AIENNEST -[ DONDERDAG 4 APRIL 1933 GEMENGD NIEUWS INGEZONDEN STUKKEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND LAATSTE BERICHTEN ALLERLEI COURANT |ste 1 ling begon. jveel beroering, vsel kelfq 'n naaste -ga- ptelij'kheden zijn: ze Êe voordeel met zich |:sj die andean veilig ait met duffe eieren bet tooneel gooien, jmdium. moeten ver- staties. En och, wat Jbet dan, die heftige ire betweters lOipi de aen. jde befaamde R.-K. Is andean deed dan Ijdige prikken geven ïde R.-K. Staaljsipar- 1 uitgalmende dat aij uheid vormde, waar- In sympathie elkaar lei-troffen om andaren |;a geven, Schitterend li die brave jongens Jf zij1 voiehten echter luien zetel en sloegen I" omj de ooran. Sticbj- atiscthe bond van den ua.il het smeden van on omdat heele pa ltonden. Wit zagen d» den oogst; de pro- I over zijn hart vac- lel|ij|k géw-as ,aan zijlu de machtige let eens de gekke fi- llke deze bond ear^t ogingan. Ditmaal hou- l'ig met de candidaad)- I welke voor den kith, land werd ingediend, 'k'ath. „parochianen." andere 25 zijn rasp bfelijk' kopstukken uit I ing vau de S. D. A. P. I ar de.ae lijst! in elkaar I at o. ml. op de lieeir van Idaarderadeel on IP.; er staat <jp deze en heer Heidstra, den da plaatselijke afd. raadsjid Sixm'a, velr- liedan, waaronder de aatselijlk'e afdeelingen nauwlijlks; ten too- Irkiruipers te ronselen licht "bevriende zijde. Ihet al 'n even gekke katholieke dagblad al- ldelt-zooht, wie in die |an prof. Veraart heb- fparoohianen" van den Noorden bestonden lliekendertig anders- uit de binnenstad Jken het jonge „veel- In «Jaotoralen doop ge- frisclh-op lachenja, om! deZe klucht, die di-aiha scheen. Laat li en niet ©irgdenkend It men eerst heeft moe- li dit niaslsaal enthou- I roningsche herbergiers |ien hervoitner los te UITKIJK. ijaandem Vermaardheid inaeit vboral he.t jaar ld. In dit jaar, 'fcweilk ificaat van pa,ucs Alex- Ide mannelijk voor hst ld van de opening yam .leeds tijdens het jrnbel- er een qpeeialei deur rijke pelgrims toegang verleenen. Deze deur plechtigheden weer ift mqu latjer nooit ide|n. Paus Alexan- tioen het bevel uit, poort moest worden poort werd na, afloop drchtlgemetsetld, dooh «rd, zoadat mlen haar jfenbedan gemakkelijker yinden. Sindsdien gier hSiig jaar de plochtig- g van de Heilige Deur. Heilige Jaar zal wor- loor het feit, dat Z. H. verschillende plechtig- zal deelnamen zoo der o. a.. pok bat voor brengen aan de hoofid- Vioiorts heeift de „Scala. Santa," (de ihei- Loor alle. pelgrims naar cht) dit jaar zelf te de andere pelgrims rie-eu-deirtig treden Van oieën beklimmen én <jp 'abed uitspraken. Deze behoort tot een dar zienswaardighadem van overlevering tou deze als die, welke Christus voor Pilatusi werd ga- ana, moelder van COn- trap naar Boine hebban, iij een a .'ftZomdeplijk' gei le basiliek van St.-Jan' pgesteld. De trap ein- el, welke, otn de vele I, Sanctorum" wordt ge- kapel, welke door geen betreden, 'Zal Z.HL ver- fis, lezen. Ook gaan er hu de Paus voornemens ■n Paarsclbdag, 16 April, ■Iqggia, van den St. Pier menigte op1 het Sf, Pie- en. Hieromtrent is ech- 'Zakerhedd bekend. Voorts »p van hef Heilig Jaar 5- ein heÜigverklaxin&ten ermoedelijk zullen deze HIEÜ^E ZEBUWSC-.E COURANT Ipteelitigheden plaats vinden in twee groo- pen én wel in het bëigim eau aan het einde van het Heilig. J,aar. Onder de o,®- zalig- vinklaringen, wopdt (leze van d© eerbied waardige Maria Eupdw-asia Pslletier, stacih- tares der Zusters van. den Goeden Herder, vermeld, alsmede die van de eerbied^ waardige Oerosa, stichteres der Zuster» van Lletfde en van den Jez'uïet Giuseppe Pi°natelli en vermoedelijk ook die van (Gemma Galgami. Ondier de Heiligverkla ringen is die van Bernadette Soubivotus en André Hubetr Fourmefc, zoo goed als zieker ta vermelden, 1 pastoor Vijverberg gewond. [Dinsdagavond omstreeks 7 uur is de Eeereerw. heer J. C. .Vljiverberg, pasjoog der St. Jozef parochie te Leiden op den jMaresingel bekneld gera,ajkt tusschen een vrachtauto van Van fiend en Lop^ en een boom langs den w'eg. Tpen de vrachtauto de bocht Wilde nemen, weigerde, naar de chauffeur later meedeelde, de stuurin richting. De be^ti^urder trachtte nog door sterk te rèmjmen een aanrijtdingte voor komen, doch doordat liet asjfalt glibberig WjaiSj, gelukte het hem1 niet den wagen tot stilstand te brengen, waardoor1 pastoor (Vijverberg, die daar juiqt passeerde, be- Smeld geraakte. [ffij klaagde over plijjn in de barsjt, doch had uitwendig geen taekea van lethel be komen. iZ.EarW. werd door den eersten hulpi- dien^t naai' het St. Eüsabethsgestiobt overgebmeht. Uit het ,qnm|iddeUïjik' inge steld onderzoek aldaap." is gebleken, dat pastoor Vïjiverberg twee ribben gebroken heeft. He vrachtauto isj iu beslag genomen. Slachtoffer van 't bijfgeloof, fUe Breda, heeft zich een frappant sjaal tje vau bijgeloof voorgedaan, waarvan ,egn zigeunerin groot geldelijk' voordeel heeft Weten te trekken. D|eze vrouw be zocht op zekeren dag een bekenden Bre- Idaiscben .z'akenmian en z) eide liem, dat hij ziek was;. Die mian liet zich dit door da vrouw' isuggereeren en liet zich tevens iwSjk maken, dat hlij[ beter kon worden als de vrouw voor hem! bad. Zij yroeg hier1- voor geld, eer^t enkele tientallen, later honderdtallen guldensj en de mlan betaak- de, betaalde tot bijl geen cent meer bezat en 'n hypotheek op dijn bezittingen moest Uemen. Zelfa "gaf hijf'geld voor een zoo- genaaimden wonderwortel, 'dien de vrouw zeide te hebben opgegraven ami precies middernacht bij zeken-en maanstand. Het bedrag, dat hijT vooir dit geneeskrachtige kruid, dat h'if 'steeds blijf zich m'oest dra gen om beter te warden, neertelde, was f1300. In het geheel is Mj| voor eenige duizenden guldemsj benadeeld. Pas toen de vrouw, na een laa,tsjtetn goeden slag te heb ben geslagen, verdwenen was, ïs de mian tot bezinning gekomen. Wlaarschijhlijlk' uit schaamte deed hljt' geen aangifte bij de politie. Hij'"is nu straatarm] en voelt zich nog steeds ziek. 1 Dtoior een auto overreden en gedooid. Eergistea-middag is het 7-jarige doch tertje van den hear J. te Beldeoi|-Beringen, hij het oversjtelken van dm weg, door een a,uto aangereden. Het mleisje liep een ernstige hersenschudding op en is kort na het ongeluk' overleden. Den bestuurf ■iier treft geen sphuld. Smokkelarij. De mlarechausisees te Boxmeer hebben, Uadat twiee s(ch°fen wajren gelost, een vrachtauto tot stilstand gebracht, waarop een groote partij Djuitsjohe margarine was geladen. De fcwieei inzittenden, uit Heli- Im'ond aflcom'stig, werden bekeurd; de auto en de boter zijln in beslag genomen. Boerderij afgebrand. Door tot nu toe onbekende oorzaak ïs. Maandagnacht brand ontstaan in de boerderij, toebehoorwnde aan H. van Locbem1 en gelegen aan den Eibergsche Weg te Haaksbergen. Mot veel moeite konden de eigenaar en een agidere bewoner zich in veiligheid brengen. Twee koeien, •een pink, een kalf, twtee varkfensi en eenige kippen "kWamen in de vlammen om1. Van de inboedels van de beide bewoners kon niets worden gered. Beiden z!ijn tegen brandschade verzekerd. Zeven boerderijen en een winkel huis afgebrand. Dinsdagnacht is te Dreumel een hevige brand uitgebroken, waardoor zeven boer derijen met schuren benevens een win kelhuis in de asch zlijh gelegd. Het vuur was ontstaan in de boerderij 'van den landbouwer van Ooii-t, welke gelegen is in de Dorpsstraat. In een oogwenk stond -de hofstede, welke m'et riet'was gedekt, in lichte laaie. D,e bewoner^, een gezin van 8 personen, konden zich met moeite nit het brandende peroeel redden. De mbeder had het kleinste kind, een kindje van drie m'aanden, in de wieg bui ten gezet; daar de brand echter geweldige vormen begon aan te nemen, was de wieg geheel dooT de vlamtoen ingegoten. De 21-jarige slagersknecht T. Halmering snelde echter te hulp en slaagde er iu het kindje ongedeerd uit 'het vuur te halen. Die moedige redder liep bijl zlijh heldhaftig werk brandwonden aan hals en handen op. Ren kalf ia in de vlammen omgekomen. Nagieiweg. dp geheele inboe del en de landbouw'-inventarig gingen ver loren m'et de landbouwproducten. Het vuur, aangewakkerd door den krachtigen wind, gtraep m'et groote sp.el- heid om' zich heen en het duurde niet lang of de vlamtaen sjoiegen over naar <le boerenhofstede van den landbouw er van Echteld, welke spoedig in den laaiende vuurzee was herschapen.' De dorpsbrand- weer was; inmiddels o'p de plaats des on heil® aangekomen. Men kon met de ouderwetscho oramkspuit niets tegen de vlammen hitrichten. Daarbij' was er 'in wijden omtrek "geen water te krijgen, zoodat men lijdelijk moest toezien, dat het enne perceel na he't andere in vlamj- mlen opging. De boerderij! 'van "Van Ech teld is eveneens door het vuur verwoest. Het vee kou worden gered op een honderd kippen na. Ook' "daar ia de geheele inboe del en de landbou|w'-inventaris) verbrand. Het vuur vond gretig voedstel in het rieten dak en de vlamto'en joegen, aange wakkerd door dén feilen wind, m'et kracht voort. Ook de boerderij Van den landbouwer J Hol wer.d door het vuur aangetast- Met moeite heeft men de zieke vrouw' van den landbouwer gered. Men slaagde er ook in het Vee te i'edden. De lioeve werd totaal in de'atsph. gelegd, terwijl have en goed verloren ging. De vonkenregen Sjteeg op en daalde neer op het tegenoverliggende winkelhuis vau de weduwe Verbi'uggen, dat weldra alsj eeu fakkel 'brandde. Steeds heviger woedde de brand. De vuurgloed was in verren omtrek te zien. 1 Achtereenvolgens; vielen de boerenbe- :drijven van H. Sast, M. Luypen, H. Broe.- yders en K. Sas aan het 'vuur ten offer. Overal kon het grootste gedeelte van het vee worden gered, doch verder is nage noeg alles verloren gegaan. Er werd een geweldige verwoesting aangericht. De oorzaak is onbekend. Wapcns in beslag genamëji. De gemeentepolitie van Geleen heeft in het dorp Oorsbeek aan de Dnitechj- •Nederlandscbe grens een partij vuurwa pens. in beslag genomen. Het Waren 50 revolvers en 1000 patronen. De politie te Eindhoven had reeds; ge- mlerkt eenigen tijd, dat men zou trach ten een groote partij' vuurwapenen te verhandelen. Toen de aflevering 'ss avonds 10 uur öp den Rijksweg naar "Best plaats had, greep ze in eu arresteerde vier per sonen. Twee van hen, zekere P. P. en J. van O. blaken uit Eindhoven afkomf- stig, twee anderen uit Wijk bijl Heusden en Rosuhalen. Een partij' van 100 re volvers is in 'beslag genomen. Arrestatie van een intciriiatior 1 j nalen juweelendicf. Naar aan bet Internationale Bureau der juweliersvereenigingen B.I.B.O.A., Noord einde 1, Den Haag, wordt bericht uit Griekenland, heeft de politie te Athene een internationalen juweelendief gear resteerd, die een groote hoeveelheid ju- weelen bij Zich had. 'D;e dief gaf zich eerst voor Italiaan uit, m'et den naam Marinus de Grandi; 'en als hij da,arm!ee geen succles meer had, voor Duitscher (Johann Pilseneger) tot hij toegaf Rus to Zijjn en in werkelijkheid Miarinus WilanowitZ te heeten. De bij Zijn arrestatie bij heni 'gevonden juweelen zouden naar schatting een waari de van meer dan 15 miilioen drachmen hebben; zij' dij'n voorloopig door de na tionale Grieksche Bank in beWaxing o:ver- genomeii. Wilanowitz moet de juweelen uit na genoeg alle Europeesche landen gestolen hebben. Langen tijd hield hij zich in Duitschland öp. i i Vreeslelïjtliie daad vau een stoker. Aan boord vau het Noorsche m.s. D(al- fonn, dat Dinsdag van Rotterdam naar Hamburg, vertrok, werd, 'toen men zich op 80 mijl ten Noorden van den Nieuwen Waterw'eg bevond, een lid van de beman ning gemist. Na eenige uren werd in een der ketels het lijk van den vermisten Noorschen stoker gevonden. Uit het inge steld onderzoek bleek, dat de mlan in op dracht van een mlarhinist zich in den ketel had begeven om' het ketelsteen te 'bikken, doch dat bij het aflossen van den dienst deze machinist vergeten had Zijn opvol ger hiervan i n kennis te sTellen. Door .dozen laatste "was toen wederom stoom tot den ketel toegelaten, Zoodat genoemde stoker Wend verbrandde. Het Franse he luchtschip E 9 vergaan. Tijdens een hevigen storm heeft liet eenige groote bestuurbare luchtschip! waarover de Eransohe marine-luchtvaart beschikt, eergister een noodlauding |wil- len doen tusschen Rochefort en Lorient. ■Het luchtschip viel in twee stukken uit een. Van de uit twaalf "koppen bestaande bemanning werden een kapitein ter z'ea en een adelborst eerste 'klasse ernstig gewond. Nadere berichten mjelden: Het Dinsdag tijdens een storm1 "verongelukte Pransche luchtschip, de E 9, is een half stijf lucht schip geweest van 10.000 M3. Het lucht schip was enkele m'aanden geleden pas in dienst gesteld. Dinsdagochtend was de E 9 te Ruche- fort opgestegen voor -een proeftocht "langs de kust tot Lorieut. Onderweg werd het luchtschip verrast door een hevigen storm', zoodat het in de buurt vau Guérande \depa:rtemi0nt van de beneden Loire) een noodlanding heeft m'oeten maken. Het luchtschip kwam met zulk een kracht- neer, dat de romp doormidden brak. Het 'is totaal vernield. I Een vri'Cnid g£,val in Zwitserland. Wolff meldt uit BernWoensdagmid(- dag zijn, naar het Zwitsarsohe telegraaf- ■agentschap uit Vaduz1 m'eldt, Fritz en Adolf Rotter, de beide oud-Schouwburg directeuren uit Berlijn m'et hun vrouwen, toen zij van een Wandelingterugkeerden in den omtrek van Gaflei door zeven jongelieden mlet revolvers aangevallen. Er ontstond een gevecht, waarbij de Rótters overmand werden. Men trachtte hen in een auto te w'erken. Met. Eritz Rotter lukte dat. De drie anderen Sprongen in een afgrond. Adolf 'Rottor en zijn vrouw kwanten daarbij om', do vrouw Pritz liep ernstige kwetsuren Op. Fritz jR'oH^r sprong .uit den w'agrijdenden n,uto en liep een schedelbreuk op. De .auto is; bij Gvjtizis iu Vora.rLberg aangehouden. De inzittenden zijn vlobr- loöpig te Feldkirch in het huis van bee waring Opgesloten. Britscke wcrklttozkn gratis naar Rome. :Het Katholieke Engel-oche. Weekblad „Universe" organiseert ter gelegenheid van het Heilig Jaar een bedevaart naar Rome voor Engelsphe katholieke, werk- loozen. „De mensohen", zloo schrijft het blad, „die Ëïttere ai'möede lijden, en die Zonder eenig uitzicht oip verbetering in bitteren nood verkeoren, zullen het voor recht hebben, om al diegenen van onze lezers te vertegenwoordigen, die in de onm'ogelïjkheid verkeoren om persoonlijk naar Rome te g,a.an. De workloozen Zul len gekozen worden uit allo deelen des lands. Iedere katholieke warklooze kan een aanvrage om aan de reis te mogen deelnemen inzenden. Zij', die in de meest benarde omstandigheden verkeeren, ma ken de meeste kans, dat Zijl uitverkoren zullen worden, om! de Roomsche reis ge heel gratis mee te maken. Wederom 'n veemmoord. In de Oostenrdjksche grensplaats Duirch- holzien ,bij Kuifsitiein, in Tirol, is de Muini- OhenSihe journalisit BeU, die sinds oenige dagen uit Duitschland gevlucht was:, door viler Rijks-DuitS|Chai!s, die hem wilden no pen terug te koeren, na een korte woor- denwisselinig daodgeaeboten. De daderg vluchtten met t,wee aiuto's in razend tem po over de grens, waarbij' zij! de greas- afscheidinig in elkaar reden. Da Oosban- rijksche grenspoat zond ze eenige schoten achterna, die echter niets uitpveirkten. Bell was ;zelf naitionaall-siacialiat, maar werd verdacht van spionnage, zoodat de daad waarschijnlijk de voltrekking .van oen veemgerichtsvonnis gtold. Van andere zijide meldt inen dat Bell samenwoonde met een anidleriqni Duiitscher, Hlell, dien men evengms tot tea-ugkeiej ■trachtte te bewegen. Deizle werd door een schot aan het. -dijlbean gewond. Toon men wilde teletbneiettwn, bleken da itefje-, toonleidingen doorgesneden. Verborgen wapens. De gendaa-merie he Wieanen bad £ir de lucht van gekregen dat, Je Jhans ont bonden r.epulblikeinsche Sohutizbund te Wiener NeuStadt rijn wiapens, verdeeld in kleine voorraden, verborgen had. Mielt 200 gendarmes werden huiszoekingen gedaan, die van gisterochtend vroeg tot laat op den avond du(urden. Nieit alleen in de verschillende partijlokalen, doch ook Qp hot kerkhof werd gezocht, mat bat ge volg dat in een veriatien lijkenhuis en in «en aantal leege. graven 150 militaire ge weren met munitie, een machinegeweer mei reserve-ondeirdaelen en patronienban- dan en eenige kisten' met handgranaten werden gevonden. AMERIKAANSCH MARINELUCHT- SCHII' VERGAAN. Ruim 7 0 slachtoffers. Dinsdagnacht is het grootste luchtschip ter wereld, de Amierikaapsche Zeppelin „Akron" in 'een storm vernield ein in zee gevallen bij' de kust van Jers,ey. Van de beinanDing, welke bestond uit 77 kappan hebben slechts vier leden, waaronder de luitenant Wiley zidi zoo lang zwemmende weten te houden, dat zij konden worden gered door het ter hulp gesnelde Duiit- sche tanksc'hipi „Phoe'bus". NatiUurKjk zij,a in allerijl sdhepon gezonden naar 'de pffiaaits van de ramp. Zoo stu,urde de marine- ovorheid een kruiser e>n een torpedo-jager. Do hulp kwam echter te laat en het. wrak van het luchfcsohipi is naar de, diepte gezonken. De „Phoebus" seinde naar Washington; Kort na middernacht zagen wij de lich ten van de „Akron" schitteren. Waj' wa ren. onderweg van New-York naar T,a,m- pieo. Kort nadat wiji de „Akron" het eerst hadden gezien, leek het pns toe dat haar lichten zich ter hioogte van het zeevlak bevonden en wij bedlotnin er op af te gaan, Onmiddeliijik hoorden wij hulpgeroep. Ofschoon hat. stormde -en ,er een hooge zee stond werden er booten uitgezet. Wij konden slechts 4 menseben redden. Het rapport van luit. Wiley. Het eerste of'ficieek- rapport van een overlevende i's ontvangen in een radio boodschap van luitenant Wiely, den on dercommandant van d© „Akron", die luidt „Gisteren tegen 22 uur was hot luchitpehip omgeven door onweders, bij ©en overigens niet zeer bewogen nachtelijke atmoslfleier." Na dan de rou'te beschreven te hebben, welke de „Akron" heeft gevolgd, gaat Wiley verder: „Kort na middemaoht be gon het luchtschip van een hoogte van 16.000 voet snel te dalen. Er werd ballast 'uitgegooid. Aan alle kanten waren we door onweders omringd. Om half een be- gcu de „Akron" opnieuw snel te dalen. Opnieuw werd ballast .uitgegooid en We stegen weer. Drie minuten aada,t we in 't centrum van den stoirm schenen te zjjn gekomen, begon 'bet luchtschip heftig. t,e slingeren en werd de heele bamanining bijseugeroepen. De „Akron" 'begon siaar ■zee af te drijven. 'Er werd weer ballast uitgeworpen, maai' de stuurinrichting ge raakte onklaar en de daling duurde voort, totdat we de oppervlakke van de zee be reikt hadd#n. Door den schok werd het luchtschip toen vernield. Bij' het licht van de. bliksemstralen zag ik verscheidene manschappen zlwemmen. De overblijfselen van het luchtschip verdwenen snel met aen sjtroom. De .discipline, in de atuur- cabine was voorfcreifïelij'k1." Nog 'n luchtsohip vergaan. Een klein luchtschip van de marine, dat uit Lakehurst vertrokken wsa, om naar de overblijfselen van de „Akron" te izoeken, is, naar uit New Jersey .gemeld wordt, eargistelnniddag opl duizend meter aait de kust in zee gestort- Vdjif' manschap pen werden gered; twee Vetrdronkëh er. De ramp van de Oity of Llverpoal. Het geheim dat de, ramp van de City of Idverpool omringt, is nog altijd niet opgeklaard. Het parket van Brussel heeft heden het onderzoek betreffende da op ©en der passagiers wegende verdenking) van vrijwillige o!f onrigijwiRiga brand- stdchting voortgezet, Deze passagier is de heer Vogs, die geen tandarts was zoo- als eerst werd gemald, «maar handelaar in 'kunsttand|en. Het is eear Duit;soha Jood, die eenige jaren geladen de fin'gjeische nationaliteit heeftj bekomen. Hij bevond zich te Brussel in geZalsobap van den heter Deardon die naar men weet evepeienis bij de vliegtuigramp om het leven is ge komen. Op 24 Maart arriveerden zij per vliegtuig .uit Croydon te Brussel en huur den een kamer in ee(n hotel mabiji het Noordersitation. Zij informeerden toen na aankomst bij de.n portier van het hoitel naar hét bestaan van speelolnbe te Brus sel. D© portier antwoordde, dat heim te Brussel geen opeelolubs bekend waren, waarna de heeren volgens hun eigen ver klaring naar Spia zouden zijn vertrokken. Op 27 Maart, keerden zij te,rug- Beiden bleken dronken te rijn. Zij huurden twee kamers, sliepen er niet, maar bleken di verse amuiseimentis-gelegenheden te hebben bezocht. Tijdens hun verblijf ,te Rruss.al hebben zij ook een beZoek gebracht p,am een Brusselschen handelaar in kunsttan den, die vroeger reeds meermalen ziak'en met den heer Deardon ha,d gedaian, maar die den heer Voss voor de -eerste maal zag. Bj, den Brusselschen handelaar be stelden Zij 120.000 kunsttanden voior oen bedrag van van 30.000 francs. De heer Voss heeft als eerste betaling ,©en cheque van 10.000 francs afgegeven. De directeur der Brusselsohe firma verklaairde a,an het jiaTlcet, dat da bedde heeren een .goieden in druk op hem hadden gemaakt. Volgens inlichtingen, door <Je Belgische justitie uit Engeland ontvangen, verdacht Scot land Yard den heer Voss van handel in cocaïne en andere verdoo.vönde mid delen. Op het Belgische gerecht was daar van echter Aieta bekend. Scotland Yard vraagt zich ook' af of Voss misschien in dronkenschap brand in het vliegtuig heeft gesticht en verschrikt., bij hét zien van de vlammen uit het toestel is gespron gen. Men i® er tot dusver niet in ge slaagd de aanwezigheid in het Vliegtuig van tiet Duitsehe nichtje van den hoer Voss te verklaren. Het ondetizoek in Duitschland zal dit nu vermoedelijk wel uitmaken. Diamanthandelaar gearrelfeeril. Vaz D'ias m'eldt uit Antwerpen: jWjoensf- dag heeft het pia|»rket gevolg gegeven aam een klacht en ingegrepen ten laste van een diamanthandelaar, zekeren Bgral- hard Gitwirth, een 38-jarigen Pool, die beweerd© niet mé©r te kunnen betalen, noeb aan zijn verplichtingen tegenover zijn schuldeischers te kunnen voldoen, daar hij geruïneerd z'oiu zjijfu, .?jen tekort ach terlatend van m'aeir d»n 40 miilioen Bel gische frame's. Tal v»m huislZoekingen Zijn gedaan in de stad en in het land. Ook is een gerechtelijk' cominissaris naiar Am sterdam' vertrokken voor een nader on derzoek en eventueel inbeslagnemingen. De feiten ten laste van B. G. zijn van dien aard, dat bij in de gevangenis >js Opgesloten. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Mijnheer de Hoofdredacteur, Teneinde aan de Joden, die dqo'r de Jo denvervolgingen in Centraal-iEumopa. gé- •nood'zaakt. rijn te vluchten, doordalt hun het bestaan onmogelijk wordt gemaakt^ de noalige steun te verleenen, ,is te Amster dam een Centraal Oamité opgericht om daartoe de noodïge gelden te verzamelen. Als onderdeel daarvan is geconstitueerd een „Zeeuwsch Comité tot steiunveiloe- niug aan Joodsohe vluchtelingen" met het zelfde doel. i 1 Door middel van een advertentie in dit blad doét hot Comité tha.n/s een oproep voor steun om iu staat te izijn, Zoowel plaatselijk te helpen allls gelden ,a.an het Centraal Comité af te. dragen. i In de groote steden ridii reeds talrijke slaohtoiffers van de Jtodein-vervolging aan gekomen, terwijl te verwaohten i®, dat, bij betvoori-durein daarvan gnoote aantallen Zich zullen richten na,ar de havenplaat sen. {Vlisisingeii). Ttetrouw a,an de Nederlaudsche tra ditie om hen, die wegenis hunne geloofs'- overt.uiging ve'rvlolgd worden, gastvrijheid ta verleenen, is het Comité ervan over tuigd, dat de Oproeip om steun niet! te- vergeéts zal weerklinken. f Hoogachtend, M. H. BOASSON, 'Seor. v.h. Comité. Veilings vereen. Zuid-Beveland, Gees, Veiling van 4 April 1933. Zoete Armgaande f 25, Spinazie f 12 18, idem He soort Jf 910, .Witlojf '1' 8-9, idem He soort f26, Uien f0,70, alle per 100 Kg. Groene Komkommers f 1218, Bloemkol f911, idem He so<xt f36, Bloemkoolplaniten f0,29 0,31, Kropsla f3,204,60, idem lie soort f 12,80, Bloemenplanten f 0,301,30, Ganseiexen f6,107, Kalk'oemeaereni f4 4,10, Kipeieren f22,20, alles jper 100 stuks; Bloelmen f'7f75 per 100 pat; Rhabarber f6,108,30, idem £fe soort 'f' 2,10, Radijs f 1,70—2,80, Raapstelen f1,40, Prei f5, Tulpen f58, Narcis sen f0,405, all© per 100 bos; Honing f' 0,370,40 per flacon. Groentenveiling van 5 April. Spinazie f914, Witlof f58, beide per 100 Kg.; Kropsla t'2,405,20, idem Ha soort f 1,30—2,30, Bloelmikbol f 7, Kip- eieren f'2, alle per 100 afcubs; Radijs f 1,302,30, ideim uitschot f 0,40,'Rha barber 'f'6, Pned f6, alle per 100 hos. Veiling te Middelburg. Öp de veiling van 5 April werden da volgende prijzen besteed: bak'sla, 5—7 c., snijlda 425 c., velSla 3 c„ spinazie 4 10 c., postelein 44 o., sprnitem 1120 o., witlof 111 o., sohoraeneeren 6 d.t pesn 3 c., itiein 12 o„ krotten 2 c., zuring 13 c., dunsel 1415 o., allqa per Kg.tuinkers 34 c. pe,r doosje muurplanltem 57 c., jnadeheven 14— 2 Oo beiden per 10 ,Stu|ks; leliën 12 tulpen 37 e., narcissen 13 c., alles per bos; vergoet mijl nietjas 36 c., per 10' Stuks; klimroos 6 c., stnujkiloos 31/25 0., roaendrons 25 c., pluimOsa Vfir.a, 13 alles per stuk; azaleajs 2025 c., hortensdias 38 c... balde per pqt; .peën Al/2:H .0-,. raapstelen 21/2 .0., prei 16 o., eeldefie 3 c. rabarber "4-»6^/2 radijis 341/2 o.t alles per bos; gele kool 6 c., boeren koel ï/2 c., bloamkool I1/212 c., knopldlh 310 c., alles per aftik. 1 GOES. Geboren: Jaoaba Johanna, d.v. Cornelis Mijhsbergen «n Adriana, Jacoba Zwlartepoorte. H'u'w'.-aang.Heuderikius Regtop, 27 j. jm. en Johanna, Maria van Dorst, 22 j. jd. te Hoeven; Jaoobiis "Jlohannes Sloor ver, 27 j. jm'. en Tannetj© Landman, '22' jaar jd. Gehuwd: Albertus Hoekstra. 26 j. 'jm'. en Annet Adriana] Hoonlmes, 20 j. jd. Overleden: Adriana. 'Karolina, de Leeu wen, '69 j., echtgenoota yan Joziias Jbhanj- nes Visser; Jan van Lier©, 80 j., echtj- genoot van Elizlaibeth Feleus; Johanna iWiestdorp, 9 j:r. HOED EKENS KERKE. Geboreh: Pie- ternella. d.v. Willem Langemaire en Geertruida Maria, Beulen®; Jiaooiba Maat je, d. v. Marinus Eiokhardt on M'aatje de Biart-; PieterneUia. Maria, d.v. Cor nells Wouterse en Margnretha. Helena Geils. Orerkden: Adriaan de Dreu, 85 j., wer duwnaar van Gaantr.uid Hamelink'; Din- genis Geense, 45 j., ongëh. SCHOEE. Géboren: Cornelis, d. v. Pieter dc Puit en Catharina. op 't Hof. OVEiZAND. Göbaran7, Catharina. Jo hanna, d.v. A. Setrvalas en O. L. Alme- kinders: 19, Adriana, d.v. J. Drijiclijk en L C. Martens; 31, 'Catharina CoirnieËa, d. v. C. Wiesterweele en C. Molaon. C1 varkden20, S. C. Wisk'erke, 65 j. Gehuwd: 17. Piefter Bakker, 23 j. 'en Adriana van de Vielde, 21 j. DRIEWEGEN. Overleden: te Goes, 21, Pieternella Maria, Nieuwdogp, 34 jaar. GOES. In de weekf na Paschen zal het Dön Kozakkenkbor ztijn tournee door Ne derland beginnen mféll eén uitvoering in Schuttershof alhier. MIDDELBURG. Op de graanmarkt 'was de .aanvoer Zoo gering, dat geen no teering werd opgem'aakt. Aangevoerd door Walehersche boerin nen: boter f0.74, lapeieren f2.20, eend- eieren f2.50, gansoieren f 11, kalkoenj- eieren f5. Aangevoerd door handelaijen: boter f O.721/2', kï'peienen !E 2.10, eendeieren. f2.25, ganseieren f7. Part. prijs: boter, f 0.821/a, kipeieren f 3, eendeieren f 3. MIDDELBURG. Hedenmiddag had on der groote belangstelling de ter aardqf- besteUing plaats van bet stoffelijk over schot van wijlen Mr. J. W. ZSjfstna in leven rechter aan 'de rechtbank te Mid delburg. Aan de groeve werd niet gespiK*- ken. Een groot aantal autoriteiten was. aanwezig. MIDIDE1LBUR1G. Hedenmiddag werd dooT de polder Walcheren aanbesteed het verrichten van bestratingswierk! aan den Noordweg. Laagste inschrijver was H. Geldof te Seroosikleirke voor #1569. WAT MENIGEEN NIET WEET- 1 grootste rotatiepers wordt thaut Spaamsehe courant gebouwd, wel" De voor ©en ke in staat zal zijn in een uur 112.000 ■exemplaren van een uit 16 bladzijden, be staande krant ta drukken en gevouwen en wel af' te leveren. Eir zijlu in de warrid 350 uotievia vulkanen, maar slechts 20 ervan vormen een bedreiging voor d© m'enschen, die in: de nabijheid ervan wonen. De grootste! dier vulkanen is de „Popocatepetl" in Mexico. Verleden jaar exporteerde Zuid-Ame- rik'a 4 miilioen slaugien'huiden, .Afrika, 2 miilioen, Indië 1.250.000. Een gevolg van de nieuwe mode in schoenen en hand- iasscben. lEen olifant heeft dagelijks 100 Itilo voiedsel noodig. Hij kan het ooik1 wel' met minder doen, maar hij b'ehooirt in ieder geval tot de dieren die niet lang honger kunnen verdragen. In Chicago werden in de maand Fe bruari 2255 aiuto's gekocht en 3375 ge stolen. Nu zullen ook de autodieven spoe dig werkloos z'ijn.1 Nieuwe, statistieken séhatten, na af" trek van alte .ooijlotgssjlaohtoffers, de be volking der aardi' op o.a„ 1,65 milliard zielen. Naar de bereké'niniglein 'dier hleVol- kingsstatistici zal opi grand van de voort schrijdende aanwas, in het ja.ar 2100 Je bevolking der aarde 6 milliard mensohea tellen. Het duurde 70 jaar voordat het Capitool te Washimgton voltooid was. Een volwassen mannelijke struis vogel is 21/2 meter hoog. Bét gewicht! van het bekend© W00I- worihgeboiuw te New York bedraagt naar schatting 206.000.000 Eugelsiche ponden!. -'e .Werelds bosehrijkste land is Fin land. Van al het nikkel komt 85 °/o uit den staat. Ontario ,in de Ver. St. Bi' den wegenaanleg in: EnglekukT wordt jaarlijks ongeveer 850.000 ton toer gebruikt. 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3