TO NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND .listening Goes. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad PUROL er op! UN AAN ELINGEN. per ons E COURANT OPINGEN, ENZ. iteit prima. LEI I Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I ,1, D|J BLAD VERSCHIJNT. DES DINSDAGS lij Voor de Verkiezingskas! OVER DE GRENZEN f! BINNENLAND 1~| UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES zeer aardige kiek!' ooi voor Vrced* in het leerzame ar- s, over de opleiding mfverpleegster, kraam twoordt de redactie oudercursussen, dus cursussen, de geestei- het kind dient be- Laat ook de vader n en de opvoeding zal do kleuteTs, als rden, ten goede lcor SLOTEKU 4, April. 2e lijst. 5 13554 18998 i 5203 8566 10824 I 1937.8 an 5 April. 3e lijst.. .20710 >ensdaigtaiddag wprd al- yan meij. -weid. J. Wa" van notaris Beitja. ia (acht: i •~f! ,ta Bomsseleu, groot? ■dhr. O. van Nieuwen-- voor 11315. n'h-uis met tuin te 20 c.A. aam dhr. A» vöor 1' 1007. Niss©,. gjüjot 2.45.20 Boonman te 's-Gra,- 18,30 ,den hoop. eeland inverleening aan n onderdeel van de 1, wendt zich tot alle de Joodsche vluohte- iropa plaats vindende rdak te voorzien en erieenen. in door de Penning- am te Middelburg, idsche hulpactie 1933. zijn gaarne bereid. i: t. HIEGENLICE L. H. VAN RAALTEl I. TAYTELBAUM BARKELAIJ I. LABZOWSKI z. FONTEYN 31216-72' V lend, W. JOOSSET. iets anders dan het iea, inplaats van te men tot U zal komen s op zaken al!! lot 10 x 30, waar ir M2. zal kunnen ch daarom tijdig e. stelling zal DINS- 89 uur in het eventueele belang- ugen te verschaffen. ot het Secretariaat IOF". t wegens misstelling) NUMMER 42 ZATERDAG 8 APRIL 1933 2gsT> JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Adverlentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; j lil Bijkantoor'"ml^DDELBURQ, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 'I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS TL Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regeis, beduidend lager j Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Hebt gij1 er al eens aam gedlajchi da vterkieringsikus te stijven vlam da Rl-K. Eijkskiied^iiii^iiiganiaaitia Middelburg Dip verkierinigska» toomt haar boel cm em wanneer hij! niét spoedig wieier bedekt wordt, zal -dlei vlea-kiteiziuigsiaptie,, wélke hroodnoodig laan1 gelegd Worden, Br .Efijuj. er oimdigp oma, die >ean groot deel yan hum t'ij'd belangloos besteden aam die stembuislplropaganda; la,a,t hen, vam wie dit niet gevraagd ott! geëdscht wordt, au oens 'n ander offertje brengen 41a 'a gift afi- etaan! Veel behoeft helt jui«|fc niet te zijn. [Wanneer ieder geeft naiar vermogen, Zal het resultaat bevnjdljgle'nd zijln. (We zijin er van overtuigd dat do goede wil aan wezig js en dat e)r vam omwil oifl onmacht bijl bijna niemand sprake is. E|vemi moet er heengestapt worden over de kleine moeite, die het gireerea of het Zendlein Van 'n pas!twi?stelt,je vangt. Toe zet dit stapje em ge zult pVer; M 'zfefffl nog paeetr tevreden zijn, dan ,d® pietnmingm. ■onzer politieke organisatie't dan is ower ad H©t giro-nummer van dhr. G. M. Mep, Lange Delft te .Middelburg, is 135422 van dr. A. Meis te Hleinkensziand 127118 en van dhr. Truflfino he Hujsfc 61.694. Ook wij Verklaren ons bereid «v-emtueiele giften in ontvangst te nemen om zte daar na te verantwoorden ©n over te maken. Wat doet de Regeering? Men kfifesjtert overdreven verwachtin gen t.p.v. de daden Wélke de Riegeerimg, ja Welk 'n (Regeering, qtellen kan omi den orisisnood te lenigen. Men geeft grif mlet Zooveel woorden '.jtjoie dat da (Rtegteering de citasjs niet kam iojplostsen m!aar feitelijk èisoht men toch van haar dat zijl minsitems het ontstane 'iwelvaartsjtekprt waarvan men zleHf'em on middellijk de nadaeligo gevolgen omdei'- vindt zal wegnemen. In 'stade van alsmbar minachtend te ejpreken oyer Rlegearing, en politici deed Kalen beter mlat de werkelijkheid pnder het iwg.te zien. j pie toerkehjlkbeid i'sj dat de cri.sis steeds verdei ;0|m! zich heen grijpt, en dat el naarmiate de *on^ omring-endia landen Be gxenzien sluiten, da hood noki "in om s land aal sjijlgen. Later dam in velschil lende andene landen hebben de hadeelige gevolgen van den wleieldarisjis zich hier (Ren gevoelen. Men heeft' gehoopt 'en men hoopt nog altijd dat da ernstigste ge;- V.olgen in het buitenland zlullem blijven. Maar dat ils| niet waar!, Nederland is> door zijn 'ligging, door handel en scheepvaart een kwetsbaar ],and. {Terend opi reserve's uit het verleden sluit pten de oogen voor die werkelijkheid. Dlat iis zelfbedrog. Oolk 'Wij moeten den toe stand onder het oog zien en niet blijven stilstaan bij een Smalend© oritiek op de B'egeering. (Wel kan "Nederland mtetl eenige gepas|te trpts, naar voren brengen, wat hier op hpciaal gebied is en Wordt gepres-tleepd. Wat deed de Rlegeeringü Onze Rege^ring behoeft op dezte vraag het antwioord niet sjöhuldig te blijven. Die veel gwpkade 'Christelijks Begeef ring heeft m!et qteiun der Katholieken a^oioveel tot stand gebracht, dat andere landen ons de sociale voorzieningen welke hier |zdjn getroffen, benijden. Welk een 'Zegenrijks werking g.aat er »iet [uit van de veiiaekeaingsjwetten. Afgeizien nog van de uitkeeringen dar wierküjöozjemkagsen werd in 1931 mitgei- ikleerd: I Krachtens de Ongevallenwet' j' 18.200.000. Krachtens de Land en Tuin'- bjmwongevallenverzeikea'ing f 1.350.000. Krachtens de 'Invalid;teitswf26.250.000. Krachtens de Ziektéwet f 20.400.000. T[5taal f 66.200.000. Bn dit belangrijke bedrag van ruim ,66 millijoen neemt nog ieder jaar toe. Paar i!^ vervolgens de bestrijding der iweriklbosjheid. D(e hardste verwijlten zijn fle Begeering pp dit punt niet bespaard, althans door onwetenden. Wie wel 'iets •wéten de leiders' der vakVereenigingen. b.v. erkennen, dat de rijlktwerkverl- fiphaffïng in Nederland men kan het systeem1 van aanwijzen en werkverschaf- fiii'g-iObjecten onjuist achten, door die van geen enkel land! wiordt overtroffen en •wie kénnisi neemt van! de cijfers weet, dat dezte lap zich zelf in geen land worden geëvenaard en een fpitaal-s|om bereiken 'waarvan mten alleen Zeggen kan, dat zij \n haar eibberheid schitterend is. Blijken» Opgave van het Département van Binnenlandstehe Kaken st.onden op 28 Januari ingeschreven 397.427 geheel 'werkjoozen en 24.174 gedeeltelijk werk- ïoozen. Yan de bij de organen der afbeidsjbVe)- inïddeling ingeschreven geheel- en ge deeltelijk "wterkfooizten (jresjp. 397.427 en 24.174) waren bij werkverschaffingen get- plan45.441 arbeiders en werden inge- V.olge een steunregeling 138.246 personen. Vjolgens? voortoioipigte cijfei's hebben da uitgaven van werktoozeinzlo'rg in 1932 be dragen 132 millioen gulden. Hieronder is begrepen 28.666.000 gld. aan uitkeerin- gen wit wei'klppBSenkasisem.. 1 Aangezien over 1932 nog zeer veel ver rekeningen mpetem plaats vinden tusschem Rjjk en Geineenten, i^ het n;og niet mogei- lij'k afzlopd-ea'lijk op'je geven hoeveel tem behpi&ve van werkverschaffingen en steunverlüeining is uitgegeven door het Rijk en Gemeenten. iVlolgemsi een zeer globale becijfering gaven in 1932 Rijk en "Gemeenten yopr öteiunverleening 76 milljoen gulden en v,oor wefkversphaffingen 28 millioen gul den (uit. i Iu J.931 hebben de uitgaven voor iwefkl^ïzettzlorg f68.863.313' bedragen, hieronder begrepen f24.648.031 aan uit- keering iuit warkjopiZeaikas^en.. Men bedenke daarbij1, dat ar aioig enorme immtaen op 'de "begroioitingem staan voor de .uitvoering openbare werken. Uitelr'- aard ^pant Waterstaat m'at de navenba- gijootingen hier de kroon mlet voor '1933 oen bedrag van 112 milljoirai gulden. Het is heel gemteivkélijk 'hard af te geven (olp de Régeering en de Katholieke fractie, die „niets)' 'deden; "de nuchtere feiten bewijzen anders) a,an iedereen, die er eei'lijik' ©n pnbevoordeeld kennis) van neemt. pluiZenden bloeren en landaihboider^ zijn yoor werkloosheid kumnen worden be hoed omdat de Regeering de land-,-tuin- b'O'ulw- en veeteelt m'et 200.000.000 's|jaars 'tegeonjoet ikbmt. 1 1 - VAN W e e k r e v u e. Rijksjkanseliea' Hitier heeft in zijn propagandistische jaren Zooveel snoevende dingen gezegd over de uitnem'endheid van 't Germ'aamisphe ras, dat hij! 'die superiori teit nu tot een feit wil maken. Het 'Gei(- maansjcho ras heeft 't in p[uitschla|nd als in z'oovele andere 'landen afgelegd tegen 't Joods-che. Dk joden hebben imn gees-telijlké mteerdarheid niet van de daken geschreeuwd m'aar sfiji 'lje(bhten dit praq- tisjch bewezen door beslag te leggen op tic meest winstgevende en invloedrijkste! polities onder 't Djuitsche volk'. In de kringen der rechtsjpraaik, 'ondeir de advo caten, theater-direrftemren, blij) 't notariaat rijn zij vertegenwoordigd in een naar evenredigheid van hun zielenaantal bui tengewoon peroemtage. Die superioriteit van 't Jpodsohe ras id internationaal. Wélk een macht heeft 't bijv. niet over de pers). Dte grooite nieuwis'buiDeaus vain HiavaiS in Bramk'rïjk en België, 't Wiolff-bluireau in D|uit|sbh.- land worden gedragen diooir joodach giel'd, \jea,schillende igroote bladcin in O.oist^ii- rijk, als „Al'tie Pxesse" „Neuei tflr.ed.-ei Pmes- se „Wienei- Tageblaitt", woixkn hooifd- zakelijk door Joden geredigeerd. ïn ïhamkrijk 'tzelfd© met ,de gpootstjei neu trale bladen, ,als ,jle Maitin" ien „le Jour nal daar wordt een gi'oot deel van heit politieke Jievfcu nog. steeds, door da Joodsche vrijmetselarij' beheejpsrilit. Ep toen M-uasiolmi zich in Italië keerde tegen de vrijmetselarij!, was helt Kljtn. bedoeling den Jioiodschem invloed tie bneketo sin' de maent te brengen inhaalden van he.t ltali- amisclievolk, 't mide Rioonieinschc na^. De geestelijke m'e®rd'erheid ka,n Hitlteir voor zij'h Diuiteehe ras niet verwezen lijken.. allemninst met een overma,ohli van gorngewapenide naitdouaal-soicialistien. Daar mede bereikt hij een oindlerdrukiking van de, Joden, wa.t 'echter allesbehalve een geestelijke varhielffing yan zSj!n Gerrjaan- edhie ras kan beteekenen. in de Euroipeeisiche politiek heibbteinn het vier-mogeindhed,en-plan van Mussjoliini en het qntwapeinings-plan yja|n den Britsohen premier in 'de laatóte week heel wat be- drijvigiheid gebracht. In verhand niet 't eerste plan heeft bijv. de (Rioietmeien&chie' mi- mstei van buitenlandsohe Zaken ifitulesMu ^ch gehaast om yia Polen, .dat met da Kleine Entente voor het directeurschap der vier greote m,ogendheden weinig voelt, in Parijs te genaken. Hij was zeker dat hij inet zijta bezwaren een gretig toehoor der zou vinden. Totnogtoe had Frankrijk op Mussolini s plan toestemmend geknikt. Had een tegenplan ditmaal achterwege gelaten en alleen maar -enkele uitbreidende bepalingen voorgesteld. Nu he©£t <te Rhe- meenstehe Staatsman echter antikielslgewljze ■nagegaan hoezeer hij! dein Volkenbond in den tegen wcondigen vorm. voor ieder lid alles te krijigen is wat Zijn hartje begeert. Zelfs schijnt Hij! zoo'n macht van over tuigend materiaal te. hebbbon aanigeslteieipili, dat artikel 19 waarin van mogelijk verou derde verdragen sprake as, heielemaal bui ten beschouwing blijVen kon. Handig is 't. Zeker. Want lalle drukte ■en bedrijvigheid zijn tenslotte geweikf, om dat een verandering yan 't oude vierdraig van Versaillesi en een oorjjedtie vam lato-e (Volkenbondsverdi-agen door iedereen als een niet te ontwijken noodzaak begrepen wordt. En Titu'lescsu is ea' oen beietjie in geslaagd om Era,nkrij'k te overtuigen dat 't met die noodzaak zOo erg nog niet is. Wat hij in Engeland nog b&reiko® zal is z'eer o-nizekev. En in Italië! Maar zou hij1 daar eigenlijk wel hoam (lurylen In 's-Gravenhage heeft 'j, pleaimianelnte hol! van internationale justitie 't geschil tussehen Denemarken en Nooa-wéglein be slecht. Eerlijk beslecht! Dat kon trouwens moeilijk anders, 't 'Was 'n Japlanner Adatsj, die den prasidenltieielen zetel ber kleedde. Noorwegen heeft ongelijk' gekregen. De uitspraak is na Jtag defoatjteeren cm ï-enJli- eeeren vrij1 omve.rwadlrt gtektomtem, Eon kort börichtje, dat wais alias;, 't Meerit vexrms- sande is echter wellicht dat Noorw'eigem do beslissing zonder- 3»e«r aanvaard heeft. Dat gedeelte v,an Groenland wint 't onder 'Piro'test van Denemarken bezet 'heietÜ; zal 't weier vrijgeven. Van 't geiSOliil tustschen Engelamd en Rusland is nog dit te «melden dait aide Ein- gclsche gevangenen opi één na ifiegem boajgl- toebt vrijgelaten izïjin. H!un rechtszaak zal zleieir binnenkort plaaibsvinden. Wat den EiDgelschen geiz'amt befcreft: hij zlal voor- loiOpig mog wat in Londen blij'veln in Moisi- kou is men doende ^ijn, achitiea-geblevein koffers te pakken. In N'oord-Oopt-China blijven da Ghinea- izen nog steeds' 't zlelfdc belachielijikie figuur' slaan in hun strijd met Japaju Dit land denkt, er nu aan de volgende provincie .te gaan bezetten. Dat js noodig omdat 't in het pas Veroverde Jehol Zoo onr,UiS|tig blijïlfc. Met e'en, klein beetje ldjik jp Ja- paiwesohe logac|a is 't niet «n;aeil;jk tp voorspellen dat er nog meerdere provin cies van Cliinu Zullen volgen. Zpio ger makkelijk is izop'n \ioor.gpielling dalt' z'e nieit eens do naiam van piroïeitie verdient. Amerika heeft deZa week een zleftr g^- voelig verlies geleden, Zijta' igkpotste ïuioht- sohipi. D'e ruim zeventig mensdhentevoua erg, zeker'En dan 't heit dat 't het grootste was ter wereld. M'aiar m'elb dat praiolitiga schipi ia mqt(eiein dei hoop verdwenen, om van liiidhtiachoiEie'n 'ooit iets bruikbaars ,ta maken voor oor- logisdioie'ledindcn,, Het ging zbo prachtig. Diat trotische. bemelsphipi had iz'asltiian kjenonneui a,a.n boord. Hjgit wias de sterlcfeite ludliit- kkuiiser ter wereld. "Hielt koin van een we reld-bedwingende totetekienis .zijta giew,ordlein. Men zou er meerdere zOoiheibbangeibjoiuWd! En nu Alles weg. 't Amerik'aausche volk is w-eyr 'n heerlijke illusie1 armer gpiwordem Eerste Kamer. O n t w o r.phb d r ïj[ï is r. ,a d e n w e t:. De Eieaslto Kamm- heeft Donderdag Het weitsontwerpi toit instelling van bedrijlfe- 1-ade.n laangtenomen «nat 2911 öttemmem. Tegen hebben -gestemd de liberalen! dia ehristelijk'-historisohlen en de- kafholiafc Bloimjious. Wiijlaiging i?aehtlwet. Z.h.-s. heeüt de Eerste Eauter ook de wijlziging van Je Crisispiaohtweh aangeno^ mlen. Daarna isi de Kamer tot nad,e.re bijb «enroieping verdaagd. j Tweede Kamer. "De. Regeei-ing laag te slikken, teaibalt om het bouwma piaateen. Overzliaht. fftdieir eien neder- een voprstel-iKn,o|tb mdj® ontwerp-Lamid- piet opide werd met '36 31 atiemmen. Vier rechlfcsöhte ..Kaappirleden Btemdon met links «naë; drie van hen, n.l. de heieren Sohaieplman, Truy©n ien Viis- scher, waren niet tieglen helt onllfkOlFP,. mu,r alleen tegen te vlugge ibehandeliiüg die een ernstigB bestudeiering yocir hen niet mogelijk maakte, wa,t, jne(t hiet oog opi de dringende noodizak'elijikheid van dit ontwerp ,te b-etreuiien valt,. Al de andere onltwerpein tet Blfeuin' Mol het p3 atteland gingen er z. h. s. dOior. De- boomkweekerB ki'ijgen een qriediet van 31/2 millioen .fieigen 2 0/0.; de vlais- bewei'kere ontvangen een s|teun van, 13/^ millioenaan kippen- en eendenhoudems is een garantie van 5 millioen toegewe zen; de riet- en griendcult|uiuï. 'kaïn rekenen op 3 ton; er isi 4 milliaen uitgetirokkën yoor oen deiel der roggelbouwers; ide t|uin- bouw haeflt weer' 5 jnillioiein; er gaait qen erledieib van 6 -ton aan de bloemibollen- kweiekeis te Aalspiear ein Haairleanmer- meier; .voor de veenkoloniale Biardappel- tleel't iis opinieuw 3 millioen Juitgertirokken en t ensloitte aal de 400.000 tpn aardappel- meel waiairsiehijhljjlk ook wel eien klein half-millioen eischen v,an de sdhatkist. Zelfs dlei meesteverwoieda teglenstandlera van landbou;wst|e|uin deden ea- inju het :zijvij!r gen aan teie de aa^aande verkieizinigein Bulten hier wel niet yr-eomd aan ziijta. Omdat die onderhandelingen m-et D,uitaöh land nog gaande zijta ovijr onzen uitvoer, trok dlrr Kontenhorst rijn jsjiterpellatie in Hierna is de Kamer yooirkhopig .uiteen gegaan. Ie Tweede Kamer-verkiezingen. Het aantal stemgerechtagden voor de Tweede Kamer-vsrkieizingjeo. opi 26 dezer i», naar V.D. meldt, gestegen tofe meer dan vier millioen. Het bedraagt 4,097,638 ter gen 3,561,950 bij' de laatste (Tweede Ka merverkiezingen opi 3 Juli 1929; leen ver meerdering du® van 535,688 kiezers. I11 Zeeland steeg het aanijalvan 122.300 tot 132.000'. Niet harder dan 40 K.M.! Naar de „Telegraaf" vernieieml, z'al doe zea- dagen een wetsontwerp tot Wïjiziging van de Moitor- en Rijiwielwet Wbrd'em in- gadiend, dat den minister van 'Wia,ters(t(aat bavoe'g'd verklaart om vfoor het geheele land binnen, ds bébaiuiwde kOmmtin' eten algemeene miaiXimum-snielheid voor mioitioir- rijtuigen vhst ta qtellen. Dé ministea' -zlal wam dieizie gervoögldheid gebxuilr maken door deize fljigemoenie maxi mum-Snelheid in hét Motor- en Rdjlwiel!- reglement te stellen opi veier.tjig K.M. pier uer. Uitoefening van den stemplicht voer Jaeztei's bijl de werkverchafliiig. Nam'ens den minister wan tininaiiland- ische 'Zaken lrebbetu die inspteeitieurs voor de üe wemkVeinslch'alflflflimlg aan de gameieinlteibei- «turea madéigedleield, da.t woojr da bij! da Wea-ktatersdhafffliingi Herwerk iga^telde airbei- dera een regéliing js1 .gteltrolflfen in varband met hét vervullen vlaui diein steimipjliaht. teir gelegenheid van dé VeirkieiZingl ylaini da kiden der Tweédei Kamer op 26 April. Op, dian dartiulmi Zullen de wetakfelaiaialwr uuir v.m. aaiUVaingen. Twee uiur, berekétad naiar het viaisttgéstelde grondliqoin, iz'ujlleiü Wérden verlgwed. Dan zijn in een ommeiziein handan, ruw ein rood van huiisihoiudlelij'k pf welk ander Werk ook, weea- aach't, gaaif en blank'. Diocesane Katholiekendag te Diclft. Hjét hoolfdbeistuiuir der Kathpliektandagen in hét dioiceeis Haarlem ma(ak!t bekend, dat olp! 21 Mei a.-s. tg (Delft het onderwelrp „Saam-hciorigheid der Katholieken" z|ai worden behandeld in drie afldeieliii|g(svler- gaderingen en ten slotte in een'filglameiaiila vett-gadering. Sippekieirls .zijln reötor Bolts, Htanri Herman» en mir. MutslaentiS. KORTE BERICHTEN Hitler izlal 1 Mfei tot niaitjomalen feestdag proelam'eeiren. -r; Heit Ëtugelisdhe Lagea-huis' hlaéflt de nooaweit ioip| dein invoer' van Ttussisiche gae- doren aanigenoimian'. 1 1 DVereieMtelmtoinlg; in helt spiaorweg- oon'fliet in ULsltier is eindelijk bereikt. D'aladilea-, die Framiscihe minisiter-(pire- Bddie.nti. .heeft; rich uitgsspKokfen voor hét Eng(elsche onitwajueningsjplain ©n ztei voorts het plan wan Mussolini gunstig jgeizind' te rijn. Redevoering ,dr. DecSkleirs'. Dia minister vain Defensie, jr. L. N. Deckers, de lij'staanvoerdter yan da Ri. K. Staatspartij' in dien- BoschZeeland, z'al pp- Vrijidag 21 April een politieke ried© hou den in de Soo. Viérgenoaginig „alhier. Opigcpast, Da cpmrniissiaris van plolilie \rij(sfi'pms;o,p handelingen wan een vreemden koopman, die aan de ds.ur handdoekem yerbopplt, ,die werkelijk van igtoede kwiakibeit rijn en waarvoor hij! em lagen prijk vtrlaagt. ■D'an tracht hij op bésitelling linnen Voor 'JlakW on dergel'ijfeë te piamtHen en vna|a|gt'' daartap een voonsöhoib. Komlt het linnen, dam 'blijikt dit to dufur te rijln betaald. Men irij! daiar- om gewaarechuwd. Een verbetering. Niemand, 'die wel eieinis melt deieKeéfirisiche tram made heeft gereden, weet milef, dat de bocht ter hoogte van die Melklflaiblrieik iWal-cheren een 'ziqer liaisitiiige was en diaifc ibeit p'asseeren diaarvan niafc zondiep .gevaar is, bleek een plaar jiaar geleden toen er, pp iaën avtond een «mistige onltsporinig plaats vond. Thans heeift men fie boght wieiglgenoimieni en de overigamig van de rijde v|an dén weg) aan den wiatergang paar den Singel iein omgekeerd meer galeidlelijlk gemaakt. Gei- durende die werkzaamheidem moiest t,er plaatse worden ovengeslapt en ondier-hield een der groofe jnotorwagemis dan diénst vand at punt toit, de Markt- Een tmmegang. Het bestuur de,r V. Uit' het Yolk Yoor het Volk 'rit niet stil en I heef tl ihansi het i nitiiatief genomten oml op Diné- dag 25 April, den dag der herdenking van den geboortedag van Willelml vani Oranje, na, afloop der onthulling van den herdenkingsjsteen in de Lange Dfelft, een •'otaitaiegang te doen ho-udien door alle ver- eenigingen, die .zich yoor deelname daar toe voor Dénderdag 20 April aanmleldem bij den sjeeretaris, den heer J. A. Tavel- niier. Faillissement Siegers en Z11. De baten in het faillisisement van dezle bankiersfirma blijken f276.454,96 t© be dragen. Schulden: Nederlandsidh© BBank N. V., Amsterdam, wegens verdisconteerde pr.om'aSsen 'f20.890; Orediteurien, volgons staat 1'652.433,49. Totaal f'673.323,49, „Kentering". Da bekende -prachtiiiae lilm wan heit kath. Wiérkliédenwerbond „Kanteiring" zlal te Goes op Donderdag 20 April vertoond worden. Nadere bijTzfonderhediettt vindt! u in dei an nonce in dit nummer. Collecte crisiseomitc. Da coll'éOt'e van liet Crisis-comité heieïlt deize week' 1' 82,06 oiji|giabriacht. VERjLOVrNGSItINGEN aan lage prijizen en mooi geschenk, 'bijl SIMONS Goieis, Lange YorriSteaiat 82. Fabrikaat Drijfhout, jnet meeisterteieken Hl. D. Z. (A-dvl.) Gmedko.oiiei' leidingwater. Naar wij vernamen1 heeft de bestuurs raad van de Wiatarleidingmij!. Z.-Bevfe- land in een zïj'ner laiatste vergadei'in'geiiii op voorstel van de directie, besloten ijot tarielVerlagin'g vo^r de Wiaterlei'dinlgl. Bin nenkort zullen hierover nadére madedéer lingen kunnen worden gedaan. SC'HO'EiNEN? U vindt .Ze bij'„oma voor Moeder en Dochter, voor Vadér eln: Zoon. HAAL ZEl BIJ KOCH, Lange KerkZttraat 47, Gioéa. (Adv.), 6 NIEUWE RADIO-TOESTELLEN (N. S. F. en Phili'pb) vanaf f 129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J;. M. Polderman, Goes, Telefoon 129. (Adv.) lloedrkenskrrke. Is de gehoiUidein ver gadering van ingelanidleini vlalu het wafere schapi HOiedejkénskarka waren 12 ingelani- den vertlegenwoioirdigd, uitbreingleinde 13 et. De beigroolting voor higü dienlsttjaar 1933/34 werd goéd|gekeu|rd in omltvang bni .uitgaaf iaid f 25.037, mlet eien pnslt Van on voorziene ,uit|g|aven gtnoot f 1.916,75V2- Heb dijtgeschot werd daarbijl bépiaiald ojp; 1119, per H.A. olgémoeia Verlaagd «niét 513,50 pier H.A. D'e aanslag dea- vroonen bleiejfl Pp f 7. pier H;.A. bepaald. Besloten werd Beu gedeelte beam van den zieedijk vanaf dea MoertjeiSd'ijlk! te verharden mléb .grpVe grint!, Hansweert. Bijl de verbeteriagslweaken aan de groioibe Opstsludisi van het kanaal door Zuid-Beweland bijl Hainswaext rijta de duikers weer miqt hjun werkzlaaanhedeh begonnen, nadat dit deel vap het werk vanwege de lage tepy»rait,u|ur van heb water sedert half December van het vorig jaar heeft stilgelegen. 's-Hecr Arcüdskcrkc. Eeinige dagen .ge leden werd er tij'dens de afwerfigheid wan die bewoners, ingebroken 'bij' de fam. K. alhier. Door opienschuiving. van sein raam was de dader naar binnen gekomen en bij o.ttd<M<zwek bleek uit «en kabinet, die jn dé kaïner stond,, een gipiaardooisj© met geld te Zijta ontvreemd. Bijl de politie werd aangifte giedaan, deze stelde ©an pmderzOteli! in en mocht het gelukken dein dader on te sporen. Bij verhoor bekende de jongen, zekere K., woonachtig te Nieuwdorp, zithl aan den -diefstal te hebben schuldig ger maakt, VHieercnkoek. Bij de uitvoering dea; werken aan den zeedijk van dein Calami- feuizen polder Borsselen js, evenals aan de beide voorgaande wexk'en, .thans weder om ial^ tijdelijk oprichter benoemd onze dorplsgenooit -dhr. A. Smit Kz'n. Baarland. Heden verscheen het verslag van een bemestingsproef qj> suikerbieten bij -de heer P. Bleulens oVer 1932. Bij een gelijke bemesting yan 600 Kg. su'perfbs- faiait 17 0/0 'en 650 Kg. kaliZoint 20 o/0 waa de etik'stefbemeeting, yerschilléinid. Zonder stikstof oogstte men. 41848 Kg. bieten', met 60 Kg. stikstof 50235 Kg., mejt 8Q Kg. 50830 en met 100 Kg. 5289S KjgL De stikstofbemesting was achtereenvolgens 0 400, 525 en 650 Kg. kalksialpiéter I.G., par H.A. Met een bemesting van 650 Kg. Italksalpieteir ,per H..A. weird dus de hoog ste opbrengst verkregen. Ook dé loon ontwikkeling was veiel ïtortsieher HIJ mtaem stilrs'tof. Deze plro«f wijst er p;p, dat deze vorm van stikstof -zich Voor bieten zfeen goed leent- Sluiskil. D© mlarechajissée alhier heeft aangebonden een aldaar verbffijVenden Pool die er gewjoonte van mlaak|te in .jiverte logemlenten rijta intrek te nemen en dan weer na ,aldanii' eenige weken verbléveni te hebben, te' vertrekken z)onder te batalen. Dé man zal ter beschikking van dia .J|ü^titie te Middelburg wlopdetn gesteld. D-e Motorveerboiot „Prins Hendrik". Nadat daaraan op de werf „De Schelde" te VIj/ssingen nog eenige varamderinigeuy wanen aangebracht is dezer dagen met de „Prins Hendrik" weer ©en proeftocht ge houden en warden ook stabiliteitsproeven genomen. Baarbij1 is gebleken, dait da voorzieningen fo't versterking der stabili teit goede resultatenhebben opgeleverd. Het echipi zal, naar we vernemen, woorloo- pig in die vaart koimlen tussehen Vlissi-ngeai' en Breisfkens. Nadat men ondervinding zal hebben van het üunotiionieeiremi der ma- Ohine», zal de motoirv.eerboot in de waart komen tussehen Walsoorden en Hams- weert, woox welken dienst het liestemd ia.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1