1 Tot 30 April geeft DE BIJENKORF, GOES, op de WollenPekensl 0 pCt korting llNNEST DINSDAG II APRIL 1933 Financieele Berichten ALLERLEI ourant |le lnehjtjêq, gijoen springt lie natuur blaaft Idor wla;s) wordt laruimd on Joeli Igeuy over onzq Jo-ma wordt vei- I den eigen roem, I tape u opftij'gt. Jqrde is op haar handhaven wil moet men zich licht behoeft ou- Iden te worden, verhoudingen in beperking op- lal de waarheid iorgaan zou zioh S.D'.A.P. dez'er dat zliji 'meer bre 'partij', maar pat te betoogen, hing van haar fcr, dat zij' de el- democratie is, l'iqsehe damp ia Icing af. i [Let dichtgeknepen de Vrijheidsbond 1st jaar grasduinde Iden en voor eigen |oov do algemeen© naar de eau de I een liberaal blad laardeeren dat do krachtig stelling de ondermijning |en .oneconomiSohe lok zonder aarzei- pril uit te brengen per,ale Staatspartij [levtinente onwaar- hermd is door hen, |en waar bijv. wa- uit de openbare kwam1, hebben alle pet na, de muiterij- hierover te spre- de waarheid. Isjte Troonrede van Voor „leuterpraat'8 I 1 I Welfde die 'taotaeuh |n eerbied voor het I 1 Irmisjche daden ge- Indelspolitiek duwde li. Iligers van dit stel- Iele uitzondering na, l.iengietevs ga zoo laen op eigen voor- linig. Ind en probeer wear Vriendschap, schreef Ije mysterie noodig- lies,: Ontzie de a,t- |is lente, de sehooh- UITKIJK. m in'Woonster heeft W oud is,. Zij' hoopt wórden. 1 ongcns dw>dgereden. bericht ontvangen, ffeur L. Ruiter van inning aldaar Za,ter- r nabïjl "Djorftjon in sonsn heeft doodgq- wagein ernqtig werd 1 een Chevrolet-tquok' vracht haring van irtmfund gebracht en n|ajar Enkhnizen. liepen twee jon den rechterkant van dicht 'wiafïf genaderd, den weg over. nog hen te ontw'ijl- soherp naar rechts gevolg dat de auto w'elVe rechts van den den grond rukte en idigd bedde jongens gegrepen en gedood, and aangifte van het «litie te Rbrsten, die den wagen in ba- de politie-autoriteiben dat deze voornemen? pig vas;t te houden. Na a I dw'ijk se h e s tra a t, oh, dat te 'si-Graven- van 12 op 13 Diaoeuif- Idwdjlkhchestraat (pand r mtej. E. L. door een od werd. Zekere P., k den nacht thuisjkWam, politie het qignalem'ent i«x)lelijkem dader, het- k! op siijn eigen signa- 'oorloolpig vastgehouden er echter ïn z'ij'n alibi t hij sjp.aedig weder op ih. 1 d de aandacht der poli- een gunstig bekend in da Vaa-Boet(zelaer- het voorgevallene zon- zoodanig dat hij' den at zijn géwieten in hopga vasj. Het viel ook op, njaisj en een gleufhoed dan avond van den toet hejbben, maar waati- a dien tijÜ nie-t «neer I .ik De aanwijzingen tegen hem' weiden (Zoodanig, dat de politie overging tot zijn arrestatie. Hlij ontkende, aanvankelijlk halsstarrig, d|0.ch heeft na n zeer lang durig veriiioior Vrijdagnacht een bekente nis afgelegd. Hij' heeft verteld, dat hij taet de vqqhW tad' waal0P Z1J hem de deur uitwerktede man werd 'Maijover i=óó woedend dat hij' een revol ver- (dien Wij blijf ®ich had) pp de vrouw nfwhoot Hij' verklaart, niet de bedoeling te hebben gehad, haar te dooden; hij' Kegt veel beiWiW van' Zijn daad te hebben Dié aangehoudene, de 31-jarige A. C. van B., van beroep caféhouder en petroj- leuimVenter, zal ter beschikking van de Juqtitie Wlorden gesteld. Ongelukken. Eon 4-jarig zloontje van T. Blokland te Hardinxveld, is) Zaterdagmiddag in een sloot gevallen en verdronken. Het tweejarig zloontje van den win kelier J. de ,Wjt te Méppel, kreeg gisteren een stakje wlo,rtel in de luchtpijp. Het kind is; aan de geVolgen overleden. lino (lelijk auto-ongeluk te Apieldoiorn Zjondagmiiddag omstreeks kjwjaa-t over twaalf, werd weder te Apeldoorn, in de P!eventen4tra,at, ter hjopgfe van de J,u,- lianakerk, de 55-jarige wielrijder W[.Roek anit DrUm'men overreden door 'n auto,, 'die in 'dezelfde richting reed en beqtuurd Werd door dhr M, J. uit Putten.. Die lieer 'Roek1 Wilde oversteken, kfen- neljjk mlet de bedoeling het huis van siijta aldaar w|onende dochter te bereiken, het gevolg, dat de auto e,n fiets) mtet elkaar in hotsing kwamen. Die lieei' Roek sjoeg tegen den grond ■e» overleed na eenige oogenblikken. Die auto reed tegen een boom' en werd danig beschadigd. De inzittenden bekwa men geen letsel. Het lijk1 werd natay het ziekenhuis te Apeldoorn overgebracht. Met 100 K.-M.-vaart uit de i I i hecht gevlogen. Te Laren is Zondagnacht, omstreeks? 1 uur, op den Hilversumsehenweg, een «rustig autoi-ongeluk' gebeurd. .Volgens verklaringen van een agent van politie, -die daar Surveilleerde, reed de auto, welkio bestuurd werd door den heer ,W'. uit Huizen, met een snelheid van meer dan 100 K.iM. in de richting Lare» In de ejcherpe bo,cht, tegenover den 'Hloutweg, verloor "W. de macht over zijn stuur, met het gevolg, dat de auto tegen een z'w'aren boom botste, welke onmid dellijk afknapte, daarna tegen een tweede boom, welke tien meter verder stond, Om verreed en ten sjotte in gruizelementen terecht kwam' oj> het laag gelegen teiJ- rein bezijden den weg, waai' m'en bezig is, het hertenkamp a,an te leggen. Die chauffeur W. liep eenige lichte skijiwiotn- den aan het hoofd op terwijl de aannemer K. B., eveneienis uit Huizen, die na,a,st hemi zat, een liersieaschudding en een ernstige tüiefractuur opliep. 1 I fTw'ee personen, die .achter in de a,uto Zaten, klwlalm'en wlonder boven wonder niet den i^chrik' vrijt Dr. Hloltmann, die spoedig ter plaatse was liet K. B. per brancard naar het ZiefKenhuisi vervfoeren. Die autjo, die door de 'politie in besjlag gepomen Werd, isi niet het eigendom van de nbestuurder, dfoch van de garage D|e Dange te Huizen. Ernstige brand 'e Oude-Pekela. Te Oude-Pelklela iiq Zaterdagioohtend om vier uur brand uitgebroken in den groe ten strpovooa'raud van de stroocartonj iabriek Eiriqa, D|e brandweer vermiucht (tegen de gewéldige vuurzee niebq ,uit te richtende brand sjoeg over near twOe andere hoopen, Zoodat Weldra een hoeveel,- treid van ohgeveer vijlf nüllioen kilogi-am in lichte-laaie ^tond. Er ontwikkelde zich z|op'n 'groote hitte, dat de ruiten v,ain eenige in de buurt van den bi-and staande huizen sprongen. D|e brandweer 'moest zich beperken tot het bosjohermen van een groote bi'andqtoffeenloods, w|a,arins z!ij fdank' z/ij: den gunstigen wind slaag de. Het brandende str,oo werd door den wind over 'de heele plaia.t$ verspreid. Het ^tnoo is op; bem-spolis verzekerd, IDe s.ckade bedr.aagt ongeveer f 35000. De politie stelde onmiddellijk 'n on derzoek in en deed zoodanige vondsjten, dat als oorzaak van den brand brandstjeh;- ting w.ordt aangenomen. Het parket te Wjnsjoho.ten heeft een (Onderzoek ingesteld, dat evenwel niet tot de arrestatie van den dader kon leiden. Het onderzoek wordt krachtig voortgezet. D'e directeur van de fabriek was voor zaken op *reis Oneerlijk spoorwegbeambte. Meermalen w|as het reeds voorgekoj- men, dat uit de klaq van het spoorweg)- station te Zwaminerdam geld werd ver- mist, Zonder dat het gelukte deu dief te ontdekken. Wel wasi het opgevallen, dat deze ver. mrssingen juist waren voorgekomen nk het vertrek van goederentreinen. De recherche te Utrecht werd van een en ander in k'enniq 'gesteld en inderdaad mocht het een rechercheur, die zich' var- dekt had opgesteld, gelukk'en deu dief, oen arbeider-renner H. V. uit Utreoht, bp heeterdata,d te betrappen toen deze oen bedrag van f 6 uit de stations-Ras wegnam!. 1 ®!an, die ook' de vorige diefstallen bekende, R naar het huis van bewaring ■te Utrecht gebracht. Auta in een woonhuis gereden. Zondagavond te 7 uur iq de luxe-au|to van den heer v.G'. uit WjaalwïjiR in de toin h?u ®'5j%tna^tweg Moerdiijik reden n dhr J' 8* v De wagen dijong door den im'uur 61 "UI? b">nen en khntelde in de w'oon- kam'er Om. De besjtunpder brak Zijn pols, terwijl de twee andere inzittenden door glasscherven in het gezicht w'erden Igewlond. In de woonk.am'er werd een for- m'eel ravage aangericht. Die bew[oners| ble ven echter ongedeerd. Een békende „helderziende" vermoord, i.Wolff meldt uj,t BaUuth: Vrijdag Jpeib- ben wegwei'kens bij' dein sta-aaitiwie,g Jjan Raru.Ui naar Ne|uholf in een dennien'boaohe bet lijk van een goed geMeieden map gevonden. Door. een firmanaam iu de klee ding jran den doode heeft men uitgevon den, dat het vermoedelijk de; pmder den naaan Erik John Hanussen ials helder ziende werllzame vroegere uit^évier Hier- munn Stginigéhneidei' was. Dit vermoiedan iis Zaterdag bevestigd, doordat een vroe gere bediende van Siteinsehneidetr hemi p|ar- tiinent herkend heeft- Het lijk (vertoont een aantal fichotwiondein, die wlaaEéohijlaliik door vreemde hand zijn toegebracht. Do justitie heeft de zaak in ondewzoei.. Nader wordt igeimeld, dat, da.aa' er voor werpen van waarde op het lijk gevonden zijn de justitie van meeninig is, dat men met- een wraakneming on piet met een ha- nooving te doen heeft. l Sant ui geef1 zich over. D|e beruchte Cprsiic'a.ansclie bandiet Ran- toni heeft zich, naar Router meldt, aan de politie overgegeven. iSantoui is door de pplitie al 23/2' jaar lang gez'oeht. Hij behoorde tot de bende van Rartoli, die in een tweegevecht isj doodgeschoten. Santpni w|a® zijfn rooversbestaan in hot -struikgewas vjau Corsica moede. Straatgevecht met bandieten te Leningrad. In den lantstem t'ij'd heeft een bandiertiein- bende te Leningrad veTSaheiden-ei brutale pvervallen op ejaiUtsondememingen ge daan, s)tag,t9gelden geroofd en een aan tal beatn'bten gedood of gewOnd. De Go PeOe «jaagde er eindelijk in, de verblijf plaats van de bende te ontdekken, doch bij'een poging tot arrestatie werd door de bandieten krachtig verZet geboden. Zij ötoo-kten de GePoOé-beainbten met hand granaten en repeteerrevolyei-s, waardoor een beambte wterd gedpod en drie gewond. De GePeOe beantiwjoordde het vuur, waar bij' vier bandieten Warden gedood. P(o overige acht werden" gearresteerd. 1 Ruim' haan vaar moordenaars'! Die persjdienst van het staatsminister!» •van Baden deelt mede: D(e sjtrafkjaimjer van het landgerecht t» Off'enburg heeft op grond van de jongste a(mlnié#iei-vei'oirdening de lieden, die betrok ken waren b'ij' "d-e vermpording van )Brz!- berger buiten vervolging, gesjteld. DeZe kunnen dus nu na vele jaren w-eer onge hinderd den Diuitèchen gr.olnd betreden. Een buitenkansje. Ttw'ee kleine jongetjes, zoontjes van e:n glaz'enwlaisseher te Barry in Zuid-Wjales zïj'n ruiim'sohoots bedacht in het testament van Hemingwfay, een rijken Niobr. De vader van de jongenq is een van de bestp cricketers! van z'ijh sta.d. Een paar ja,a.r geleden beyond z'ijh vrouw', een gewezen dien-Ztirieisje uit Louden, zioh methaar zjopntjeis Op het cricketveld, to-en Hemingj- Way daar ook' een Rijkje kwapr uem'en. De Hooi' had pleizier in een van de beide kereltjes. Z(x> Rw'ahr hij "in kennis met de ouders en h'ij toonde zich dadelijk een goed vriend. Hoewel hij- gekleed waq als een werkm'an en niet den indruk maakte erg rijk te z!ij|n, bleek' hij', toch in sjaa,t zlij'n niehwe vrienden te helpen, wannejï zïj' 'door weikloiopheid in njoeiliijfkheden verk'eea'den. Toen 'bijl hen goed kejnde, vertelde hij' Zendeling géw'eest te ziijh, doch later veel geld geërfd te hebben en ook verscheidene uandeelen in ern petroleum!- bron. .Verder wisten Zij Van hem alleen, dat hij' 'heel veel reisde. Hemingway R onlangs overleden en heeft in z(ij!n testament bepaald, dat heit pudsjte jongetje tot Zijh meerderjarjgj- heid een jaargeld Zal ontvangen van 500 'pond. Het jongste khijlgt' een jaargeld van 250 pond, doch kómt bij zlijin meerderj- jarigheid bovendien in het genot van 60.000 pand. Voabwharden van het legaat -'z|ijh, dat de kinderen geen openbare school en geen «universiteit zullen bezo«klen en dat zij' zullen wojrden opgevoed naar hun nieuwen levehshtuait. Letlandsch schip vergaan. Volgen^ een dra,adloos te Londen ont vangen bericht heeft het Nederlandsjche m'otormailstohip Djempo van den Roittep- daihschen Lloyd op 'weg van Batavia naar Rotterdam' de equippge van 24 mannen en 3 vr.oulwten van het LetlandsK-lie stoom'- schap Evermore, groot 3844 ton, opgenoi- men. Het Leitlandsjche söhip is in den nacht v.an Zajterdag o!p Zondag in de Golf van Gascogne tengevolge van een k'etolj- Ontploffing gezonken. De Demp,o wordt heden te Rotterdam verWaeht 1 De ramp met de Ci'y af Liverpool. Het blijkt thans, uit het .o.nderZoek doioir de Belgische deskundigen ingesteld baar 'de porztók' van 'de ramp -met° de City of Liverpool, dat de brand zeer waarsjchijnj lijk in het toiletkainfertje móet zijn ont staan. O,o!k' achten dezelfde deskundigen het, vrij'wel «zek,er, dat de heer Vpqs zich fn het toiletkamórije bevond toen 't vlieg tuig in brand geraakte. Ernstig vliegongeluk. Zondag wterd te S.taak'en bij Berlijn een „nat.-sjo.c. jeugdvliegdag" gehouden, bij welk «Iplortfeest een ernstig ongeluk is gebeurd. Bij"nb«. 5 van het programtna, een esitafette tussohen ruiters, hardliod- pers, ïnlotorrijwielen en vliegtuigen, is een Albetroa-vliegtuig, bestuurd doo-r den vlieger Her'm'ann HachbuScb, 'tegen een hioogsipanningsleading gevlogen, waardoor het tusjschen de taeschohwers neerstorttie. Een man werd gedood, een vrouw zwaar gewiond. Haehbu^cih lieip slechts lichte vei'wiondingen op. D:e ,göwio,nde vrouw bleek: later de echt- genioote te -zijn van een vo«or «studie te Bel'lijln vertioevenden Turkschen officier. Zfy' is in het ziekenhuis van Sipandau loverleden. De gedoode man, die onder het toestel kWam', is een arbeider, Schaefer genaamd. Politieke vechtpartij' te Breslas. Te Bresjlau is het Ziaiteirdagnacht in een lokaal tljdensi het spelen van het 'Horst iWieisjsel- en Schlesier-lied "bot m'eenings- Versjohillen 'gék'ppi!en. Hierop volgde op «itraat een vecht- en söhietparttiijf,Waaraan blijkbaar pqnvoeateursl deelualmlen. (Rwee 'arheideir^ izlj'n dppdgeschoten en twee m'en- isóhen gekwetst; zij' "ibtejhipjoren tot de iN.S.D.A.P. «oï isjyiapathiseeren mee. Die aanvallers)" schijnen, volgens iWolff' tiOlminUnisJen te -zlijn en elementen, die eerst eenige dagen geleden aansluiting bij: de N.S.D'.A.P. geizfoéht héblben. j i 1 Diief'sitalleii door een „hengelaar." Te Bgriijtn pjpeaieert «pdert eenigen 'tijd een dief, dip de> flatwjpningen binnendringt en ruit de vensjtea's der tx'appjoiortalen met een Roiriw1 m'et «eien haak' voorwerpen die voor open«s|taande rram'ein liggen, „op- visteht" en pintvreém'dt. Gistpi'en heeft hij van een 'b|aloon in cle Fregestrasse te Sehöneberg een Pea-sjianer bontjas met een «k'nuk'skraag ter waarde van 1500 Mark (ontvreemd. Tot nog toe heeft men den „hengelaar" niet kunnen pakken. De SI. Nedelja-Kathedraal te Siofia. Het |Opblazen van de St. N,edelja-kathe- draal te Sjo'fia in 1925 dooir de óoim'munisj- ten, Waarbij' '250 peirs/oncu werden ge dood ,en 350 gewiond, kwam1 Vrijdag jn herinnering, toen de nieuwe kathedraal, 'die na,asjt de puinhpppen van de oude ge bouwd is, werd geopend. De 0PeninSsipRcbtigheid, Welke door hooge geestelijlkën Xverd uitgevoerd, ge- «schiedde in tegeUw|oordigheid van den Ko ning, de leden dea- regeering en hooge militaire en burgerlijke autoriteiten. Opstand «op een gevangenis-eiland. Op het eilandje Rorcos,, slephtsl Sj/g K.M. van de RuSjt van San Paulo, dat dient als; dient ais Braziliaansche straf kolonie is, naar Reuter m'eldt, onder de gedetineerden een opstand uitgebroken, die mjogelijik is géworden doordat een deur toevallig opeu wiais! gebleven, waardoor de gevangenen Zich geweren en munitie konden toeëigenen. De gouverneur van liet eiland en da béwiakerq werden do.or de gedetineerden gevangeu gezet, de ge- UoiUlwien geplunderd, dï« bi-andkia«|t leeg gehaald en het radiiOtorijtel w'erd vernield, teneinde de Verbinding m'et het vasteland lo'ninógelijlR te maken. In korten tijd w'a$ liet geheele eiland in haaiden van Re rebel len. Roinlmige van lien bouwden vlotten en veertig, wauajonder de aanvoerders, die allen gewapend waren, ven-lieten iiier.op het eiland, terwijl Zij de anderen achter lieten. I Die gouverneur -Was) or inmiddels in geslaagd t»oh de verbinding 'm!et San Paulo tot stand te brengen, van waar w'eldra m'ilitaire versjtelrkin'g was a.angej- kiom'en. i De rebellen gaven zich «oven* en de op- ïjtand kon zonder bloedvergieten bedwon gen -wlorden. 1 Van de gevangenen die op de vlotten pntsjnapt "'zljm, heeft mén tot 'dusver niets •Jn'eer vernpmlen. L 1 Het aantal J;»odsche adv icaten te Berlijn. In een persjbeispirek'mg heeft de co,m|- mljsaris van de Berlijnsahe prde van adyocaten, dr. -Neuibeirt verk'laaird, dat op grpnd van de verhoudin gvbn de Joden. tot het totaal aa,n|tial inWó«nerq van Berlijn, het aantal J,oiod's)che advocaten, dat zal W;ffrden toegelaten, Op 35 isj vastgesteld. T,ot nn toe w*aren te Befriijh 340Q (advo caten Werk'z|aain!, van wie naar iskshajU- ting 2500 Jpden warein. De keuze van de '35 J|Oiods|che advocaten ba;art,móeti|- lijkheden. Alq voorwaarde wordt een ibij'- z;ondere onderslcheiding te velde als front- «S|trijrder «geëischt. Geveeht m'ei een tijger. ,Maharadja Si«r Juldha Sliumlshere Jhing, de prémier van Nepal, vertoeft in de Terai, Wlaai- hij1 zich drulk overgeeft aan de jacht op' grof 'wild. In drie weken tSjds heeft hïj: 41 tij'gersj gesehjoten. Op «een van de jachten sprong een tajl- ger pp den nek van den olifant van den maharadja. DeZe bleef kalm1 en legde rustig aan óp den tijger, zoo, dat hij' den takkoet (den berijder) en zijin lijfwacht niet k',o:n rakein. 'Juist toen de tijger zijn JclauW uitstak, weerklonk het schot. Heit 'beeft rolde op' den grond ear de olifant, ibekiöim'en van de,n schrik, trapte het dood, Vrouwen die hun ihaunen vergiftigden. De Dianaupös(t m'eldt uit Arad, dat zich in de gem'ee-nte Vilag|o$ verscheidene gevallen van arqenicutaS-veirgiftiging had den yoorgedaan. Die qlaohtoffeirs waren allen gehulWde mla.nnein. "Een onderzoek wtees' uit. dat het git' hun was toege diend door hun wouWen, die het van een zigeunerin hadden gékiregen. In zes gevallen heeft de Zigeunerin bekóud. Zes vrouwen Zijn gearreMtee-rd. E-en Zonderlinge onthulling. De Nat. Röc. IVesjtdeutséher Beobaéh'- ter, die te 'Ke,ulen verschijnt bew'eert, dat bij londerzóek in gémjeentelijké 'be|- qcheiden is gebleken, dat het August Bebelhuis, het gehtoiuw van de verbóden «prialistische Rheinisohe Zitg., geheel met gémleentegeld isj geb|otuwd, nog wel in een tijd dat de gémfeentekaisj er hejal elecht yoorstond. (1 Naar het bla.d verder beweert, heeft de „Rheinislehe Ztg.' 'de gém'eente Keu len, de qtedelijkfe öpaafbank en de spaai1- hank'en der disjbrictan Keulen, Bergheim' -en ÏMühlheim' niet minder dan 419000 [Mark .afhandig gemhakt. Niet één enkele «steen in liet Au,giust-Be(belhuis is het eigen dota gebleken van da „Rihemisiehe Ztg." Na vaststelling van dit feit hee'ft do eerste burgém'eeslter RaiSen Voor het aan de gétaeente toebehoorende gebouw èén cxecutjorialen verkoop bevolen pm' voor Ke.ulen n|0g to redden wat er te red den valt. Het geim'eéöt&beétumr heeft daarjdp1 het geb|o;bwt aan de „Gaiuverlag" Keulen Aken van de N. S. D. A. 'P, verhuurd, zjoo- dat yoprtaftu de iWlesjtdautscbe Beob'aoh}- iar iu liet vjoioirim!alige "A-uigujsjt-Bebelhuis Zal varsehljhen f. 1 1 Merkwaaijdigc inbrekers'. •Vier bandieten hébben ingebtr(oiken in een bank te Bilbajol en ongeveer 10.000 gulden gestolen. Toen rilij' In veiligheid iwlaren, belden ,zlj' "deai directeur óp en beloofden liëm' iaën regu voor het geld te zullen zenden, daar Zij niet wenqchten dat het 'pebslanael van dez'an diefstal zou ivlnrden verdacht. Alweer staking in Ierlanid. Ta Dublin is een ongeregelde sjt'akinig. uitgebroken onder het öpoorwégpeirilo'n-eleli da.t mét d-e oploisising -van heit ophflicjt. op de Nooirderlijinen geen genoégénl wansahit te nemen. Hjet- heele trednverWeler ebpnd giEiter -slil en men vreest, dat de staking zich over het heele Zuideirnrf, z'al juit- breiden. Nio.»dloitigc twislt tussclien zakenvrienden Zaterdag heeft zich te Wealdqto'ne (Middlesex) in een ik'antoor 'n dramk afgéslpeeld, Waarbij! twee dpoden te be treuren zlijin. Wat er p-recie^ 'in het fchri- toor heeft plaa.tslgevonden, is no-g. niet beklénd. In éen der lokalen van het 'kantoor bevonden Zich twee heeren, n.l. P. W. Smith en G. F. Battye. Volgenq jooggetuigen zïj'n de twee mannen tezamen het lokaal binnengegaan. Eenige oogen blikken later hoorde m'en een schot en bljiia direct daarop Waggelde Battye naar buiten w'aar bijl doodelijlk gewond in de a-r- ta'en van een typiqts viel en stierf. Die typisjte viel in Zwljlm1. Op dat moment 'klonk er opnieulw' èen q'chot. .Men snelde het lokaal binnen en' vond Smith sterven de. 'Hlij li ad «zich voor het hoofd gesldhol- ten. 'Wiaarschijhlijk' heeft er eerst een Wor steling in liet kantoor plaats gehad tus sclien de tw'ee tafannen, want beiden had den nog andere verwondingen ,aan het hoofd. Oók heeft mfen! beiden hoioren twifj- ten. 'Wat precieé'de .oorztaak' van het dra- 'm'a gewfeesït is, is niet opgehelderd kunnen Worden. Battye en Staith waa-en .zak'ehl- vrienden. HsPORTENSPELn VOETBAL. 1 1 BielgiijNederland 13. Alle sombere voiorspeïïinlgen ten gjnïjit, h'eeïit onz'e Oraijjeriploqg ,j.l. Zondag te Afftiverpén de Rooide Duivels piet .31 gleikloiplt., 'Giazaen 'hét starke Belgische elftal is dit -een kranige prestatie gelwoeslt, D-e Belgen waren veel in het öifeinlsielf, docli aan het afwerken van hun aanvallen mankeerde nog wel jets.; bovendien was onze velrdpdiginig goed op dreef. Op Vgn Reenen na heelflt onze voorhoede good ge werkt. De twee e^te dotedpiuntien Iwletrden door Bonslema gemaakt "en het diftrd® dooir v. Nellen. Saoyis wedde de oer viaor de Belgen. l K-K. Z. V. B. Vriendischappelijik. i I Patrijzen IIVolharding II '4—0 Zeeuwsche Hypiatheckbauk. I Aan de vergadering van (aandeelhouders der Zeeuwsehe HyiPótheiekhahk.ite Middel burg zal woa'den vlopiygeBteld over 1932 .15 (v.j. 18) pidt. nét te feeienen en 'Vit reiseirver 'fbnds mlet pugeveer f'60.000 lot 581.000 tp vethqogejn 1 I Hoeveel inieren 'bevat een ime-enhoop? Het is nog niet Zoo lang geleden, dat [eenige vooraanstaande natuuronderzoekers «mieenden, dat groSte mrerenhoopein van 400.000 tot 500.000 bew|oners( "Runnen tellen; voor enkele «porten, aonaïs 'Ro(rl. taioa pratensis, .zouden deze dijlfeps nog veel hooger móeten zijp. Dó jongste onderzoekingen echter ga,- ven reden tot de veirondejrejtellrng, dat hier overdrijving in het «jp'el is geweest en m'en heeft opni-ejuiW zich met' voor beeldig geduld aan het tellen gezet. Na tuurlijk Was het hiertoe allereerst" noodig, (le bewóuerS van «zulk' een nest te dooden; voor een vólkstelling bij 'levende ïij!v|e «lijn de auieren, hoe intelligent -ovea-igens^ nog niet rijp. Het d-ojoden geschiedde door gedurende een half uur daJmlpen van ,zwa(- velkools;tof in het nest "te blazen, waarj- voor Im'en Zich bediende van een gla-Zen 'huisj, wélke recht overeind werd gestoi- ken in het midden van den domyormigen, ,nan de haisis m'eer dan een meter breeden hiierenhoop. Wa s dit werk geschied, dan werd he.t' nes;t m'et den ondergrond in zakken ge stópt en het tellen kón daarna, ongestoord plaats hebben. Die arbeid was echter niet zoo heel gemhkRelijik, en 'zieker tij[droovend, voor een neqt, waarvan de bewoners met (1a grondstoffen 80 Kg. wogen, had m'en ruim' een week' noodig. In Vijf gevallen kwam' men tot de volgende; tfijïera|: 53.018, 07.470, 19.933, 93.6,9(4 en 17.858. Ne«ein't men nu aan, dat in elk neéO minstens 10.000 zni-eren aan de telling Zijh ontsnapt, hetz'ij- ojridat ziijj cloor de zvv.a!» velkoolsjof niet gadaod waren, hatzïj! omf- 'dat 'zïj' 'tjijlden'^ de operatie behoorden tot' de categorie der „hunn'a b'erigheden bui tenlsjhuis hebbenden", dan kómt tacn toch tot de oonc'lusjie, dat de vroeger aangei- nóm'en oij'férs veel te hoog zljjn geweest. Die vraag rijst echter, of de onderzoej- kingen zioh uitstrekten over mieren van dez&fde iSjóoxt. MARKTBERICHTEN GOES, 12 April 1933. f I Boter: -pier Kg. f. 1,40, pier. 1/2' Kg. f 0,70, aan piart. f 0,80fabr.bater, f 0,85, afwijkende boter f0,60 pier }/i. Kg. Boter van handelaren 10,65 per'pond. Ei'W-en: per 100 stiuRg £1,50, per- -25 st. I'0,371/2, a,an part. per stuk 21/2' cent; ee-ndcieren per 100 stuks fl,50, poeljer eieren 1' 1gamsieieiren 8 oen't ptar stluk'. 1 GOES, 11 April. Eiarveilimg ,,,Y. P. Z."- Aanvaer: 26595 eiepen, prijs f'1,80 per 100. stuks. 1 Vcilingsvcreen. Znid-Bercland, Goes. Groentenveiling van 10 April 1.933. Spinazie f812, idem' uitschot fl '2, Witlof 'f711, ideni 2e soort f 5, Suiijf- isla f5, Uien if 0.101.40, alles per 100 Kg.'Kropsla f 2.305, idem' 2e soort f 1.702, Bloémkóol 13, idem' luitschot f 4, Bloem'enplantan f 1.20, allesj per 10Q atuk'sBloiem'en (Narcissen) f 1.10, Rhal' barber f5.606.70, 'Rjadijls "f! 1.603.10, Prei f26, allesj per 100 bos. 1 Veilingsvereeniging KapeUe-Biezelinge. Veiling van 10 A.p|ril 1932. Kleine veiling. Groenten: Spinazie 1116, Witlolfi 7 pt, beiden pór Kg., Kropsla (f' 2,504,50, p;er 100 krop1, Radijls f1,70, Rliabarber l'5.-;beidiein per 100 boe, Bloemkool 13—17. et. pier stuk; Bloemen: Narciésletn 2, Tiul" pen 210 et., beidein per Bob, 1 ROTTERDAM, 10 Apail 1933. Vieemnrkt. Aa-nvioer740 Ko-eien en Osgen. 461 Viétite Kalveren, .433 .R-chia-pem ien Lamiem-ren, 928 Viarkenis. i Prijzen per 1/2 Kg.: Koeien 12—15, 20! —24. 27—29, Ossen 14—16, 20—22, 24 26. yafte Kalveren 271/235, 4045, 50—55, pverjarige Lammeren f'613 per Stuk, Varkens 14, 141/2, 151/2- ZadenKa4"wij)zaia«d II1920, Liijhz'aad wit bloei zlaia-i 1'1011, Lijiniziaiad blaiuw; blóei «aaiai f 1010,50. 1 J Amórika-Ciana,dia,, loiooi 5,60. Vraag bépterift, gedeeltelijk veaikpcht,. «prijzen aan den vaifteni -kalut,. f Vlas: 5050 Kg, bk,Uw f0,40—0,5.5, 8200 Kg. HloU. geel 'f 0,40—0,45, 3008 Kg- Gronin-gsdh 'f 0,4Q—0,50, 1350 Kg, Dau,wroet'f 0,35^0,45. i i AardaplpielanBrielsche 'Eigenlieiinews 1! 0,3Q0,80, Zieeulwslche 'Eigenli.. fO,25— 0,50, Zeeuwsdhe Bónifce sn blauwe If 0,70— 1,20, Peters ï'0,200,30, Brave's fl— 1,40 'Rieid Star if' 0,60 1, Vw-iaairdaiplpies-- len f 0,200,25 (per KL. iWletftl. remde 21/23, Wihtermalta 56 ct., beiden per 'Kg, Aanvoer groplt, handel StR. Gra,a.nmiairkt: Glqrislti £44,25, KaVer i'3,504, Kleine groene erwten f711, «Extra kwal. tot f 13, Sehokkeiiis ïll 12.50. verder van 'tf'710, Bir,ujm», bcnonefl' f5,507,75, alles per 100 Kg. La plaitia, miais 1' 70 per Is#'. 1 BURGERLIJKE STAND GlOES. Kuw.-alllk'.David de Pnijifc, 27. j. jm. en Cornelia A.aigtje Wieisfi'stna|tjei, 28 j. jd. te Kaltlhenidij'kle. I 'i i 'Geboaien: Jphan Berdinius, Z. v. JohaR B'erdinus H!uijls|se en Cornelia Kópttnels;. Corn-elis, z«. v. Wlowitier Harinek en Corne lia Qabharina, BruelJjohaim.es Marinjuia Jiaeobus, z. v. Jan DiagevóS sn Renjn Dirrikls. Overleden: Izaak Meleei, 52 j.., .nchigen, van Johanna, Miaria ReijieiiisePiatlea- de Ki-aker ,75 j., Adriaa.n de. Rdhiplpier, 59 j. weduwnaar van Jofhianna de J'ioinjge te KJoétlnge. i 1 MIDD-ELBUEiG. Hu,w.-ia,an«g.: K, 3ink» 52 j. m A. M. Ilmer 50 j. f 1 Gehuwd:.J. A. P, 'Vegsku-ys, 24 j. jen Eb R-etmie 19 j. i Overleden: J, B. Dessjoin, 79 j., gek» met C. W. Qulveirho|uis|e. j I I. 's-GRAVENPOLDBR. Gehuwd; Corne lia Johannes Westerweele, 26 j. jtn. /ta s-Hee'reinhoiek «en Elizabeth Walraven, jaar, jd. Giebore-n: Johannes Cornelis, z. v. Henri drilt Oaiesar Jaoob Nieu'wdorp en Magia Jacoba Antho'nisge; Cornelia,, d. v. Chrisf liaan de Koster en Adrianla Pieternfella van Driel. NISS'E. Gehuwd: Hlubertus Van Liero 26 j. jm. to VBeer Abtsklerk© pn Maris Jacoba Jan-sen, 26 j. jd.Miadt-inus Gahr keer, 25 j, jm. te Staveni-s|sa ien Dirlkji Brie.ure ,21 j. jd. te St. Maartensdijk. GeborenArnold Hendrik', a. y. Abira-" ham B'lan-son Henkelmalns en Eimmla. Comev lia Eirica Gierse. j I R1LLAND-RATH. Gehuwd: CorneRi van de Kreeke, 25 j. jm ta Rargan ojj Zoom en Dins Le,untje Wjskerke, 22 j._; Cornelis Abraham Imanse, 25 'j. en Len|S Koster, 23 j. Geboren: Jan, z.v. Willem Eredecikf van Gorsel ©n Japoba, Adriapa van Baa^ len. IERSEKE. OndegtaiouwdJons Crirp, 39 j. jm'. pn Maaigaretha J,a,ooimina da .Waal 33 j, jd. Gehuwd: Dank'er Jaoobius Nieuwend/uD 22 j, jm. en Johanna- Van 'Steek 24 j- jd. i 1 -

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3