EN'S $rx rststr. 50, Goes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 4 C DE KLEINE BAZAR Sola-Silver tijd aakbrandewijn. enhandel 1 i aparts DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering voor de prijzen. ON A. GEENSEN Sproeten komen vroeg in HE COURANT rteering daar an staat, ed steeds het .AAT 50,1 GOES DINSDAG 11 APRIL 1933 AGIELSE'S >EN- EN PETTEN- MAGAZIJN is toch voordeeliger n stapelgoed» rmen van Hoeden f 1,50 Paaschdag geopend) T thans uw ADVOCAAT JENEVERS FRÈRES ngen wli een pracht- aan de LAAGSTE prijzen. rengen wli voor U P COMMODES met nde LEDIKANTJES. jr Ledikantje een tassend Bedje. FEUILLETON In twee werelddeelen. BUITENLAND |"1 CHINA VAN HET VATICAAN BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG NUMMER 43 29stb JAARGANG E MARKT 20 GOES RIMA QUALITEITEN XGE PRIJZEN Het adres voor de BOERENGARIBALDI'S EN REPARATIES. T ONZE ETALAGE! bijzonder goodkoope eierprijzen- iciaal voor het doel ge- t met Advocaatrecept :atis pakje Vanfllesui- welk een preparaat at, gelijk tabrieksge- n voorspoedig dikwor- i en tijden goed blijven, aanbevolen voor inmaak Boerenjongensrozijnen Abrikozen. eze inmaakbrandewijn kan als gewone brandewijn Ironken worden, 'er literflesch f 2,80. ,e speciaal gestookte in- ikbrandewijn alléén ver- jgbaar bij 31218-3S ingedelft Middelburg wrstokers Oistillatsurs Levering franco. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Enkele losse gedachten. Katholieken zïjéb. geen schreeuwers. Het „Rooms,chen dat zijn wlijf' zingen fwlj 'Imeeetal slechts schuchter en dan nog hij voorbaat in gezelschap van alleem Katholieken. Enkele eeuWen 'onderdrukking hebben 'jon® stil gem'aak't. -* Maar dat is niet de eenige en niet de hoofdoorzaak van onzen xustigen ernst. 4 De Waarheid is niet luidruchtig en zij behoeft zich niet met sjchreeu'wende re claim© en metmisleidende leuzen aan te kondigen. D© waarheid z'et zich door tegen alle xeclam'e in. Waj züjfi geen ééndagjsj-vlimders. 1 Wij hebben den tlij|d, en de politiek, die steunt op de basis van de levens- en We reldbeschouwing van het Katholicisme is niet van vandaag en niet van gis(teren, •noch voor morgen alleen. Omdat zij' bp sterke beginselen is gebaseerd ziet zij zich 'door rustig, in het bewiistzij'n der waar heid, krachtig tevens, zioolang Katholie ken schouder aan sohonder staan te mid den eener grenZelOoze verwarring, 'temid|- 'den van zoovelen, die stuurloos rond dobberen Wij gebrek aan "beginselen. Er wordt wel eens gezegd, dat de Ka tholieken weinig enthousiasme aan den 'dag leggen voor de politiek. Gelukkig is 'dit 10'p het huidige oogenblifc minder dan ooit waar! Maar goed, men wij'st dan naar de socialisten, die mét veel getamf- boer ons komen vertellen, dat morgen, mórgen de internationale zal komen op 'd'aardI .Wat is hiervan waar?' Eerstens doet het bewustzijn van te staan <op den grondslag van hechte en on wankelbare beginselen ons minder luid ruchtig zlijh. iWjijl w'eten, dat de waarheid a onz'e rijde is. In de tweede plaat^ is de partij1 Voor 'de «jo'cialisten tevens hun godsdienst. Men kan het herhaaldelijk' uit den mbnd van Vooraanstaande socialisten vernemen: het is de partij, Voor welke het leven waard is geleefd te wlorden. Hier past pns Katholieken slechts medelijden. 4 Wïj hebben iets; meer te elpen, dan politiek te bedrijven. Een politiek overeeni- kioin'stig onze beginselen is slechts een onderdeel, z'ij' "het een voornaam, onderdeed van den strijd pip het ondermiaansohe. Maar daarom' verwaa,rloo,z'en wij! het aller- Snln'st. Wij' "weten de politiek verbonden m'et hoogere belangen en wij' weten, dat wanneer wij hecht aaneengesloten op? trekk'en, 'door middel van de politiek' vele van onze beginselen in de praetijk' kunnen w|orden toegepast. 'En 'de beginselen z'ij'n er t.oeh voor om toegepast te worden nietwaar Dat de Katholieken wel degelijk voor 'de 'politiek' wat en heel veel over hebben, 'dat bew'ijtst juist hun hechte 'organisatie, 'die zij' niet willen prlijjs geven. I Opk Katholieke werkgevers, werkne mers, bóeren, ambtenaren, hebben oogen- schijnl'ijlk hun tegenstrijdige belangen, doch 'deZe worden overschaduwd door het be sef van het solidarism'e, door de •Weten- Schap, dat alleen een bedrij'fsVrede en 99 Daar stond hij eu sloeg de armen over elkander. Zijp heele verleden took aan hem vüiotr- hij' en dat voor de Zooveetefe ma,al. Opeens Lep hij' onstuimig heen en weer. Dat duurde een heele tijd. Daar stond hij) stil in sltrifd meit ziqb Zalven. [Weer dat op en al' ioopieln. Toein „zal ik' da.n nooit rust krijgen nrelfc mij zeiven Nooit niooit! Neen, ik wil nielt, neen, neen! Kom kóm, wat wil! ©n toch, toch!" hij wrang de handen omhoog. Mijn God, mïjtn God, hop helb ik' IJ kupiniein verlaten? vergeten? Is heit mogelijk? Zijta sfern was vol tnanen. 1 Langzaam1 tnad hij' tof heit Erusilik's. „Era'toch, Gij, Gij zijifc die God van mijn jeugd, van mijin Flenste H- Communie," ndk'te hij, in de kerk van den H. Malthias, ik weet het nog, en zioo goed, en ik voelde heit altijd, en wilde het niet voelen, en toch jn weerwil van alles, en hm komt het nu, ein ik' hen de dood ontsnapt, ien zoo menigten keer, en dat was uw werk, c gekruisigde. God van mijn jeugd, uw irerk," en hij riep het luid, „Uw Werk, Lw werk, Gij hebt mij geleid, gered. O, niijn God, is er nog barmhartigheid voor mij, Vergiffenis, o Heer, Vergiffenis vloor ®en armen Zwerven, airm en Verlaten, een armen ongelukkige, vergiffenis! vergiffe nis!" En meit hijgende bonst stond hij' daar, en zie, qp eens ook, gaat hij op het kruis- niet de kla^sestr'ijd de oplossing van het 'S|Ociale vraagstuk brengen kan, door het juiste inzicht, dat Katholieken sam'en behooren te wOrhèn in onderling overleg en dat, Wanneer zij; zich tegenover elkan}- der zouden snellen, dit een aanfluiting Zou z'ij'n van een daadwerk'ellijlk Kathoh licisjm'ef-in-de-pTaótïjh'. Voor dit alles wO- ten de Katholieken hun offers te bren,'- gen. DUITSCHLAND Goering wordt Pruisisch minister-president Naar Wolff uit p'qjitieké! klingen Ver neemt staat helt thans vlajgt, da,t rijksmi nister Goering tot minister-president in Pruisen zal worden benoemd. Het is ech ter nog geenszins beslist ©f' de bjeinoeming aanstonds o'f' eerst over «enige da,gen Zal geschieden. Viee-kauselier von Papen Zelf moet voor zijin benoeming tot minister president in Pruisen bedankt hebbeln. Naar verluidt zal hij andere belangrijke functies Voor het rijk op rich nemen. RUSLAND H,et vergaan van de Akron en de 'bonw van luchtschepen. Na,ar aanleiding van de jongste rampen met luchtschepen in Amerika en .Frank rijk heeft de leider yap den 'luehtislöhepen- houw in- de Sowjet-iuinie in ©an interview met de Prawda, verklaiard, dat dezle ram pen niet tengevolge zullen hebbern dat men in de Sowj«t-,umie, 'Zooalis in Amerika en Engeland, dien boww van luchtethepiem zou staken of hst tempo .vertragen. De Sow- jeit-junie zal haar v'loiot van béStuukbaro luchtschepen uitbreiden ©n öteteds groeier aandacht schenken aan het wetenschapper Jij'ke onderzoekinigswerk, in het bijZoud'eiï over vhaagstukkem ia!® weenstiaadsvlermo. gen, constructie, igasdichtheid en ma,tetriaial- omdcii'Zoek. Op liet- gebied van diem lucht' schepienbouw handhaaft de Sowjet-negeie- ring het principe van voortdurenideinl vloior- uitgang van ldeine en weinig geicoimplli-. ceerde naar groote luc'htsohepien,. zonder daarbij Sprongen te maken Zooals in 'Ame rik'a het geval was. Zonder snigeZónde jacht naar xeoords zal mien geleidelijk' de techniek Van den lulohtSüheiplelnlboiu'W volledig gaan beheerseben en tot belang rijke resultaten komen. 1 Vcrvriecgdc bisschoppcn-canfcrêntie. De aartsbisschoppen van de aartsdiocei- sen Keulen en Paderb|olrn en de bisschop van Osiniabrück hebben Zaterdag j.l. te Keulen een kjófte bespreking gehouden lover de buitengewbon ernstige vraagstuk ken, wharvioor de Katholieke Kerk zich Op het ©ogenblik in D|uitschland ge plaatst riet. Dlez© uiterst mbeilïjke ktvesties zullen pok het onderwerp van bespreking uit maken pp de ge'wbne jaarlijksphe bis- ischopscbnferentie, Welke dit jaar op een vijoegeren 'datum dan gew'oonlijik zal wor den gehpuden. Die opperherders;, die Zaterdag te Keu len hebben vergaderd, mhlken gebruik van de kathplieke pcrsj, om hun besluiten be kend te m'aken, daar de tijd te Kort is, om ,op andere w'ijlz'e de geestelij[k'en hunnei- dioces;en te bereik'en en a,an te sporen, gel- durende de kjoin'ende dagen van de Goede Week' en het PapRöhfeest de gelppvigen in h'ijzlondor vurig gebed rond zich te ver- ijZam'elen. -Vervuld van de vurigste liefde jegens hnn vaderland, welkls; nati|Onala verheffing beeld oif, Valt oipl rijn. Knieën en kuat de doorboorde voeiben van den goddedijkeinl Gekruisigde!. i Buitten was laüeis doodstil. f De Hacdëndia, scheien uibges,torVen. 1 Alleen de Oeriendiotel lie|t rijn zacht zan gerig lied., hoorem. En die ommekeer was Zoo onverwachts gekomen. Wat had hem opi eens Zoo neergeworpen een de voeten van diat ivpren kruisbeeld? W at.? 1 „OnZe Lieve Vrouw van Scherpienheu- vcl, bid voiotr mij," ifluisiteTden de lippien, gedrukt o[pi de nagels van het 'beeld, „bid voor mij tot uiw liieivem Zoon." En toen hij de oogen opihiëf, btevein z'ijln blikken gevestigd op «en Bchijhbaair klein peentje, dat in jjen zilveren naampje a,an den wand wiais opgsehangen, pinder heit groette prachtige .Miaidpinniaisdhilderij. Dat .pirentjie 'ha,d het heim oiangedaan. „Neen! n,u i® heit uit! ik wil... ja," hij; schreide 'Zoo Zacht en zoo lang „ja" en hij Zag e«n klein knaapje Qpigaain ter bedevaart van Wijk' uit, aan de hand zijner moeder, het was de jVtaastóohtsiche processie, enkele boerenkarren volgden iein rijtuigen ook, en daarin mocht hij ook jlaa.ts nemen, want te vo# kom hij dien weg niet afmak'en, en hij zag jioie zijn nieuwsgierig kinderoog alles en elliels gade sloeg, al biddend: „Heilige Maria Moeder Gods, bid Wopr ons zondaars," en de broer dermeesters meifc hun staven en zilveren schilden, en toen, „ja!"hoe heette het ook weer, ja, Diest," Diest is het en een vesting was het, dat zielt hij klaiar, en toen een lange, lange weig, cp «in afgaande zïj esjeeds mtet al hun krachten hebben be vorderd, ri©n de bisschoppen toch met zW'are befejoimknernis; en zorg, hoe de dagen der natipnale verheffing tevens; voor vele vele trpuw'e steatsburgers en conscienl- tieuzie beambten pnverdiend dagen van de Zwaarste en bitterste ellende gewpri- de nzlijh. j I Von Papen is; [gisteren te Home officieel ontvangen hoeW'el rijn bezoek een particuj lier Karakter draagt. 1 Nieuw' Japanseh offensief, Op vier punten lang®) den _gToot)cm Muur zijin de Japianneps gietermorgen 'n iOÏfen'Sjief' begoninen. Naar het Jaipansphe mjnistea-ie van pprlog Imtededeelde, betreft h;et hier een 'zuiver ipla,ats|elij!kte ,oterattie, w'elke ten doel heeft, de gevech&jKjin-' te herstellen. Dit loffensief, verklaarde hijl", wfts noodig we gens de voortdurende aanvallen der Chi- neezten pp de Japansche stellingen. Ven Papen en het Va(ticaan Men seint uit Eioine d.d. gisteren: Da hier aiaugekjomten vice.-kanselier Von Pa pen vjoert ten Vatioane z'eer gewichtige onderhandelingen betreffende de positie der Diuitsche Kath.&liek'en tegenover het natipnafil-tocialislmfe. 1 L De jondea-handelingen Zullen vermoede lijk verscheidene dagen duren. Het VaticBfm hjondt vast aan de be- 'sluiten van het Deutsche episcjopa^t, op ■de öonferentie van Euldai genom'en, welke hesluiten echter npig niet in toepassing gebracht Werden. 1 Vten Papen zlal van den anderen kant klennis nelmten van 'de vporloopig niet van instemming getuigende opvattingen in het Vaticaan. I f f 1 Definitieve beslissingen Zullen verm'oie- delïjk eeiist getopffen worden, wanneer Hitier, z-aoals wtearschijhlijk is, hierheen kpmt. I f1 KORTE BERICHTEN Dje af'deelingen der Duitsche Vólks- p'artïj in Bfijnland en JEe§fjfalen hebben tot ontbinding en aiansjuiting der leden bij' de nationaal-spcialistische partij 'besloten. Herri,ot, de geWtez'en Fransche minis- ter-'presjdent, Zal Erankrijk' vertegen-, wioordigen bijl 'de binnenktart te WasjhingJ- ton 'te openen besprekingen. Mae Djonald gaat v.oor Engteland. |Eir is in Ierland een krachtig verz'et ■gereiZen tegen de 'bezumigingsm'aatoegc!- kn. De Valera, wil het parlement zes, ta'aanden vacantie lateln nemen ,om de regeering in staat te stellen rustig haar beZuinigingsto'aatTegelen v,oort te zetten. De Tneedc-Kamervcrkieziiigea. Het aantal stemgerechtigden. Bij' de ppgave van het aantal Sjtem'ge1 reehtigden v,oor de aanstaande Tweede Kam'erverkieringen zijn voor de verge- tot ondier aan een berg, en toe'n te'voet en hkldiend en wachtend op al het schoomje wat hij zou tje zien krijgen, en da,ar de, kerk, entoen had z'ij'n, brave mOieder htem oi> den arm' genomen en hem het miuaku- leuze beeldje op h«t zilveren altaar ge toond, en hij" had zoo gebeden inlet haar, ook later bog, toen z'ij' alleen miet hem in de kerk was, en hem in haar armen op- de communiebank' zette en hij' langz'aatn meebad, en eiradelij'k' insliep, van dein 'lan gen weg, maar inoedex kon ook Zoo lang, zoo lang bidden. Had zij toen niet gebeden voor heim'? Voor helm, dis haar lessen Zoo epopdig en zijn God zoo lang ,zou vergeten. En toen ging het op huis aan, terug naar Maastricht, en hij Zag, hoe Ze aflger ha,aid werden, en hoe vader da-ar sltond, sn hem opgreep, en teen droeg opl zijn aatm,. zeggende: „Harrike zlal wiel moe. zijn.," en zijn mloeder antwoordde: „Neen, Pèxe, hij' heeft zioh gloed gehauden, als een groot© jongen." 'Eu toen [kwamep 0e ■thuis en werd ex Uitgepakt; «r wak ■zo/veel te vexttellen, v'an SchexpienheuVeJ ■en de Moeder Godis ien de bedevaart. Dat alles ging aian rijn geest vooxhij'. Steeds lag hij Vqoxovex op' den vloiet van het kruisbeeld. Hij' weende ,en pnikfe «n bad. Ruist Keerde weter iu 'rijn gteffltoed. Hij 'ging itjer ruiste. Toen hijl zich oont- hleedde, ritg hij', dat, waar de plijl h«m götro't'ffen. had, rijln kleeren als verbrand waren. Veogiftigd „Moeder, moeder! Zdui iK U ooit daar boven weergezien hebben, als die pijl...'1 Hij' durfde den yolzin niet uitisprpfett. lijking abusievelijk' de jaa-ntallen kiezers in 1925 in pla,a,tsj van in 1929 opgegeven. •In 1929 'bedroeg het aantal kiezers, 3.825.503. Zeeland telde t,o.en 129.761 kieziers;. Klectriciteitsraad. Bij' Kon. besluit is, .behoudemp nader© regeling hij' de wet, voor den itjjid van vijf jaren een EjleotHciteifcshaad ingesitald. De-zie raad heeft tot teiak den minister van watersit|a|a't olpl verzoek, dan wel eigener beweging van advies ta dielnen omtrent aangelegenheden bietoeffeiiidle ,de cletriciteitsvoorziening. f Voor hef bedoelde tSj'dvak' zij'n tot lid r.n voorzittea van den raad bemaemd: ■pirof'. ir. G. J. van Swaay, oud-minislteir van waterstaat, te- Delft. Mevrouw A. Stccuhod'-Smulders f Gisteravond is te Biaiairn n;a, ©en lang- duiige ziekte, overleden, .mevr. A. Steein- hoff-Smulders, ©e|n der baainibli'eelk'sitieirs van d« katholieke literair© beweging ddn "taich.- tigers. Ook' in da katholieke drafflk!beis!t<rijL ding nam z'ij' ©en eerri® plamte in zij wlaa oprichtster ©u a'edactxice Van heit, blad „De Katbolieke Vrouw. Trien het vorig© ja,ar de heelr Duit al© Kamerlid bedankte, werd meivirouiw Steem- hol' aangewaZen als zijia ptaiaifevervangatieir. Met- ha! oog oipi haar geizbndheid'stoieisteiind beeWf zij achter den Kamlerzletei niet. te aanva,a.idi?n. I 1 .1 Mevr, Steenhoff bereikte den leeHiijd van 61 jaar. het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten D« vredcsbionden beklagen zich. Prof. J. B. Kors', voorzitter Ri.-K, .Vredesibond in Nederland, dr. J, C. Wisj- sing, secr. ,W©reldbond der Kerken, drs. G. J. de Voogd, ^eor. Jpngere Vredesl-i federatie en ds. H. H. Meulenbelt, secr. Nooit Meer Oorlog Federatie hebben het volgende telegram pan den D|uits|chen Minister van BuitenÉndsche Zaken PVei- herr von Naurath verzonden: 1 De Hollandsphe Vredesbeweging, ver- tegenwhordigd door vier federatieve or- ganislaties m'et ruim 30.000 leden uit alle kringen van het Naderlands|cbe vojk, do,et door den Dfnitslchen minister van Buitenlandsdhe Zajk'en een beroep op de D|uitache regeering, out de in hecht,enis gehouden leiders d* Dluitsche Vredes beweging spoedig weer in vrijheid te •stelen. j 1 Het recht tot Zulk' 'n beroep ontleent men daaraan, dat de Djuitsiehe buitenlands siche politiek ter vervulling van h,M,r ei^chen ten op'ziehte van Dluitsche iaan|- spraken op her-ziening, van liet verdrag van Versailles en de rechtsgelijkheid van Duitschlands internationale 'positie vaak genoeg gestaan en Zich beroepen heeft ,op de stroomïng in alle landen, die deze aanspraak van D|uitschland oprecht-heb ben erkend. 'Wij1 z'ullen in ieder geval niet afw'ijk'en v.an de erkenning dez'er aansip'raalk' van Djuitsehland, zoolang Diüitsehland Zelf niet in strijd Kom't met rijn. verplichtingen voortvloeiende uit rij|n lidm'aatschap van den Volkenbond, of dez'e schendt. 1 De vervolging der Ip'acififten in Duitsoh- land, is evenWel '.onvereenigbaar m'et de 'door den D|uit'S|chen Rfijklskanselier Adolf 'Hitier o'p 23 Maart'in den Rïjlk'sdag 'geh iWieinie rust vond tój' in het stille vertrek ©n tegen den morgan ©erst süep hij in." Het moet laat in dan daig 'geweesf rijn, toen hij ontwaakte-, want zijn eerebe oog opslag viel mp de Koddige gestalte 'van Bedrille, die in een onbaschrijflijke hou ding voor zijin bed stond. Een dubbel vraagbeek'en, dat ©ohtsr bij' rijn lontiwia- ken zulke achterwaartsche bewegingen ma-aktei, vergezield ya,n ztoji schudden v|an het hoofd en Tiitistekem 'dier tong, iets dat scheen te behoortem, dat meester Dorrens tot, 'de specialiteiten van hlet Pdd'rillorvak' m.'st 'n sdhafeirlach iudt ,he|tt bed 1 sprong, hetgeen Bedrilïo beantwooordde mtet £©n zóó meesjterlijK ujitgeVotendesi draai ©pi z'n beide h ielen, Zulk' ©ein ondeinltbane piróu- ©tte, ©indigeindla in 'in geaxdde' buiging mat verplicht lacteompiagnement van d© bekend© tong-hianoeuVrieis, dB* mwsiber Domeins nog laclit-e toen Bedrillo neieds lang achter het deurgordijn was ver dwenen. i I I i 'Er amorf; toch vrel 'iets ernstigs oveg het gelaat va,n jneesfer Dorreins gelegen hebben, tpen hij' in de Voongaljerij iWedeï den Senor beigwoeftiei, wanf detzie vrossr hem dadelijk', ©f hij nielt igloed geruft 'had onder zijin dak'. i „Senor," klonk helt antwoord, '„niet aan u, noch aan luW© gastvrij© woning Kan hef liggen, noch aan mij'. Maar een Vraag, Senon', waar 'kjoan't dat kleine prentje viajm- daan, da,t daar in mijn slaapVelrtirek' n'aast die prachtig© Madonna hangt ,aan den wand „Ha! dat onooglijkie kleine dinig! Mjj is het hijna onb'eiKend. Een Padre bracht heit ©en's uit Eutoïd imijn liev© moeder proclameerde D]uits|che buitenlandsche en .Vredespolitiek'. De nu gevangen zittend© 'pacifisten hebben sedert jaren geen an dere buitenlandsche politiek' dan deze politiek' van goed© internationale hou ding voorgestaan. Juist deze m'annen heb ben daardoor na den ram'p van den oor« log bet eerst syimlpathieen voor het Dnitj- slche volk gewekt en deZe voor het aan zien van de Dliritsphe buitenlandsche poli tiek vruchtbaar geWaakt. 'Er kan zich geen vollibm'en harmonische verhouding tuspchen de volkeren van 'Europa en het Dluitstche volk ontwiklcei- len zioolang de voiorveehter's| v,an den vloli- k'envrede in Djuitsehland als strafwaar dige misdadigers w|o,rden behandeld. Wjj bieden dit benoep den Djuitsphen minister van Buitenlandsche Zaken ,aan, met het dringend ver'z|oek', hiervan nauw', kteurig Kennis te nem'en en het bij' d© RijUteiregeeTing tpt uitvoering te brengen. Vcrdceling werkzaainliedeii t assclicn Burgemeester en Wethauders. Het thans weer Volledige ooHtfelgie van B. ien 'W1. heeft' de wea-Kzaamhedlen late yolgt verdeeld: w.eth. Ondprdijk' gepManterWea'-' Ken, reinigingsdienst en sociale voorzienin gen; welth. M. H'. Boasaon gcnieonte-te-' drijven en onderwijs ©n Jj'ujiigemeleisltleir ïir nanciën. De Verbetering van het Molenwater. Nu de gemeenteraad in z'ij'n vergadering Van 22 Ma,art besloten heeft tot uitvoe ring van weirk!za,amheiden ,aan het Mol,en- water, waardoor dit plein een haejl ander aanzien zal Krijigen en Ged. Stiafeln hét desbetréffeind Weeluit habbfen gwedgek|elurd, is een aanvang gema,ak't met dit werk, dat Zulk een belangrijk object Van wetrkVer- sohaffing is. Rieieds kan men ten deel© zien, waar het speelveld Hal Kamen en ooi cien deel van hetgeen mtet hejestens Zal worden beplant. De werkzaamheden bl'en- gen o. a. veel graafwerk m'ed©, o. a. voor d'a geiijk'makin'gva.n het terrein en daarom zal men goed doen vooral bij ,a,Vond óf het terrein niet over te steken., óf' 'dit jptet de noodige omiZiöhiigbeid te doen, hetgeen vooral ook Voor wieirïj'deïs geldt. De aubade opl 25 April. Zaterdagmiddag beeft in den tuin van helt Schuttenshoif! een algelmeiene replatitie plaats gehad v,ain liederen, w'elke bijr .de aulhade op Dinsdag 25 April a|is' de her denking Van d'en .geboiorfedagl y,a|ni Prins [Willem van Oranje plaats jieef'h zjuflen worden ten gehoor© gebracht. De hondeir- .jfen deelnemende söboiolkinderieln hebbjeln hé-' geleid door hét Middelb'utt'gsch imluiziek- Koi'ps ©n onder algemeene leiding yam den heer A. Bosdijk, directeur der Volks'z'ang- ©chool, deze liederen goed vegtolkt ©n het is te verwachten ,da,t dit deel vian het programma goed Zal etaglen. Bedrog met Zegels. Da Rïj'kspiolitie heeft Donderdag j.l. osp verschillende toegangswegen naar Middel burg ©en scherp© oonltiriole luiitgeoeflend op de wijze van invoer en riervoar van boter naar .Middelburg. Yemscheidene boeren die boter vervoerden, zijn aangehouden en de boter onderzocht. Daarhjj bleek' Üa.t Versehilelnden hunnea- ongeizegelde bolter vervoer den, terwijl bij,één 22 plo®d 'böjier Werd aangetroffen waiairVan iedler sltuk voorzien was van een half zégeiboitermerk. Alle niet gezegleld© en Van Qen onjuist miede, en Verhaalde, wa,t een wonderen er gelschiedden ter plaaitea van dit beeldje. Het moet exigents in België of Frankrijk zijn; Mo'ntaign djoef daar ban denk'etn. Moeidcr had het B,an onlZe wieg giehech't ©n later aan ons bed. Zij' hield ©r lelrg v]ajn. Daax'om 'heb ik het meegen|oimien naiax* San José." 1 o „Ach! Sen,or, ach! voor mij' zijn er zoo vele herinnering|e|n vegbomdem aan. dat prentje, aan de Madonna vap Montaigu. Als kind, imieit mijn lmio,eder" rijh stem sitolcte. „heb ik Montaigu bezocht en voor dat mir.ukluleuze beeld gebeden." Hij zweeg, zijin diepe ontroering Kneed ■hem de stem af. De Spanjaard stond op, en reikte hem de hand. „Laten Wij' vrienden z'ijln, Se nior, onze moeders hebben 'beiden voor dezelfde Madonna vooa* ons gebeden. Maiar nu, ga zitten. IK heb tijdingen vain dat akelig gebroed, van die Roodhuiden, en Zal u die mieiedeelen onder ons onltbijiü, Pedrillo." Du .garoeptania verscheen 'oogenblikkelijik en z'ette meeetei- Domrens op, praohtige zil veren schotels en schalen Zijn .oipthijt voyr, 's Avonds reeds had Meester Dioxrens de 'koninklijke praöht van da,t zilverwerk bowonderd. Nu viel het hem notg eens op. En eVeral dat wapen op, gouden veld, ©en stad miet torens en de leuze, „poitius' mori quam fedari." 1 Zijn gastheer begreep1 zijn wonderlijken blik. „Van mijhe voorouders een ek,f!sf,u,k, en die woorden meenlt gé?. Dat is de leuze der Villena's, „liever sterven dan besmet worden," (Wordt vep-Volgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1