NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ~szaken[~1 UITGEVOERD ruiden Pillen. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS buitenland "1 binnenland VATSLÖTERIJ 1ATIS /ortelboer. FEUILLETON In twee werelddeelen. CHINA IE COURANT la-eïpemnmck te latei#. I deze toestand in Sakl- |;ens een brief van den mlanidsehe zaken van In den geZant te Parijs, ling laat daarom! bij likken démjarches d,o,en( Ind^che Jppden opi ge- i Fransche en WestH ie overige onderdanen d, en. alzop bijl yervolg den zgn. Jpodentol [jen gelibeheerd." pzjanten tusschen beide oest deze aangelegen,-1 bop'e®. Vefrhuell bracht aan zijn Saksische^ Senft von Pilsach, bjapnden later meedeelde II ,oolt voor de Neden- ld afgeschaft. j liet dit resjultaat in Inrant bekend m'aiken, SN NIET WEET- |vverel:d-kIatoieii4-Enodii(at!ie| en halen gei&Chiat, Dit j Binds 1927/1928. eiland der Weiqeld - is [volgt Nieuw Guinea, Madagascar iep Stjh hg 'Zevende: plaats komt to in Texas werd eeni-1 de eerste moord in de 'E|en leadlinlgi-vlieigea; leenmieepfceg, en daarna It! vliegtuig viel te pjllelte |und wordt beweerd, 'dat diamanthandelaren hum rauwe nard|a®|pelen be- vijize zou, het vuur der! [vingen, die men bij Je* In, heeft men met Zeker stellen, dat dieizé Stad in lór onze jaartelling ver- ouidste spmrweigtunnel Hij bevindt zich tus- Leipzig, is 513 Meter |.839 gebouwd. issemcnten. ank te Middelburg lieeït jilaard: J. L. L. vian de em aannemer te Hulst, lat. Rechter-Commis^aris Ine, Curator mr. A. Hv I deftbtalg. lm, winkelier te Vlissin- 1 Ketehter-cammissapis tnr, Jbunatar mr. P, -F, Vogel- IdWig. .i 1. i van 3 April. 1120 2145 1 1809 ll56 14665 lete lijjst. I Zeeland IERKEN MJEFIEK is de glans. K MEE W. RIJWIEL stellen erlijk 1 Juli 1933 het CHOENCREME de ek „Manjefiek" ij er L. Wolff, Meppel ntlasting, slechte spijs- roude, influenza, luste- ifdpijn, enz., de m er niet. an" I 2,— Zalf 75 cent. 85 cent. verkrijgbaar, dan ge- rgst van het bedrag door ikela. 553-50 NUMMER 41 DONDERDAG 6 APRIL 1933 29sra JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentie!) van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Vrijheid en verantwoorde lijkheid. Op 26 April a.s;. staat gij voor uwe baak. Uwe taakDlie isl héél simpel, héél eenvoudig. Gij 'hebt uit den overvloed van lijfsten, met een even overvloedig aantal candi date!)op Uw ^tembeljet één lijkt, en éen eandidaat uit te zooken. Ein op die lijlsjt .Uwer keuze één Isftemlhok.je vóór den naainl van den candida&t Uwer keuze rood te ïnlaken! fSiedaar Uwl taak 1 Héél sjm'pel. Héél eenvoudig. jMaar tóch: Zéér belangrijk! Hoogst) gewichtig Want de keuze van die é'én» lijsft en het invullen van het één© stemhokje, dat be teek enit: Uwi aandeel in de vorming van de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Op 26 April a.s,. staad ieder kiezer, ook ieder Katholiek kiezer, in volle persloon- lijkc vrijjheid voor de uitoefening van z'ijn Stemrecht, voor de vervulling van Zijn taak ials| staatsburger! In volle persoon lijke vrijheid Gïj: hebt het nu eens» z'èlf, heelemaa! alléén, voor het zeggen! Gij staat daaa- in het stemlokaal alléén «n vrij" voor uwi taak. Is straks da uitslag de<r stemming be kend, is de Tweede .Kamer gekozen, is daarna een Regeering gevormd, gaat dan de besturende en Wetgevende machine in Iwerking, dan z'ijn de Overheid en do volksvertegenwoordiging de organen, wel ke over U gezag uitoefenen, over uw belangen als Staatsburger te beslissen heb bén. D|at i'Sj dan hun taak. Waarvoor rij1, Regeerders, en Volksvertegenwoordi gers, staan, ook' in volle vrijheidMaar bij destinnning staat guj] voor UW taak in vrijheid! Schoon© leuze! Vrijt Aan niets gebonden. Alleen bij tl 'zelf ligt de beslissing. Zoo'als ik het zelf wil, zó]ö stem1 ik. Nu kan ik eens recht, heelemaa! alléén voor mijn eigen belang zorgen. Zooals dat het mij' voorhoudt, zó,ó stem ikNiemand heeft daar 1etst mede te maken. Niefnand Katholiek kiezer! gijl weet beter! Zeker, gijl ziijlt vrijt Gij hebt uw eigen vrijen wil, kostbare Gave God's. En met dien vrijen wil stelt het algem'een kies recht alle stemgerechtigde staatsburgers voor de vervulling v'an hun taak, voor het uitoefenen van hun aandeel in do vorming van Parlement en Regeering, Vrijheid, voorzekér Vrijheid echter van redeiijpte wezens, vrijheid van menslchen, door Gód ge schapen, door God begiftigd m'et verstand, met inzicht, met een geW!eten S Daa'rom: de onafscheidbare keerzijde van uW vrijheid, van uw yrijlen wil, zij! isj: ver antwoordelijkheid. En bedenkt het wel: Niet uwe vrijheid zonder m'eeT beslist uwe keuze bij' do gewichtige stemming op 26 April; maar wel uwe verantwoordelijkheid, zliji be paalt, en móét bepalen, hoe gij 26 April uw vrijheid ziilt benutten. Benutten. Nuit- ii'g er méde zïfn. Nuttig werk er mede doen. Niet eenvoudig maar „gebruiken'-' maar „nuttig aanwenden.'' Dit is uw -plicht, uw zware pli-cht. Alïj staatsburger, -als katholiek. Steaks staan Éégeerders en Kamerleden óiók in volle vrijheid, ieder voor hun eigen taak. En gij' begrijlpt het onmiddellijk; hun vrijheid mé,g. géë® „willekeur!' ziljih! Zéér juisjtZijl 'hebben ó|ók: liun go- Weten Zij dragen óók': hun verantwoordelijk heid. j Zij" mbeten qjok': hun vrijheid „henufl- ten'?. f Op 26 April, opi deni dag van uw1 taak', tahg uw vrijheid evenmin „wilTek'e|u<r'i'; zïfn. Uw keuze, uw gtömJ wordt gedragen door nW verantwoordelijkheid voor deze 97 Meiesalor Dorren-s schudde van heit laichen en als hein dan de itr-anen ower de wiamigem lieepin, maakte Pedrillo een zwaai, een- draai, een pirouieibte op zijn hial» dat hij! onmiddellijk voor helm op zijn voeten terecht kwam ,bij' wijlzfe van een buiging, een Vreesielijk eind van zïjif" fpnlg .liet. zien en in eon wipl ootk weier verdWieiein. Do Se-nor trad binnen even kalnr en even majestueus ajltel altijd, on ging dood bedaard tegenover- Mieiestea- Dennens zit ten. „Eir liggen nag: al tal van dooden en 'gékweitsten op' den weg .voor de hacienda.; maar ik ben er niet meer noodig, Mdjjn dienaren zullen heit wei küjaair spelen. ®|eU- 2o vooral, die heelt nog een oude .reikc- nrng met hen Ui veret'feJmem. Hjet is vervaarliik .akelig, zijin. gezicht te zfen, als bi, op hen losvuiurt," allerlei onver staanbaars mompel.ein.d tusschen de tan den. „Ik zou wel -oems willen wieten, wat ■hij: wncekt op die rooi© duivels." Buiten knalden weder schoten. „Bet zal wel haast gedaan zijn. Ze ha,- vraag: hoe gebruik' ik mijn S)team nuttig?, Alet uw' -stem' „in vrijjheid" moet gijl als Katholiek .Staatsburger dienen: het alge meen welzijn van uw land. Diat doel bepaalt uw' kèuze, bepaalt -op 'welke lijisjt gijl s te|mlmen zult, gijl stémmen moet. Want omdat giji Katholiek! zlijit, wilt gij mét ,uW' stem, dat gïj| uw vertrouwen plaats,t Zó;ó, da.t het algeméén welzijn wordt gediend volgens| de geestel'ijk'e be- gimsielen, wielkè de uwe Zijn. Wereld- en levendbeschouwing toch is de ruggegraat voor het staatkundige werk. Niet ,uw' klein, al dan niet wei-begrepen, eigen of groepsbelang, bepaalt uwl verantj- wóoxdeiij'kheid. Dóch: het algeinteen wteïzijh. Dat id de toetssteen van uw' keuze. Ook in het -staatsbestuur willen wij', Katholieken, het einddoel van lederen ménseh, -zijn eeuwige bestemming, het „hier-na-maals," tot gelding brengen. Dat beteekent: God's Wil, good's Wet erken nen! Diat beteekent: gezag erkennen om|- dat God gezag wil! Wij' willen dat, op' grond onzer levens- beschouwing. Wij móeten dat willen! D!at is hoofd Zaak in onze staatkunde. Diat is de rugger graat in ons poltiioke werk'. D'aar ligt dan ook: het nut van nw ete!m' Daar ligt: Uw' verantwoordelijkheid! En daarom' stemt gij'": niet liberaal, met socialist, niet communist. niet fascist. Gij' brengt door uw stem uw levend en 'wereldbeschouwing tot volle- gelding. Gij' leent óók niet hijf anderen, wat gii zelf bezit. Gij wilt ook' door uw ®tem geheel u zelf z'ijii, öm'da.t g iijfalleen zoo u Zelf en anderen respecteert. D'aaxom stemt gij Katholiek. Bij Uw- 'keuze ontmóet gij dan Dl-a R'.-K. St a a Eis p,alrit'Sj de groote, op katholieke eensgezindheid en saamhorigheid hecht gegrondveste, algemeene staatkundige, organisatie van Nederland'^ Katholieken. En daarnaast: -eenige afgescheiden kleine katholieke groo peeringen. Ook' hier geldt wederomUw vrijheid benutten in ernstige, verantwóór delijkheid. Dan klinkt de „bij'z'onder ernstige ver maning" der Bisschoppen van Nederland; K ath oliefen, 1 beWaa-rt uw eenheid! Dan zegt het gezond verstand: het algeln'een Welzijn wordt niet g ediend door katholieke tweedracht en getwist D'an Zegt de ernst van dezen rijd u:' Sjzon<lo volksinvloed en een sterk gez!ag zijn alleen mogelijk! bij1 een werkdadige meerderheid in ons parlement. ^^liéke kiezers-, uW' verantwoorde lijkheid is-, juist nu, zöa ontz'ettend groot! vv ant van uw eensgezindheid hangt af: de kracht en de invloed der Katholieke beginselen op het bestuur van Nederland. Uw verautwoordelijlkheid wij'st uw vrij!- heid den eenig juisfen weg voor uw taa'k op 26 April a.s. STEMMEN OP LIJST 25 DER RI-K. STAATSrURTIJ. V Groote woorden. In het jongste nummer van het orgaan der Volk'sp'artjj! .wo,rdt eem.„klaaglied'Van- igeheven over den gangi vlam z'akcto in dm „democj-atiscihem" hoek. Over den gang van Zaken in eigen huis. vVij zullem er niet over spiraken, E|r oip dc-ze plaats niet over schrijven. Slechts dit ter leering: groote woorden uit-gpre.kén en nfiersohrijlvein., dat is eiein gemakkelijke izaai'. E,n zoo Pon men inj het nummer van 3 •p »0Dze Vaan" nog lez,em: „Oa- ^Bartij! vormt een poJitieke eerdieid, len waarsehijtalijlk de dooden en .gekwete-tcn weg, waait, je weeri die krijgt men nooit m nanden." „hiel hernam Meeöbea' Do,wens, „niet oi,d a'n keigrijlp ik ook, wat mij tot nu oe onveiklaarbaar voorkwam." „-la, -ze halen ze altijd weg en ik denk, dat Reu-zo er no,g een paar zal neer schieten van diat repde gespuis. Maiai^ benor, wat had giji meit. hen uitsteian,?," j™0!r'laat mij u.znlklg l'atéir vertellen; to®i ik hier aankw.an), was het ®i', of j"1!111 hart ging rfi^taan, .de, adem etekte in mi0n keel, het schemerde mij voor de .oogen, da last' dien ik droeg wOoe zoo zwaar, ik weet .wtaaa-lijk niet, ho,e ik tot hier gekóJnen .fcen, ik y«rbeielddi'e' mo een gloei-enden adem te voelen in mijn hals, ik mieem.de be sferven. Nog weiet ik dat ik op de deur losstormde en ntee'r- viel. toen ik bijkwapi lag ik' hier." „Ja, heit was Itjjd, de hoogste rijd. Maar daaa- komt on.z^ enaak aan, Hier Pe- diillo, hier", hij! schonk een glas pareten- den wi.'n, vloeibare jobjijhen ini een zil veren bekér. „Hier, Semor,. dzt aal u nieuw leven schenken," 1 .Meester Dorrens dronk en voelde de weloadige uitwerking van den konink lijken drenk. waar liefdei, disci#"10 eu iSeelstdrifB éen ouderlingen wedstrijd houden, een voor beeld zeggen wiji in alle bescheidenhid, voor anderen." ."Wij zeggen- het onzen mie-nsch-eini nog eens met nadruk: hecht geen geloof' aiau die groote, dikte wopijdan! Ondersphat Uw tegenstanders niet, best. Miaiar laat u ■evenmin intimideere'n. In het slot van 't „klaaglied" schrijft: de- redacteur van „Onze „Wij moeten nu het podium veroveren, vijnwiaar wijl -een nieuw tijdperk van Katholieke democratische politiek kunn-en inluiden." Dit ideaal is in 1922 toch reeds werke lijkheid geweest, ai-s wij' ome goed herin neren? Maar de Katholieke democratische politiek hééft daarv-aa weinig heul beléöfd. De R.-K. Staatspartij/ echter deed baar plicht, dnoieg haar verantwiooii-delijkheid, en zal dat blijven .doen. Ma:ar laten wij wederom, ook' hier, ons door geen groote woorden laten bedretn- melen. Die verovering van dat podium heelt voor d'e Katholieke democratische politiek niet de minste beteekénis. En daarom, wij' .moeten zongen, dat geen stemmen aan die paging! tot ven overing verloiren gaan vloor onze partij'. De geest ónder da onzen is- uitnem-eind, onze jTopagan-da loopt ge-slmeea-d, oveir.al heerscht in-ten-sieve activiteit, en een kós- tclijke geest van eemstemmigei, öendr-ach-' tige samenwerking. Dat. allee is uitstekend in staat om' de verovering Van het „begeerde podium" te voork'om'en, tot waarachtig heil van ons Katholieke volksdeel, tot waajhorg ook van het verrichten van opbouwend Werk in 'het. Ne-derlandsehe parlement ten baf© van liet Naderlandschc, volk. Viersterking van de „piodium-lallure" van hef parleimlent is het meest zekére- middel cm gezonden volksinvloed te ondergraven, juist in der zen tijd. En daarom kunnen wij .onzen plicht te genover ons land verv'ullen .alleein1 in hechte eenheid DUITSCHLAND De actie tegen de Joden. De boj/oot tó, .gister niet weer begonnen. Bijna ieder hoopt dat het biijl 'den ©enen dag boy_qot op- j.l. Zaterdag blijft. Het bew'ij's dat dit zoo is, zien wijl in een beschouwing van de D-. A. Zt., die voor en na tot gematigdheid heeft .aani- gemaand. Wij ontleenen er het volgende aan: „Nu de ééne dag van! boyoot het sendees heeft gehad, dat er mee werd beoogd, kan ihen duidelijker dan tiijldens; de voorberei ding zeggen, dat het D,uits|ehe volk eigen lijk sfeohts geringe sympathie voor Zulke maatregelen van geweld koestert. Zijn fijne zin voor gerechtigheid en legaliteit ziet de onvermijdelijke eenzijdigheid, die er m'ee verbonden iq, niet voorbij'. Zlij|n onderscheidingsvermogen doet de pas uit Galicië geiminigreea'den niet in één pot met het ingeburgerd Jodendom, dat zijn plichten alsj staatsburger in qorlog en vrede heeft vervuld. D'e openbare m'eening isj ftokl verbaasd, dat de Popi I'Sjidar Kamalgitter, die ergeins in Berlijn een winkel heeft vrlijjoopt van den boycot, terwijl Joodsjche firma's, die sedert tientallen van jaren in Dlqitschland gevestigd zijn, het wel moesten ontgelden. Minister 'Goebbels heeft in zijn rede in de Tennishall© terecht aan snhaamter loosheden van mensehen als Tucholski en Toller en aan laster tegen en bezoedeling van al wla tden Dluitsoher heilig is, her innerd, maar hijf kent evengoed als wlij de groote verdiensten, bijVoorbéeld op; het gebied van geneestend® en rechtsweten schap, die Djuitschers van Joodsehem bloé de zioh hebben verworv-en. Niemland min|- „Bet is wijln- van San José,." glimlach te de Spanjaard, „edel en jein. Zooi Senor, ae wijn an Pedrillo ZuB'en n sppledig op de beenen helpein en «ok wat rulst, die zal nu wedkósnen, ook vo.or ons, en meeir dan in de laatste dagen. De hondeln kón den maar geen rust vinden, poch dag, noch nacht, en liepen brommend en snui vend langs de palissaden, 's Nachts was net akelig, met hun griezleligi ,gn hang gehuil." „Zij ruiken Roodhuiden", z'eiden jnij'né dienaren, en zij losten zich af, uiur ple« uur hoven de imglangspKX)irt, want d'at ;ge- meen ras is noodt te vertróuwen." „Wij hadden er lang niets piepr van geizien. Maar de honden vergissen zich nooit. Buiten de haciënda te ga,an was te gevaarlijk, hun pijlen zijn vergiftigd,, en zij zijin weergalooze schutten^, diat duivelfepak. Ook hamteeren zie tegenwioor- dig al de buks, niet allemaal', maar toch velen. Dezen echter schijnen allen schu3> ken te zijn, met pdjll en boog., D'at tet in de bosschen niet pluis was, werd ons tot zekerheid, toen e-en dier honden bij: ge legenheid naar buiten schoot en met zulk een woede het boseh instoof', dat heit niet anders zijin kon. Hoor een®,, Senor, men heieüt u levend willen vangen, ein daarom der dan Bis^n'arok' heeft hun,, deze verdien sten hoog, aangerekend." Het nieuwe Dnitselie „ideaal". De rijkscommissaris vöor het Pruisische ministerie van justitie, Kerri, heeft die justitie in Prnisein nieuwe, bapialjmgem dotein toekemen inzake de strafvervolging vlan st udenten-mensyren ChekkeiSnijdlerijjj, In het besluit wordt verkatardl, dat de vreugde in het duel haar oorsprong vindt in den strijdige est, die bij de academische jeu.gd niet gereimd, doch bevorderd moet wordc-n. Kerrl wijst erop', dat hakkesnijiderijén den persoonlijken moed stalen., z-elfbeheer- sching eischen en de wilskracht verster ken. De. Japans-lie plannen. In Chinee^che kringen t-e Peking is im'en van meening, dat 'het jn de bedoe ling der Japanner^ ligt omi zich geheel méeS|ter te maken van den driehoek, die gevormd wtordt in da provincie Ho'peh door de .-zee, den Grooten Ghineeslöhen m'uur en de rivier Loeauklo. De eer-sfe stalp in deze richting Zou de bezetting van Tsjanli zijn. Het Ja'panlsehe opperclo;m!mia,ndo deelt méde, dat de Japansche troepen een offensief in het grensgebied 'tusschen Jeho] en de provincie Tsjahai- hebben ingeizet. Die Japansehe troepen rukten opi in de richting van Dlalanor, de hoofdstad van Tsjahar, en he-bbén verscheidene steden en dorpen bezét. KORTE BERICHTEN Sir John Simon zatte gister in hef Lagerhuis de moitieven- van het Engelsehe opitreden tegen Ru-sland uiteen. De .arbei derspartij1 acht het ingediende wetsont werp tot het leggen van een embargo o.p den Russischen invoer verkeerd. De libe ralen steunen de regeering. D.e Fransche vliegers Biossouitrot en Roesi z'ijn van Marseille verf rokken om: te trachten helt reoord voo® den langen afstand opi hun naiam te brengen door een vlucht, ineen-s naar Ziuid-Amerika,. I De eomlniasie van landbouw uit den Amerikaanschen Senaat dringt .aan opi in- ilatie van den dollar. I Roosevelt gelast' een verlaging vlan invoerrechten voorzekere handwerktuige® voer den landbouw. In het bekende geschil over Groen land tusschen Noorwagen en Dememarkén heelt gister het Int. HJof van Jusjtitie Denemarken in gelijk gesteld. Noorwegen- aanvaardde deize Eerste Kamer- De B e d r ij f' s r a d e n w e h Gister is de Eerste Kamer Begonnen met de behandeling der Biedrijifsraidenwet, üie in de Tw&ede: K|mer mc|t grpoto mcler- derheid is aangenomen* Opi dhr. Blomjeus na, die hef ztw.art» scha.a.pi der katholieke fractie is, bleken1 al de onzen voor dit ontwerp, dat een be scheiden stap in de richting van, het over leg tu-sBchen p-atnoon en .arbeider, is. Ook' vri». dein. en socialisten zullen hun stem men aan dit ontwerp1 geven.e® yermtoe-' delijk die anti-rev. ook wel. Alleen libe ralen en chr. hi'atofiste'hen stoian stranlg afwijzend in dp Eierate Kamer; in de Tweede Kamer waren de meeste 'Chr. hist. vóór. Minister V,erschuju,r had geen iZWiaiaa? werk om' zijn ontwerp te verdedigen daar er in da la.voindzit.ting. evenwe-l niet genoeg leden a.anwp#g waren, kón' toen de eindstemming nog niet worde® géhouden'. Hedenmiddag zal daiaröm de ,wet met flinke meerderheid aangenomen wofda®. z-ij'f gij' levend hier 'aaai'gekóm.e-m Daif beestenvolk glijdt en sluipt door de bos schen als slangen,, en' slangen rijn het ook, ze hebben u van a.lle kanten' .wiilllieB omsingelen om u zeker te hebben. Latlen zullen wij hier verder over spreken. Ber proeft nu eens op> te staan, zqo z'al ik' u naar uw kamer brengen. Het is zoo macht en na den maaltijd zal rust u het mee.stie goed do-en. Nog een -glas Senor, .dia -wüjin- geeilt leven." Meester Dorr ens stond niet dan mat moeite op, en volgde den Hnciëndero, naar het voor hem bestemde vertrek. Voor het avondmaal was hij weer onder ae veranda, hij) droeg een schaal met prachtige goudkorrels en bood ze zijn gast neer aian. „Neen! dat niet, senor, dat niet; dem Spanjaard laat zijin gastvrijheid niet be talen, en wiait zou ik met goiuid dien in deze wildernis, wanr ik vrijiwiDig- mijn woning heb gekozen?" „Niet!" verwonderde zich Meester Dor ren®, „niet?/' Gij hebt meer verdiend, Se- mr, zonder u en uwe hulp', was gpjud' en leven voor altijd Verloren!" „Dat geloof ik ook, maar gastvrijheid betaalt zich niet." „Of zij' goud' hebben, die rooie slungels, Opheffing Sluis' Biskwief'ahricken. De voortdurend meer drukkend© reigee- ringsmaatreigelen ten aanzien van. de be langrijkste grondstoffen ©enerzijds, de etee-ds slechter wordende economische toe stand anderzijds, hebben de algemeen© vergadering van aandeelhouders der Sluis, Biskwiefabriek N. V. te Deventer het be sluit doen nemen het bedrijf opi te heffen. Aaji he't personeel, bestaande uit onge veer 90 mannen en 100 meisje®, is onltislag aangezegd. Er bestaat eébter gróótte bams., diak na korte sluiting velen van het personeel wee-r in deze fabriek' werkg«le|genhléid zullen behouden. I De «economische raad. Opi vragen van het Tweedie. Kamerlid Kup-érs betreffende spoedige uitvoering vau dé wet opi den oeoonomischem raiad ein betreffende het tijdetfipi van benoeming der leden vau genoemden' raad, heeft de minister van oeconomisvhe zaken,1 ein ar beid geantwoord, dat hijl hoopt> dat hij in staat Zal zijin den oeconomisehen raad nog vóór einde .April in het l'eviem te roe pie n. De St. Willihrordusslicktiug te Hcilo. Dinsdag heeft 'minister Ruys de Biewen- brou'ek helt vierde paviljoen vlan dé St, .Willibrordusstichting te Heiloo' officieed geopend, een inrichting voor d-e' verple ging van zenuw- "en zielszieken. Het observatiepaviljoen St. Joseph, dat' onlangs door brand verwoest wetrd,.. zal oweir enkel© miaaindein weer gereed zijin; dit bevat ongeveer 120 patiënten; vierder be vat de stichting hqfc St. Aioysiuspiaviljioen voor rustige patiënten (80) en h-ef St. incentiuispiaviljioie® voor onfluistige patiën ten (130), Het saniaitoirium-GLoiriemx, genoemd na,ar den stichter van de Congregatie, die do Sint .Willihinorduisstich-ting beöfunTt, is thans gereed gekomen en biedt plaats voor 104 patiënten. Heit is de z.g, gewieBein a'fdéeling voor zenuw- en zielszieke®, -een 1 psychiatrische kliniek du®, zooals die bij de «iekenhuizen wordt aangetroffe®. Deze inrichting ligt gescheiden van da andere gebouwen en de patiënte® krijgen f hier niet 't stempel van krankzinnigheid/ dit gaboulw dient h'Qofdiz'akelijk voor pa tiënte® zlonder verklaring, vamknainklzinmig- neid of zonder voorschrift van de rechter lijk© macht. Het is voorzien van da meest moderne onderzoekingls- ©ni verpile- gingsmethoden, alsmede van een Eüntgetn- al'deeling en af deelingen voor elsctro-me- dische en bad-behandeling; bovendien zij® er twee groote oeinj.rale wéfkpla,aksen, waar all» soorten arbeidsjberapie beoiefend kunnen worde®. i Opvallend i-s hier de gerieflijkheid waar mee alle ver trekken zijn ingericht; alia ziek'enhui-Ssfeer cm inrichtingsioachet is hier vermeden, om do patiënten het gemis van hun normale omigevinjg miet al te z-cc-r te doen gevoelen. Dc niacUtigiugswcl voer den Landbouw. Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede- Kamer in zake het wetsont werp houdende verleening van bevoegdf- "heden tot het nemén van buitengewone m'aatregelen in het belang van den land bouw wordt het volgende ontleend: Met zeer vele leden deelt de regeering in het algein'een de opvatting, dat de samenwerking van Kamer én regeering zich na de ontbinding binnen 'n bepaald kader móet begeven. M-et den stijl van het nog hangenden conflict is inderdaad niet licht vereenigbaar 't vragen van be voegdheden, welke dé Kamer niet zon der 'n groote m'ate va.n vertrouwen in het regeeringsbeleid geven kan. Ook ligt het niet in de gewóne orde van zaken, dat een scheidend kabinet aan 'n schei dende Kamér Zooi ruim» bevoegdheden vraagt. Intusschen behoort niet te worden vergeten, dat wijl thans.-in zeer buiten- ik weet, het niet, rn-aar da,t weet ik Wiel, op mijl hebben ze het afgezien, als gij' mij uitleveren wildet, zij zouden mij tegen goud opwegen, aamgiezien dat ik in den laaitsfen tijd wat mager en dus lichter ben geworden," eindigde hij bitter lachend. „Senor," en de Spanjaard sprak plech tig,) „zo zullen' het niet, en ik zou- liever -Sterven, dat .geloof me opi mijn woord v.an -euelmian,. 'Eien v,a,u mij® Voorvaderen;, de markies v,an Villema., gaf ons, zijn afstam melinge®, de beste leis. Het was na den -veldslag v,an Pavja.. Karei de V trok zegevierend in Madrid binnen. Frans de eerste van Frankrijk was in zijne lraindem gevallen,. Dait was het werk' vain den kun ne,table van Bourbon, die Frankrijk e® zij® koning had Verraden, 's Avonds na den intocht, sprak de Keizer den Mar kies aan „Markies,, ui de ©er dén grooten veldheer te herbe;ngten." „Goed1 Sire-, ante w< ..-dde de Markies, maar al® hi0i weig is, stéék ik mij® paleis in brand." „Waarom „Omdait ik niet wil da,t rnijjn Zoon ook maar éé'n nachtl Tuste onder een dak, waaronder een venr,ader geslaipten he&ft," en ae keizer zWeteg. leiden ook zwegen die pbfewogien. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1