DINSDAG 11 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VLISSINGEN GOES UIT DE PERS i|| RECHTSZAKEN GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST ate'gelmcrk voo-menie "boil-ecr wtrJ in «beislag go,nomen iiige-violge dei C'risis.-Zuiv<ellwei. Gered. Zaterdag geva-aikta een 14-jarige jon gen al spelende in de Nieuwe haven.. Een man, die ,zicK gekleed te -water be gaf, mocht er in slagen den jongen, die reeds bewusteloos was, op het droge (e brengen. Kunstmatige ademhaling had het gewenschte resultaat. Vreemdelingenverkeer. Zaterdag hield do vereieiniging" vo,o|r iVrcemdelingenverkéieir in Z.- en N.-Reyei- land in heit Schuittersholi1 onder voomziktcr- sohap van den heer J. I. van Rulle goye-n 'de Jong haar jaarvergadering. De secretaris, de heeir G. Roiii-tcka-mer te Kloe'timge bracht z)ijn jaarvensliag uit, Aan het veaslag ontileene-n wij hielt Vól gend e: Ook in hat a tlgetoiopen jaar werd dr,uk gebruik gemaakt van hat, burepiu cm de noodigo inlichtingen te krijgletn, zoowel door personen in en buiten de stad, door den vreemdeling-zakenman «In den vreem deling-toerist en dikwijls blijkt, hoe .deze instelling door zeer velen o,p jpirijis gestold wordt. Het aantal leden oip 31 Dec. 1931 bei- droeg 2G4 «n het aantal pp gelijken datum 1932: 243. Do ontvangsten hebben bedragen 1012,96 en. de uitgaven f' 1098,39, waar bij het na-de-elig .saldo» over 1931, groot if 137,66, alzop oeai na-de-elig Baldo va,n .85,43. i Op uitgebreid -schaal werden verspreid da folders „Goes en Omgeving", zb-owel in binnen- als buitenland. Veel yraiag be stond p.m. voor belt. luiitgewerkite ka,airtje „rit door Zuid-Bcveland" vooral in den bloeitijd, toen in een artikel in verschil lende bladen in en 'buiten Zeeland, gewe ien werd hoe mooi Zuid-Bewela.nd dan is en bedoeld kaartje, gratis was te Ver krijgen Gegevens werden versteekt vo,or de in ternationale liotellij'sit, terwijl opk een Hor tel- en Res'la.ura nitlij-gt voor- eigen gebruik werd aangelegd en uitgegeven. Aa-ngj'-zicin geen opigavg voor pensions was v|e)rkli'e|gea, kwamen deze er niet op vopr. L Foto's en clidhé's werden in bruiiklaein afgestaan, al of niet vergezeld van div'ersie beschrijvingen voor Vele dag- en ïaclamie- bladeoi, liot-él-iadreisboek, het Ziomeaibo.ek 1932 der Nederlandsche Sptaoirwieigan, heit Jaarboek der K.N.A.O., uitstapjes dooir Nederland, enz. enz1. i Conneotdes werden aangeiktaoio.pl met di verse teeringca-r-pindeïnieimin-gein met die be doeling Zuid-B-evelaad pok in hun tours op te nemen: „A.T.O." W-eistlandskSw Stoomtram Mij. te Loosduinen, Bond van IXouringCarioindiekneimeirs in II|oltaind ca in België. Voor de leden van het personeel van het Prov. Be|sit|U|u|r vain Brugge, vIokw do leden van het Hoven! ersgilde uit Rijlok'e- vonsel, voor leden der Ned. Reisivtreeni- ging, voor idem van den Vla,amisiehein Tp-o- aiisttenhond werden alle mogelijke 'ge[ajetvens verschaft oim het bezoek te vergemakke lijken en veraangenamlen-. Met egn bescheiden bedrag namén we deel in het garantiefonds dier K.L.M., wat betreft de Z«ela,ndvlulékten. In 'de daarop betrekking hebbende ï'plder 1933 van genoemde maatschappij zal o. m. wor den gewezen, hoe men het vliegtuig) pok benutten kan om, ma, Schouwen pf Wal cheren.. tegelijkertijd Zuid-BeveLand „te doen". •Erkentelijk zijn we voor alle medewer king ;en steun. IDei voorzitter dankte den heer Hiouite- kamer voor zijin veelv'uldi-gen arbeid in heit belang van V..V.V. Het Verslag .geiéft slechts oen deiel van het werk, vierbonden aan het secretariaat weer. Nadat de1 pienuin-gtmee'sitar, de heer G. Geijsen, rekening wn verantwoording had gedaan en de rekening .wais goedgekeurd, werd de bégrooiting/voor 1933 vastgesteld. De voorzitten" constateerde tot zijn spijt, dat de inkomsten iets terugloopen. Wia-ni- neer de vereeniging meer led'ein. telde en meer gesteund werd door besturen en cor poratie-s, zou zie meer kunnen do|en. Het. werk van de veieeniging js toch in het belang van de gebeele streek. lie heer L. Verwe-r drong ptr pp aan bij wijze van proeif' het volgend jaar de alg. vergadering in de avtomdhnem ta hoiu,detn. Spr. meent, dat er dan meer bezoek zal zijn. vooral va,n belanghebbenden. De voorzitter zegde dit (po. Als bestuurslid werd herkozen de lieer uu\ d.r. Mes te Héinkensz'and. Gekozeta Werden de heeren P. Dekker Wz-, te Wje- meldtoge, D. W. Lindenbergh te. 's-Heer- Arend-skerke en J. Duvekot te Goes. Schoorsteenbrand. In een der woningen vaji bouwplan 11 vlak achter de R.-K. Jongensschool, ont stond Zondagmiddag een schoons beenbrand, welke een dikke rook' deed ontwikkelen. Dienstvaardige buren zijn, niet letteind Op hun Zonda,gsche» kleeren, met kattemra-pte tegen de pannen opgeklauterd oim toieirf imeti natte zakken het vonkend g1elv<w te (loeven. Bulangstelling -ongekend groot! Nieuwe waterleiding- tarieven. Ziooals wïj 'in een vorig nummer mede deelden, zal het tarief voor de water leiding pp Zuid-Beveland herzien wor den. Gistermiddag heeft de directeur van do N.V. „Zuid-Beveland" alhier in een pnderhoud niet de pars een ©n ander toe gelicht. i Na een korte uiteenzetting over het jontstaan der N.V. in 1912 dooi- de sametai werking van bijna alle gemeenten op ons eiland, welke ook "voor het kapitaal, groot f 1.600.000 zlorgden, heeft dhr. van Poelgeest iets over den tegenwóordigea stand van 'Zaken ufeegedeeld. Momenteel ligt er in Zuid-Beveland 256 K,M. buisleiding. .Van de 12.775 wo ningen kunnen er 11.233 door de leiding bereikt 'w|oi'den. .Vijf 'en Zeventig procent m'aakt hiervan gebruik; 'n k'wart deel behelpt zich npg iqteods niet regenton, regenbak en Welp|o;m'p. (Ten gerieve van do bewoners der 1542 woningen, die geen rechtqtreeksche aansluiting kunnen krij gen, zijd er veertig qtandpijpen geplaatst, waaruit water verstrekt wjordlt op een knip kaart. Geen -onzer geweqtgenooteu be.- hoeft du;s met watergebrek te kampen te hebben. Er iq een geregelde toeneming van aansluitingen en afneming. De omzet, welke in 1919 f 100.000 bedroeg, 19 thans tut twee ton go-jtegen. De ontwikkeling van de Vennootejahap is even gezond als bevredigend. Na de eeirstte tien mtoeilijk-e 'jaren, toen er niet kon worden afgeSohre- von, bet Rij'k met f70.000 bijsprong en het feitelijk verlies! "daardoor tot vier ton aanwieq, izjijh. de betere tijden aan gebroken. vorig jaar w'erd het renteloos voorschot aan het Rijk terugbejipiald en sinds '23 hebben er jaarlijks norm'ale af schrijvingen 'plaats. Die achterstand m'et de aïsphrijvingen (ga',opt tw'ee ton) is ech ter n,og niet ingehaald. Het zou nu mo gelijk Zijn pjml daaraan te beginnen, doch de directeur gaf er .de voorkeur aan, do tarieven voor de wjaterlevering in gun stige n zin te herzien .0,01! zoodoende aan sluiting en verbruik te bevorderen. Met Zijn voorstellen heeft het bestuur zich tenslotte vereenigd. Bjj den opzet in 1912 had men zich gebas|cerd op 'n prijs van 30 cents per 'M3. Dioor den Wereldoorlog en de daar door ontstane wüjlzigiag in' de eoo-nonnische verhoudingen heeft m'en dien prijs mop- ten verhoogen tot 45 cents. Nu zal hol Weer geleidelijk omlaag gaan. Voor de grootero woningen blijft voor- loo pig het vaste abonnementsgeld het zelfde. Het voordeel voor deze categorie begint pas, wanneer zij m'et het water verbruik boven bun ablonneuient sm:iximu:m uitkomen. Tot nu toe moest voor elke extra |M3 f 0,45 betaald worden, than! zal toen slechts f 0,30 berekenen. Verscheidene van de aangesloten klei nere iwioningen zullen 11a 1 Juli ook pro, fiteeren van verlaagd abonnementsgeld. Een gedeelte z'nl f 2 per jaar minder moeten betalen cn 'n ander deel f 4 minder. De wijfziging der indeeling, waarop dezo verlagingen ,z'ijn_ gebaseerd, werden aange geven in de nieulw'e reglementen, welke gratis te bakiolm'en zïjh. I f Ook voor industrieel gebruik zijn' de voorwaarden gunstiger geworden. De directie der Wa; teirleidi ng-Maftt - 'schapjjij verwacht van deze verandering een toeneming van aansluiting, die hier, in tegensjtelling met de meeste andere gewesten, geheel vrij" is. Rlijtepastsipaa rba dJA Opgave betreffende het postkantoor te Goes, over de maopd Maart 1933. Aan bovengenoemd kantoor werd, in den loop der maand op spaarbankboekjes ingelegd f 32.452 ,64 en werd feiruiglbe'taald f 28.477,11. f Het aantal nieuw uitgegeven spaar bankboekjes bedroeg 23. De Radio Dokter, steeds en overal te ontbieden. Thana lage tarieven dooir ge combineerde bezoeken. Tel. 129. (J. M. Polderman, Goes). (Adv.) iWilliclmjnadorp'. Vrijdagavond j.l. wilde een hier woonachtige monteur Zijn vrouw in 'n ruzie m'et een klomp te lijf gaan. Zijn vrouw greep hem, om hem te weer houden bij zlijln arm, met het noodlottig gevolg, dat de klom'p in één der oogen van haar mhn terechtkwam. Zaterdag morgen werd hij naar het ziekenhuis) to G.oeq overgebracht, waar het oog moest wlorden verwijderd. Bfrsselcn. Vrijdagmiddag yenlgaderde de Gemeenteraad. Allen a,a.nweizig. Van dein hieer Meeuwse (kaplper) was een verziek ingekomen zijn zaak een uur lainigier oipeiu die doen blijven dan de voiojgieisohrelvfcin Westelijke tijid. Op dit. verzaak zal later warden beslist. De opbrengst veirifoop Van gemeente-eige.ndomm'en heeft opgebracht f' 178,75 pluis den verkoop .van inacadajn, zijnde 'f 180. Het nieuwe contract met de P.Z.Ei.M. betreffende istroioimwii'bruik (plm. f 100 la ger dan het vorig .aoptlnaidt) werd -goed gekeurd. Zatea'dagmiddag hield de Coöp. .Weeg bruggenvereieniging Borsselen een algje.- meene vergadering. De re-keninig .sluit- met een winst van 'f210,97. Per aandeel -Zal f 1 worden uitgekeerd. He-t aftredende bestuurslid, dhr. O. Rottier, werd herbe noemd. Bij vaststellen weegloon wercl be paald '1' 0,10 yaor 'leden en f 0,15 vo,or uie-t-toden iper 1000 Kg. Bezoldiging! en benoeming wegers bleef dc,zeifdie a)s voorheen. Het bestuur verkreeg machti ging tot het aanstellen van eein Jiulpwe- ger of wee-gsber. De vergoe,4ing yam Se cretaris en penningmeester wtrl gebraclit van>150 op f40. Diaarn-a sluiting. Kwadrnduininr. Woensdagavond j.l. draaide in de. zalail van dhr. M. Verbeek d-e bekende Hin-tilm „Kentering" vain; het R. K. - Werkliedenverboind. Dede avond was avond was geongainisee-rd door ..de p-laafselijke afdeelinig va.n „St. De-uis Der dit". Ongetwij'téld jammer voor 't fliotneyo' be-sfu'ur -der vereaniging was 't, dait de op komst befrekkelij'k! zpo gering was. Op merkelijk was de geringe aptamslt van de leden dier veraeniging zelf. To-oh hebben dot huisblijvers iets zeldzaam imoois ge- mislt. Do film was n,l. niet alleen als filmwerk prachtig, maar was meteen nok 'n knap staïk apologie en Jiet duidelijk zi -n wat door 'de groote voormannen der arbeiders voor hnn partij is bereikt. De z-eereêrw. he.er PaSboior heette ïle aanweziigan welkom, betreurde de .slechte opkomst van het publiek en schte^te in ',n p-aar korte trekken de bedoeling yan „Kentering". Daarna wa§ 't wo-oird aan de heer Keeiaan ,die de film voorzioioviea' naodig, rnelt. 'n enkel wioord verduidelijkte, 't Begin van d-e geschiedenis spwelt in 1890, -en laat de arbeidanStioiosiiundetn van di-cm 'tijd z-ien. We zien hoe de arbeiders buiten de poort,en hun boterhaimcimn moe ten nuttigen. SehaflIJokalem w-arcin na tuurlijk onbekend. Men werkte 1214 uren per dag. 'En men warlft-e hard, -Zeer harden verdiende e:r 'n karige b-atier- ham mee. De manier waarop' Jan Hjn, en de Zijnen dit laatste uitibeiejde-n, is uiterst sober, ma-air ook (uitersjf suggestief, We zien verder de woningen der arbei ders in de grootstad. Erbarmelijke krat ten zijn 't, vooral de „ecnkamea'-wioiniingeiu; 't is gewoon onbegrijpelijk, dat daar men- sdhen in kondein w-omen. Ep t(0.c-h geheiligde helt, en wat meer 'zegt, over 'it nlgeim-een waren de menschen oo-k gOidsdiemisltig. Goddank, ,er kwam aa-n die mensoh-ian- wa.ardige toestand -een einde. Die duif, 't zinnebeeld van de vrede, vliegt naar Rome, en brengt d-e w-enschein der a,r- beiders over naar paus Leo- XIIJ z-,g. die we in z'ijn werkkamer bezig zien mat- ''t schrijven van zijn „Reni'm Novhruim". En vanuit dit wereld-middelpun-t wordetn die woorden des Pau-S|Cn vejiapreid p-wer de landen en volkeren. Melt- ;aj|!|ei hulpe middelen die de 20ste eieuw ons tien dienste staan, worden de geniale ttonikbaeil- de.n onder 't bereik van i-adeir memiseh ger bracht. De Euoycliék wordt, in duizenden exemplaren verdpWeid, Ze veroiviert stor menderhand de wereld. De IptóaStiers, in heilig vujur ontsHok-e-n, ldagen met tïeai Paus het onrecht- van dez-e wereld aan, cm da schuchtere bij-eenkoim-sjtiem yan dei eers'be werkers nemen een aanvang. Sommige -patroons reagearen hierop- door deze- voor mannen te ontslaan-. Alsof dit in eltpiat was, d-e igelw'-eldige macht van dein Zend" brief t-o-t -staa-n „te brengen ln 't 2e gedeelte- van de film zien wie e,e-n arbeider Vain èetóc-n taj'd, die zijn kin deren helpt bij 't maken Va,n hun .h-uvs- wei-k. Vader heeft er -nu -tiijid voiojrIn 1919 -eindelijk de ia-ng en vurig yerho-oipte aoh'ti-iiren-dag, -die veel vrijheid brengt, waardoor 't leven er riomniger ga|a|t uit zien. Ze hebben nu ook' tij-d Vo-o-r hum gezin, voor d-e opvoeding Van hun kinde ren, voer eigen ontwikkeling, vow 'gUp'ajgtie ontspanning. Dat was de k'eintering jru goede, veroorzaiakt dioor Eer urn Novarumil Hndaais! -E|r kwam o-ok Iwleer 'n kentiei* ring tan kwade. Tedw'ij'l in clo faihrieken de machines jagen, en d-e -airbeiders onv-eir- poc-sd werken, gedwjangen door- 'n systeem van louter winisltbejag, stijgen op d-e bi|U,rd de koersen. D-e specn-lan-ten worden- j-ijk, dcige-nen, die hard moeten slaven ein -zwoe gen, lijden arm-oe. Anderen w-orde|n wérk- loo-s! Maar ook hi-er ween- heeft Rome ge- roepan: Tot hiertoe en niet verder. Paus Piu|s XI heeft zich onsterfelijk' geimaakt door zijn „Qu-adragesimo Anup". Een zwa re arbeideasvoet vc-Exu-pt he|t koeraeinihoekr jie. Jio.t koe-rsahboird wordt .uitgelwiscliit. De gLorgani-geerde arbeid maakt zicli -op voor do gi-oo-te krutotlo-dht voor het eenmaal to Verwerven ideaal. 't R.-K. Wierkliedenyea'boind heieft 't aangedurfd om hét propa.gamdamiddel bij ui'tist'fk, de film, te gebr.uikein. En t' is -schitterend gelukt. Een pro-pagandiglisldlie film mo-elt ook, wil ze nuttig zijn, boeiend en artistiek verzorgd zïj'n. Eu beide voor waarden zijn vervuld. We raden dan ook geiust ied'erean aam, deze (ilm fe gaiam z'iein. '{f-Hccr-Ai-endskerkc. In de Donderdag '13 'dezer des| nam'. 2 uur te h-ouden open bare vergadering van den R-aad dezer gemeente Zal burgemeestte-r Jhr. U. E. LeWé van Nijengtein afscheid nemen. Hanskveert. Uit betrouwbare bron ver nemen wij-, dat hier ,op Zaterdag 6 Mei a.q. de Willenf-Zwi/ger-herdenking fees telijk' llu er dacht Zal wlorden. Die cersjto bijeenkomst voor genopidigden had hier Vo-or Maandagavond j.l. 'plaat3. Aan het Pflqtk|'a,ntoor alhier en de daaronder ressorteerende hulp-postkantoren 'ivierd gedurende de tniannd Maart ingel- legd f8058,56, terugbetaald 7357,55. Stavcnisse. In de alhier gehouden ge- m'eenteraadsjzitting word de kwestie be sproken van wijziging of opheffing van de thans aeer 'hooge tfirieven aan de Thoolsche-brug, zulks naar aanleiding, van een brief van Ged. Staten. D|e gem'éente Tholen is genegen f5000 per jaar bij' te dragen, beneveng i'0,25 per inw|o-ner. Voor een folvr'ijl-m'uken der brug zouden ook de andere gemeenten |Op het eiland een jairlij'klsche bijdrage van i"0,25 per in woner moeten verstrekken. Uit 'n iprO(- vinciaal fóndsj zou f5000 gegarandeerd mjoeten worden en jajajllijlkfsj zou een be drag van f 14.800 v(ooi' algelieele vrijma king b'ij-een m,oeten worden gebracht. Men heeft tenslotte besloten, af te wachten W-elk standpunt de minister in deze in- neeim't. Besloten w'erd, actoord te gaan met de nie-uwe door het R'ijk vastgestelde lee- ningavporivaarden voor het verstrekte ka- -pitaai aan de -N.V. Waterl. - Maatschappij „Tholen". Hierdoor wlordt de rente der leening van 4'/2 Op 3'/2 gebracht. Men hoopt, dat dooi' verlaging van hét l'ente,- type en door verhooging der tarieven, de N.V. nu eens] zonder verlies zal werken. Aardonbnrg. De werkzaamheden aan liet leggen der gasleiding naar Sluis -Zijn stopgezet, daar eerst nog pl.m', 800 M. moeit worden opgebroken iu België, die voor de leiding langs den clijlk m'oeten gebruikt worden. Langs, den Provincialen weg kómen nieuwe buizen. Het ligt in de bedoeling, na Paschenhet werk voort te izetten. Sluis. In d-e Vergadering yan den. raad is zeer uitvoerig -gehandeld oweir 'den fï- naneieelen tJoestiaad der gaméente. Naar Gcdeputeeirde Sftatem van Z-eelamd aan 'dein gemeenteraad m-eidëdeeldein, adhttein zijde zen -foesltajid nog wel gumstilg pia,ar a,dvi- sceren toeh it,ot oem geringe belasfinglyeii^ hooging, om daardoor een te gJiiopit,6 stij ging ,in 1934 te yoiorokmen. De raa-d was echt-er va-n ooirdeel alléén tot bela.s.tingverho,o,gin;o" "te moeten over gaan als de directe noodzlakelijkhiedd daar^ voor 'blijkt. Nui dit thanis miejli 't geval ia, besloot de raad het ndvieé tolt. belas- tingverhoioiging niet op te vol-gen. De sterke man. Angst- verblindt! Ook de Golijn-anisst der liberalen. Naar aanleiding van het feit, dat de antirevolutionaireai in de Eeïsta Kamer voor de bedi'ijfsradenwet stemden komt (10 ov-er-z-ich-tsahrij-var van de „N.R.Ct.'* tot de volgende wonderlijke eonoluaies: „Zij, die in daze partij .'den qtarkén mam zo-eken, zullen goed doem he't -zieli t-e herinneren Hoe nu -M-oet men dan den sterken ,man -zoe ken. ouder ito steminer-s tegen oen wiet, dio dfn komenden tijd met «j'jin /eis'éh-en durft z-ien en e-en nie|u-we ordening ya-a ons bedrijfsleven, met .een stevige solida riteit van alle daarbij' .betrokkenen, voor bereidt.?. Als men de oogen sluit vo,or de ledachen der toekomst -en krampachtig ya-sjbhoudt aan heit bestaande, dat dreigt meer te stor ten, is men dan de sterke, man',?, L I Onmiddellijk naast helt overzicht van de 'Eerste Kamer vindt mm in de „N.R. Ot." dat deir Tweede ICaimer, wa|a,T juist de liberalen de leiding nanien te-gen bet in behandeling nemen van de maohtigin'g'S- wet-Vcischuur. Is -dat misschien al we-derioim een -ba- w'ijs van kracht i - 1 Algemeen dii-nigt de overtuiging .do-or, dat -alleen een rege-e-ring, met de noodisb bevoegdheid voor-zien, iet-s z'al vlaumogen tegen -den steeds meer nijplanden nood waarin ons economisch Jeven jli'eigt Ito verzinken. En als een minister dergelijke bevoegd heid durft vragen, verzetten jiuigti de liberalen .zich het eerst -en liet ha-rdsl. Van de zfj'de Van het „nationaal her stel" is den liberalen verweten, dat de verwerping Van hat phtwaup-Doninier, dat een blijvende bezuiniging moest -bneingien anti-,nationaal was. I - - -Wij getooven, dat ook het verzet tegen het e-chenken van voldoende bevjoiegdheid aa,n de rege-ering, reieds nu wamtl icr is gevaar bij uitstel evenmin getuigt van kracli-t ate van eche-rp inzicht in dan nationateu nioo-d. - „Maials-b." Faillissementen. Gister zijn failliet verklaard: D. A. Congfandsle, makelaar in ojiro-e- nend-e goederen te Goas. Rleohter-Cotmimis- saris Mr. A. van -der Hoo.pl, raoh-ter. Cu rator: Mr. J. F. van Deinise, a-dvoflaat en proc-uireiuir -te jVHddclb'uiiig. L. C. van Hjoidf, etieanho uiwer te H-ujlst. Rach-ie-oCommiigsjariis Mr. J. H. Bybau, redhter. Culraitor Mr. R. J. J. Laimbooy, advociaait -e-n pnot)u|reiu|r te Honiteniisise, 1 Be Orisis-Zuivelwct. 'Door dein Ambtiemaar v-an he-t O. M. bij heit Kantoinger-edht tie Hiulet is hooger beroep aanget-eakéind -tiagen hat vionlnis vian dan Kantioau-'e-chit-er te Hjil'stt, waaii'bijl ver schillende p-erso-nea wegens- overtrading van de Crisis-Zuivelwat, werden vlrijlgeislproi- ken. De anonieme brie (schrijverij. Da Winitenswij'kseJie predikant 2s. R. he;e!iit zich bij' de justitie aangemeld oan zjju straf te ondergaan. Hïj! is oipgeslo- ten in de strafgeva-nigenis te Amsterdam: Op 27 Maart j.l. is hij', ziooals gemeld; door het hof wie|geais .het schrijven van bdeedigende brie-Veai e,n briefkaarlieaii fiot één niaaind gev-angenigstraf vea-ooirdeeld. Ook de rechtbank te Utrecht, had ham tot één maand veroordeeld. i De -predikant hae'flt duis afgaziein van cassatie, r Meineed-zaak. M. K. O., 23 jaar, werkman te Wiaa.rde verdacht van op- 17 Februari j.l. ter openr bare zitting va-n he-t Ka,mt|onigereeht t-e Goe-s, in een Strafzlaak waarin 'hij1 als ge tuige was gedagvaard, opzettelijk een val- sonon eed 't-e hebban afgedegd, door t-e vle(r" klaren niet te hebbein geiz'iein, da,t de ver- ciaohte P..S. op 10 Detiember 1932 in d'eaj voormiddag te Waarde -.ziöh met- ee-n g&- weer heeft bevonden dp een peraeiel boiuw- lan,d in den Oud-Valk enisgepolder ein foein tcge-n -den veldwapht-er y-an Wiaarde Van Looy te hebben ge-Zagd: „joftglen Pauw wat schiet je toch slecht," terwijl 'hij elein cn an-der wel moest Ij-cibban geizi-e-n !®d hebben gezegd. in üeiz'e zaak' warden voor de Midde-lb. rechtbank, een 5-ital getuiiigan a charge Ooi ee-n 5-tal getuigen a décharge gehoord, Verdachte bevindt zi-eh voor het feit in voorarrest. De Officier was 2e over- ■luiging tpegiodaam, dat verdachte de woor den wel tot den veldwachter heeft gehe^ ziigd. Verdachte kan niet volhouden, "dat hij nietls igaziein heeft en Spr. is orVe-riuigd, dat doze onder eede onwaarheid heeff {gesprokén. lïe Officier eiswh-t 3 maanden g'ejvamsSa- nis straf. Opl verzoiek van ^-ijta v'erdedigeir werd verdachitle in vrijheid gesteld. Smokkelaar gedo )d. Zaterdagmiddag hebben Duitstehiei be ambten in de grensstreek Wij Venfo èen simiokkelaa-rsbende ondier vuur genomen, die dp het haltgeroeip niet stil 'stond. Die ongeveer 30-jarige. B. uit Moors wetrd door een sjchot getroffen en is kort daar na -overleden. De smokkelwaar werd in beslag geno-im'en. - Een 101-jarige, die verhuist. Men schrijft uit Princenhage: De wë- duAVü A. Dam'en heeft zich métterWpon in dez'e gemfeente gev&s-tigd, zoodat ook' "BcjinuWde luch|tj'eq. Het is 2en,te! 't Prille gxlo.en springt uit de bétten; de ontwaakte natuur blaakt de blfopmleu open. W;at dor wa;s| wordt m'et friqsclie veegon lo^geruimd en joch hangt er geen lieflijke geur over onzq landouw-en. Ieder teel' arom'a wordt ver is,tikt door den w'alm yan den eigen roem, die uit de iplojitielkfo kampen opstijgt. Zeker 'n gepwjte eigenwlaardc is op haar' plants; wanneer men .zich handhaven wil bij 't ipnopaganda-i'ujmber moet jnen zich laten gelden. -Niemandq licht behoeft on der de klójiënin'uat gehouden te worden, dioch tallen moet z'eker verhoudingen in acht neïtaen-zich ©enige beperking op leggen en in ieder geval de waarheid geen geweld aandoen. 1 Geen in'ensjchelijik reukorgaan Zou zieli dan looik ergeren indien do S.D.A.P. dez'er dagen b'ijlv. verkiondigde, d,a,t izlijl meer beloofde dan iedere andere partij', maar wanneer iziij' luidkeels) staflt te befcoogen, mét volkomen verloioicheniug van haar rsvolutionnair gekoketteer, dat zij' de eenige goede hoedqter der democratie is, -zie dan vliegt de onfrisjscho dam'p in Wolk-en van züo'n bewering af. Die neuizen zouden niet dichtgeknepen nioeten worden wanneer de Vrij'heidqbond fier getuigde, dat hij vier jaar grasduinde in de vette .oppogitie-w'eiden en voor eigen zak meer voelde dan voor de algemeens z'aa-k. Men tast echter naar de eau de Ciologne-flesjeh, Wanneer een liberaal blad afdrukt „Nederlandera die w'aardeeren dat do Liberalen in dez-e jaren krachtig stelling hebben geno'mten tegen 3e ondermijning van toet gezag en tegen oneoonom'islöho daden, behooren dan oo-k aonder aarze ling hun ,qtem' óp, 26 April uit te brengen iop de lïjsjt van de Liberale Staatspartij „de Vrijheidsbond." Het is, immers een pertinente -onwaar heid dat het geZag beteherm'd is door lieu, I11 alle politieke lichamen waar bijv. wa ring van de Tribune uit de openbare leesjzalen aan de .orde k'wam', hebben alle liberalen tegen gestemd. iWij weten wel, dat het na, de muitcrijj- hi-storie onaangenaam' is hierover te spre ken: niettemin is| liet de waarheid. Wie heeft -er de laa,ts|te Troonrede van H. M. de Koningin voor „leuterpraat1* iiitgetai'aak-'t I 1 I 1 I De liberale pei's|; dezelfde die uioménp teel lyrisch wórdt van eerbied voor het hoofd van den Staat. En over on-eoonomisphe daden ga- slpiioken De eenzijdige vrijhandelspolitiek duwde ,on9 land de afgrond in. Die trou'w'dte verdedigers van dit stel sel-waren, óp een enkele uitzondering na, de liberalen. 'Neen politieke tinnengieters ga zoo niet door Temper de lofredenen op eigen voor treffelijkheid een Weinig. Wordt niet vervelend en probeer wear óprecht te Wórden. iZ-e.g alle® niet zjoo- Vriendschap, schreef -Miolière, heeft 'n tikje m'yqterie noodig. lEven'w'el boven alles,: Ontzie de fl,t- tm'oisjfeer! .'Want het is lente, de sehoonl- isite tijd van het jaar. 1 UITKIJK. Princenhage thans een inivoonster heeft die meer dan leen eeuw oud is. Zij' hoopt 18 Juli 102 jaar te wjo-rden. 1 Twee jongens d»>dgereden. Te Einkhuiz'en iq bericht ontvangen, dat de 18-j,arig© chauffeur L. Ruiter van een expc'ditie-ondemeni'ing aldaar Zater dagmorgen te 5 uw n-ab'ijl 'D|orq'tjen iu rWies,tfalen twea 'pers'onen lieeft doodge reden, terwijl z'ij'n wagen ernqtig werd beschadigd. 'Ruiter had mét een Clievrólet-tr.uok' mét laa-dwagen een vracht haring van .Wiexingen naar D|ortmtand gebracht ©n was -op de terugreis njajar Enkhuiz-en. Dicht bij' "Dorsten liepen t'wieè jon gens voor hem' aan den ïëchterkant van den Weg. To.en de auto lien dicht wia$ genaderd, s,taken -zfij' plotseling den weg over. Ruiter tpï-obeardei nog hen te ontwij ken, door -zlijin i^tnw scherp naar rechte te gooien, m'et het gevolg dat de auto vijf steenen palen, welk'e rechte van den Weg isjt'onden, uit den grond rukte en -ernstig -wórd beschadigd beide jongens Werden niot.telmln gegrepen en gedood. R-uit-er deed tel-s|toin-d aangifte van het gebeurde b'ij' dei politie te Dórsten, die hém arresteerde en den wagen in be slag' naan'. 1 Bij navraag bij' de pólitie-autoriteiten te Dortm'und bleëk', dat deze voornemen? Zyn, Ruiter voorloo-pig vas,t te houden. B e ni uord in de Na a 1 d w ijk sehe stra a t, Men herinnert zich, dat te 's-Gra,ven- liage in den nacht van 12 bp1 13 Dieoeimj ber 1932 in de NaaldwSjk'schestiaat (pand 1031 rle bewoon-siter m'ej. P. L. door een revolverschot gedood Wterd. Zekere P., een buuran'an die in, den nacht thuiskwam, gaf later aan de politie het qignalement 'op van den vermO-c(lelijken dader, het welk Zooveel geleek op zijn eigen signa- lem'ent, dat liij' voorloalpig vastgeho,uden 'werd. P. -qlaa-gde or echter ïn z'ij'n alibi te bew'ijZen, zoodat hij' sfpoie-dig weder op vrije voeten k'ivam. 1 Onlangs nu 'wérd de aandacht der poli tie gevestigd |óp een gunstig bekend staanden beiw|oner in da Van-Boet(zolaear- laan. die zich na het Voorgevallene zon- deriinggedfloeg, zoodanig dat hij' den indruk vestigde, dat zijn geiwéten in hooge mate bezw aard was. Het viel ook op, dat hij een rege.njas) en een gleufhoed bezat, die hij! pp den avond van den tai|oprd gedragen moet hebben, maar waar mee men h«m na dien tij-d nie-t meer zag loopen. J i 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2