NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES KERKELIJK LEVEN r IN HET KRAAIENNEST 1 DONDERDAG 6 APRIL 1933 gewone .omstandigheden leven. Die drei gende eiseben, door de omstandigheden gesteld, hebben de Regeering de vrij moedigheid gegeven, ondanks, de vermel de bezwaren, dit wetsontwerp in te die nen en een beroep te doen op de Kamer, om daaraan alsnog haar aandacht te wijden en daarover een beslissing te wil len nemen. Toegegeven moet worden, dat de me thode van het ontwerp sterk verschilt van hetgeen tot heden is geschied en dat ook daardoor veel bezwaar ontstaat. Zonder invloed op het regeeringsprtogra.rn van een volgend kabinet kfan het inder daad niet blijven. Mede voelt de regeering het bezwaar, dat ook aan een nog niet bekend kabinet zulke uitgebreide Zulke .uitgebreide volmachten zouden worden ge geven. Doch de Regeering was van mee,- ning, dat de groote urgentie van het outwerp ook over deze beiwaren maast idoen heenstappen. Nader zal de regee ring omschrijven, op welke -mderdeelen van liet bedrijfsleven dieper ingrijpen on verwijld geboden is. Z'ijl' stolt hier dus slechts, dat ingrijpen niet langer mag "worden verzuimd. Ook stelt zij, dat ds te. nem'cn maatregelen zonder- meer alge- meene bevoegdheden niet te nemen zijn. Deze stellingen, welke nader zullen wor- deu bewezen, eennVaal aanvaard 'zijnde, moet ook erkend worden datf de regeering niet m'ocht terugschrikken voor het i» tzekeren zin binden van een volgend ka binet. Die regeering heeft de overtuiging dat zij gedurende de eerste maand (misschien langer) aan de reeds ter beschikking staan de middelen nieit genoe giz'al hebben 'en dat 'de partieel» voorzieningen, welke urgent zijn, zoo talriijjk zij,'n, dat zij' tezamen do algemeen», tha,ns voorgedragen, regeling in de pen geven. I installatie burgemeester Fernhout. Gistermiddag heeft In de zitting van den raad de officieel» installatie van den nieuwen biurgemtee^ter 'plaats gehad. Die publieke tribune was) geheel bezet. ÏWeth. Onderdijk voerde het eerst het woord en gaf te kennen dat de benoeming van een A.-R. burgemeester niet met alg. instemming begroet was. Spoedig echter bleek hoi- ho,og gij in uwe vorige woonplaats stond aangeschreven, aldus pipr. D;at geeft moed om met U de toe komst in te gaan en de verwachting uit te spreken, dat Gij' er evenzoo in slagen zuil de harten der Zee,ujwen te winnen en ondanks alle verschil van religie enrich- ',ting een burgervader zal weten te zlijtn, die oor en oog heeft voioir de belangen van alle gein centenaren. Spa', gelooft zonder eenig voorbehoud, namens dan ganschen raad, het college van burgemeester en wethouders en den secretaris te spreken, Wanneer hij1 yollen ^teun -em krachtige medewerking toezegt 'bijl het vervullen van het burgeimeegberllj k ambt. Die finan ciën baren meer -zqrg dan in de vorige gemeente van den burgemeester, maar ispr. hoopt, da,t het 'hemj gegeven moge zijn binnen niet al te langen tiijld een bei- tere toekomst ook yioioiu Middelburg te 'zien aanbreken. D|a,t hij' daaraan, voor zoover dat in het niensriiel'ijlk vermogen ligt, zal medewerken, Zag. «jpr. zondejr twijfel verwachten van een man als de heer Fernhout, die 'zoovele jaren het ambt van burgemeester op de meest eervolle wijze heeft bekleed. Ook de vorige bur gemeester kwam onder moeilijke omstan digheden aan het bewind en spr. hoopt, dat het ook den heer Fernhout gegeven moge zijn spoedig een beteren toestand te aanschouwen, dan waaronder hij thans de burgemeesterlijjke waardigheid aan vaardt. Hiermede verklaarde Spr. Meine Fernhout, te Zijn geïnstalleerdals burgei- meester der gemeente Middelburg en ver zocht hem den voor hem bes;temden zetel te willen innem'en. 1 Vervolgens sprak de heer J. F. Heems kerk als oudste lid van den raad, wiaarop dhr. Fernhout zelf het woord nam, die eerst dank aan God en de gezagdragers gaf voor Zijn benoeming, om vervolgens den Sprekers zijn erkentelijkheid te be tuigen. Spr. begrijpt dat ziijln taak' niet gennak} kelij'k is, nu hiijj opvolger werd van dhr. Dumon Tak, die over groote bekwaam} heden beschikte en die Middelburger van geboorte en achtereenvolgens, Wethouder en burgemeester, met de structuur Zoo wel van de gemeente, als van de Middei- burgsclie samenleving, Zoo uitermate'goed vertrouwd was. Hulde brengt spr. aan de verdiensten van "den heer Tak. De plaats, die. spr. thans inneemit 'was toegewezen aan een ander zeea- bekwaam! man, een Midr delburger, die 'plotseling en op zeer ont roerende wijize aan z!ij[n gezin, iaan de gemeente en aan zooveel andere hoogst belangrijken arbeid id ontnom'en. In het eeren van de nagedachtenis van mx. De iVeer en in het Waardeeren van zijn per soon en werk Zal m'en steeds spr. aan -zijn zijde vinden. Tenslotte ziet men zich te zamen voor een taak gesteld, die aan zwaarte schier bij den dag toeneemt en die m'en te verrichten heeft onder uiterst moeilijke omstandigheden. De financieele zorgen, de in de knel rakende sociale voorzieningen, in w'elvaarfs dagen lot zoo groente en in m'eer dan "één opzicht zoo Zegenrijke ontplooiing geko men, het 'waardevolle zelfbestuur der ge meenten, de brandend geworden vraag van gezag, van vrijheid en die van „het eigen recht der Overheid", het vraagt alles, niet alleen binnen- ons Staatsbestel, maar ook binnen de grenzen van aller ambtelijke bemoeiingen, om gezette, aan dacht en om! duidelijke beantwoording. Moeilijker dan voor den enkteling is het voor gemeenten te komen tot aanpassing aan wat de- sombere werkelijkheid werd. maar niet minder noodzakelijk. Spr. hoopt top aller steun; zïj'nerzfijlds treedt hij met goeden moed en intet vreugde toe op de hem toebe trouw de bestuurstaak. -Dit in de eerste plaats door z'ijlh sterk verdrom} wen in God, van wie het gez'ag 'komt. Met vreugde aanvaardt s-pr. zijn nieuwe taak, ,omda,t ook te Middelburg, naar hij niieent, arbeid wacht in rijke verscheiden heid. 'Tot, zïj!n taak! rekent -spr. het Waf ken over het kan-akteiri^tklke stedenschoon dat Middelburg zoo'n groote vermaardheid geeft. Sipr. behoe'ft op den onmisbaren Istauu van den Secretaris, di'ei Zijlu belang} rijk ambt zoovele jairen op zoo eervolle en kundige wiijize heeft vervuld, geen be* roep meer te doen. DeZe werd hem, mede namens de ambtenaren, aondeir voorbehoud en ten volle toegezegd. ,Wiat de gemeentel in haar geheel aan} gaat, Zal igpr. er naar streven zonder aanzien des persoons te staan naai' recht en gerechtigheid. Spil-, hoopt daarbij! op evenveel steun en vertrouwen als in do in veel opzichten sympathieke gemeente, die liij, veel minder makkelijk 'dan hij gedacht had, heeft losgelaten. Dank brengt spr. aan den heer Ondad- dijk voor do toegewjijjde waarneming van het burgemeestersambt tijdens de lang durige vacature. De gedachte, aan het 'Schoon gelegen, in vroegen- eeuwen roem(- rijk geworden Middelburg, omtrent vvie/r uitnemende reputatie als begeerenswa.ar- dige woonplaats,, hem' zoo goede geruch ten bereikten, «en zooveel beteekenendé en belangwekkende, gemeente is, is ga- schikt om ,a.an den lust tot arbeiden dubbei- len prikkel en aan dien arbeid zelf ver hoogde bezieling te geven. Middelburg leeren kennen, 'Zal naar spr. en Zijn echt genoot,e vertrouwen, beteekemen liet leeren 'Whardeeiren en liefhebben. Met den wensjch aldus eindigde, bur gemeester Fernhout dat Middelburg ■door den zegen en onder de hoede Gods en onder de gelukkige, m'oge. het ook' zijn langdurige regeering van onze. geëerbie digde Vors,tin, niede door Uw' en mijn werk, e.ene schouwe toekomst moge tege moet gaan. heb ik' de eer. liet voorzitter schap van Uwe vergadering te aanvaarden. Na afloop der vergadering waren eerst de raadsleden, daarna, de hoofdambtenaren en toen de overigei in de gelegenheid miftt den heer en mevroifw' Fernhout nider kennis te maken. Vervolgens had een receptie plaa,ts, waarvoor zich 115 Vereenigingen en Cor poraties en een 50-tal particulieren had den doen inschrijven. Opening R.-K. Mililair Tehuis. Woensdagavond is heit nieuwe R.-K. Militair Teihuis geopend. De kolonel- nooldaalmioozenier van leger en vloot., dhr J. J. Noortman, verrichtte de inzegening en noemde het een buitengewoon vereieren- da t aak -deze plechtige inwijding tg mqgen verrichten vain dit heerlijk' ingericht tehuis, hetgeen, dank zij die goede zorgen van den zeereerw. .pasfoor, in zteo'n kor ten tijd toit stand is gekomen, waarvoor de spreker a.a.n Zijneerwaiarde hartelijk dank z'eide. Off het- huis aan zijn doel zal beantwoorden, hangt geheel vaji de militairen-izei'f af'. In den breede toonde apr. ,d|e voordeelen vau een bezoek a,an h'et tehuis aan, waarin zoowel de gees telijke- als de liehamflijke' belangen der jongens naiar- baste weten wordein gediend; hier wordt de fuudeerteg gelegd yoor hal verdere leven en lean men ,aan de ouders eenigsizins vergelden de vele opr teffleringen om van huin kinderen goede meinsehen te maken. Spr. hee'ft Gods ze gen over het hars afgesmeekt ,en hoopte dat de Zeereerw. pastoor ,de aalmoeizenieir, alsmede de weleerw. kapalaan L. Slluijis, diie belast is met de geestelijke verzorging, vele jaren van het succes met het huis getuigen m-ogen zijn en wakte alle mili tairen op propagandisten voor dit tehuis te zijn, waardoor heit iaa,n zijn doel zal kunnen beantwoorden. Vervolg'ems spraken pastoor Rrügemann, de vloot-aalmoezenier majoor Albada Jel- gerama en de eerste luitenant Ma,t!tirlk, waarnemend commandant der S.D.O.A., die namens kapitein Berliuijs diens volle medewerking toezegde e,n allen een succes op. hun werk toewenschfce. De pastoor bracht dank zoowel a,a.n de overheid ais aam de aanwezige onderofficieren, over tuigd, dat het succes door hun aanwe zigheid reeds half verzekerd is. In een kort maar geestig opieechj» heeft kapelaan Sluijis dank gebracht voor de hem gebrachte hulde en de- hoop uitge sproken, dat de jongens met plezier en heiligen geestdrift hun tijd zullen benut ten. Het gebouw maakt uit- en inwendig een keurigen indruk, ook wat de meubi- leering betreft. De bouw was opgedragen aan den lieer G mosman, volgens de p'lannem van archi tect van Velsen. Met hem waren aan wezig de onderaannemers Machge.els, vin Miert, en Lijntjes, alsmede het voltallig kerkbestuur. Prov. Haisvlijttentoonsliclling. Gisteravond is in de „Vergenoeging" de prov. Huisvlijttentoionsite'lling geopend, welke tot Zondag geopend blijft. Geen Duitseh marine bezoek. Naar wij vernemen Za,l hat aangekon digde beizoek van Duitsche toirpiedohootein van 410 Mei alhier niet plaats hebben. De werkloosheid. Het aantal we.rklcozen. is de vorige week verminderd met 5 personen en be droeg 1112, waarvan 114 in de werkver schaffing weakziaam waren. Aanrijding. Gistermiddag geraakte de jeugdige fiets rijder v. H. vlak vofor het politiebureau met zijn rijfwiel onder de ab,to van den oesterhandelaar V. uit Iersdke. De jongen kwam er met eenigeontvellingen, af, m,a.a,r zijn vehikel was; deerlijk bj-sefvadigd. Korps-avond. Morgenavond heeft in de „Prins van Oranje" de korps-avond plaats vam den Vrijwilligen Landstoim-Motordienst, afd. Zeeland. Geslaagd. Aan de Universiteit te Utrecht slaagde voet het doctoraal examen in de genees kunde de heer- W. 1'. Blokpoel van hier, Gevonden voorwerpen. m de anaand Ma,art 1933 -zijn aan, het bureau van politie te Goes onderstaande voorwerpen als gevonden aangegeven en zijn aldaar verdere inlichtingen betreffen de deze voorwerper te bekomen: Vijf handschoenen, twee duimstokken, een regenjas, een gulden, een Ceintuur, een zilveren horloge, een ijizieren ketting, eiqn vermoedelijk gouden broche, vïj'f porie- monnaie's miet en zonder inhoud, e.en broodzaag, drie mutsen, een knipmes, drie rijwielbelasltingmerken 1932/1933 in étui, een doublé armbandje, een Fordsleiutel, twee vlaesehvorkjes e,n jpeisjies, elein auou, twee huissleutels, leen taschje met. inhoud, een rywielhandbescheirmei-, «en damespols- horloge, een gedeeltelijk kunstgebit, een haarkam in étui, een zilveren broche, een hondje, een .paar kousen, een reflector, een ktederschaient.je, eten klokje, in étui en een das. s i Reeds voor f 8,40 per maand kunt U zich thans een Philips radiio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) Kloctingc. De minister van waterstaat heeft benoemd tot lid van den Spoorweg- raad J. 0. E. .Massiee, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zceuwsche Eilanden te Kloe'ttege. 's-Hcer-Arendskerkc. Mei ingang van 15 April is toit Burgtm e e s t e r van thiza gemeente benoemd A. A. Ei 1 en- ba. as, secretaris der gemeente Ki;a(bbcn- di.ke. De heer Elenbaas. «en .z'oion va,n dein vroegeren burgemeester van Kruiningtem is -13 jaar oud. Hij is gedurende 19 jaiae werkzaam als secretaris van Krabben- di.ke; vcortis o. a. ontvanger-griffier van verschillende polders. 'De. nieuwbenoemde burgemeester is Ned. Herv. en lid van de Ohr.-Hist. Unje. 's-Heerenhoek. Door B. en .V. is be noemd tot opzichter bij heit uitvoeren van wc'gsverbatering in die gemeente de lieec J. Pouwer Jr. te Goes. Wol |'h a arts dijk. Naar aanleiding yan de niet-goedkeuring van de in de vorige raadsvergadering vaatgestelde wink'elslui- tingsveirordening, waarin ook de z.g. hoag- tij-da,gen waren opgenomen, heeft, de ra,a,d besloten ,op die dagen, on Otp nog .17 da gen, gedurende de zomermaanden, .de be palingen van de Winkelsluitiiiigswat niet van toepassing te verklaren. De bijslag voor braindis|t|0if1fein a,an werlc- lo'CiZ'i n, die uit de. kasseu van de laridiybei- dersbondeai trekken, wordt Verlengd toit 1 April. De raad stelde, eein nieuw, overeenkom stig liet verminderde tarief van de straat verlichting opgemaakt enntraot met de P.Z.E.M. vaat, waarbij bleek, dat de kos ten van de1 straatverlichting met ruim 25 pot. worden verminderd. 'Eveneens stelde de raad vast een nieu we verordening, ingevolge de Ambtenaren wet, geldig voiOti- hen, die op arbeidsover eenkomst worden aangesteld. Overeenkomstig hot voorstel van B'. en VV. zullen namenis deu raa.d omderhauideliiii- gein worden geoxnend tio.t, deu aankoop van ongeveer 50 Aren grond, om dit geschikt te maken voor bouwterrein. De raad wijizigde de- verordeininig api de vleesc-hkeuriuig in dien .zin, dat het zooger naaand uitponden doior particulieren vain vleeseh mogelijk z'al zijn, zullks na,a,r a,an- lciuing van een adres dear landbouwers organisatie. Ierseke. Op' perceel 163 der I,erseksche oesterbank is door die motorboot YEil55, kapitein A. Lamp,er, een klein antiek' stee- ncn beeldje opigevisCht, voorstellende Mar- gretha van Alexandrië. Nog duidelijk zijn de teekenen: het zwaard, het rad en de perkamentrol te herkennen, 't Beeldje is ongeveer 14 cM. hoo'g ,en zeer .gaai'. De eigenaar is voornemens, de waarde ervan door deskitadigen te lateu onder zoeken Aardenburg. De plannen tot het op richten van een particulier slachthuis te Aardenburg nemen vaste vormen a,an. Binnen afzienbarein ti„d kan de opening hiervan tegemoet worden gezien. De hwnonderliaudelingen in den Zeeuwscli VI. landbouw. Te Hulst en Oostburg hebben districtsl- vergaderiugen 'plaats gehad van de af delingsbesturen van den R.-K. Landar- beidersbond ,,St-D:eus IJ edit" in Zeeuwscli Vlaanderen. Te Hulst werd verslag uitgebracht van de besprekingen met het kringbestuur van den N.C.B. te Hulst en eveneens met het bestuur van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond te Axel. Tevens werd mede gedeeld, dat ook de Z.L.M. in het vijfde district tot een conferentie uitgenoodigd was. O'p de districtsverga,dering Voor Weste lijk Zeeuw sch-Vlaanderen te. Oostbuig werd verslag uitgebracht omtrent de laatste twee conferenties met de werk gevers aldaar, onder voorzitterschap van den heer de Milliano. .Medegedeeld werd, dat de pogingen om voor West Zeeu'vvsch-Vlaanderen tot re sultaat te komen op deze conferenties mis lukt warenalleen van de landbouwers! uit Hoofdplaat kwam schriftelijk bericht om verder te trachten door onderhandeling overeenstemming te bereiken. Voorts werd op de vergadering te Oost burg toegezegd, dat I-overleg gezocht wiordt met de moderne en christelijke landarbei dersbonden om middelen te beramen oin de landbouwers van West. Z.-Vl. desnoods door strijd tot andere gedachten te bren gen. Het hoofdbestuur van St. Deus De,- dit" zeide, dat kos,t wat kost eeu verdere verlaging van de luge loopen in het vierde district voorkomen moet worden. Maandagnamiddag vond te Hulst een vergadering plaa.t^ van het Kringbestuur Ilulst van den N.C.B. mét afgevaardigden van den R.-K. Landarbeidersbond. Alhier werd door beide partijeu in zoo verre overeens.tem'ming bereikt omtrent het advies, dat van arbeiderszijde slechts voorbehoud gemkakt werd voor wat da loonen iu de geineenteu Westdorpe en Zuiddorpe betreft. Besloten werd, dat het Kringbestuur van den N.C.B. aan zijn afdeelingen zou advi®,eeren de foonen gedurende de maan den Juni, J,uli, Augustus en September te stellen ,op f2.15 per d|a,g gedurende acht overige maanden op f 2 per dag. Onveranderd bleven de. looneu voor het stuiken, snijden of gangen prikken en het m'ennen in dagloon. Htet Heilig Jaar. Zaterdag 1 Apiril heeft Z.H. Pauls 1 mis XI de „Porta Sandta" in de Viati ca,ansche Basiliek geopjend alis begin van het afgekondigde buit,engtaWiOne Hjeilige Jaar, ter gelegenheid van heit negentiende eeuwfeest van dlan dood van Christtus. Reeds maandenlang wlas men tie Roime met de voorbereidingen van daze plech tigheden bozig, daar men iu den loop vain het Heilig Jaar tienduizend pelgrims, bin nen Rome verwacht, onder Wie zich ve,r- moedelyk tal van liaogwaardigheidisbeklee- dens zuilen bevinden. Er gaan genuchtein, aait zoowel de Italiaansche koning, Victor Emmanuel III, ,aLs koning Albert van België, de St. Pieiter en liet V.atjaaan zui len bezoeken. Ook ex-koning Aljuhons van Spanje én de ex-koninginnen van Spanje en Portugal, ex-keizerin Zitia, van Hongariue en ex-koning ^Amaiuoella z'ulltein voornemens zijn in dein loop» van liet Heilig Ja,ar een bezoek te brengen aia,n het Vaticaan. Het thans afgekondigde Heilige Jaar is zeker van e,en zeer groote belangrijkheid, daar het noig .nimmer is vo-crgekomen, dat. een Paus tijdens zijn Pontificaat meer dan eenmaal een Heilig Jaar afkondigde. Tevens is 'liet Zeer op merkelijk, dat dit Heilig Jaar, het tweede, hetwelk door dan thans regeerenden Paus wordt afgekondigd, zoo spoedig1 na, liet Heilig Jaar ter gelegenheid van Zijn gou den priesterfeest, in 1925 wordt gehouden. De zeer bijizondere tiijds,omstandigheden Welke wij' thans beleven, zijn niet vreemd aan het feit, dat Z.H. opnieuw, een Heilig Jaar heeft afgekondigd. De oor sprong van het Heilig Jaar leidt meji dikwijls t,eiru|g tot de Mozaïsche w^t „Ju- bal", welke in liet derde en vijfde boek van .Mozes staat beschreven. Volgens deze wet moesten elke Zeven jaarweken die slaven invrijlieid worden gesteld, gestolèu goederen 'teruggegeven ,enz. In dit jaar moest het land ook rusten. Het veld mocht niet worden bebouwd, de Wijnstok niet gesneden en m'en moest zich tevreden stellen met hetgeen de a,3rde vanZelf voortbracht. Dit JoodsWhe J uibaljiaiar" schijnt Paus Bonifacius VIJI ertoe te hebben gebracht ook voor de katholieken grims, die in dien tijd de stad Rome ba- een jaar in te stellen, waarin de p;el- zoeken, bijilomdere aflaten en voorrechten kunnen bekomen. De Pauiaelijlkei bul, waarbij hal eerste Heilige Jaar ward af'r gekondigd, is gedateerd cup 22 Februari van bet jaar 1300. De directe aanleiding tot het uitvaardigen van dit besluit schijnt gelegen te zijn in het feit, dat, tor ge legenheid vain het einde dar eeuw tiatrjjkle pelgrims z'ieh t.e Rome bevonden, die deelachtig wilden worden aa,n de aflaten, welke zijn verbonden aa,n het bezoeken der Apostelgraven. In z'ijn bul bepaalde Paus Bonifacius, dat het Heilig Jaar iu tiet. vervolg iedere honderd jaar zou wor den gehouden. Z.H'. verklaarde hierin ul. het volgende„Zoo verleenein wij in da volheid van de apostolische macht aan allen, die in dit jaar 1300 en op elk 100e jaar da kerken van de apostelen Petrus en Paulus te R.ome bezoeken en dio hun Zonden waarachtig berquwen e:n biechten, niet alleen een volle- en omvat tende, maar veel meer de volkomen af laat van al hun zonden. Htet, zal echter aa.n geen mensrah geoorloofd zijn deze, onze bul tie veranderen. Wie liet echter toch doet, laadt de toorn van den Al- machtigen 'God en vian de apostelen Petrus en Paulus op zich." In deze bul stelde de Paps ook de: bepalingen vast, volgens welke de pelgrims dei aflaat moesten ver dienen. Zoo moesten de Romeinen dertig miaal en de. vreemdielingpn vijftig maal een bezoek brengen aan de basilieken d'er Apostelen. Niet- iedlanean kon evenwel deze aflaat verdienen. Zoo- waren van de. gun sten van dezie j'ubilaum-aflaia.t uitgiasloten da •woekeraars en dte openlijke Vijanden van den Pa.us. Dit eerste jubeljaar was een buitengewoon groot suedes. De anina- len vermelden, dat zich in het jaar 1300 niet. minder dan twee millioan pelgrims naar de Eienwe Stad begaven. Onder hein bevond zich da beroemde Ifali'3,ans!cihe dichter Banfe Alighieri, die va.n dit eerste jubeljaar later in ztjin „diviua- Oomedia" melding heeft gtemaakt. Kort na, den dood von Bonifaciuis VIII ontstond er een twist over de vraag, of het Heilig Jaar. maar e;e,ns in de honderd jaar, dam wiel iedere vijftig jaar moest wiorden gehouden. Mie-t beriep zich op Paus Clemens VI, die toen in Avignon verbleef en die: toeistiomid, dat vooijtaan iedere vijftig ja,ar ean julbeljaax zou worden gievderd. Later warden de bepalingen hieromtrent nog eanig1» malein veranderd. Zoo stelde Pans Urba,niuis VI het jubeljaar orp iedere -133 .jaiUT, naar de jaren va.n den Zaligmaker. Door alleilei omistandigheiden kwam er niets van iedere 33 jaar heit Heilige Jaiaa- te houden, waarom paus Paiulus II verordende, dait voortaan iedere kwarteeuw ee,n jubeljaar moest worden gevierd. Onder de heilige D(e voorst e 1 li ng b egon. 'n Verkiezing inlag veel boroering, veel 'wrijving geven, ja zelfsi 'n naaste -ge legenheid tot handtastelijkheden zijn: ze 'brengt toch het groote voogdecl niet zich mee, dat de partijtjes} die anders veilig van de donkere zaal uit mét duffe eieren 'en rotte appels naar- het tooneel gooien, thans zelf op het podium moeten ver schijnen met hun prestaties. En och, wat een zielig gezicht isj het dan, die heftige critici en onaantastbare betweters iO[p. de planken te zien wurmen. Daar hebben wij! 'de befaamde R.-K. Volkspartij, die niets anders deed dan met haar „Vaan" nijdige prikken geven in de lendenen van de R.-K. Staatspar- lijers, het onderwijl uitgalmende dat zijl zelf een politieke eenheid vormde, waar lieide, vriendschap en sym'pathie elk,a,ar te edelmoedigheid overtroffen om anderen een mooi voorbeeld te geven. Schitterend gezegd Nauwelijks stonden die brave jongens voer het voetlicht of zij1 vochten echter als katten om' den eenen zetel en sloegen elkaar met de „Vaan" om! de ooren. Sticbj- teud SDiaar is de dem'ocajafiscihe bond van den groote,n Veraart, die iaan het smteden van eeu eigen partij bogon om'dat Ijeele pa rochies uiehteir hean! stonden. Wit zagen d» jioliticke velden van don .oogst; de pro fessor kon het niet over zijn ha,ft vari- krjjgen om' dat lyaa|tellij|k gewas aan zij'n lot over te laten en de machtige besteeg het podium. 'We zullen nog niet e'ens de gekke fi guren natrekken welke deze bond eai'ijt «loeg bij zijn fusie-pogingen. Ditmaal hou den we ons eveai bezig met de candidaa!}- etellteg. Op de lijst welk'e voor den kath. •deur. Bond in Friesland werd ingediend, staan vijf namten van 'kath. „parochianen" van prof Veraart; de andere 25 ziij'n rast- echte socialisten, nataielij'k kopstukken uit de 'plaatselijke afdeeiing vau de S. D'. A. P. te Idaai'denadeel, waar deze lijst in elkaar gezet is. Dia,ar staat o. ml. op de lreeir De Boer, wethouder van Idaardexadeel en lid van de Si. Q. A. P.er staat <jp deze lijst de naaml van den heer Heidstra, den 'penningmeester v.an de plaatselijke afd. der S. D'. A. P., het r,a,adsjLid Sd^mla,, vér- 'scliilleiide bestuursleden, waaronder de secretaris van de 'plaatselijlte afdeelingen De fiere democraten, iiauwlijlks ten too- heele, blijiken ondea'kiruipers te r.onseleu van een heel verdacht "bevriende zijde. In 'Groningen is( het al 'n even gekko geschiedenis. Het katholieke dagblad al daar- heeft eensl onderzocht, wie in die provincie de lijs;t van pa-qf. Veraart heb ben ingediend. Die „parochianen" van den hoogleer,aar in het Noorden bestonden allen uit nie.t-katholiekandertig anders denkende caféhouders rrit de binnenstad van Groningen bleken het jonge „veel belovende" wicht ten eletetoralen doop ge houden te hebben!! Laat ons lachen, frisdh-op lachen; ja, laat ons schateren om! deze klucht, dio eerst nog wel een dra,m!a scheen. Laat ons vroolij'k wteizen en niet ergdenkend gaan bepeinzen, wlat m'en eerst heeft moei ten drinken om' dit madsaal enthou- siasm'e onder de Grontegsche herbergiers voor den Dlelftsjcben hervortmier los te islaan UITKIJK. jaren, welke een bijzondere Vermaardheid hebben verworven, moét Vooral heit jiaar 1500 worden vermeld. In dit jaar, 'tweilk viel onder het pontificaat van pa.uB Alex ander- VI, geschiedde mannelijk voor hat eerst de plechtigheid van de1 opening yam ae Heilige Deur. Rlaeds tijdens het jubel jaar van 1400 w,a,s er een spieciaAa deur geopend, om de talrijke pelgrims toielgamg tot het heiligdom te verleienen. Deze deur- werd na afloop der plechtigheden weef dichtgemetseld en hoéft m^n latjex nooit meer' kunnen terugvindeln. Paus Alexan der VI vaardigde toen het bevel uit, dat er een nieuwe, piooxt moest worden gemaakt; ook deze poort werd na. afloio,p van 'heit jubeljaar dichtigemetselld, doch mlat marmer versierd, Zoadat mien haar bijl volgende getegtenhieden gieuiakkelijikter zou kunnen terugvinden. Sindsdien ger schiiedde bij ieder hiSlig, janr de plechtig heid van de opening van de Heilige Deru'. Hjet aanstaande Heilige Jaar aal wor den opgeluisterd door het feit, dat Z. H. paus Pius XI a,a,n verschillende plechtig heden persoonlijk zal deelnemen zoo zal de Heilige Vader o. ,a. ook' heit voor geschreven bezoek brengen aan die lioofd- basilieken van Rome. Voorts heelt de ji.aus bastatan, de „Seal,a, Santa," (de «hei lige Trap, we'lke door ;aKLe. pelgrims naar Rome wordt, bezocht) dit jaar zelf to bestijgen. Evenals de andere' pelgrims zal ook 2». H. de d'ria-ein-dertig .treden V,an de trap «p zijn knieën beklimmen an <jp iedere trede een gebed uitspraken. Deze „Heilige Trap'" behoort tot een der meest bezochte bezienswaardigheden van Rome. Volgens de overlevering zou, daze trap dezelfde rijk als die, welke Ohristua besteeg toen H'ij voor Pilatus werd ga- leid. De H. Helena, moeder van Con- stantijU, zou deze traip naai' Rome hebban overgebracht en ii; een a fzandeylijk gé- bouw it-egeiniaver de basiliek van St.-Jan van Lateiranen opgesteld. De trap ein digt in een kapel, welke, oim de vele •relikwieën „Sanota. Sanctaruim" woirdt ge noemd In deize kapel, welke door geen loeit mag worden betreden, 'Zal Z.H.ver- vclgens een H. Mte lezen. Ooit gaan eir geruChte.n, als zon da Paus voornemens ziij'n opi den Eierste.n Pawjschdag, 16 April, vanuit de-groote loggia van den St. Pie- tei- ae verzamelde, menigte op'1 het Sti Pier teiréjiein te zegenen. Hieromtrent is ech- f eo- nog niets met 'Zekerheid bekend. Voorts zullen er in den loop van het Heilig Jaar verschillende iZalig- en heiligvetrklarinlglein plaats vinden. Vermoedelijk zullen deze

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2