -zdj'n echtgeniopt© aam dein Paps voor. De Paue schoink jaan von Pap'em de go,u oen herinneiringsimiedailile voor bet Hei lig Jaia,r -ein aan «mevrouw yon Papen een barnstenen rozienk'riains in ean sichildipiad- ciein do,os. Hleit omdei-houd met dein viöee kamSelier droeg, niaiar iWol'ff vern-eeimlt, ciem Zeer vriendelijk' kamakter. iniistier-piresideiiit Goering gaf den Paus ©en overzicht vam den tleigenwopxdigeta. toe stand in Duitsohla.nd, wa,arbij: hij' den na druk legde Op de kracht van de nationale reigeering in het megim®, dat door den volkswil gedragen wlqirdt. Aan het eind vla,n jde audiënitie stelde Goering ataiats|sieiareltairis .Koerte aan den Paus voor. Daarna, begaf' Goering zjch naar den kardma,al-'9t-aat?s;cretta,ris Pa.celli, met wi en hij een onderhoud van vijf kwartder had. Invaliditeitswet en Ouderdomswet. Op 1 Maart werden 23.099 weduwen*- renten en 13.548 wteezenrenten krachtens de invaliditeitsjw'et genoten, terwijl op ge;- nloem'den datum krachtens: artikel 373 dier wet 100.548 perstenen in het genot waren van een als' vrucht hunner verzekering verkregen louderdonrsrente van drie gul den per w'eek'. Voorts; genoten 39.900 personen een van zij-n slaapkamer, een wondeaiijk ge» druisch, dat nieit ophouden wilde. heit scheen wel bet hinnéktem en brie- sohen van een paard te dijk, maar er was «em geheimzinnig gichuiflelen bij' 'lang|s de raniein van buiten. Teen hij echter de majjgoirdïjlniein opirplde, z'ag b'ij' tot zijb innige Vreuglde Zijin tro|Ur wtn makkea', izdj'n edel roe sfaan, dajt die teiekenen van vreugde- ga,f en zijin nr-eestler liad weergevonden. Hielt -stampte met. de slanke piooltein, en wredf dem rierlijkein kop tegen de raam van het BlaapVerbnek. Toen Meester Donriens op het binnenplein tir'ad, kwapi het hem liinnekend te gemioet als -een. Vriend, en legde izijkr kóp itieigein he|ni aam, H|et zlou ©pk zijn ge-ztel zïj'n voor de tlerugrfiiijs. Met den Senor nam hij; den dag door, de Haciënda op'. Prachtige akkers, wjjin- tuine'n en boflmgaflrden, en bewonderde da rust, die er overal haerschte. Zij werkte herstellend terwijl de spripnigen van Pe drillo het hummel er toe bij' brachten, henr bij' 'gloed huïn:eiur te houdeg. De Senor bewaiarde s|teeds' zïj'n deftige k'akate, ,em dTO'ïiHg,eie|slt%.e, zWaia^roiedigle wij'za van doeln. Nieits bracht hem van z'ij'n stuk'. hpt geslot.cn graf bleaf ook nu gesloten. „Daar ligtt-, mij'n geHpk begraven," etei invaliditeitsrente, als bedoeld in artikel 71 dier Wet. - Krachtenis artikel 24 van de Oudeij- diota'slwet 1919 waren op vorengenoemden datum' 131.676 persjonen in ket genot van een alS vrucht hunner verzekering verkregen louderdo-mteirente van drie gulp denjper week'. Lioionen Wterkverschaffingen. De ininisjer van binnenlandsehe zaken heeft aan het Chr, Natijonaal Vakverbond, 'dat verzjocht had vooir de tewei'kgeSitelden in de WerkVertehaffingen algemeen den kinderbijisjag in te vloeren, medegedeeld, dat m'et het pog op de financieele moei lijkheden van ilijlk' en gem'eemten alleen dan tot het invoeren van een dergelij'k'en bijj- sjag klan 'w|orden overgegaan, wanneer uit and-eren hoofde com'pen^a,tie is gevonden. Het onderzoek daarover is nog gaande. '.Werkloosheidsverzekering en arbeids- bciujiddcling. D© directeur van den Rijiksdiaust der W'erlflLooSjheidsverzekëring en Arbeidsbe middeling deelt mede, dat de werkloosheid onder de 606.500 leden van ingevolge het werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde wierklooz'enk'assen in de week van 20 tot en lubt 25 Maart bedijoeg 29 pet., dat is 1 'p-ct. minder dan in do w'eek - 6/11 Maart. 'Het aantal ingeschreven w'erfcz|oekenr den bedroeg bij: 1025 organen der open bare arbeidsbemiddeling pip 25 Maart 376.987. Hiervan wlaren werkloos 342968.. persjonen. -» Op 1 Januari 1932 stondeu bij de ge zamenlijke organen ingeschreven 256.800 mannen en 14.000 vrouwen. Gedurende 1932 bedrpeg het aantal nieuiw'e. insbheij1- vingen van mlannelijke werkzoekenden: 926.000, van vrouwelijke werkzoekenden 148.600. Hier tegenover stonden 170.600 aanvragen om' mannelijke en 96.000 aan vragen om' vrouwelijke arbeidskrachten. Het groote aanbod van werkzoekenden maakte het mogelijk' aan een zeer groot gedeelte der aanvragen o'ml Werkkrachten te voldoen en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de geslohrk'theid der.w'erk- zloek'enden voor de dopr hen in te nemen plaatsen. Voldaan is, voor wat betreft de m'ahnelijke arbeidsjkrachten. aan 160.000 .aanvragen, Zijnde 93.5 procent van het totale aantal aanvragen; vrouwelijke ar- beidspfrachten w'erden tot een 'totaal van 69.000 geplaatst, -zijnde 72 procent van het totale aantal aanvragen. Japjiinscbj-Ncderlandseh ai'bitragere,.di-flg. Viclgenia fartededeeling van den minister va.n huitenlandsehe z'aken wjorden er bij de onderhandelingen inz'ak-e een arhitrageVer,- drag tusschen Jalpan en Nederland gun stige vorderingen gemkaikt, hoewel eenige t-ij'd ge'mjoeid kan gaan met de onder- teek'ening. De landbouw en de regcering. D'e II.-K. Ned. Bperen- en T.uind-ers-i bond heeft aan het Kon. Ned. Landbo-uwt- Cpmité en den Clrr. Boeren- en Tuinders- bond doen weten, dat Wijl den a.-s-, 'kabi,- netsform'ateur 'wil adviseeren tot he|t inj- stellen van een afzlonderlijjk1 depai^em'ent van landbouw1, waaronder opk de ont wateringen iZojudem moeten wo-rden ge bracht. D|e kjaith. boin-d heeft de m'edef wcrkïng 'der beide andera ÏCmtrale land;- biouworganisiaties vea-Zocht, waardoor het advies nlaim'e-ns den gahealen Neiderland- fechen landbouw 2lon kunnen worden ge geven. D'e klw'estie is behandeld pp de jongste 'gecombineerde -vergadering der dag. "besturen, doch uitgesteld tot de e.v. vergadering iop 28 April, teneinde het Kon. Ned. Landbou'wfComité de gelegen heid te geven de besturen d-er aangesloten prganiisjaties te raadplegen. D'e Ka-th. bond is pvertuigd, dat de landbouw nog een hij!, te€in z'e aain de kapel melt hare- graven voorbijgingen, „en vooi' mij1 jte geen nieuw geluk meer, noailt!" De avond wea-d echtiejr in vewtrouwelijk .gesprek .doprgehracht, en h'fit werd laat, hopwel er -geize|gd was, d|a,t melt het krie ken van den dag helt drietal pipl Ireis izteu ga;an. Hiel afscheid wia;s barWijk. Diepgeroerd stprnden de bedde manne®' hand in hand op den we|g in helt wpfbld. Renizö en Carlo waren ®fin. eind voor uit cm de omstxekein te varkemnen. „God Zij imielt u Sprak de Spanjaard diep bewogein. „Zijn lieva Moeiden en San José belsohermen en begeleiden u." „D"ank'! Dank!" stamelde Meester Dar ren® en de tranen nold'e|n helm over de' wangen. Hij had .eein vriend gevonden, dait vbelde hij, een edel trouw haalt. „Bid voor mij'," Snikte de reiziger en bprong pp rij'n plaiard. Nog een we-nk' en ruite|r en paard Ver dwenen in bet jvoud. Op de duiven lil si end Bedrille. - Zoover al hïj! kóu ietuude Mj .uit .da smalle Qpemimg jen Zond 'den. reizigjer mett eenige. bijzondere sieSrlijikfe. meiulziein, zoovter 'hij' kom zijn tpng acbternia, ten a&cjheid. (TCordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1