E Aanbesteding BAKHUIS1 VEREENI6ING VOOR VREEMDELINGENVERKEER Bouwland Bouwland „OLBA i) j SOEPEN GROENTEN Waarom lijdenr waarom klagen. Hier zijn degroote pijnbestrijders. Witt$Kvui* WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG ën BILLIJK Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. DINSDAG 4 APRIL 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN |ji UIT DE PERS I i|| ALLERLEI RECHTSZAKEN ALGEM. VERGADERING ZATERDAG 8 APRIL A.S. DES NAM. OM 2,30 UUR IN'T„SCHUTTERSHOF" TE GOES. Vrijdag 7 April 1933, aanbesteden op Vrijdag 7 April 1933 IN BLIK. Door kwaliteit, vulling en lagen prijs geven zij U vol komen bevrediging. DE POEDERS VAN HET AjltlJmLid PÉR STUK 7 CENT, PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRUGBAAR BU APOTHEKERS EN DROGISTEN. Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. EEN RIJWIEL GRATIS U DOET TOCH OOK MEE Fa. Jacoba Maria Wortelboer. FEUILLE In twee werel Dc (aliening van de Heilige Deur. Ter aanvulling van het bericht in oin/s vorig blad, over cte opening jjef - Heilig® Deur "te Rojme, meldt Rejuter notg, dat meer dan 30.000 kaarten voor de plechtig heid waren uitgegeven. en,, oen raogl veel geweldiger menigte izich var,drl<™ig afl Jiot plein voor den St. Pieter. Bet portaal, waar de plechtigheid werd gehouden, was 'getooid met kostbare tapijten. Alvorens da Paus door de Heilige Deiur de St. Pie ter binnenkwam, was de drempel niet yij- water besprenkeld. De Pauis werd na rijin aankomst naar den troon, die rich haast de Heilige Deur bevindt, gedragen. i Daarop begonnen de klokken van' den St. Pieter te beiare»; de Paus jj.oh.reed nagr de Porta Santa en klopte driemaal met den grootem hamer tegen da deur. onder he't uitspreken van de w.0i0,rde|n.i: Aperite mihi portas iulstitda». (Opwnt mij' 'da poorten der gerechtigheid.). Do Heilige Deur ging open en onder gebeden t.rad de Paus binnen, Vergeizeld door de gefaeele geisstlelijkheiid hield vervolgens de Pa,uis .jgjjin intocht in den St. Pieter, yaar hij' de reusachtige menigte zegende en met dien. zegeln het Heilige Jaar opende. Kusland door de o»geii van eeu Engelsehen donihiuiiist gezien. Pen bijzondere correspondent van den Manchester Guardian in Rusland heeft aan dit blad een reeks brieven geschreven over hetgeen hij' op reis) in dat land heeft Waargenomen. Hij' heeft rijn waarnemin gen neergeschreven zonder opsmuk en Zonder wlarmte en in een drogen tertel- trant. Die schrijver' is niet openba,a,r bekend, mlaar er isj alle reden aan te nemen, dat m'en te doen heeft met een communist, die niet eigen ooglen de schoon© triomfen 'van rijk denkbeelden bevestigd wilde zien in het land, wlaar ze tot het uiterste ,in ip'ractSjk werden gebracht. Hlijl '"is, klaarj- 'hlijkeiijjk ten diepste ontgoocheld en ger gïiefd teruggekeerd. Hier was\ 'n man, 'die er öp een of andere wij'ze in wais geslaagd de vrijheid te verkrijlgen om' rap 'rijn eentje rond te küj|ken. Hij isi dezen winter in Oekirajina en in Noord-Kau- UtaBië geweest. En - rijh getuigenis is, dat deze vroegere korenschuren van Europa oorden der diepste troosteloosl heid, van verwaarloosde akkers en van «en verhongerende bevolking rijh gewon/ 'den. De graan-inz'ameling voor export heeft daar niet ziooveel grondigheid «n m'eedoogenloostieid plaatsgehad, dat do hoer-z'elf zonder voedsel 'is. Duizenden boeren zijn ver-bannen ;de bevolking van Igapsche dorpen is naar het Boorden van ^et land gez'onden oma! er dwangarbeid te ■verrichten in de bo^schen van timtn'cr,1 hout, w'aar bij' 'decreet van Stalin de productie, móet worden verdrievoudigden waar zelfs, de communistische opzichter? "Zelf van zonsjo'pgang tot zonsondergang in het ziweet huns aanschijn» en in nlj;- ijpCnde ontbering Hoornen moeten zagen en vervoeren. .Wanneer het vertrouwde kader van Stalins) mannen zoo moet zwoegen, dan mloet men zich afvragen, wat er nog m'ensphelïjks overblijft in den arbeid der onderworpenen. Zelfs nu, schrijft de Correspondent van den M.G., is het nog een alledaagsch gezicht groe;- pen m'annen en vrouwen, die als, Koe lakken worden beschreven, te zien weg- marcheeren onder gewialpend escorte. Do 'akkers liggen verwaarloosd en staan vol onkruid. Vee "is nergens te bespeuren en paarden rijn uiterst schaarsrh. Alleen do soldaten en de mlannen van de politieke politie wiorden goed gevoed en zien er naar uit. Dó rest van de bevolking lijdt klaarblijkelijk honger en verkeert in een sjtaflt van ontzetting. De schrijVer zag in het station van Ros!of een tx-oep zoogenaamde koelaken ^ta,an, gereed volor transport. Hij! besehriij|ft het tooneel aldus/: Op het perron stonden boeren in mili taire foi'miatie, bewaakt door vijf sol daten met geweren. Er* waren mannen en vrouwen, m'et bundels in de handen. Die aanblik' van deze mensphen, als solr daten op een rijl gez'et, wias grotesk; arm'z'alige boeren, half verhongerd, in lomi- p'en en kleeren, mtet verschrikte gezichl- ten, in de houding. Als) dat Koelaken wa ren, aldus de schrijVer, dan hadden zliji de kunst van exploitatie van hun medei- menschen al heel slecht verstaan. D'e toestand van hen die achterblijven is. niet beter. Z'iji" leven onder de terreur van honger en van *le G. P. Oe. Dc isehrijj- ver begaf zich op een avond onder de m'enigte op straat. Men liep lusteloos op en neer. .Wjanneer een politieagent vond da.t de m'ensehen te zteer samenschoolden, blies hij' óp een fluit en stoof món uiteen, oflf zloo Spoedig mogelijk1 weer de ver troosting van de kudde te hervinden. So'm(- mige hielden ^tukjes voedsel in' hun hand, onbeduidende resten, die een huismoeder [pleegt weg te goioien of aan dei poes geeft. Men inspecteerde elk'aars beetjes en een bedekte ruilhandel eir in had Iplaaftfc. Overal wlaar 'de SjchHjVer kwam' in Oekxajina en BoiordtKaukas)ië vond hij dezelfde toestanden. Dfe eenige gedachte, welke er de nrenslckm bezig hield was hoe genoeg voedsjel, genoeg brood Wijfeen te schrapen om in het leven kei blijfven, Van dag tof dag. „Briopd" bestond niet zelden uit onkruid, strrao 'en wat gierst. Oneetbaar, zou men zeggen. Bijl ,de toe standen, Waaronder de bevolking in die streken leeft, is het een zeldzamfe lek kernij. De correspondent wordt bitter hij 'de gedachte aan de verhalen van liöhtgeloior vige reiziger^, die onder geleide eenige deelen van Ruisjland hebben bezocht. lH«e kómt het, vraagt h'ij( dat zlooveel opvallen de en fundamenteels feiten door voor stchrander en ernstig doorgaande reizigers over het hoofd worden gezien?, Eien van feiten noemt Mjf. 'Slechts; ongeveer 5 pelt. der bevolking van gansph Riusland kramt in z'ijn stoffelijk welvaartspeil nabij1 dat van de werklorazen met den, minsten steun in Engeland. .Voior de vergelijking heeft Wij' gekozen de cijlfers van Penner Broek,- Way in diens; hoek' Hungry Engeland, die waarlijk niet aan den gunstigen kant rijn. Dis is alles verschrikkelijk'. Verschrik! kelijker is, dat de schrijver geen uitkomst ziet voor deze hongerlijdende millioenen, die de slachtoffers rijn geworden van de colleetivistische bedrijven. Het ergste van den klassestr'ijd is dat er nooit een eindo aan komt. Eerst werden de individueels klassen vern'eiigd; daarna groepen boeren thans heele dorpen. „Eerst vernietigde de klalssestrij'd de aristocratie, toen de bouii- geoisie,t oen den kleinen hoer; en nu moet ten de boerenarbeiders er a,an gelooven." Verder blijkt uit de brieven, dat het winterz'nad slecht is gezaaid. Maar zelfs al was het goed gezaaid dan kón toch slechts een miserabele' oogst wbrden ver/ wacht, omdat het land overgroeid is met onkruid, dat de hoogte van volgroeid ko|- ren heeft bereikt. H:et schaiarsche '.vee, dat er nog was, was snel aan het ven- minderen. Het werd opgegeten of het stierf van honger. Dlat is het beeld van de oude graan schuren van Europa, z'ooals het geworden is onder het vij'fja.arsplan. Een op zijn w'ij'ze even afgrijselijk beeld moet op/ doemen voor de ontredderde oogen van deze boeren in Zuid/Rusland, Wanneer zij' den noordelijken hem'el afkijken, w'aar Moskóu ergens mbet liggen. Er k'an niet veel klaarheid zijn in hun hersenen', 'slechts een dof bewustzijn. Maar zij', m'oej- ten beseffen, dat daar in Moskou de tyrannie Zetelt, die d# ellende heeft ge;- schapen. Misschien hebben de boeren van Oekrajina nooit gehoord van de dictatuur van het proletariaat. Hadden rijl er van gehoord, dan zouden zijl haar niet hein- kennen. Dat was was de eerste leuze, voordat de nieuwe macht er was. Zoodra rij' er was, was er geeu proletajrische dictatuur meer. Het werd de dictatuur van de communistische partij"; en toen die van de G.P.Oë; en toen die van Stalin. Jodenlollen in Dluitsehland cn de Bataafse lie Republiek. [Die diplomatieke vertegenwoordiging v. Nederland in de D|üitsche landen heeft niet than» voior Wet eerst toe te zien dat Nederlands'che onderdanen Van joodscWen stam' niet Wet slachoffer wprden van DuitscW antij-semitisme. Ahbing, gezant der Bataafsche republiek te Hamburg Weeft in 1799 reeds daarmede te stellen gehad. Niet alleen echter moest hijf" ÜLjn jopd'sche landgenooten beschermen tegen onwaardige behandeling der Djuitschejrs, het tv'as ook' noradig dat hij! opkwam tegen onrechtmatige behandeling dpoir hun eigen Diuitsohe gelqofsgenooten, die partijl traehj- ten te trekken van de uitZonderingsj- ■sdtie dez'er gasten uit den vreemde. In het proefschrift van mï. L. Spanj- jaard, getiteld: „Nederlandsjche diplomiar tiek'e- en andere bescherming in den vreein'de, 17951914", dat in 1923 ver schenen is, vinden wijdaarover bijte,oni- 'derheden blz. 266 v. v.). AhWemk schrijft 8; Januari 1799: „Het is in het generaal sohandeïïjk', dat m'en in vele steeden van Duitschland van de rijsende Jooden eenen Tol afvoij- derd, dewelke gelijk1 staat m'et den geene delWelke van een ingevoerd Swïjih ge- vorden-d word. Dbg daarenboven is het na de principes van gelijkheid, waarop da Bataafsche Staatsregeling gegrond is, niet bestaanhaar dat een Bataafseh Burger omdat Hij 'tot cone of andere kierkl;gei- zindheid behoord, buitensjlands zoude kuh- nen gedwongen worden om contribution te betalen aan die kerken van gelijke gezindheid, vo.oiral daar' dit wederkeerig in de Bat. Re'publicq geen plaafd heeft. D|e Jooid'sp kooplieden, de'welke uit de Rcpublicfj ter veiirigting hunner affaij- ros, herwaarts overgakiomen, al is hun 'verblijf m'aar zeer klortai,ondig, werden aan ide Po.oxten deezer ;sjtad op requisi- tie van een Jopdspn kerkbediende, dooi de wacht aangehouden en m'oogen de stad niet iukoomen voor en aleer rijlieden voor do synagoge betalen vier daalders ;of twaalf mjarc Hamburg^ geld ofte pand laten tot izeekerlieid der betaling van die arbitraire bfelaisting, dewelke wel niet van stadswteegen werd gevorderd, dog oogluikende toegelaten en Zelfs; door adsistentie der militaire macht geprote geerd wordt." De gez'ant, die blijkbaar dOjOrtrpkk'en is van den geest van' gelijkheid der repu bliek, deelt clan m'ede hoe hij! in vele gevallen tuis,schenbeide gekom'en is, maar dat de armlsjten, b'ijf gebkelk! aan de nora- dige 'papieren „ofte uit onkunde o'f schaamte zig niet aan mij' .adresseeren." En hij "betoogt „Het wordt' tijd, Burger Agent, dat diergelijke op schandelijke voorooi'deelen en misbruiken steunende vexatiën alomine werden afgesichaft imi- tafers moeten de Bataafsche Burgers daar- aan niet mteer onderheevig,blijven, en zou de m'en, na mïjh gedagten, zulkls aan den Senaat alhier bïj' nota, kunnen afvorderen, teneinde daarop ordresj te stellen ofte "bij1 "w'ijgering een Inkomend Recht tie i^tellen op elk' Hamburger Rïj'siger, der welke zig binnen de Bat. Riepub. zonde Willen begeeven." De héér Ahbing wia^ niet van de D'uit;- ische leer: Haust du meine Jnden haue ich deine Jude. Alle Hamburgers moesl- ten er despoods voor bloeden. D'e Nederlamfeeh© joden nemfen de kwes/' tie van do i^ohandtollen in Duitschland ook z'elf ter hand. H. Lemon c.s., burgeirs van Am'sterdam, hebben Wij1 Uitvoerend bewind een request daartegen ingediend. Het bewind besluit 3 Augustus 1801 den gez'ant te Parijls^ Schiimimelpennincfc1, stapr 'pen te laten doen. Djezte vraagt de goede diensten van den Eersten Consul, die van versjchillende JDiuitsche vorsten ten be hoeve van de Eran^ch© Jraden reeds op heffing van dezle tollen heeft verkregen. Op 17 December 1801 laat het Bewind -nog eenzelfden sjtap dopu naar aanlei ding van een request van M. L. de Jongli c.s. Heel 'promlpt verken de,ze stappen niet, Wlant op' 23 Augustus 1802 schrijft de geizlant bijl den Landgraaf van Heispeiu- Ca'sisel, dat Lazarus Beer en Moses Kann uit Dien Haag iniet den postwagen uit Erahkfort koinfemd, die te Butzb'ach den tol niet hebben betaald, daar door den Am'tmann m'et 20 gulden Zij'n beboet ien in de militaire Wacht gezet totdat ze dit geld met nog een gulden drinkgeld aan -de Wachthebbende mlaiistehap lieblben betaald. De gezlant verklaart, geen de marches! te kunnen doen, daar hij! geen instructies heeft. Het bewind besluit, het geval aan Schiimknel'penninck1 te latem weten. In 1808 besitaat deze toestand in Sakh Ejen nog voort, volgens een brief van den minister van buitenlanidsche Zaken van koning 'Lioiddwlijk' aan den gezlant te Parilis, .Verhuell. Die koning laat tta[air|Oin! bij den koning van Salrijen déinlarches dp.eii, „teneinde de Hollandi?clie Jppden op1 ge- 'lijjken voet alsj de Pranscho en W"estH .pliaatkche en ,ajs de overige onderdanen van Z. M. behandeld, en alzop bijl yervolg van de betaling v,an den zgn. Jopdentol aldaar mogen W,o|rden gelibe!r©erd." I D'laar ea* geen -gezanten tuSschen beids hoven bestonden, mbest deze aangelegen-" heid over Parijn loopen. Vqrhuell bracht het verzoek1 pver aan zijn Saksischenf collega, bar,on Von Senft von Pilsaeh, die daarop eenige maanden later meedeelde dat Saksen den tol ,oolr voor de Neden- landsche joden had afgeschaft. Koning LodeWïjk liet dit resultaat in de Koninklijke Courant bekend maken, WAT MEiNIGEiEN NIET WEET- De dif-jiarige werdd-klatoieihtprpduabiiei wordt op 24 mi'llwiein balen geBChiaf. Dit is het laaiglste cijlf'er Binds 1927/1928. Diet girraoitiste eiland der wepeld - is Gjxitnl'and. Dan volgt Nieuw Cruineiay Bormep-, Balf!finl|and, Madjagaisicar on Sun malaia. Ëleirslt in de- ziewende plaats kramt Groot- Brittannië. To San Belnito in Tiexas werd eetni-" ga wekan geieidein de eerste moord in dia lucht igejplleiegid. pen leeriinlgj-vlieigeir schoot ©erslt zijn leermieesteii' en daarna zichzelf dood. Het vliegtuig viel te plleite ter. I 1 In Duitsöhland wordt beweerd, 'dat de Amisterdamsdhe diamaraiih|a|ndel'aren huni- eteenen dikwijls in rauiwe aiardlaiplpelen be waren. Op deiZe wijize zou, heit v-uiur der cdélsteenen Itoaneimieini. I I Eij da opgravingen, die men hij' Je richo hedilt gedaan, heeft men met Zeker heid kunnen vaststellen, dat delzle stad in: het jaar 1400 vqór onz'e: jaartelling ver woest werd. j Duitischlands oiuidste spoorwegtumnel wordt afgebroken. Hijl bevindt rich tus- sehen Dresden en Leipzig, is 513 Meter lang en werd in 1839 gebouwd. Faillissementen. De arr. Rechtbank te Middelburg heelt gister failliet verklaard: J. L. L. van de Walle. timmerman en aannemer te Hulst, Kleine-Biaigijnestraat. Rieöhter-CoimmisEiaiTis mr. Th. Porthedne, Curator uir. A. H. Kudpiers tie Middelbufrlg. O. van Zweeden, winkelier te "VliSsin- gen, Irislaian 7. Reohter-icrammislsaris tnr, A. v. d. Hoop. Curator mr. P. P. Vogel vanger te Middelburg. i 462E STAATSLOTERiT" Trekking van 3 April. 2de klasse 1ste lijst, f1500 9249 i'1000 71 1120 2145 f 400 15548 i i fl 200 2331 18809 i f 100 203 14156 14665 Dr.DECKERS is no.1 op de lijst der R.K. Staatspartij ie Den Bosch-Zeeland OP De Notaris H. JONKERS te Goes zal op n.m. 2 uur, in de herberg van den heer OTTE te Krabbendijke publiek verkoopen: te Krabbendijke in den Nienwlandepolder, groot 3 Hectaren 41 Aren in den Maagspolder, groot 1 Hec tare 43 Aren 10 Centiaren. In pacht bij P. Engelse tot rooven oogst 1933. Te veilen in perceelen en in com binatie. 31160 23 Zaksnmenschen I Belanghebbende"! Vraagt 1 adrortinUetan»! ea atfrartMrt met taena la iioofdfcsr.tiw te GöES.Tel. Int. 207 BURGEMEESTER EN WET HOUDERS van GOES zullen des morgens 10 uur, ten Stad- huize, de schoonmaakwerken aan gemeentegebouwen, dienst 1933. Bestekken zijn verkrijgbaar ter Secretarie ad f 1,per exem plaar. Nadere inlichtingen verschaft de Directeur van Gemeente werken, eiken werkdag, des morgens tusschen 9 en 11 uur. Goes, 1 April 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd. 31202-34 MEVROUW VRAAGT VOOR UW MIDDAGTAFEL 1832 100 jaar 1932 HET WITTE KRUIS HET WITTE KRUIS Voor Nederland„Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. ALLE DRUKWERKEN MANJEFIEK is de naam. MANJEFIEK is de glans. EEN DAMES- OF HEEREN B. en W. RIJWIEL stellen wij beschikbaar voor diegene, die uiterlijk 1 Juli 1933 het grootst aantal ledige doozen van SCHOENCREME „MANJEFIEK" franco inzendt aan de Schoencremefabriek „Manjefiek" van fa. Wed. Meijer L. Wolff, Meppel tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" f 2, Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie f2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 NIEI Bursaux van Redactie e Telefoon Interlocaa! N Bijkantoor MIDDELB GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Vrijheid en ve lijkheid. Op 26 April a.^. staa. haak. Uwe taak! Diie is[ hé eenvoudig. Gij 'hebt uit den overv toet een even overvloedi daten, op Uw' ^temheljet candidaat uit te zoeken. .Uwer keuze één 'qtem'h vóór den naam) van den Jkmize rood te maken! Ziedaar Uw taakHé eenvoudig. Maar tóch: zéér bela gewichtig -Want de keuzo van die invullen van het ééne sife teek ent: Uwt aandeel in de Nederl. Volksvertieige: Op 26 April a/s;, staa^ ieder Katholiek kiez'eir, in lijke vrij|heiid voor de uito Stemrecht, voor de verv taak ial'E| staatsburger! Ir lijke vnijfheid G'ij' hebt het nu eens) «Héén, voor het zeggen Gïj staat daar in het s: «n vfijT voor uwi taak'. Ie straks de uitslag de kénd, is de Tweede .Kar daarna een Regeermg gev de besturende en wetgevi toerking, dan zïjn de C volksvertegenwoordiging c ■he over U gezag uitoef belangen als Staatshurge hebben. D|at is dan hun rij, Regeerders en Volks gors, staan, ook' in volle bij' de 'stemtaing staat giij; v vrijheid! Schoone leuze! gebonden. Alleen bïj' U z'elf ligt Zooals ik het zelf wil, zi Pan ik eens recht, heelem toijn eigen belang Zorgen, to'ij voorhoudt, zó,ó stem ik daar iets mede te mak) Katholiek kiezergij we. Zeker, gijl riijft vrij'. Gij vrijen wil, kostbare Gave dien vrijen wil stelt het recht alle stemgei-éc'htigdi voor de vervulling van I het uitoefenen van hun vorming van Parlement Vrijheid, voorzeker! Vrijheid echter van rede vrijheid van menschen, schapen, door God begiftig toet inzicht, met een ge'w'ei de onafscheidbare keer vrijheid, van uw1 vrijfen v anfcwOordelijkheid. Pn bedenkt het wel: Ni zonder m'eer beslist uwe gewichtige stemming op i wel uwe verantwoorde]!;! paalt, en móét bepalen, h< uw vrijheid zult benutten, tig er mede zïjrn. Nuttig doen. Niet eenvoudig maa to'aar „nuttig aanwenden." Dit is? uw plicht, uw 7.^\ Als staatsburger, als kaï Stralé) staan Regeerders óók in volle vrijheid, iederi taak. En gij' begrijpt lij hun vrijheid mag gééh Zéér juis|tZij' "he.bbet "weten. Zij" dragen óók: hun heid. i Zij" mbeten óók hun ten". Op 26 April, op! den) da tohg uw vrijheid evenm zïfri. ÜW keuze, uw sjtdmf door uw verantwoordelijk 97 - Moester Dorrens schudde en als hem dan de /tranen lieepn, maakte PedriUa e draai, een pirouette op' rij onmiddellijk voor hetn o terecht kwam ,bij' wijlzle v.; «en vn-eeselijik eind van ziji «n in een wipi ook: weer ve De Senior trad binnen even majestueus ato altijd, benaard 'tegenover Meeiste ten. „Er liggen nag: al tal gelrweitsiten opi den \y/ig yo maar ik: .ben er niet aneje dienaren zullen het wel kfe vooral, die heeft nog nmg met hen te veraf! vervia,r3i[k akelig, zijn. als hij op he/n losvuiurt," Staanbanrs momipeleind tui den. „Ik zou wel ee/ns wij hij wreekt op die rooie du Buiten knalden weder s „Het 2al wel haast geda.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4