Aanbesteding KENTERING TH.BAJTES 10 ct. Vanille Toftees Nougat-eitjes J. F. Casteleijn Fa. KNIERIEM LIDO DAMES BENZO-RIJWIELEN GENEESMIDDELEN MEUBELMAKERIJ Fa. D. BAKKER Heerlijk Paascbbrood Fijne Koekjes weinig geld KLOOSTERMAN flinke Werkster. ZATERDAG 8 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN riRECHTSZAKENjl GEMENGD NIEUWS [~|SP0RT ENSPEL|~| voetbal. e.-k. z. v. b. MARKTBERICHTEN BOEK EN BLAD BURGERLIJKE STAND Advertentiën Dinsdag 11 April 1933, Het Pakhuis met Bovenwoning b. Het Woon- en Winkelhuis met Bakkerij en Erf Firma Iz, CAPPON, Heinkenszand (Z.) Te koop bij inschrijving HET WOONHUIS Op 1 MEI 1933, aan te besteden: prachtige Bonbonschaai SIMONS' Goudzaak, Goes „FOCUS" Fa. A. R. OE MUYNCK BENZO RIJWIELFABRIEK te Vlaardingen L C. VAN DER REST A, G. VAN DER REST CINEMA „SLOT OSTENDE" C. F. SIMONS Advertearen daet verkoopen Groote Eikenhouten Kasten met twee binnenladen f 34,- Eikenhouten Tafels 110 X 70 f 9,- Eiken Uittrektafels f 9,- Woonkamer Ameublement Divans f 12,- Verder alle Meubelen in alle prijzen. 's Heer Hendrikskinderenstr. 50 GOÉS. Filialen door geheel Nederland. ZEEUWSCH TARWEBROOD. voor Serre's en Terras, Keizerstraat - Goes St. Jacobstraat 13, Goes Lange Vorststraat 47, GOES VERLOVINGSRINGEN met cadeaux. Dc reserves van de Zecuwsche gewestelïj[k'e tarwe-organisulie. .Op vragen van den lieer Kersten: Kan de njinisitier ook mededcelen, of liet 'juist is, dat in 1930 is bepaald, da,t de Zcieuwscke gewestelijke tafwe-organisiatie een reserve rnioest kweeken van eenmaal honderd duizend gulden!£ ls het den minister bekend, dat .aan re serves is gekweekt in 1930 164,606,23.; in 1931 f93,996,011 Acht- de minister deize reserves, die reeds anderhalf ma,al het- bedrag van honderd fluiizcpd gulden overschrijden, niett vol- floende.ï AVil de minister maatregelen nemen dat 'de over 1932 ingehouden gelden aan de noodlijdende boeren, die tarwe verbouw den en aan de organisatie leverden, wordt uitbetaald jj heeft de minister van ofeonomische za ken er arbeid geantwoord^ 1.. Ten einde <fen ste,u'n, wolkan de Tarwewet-1931 beoogt, niet geheel alleen aan dje boeren t,en goede te doen komen, die bij het in werking treden van de T.ar- wewet hun tarwe van den oogst 1930 hadden bewaard en voorts om eventueel geldelijke moeilijkheden bij1 de gewesheCdjlke tarwe-organisa-ties te voorkomen, is. v.jn regeeringswege aan de genoemde organisa ties in overweging gegeven v|an Tiet be drag, dat voor de geleverde tarwe v:an den oogst 1930 werd ontvangen, f 1 per 100 Kg. in te houden. Uit den aard der zaak is daarbij geen bedrag vastgesteld, dat als reserve gekweekt moest worden. 2. Heit is den ondergeteekende belaend, dat in 1930 en 19.31 reserves zijn. ge kweekt als in deze vraag zijn genio,enid. 3. De ondergeteekende is van meenimg, dat, al is de daardoor ontdane totale re serve anderhalf maal het hadrag van ff 100.000, die reserve niet als overdreven is te beschouwen, ziulks mot liet oog op de vele risico's, welke de gewestelijke taïwe-oigajüsatie heeft te dragen. .4. liet bestuur van de gewestelijke t&rwe-organisaitie in Zeeland heeft reeds op de algemeene vergaderurg' der tarwe- orgams&tie, op 25 Februari j.l. gehouden medegedeeld, dat de voor 1932 ingehou den gelden aan de leden eulüein worden uitbetaald. >- 't Heilig ujiu' te Ilome. Donderdagavond heeft de H. Vader zich in plechtigein optocht naar .de S|t. Pieter hegeven, om het H. Uur te hoiuden in ver- eeniging met alfa te Romp vertoevend)13 kardinalen, het corps diplomatique, den tpauBelijken hofstaat, den gahteekm Kiomein- Bchen adel, de Malthezter-ridders, Komein- 6'ehe prelaten en gteeis'telijlqen en pan groot aantal geloovigen van alle naties, landen en volken. Onder het geschetter delr zilveren bazui nen, welke den Pa.us-marsoh deden schal len. cn onder bat donderend gejubel der enbko.usiaslha menigte, werd de' H. Vader op de „sedia ga^taltioria," voor de Oonïeissio .gedragen, waar Hij' nederknivlde, terwijl liafc Allerheiligste Saeramemt ter aanbid ding werd uitgesteld. Onder leiding van den Benedictijner abt Beïreiti werden door een duiztendlfeal stu denten van de pauselijke müiziekscliool cenisre Gregttriaianiscta koralen gezongen, waarna Z. H;. 'E|m. kardinaal Paoelli ces jirielikatie hield in den vorm van eeto me ditatie over den doodsangst van ChriSfus in dein Hjoif! van Olijven. Vervolgens werd het vierstemmig mo- tot van Piatetrinia „Adoreppqs Te Ch-piste'' gieizongen. Hierop hield Z. H.. E|m., kardinaal Se- rdfini >e,ea predikatie over heit H. Kruis- lofjfetr, welke gevjoljgid werd door het ringen van eenjge geiziang'eia. Tensloitte gaf de H. Vader jpl'eidhtig den z'egen met lwt Allerheiligtste:. Faillissementen. Het faillissement van J. van de Vroede, graanhandelaar to Goes, is geëindigd met een uitdeelinigslijlst. De nitkeiering aa.n de eoncurrenite B'öhuldeiscliers bedraagt 41/a pet. Eveneens is geëindigd bet 'faillisseimient van C. Dronkeïs .kooplman cn mmmls- sionnair te Goos. Uitteering .nihil. Groote brand «pi Wieringtu. 'Eergisteravond is door onbekende por- 'zaaik brand ontstaan in de boerderij', be- Wloond door den landbouwer Lont en ge legen a*an den Stnopëer'weg te Sitroe tusschen de dorpen D|en Oever' en Hypl- piolytusjhoef. Het gebou'w, dat met riet gedekt was, stond spoiedig in liolite laafe. D|e sfoom'spuiten van Hippolytus hp;ef en Dien Oever waren wel spoedig ter 'plaatsje, d|Och el' was weinig' water en de druk wasi gering. Die landbpuwers/- wioning brandde totaal af, de inboedel gin gverloren; liet vee kon bijtijds] wor den gered. Die 'brandweer k,on niet verhinderen, dat het vuur overjoeg op het oude kerkje der Doopsgezinde Gemteente, hetwelk da teert uit het jaar 1738. Het kerkgebouw s,fand eveneens spoedig in 'liohte-laaie en aan blusjschen viel niet meer te denken. Het gebpuw', alsmede, de geheel© inven taris w'erd een prooi der vlaminen. Die aangrenzende p'erceelen konden worden ble- ho.uden. Gevecht lassehcii siu|ok'lcc- laars en ©oiu'iiiiezcii. Gistermorgen in de vroegte lieeft mid den in de gem'eente G,oirle een treffen plaats gehaid tussoben belastingambtenaren en ,sniokkela.ars, die met tweie auto's va,n de grens kwamen. Er ontstond een hevige schietpartij', die de omwonenden met gxoo- ten schrik vervulde, omdat zij de kogels langs die 'huizen hoorden fluiten. (Eiein van da auito's ontsnapte. De* tweede, oen vracht auto, Werd uiitgeladen, malax 'bevatUa nis smokkelwaar niet ander-s dan een vaatje oognac. 'Br wea-d niemand gewond, In de gemeente heionscbb giroota vq 1- lontwaardiging, omdat het nu reeds vo.or darde maal is in enkele ma|anden fcijds0 dat "de loom der gemeente wordt gebruikt om gevechten melt smokkel aars te. leveren. Eenmaal drongen daarbij de kogels zleifs in een huis. M011 is niu voarmienteins heit geval terkemnis van den betrokken mi nister te brengen. Na (le „droogte." Te Ne'w' -ïjork' reden gisternacht klok- slag 12 uur de lioogopgeladen vracht auto:'® die reeds den gelieelen dag gereed E|t,o;nden, de poorten dier brouwerijen uit ,om .zoo isjnel mogelijk hun bestellingen af te leveren. Op Br,o,adwa.y werd een op tocht met muziek en een reusjachtig bier vat in 'den s|to,et gehouden wlaarbijl pp eiken hoek' van eien straat een flesch bier Werd leeggegoten. Die mee fa hotels, oafé's en nachtclubs hadden öpecoadei fees ten 'gearrangeerd om den. "terugkeer van het bier te vieren. Soortgelijke fëe,|ben wterden gehouden te St.-LouisJ, 'Cliicago, Dos Angelos en andere groote steden, del .Unie. E|e«i Nederlander .te Parijs b'ijua opgelicht'. Benig© Parijisiche bladen vleahajen om Iren't liet avomtjuiuir, den 68rjarigen Ncideir- landschen induatgieel ,S. v. d- K. uit Amstieirdam ovejrgekbmien, dla|t dieiz'e oinigei- veier 14 dagen geladen te Monlle Ciairlo, kennis maakte met twea Amerikanen, v\an wia d© eene, Arthur Tohneon, Cien jaar ouder dan onze landgenoot, zidh zakeinmjan noemde. De andere Amerik'aflin werd aje Eaiton voorgeislteld, zionder verdeale aanwij'zing. Deizle. zou een financier zijn. jHpt drieittain- sclrap bezocht- vele 'biaj-s en kwam naar Parijs ,ten einde er ©en söhititei'ieinde beuiria- op'eraitie t e lOindarneimen. Dinsdagia.voind om zieve-n u|ur sipa-ak'en zie al' in ©en oaf£ V,ain de Champs Elyssées. Johnson kwam Imet een valies ,dat- Amer'ikaia|ns|olrfi, 'bankbiljet ten moest bevatten, cn moedigde* v. d. II. en Eaton uit, die. som af' -te nomdeml. De laatste overhandigde eiein lia,s bank- moten en de heer v. d. R. 600.000 'frank' in biljetten vain 1000 piond. Jiohnisoin zei al dit g-e-ld op' de bank' fa'gaain ®eti(ien. Spioier dig kwam hij terug, zleggende eien reker ning-oourant geopend -ein ordens voor leen z'elt aan de beurs gegavein fa hablbten. Tolani deze m-oderne Kiotet en Bertram pro,beier den uit te knijpen ,liet Öe JTeidierlanldiea.' Johnson gevangen nemen. Eaten ont kwam. Op het politiebureau gaf1 hij te kennen inderdaad Johnsion te heetieta. en in 188.4 te Cleveland geboren te zijn. Men mreiem'l met gevaarlijke imternaitionale botosdoieneïs te maken te hebben. Johnsion is opgesloten en izdju kameuaflid wordt Ijverig gazjaoht. Hij is iemand van ongeveer 25 jaar, v'an gemiddelde groioit'te m'et oe'n zwarte enor. Hij epreekt alleen 'Einigelsdli. Offieieele medeideelingen. Oproeping vergadering: De Bondsvoor zitter roept bestuursleden van da E.-K. Z. V. B,. en d© bastuufsledgn ygn de venae- nigingen, aangesloten bij gamoieimida bond op. jer vergadefinig op- ta,.®. Maiandagl .10 April. De vergadering woudf gehouden in het Patronaatsgebouw fa Goas. Aanvang half lacht nam. Opikoimis|t dringend .ver zocht. [Wiedstrïjldplrogr voor Zondag .9 April. iRcbuirDieto; aanvang half drie; scheidsrechter O. Verhaar, ten. Eiobu.r. I.'öecr. Comp'.leider Evaraasd. .Vcilingsvicreeii. Znid-Beveland, Goes. iiq,entenveiling_van 7 Api'il. Spinazie If 515, Smïjlsla, f 19, .Witlof f* 511, idem uitschot f124, .Wijppaen Ï11'60, Uien f'0,50, Appels,: Gouidrei- meit-ten f'23, .alle per 100 Kg-; Btoieimk'oolt 1' 1012, idepr II© en ill-e soioa-t f' 27, Komkommers 11, Kropsla f3,106,20, idem lie soort tf' 1,102,40, Andij!yje f'l Kipeieren f'2, alles per 100 sltukë; Bloer men f"746 -pier 100 pot; idem Tulpen f5 —9, Narcissen f'3, Rhiabarber f'7,90 9,60, idem uitschot T 1,102,70, Selderij' f 1,70—2,80, Ead'ijls f'2—2,80, Prei f 4—6, idem uitschelt f 1—2, alles per 100 boe, l)r. Kenlers' Bijbclsclia geschiedenis. Die uitgave van dit gr-opte en grootsjche islandaardwerk nadert haar voltooiing. l.Wij pintvingen van de uitgever® J. J. R-omten en Zonen altlran^ de nummers 16 en 17 reeda I11 welverzorgde taal ziet de geleerde tóelirijver zijn synoptisch verhaal van de viel' Evangeliën voort, het onderbrekend met do instructieve verklaring van duis ter© punten en strijdvragen. Dfe laatst ontvangen aflevering eindigt m*et het begin dar derde afdeeling welke handelen zial over Joins' lijden, dood en Verrijzenis. Komen in no. 16 vijf fraaie platen vau Spieybrouck voor: aflevering 17 be vat drie staaltjes van zijn illustratief ta lent. Die uitgevers; doen op ften omslag van no. 17 Wededeelingan over het isucces der uitgave. Van den «e-rqtem druk, groot 5000 exemplaren, zijn nog slechts en kele honderden Om het werven van nieuwe abonne'd door de inteek'ënaren te animëexen, loof dei J. U,. Rfijmen en *Zpnea ©en boek'premie van f 3 nit, voor elk aangebracht abonnef-;, mtent. 1 GOES. Geboren: Maria, Naeltja ,d.v. Jan Van Hlarn en Dinla* de Puitter te Wer meldinge; MiarinulS, 0. v. Pieter Geralrdus Pasisieux en Sana, Mjagia, Verboem. Overleden: .Willem dia JoUigie1, M jaar, wedr. van MIDDELBURG. OndertrouwdP. O, Bu'ijss, 24 j, en C. de Nooij'er, 23 j. Overdeden: jWl A. va*n Trigt, 61 j., geh. m,elt P. Dumon Tak'; J. iW» Zijlstma,, 64 j., igieh. met G. C. Watteve'enJ. 'C.Merk, 7.Z j., geh. met W, A. O. Benushens. KLOEiTINGE. Gehore ik Marinuis, z'. v. Pieter Cornells Kruijis Voorberge en Maria Kallcmein. Gehuwd: Boudewiju Jacob Nieu'wen- luiijsc-, 25 jr. te HeiukensBaud en Cornelia Proios, 25 j. jd.Johannes, M.arinus van 't Veer, 28 jr. jm. en Cornelia Koster, 27 jr. jd.Cornells van de Velde, 27 jr. jm. te. Goes en Cornelia ..Adriana Bollesteïle, 22 jr. jd. Overleden: Johanna, van Liere, echt,ge"; noote van Adriaan Alinekinlders, 61 "jr.j ta Gces^ Sazanna Piaternella, Porreij, echt- genOiO-te van Abraham Jereflnias Zonn-e- vijile, 74 j. j KAPELLE. Gehuwd: H. M. Slabbe*- koorn, 32 jr. en Geertruida Bieekë, 21 jr.; J. Godeschalk, 21 j. en Sazanna Spruit, 20 j.; L. M. Hollemans, 23 jr. en Anna d© Waard, 23 jr. I Bevallen: A. Hundersmark geb. Bie ren®, ,'Z'.G. M. Meïjaard, geb. 'Ver-' maire, d.M. Mieras, geb. Veerhoek, z-, D. Nieuwdorpi, geb. van Liere, z1. Overleden: Johanna, van .Willagein, 43 j.; Maria Zagers, 80 j.; Arie Biruinshoiofd, 63 j., echtgenoot van C. Beenhakker; Ma ria Id. C. Louisberg, 44 j., echtgenopt va,n A. S. Luyk'; Thomas Baas, 2 3j.; Pieter de Neef, 38 j., echfcgeno,ót van 'J. E. 1-aauwe. 's!HEER ARENDSKERKE. Geborenj. Jacobus Adriaan J-azef', z.v. Marinus Vermue- en Appollonia van 't Westeinde. Maatje, d. v. Jacobus Stek'etee en Wil- helmiua Johanna Kole; Adl'iaian Jau, z, v. Jan de Jonge en Janna Duivewaarde. Gehuwd: Marinus Christiaau v,an Heu len, 28 jr., jm. en Pieternella Cbstanje, 24 jr. jd.; Jan Tilroe, 24 j., jm. en Martha van Antwerpen, 26 jr. jd.AarnoutTraas, 32 jr., wednr. van Huijlgtje de Dr©n en Maria Wisk'erke, 30 jr. jd. j Overleden: Johanna Deliker, 49 jr., ecihlgen. van Jan van Bov'ein; J.a,oobu|s Adriaan Jazëf', 3 dagen, z. v. Mai'inujs Vermuie en Apollonia van 't .Vfasfainde; Adriana Karelse, 82 jr., we,d. van Piet-er Olieviex. Ondertrouwd H. JONKERS, Notaris, Wedr. B. FRANSEN VAN DE PUTTE, en H. A. M. VRIJDAG. Goes. Amersfoort, „Huize Randenbroek". Huwelijksinzegening op Woens dag 19 April 1933, ten lialf 12 uur, in de Doopsgezinde Kerk Blankenheimstraat te Amersfoort, door Ds. W. Mac kenzie te Amsterdam. 31251-20 De gewone audiëntie van den COMMISSARIS DER KONINGIN iN ZEELAND op DONDERDAG 13 APRIL 1933, zal niet doorgaan. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur, in de „Prins van Oranje" aldaar, krachtens art. 1223 B.W. publiek verkoopen te Goes, aan de Bierkade, groot 1 A. 55 c.A., eigendom van den heer L. Janse te Goes, aan de Kreukelmarkt., groot 95 c.A., eigendom van den heer C. J. Louws. Op gebruik bij dè betaling; per ceel sub a echter niet vóór 1 Mei '33. Bezichtiging aan te vragen bij den Notaris. 31159-29 ATTENTIE. Verbeterde Aardappeivoorscholfel voor het wieden in de voor en de schuine zijwanden der aardappel bedden. Te gebruiken in alle Wied- machines. Prijs per stuk f 5,50. van den heer W. VERHOEVEN: met Tuintje, Schuur en Achteruitgang, aan de Kleine Kade 35 te GOES. Bev. ben.3 kamers en suite, gang, keuken en kelder; boven2 gr. en t kl. kamer, daar boven zolder. Het pand is voorzien van gas, waterl. en electriciteit. 31217-21 Te aanvaarden 15 Mei as. Te bevragen bij den eigenaar en bij Notaris E. C. VAN DISSEL, alwaar de inschrijcingsbiljetten wor den ingewacht vóór of op 15 April a.s. om 10 uur, zal de Directeur der N.V. WATERLEIDING MAAT SCHAPPIJ „ZUID-BEVELAND" te GOES trachten Het verbouwen van en het aanbouwen aan het per ceel Stationsweg 10 aldaar. Voor aannemers is bestek met drie teekeningen verkrijgbaar ten kantore der N.V. tegen be taling van vijftien gulden. Inschrijvers kunnen bet be stek en teekeningen, in goeden staat zijnde, na de gunning inleveren tegen ontvangst van twaalf gulden. 31253-32 ONZE RECLAME 18 c.M. middellijn voor f 1,75 IEDERE DINSDAG VAN 10 TOT 5 UUR, IS MEVR. DE MUYNCK AANWEZIG VOOR MAATNEMEN VAN BUIKBANDEN C0RSETTEN ENZ. LANGE KERKSTRAAT 9, GOES Het allerbeste fabri kaat. Alles Half Transport. - Onver- woestbaar. Vraagt onze nieuwe verlaagde fabrieksprijzen. SPECIALE- EN H0M0Ë0PATHISCHE VERBANOSTOFFEN, VERPLEGINGSARTIKELEN, BANDAGES BUIKBANDEN, BREUKBANDEN SPATADER-KOUSEN ENZ. TOILETARTIKELEN, WIJNEN ENZ. N A A Ass.-Apotheker, GOES, Telefoon 168 R.-K. VOLKSBOND, AFP. GOES op Donderdag 20 April a.s., des avonds 8 uur een boeiende en spannende film; de groote strijd om recht en billijkheid; een uitstekende, moderne film, die tot bet einde boeit. Prijzen der plaatsen: voor leden van den Volksbond Balcon f 0,50, Zaal f 0,25 niet-leden Balcon f 0,65, Zaal f 0,40. Werklooze leden van den Volksbond gratis toegang. Meer en meer is men over tuigd dat bij SIMONS, Lange Vorststraat 82, Goes niet alléén GOUD voor GELD wordt geleverd, maar ook aan uiterst lage prijzen. Wij komen U ook gaarne bezoeken. Wilt ge uw R IJ W I E L voor PASCHEN nog na laten zien Het geschiedt vakkundig en wij zijn niet duur. NIEUWE RIJWIELEN AAN LAGE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend, GOES, KEIZERSOIJK 14. bestaande uit eiken Kast, Tafel, Spiegel en 6 eiken Kussenstoelen voor f 70,- ■B L. KERKSTRAAT 25 BH t.o. Juwelierszaak van dhr. Faberij de Jonge V2 pond of l'/2 ons A PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES in Pit- en Natuurriet en Teen. 4 Stoelen en Tafel f 12. Rietmeub.-en Mandenmakerij VOOR VOOR VOOR t NAAR BAKKERIJ Voor: Klokken Pendules Horloges Goud Zilver Optiek naar Gevraagd voor zoo spoedig mogelijk een Madame DE SOOMER, Pape gaaistraat 15, Goes.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2