KOOLEN'S Manufacturen!!., L. Vorststr. 50, Goes GARANTIE-BON! P. M.v. UNEN Schoenreparatie-fabriek H. WEEZEPOEL - GOES ADVOCAAT P.W.BL IËK KOOLEN'S Inmaakbrandewijn. KOOLEN'S Manufacturen!)., L. Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes altijd i Het nieuwste en groote sorteering. f 9,00 MAISON A. GEENSEK iets aparts U kunt uw kinderen bij ons goedkoop en keurig kleeden! □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a DENK ER ONI a f 1,35 of a f 2,00. nieuwste voor de laagste prijzen. Manufacturenhandel 1 AparteToonkamer achter den Winkel feuille ZATERDAG 8 APRIL 1933 NIEUWE 2EEUWSCHE COURANT Zoo ge met de feestdagen een lekker glaasje in huis wilt hebben, haal dan bij ons een flesch prima Korte Kerkstraat 8 - GOES Al is het glaasje nog zoo klein, Toch moet het van D0MINICUS zijn. brengen wij een sorteering daar U verbaasd van staat. Alles op dit gebied steeds hef LANGE VORSTSTRAAT 50,1 GOES M. MAGIELSE'S HOEDEN- EN PETTEN- MAGAZIJN is toch voordeeliger Geen stapelgoed* Vervormen van Hoeden f 1,50 (2de Paaschdag geopend}; MAAKT thans uw ADVOCAAT DENEVERS FRÈRES brengen wij voor U een groote keuze bekleed en onbekleed, van de modernste tot de goedkoopste uitvoering Komt U eens zien, U verplicht zich tot niets. Daarin brengen wij een pracfit- sorteering aan de LAAGSTE prijzen. Tevens brengen wij voor U AANKLEED COMMODES met bijpassende LEDIKANTJES. Bij ieder Ledikantje een bijpassend Bedje. In twee weri "weidt üieifc nog1, ien zjoo heit altijd, en wilde hel torah in we-erwil van i nu, em ik' hen de zrao m-enigjeoi keer, ien d. gekruisigde God van werk," en hij riep het fï ^®k, Gij hebt mij God is er nog bar "m. Verigiffiemks, ,0 jpeci eon armen z'werven, i'airanl 2" ongeil,ikkige, vers e. el a, v E5 1 ei ■zb' di hi a va xv lb VJ de bi ze zo ge (mt na Bïf 'ga, kil va lee dei "djo< 'dioc Ha lijk '•wa gei iVa nto Ben ivaf Tva* imaj in VOORSTAD 33a - GOES. Vanaf heden geven wij bij ieder paar D Zolen'n garantiebon,die U garandeert dat j=j uwe Zoien gratis opnieuw worden gerepa- reerd indien zij binnen 5 weken stuk zijn LJ Bij ons koopt U een fonkelnieuw f aq DAMES- of HEEREN-RIJWIEL voor 1 geheel compleet, met een jaar garantie. Keuze uit ongeveer twintig stuks. Wij MOFFELEN en BIEZEN uw RIJWIEL nu voor Nog op te ruimen EEN MOTORRIJWIEL 3'/2 P.K., kopklepper, goed in orde, voor f 65,00 Aanbevelend., WIJNGAARDSTRAAT 30 Wed. C. DOMIICUS Horlogemaker, Goes, St. «lacobstraat 9 IS VOOR UW UURWERKEN TOCH V00R- DEELIGER, OOK VOOR VERLOVINGSRINGEN P.S. GERO ZILMETA aan minimumprijzen verkrijgbaar |y Vraagt geïllustreerde Catalogus. Uurwerken worden franco geleverd en vakkundig [opgesteld. Zen PAASCHDAG GEOPEND. GROOTE MARKT 20 GOES PRIMA QUALITEITEN LAGE PRIJZEN Het adres voor de PRIMA BOERENGARIBALDI'S EN REPARATIES. ZIET ONZE ETALAGE! door de bijzonder goedkoope eierprijzen. Speciaal voor het doel ge stookt met Advocaatrecepf en gratis pakje Vanillesui ker, welk een preparaat bevat, gelijk fabrieksge heim voor spoedig dik wor den en tijden goed blijven. Ook aanbevolen voor inmaak v. Boerenjongensrozijnen, en Abrikozen. Deze inmaakbrandewijn kan ook als gewone brandewijn gedronken worden. Per literflesch f 2,80. Deze speciaal gestookte in maakbrandewijn alléén ver krijgbaar bij 31218-3S Langedelft - Middelburg Likeurstokers Distillateurs Levering franco. Bureaux van Redactii Telefoon Interlocaa! Bijkantoor MIDDEL GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Katholieken zijn Het „B'oonïschen datl Wij 'meestal slechts sehl bij voorbaat in gezeïj Katholieken. -* Enkele eeuw'en 'ondc| 'ions stil gem'aah't. *1 Maar dat isi niet de L hoofdoorzaak van onze:l 5f. De waarheid is, niet behoeft zich niet met, clam'e en metmisli te kondigen. Die Waarheid zét zi leclam'e in. .Wij ztjSi geen éénd .Wij hebben den tlijjd, steunt op de basis van reldbeschouwing van hl met van vandaag en ■noch voor morgen alle! sterke beginselen is geb 'door rustig, in het be'' heid, krachtig tevens, ken schouder aan sohou 'den eener grenz'etooze den van zraovelen, die, dobberen Wij gebrek a' J Er wordt wel eens j tkolieken weinig anthq dag leggen voor de pol 'dit rap het huidige oogq ooit waar.' Maar goed naar de socialisten, die boer ons komen vertel morgen de international d'aard Wat is hiervan waar' Eersfens doet het bi staan pp d en grondslag I wankelbare beginselen ruchtig zijn. Wlijj Weten, a onze zijde is. In de tweede plaats} de Socialisten tevens hui kan het herhaaldelijk Vooraanstaande sodalis is de partijl, vioor welk is geleefd te werden. Hier past ,ons Kat' medelijden. •Wij hebben iets; m'„ politiek te bedrijven. Ee| kiolm'sfig onze beginsele onderdeel, zij'Eet een vo| van den strijd pip he Maar daan-om' verwaa.rloq Shïnst. iMji "weten de j met hoogere belangen d wanneer wij' hecht aan trekken, 'door middel va van lOnz'e beginselen in Wjorden toegepast. En 'de beginselen zij! toegepast te worden Hat de Katholieken de 'politiek w'at en heel 'dat bewijst juist hun h 'die zïj' niet willen prijs Gok Katholieke wer taers, hfleren, ambtenare KthijnliJk hun tegenstrijd: deie worden oversjchadi; &ef van het solidaj-isme Bchap, dat alleen een 99 q Daiar stond hij' ein sdo elkander. Zifii heele veiüedein tr bij' en dat voor de zjopvi Opeens liep hij- iomis[tui; Dat duurde -een heefe Daar strand hij' stil L zfelvein. .Weer dat op en| „zal ik dan noraifc ruist zielvep'? Noiooitf nooit! Li neen, neen'. Kom kdim, J T de Ti "God, mijm Gioid, iiotp s verlaten vergeten I Zijhi isltiem was vol frai Langzaam trad hij1 hoii' „Eratraoh, Gij, Gij zijifci jeugd, van mijn Elsmste nokte bij, in dé kerk va; Ein. m-eit hijgende borst ei m, rap eens ook, ga,a,t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 8