De vóór 30 April gekochte Gordijnen worden in DE BIJENKORF gratis gemaakt iKPAlie Katholieke kiesgerechtigden in Den Bosch-Zeeland stemmen 26 April op mr. dr. L DECKERS, No.1 van lijst 'I' LUST 2! AMSTERDAMSCKE BANK N.V, BOUWIEN SMID, Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. DINSDAG II APRIL 1933 NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN Tandarts, Goes, AFWEZIG van 13 t. m. 17 April. opGOEDEN VRIJDAG den geheelen dag Zaterdag 15 April, NA 10,30 UUR, gesloten zal zijn. Bijkantoor GOES. Te koop bij inschrijving HET WOONHUIS een kleine Woning Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April a.s. Adverteeren J. WESTVEER, Slagerij, Goes. Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen De ondergeteekenden berichten, dat hunne kantoren op Goeden Vrijdag en Zaterdag 15 April den geheelen dag GESLOTEN zullen zijn. BANK ASSOCIATIE N.V. BANK VOOR ZEELAND N.V. DE TWENTSCHE BANK N.V. 3i2724s VAN HEEL Co. N.V. HENDRIKSE Co's BANKIERS- EN EFFECTENKANTOOR N.V. NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK. ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGINGNV. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. In twee w rr\idat ao;° Eien Kruisdrager. I Gebukt onder den iwaren last van ©ein kruis, is te Padua, naiair Rieiultjeff1 meldt, een 5ö-jarig mian met een langen wittein baard aangekomen die te voet, in letterlijken zin zijn kruis dragend aan een pelgrims tocht bazig is na;a,v Kom», ter gelegenheid van het Heilig Jaar. i De man, genaamd Gia,n Muller, is op 1 Maart uit Rosenheim in Beieren vetrtr-ok- ken en hoopt op den Goeden Vrijdag .du de Eeuwige Stad aa,n te kani'ein. Hij; zag er zeer vermoimd luit, .feen hij aich wankelend door de Ettmaiten van Padua voortbewoog na,ar de; kaithedli1a,al, waar hij even bleef bidden en onmiddellijk' rijn rei® vervolgde. Muller ^.edde tot dez'an pelgrimlstocbti besloten te hebben ter boie|t)ing van zijn «enden nadat- hij de wonderbaarlijke gene zing had meegemaakt pan eetn lamme, door de voorspraak gan de H. Moeder Gods. Uit het stormend leven van een Missic-hcld. Mien sdirijflt ons Den 18en ^.pu-il z'al' voor Holland inschepen een missionaris; die onlangs zijn 61en Verjaardag vierde; een missionaris, die een eetreplaiats inineleïnt onder de missionarissen der Katholieke Kerk door zijn aatzagüijiken ijVer, dooi' zijn vruchtbaar missiewerk' en door zijn letterkundigen arbeid. Wij bedoelen den ze'ereerw. beier 1'. J. Buissink, Apostolisch Miissionaris iem pastoor te Ban JR afhel, eiland Trinidad Britseh Weslfc-Indië. De isereerw. heer P. J. Bluissink, werd gebo ren in 1872 te Gemert', Noord-Brabant. Zijn vader, dr. Johannes Riuissink', was daar een geneesheer van groote repiutatiia. Da zeereerw. heer P. J. Buissink' vol tooide zij'n studies met schitterend gevolg te Weert, Roldue en Roermond -em werd top 3 April 1897 in deiz'e laatste plaats tpt priester gewijd. Na zijn priesitelrwijidng volgde onmiddellijk z'ijn benoeming tot professor te Roermond, waar hij' dait Vol ijverig priesterleven be'glon, dat hem steeds meer en meer aotr kenmerken. Hij ver bleef daar gedurende vijf ja-ar, toen «en oproep hem naar het Bisdom van Njtmen bracht, alwaar hij' tie:n jaar verbleef. AD pastoor wiat hij daar het decreet van Pans Pius X over de vroegtijdige en veelvuldige communies tiot heerlijke uit voering te brengen. De z'eerearw. beer Buissink bouwde er een Patronaat, dat een sieraad wa,s voor de geheels streiek en richtte aldaar allerlei sociale organi saties o-p-. Hier begon hij tevens zijn. letterkundigen arbeid, welke hij steeds z'oui voortzetten en uitbreiden,, Van zijn hand verschenen weldoordachte en helder geschreven artikelen in: Het Katholiek Sociaal Weekblad; De KatholiekeIMusitra- tie; Het Nieuwe Dompertje; Do Katho lieke Gidis; Van Huis tot Hjuis1; De Tijd; De Gele Boekjes, en<z. Hij was een der oprichters en ijverigste meidewelr'k'ers van „Lectuur", welke uitgave later in „Boe kenschouw" werd herdoopt. Gedurende dien tijd verschenen zijn pastoor Buss- sink's hand de werken: Licht en Duister- nis; Aan de Voeten van O. JU IVr. van Lourdes; Jermola; Het Huwelijk'; Het Alooh lismeenz'. 'Hij was aldus vol ijverig werkzaam in de prachtige Bel gische Ardennen, toen die weleerw. heler A. Drossaerte ha-ar Holland en België ge- zouden werd 'om priesters tie velrkrijigen voer het in priesternood verk'aerende Loui siana in de Vereenigde Staten va|n JNoord- Amerika. De artikelen van dezen ij vierigen priester, thans Aartsbisschop- van San Autonio, welke verschenen in De Tijd ©n J.e Patriot, Vielen -onder zijn oog. Aan de vurige missie-r.oeping, .japen uitgesteld door de smeekingen eener moeder, Werd thans gevolg gegeven en zoo vindein wij rie>n pastoor uit de Ardennen in 1913 terug als pastoor te Cameron- in de Vereenigde Staten, een dei' .gevaarlijkste, moeilijkste en meest uitgebreide parochies van 1501 vierkante mijlen, «a.n de Golf van Mexico. Zij'n groote energie stond hem toe hier gedurende acht jaar te ver blijven zonder den geringsten invloed v'an malaria te ondervinden, een ziekte, welke een verblijf* van meer dan twee jaar Vlooir andere priesters' onmogelijk maken, en menigen inwoner een voor immer geknak te gezondheid bezorgt. In deze parochie was hij thuis,, niettegenstaande de slechte cm eindeloaze wegen, de kwellende mus kieten-plagen, de gevaarlijke slangen em krokodillen, de verraderlijke rivieren en meeren en het ontzenuwend semi-tropisch klimaat. Ieder eiland, iedere plaats, ver borgen in de moera-ssen, werd met De grootste regelmatigheid bez'ocht. Vele be keeringen werden er verkregen, vooral onder de negers en het aantal Katholie ken, dat geschat werd op tweeduizend, steeg er tot het dubbeleDe lange tochten werden afgelegd te voet, te paard, in een rijtuig of per auto. Drie nieuwe kerken werden er gebouwd; de eerste H. Coim- munie werd er gegeven aan 968 personen tusschen den leeftijd van 772 jaar. En toen mgr. Laval kwam om bet- H. Vorm sel toe te dienen en de drie nieuwta kerken ie wijden, diende hij het H. "Vormsel toe aan nieit minder dan 51 bekeerde negers in hun nieuwe kerk. Gedurende' diein tijd schreef' de Zeereerw. heer Buissink drie Engelsohe boeken en vele artikelleinl in Amexikaansche tijdschriften. Tweemaal werden gedurende diien tijd zijn missies door geducht tropische stormen geteis terd, n.l. in 1915 en 1918. De storm van 1915 hield drie dagen a.ain met een sn-el- neid van 60 mijlen per uur en iz'eitte zij'n missies onder drie tot zeven voet water. Veestapel en oogst waren velrloiron, maar er vielen gelukkig geen mtensch-enlevteinis, te betreuren. De sitorm van 1918 hield op een andere wijlze huis; defe hield slechts drie uur aa,n mat een gemiddelde 'snelheid van 120 mijlen per uur. Ontzfuglijikis schade werd aangericht aan kerken en huizen, en helaas, er waren talrijke doo- den en gewonden. Met onweerstaanbare wilskracht werden de tien kerken zijner missies z'oo spoedig mogelijk hersteld. Dat ontzaglijk werk, onder de semi-trop'isohe zon, maakte echter toen een verandering van luchtstreek ten zeerst;© wengehelïjk. Eien kleinere parochie' aanuelmein wals echter voor Zulk een groot werker ni-eit mogelijk en gelukkig! viel het oog van onzen missionaris op- -eien artikel in „Ec clesiastical K'eview" van December 1920, waarin de erbarmelijke priesternood van Centraal-Amerika, werd .aangetoond. En zoo' zien wij' den zeereerw. heer Buissink in 1921 terug als pastoor van een der grootste parochies van Centra;al~ Amerika, waar hij de moeilijkste, vruchtbaarste -en meest verdienstelijke van zij'n priester- jaren slijten Zou. Eigenlijk gesprokens bestaat Centraal-Amerika uit de vijf' vijf republiekenGuatemala., El Salva dor, Honduras, Nicaragua en Costta-Rica. Twee dezer, Guatemala, en El Savador, waren meer in het bijzonder getuige van zijn verbaz'enden arbeid. Men moeit het artikel lozen over de Katholieke Kerk in Centraal-Amerika,, in „The Catholic Missions" van New-York, het officieel orgaan van de Voortplanting des Geloofs itn de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rixa, Ju,ni-nuimmer 1932, om te beseffen meit welk meesterschap1 hij de toestanden aldaar schildert. Geen wonder! Teirwijl hij pastoor w.as van parochies van meer dan 50.000 zielen en er de voorkeur aan gat iniplaats van te rijden «®- ©en lui en onwillig ezeltje, de lange tochten te voet af' te leggen, welke floichten dik wijls gingen over slechte wegen, .ondiepe rivieren, hooge bergen en onder d-e ver raderlijke tropische Zon, wist hij .zfilk -een schat- van gegevens aangaande land. volk, zeden en gebeurtenissen te verza melen, dat hij driemaal een „Anuario Ecclesiastic© de la Iglesia OathoHic'a -en Central America-" uitgaf, dat va-n allen den groiOitsten lof' verwierf en zjj'n paan, daar voorgoed als gaschiedvovslaheir ves tigde. Andere Spaapsche wprkjels vergohe- uen van zij'n hapd, namelijk; Santa Ana, El Purgatoris en een kleine Spiaansche Katechismus. Zijn letterkundige kracht scheen echter onuitputtelijkgeregeld ver schenen van zij'n ha|nd belangrijke en welverzorgde artikelen, vooral in Spaan- sche en Amerika-ansohe tijdschriften. Deze artikelen verraden e-en ontzaglijke belezen heid en hebben tot doel uitlegging: van de Katholieke leer, .uiteenzetting yan Ka,- tholiek© toe-standen, Verdediging van de Katholieke Kerk tegen de aanvallen van haar vijanden. Meermalen heeft pastoor Bniissink's scherpe pen het z'wijgen opge legd aan de verwoede vij'apden der Katho liek® kerk. .Wiat het werk! uit godsdien stig oogpunt beteeken-t. in de groote pa rochies van Guatemala-, moge door drie voorbeelden blijken. In Guatemala, werden door d.e. Kerkvervolging, welke aldaar vijftig j-aar woedde, sinds den goddeloo'Zen President Juste Rutins Barrios in 1871, bijna alle aartsbisschoppen verbannen en er was daarom geen mogelijkheid -om het II'. Yormsel te ontvangen. Toen derhalve Bisschop Jimen-ez van Honduras eenigiem tijd in de Republiek' verbleef, Werd hij hier en daar u-ihgenoiodigd om het H. ttormsd itioe -te di-emein. In tweei weken, tiids had de zeer-eerw. heer Buissink allies gereed te makien voor heit II. Vormsel ven 3256 -personen, meestal kinderen. Eien an der voorbeeld: De plaatsen, welk'e- buditein de ver'blijfplaalts liggen van d-en (plastoor, wordon gewooinlij'k' eens- pier jaar bezocht, tur gelegenheid van het Patroon-sfeieislt of Fiesta. Hier is het verslag va:n Zulk' K|en tocht naar (Raiciapa. Afstand 16 uiu-r; ver blijf vijf dagen, dooipie'n 774; -biechten 8; communies 8; preeken 12; gadadieiDislt- onderxieht-ingen 4bezioiekiem aialn zieke kini- dleiren 7. Het- klein aantal biechtenhoiott'in- gan en communies wijkt op de allieirbeibnetol- ranswaardigsite tioe-standen, welke' aldaar hieerscbein. .Wilt- gif nog een ander vo,or- beeld? Hier is het: Arbeid gedurende elein jaar in da verblijfplaats va-n den pastoor in oen uiterst verwaarloosde parochie van 55.361 ziel-einpreekfen 285; Eerste H'. Communies 178; biechten 938; ciommunies 965laaitótie H'.H. SiacTaineinten 67Huwe lijken 47Zegeningen va-n huiz'en 6zlegfe- ningen van nieuwe kleine Kerkhoven '3; zieke kinderen beZoeikten 69-aantal idoo-p- pleichtigheiTein in de ipla-aitis 1957; aantal doopplechtigheiden in de missies 1077mij len te voet 1100! Spanje, de moeder van -e-en-e-n-twint-ig volkeren, "bracht huin haar taal «n haiar godsdiienst, Voor dit gnoófc- sche werk' is eeuiwiga roieim en leeju'wigia- dank .aan Spftnj-e verschuldigd. Doeih Spanje 'kon ©en begHrunpn we'rk niet tot heerlijke voltooiing brengen ,e(n ondier goeidsdiensltig looglpuinit lieiersehien in dazU Répaiblietkan, 'Zoo bagumatigd door de nar 'tuur, imelt aoo-'n vruicihtban',e'n grond, toet «ion' heerlijk n-atuiuinaahoon, met zoo'n goedgeis'tcmd volk, door de sdiaarScintie' van. piiiesters vooral, loinibeigrijipelijikte wantoe standen. De kea-lrvervoiliginig, wielke oor zaak is, dalt er zo© weiniig ptiestea'B Ver toeven, is tevens oorzaak, da.t v!roie|g b£ la.al d-e ijverigste vr-eeimide' priesters hat- land hebben te verlaten. Doch de Voor zienigheid had ©an nieuw arbeidsveld ger reed, toen -dit lot ook' onzen missioinia-ria- trof. Daianom vimidan wij' hem, na ©an vete- blijf van aevan jiaiag in CanitiPaial-Am'arika, in 1927 'terug als pastoor op liet eiland Trinidad, waar ander de Eingelsilhe vlag vrede en orde hcetrseht, _wa,ar tsjh kWnis van de Frainisdha, Eingelsche en Spaiainsche talen .oindar deize 'Uiiterst gemieingdie be volking van hat grootst® glewi-eht. kan worden geacht. Daar opnieuw gaf hij de duidelijkste blijiken, dat, niet'tjegemstaianide do thans klimmeinide jiaren, 'Zij'n ij'ver oln- vermloeibaar 'bleef. Hij gaf er in viijlf1 jaar tijds Vijf boeken ,ujt; vier in het E'ngelsch cn ©en in de SpaanScbe taal em was ©an bestendig medewerkter van ©en plaatselijk Katholiek weekblad. En wat heelft hij'ni-at, uilt 'godsdienstig oogpunt, in die Vijf jaar tot istand gelbnaahit,Wij laten hier ©enige hijizonderheden Volgen. V(an 1927 tolt 1932 werd hef gatal der jiaarlijklsch© poinmu- nies opgebracht vain 71Ö0 tot 26.984. Vierhonderd heidenen bakberden .zich. Ge durende diein tijd werden twae kerken len vier scholen geheel hersteld. Ein Wet is slechts hij gebrek a-an Elboffelijke- middelen^ aat werd uitgesteld het hoiuwen van ©en nieuwe isöhoiol, het sitiehten van eien pïafro- na-ait. Jieltwelk het miiddelp'uint moet wor den van Katholieke aoiciale 'antie-, en het houwen van een miauw© kerk. Samleinloop van omstandigheden hadden ten gevolge,, dat vele streken dein iglaestelijkein oogst in zamelden, gezaaid do.or d-eztein onverschrok ken man. Hiij' miaakte gebruik Van deZe omst-andigheidan om vreemde talen ipan te leieren ein vreiemde volk'eren ,-tle leetren kennen en zelden zal men een missionaris, aantreffen, toegeanteit imleit zoo adjk g©r schakeerde ondervinding! Laten w'ij' dazen ijverigen missionaris steunen door cm'Ze gebeden. Hiermede berichten wij, dat ons kantoor en des voormiddags van den heer W. VERHOEVEN: met Tuintje, Schuur en Achteruitgang, aan de Kleine Kade 35 te GOES. Bev. ben.3 kamers en suite, gang, keuken en kelder; boven 2 gr. en 1 kl. kamer, daar boven zolder. Het pand is voorzien van gas, waterl. en electriciteit. 31217-21 Te aanvaarden 15 Mei a.s. Te bevragen bij den eigenaar en bij Notaris E. C. VAN DISSEL, alwaar de inschrijvingsbiljetten wor den ingewacht vóór of op 15 April a.s. TE HUUR GEVRAAGD in Goes voor alleenwonende juffrouw. Brieven lett. W. bur. v. d. blad. De ondergeteekende No tarissen te Goes berichten, dat hunne Kantoren op zullen GESLOTEN zijn. E. C. VAN DISSEL A. TH. VERBIST (17) H. JONKERS is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! HEDEN: 3 pond Runderlappen f 1,00 3 pond Rundergehakt fl,00 3 pond Varkensgehakt f 1,00 3 pond Krippen fl,00 3 pond Reuzel fl,00 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 h 2 Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook O helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboers Pillen verdrijven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor telboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" t 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie 12, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 653-60 Bureaux van Re Telefoon Interlc Bijkantoor MID GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Zij' bevat de vo 1. Deckers, L. N 2. Fleekens, A. 4. van Poll, 5. v. 'd. Putt, K 6. Schaepman, ff 7. Lockefeei', 'Ei. 8. Smits v. Oyen 9. Aarts, F. J. 10. Kujripenis, A. Stemt dub no, 1 di'. L. N. Deckers V Waar de r het geld v Onder dit „hoo verin e<zingfeblaa,d je Op' suiker Opi Jieit gedis'tilleeix ö:p' .de sigaretten Op> de benriee Invoerrechten Op d e wijnaccijns Op n-et zegelrecht Op de z'uidvnuidhteii O pda suiker nog Op de sigaretten n< In vd e rr e chten mog Op het Wier Op de suiker daar „V erhopjging dus lastingen met bijii Daarvan drukke kleine luiden de h zegelrecht. Blijft dan toch ling op; allerlei v hool'd vam. rdie bev gulden. Aan deze belarii bedeelden, wiediloo. meer. naarmate rij' De Katholieken gezinnen te zlorg&n. Met z'ulke belast heer De .Greet op' Vaders van gro zioli de oagen uit. Zij 2tot-ken op)1 hu gedistilleerd sigaretten invoerrechten wijnaccijms sigaretten nog eens tjes mogen niet rooi floen h®l stiekjim invoerrechten nog e en wijn hehooren to gelijk'sche tafelartik het groote gezin Waarom de benzis Ook vaders van ben wel eens een au heeft, er een. Zond autobus van en gaa lijden en hij' is nog Zij'n socialistische als hun pers het v( ten ze maar alles ze vota-zet? Zal een eche arbeider 'bol „Stemt Rood" k-iz'ei ©enige vragen stelle w'ijnaoeijtiE, het ae belasting, de bierac sigaretten, id. op' s: Moeit ik nu die maar alles is t(och v don goedkooper no log. En gebruik ik FEUIL Nu wist Meester waagde geen verd; „ri® Roodhuiden sla koning ook. Mi men. dat is een ze! Wonden overdekt ©i wasschen en ver'bin afscheidbaiar in hu luerae schurken, k hen ze mee ge'nomi geteld, en toen ïtui bijna gelijk, bijna. Pfigen wil, weet Jets bij'zondetrs gespuis, anders z' Denk eens, nacht heef It bij Maa:r heden wfft, dan kunt ge *«Uen u hegeleidieir o*} weier „Welziep,™ Naar de rivier do komst van he zioiu lalso tem mor g© deli] f dien Se no] ga, een

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4